ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o."

Transkript

1 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence Schválil: Ing.Slavka Krystvá Flrkvá, ředitelka Realizátři: vedení škly, pedaggický sbr a zaměstnanci škly Platnst pr bdbí

2 Obsah 1. Charakteristika škly Pčet ţáků 1.2. Pčet pedaggů 1.3. Specializace a zaměření škly 1.4. Studijní bry 1.5. Umístění škly 1.6. Nabídka škly ţákům (rdičům) 1.7. Způsby (aut)evaluace ţáků a pedaggů 2. Výchdiska realizace šklní preventivní strategie Aktuální stav rizikvých prjevů chvání 2.2. Cíl šklní preventivní strategie 2.3. Charakteristika šklní preventivní strategie 2.4. Vymezení základních pjmů 2.5. Dkumenty určující realizaci šklní prevence 3. Vymezení cílvé skupiny Preventivní aktivity jak nástrje úspěšné prevence Infrmační a sciálně pstjvé aktivity Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu ţáků Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu pedaggů Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu rdičů, zaměstnanců škly 4.2. Pradenské aktivity škly Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu ţáků Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu pedaggů Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu rdičů 5. Persnální zajištění prevence a šklní řád Výchvný pradce 5.2. Metdik prevence 5.3. Pedaggvé 5.4. Ředitel škly 5.5. Šklní řád 6. Rámcvé metdy a frmy realizace prevence Způsb hdncení efektivity Přílhy 1. Rzšířený přehled důleţitých právních předpisů 2. Důleţitá telefnní čísla

3 1. Charakteristika škly 1.1. Pčet žáků škly je průměrně v jedntlivých ŠR 220 (z th 65 % tvří ţáci denníh a 35 ţáci dálkvéh studia Pčet pedaggů je průměrně v jedntlivých ŠR 16 (z th 60 % tvří stálí a 40 % externí) 1.3. Specializace a zaměření škly. Střední dbrná škla chrany sb a majetku je střední dbrnu šklu, která připravuje ve čtyřletém denní studiu ţáky pr práci zaměřenu na bezpečnstně právní činnst, veřejné přádkvé sluţby a chranu sb a majetku Studijní bry Bezpečnstně právní činnst (chrana sb a majetku) čtyřleté studiu, kód M/01. Studijní br je určen pr abslventy ZŠ, kteří se prfesně rientují na práci v: Plicii ČR, becní (městské) plicii bezpečnstních agenturách státní správě Veřejnsprávní činnst čtyřleté studium, kód M/01. Studijní br je určen pr abslventy ZŠ, kteří se prfesně zajímají administrativní práci v: justici (kanceláře advkátů, právníků, ntářů, sudů) rgánech státní správy a samsprávy vyknávajících správu sciální a správu na úseku katastru nemvitstí a v realitních kancelářích Veřejně přádkvé sluţby tříleté nastavbvé dálkvé neb distanční studium, kód L/501. Studijní br je určen pr abslventy ZŠ, kteří se prfesně rientují na práci v: Plicii ČR, becní (městské) plicii bezpečnstních agenturách Umístění škly. Škla vyuţívá vlastní budvu bývalé ZŠ, kteru dkupila d města. Škla se nachází v lázeňské části města ve velmi klidném prstředí v dsahu městské hrmadné dpravy, ČSAD, ČD Nabídka škly žákům (rdičům)

4 minimálně 7 hdin tělesné a speciální tělesné výchvy týdně; nadlimitní hdiny jsu zajišťvány systémem šklníh dučvání; základy spelealpinistickéh výcviku pravidelná týdenní sustředění; základy střelecké přípravy - pravidelná týdenní sustředění; pbyty v hrském prstředí ve šklícím středisku škly v Malých Svatňvicích; autškla se slevami pr ţáky škly; aktivní činnst v kruţcích karate, Kung-fu; ubytvání pr ţáky ze vzdálenými bydlišti; aktivní činnst ve šklním parlamentu 1 včetně řady aktivit, které rganizuje; aktivní účast na šklních a mimšklních akcích Způsb (aut)evaluace žáků a pedaggů. Tat je na škle zajištěna mj. systémem pravidelných a nepravidelných anket a dtazníků: vnější evaluace škly ( barvy ţivta, zpětnvazebné dtazníky), kaţdrční scimetrické dtazníky klimatu tříd, šklní zpětnvazební dtazníky pedaggů na vyţádání šklníh parlamentu, třídních klektivů, vedení škly neb pedagga (autevaluace), rientační testvání ţáka na přítmnst OPL, anketa nejlepšíh pedagga/ţáka škly, situační ankety/dtazníky parlamentu (ţáků). administrvané dle aktuální ptřeby vedení, pedaggů či šklníh 2. Výchdiska realizace šklní preventivní strategie (dále jen ŠPS) 2.1. Aktuální stav rizikvých prjevů chvání Tat strategie je základní nástrj prevence. Jde kmplexní systémvý prvek v realizaci preventivních aktivit, prgram je jednu rčně vyhdncván, sleduje se účinnst, průběh a efektivita jedntlivých aktivit. Nárůst různých rizikvých prjevů chvání včetně zneuţívání návykvých látek v ppulaci mládeţe a dětí šklníh věku je jiţ dluhá léta celsplečenským prblémem. Prt je důleţité navazvat na systémvu preventivní práci realizvanu v dbě základní šklní dcházky a pkračvat v ní p celu dbu středníh vzdělávání, pskytvat ţákům c nejvíce infrmací celé prblematice negativních jevů ve splečnsti, nasluchat jejich prblémům a tevřeně s nimi hvřit i na nefrmální úrvni Cíle ŠPS Cílená pdpra zdravéh ţivtní stylu 2 prstřednictvím: 1 Šklní parlament. Na škle ţákvským samsprávným rgánem, který se pdílí na rganizaci šklníh ţivta (rganizují či splurganizují šklní a mimšklní akce) a tlumčí názry a připmínky ţáků pedaggům, zástupcům vedení škly a pedaggické radě. Členvé jsu kaţdrčně vleni v tajných vlbách svými spluţáky.

5 utváření a rzvje sciálně psychlgických dvednsti psilvání schpnsti kmunikace, řešení prblémů a knfliktů, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku, tlerance; mravníh a právníh vědmí mrální hdnty, humanistické pstje, právní aspekty sciálně patlgických jevů, lidská práva, práva dítěte, výchva k partnerství a rdičvství; rzvje a prhlubvání pzitivníh klimatu třídních klektivů, pedaggickéh sbru i celkvéh klimatu škly a následně i pzitivních vztahů zástupců škly k statnímu prstředí (klí škly, měst, bčané, přírda, lidské prdukty...); sniţvání výskytu rizikvých prjevů chvání a zvyšvání dlnsti vůči nim a včasná intervence v případech jejich výskytu; pdpry vzdělávání pedaggů a rzvj jejich dbrných kmpetencí v blasti prevence rzvje aktivní vzájemné splupráce s rdiči ţáků Charakteristika ŠPS je dluhdbým preventivním prgramem škly, je sučástí šklníh vzdělávacíh prgramu, který vychází z příslušnéh rámcvéh vzdělávacíh prgramu, ppř. přílhu dsud platných snv a učebních plánů, vychází z mezených časvých, persnálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, se přizpůsbuje kulturním, sciálním či plitickým klnstem i struktuře škly či specifické ppulaci jak v rámci škly, tak v jejím klí, ddaluje, brání neb sniţuje rizikvých prjevů chvání, zvyšuje schpnst ţáků a studentů činit infrmvaná a zdpvědná rzhdnutí, má dluhtrvající výsledky, pmáhá zejména těm jedincům, kteří pcházejí z nejvíce hrţených skupin (disharmnické rdiny, neúplné rdiny, scikulturně znevýhdněné rdiny, minrity, apd.), pdpruje zdravý ţivtní styl, tj. harmnicku rvnváhu tělesných a duševních funkcí s pcitem spkjensti, chuti d ţivta, tělesnéh i duševníh blaha (výchva ke zdraví, sbní a duševní hygiena, výţiva a phybvé aktivity), pskytuje pdněty ke zpracvání Minimálníh preventivníh prgramu Vymezení základních pjmů 2 Zdpvědnstí za vlastní zdraví, zdravu výţivu, sbní a duševní hygienu, phybvu aktivitu, pevnými sexuální vztahy a absencí návykvých látek k sciálnímu, psychickému a fyzickému zdraví.

6 Primární prevencí jsu veškeré knkrétní aktivity realizvané s cílem předejít prblémům a následkům spjeným s rizikvým chváním, včetně úsilí minimalizaci jejich dpadu a zamezení jejich rzšíření. Základem primární prevence jsu výchva ke zdravému živtnímu stylu, k svjení pzitivníh sciálníh chvání a rzvji sbnsti. Primární prevence rizikvých prjevů chvání u ţáků základním principem strategie prevence sciálně patlgických jevů u dětí a mládeţe ve šklství je výchva ţáků ke zdravému ţivtnímu stylu, k svjení pzitivníh sciálníh chvání a zachvání integrity sbnsti. Jedná se blast zabývající se prevencí v blastech uvedených v Čl. 1 dst. 2 s cílem zabránit výskytu rizikvéh chvání v daných blastech, neb c nejvíce mezit škdy půsbené jejich výskytem mezi ţáky Nespecifická primární prevence veškeré aktivity pdprující zdravý ţivtní styl a svjvání pzitivníh sciálníh chvání prstřednictvím smysluplnéh vyuţívání a rganizace vlnéh času, například zájmvé, sprtvní a vlnčasvé aktivity a jiné prgramy, které vedu k ddrţvání určitých splečenských pravidel, zdravéh rzvje sbnsti, k dpvědnsti za sebe a své jednání. Specifická primární prevence aktivity a prgramy, které jsu zaměřeny specificky na předcházení a mezvání výskytu jedntlivých frem rizikvéh chvání ţáků. Jedná se : všebecnu prevenci, která je zaměřena na širší ppulaci, aniţ by byl dříve zjišťván rzsah prblému neb rizika, selektivní prevenci, která je zaměřena na ţáky, u nichţ lze předpkládat zvýšenu hrzbu rizikvéh chvání, indikvanu prevenci, která je zaměřena na jedntlivce a skupiny, u nichţ byl zaznamenán vyšší výskyt rizikvých faktrů v blasti chvání, prblematických vztahů v rdině, ve škle neb s vrstevníky. Efektivní primární prevence kntinuální a kmplexní prgramy, interaktivní prgramy, především prgramy pmáhající čelit ţákům sciálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění kmunikace, nenásilné zvládání knfliktů, dmítání návykvých látek, zvyšvání zdravéh sebevědmí, zvládání úzksti a stresu apd. Neúčinná primární prevence zastrašvání, citvé apely, puhé předávání infrmací, samstatně realizvané jednrázvé akce, ptlačvání diskuse, hrmadné aktivity neb prmítání filmu by měly být puze dplňkem, na který by měl vţdy navazvat rzhvr v malých skupinkách. Šklní preventivní strategie je dluhdbým preventivním prgramem škly, je sučástí šklníh vzdělávacíh prgramu, který vychází z příslušnéh rámcvéh vzdělávacíh prgramu, ppř. přílhu dsud platných snv a učebních plánů, vychází z mezených časvých, persnálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu,

7 jasně definuje dluhdbé a krátkdbé cíle, je naplánvána tak, aby mhla být řádně uskutečňvána, se přizpůsbuje kulturním, sciálním či plitickým klnstem i struktuře škly či specifické ppulaci jak v rámci škly, tak v jejím klí, ddaluje, brání neb sniţuje výskyt sciálně patlgických jevů, zvyšuje schpnst ţáků a studentů činit infrmvaná a zdpvědná rzhdnutí, má dluhtrvající výsledky, pjmenvává prblémy z blasti sciálně patlgických jevů dle čl. 1, dst. 1 a případné další závislsti, včetně anablik, dpingu, násilí a násilnéh chvání, intlerance a antisemitismu, pmáhá zejména těm jedincům, kteří pcházejí z nejvíce hrţených skupin (minritám, cizincům, pacientům či dětem) při chraně jejich lidských práv, pdpruje zdravý ţivtní styl, tj. harmnicku rvnváhu tělesných a duševních funkcí s pcitem spkjensti, chuti d ţivta, tělesnéh i duševníh blaha (výchva ke zdraví, sbní a duševní hygiena, výţiva a phybvé aktivity), pskytuje pdněty ke zpracvání Minimálníh preventivníh prgramu. Minimální preventivní prgram 3 knkrétní dkument škly zaměřený zejména na výchvu ţáků ke zdravému ţivtnímu stylu, na jejich sbnstní a sciální rzvj a rzvj jejich sciálně kmunikativních dvednstí. Minimální preventivní prgram je zalţen na pdpře vlastní aktivity ţáků, pestrsti frem preventivní práce s ţáky, zapjení celéh pedaggickéh sbru škly a splupráci se záknnými zástupci ţáků škly. Minimální preventivní prgram je zpracváván na jeden šklní rk šklním metdikem prevence, pdléhá kntrle České šklní inspekce, je průběţně vyhdncván a písemné vyhdncení účinnsti jeh realizace za šklní rk je sučástí výrční zprávy činnsti škly. 4 Prevence rizikvých prjevů chvání u ţáků zahrnuje především aktivity v blastech prevence: násilí a šikanvání, záškláctví, kriminality, delikvence, vandalismu aj. frem násilnéh chvání, hrţení mravnsti a hrţvání mravní výchvy mládeţe, xenfbie, rasismu, intlerance a antisemitismu, uţívání návykvých látek (vč. pmíjenéh alkhlu a kuření), anablik, medikamentů a dalších látek, netlismu (virtuálních drg) a patlgickéh hráčství (gambling), diváckéh násilí, 3 18 písm. c) zákna č. 379/2005 Sb., patřeních k chraně před škdami půsbenými tabákvými výrbky, alkhlem a jinými návykvými látkami a změně suvisejících záknů dst. 1 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn)

8 kmerčníh sexuálníh zneuţívání dětí, syndrmu týraných a zneuţívaných dětí, sekt a sciálně patlgických nábţenských hnutí Dkumenty určující realizaci šklní prevence / Metdický pkyn MŠMT k prevenci zneuţívání návykvých látek ve šklách a šklských zařízeních / Metdický pkyn MŠMT k výchvě prti prjevům rasismu, xenfbie a intlerance / Metdický pkyn MŠMT k prevenci sciálně patlgických jevů u dětí a mládeţe / Metdický pkyn MŠMT k prevenci a řešení šikanvání mezi ţáky škl a šklských zařízení / Pracvní řád pr zaměstnance škl a šklských zařízení / Metdický pkyn MŠMT k jedntnému pstupu při uvlňvání a mluvání ţáků z vyučvání, prevenci a pstihu záškláctví / Splupráce předšklních zařízení, škl a šklských zařízení s Plicií ČR při prevenci a při vyšetřvání kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané / Pravidla pr rdiče a děti k bezpečnějšímu uţívání internetu / Strategie prevence sciálně patlgických jevů u dětí a mládeţe v půsbnsti resrtu MŠMT na bdbí Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, ţáků a studentů mimřádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb. 3. Vymezení cílvé skupiny 3.1. Ţáci škly.strategie je zaměřena na všechny ţáky škly, se zvláštním přihlédnutím k ţákům z aktuálně sciálně slabšíh a mál pdnětnéh rdinnéh prstředí, ţákům s aktuálně nedstatečným prspěchem, ţákům se speciálními vzdělávacími ptřebami (v pdmínkách škly zejména se specifickými pruchami učení a ţákům z aktuálně hrţených skupin (disharmnické rdiny a následně neúplné rdiny, minrity). ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb. a vyhlášky č. 326/2008 Sb.

9 3.2. Pedaggvé.U pedaggů je další vzdělávání zaměřen na celý tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím pedaggům a pedaggům bez dbrné kvalifikace. Intenzivní vzdělávací aktivity jsu směřvány k pracvníkům, kteří zajišťují činnst šklníh pradenskéh pracviště výchvný pradce a metdik prevence, envirnmentální krdinátr Rdiče.D systému infrmvání jsu zapjeni všichni rdiče. Zvláštní pzrnst je věnvána rdičům tříd prvních rčníků. Individuální pzrnst je věnvána rdičům ţáků s nedstatečnými studijními výsledky a rdičům ţáků s výchvnými prblémy. 4. Preventivní aktivity jak nástrje úspěšné prevence Všechny úrvně preventivní aktivity se realizují zejména v rvinách: Pedagg žák Vztah pedagga ţáka.ţák se můţe na učitele brátit a bude respektván jeh názr, jeh ptřeby. Učitel se zajímá ţáka, pdněcuje dialg. Při řešení prblémů je učitel tevřen kmunikaci s ţákem, s rdičem, širší rdinu, statními pedaggy, výchvným pradcem či vedením škly. Na základě dsaţení dhdy splečných cílech a pstupech dchází k celkvé a jedntné pdpře ţáka. Výchvně vzdělávací prces. Ţáci dstávají kmplexní zpětnu vazbu d učitele. Jsu infrmváni svém pkrku i nedstatcích. Je ceňván úsilí ţáka a míra jeh pkrku bez srvnávání s výknem statních. Je pdprván jeh individuální talent a zájem. Převaţují aktivní frmy výuky - práce ve skupinách, prblémvé vyučvání. Pmáháme ţákvi vybudvat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pzitivní vztah k klnímu světu. Pedagg, vedení škly rdiče, veřejnst Učitelé nabízejí všem rdičům mţnst individuální knzultace. Rdiče mají také mţnst navštívit šklu a pznat tak její atmsféru a lépe pchpit různé ptřeby svých dětí ve škle. Rdiče jsu prstřednictvím webvých stránek škly, vzdálenéh elektrnickéh přístupu d prgramu Bakalář, třídních schůzek, knzultací a výchvných kmisí infrmvání šklní preventivní strategii, statních aktivitách a rganizaci škly Infrmační a sciálně pstjvé aktivity Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu žáků Mimšklní/šklní aktivity a výuka je pdle bsahvých a frmálních mţnstí předmětu prlţena tématickými kruhy a zejména praktickými příklady, které vytváří a prhlubují sciálně psychlgické, mravní a právní znalsti a dvednsti ţáků v blasti: zdravéh ţivtníh stylu - ví, c je pdstatu zdravéh ţivtníh stylu a snaţí se jeh realizaci (znají pzitivní vliv aktivníh phybu, relaxace, duševní hygieny);

10 respektvání dlišných názrů či zájmů lidí a dlišných způsbů jejich chvání a myšlení jsu tlerantní k menšinám; vhdných způsbů řešení neshd se spluţáky - spry řeší nenásilným způsbem; vhdných způsbů chvání a kmunikace v různých ţivtních situacích dvedu vést knstruktivní rzhvr na různých úrvních; při práci ve skupině - umí splupracvat ve skupině a přebírat zdpvědnst za splečné úkly; bčanskéh a pracvníh práva - znají významné dkumenty upravující lidská práva a sciálně právní chranu dětí; trestníh práva - uvědmují si pdstatu prtiprávníh jednání a právní dpvědnst za případné prtiprávní činy, dmítají prjevy brutality a násilí zprstředkvané médii a dkáţí nich diskutvat; sebepznání a sebeprsazvání (asertivita) - umí vysvětlit své knkrétní pstje a chvání, vyjádřit své pcity, pţádat t, c ptřebují, vyjadřvat a přijímat kritiku. Průběţné pzrvání knkrétních pdmínek a situace ve škle z hlediska rizik výskytu patlgických jevů a uplatňvání různých frem a metd umţňujících včasné zachycení hrţených ţáků. Důsledné uplatňvání preventivních infrmací, aktivit a prgramů speciálně zaměřených na jedntlivé rizikvé skupiny dětí a mládeţe. Třídnické hdiny. Třídní učitel průběţně infrmuje třídu, krdinuje její činnst, prstřednictvím pedaggických zásad usiluje bezprstřední prevenci neţáducích prjevů chvání. Infrmace.Infrmace jsu zveřejňvány na internetvých stránkách škly, nástěnce výchvnéh pradce a šklní a tématických nástěnkách v budvě škly. Knihvna škly. Během šklníh rku 2009/2010 a následujících let bude zřízena a pstupně rzšiřvána knihvna škly Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu pedaggů Systematické dbrné vzdělávání pedaggických pracvníků (DVPP). Vytváření a rzvj a prhlubvání sbnstních a pedaggických kvalit a dvednstí pedaggů autevaluací, hspitacemi, šklními aktivitami, činnstí šklníh parlamentu. Systémvé zavádění (ŠVP) etické a právní výchvy, výchvy ke zdravému ţivtnímu stylu, blastí preventivní výchvy d výuky. Uplatňvání metd aktivníh vyučvání (ŠVP) - různé frmy a metdy půsbení na jedntlivce a skupiny dětí a mládeţe, zaměřenéh na pdpru rzvje jejich sbnsti a sciálníh chvání, zejména zvyšváním pdílu prblémvých a skupinvých metd výuky. Šklní rada. Je kntrlním a pradním rgánem škly, mj. je zastupena také zástupcem rdičů.

11 Šklní parlament. viz. vytváření a rzvj Infrmační a sciálně pstjvé aktivity pr cílvu skupinu rdičů Servis vnějších pradenských pracvišť. Pskytvání pradenských sluţeb a zajišťvání pradenských sluţeb specializvaných pradenských a preventivních zařízení pr ţáky, rdiče a pedaggy. Třídní schůzky. Organizvané minimálně 2krát rčně. Systém evidence známek a dcházky (vzdálený elektrnický přístup d prgramu Bakalář). Šklní rada. Je kntrlním a pradním rgánem se zastupením rdičů. Šklní parlament. Je ţákvským rgánem škly s rzsáhlými pravmcemi Pradenské aktivity škly Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu žáků Knzultační hdiny pedaggických pracvníků. Všichni pedaggvé škly mají vyhrazeny knzultační hdiny na webvých stránkách škly. Pradenská činnst výchvnéh pradce/metdika prevence. Tent specialista má vyhrazeny stálé knzultační hdiny (webvé stránky škly) a pdle dhdy se ţákem je s t pracvat s ním i mim tyt hdiny. Servis vnějších pradenských pracvišť. Pskytvání pradenských sluţeb a zajišťvání pradenských sluţeb specializvaných pradenských a preventivních zařízení pr ţáky, rdiče a pedaggy na webvých stránkách škly, infrmační tabuli. Systém diagnstických pedaggických metd a sběru infrmací. Ke zjištění aktuálníh stavu rizikvých prjevů chvání ve škle jsu vyuţívány dtazníkvé metdy, práce třídních učitelů a pdněty šklníh parlamentu a šklní rady. Sučasně kaţdý třídní učitel, učitel věnuje pzrnst ţákům, registruje signály mţném prblému ţáka a hledá příčiny a vhdné frmy nápravy. Pkud je třeba, splupracuje s rdiči a výchvným pradcem, který se zapjí d diagnstickéh a nápravnéh prcesu. Následně je v případě vyuţíván dalších dbrných institucí (PPP aj.) Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu pedaggů Pravidelné pedaggické prady. Jsu základním infrmačním zdrjem pedagga řídících, rganizačních, výchvných či výchvně vzdělávacích aktivitách škly. Evaluační metdy pedaggů. Kaţdý pedagg má mţnst evaluace v předmětech dle ptřeby. Sestavuje si dle ptřeby vlastní evaluační dtazník neb si můţe nechat administrvat zpětnvazební dtazník výchvnéh pradce. Stejné práva mají také ţáci ve vztahu k pedaggvi prstřednictvím šklníh parlamentu či přím přes třídníh učitele, výchvnéh pradce/metdika mhu inicivat administraci evaluačníh dtazníku pedagga. Práce předmětvých kmisí.mj. hdntí, krdinuje a kntrluje dbrnu práci pedaggů.

12 Pradenské aktivity škly pr cílvu skupinu rdičů Knzultační hdiny pedaggických pracvníků. Všichni pedaggvé škly mají vyhrazeny knzultační hdiny na webvých stránkách škly. Pradenská činnst výchvnéh pradce/metdika prevence. Tent specialista má vyhrazeny stálé knzultační hdiny (webvé stránky škly) a pdle dhdy se ţákem je s t pracvat s ním i mim tyt hdiny. Servis vnějších pradenských pracvišť. Pskytvání pradenských sluţeb a zajišťvání pradenských sluţeb specializvaných pradenských a preventivních zařízení pr ţáky, rdiče a pedaggy na webvých stránkách škly, infrmační tabuli. 5. Persnální zajištění prevence a šklní řád 5.1. Výchvný pradce. Výchvný pradce krdinuje splečně s metdikem prevence aktivity škly v blasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a ţákům mţnst pradit se svých prblémech. Zaměřuje se na ţáky, kteří jsu hrţeni ve svém vývji, sebepjetí, kmunikaci s druhými. Učitelé infrmují výchvnéh pradce případech výskytu agresivníh chvání ve třídě, signálů ptíţích ţáka (sbnstní, rdinné, vztahvé ), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, btíţné kmunikaci, knfliktu s rdiči, prušvání pravidel suţití ve škle ţákem. Výchvný pradce navrhuje patření, navrhuje svlání výchvné kmise, vede individuální knzultace s dětmi, s rdiči, infrmuje mţnstech dbrné péče a další pmci (adresář sciálních sluţeb, linku bezpečí, apd.). Jedná se sciálním dbrem. Knzultuje prblémy s dbrnými pracvišti SPC,PPP Metdik prevence. Metdik prevence spluvytváří minimální preventivní prgram, pdílí se na jeh realizaci. Kmunikuje s učiteli v blasti primární prevence, v případě vznikléh prblému dává pdněty k mţné nápravě. Splupracuje s institucemi a rganizacemi v blasti primární prevence. Krdinuje předávání infrmací prblematice sciálně patlgických jevů ve škle, dkumentuje průběh preventivní práce škly. Hdntí realizaci minimálníh preventivníh prgramu Pedaggvé. Věnují se v rámci výuky rzvji kmpetencí ţáků v blasti sciálních dvednstí, učí pdle principů a metd v rámci kncepce škly. Prvádějí průběţnu diagnstiku ţáků a třídy, na pedaggických radách vzájemně hdntí uplynulé bdbí, knzultují případné prblémy, navrhují patření. Třídní učitel je v kntaktu s rdiči ţáků své třídy prstřednictvím třídních schůzek, sbních setkání a dalších mţnstí kmunikace Ředitel škly. Sleduje efektivitu prevence sciálně patlgických jevů. Sleduje prblémy v kntextu celé škly a dělá persnální a rganizační patření ke zlepšení vzájemnéh suţití ve škle Šklní řád. Šklní řád je základním dkumentem ţáducí realizace šklní preventivní strategie. Je srzumitelný, vyváţený v právech a pvinnstech, zaktvuje v sbě mj. základní a d šklních pdmínek aplikvaná ustanvení rizikvých prjevech chvání i pstizích při prušení těcht ustanvení. Všichni ţáci, pedaggvé a prstřednictvím webvých stránek škly také rdiče jsu s tímt dkumentem na začátku kaţdéh šklníh rku seznámeni a splupracují na jeh tvrbě. Ţáci

13 především prstřednictvím výchvnéh pradce, třídníh učitele a šklníh parlamentu a rdiče pmcí šklní rady. 6. Rámcvé metdy, frmy prevence Škla pskytuje řadu frem a metd, které umţňují efektivně naplňvat prgram primární prevence ve stanveném rzsahu i bsahu a pskytují širku škálu frmálních i nefrmálních mţnstí půsbení na ţáky: minimálně 7 hdin tělesné a speciální tělesné výchvy týdně; nadlimitní hdiny jsu zajišťvány systémem šklníh dučvání základy spelealpinistickéh výcviku pravidelná týdenní sustředění základy střelecké přípravy - pravidelná týdenní sustředění základy lyţvání - pravidelná týdenní sustředění pbyty v hrském prstředí ve šklícím středisku škly v Malých Svatňvicích autškla se slevami pr ţáky škly aktivní činnst v kruţcích karate, Kung-fu ubytvání pr ţáky ze vzdálenými bydlišti s fundvaným výchvným persnálem aktivní činnst ve šklním parlamentu 5 včetně řady aktivit, které rganizuje aktivní účast na šklních a mimšklních akcích třídnické hdiny zařazení tématických kruhů d výuky besedy, diskuse výlety a exkurze filmvá představení výstavy prjektivní dny a něklikadenní prjekty. 7. Způsb hdncení efektivity Vyhdncení šklní preventivní strategie bude prveden v červnu Hdncení prvede zástupce vedení škly, výchvný pradce/metdik prevence a třídní učitelé: prvnáním klimatu tříd v průběhu čtyřletéh studia prvnáním klimatu škly prspěch ţáků, výchvná patření ţáků, evidence výchvných kmisí zhdncení výskytu sciálně patlgických jevů ve škle. Vyhdncení primárníh preventivníh prgramu bude realizván 1krát za rk závěrečnu zprávu MPP 6 (prvnání s předchzí ZZ MPP). 5 Šklní parlament. Na škle ţákvským samsprávným rgánem, který se pdílí na rganizaci šklníh ţivta (rganizují či splurganizují šklní a mimšklní akce) a tlumčí názry a připmínky ţáků pedaggům, zástupcům vedení škly a pedaggické radě. Členvé jsu kaţdrčně vleni v tajných vlbách svými spluţáky. 6 ZZ MPP je kmplexním vyhdncením věcné pdstaty realizace jedntlivých akcí a aktivit, dává přehled pčtech účastníků, finančních nákladech, schpnsti realizvat jedntlivé prgramy apd.

14 Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a šklní metdik prevence v Karviné Mgr. Lenka Kpkvá, výchvný pradce a šklní metdik prevence v Ţelechvicích nad Dřevnicí

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více