Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme?"

Transkript

1 Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme? Marek Minárik Laboratoř molekulární genetiky a onkologie Genomac International, s.r.o., Praha Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Praha

2 Determinanty léčebného výsledku v onkologii Rozsah onemocnění (progrese, staging) Biologické vlastnosti nádoru (molekulární profil) Léčebný výsledek Léčba (typ, dávkování,atd.) Individuální predispozice

3 Stadia vývoje zhoubného nádoru může zahrnovat mutace v genech pro opravu DNA normální buňka zvýšená proliferace časná neoplázie mutace v genu A mutace v genu B mutace v genu C metastáza karcinom progredujíc í neoplázie chromozomové ztráty rostoucí aneuploidie chromozomů

4 Progrese nádorového onemocnění Hereditární formy, nádorová susceptibilita Prediktivní faktory, Nežádoucí účinky Minimální residuální nemoc Prognostické faktory, Predispozice Léčba a monitoring Prognóza přežití Molekulárně-genetické metody

5 Defekty DNA Genetické: Genové mutace Alelické delece Chromozomální aberace Genové amplifikace (CNV, copy number variation) Overexprese EpiGenetické Hypermetylace RNA interference

6 Vrozené vs. somatické defekty DNA Vrozené (zárodečné) - vyšetřování v periferní krvi - nenáročné na detekční limit - definují predispozice pacienty Somatické (získané) - vyšetřování v postižené tkáni - náročné na detekční limit - definují biologické chování nádoru

7 Genetická podstata zhoubného bujení (1) genetické onemocnění sporadické forma (somatické mutace) hereditární forma (vrozené mutace) familiární výskyt nekontrolovaná buněčná proliferace iniciace nádorového procesu geny kódující: proteiny signalizačních drah pro buněčnou proliferaci regulátory mitotického cyklu složky aparátu apoptózy proteiny odpovědné za detekci a opravu mutací

8 Genetická podstata zhoubného bujení (2) postupné molekulárně genetické změny aktivace onkogenů inaktivace tumor supresorových genů chromozomální translokace

9 Diagnosticko-léčebný postup Klinická diagnostika - identifikace tumoru, staging (zobrazovací techniky, endoskopie, histologie, ) Molekulární diagnostika - nalezení defektní signální dráhy (histologie, molekulární genetika, ) Léčba - potlačení nebo kompletní vyřazení (inaktivace) dané signální dráhy - management vedlejších účinků

10 Molekulární mechanismy rakoviny

11 Cílená terapie Monoklonální protilátky - antierbb2 (Trastuzumab) - antierbb1 (Cetuximab) - antivegf (Bevacizumab) Nízkomolekulární TK inhibitory - gefitinib, erlotinib - sunitinib, sorafenib

12 Cetuximab, Panitumumab Terapie zacílená na HER1/EGFR Anti-HER1/EGFRblokující protilátky Protilátky proti ligandám TK inhibitory komplexy liganda toxin komplexy protilátka toxin Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, et al. N Engl J Med. 2001;344: ; Mendelsohn J, Baselga J. Oncogene. 2000;19: ; Noonberg SB, Benz CC. Drugs. 2000;59: ; Raymond E, Faivre S, Armann JP. Drugs. 2000;60(Suppl 1):15-23; Arteaga C. J Clin Oncol. 2001;19:32s-40s; Pedersen MW, Meltom M, Damstrup L, et al. Ann Oncol. 2001;12:

13 Predikce účinnosti cílené biologické léčby Blokace EGF-signální dráhy EGF EGF AMPLIFIKACE EGFR EGFR Shc Grb2 Sos1 Ras Ras GTP GDP Raf EGFR JAK PI3K MEK KRAS STAT AKT RalGDS ERK PŘEŽITÍ INHIBICE APOPTOZY ZMĚNY CYTOSKELETONU PROGRESE BUNĚČNÉHO CYKLU BUNĚČNÁ PROLIFERACE DIFERENCIACE

14 Predikce odpovědi na léčbu Odpověď na léčbu v závislosti na přítomnosti mutace EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic Pešek et al., Anticancer Res, 2009

15 Molekulární diagnostika Základní metodické požadavky - citlivost - robustnost/spolehlivost - jednoduchost - rychlost - nízkonákladovost

16 Metodika detekce mutací Denaturační kapilární elektroforéza (DCE) PCR kapilární elektroforéza vyhodnocení fl. značené primery 96 bp produkt specifická teplota bez purifikace PCR fr. mírná zkušenost bez speciálního sftw. GenoScan kit wt mutace

17 Detekce mutací Vyšetřování přítomnosti delece v exonu 19 genu EGFR Vzorek bez delece Analýza 120 sec 15 bp delece Vzorek s delecí

18 Detekce mutací Vyšetřování přítomnosti mutace v exonu 21 genu EGFR Vzorek bez mutace Analýza 60 sec Vzorek s mutací

19 Vyšetřování EGFR amplifikací Fluorescenční in-situ hybridizace (FISH)

20 Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification Metoda založená na kombinaci selektivní ligace a amplifikace Rutinní metoda pro vyšetřování zárodečných delecí v lékařské genetice (BRCA1, BRCA2, MSH2 and MLH1..)

21 Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification Metoda založená na kombinaci selektivní ligace a amplifikace Rutinní metoda pro vyšetřování zárodečných delecí v lékařské genetice (BRCA1, BRCA2, MSH2 and MLH1..)

22 Experimentální data Negativní kontrola Negativní vzorek

23 Experimentální data Negativní kontrola Positivní vzorek

24 FISH MLPA Zpracování vzorku (krájení, mikrodisekce) Zpracování vzorku (vyjmutí, mikrodisekce) Příprava DNA (DNA unmasking) Izolace DNA Denaturace vzorku a próby Ligace Hybridizace vzorku a próby PCR reakce Omytí próby Kapilární Elektroforéza Detekce mikroskopem Vyhodnocení

25 Terapeutický algoritmus EGFR KRAS AMPLIFIKACE MUTACE MUTACE T790M CITLIVOST RESISTENCE RESISTENCE? Vzájemné kombinace

26 Dvojité mutace

27 Terapeutický algoritmus EGFR KRAS AMPLIFIKACE MUTACE MUTACE T790M CITLIVOST RESISTENCE RESISTENCE? Vzájemné kombinace

28 Přežití epidermoidních tumorů 100 Survival probability (%) p EGFR = 0,5967 p KRAS = 0,9277 MUTATION EGFR KRAS NONE Days

29 Terapeutický algoritmus EGFR KRAS AMPLIFIKACE MUTACE MUTACE T790M CITLIVOST RESISTENCE RESISTENCE? Vzájemné kombinace

30

31 Screening vrozené susceptibility

32 Buněčný cyklus a poškození DNA Mitosis (division) Interphase (resting) G1 growth S DNA synthesis G2 - growth Zastavení cyklu Poškození Oprava Apoptóza

33 Sledování DNA polymorfismů DNA polymorfismus drobná variace, která může ovlivnit funkci Systém DNA oprav Systému kontroly buněčného cyklu Systém aktivního transportu

34 Významné polymorfismy ve farmakogenomice solidních nádorů Kontrola růstu na buněčné úrovni - buněčný cyklus a proliferace: CCND1, CDKN2A (p14 a p16), CDKN1A (p21), MYC, p53 - růstové faktory: EGFR1 - cytoskeleton: TUBB - apoptóza: p53, APO-1 (FAS) Geny DNA oprav - bázová excisní oprava: XRCC1, XRCC3 - nukleotidová excisní oprava: ERCC1, ERCC2 - mutátorová oprava: hmsh2 Faktory tumorové invazivity a metastáz - immunitní odpovědi: TNF-alfa, TNF-beta, IL-6, IL-10 - extracelulární matrice: MMP-1, MMP-3 - angiogeneze: VEGF, NOS-3 - buněčná adheze: ITGA2, ITGB3BP, CDH1 Polymorfismy genů syntézy a metabolismu - androgenní syntéza: SRD5A2 - metabolismus: CYP17, CYP19, COMT1, MTHFR, UGT1A1 - hormonální receptory: AR, VDR1 Polymorfismy membránových transporterů P-glykoprotein (MDR1)

35 Genotypování polymorfismů GG TT AG CT AA CC C T

36 Závislost frekvence odpovědí na kombinacích genotypů 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Respondeři Nerespondeři ERCC1 a XRCC3 0 CCTT CTTT CCCT CCCC TTTT CTCT CTCC TTCT TTCC

37 Monitorování a prognóza

38 Monitorování progrese Model progrese nádorového onemocnění zdroj: Thibodeau/Patton, 2002 primární nádor nádorové buňky v krevním řečišti vzdálené metastázy

39 Minimální reziduální choroba Cirkulující nádorové buňky (CTC - circulating tumour cells) Engell HC. Cancer cells in the circulating blood; a clinical study on the occurrence of cancer cells in the peripheral blood and in venous blood draining the tumour area at operation. Acta Chir Scand Suppl. 1955;201:1-70. Roberts SS, Watne AL, McGrew EA, McGrath RG, Nanos S, Cole WH. Cancer cells in the circulating blood. zdroj: Nature 450, , 2007 Surg Forum. 1957;8: koncentrace 5 CTC/5ml přítomnost epiteliálně-specifických antigenů exprese nádorově specifických mrna výskyt u 50% pacientů

40 Minimální reziduální choroba Volná nádorová DNA (CFDNA - cell free DNA) Bendich A, Wilczok T, Borenfreund E. Circulating DNA as a possible factor in oncogenesis. Science Apr 16;148: Anker P, Lefort F, Vasioukhin V, Lyautey J, Lederrey C, Chen XQ, Stroun M, Mulcahy HE, Farthing MJ. K-ras mutations are found in DNA extracted from the plasma of patients with colorectal cancer. zdroj: Gastroenterology Apr;112(4): původ z CTC - apoptóza nebo aktivní uvolňování fragmenty o velikosti 200bp výskyt somatických DNA variací přítomných v primárním tumoru výskyt u 40-70% pacientů

41 Monitorování progrese KRCA Schéma experimentu Laboratorní část Klinická část ODBĚR VZORKŮ IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN DETEKCE NÁDOROVÝCH MARKERŮ tkáň plazma, moč periferní krev tkáňová DNA volná DNA mrna z CTC DNA mutace KRAS, APC, TP53 DNA mutace pozitivní ve tkáni mrna exprese CEA, GA733-2, EGFR

42 Monitorování progrese KRCA Časový průběh odběrů Během operace primární tumor uzlina, metastáza krev plazma moč Časový průběh onemocnění Před operací (kolonoskopie) primární tumor krev plazma moč Po operaci (1. den) Po operaci (7. den) krev plazma moč Sledování (3. měsíc) Sledování (6-12. měsíc)

43 Set of acquired samples Primary tumors 49 Local nodes 9 Metastases 5 Plasma and blood prior to surgery 2 x 48 Plasma and blood at the surgery 2 x 28 Plasma and blood 24 hours after surgery 2 x 28 Plasma and blood 7-10 days after surgery 2 x 25 Plasma and blood 3 6 months after surgery 2 x 8 Total samples 307

44 Correlation of cfdna in plasma to disease stage Patients with mutation in primary tumour 20 Stage I III (without metastases) 10 Plasma examined 10 Plasma positive 2 (20%) Plasma negative 8 (80%) Stage IV (metastatic disease) 10 Plasma examined 9 Plasma positive 7 (78%) Plasma negative 2 (22%)

45 Monitorování progrese onemocnění Detekce exprese mrna RT-PCR + fragmentační analýza na čipu (Agilent BioAnalyzer) - amplifikace nádorově specifických markerů - vyhodnocení přítomnosti a množství PCR produktů

46 Kvantifikace nádorové DNA W M Mutace 45% Wildtype 65% Primární nádor W Uzlina M Mutace 60% Wildtype 40% Metastáza W M Mutace 80% Wildtype 20%

47 Možnost časového sledování

48 Kazuistiky

49 Post-surgery follow-up (Case 1) Male patient, age 62 with rectal tumour, Stage IV, liver + lung meta undergoing paliative surgery (sigmoideostomy) and bevacizumab therapy Sampling Plasma mut. quantity Circulating cells Pre-surgery 0,69 positive 1st day post-operation 0,48 positive 14th day post-operation 0,24 negative 3 months follow-up 0 negative

50 Post-surgery follow-up (Case 1) Male patient, age 62 with rectal tumour, Stage IV, liver + lung meta undergoing paliative surgery (sigmoideostomy) and bevacizumab therapy

51 Post-surgery follow-up (Case 2) Female patient, age 71 with rectal tumour, Stage IV, liver meta undergoing neoadjuvant bevacizumab therapy with subsequent pelvic exenteration Sampling Plasma mut. quantity Circulating cells Pre-surgery 1,30 negative 1st day post-operation 0,45 negative 14th day post-operation 0,75 negative 3 months follow-up 0,9 negative

52 Post-surgery follow-up (Case 2) Female patient, age 71 with rectal tumour, Stage IV, liver meta undergoing pelvic exenteration and neoadjuvant bevacizumab therapy

53 Aplikace molekulárně-genetických metod Pochopení molekulárních mechanismů Detekce časných stádií Detekce reziduální choroby Monitoring biologického chování - progrese,metastázy Prediktivní onkologie - testy rezistence - farmakogenomika Genová terapie

54 Poděkování Laboratoř molekulární genetiky a onkologie, Genomac, Praha RNDr. Anna Mészárosová, Barbora Belšánová, Andrea Krajčová LF Plzeň, Klinika TRN, FN Plzeň Prof. Miloš Pešek, MUDr. Ondřej Fiala, MUDr. Dana Jančaříková 1.LF UK, Interní klinika, Ústření vojenská nemocnice, Praha Prof. Miroslav Zavoral, MUDr. Cyril Šálek, MUDr. Štěpán Suchánek 1.LF UK, Chirurgická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Doc.Vladimír Visokai, MUDr. Ludmila Lipská, MUDr. Miroslav Levý

55 Děkuji vám za pozornost

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

Laboratoř experimentální medicíny (LEM)

Laboratoř experimentální medicíny (LEM) Laboratoř experimentální medicíny (LEM) Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D. Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D. MUDr. Petr Džubák MUDr. Josef Srovnal RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. MUDr. David Vydra LABORATORY OF EXPERIMENTAL

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci RECEPTORY PRO EPIDERMÁLNÍ RŮSTOVÉ FAKTORY A JEJICH VÝZNAM PRO MALIGNÍ TRANSFORMACI SOLIDNÍCH NÁDORŮ Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci Receptory

Více

Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění

Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění PŘEHLED Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění Angiogenesis as Part of the Tumor Ecosystem and Possibilities to Influence It Klener P. 1. interní hemato- onkologická

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam Disertační práce MUDr. Karel

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně OBSAH 1. Mastocytomy... 3 1.1. Popis onemocnění... 3 1.1.1 U psů... 3 1.1.2 U koček... 3 1.2. Predisponovaná plemena psů... 3 1.3. Příznaky... 3 1.4. Diagnostika...

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Úloha molekulárněgenetické laboratoře v monitorování léčebné odpovědi a rezistence na inhibitory BCR-ABL kinázy u nemocných s chronickou myeloidní leukémií M. Divoká, L. Calábková, R. Mojzíková, V. Divoký,

Více

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Lynchův syndrom v rukách patologa Ondřej Daum 1, Zdeněk Beneš 2, Ladislav Hadravský 1, Jan Stehlík 3, Kateřina Černá 3, Martin Dušek 1,3, Bohuslava Kokošková 1, Michal Michal 1,3 1 Šiklův

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Zuzana Staníčková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Cytogenetika a molekulární cytogenetika

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni Syndrome a Proposal of Complex Prevention Care for Carriers of TP53 Mutation

Více

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno V ONKOLOGII Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1 Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav LF MU, Brno Statiny jsou látky blokující biosyntézu cholesterolu inhibicí klíčového

Více

Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem

Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem 70 Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory ledvin se vyskytují v každém

Více