Hledání opravdové dvry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledání opravdové dvry"

Transkript

1 Hledání opravdové dvry Roman Hytych PhDr. Roman Hytych: Hledání opravdové dvry kasuistika práce satiterapeuta Abstrakt: V pojetí kulturn specifického eticko-psychologického systému abhidhamma, ze kterého vychází psychoterapeutický smr satiterapie, je dvra jednou z klíových schopností mysli. Text kazuistiky ukazuje, jak je v terapeutickém procesu na podklad kultivace všímavosti rozvíjena klientova schopnost zdrav podložené dvry a jak smuje k rstu kompetencí klienta dovedn zvládat každodenní život. Klíová slova: abhidhamma, dvra, psychoterapie, satiterapie, všímavost Po nkolika letech se v rámci vypracování kasuistiky práce satiterapeuta vracím k prvním osmi setkáním z terapeutického procesu Martiny, píbhu který jsem nazval Hledání opravdové dvry. Pro? Jelikož vzpomínka na Martinu je živá vzhledem k naší dlouhodobé spolupráci a trvajícímu obasné zptné vazby z její strany, díky nmuž mohu s Martinou dále sdílet radost z jejích úspch v každodenním život. Podporou pro psaní textu mi jsou podrobné zápisy z terapie, nkolik v procesu vytvoených produkt (viz Obrázek), jakož i vdomí toho, že se Martina obas ozve em a že už bhem druhého období terapie (viz závr textu) souhlasila s napsáním lánku popisujícím naší spolupráci. Poznámky pod arou obsahují struné vysvtlení použitých satiterapeutických princip a postup, zájemce pak odkazují k obsáhlejším teoretickým textm, pro pochopení textu však nejsou nezbytné. Kde vzpomínky na Martinu zaínají? V prbhu listopadu mne vyhledala Martina, asi dvacetiletá studentka humanitní VŠ, upravená, bez tradiních ženských ozdob (náušnic apod.), ale sladná do šedivých barev ladících nejenom s atmosférou konícího podzimu a nadcházející zimy v potemnlém Brn, ale i se smutnou náladou, se kterou picházela. Pichází vas a psobí na mne ponkud nervózním dojmem, pesto však dokáže udržovat oní kontakt. Klientka žila v Brn u píbuzných, na víkendy se ale vracela k matce do msta, ve kterém vyrstala. S matkou žili i její mladší brati. Rodie klientky se rozvedli ped nkolika lety. Otec s rodinou od té doby nežije, Martina se s ním obas vídá. Klientka je praktikující kesanka a kesanství výrazn ovlivovalo i životní styl její rodiny. Na otázku co ji pivádí k psychologovi, nabízí Martina své studijní problémy. Vzhledem k tomu, že se minulý semestr intenzivn vnovala dobrovolnictví, nestihla ukonit zapsané pedmty a s dalšími pedmty aktuálního semestru je už toho na ní píliš mnoho. Pestává docházet na univerzitu, nedokáže si domluvit termíny zkoušek z minulého semestru, rostou obavy, jak situaci zvládne, je zahlcena neproduktivním pemýšlením nad svojí budoucností a zvažováním, zda se i nadále snažit o ukonení zapsaných pedmt a dokonení bakaláského studia v ervnu v tom ji však brání neschopnost dojít do školy i na zkoušku nebo studium ukonit a zkusit jinou školu i zaít pracovat. Dále konkretizuji 1 její odpov a žádám ji, aby mi piblížila, jak vypadá a jak se konkrétn projevuje ona neschopnost dojít do školy. Postupn se v interakci sdílení a naslouchání 1 Konkretizování je jedním z pti satiterapeutických postup (Nmcová, 2002). Jde o terapeutovo vytváení podmínek takovým zpsobem, aby klient byl schopen nacházet stále konkrétnjší formy vnímání díve jen nejasn a nepesn vnímaného tématu. Satiterapie je integrativní psychoterapeutický smr (Kratochvíl, 1998). Ve svých principech formulovaných Frýbou (2002), používá na klienta zamený pístup C. R. Rogerse (1961), psychodramatické zvnjšnní (acting-out) J. L. Morena, zvnitnní (acting-in) Gendlinovi metody fokusing (Gendlin, 2003; Hájek, 2002a), jež jsou zasazeny do rámce eticko-psychologického systému abhidhamma (Benda, Horák, 2008; Frýba, 2008a, b; Vogt, 1999). 1

2 Martina dostává k verbalizování 2 pocitu selhání a nevysloveného studu, který jej doprovází:...jak by to vypadalo a co by si o m pomysleli spolužaky, kdyby se to dozvdli ony, které jsou perfektní a bezproblémové... a vbec si nedovedu pedstavit, že bych to ekla doma mám.... Snažím se vyjádit, jak její situaci rozumím a dát jí podporu: To urit není jednoduché, když jste na své problémy sama. Dokázala jste ale najít odvahu, pijít za mnou jako psychologem a sdílet je se mnou. Povšimnul jsem si, že se jí uvolnila pozice a další otázkou ji nabízím možnost 3 prozkoumat prožívanou situaci te a tady. Vidím, že mníte pozici. Jaké to pro vás je nyní, když vaše potíže, vaše TAJEMSTVÍ, už není jen vaše, ale už o nm vím i já? Martina krátce popisuje pocit drobné úlevy a já pokrauji otázkou se zámrem prozkoumat možné zdroje podpory v aktuální krizi z oblasti nosných mezilidských vztah. 4 Našel by se nkdo ve vašem okolí, s kým si dovedete pedstavit, že byste s ním i s ní o vašem tajemství promluvila? Martina se opt vrací k pocitu selhání, který ji nedovoluje sdílet s ostatními své potíže. Po chvíli pipouští, že o svých potížích dokázala íci kamarádce Renat a asi ped msícem studijní problémy zkusila sdílet i s kamarádkou Irenou, což se jí však nepodailo uskutenit, jelikož jí v dané situaci najednou chybl dvod, pro by mla o sob hovoit. Doptávám se klientky, zda by stálo za pokus znovu zkusit sdílet své tajemství s kamarádkou, jak díve plánovala a hledáme konkrétní situaci, kdy se bhem víkendu potkají a jak ji pipravit tak, aby se dokázala rozhodnout pro sdílení. Jako podporu a motivaní zdroj jí nabízím úlevnou vzpomínku na situaci z terapie, kdy dokázala sdílet se mnou. Snažím se dál prozkoumávat kontext situace a doptávám se, zda se jí v život i jindy objevují nevyslovená Tajemství a jak na tom jsou její vztahy s páteli. Martina sdílí, že podobným tajemstvím je pro ni rozvod rodi, který je pro ni (a asi i další sourozence) nerozluštitelnou záhadou, Nezná dvod, pro se rodie rozešli a nedokáže jej pochopit, a na nj asto myslí. Ve vztahu ke svým pátelm sama sebe popisuje jako málomluvnou, ale je v astém kontaktu s okruhem svých pátel, z nichž nkteí studují s ní spolen v Brn. Mezi dležité nosné instituce, které jí dávají podporu, patí skautský oddíl a kostel, kam pravideln dochází. V prbhu rozhovoru zaznamenávám, jak její poátení naptí povoluje, což obas okomentuji (viz poznámka. 3). Martina je schopna se i rozesmát nad absurditou svých tajemství. Její pvodní cíl vyznat se ve své souasné situaci a rozhodnout se, zda dokonit školu i pestat se studiem rozšiuje na otázku nalezení pro ni smysluplné budoucnosti. Hledat odpov na otázku: K emu smovat svj život? Nabízím jí doprovod pi jejím hledání a uzavíráme následující terapeutický kontrakt: Vyznat se v sob a nalézt smysluplnou budoucnost. Navrhuji úvodních pt pracovních setkání, po niž bude následovat šesté, na nmž se ohlédneme za spolenou prací a rozhodneme se co dál. Zda pokraovat ve spolupráci, i hledat jiného prvodce nebo se radovat z naplnných cíl. Ped koncem sezení jen krátce probíráme možnosti, jak ešit aktuální situaci ve škole a plánujeme návštvu studijního oddlení s cílem zjistit možnosti perušení studia i prodloužení doby studia. Závr setkání vnujeme jeho 2 Rozdíl a vztah slova a skutenosti, poznávání a poznávaného, je jednou z dimenzí psychotopu, žitého svta klienta, jehož obsahy, jakož i strukturální a procesuální vztahy jsou definovány klientem samým (Frýba, 2002, 2008a; Hytych, 2003). 3 Terapeutický vztah klienta a psychoterapeuta je v satiterapii definován obdobn jako v Rogersov na klienta zameném pístupu (srov. Frýba, 2002; Rogers, 1961). Satiterapeut v prbhu psychoterapie nastavuje podmínky (Vogt, 1999) pro dosahování psychoterapeutické zmny (Hájek, 2007; Hytych, 2003) dle cíl stanovených klientem tím, že podporuje rozvoj klientovi schopnosti si všímat (Frýba, 2008a, b). Dalším, zde popisovaným satiterapeutickým postupem je komentování (Nmcová, 2002), kdy psychoterapeut pojmenovává skutenosti v jim prožívané a vnímané situaci te a tady, ímž nabízí klientovi možnost si jich povšimnout, aniž by mu vnucoval jejich význam i eventuální souvislosti s kontextem klientova života. 4 Nosné mezilidské vztahy jsou jednou ze ty oblastí (tlesné prožívání; smysluplné cíle; podprné mezilidské vztahy; podprné instituce) v nichž se mžeme svojí pozorností zakotvit, které mžeme cílen rozvíjet, a kde lze tedy nacházet oporu pi zvládání krizových situací (Hájek, 2002b; Hytych, 2008a, b; Hytych, Mezulianek, 2007). 2

3 reflektování 5. Martina sdílí své poátení zajeí úmysly na terapii vbec nedojít, kterým však vzhledem k telefonickému závazku dojít na smluvenou schzku odolala. Pojmenovává vzrst odhodlání pustit se do ešení svých potíží a radost ze sdílení svých tajemství. Po odchodu Martiny jsem si pi vlastním podrobném reflektování stanovil terapeutické hypotézy 6 a pipravil terapeutické strategémy 7 na další setkání. Do dalšího setkání jsem si stanovil dva cíle. Prvním z nich bylo podrobné reflektování mezidobí, procesu a výsledk naplánovaného pokusu o sdílení s kamarádkou. Ty jsem klientce nabídnul s cílem jednak aktualizovat nosné mezilidské vztahy, jednak využít potenciál prožitku úlevy ze sdílení tajemství v terapii, penést a aplikovat tuto zkušenost do každodenního života klientky a vytvoit tak podmínky pro další zkušenosti pijetí sebe samé i se svými potížemi, ze kterých dosud dlala nepístupná tajemství. Druhým pedjímaným cílem bylo podrobné zmapování pekážek a zdroj podpory pro plánované ešení aktuální krize ve škole. 2. setkání o týden pozdji ernobílá Martina Klientka pichází dle svých slov zmatená a bezmocná, od dnešního setkání oekává zjištní, zda terapie má vbec njaký smysl. Krátce tematizujeme vyené pochyby a dále se vnujeme reflektování mezidobí. Bhem víkendu v rodném mst se klientce podailo promluvit s Irenou, jak jsme na pedchozím sezení naplánovali. Nejprve se dva dny pipravovala, ale když dokázala nakonec o svých potížích hovoit, dostalo se jí od kamarádky podpory a samotné se jí ulevilo. Po víkendu navštívila také lékaku, která ji bez vysvtlení sdlila, že s jejím kašlem je zapotebí jít na týden do nemocnice na dkladnjší vyšetení. Sdílí své obavy z neznámého. Na studijní oddlení dnes ráno nedošla, opt je zahlcena pemýšlením, co dál. Chce ješt alespo zavolat kolegyni ze školy a informovat se o tom, co se dje. Pi mezidobí reflektování zvýrazuji svým komentáem to, co se jí podailo s cílem poukázat Martin na pro ni dostupné dovednosti. Dále spolen vymezujeme oblasti, v nichž aktuáln prožívá své obtíže: škola, zdraví a vztahy (málo do nich investuje sama ze sebe, neotevírám se ). Prioritou pro Martinu zstává škola. Plánujeme tedy podrobn, jak navštíví studijní oddlení i mimo návštvní hodiny, zítra ráno. Konkretizujeme možné pekážky: jedinou pekážkou je, kdyby na m skonil nepíjemný mrak toho, co jsem si nadrobila, své blbosti a neschopnosti. Doptávám se, jak to myslí a dozvídám se, že to co se mi podaí, to je jen náhoda, ale to co se mi nedaí, to je má vina. Jen strun vyjádím své pochybnosti o takto ernobíle definovaném svt a nabízím jí možnost se podívat na to, co se jí daí 8, o co se mže opít nejenom v pipravované situaci návštvy studijního Všímavost, je v jazyku páli, ve kterém nesen systém abhidhamma, oznaována pojmem sati, oznauje také krátkodobou pam. Rozvoj všímavosti proto také kultivuje schopnost si rozpomenout na konkrétní prožité skutenosti. Reflektování (paccavekhaná, páli) je znovuvybavení si povšimnutých skuteností v daném asovém období. Jeho funkce jakožto satiterapeutického postupu (Nmcová, 2002) spoívá ve znovupipuštní si a pojmenování katexovaných obsah prožívání, o nichž tímto získáváme pehled, a lze s nimi tedy nadále systematicky pracovat. Proces reflektování je dležitou podmínkou rozvoje emancipaní moudrosti a tedy i psychoterapeutické zmny (Frýba, 2003; Hytych, Mezulianek, 2007; Trávníek, 2006). Jelikož jsem psobil v instituci, která nevyžadovala pidlení diagnózy dle MKN 10 (symptomatologii klientky by šlo oznait jako subdepresivní), pracoval jsem pedevším jen na úrovni diagnózy problémové a pragmatické. Na základ mou povšimnutých skuteností prvního setkání jsem si pro další setkání formuloval následující terapeutické hypotézy: 1. Nedovedné zacházení klientky s nepíjemným prožíváním, které klientkou bývá pehlíženo a ignorováno, vede ke kontaminaci celého jejího aktuálního životního postoje: selhala jsem, jsem k niemu, nezvládám a mla bych se stydt ; 2. Nedovedné interpersonální jednání vycházející z nedostatené sebedvry a pravdpodobn problematických rodinných vztah. Strategémy jsou psychoterapeutovi plány (jejich použití ve výzkumu viz Hájek, 2002a; Hytych, 2008a) pedjímající jak potencionální možnosti budoucího vývoje, tak i zpsoby jejich zvládání v rámci psychoterapeutického procesu. Formát satiterapeutického sezení podrobnji popisuje Frýba (2002) a Nmcová (2002) a zde se mu více nevnuji. Dovedností v blahodárném jsou jedny ze tí rozlišovaných v satiterapii (viz Frýba, 2002). Konkretizace a analýza spontánních dovedností v blahodárném, vdní o tom, co umím a dovedu, je podkladem pro zvládání potíží klienta, pro rozvoj dovedností ve zhoubném. Etická podmínnost prožívání, dimenze blahodárné zhoubné 3

4 oddlení, ale i v jiných, a už píjemn i nepíjemn prožívaných situací. Martina nabídku pijímá, a postupn se rozvíjí šíe dovedností a kompetencí, které má k dispozici (dovede rozesmát ostatní, naslouchat jim, zorganizovat kreativn a zábavn volný as pro oddíl, který vede, postarat se o druhé ). Klientka pi rozhovoru zjišuje, že se najednou vyloupnul ten starý veselý svt, který existoval pedtím, než se objevily problémy se školou. Vypadá spokojenji. Všímám si, že pi konkretizování svých dovedností mluví tišeji než obvykle a nabízím jí možnost zkusit to jinak. Situaci vnímám jako možnost pro podporu sebevyjádení klientky a podpory její sebedvry ve smyslu Máte právo na svj postoj a jeho hlasité vyjádení. Martina se nejprve zdráhá, když nabídku opakuji, opatrn zkouší vyslovit sama sebe hlasitji, ale je jí to viditeln nepíjemné. Tak dále nenaléhám, jen si ovuji svj dojem a Martina souhlasí s tím, že radji pestane, že už toho bylo moc. Pi závreném reflektování setkání sdílí: Opt mám více odvahy a ujasnila jsem si, co chci dlat. A co bylo pro mne nepíjemné? Když jste mne ponoukal, abych mluvila nahlas. Zase jsem si také všimnula, že když svj vlastní svt vyslovím pro nkoho jiného, že se mi zpehlední a ujasní. 3. setkání po dvou týdnech Nové tajemství Do setkání jsem vstupoval s plánem vnovat se jednotlivým alternativám, jak vyešit situaci ve škole. Martina pichází pro m v neobvykle veselé nálad. Reflektování mezidobí startuji vzpomínkou na minulé setkání. Vybavuje se jí hlavn nepíjemný pocit ze situace, kdy jsem jí nabádal, aby nahlas vyslovila své dovednosti. Na vzpomínku navazuje sdílením problém s matkou, která je na ni již od dtství jízlivá, shazuje jí a je k ní nenávistná. Mním svj plán a vyzývám Martinu, jestli mi nechce o situaci s matkou vyprávt konkrétnji. Trochu ji popichuji tím, že nco nakousla a te to vypadá, že se jí do toho vbec nechce. Zase njaké tajemství, ptám se Martiny. Klientka postupn hledá a nachází odvahu být konkrétní objevují se silné nepíjemné prožitky vztažené k vztahu s matkou, které pedtím sdílela jen na rovin slov a nyní si dovolila pipustit na slova navázané pocity smutku, lítosti, nepochopení To, co konkrétn od matky slýchává, vyslovit nechce. Martina se vrací k reflektování mezidobí a sdílí radost ze zmny komunikace s nejbližšími kamarádkami dokázala s nimi sdílet i své pocity vi matce a ulevilo se jí. Jelikož se pomalu blíží konec setkání, beru si slovo a pipomínám jí náš kontrakt 9. Zbývají nám již jen ti setkání a pak poslední uzavírající. Dnes jste se mnou sdílela velké téma pro vás traumatizujícího vztahu s matkou. Nemyslím si, že ve zbývajícím ase se s tímto tématem dokážeme vypoádat, na to by bylo zapotebí asu více. Domlouváme se, že dokoníme domluvený poet setkání a pak se dohodneme na smru a vytyení další spolupráce. Pi reflektování setkání si Martina vzpomíná na nároné hledání odvahy otevít téma s matkou, pi kterém ji pomohlo mé popíchnutí, Zase njaké tajemství? a sdílí zmatek z toho, jak se promuje jí prožívaný svt ze sebeobviování a trestání se na pijímání vlastní kompetence. 4. setkání po týdnu Hledání odvahy Minulé setkání pineslo velkou zmnu, jak tematickou (vztah s matkou), tak i vztahovou (odvaha a dvra v rámci terapie znovuprožívat siln nepíjemné pocity) a proto jsem zvdav, kterým smrem se bude dnešní setkání ubírat škola nebo vztah s nenávistnou matkou? Martina pichází veselá a já komentuji mnou vnímanou zmnu zpsobu oblékání, který odpovídá její veselejší nálad, ne už však pošmournému poasí venku. Z minulého setkání ji vyvstává nevyužitá píležitost, Nenašla jsem odvahu se více pustit do vztahu s matkou, ale také novým 9 (kusala akusala, páli) je pak v satiterapii další rozlišovanou dimenzí psychotopu (Frýba, 2002, 2008a; Hytych, 2007, 2008a). Aktualizace kontraktu je provádna na poátku každého jednotlivého setkání a odvíjí se ze situace te a tady vnímané klientem a vztažení se k pedjímaným cílm vyslovených v kontraktu. Kontrakt je aktualizován vždy, když jedna strana interakce psychoterapeut klient prožívá konkrétní situaci jakou takovou, která vybouje i pekrauje v kontraktu definovanou formu a obsah spolupráce. 4

5 zpsobem prožívaný a žitý svt, Existují nejenom problémy, ale i dovednosti, to, v em jsem dobrá. Do školy jsem konen došla a podala žádost o perušení, ímž ustaly ty nepíjemné myšlenky, co bude, atd., pokrauje v reflektování mezidobí. Znovu trénujeme proces reflektování v dležitém pomru 3:2 zapamatovat si ti dobe zvládnuté situace a pipustit si maximáln dva pršvihy a pak vše nechat všímav za sebou což se Martin daí postupn uskuteovat ve svém každodenním život a promuje tak ernobíle vidnou skutenost sebe samé z druhého setkání (viz druhé setkání). Martina se chce vnovat vztahu s matkou, ale jen velmi pomalu si dodává odvahy pejít od abstraktních vzpomínek ke konkrétním prožitkm, starých ran od matky. Nabízím ji ohlédnutí za tím, co jí pinesly situace, když v posledních týdnech dokázala o svých trablech povídat svým blízkým. Pipuštním si vzpomínky úlevy ze sdílení Martina nachází odvahu mapovat další tajemství. Pipravuji si tak terén pro nabídku výpravy do dtství, kterou Martina posléze pijímá a kterou plánujeme na další setkání. Ke konci setkání její odvaha kulminuje a naped na papír píše a poté i vyslovuje jízlivé vty, které tak dlouho od matky poslouchala. Naptí pechází v úlevu, kterou spolen s projasnním klientka v tomto sezení strun reflektuje. 5. setkání opt po týdnu Cesta do dtství I. Staré rány, které bolí a jež nebylo vbec lehké vyslovit, mne vedli k tomu, že jsem pro Martinu pipravil przkum psychotopu formou jeho vrstvení, kde znovuprožívané nemusí pímo verbalizovat, ale lze je vyjádit barvou a tvarem. Pedpokládám, že nám technika pomže pojmenovat a sdílet traumatické, zpítomnit znovuprožívání a vytvoit podmínky pro emancipaní vhled ve smyslu: Minulá bezmocnost dítte lze v pítomnosti nahradit zkušenostmi, odvahou a dovednostmi dospívající ženy. Pipravil jsem si rznobarevné papíry odlišné velikosti, pastelky, nžky, špendlíky a lepidlo, pomcky pro vrstvení psychotopu (Nmcová, 1993), s tím, že se ješt krátce budeme vnovat tomu, jak Martina zvládla situaci se školou. Klientka pichází s klidným naladním a zámrem podívat se do minulosti, jak jsme naplánovali minule. Má jasno o tom, že terapie pomáhá a že udlala dobe, že se do ní pustila. Z mezidobí reflektuje mnící se postoje k matce a zvažuje budoucí samostatný život mimo její rodné msto. Krátce zmiuje i návštvu školy. Je pro ní nyní jasné, že ji tento semestr ukoní, ale už pestala být pro ni aktuálním tématem. Pouštíme se do przkumu psychotopu formou jeho vrstvení (viz Obrázek). Do konce sezení stihneme techniku pouze provést a zreflektovat její prbh. Martina pracuje peliv, dává si naas pi vybavování si jak nálady, dle které volí barvu papíru, tak jednotlivých vybavených událostí konkrétního životního údobí. 10 Vnitní prožívání zachycuje zdrženliv (volí jemné barvy, jemn kreslí s pevahou erné a hndé barvy), jakoby jej nechtla píliš vypustit na papír v surové podob. S vrstvením jednotlivých údobí si také dává práci, nelepí je k sob, ale špendlí, takže je v dalších setkání vidt i to, co je zakryto, ehož pozdji využíváme. Domlouváme se, že zachyceným obsahm a katexovaným vzpomínkám se budeme vnovat v píštím setkání. Reflektování dnešního setkání dává Martina tuto formu: Bylo to rozvíení starých vcí. Chci svému životu dát jasný tvar, uspoádat jej a s tím se i louíme. 6. setkání po týdnu Píprava na zmnu Už jen chvíle zbývá do štdrého veera pi našem šestém setkání a já mám naplánováno dokonení zapoaté práce z výletu do minulosti. Martina pichází s páním dokonit práci z minulého setkání a více se podívat na to, co se pi nm objevilo. Pi reflektování uplynulého týdne pojmenovává prožívanou nejistotu a otevírá obavy z vánoc, které chce strávit v rodin své nejlepší kamarádky. Dnes veer se své rozhodnutí chystá sdlit matce. Aktuální situace mi 10 Vzhledem k pedchozímu kontaktu s klientkou jsem se rozhodl období rozdlit následujícím zpsobem: pedškolní; první stupe ZŠ; druhý stupe ZŠ; stední a vysoká škola. 5

6 pijde naléhavjší a zásadnjší, a proto Martin navrhuji dokonit práce z minula píšt (a tím si pidat jedno setkání navíc) a dnes se vnovat plánu na vánoce. Martina mj návrh pijímá. Prozkoumáváme rzné alternativy, jak by matka na její sdlení mohla reagovat, jakož i rzné možnosti, jak Martina v situaci mže sama jednat. Podporou ji je vdomí, že její brati již vdí o tom, že se rozhodnula ukonit školu a podpoili jí v v jejím rozhodnutí trávit vánoce mimo rodinu. Plánujeme také, jak bude trávit vánoce s páteli, a hledáme zpsoby, jak se nedostat do role chudinky, která nemže být doma, ale jak se sebedvrou se postavit za své jasné rozhodnutí, že udlala pesn to, co chtla. Vzhledem k tomu, že situace sdlení matce v Martin vyvolává obavy, zda to vbec dokáže, nabízím klientce možnost vyzkoušet si situaci naneisto v chránném prostoru psychoterapie formou psychodramatické 11 konkretizace. Martina nabídku pijímá a já pipravuji dle jejích pokyn malé jevišt, kde Martina matce sdlí: Rozhodla jsem se, že na štdrý den budu u Ireny. Pecházíme na jevišt do pipravené situace jakoby, klientka usedá na židli, dle instrukce si zavírá oi a pedstavuje si situaci dnešního veera s matkou, pak oi otevírá a nejistým hlasem potichu vyslovuje své rozhodnutí. Povzbuzuji klientku k opakování s dvrou, že najde odvahu vyslovit se zeteln, což se však nedaí. Mním natoení židle na jevišti tak, aby se dívala do okna a vidla veliký strom na zahrad. Zkuste sdlit své rozhodnutí zeteln tak, a vás slyší i ten strom, povzbuzuji Martinu. Pedpokládám, že zmna partnera (strom místo matky), se kterým komunikuje, jí pomže. Po tetím opakování se klientce daí už zvolat hlasit, což ješt nkolikrát opakujeme s tou variací, že za konkrétní strom dosazujeme pedstavu matky. Sice hlas Martin opt slábne, ale cítí se již jistjší než na zaátku a dokáže si dnešní veer už pedstavit jako úspšný, když se jí podailo na jevišti dát svým jasným a zetelným hlasem najevo své rozhodnutí. Poté Martina tematizuje nastalou úlevu a radost z pekonání otálení a vyrstající chuti a odvahy pustit se do nových vcí: Chci umt stát si za svým a dlat to, pro co se rozhodnu. Tsn ped koncem setkání okomentuji náhlou zmnu v její mimice (tik v tvái) a ptám se jí, jak se nyní prožívá. Je to nepíjemné, nemít tlo pod kontrolou, nkdy se mi to dje, že mám mžitky nebo mám dojem, že omdlím, ale nechci se o tom vbec bavit. Pijímám její rozhodnutí a hlavou mi bží spousta dalších otázek vážících se k jejímu aktuáln verbalizovanému postoji k tlu a tlesnému prožívání (jak je to u Martiny s erotikou, mla už partnera ). Pes nepíjemnou zmnu naladní na konci sezení klientka reflektuje pro ní dležitou zmnu v postoji k oekávané situaci: Z noní mry dnešního rozhovoru s matkou se stala radost a odcházím ve veselé nálad, emuž vím, jelikož i tlesná skutenost, jak se vyjaduje a louí vyslovenému odpovídá. 7. setkání po trnácti dnech Cesta do dtství II. Setkáváme se v týdnu po novém roce a Martina pichází spokojená. V reflektování mezidobí sdílí, že se jí podailo uskutenit vlastní rozhodnutí a vánoce v rodin kamarádky byly píjemné. Od bratr dostala podporu a matka její rozhodnutí akceptovala. Po návratu do Brna si našla brigádu pro následující dny a rozhodla se znovu zaít navštvovat hodiny zpvu. Sdílím s Martinou svojí spolu-radost s jejími úspchy. Po zbytek asu se vnujeme dokonení vrstvení psychotopu, jak bylo na pedchozím setkání dohodnuto, tentokrát zamenému na sdílení zaznamenaných obsah prožívání. I když je psychotop už navrstven, vracíme se nejprve k jednotlivým vrstvám. Nejstarší žluté období z života rodiny u prarodi je ješt v celku veselé. Pestože k zachycení obsah volí 11 Psychodramatické jevišt, v satiterapii zvané tako jako chránný prostor na druhou, nabízí pro klienta asto jednodušeji akceptovatelnou formu vyzkoušení si situace jakoby, a už jde o znovuprožití problematických situací z minula, obávaných situacích v budoucnu, zvláštních prožitk pidané reality (sen, trip na drogách, psychotické šílenství apod.) i kreativn nových zpsob jednání, které si klient zatím v každodenním život nedovede ani pedstavit. 6

7 hndou barvu, nachází zde vzpomínky na podporu prarodi a vesnické prostedí propojené s pírodou, kterou má tak ráda. Jenom peliv naslouchám, obas pitakám i vyjádím své porozumní a ani nemusím Martinu pobízet ke sdílení. Sama se vnuje jednotlivým zachyceným vzpomínkám a na n navázaným emocím. Období pechodu do školy je spojeno se sthování do vtšího msta. Pro Martinu to bylo nepíjemné období. Škola znamenala stres neznámého a pro ni nepívtivého prostedí, pedevším nových dtí, se kterými si nerozumla. U vzpomínek na školu nechce setrvat, tak jen okomentuji, že jsme je jen zbžn pebhly a doptávám se na její aktuální náladu. Je to hrza, odpovídá Martina. Chvíli mlíme. Pak se ptám, zda v tom období je pítomna i jiná nálada a Martina poukazuje na kostel, který pravideln navštvovala, a byl pro ni dležitým záchytným bodem. Druhý stupe základní školy už nepsobí tak šediv, pedevším díky cestám z msta v skautském oddíle, který ji konen pinesl kamarádky a kamarády a i v zachyceném znovuprožívání psobí barevnji. To byly i základy, které nesli další období zstávaly jak pátelské vztahy, tak láska k pírod a víra, jako ty nejdležitjší aspekty dospívání a rané dosplosti. I podklad (svtle modrý) psobí konejšiv oproti pedchozím dvma bílým (ale volbou barev pastelek ve výsledku spíše šedivým) obdobím. V posledním období zstává skoro polovina místa volná s tím, že zde je nadje na další zmnu k lepšímu. Také jako jediné je toto období zaoblené oproti ostrým hranám období pedchozích. Obrázek: Vrstvení psychotopu V reflektování setkání Martina sdílí, že verbální sdílení obsah pro ni už bylo jednodušší, než se dotýkat znovuprožívání a zaznamenávat jej. Pestože zachytila spoustu nepíjemných vzpomínek, v každém období vyvstal alespo jeden záchytný bod, který jí byl podporou. Oba se shodneme, že dnes jí stailo jen mé naslouchání. Komentuje rozdíl s pedminulým setkání, kdy 7

8 znovuprožívané situace zachytila na papír a atmosféra byla nabitá vybavenými emocemi. V mezidobí pišli vánoce, které znamenaly dležitou zmnu a dnes minulost nemla takovou váhu jako na pátém setkání. Netrvám na dkladném zpracování starých ran od matky, které nás pivedli k cest do minulosti, ale dávám vtší váhu aktuáln prožívané zmn. 8. setkání po týdnu - Reflektování procesu, vyhodnocení a aktualizace kontaktu Martina pichází v klidném rozpoložení a vnujeme se naplánované innosti: reflektování, vyhodnocení a pípadné aktualizaci kontraktu. Mám nachystáno nkolik rznobarevných tvrtek a výsledek vrstvení psychotopu jako podklady a výzvy pro znovuprožití procesu terapie. Martina si nejprve na zem rozloží šest bílých papír a navrstvený psychotop, jako záznam spoleného procesu a pak jím ješt jednou procházíme. Poté znovuprožívání pevádí do slov. Jsem spokojena s dosaženou zmnou. Hlavn jsem nalezla dvru v mezilidské vztahy, zaala být otevenjší, otevela a zaala sdílet svá tajemství. Zlomovým okamžikem se pro Martinu staly nov prožité vánoce, kdy nastala i završující úleva ze sdílení s Irenou (ty pedchozí byly jen na as). I další ást svátk prožívala kreativn a zvládala v klidu i návštvy doma u matky a bratr. Z kontaktu se mnou, jakožto terapeutem považuje pro naši další spolupráci dležité, abych ji i nadále rýpal a postrkoval, když mlí a nejde ji mluvit. Pekvapil mne przkum psychotopu, vidt znovu ten hnj, chci mu nyní dát nový, lepší tvar, dodává. K tomu se dostáváme po ukonení reflektování, když konkretizujeme její souasná pání a oekávání, která vztahuje k dalšímu procesu terapie, o který stojí. Martina nejprve sjednotí bílé papíry, které použila pro reflektování uplynulého procesu, okolo navrstveného psychotopu. Výsledný obraz vypadá jako bílý kvítek s pestrobarevným stedem. Vypadá to upravenji. Ten potmšilý tvar dosavadního života se rozplývá v nových možnostech bílé, a najednou jako by ta žlutá vespod bylo vycházející slunce. Aktualizujeme kontrakt v souladu s pedjímáním této situace na konci tetího setkání, který dostává následující formu: 1. najít dobrý tvar pro pítomnost a budoucnost (radostnji, živji, s opravdovou dvrou k lidem, stát si za svým názorem a dlat to, co chci); 2. nauit se dovedn zpracovávat nepíjemné, bolestivé prožívání. Když se mne Martina zeptá na mj názor, na jí prožívanou zmnu, podporuji jí: Vypadáte radostnji, astji se tu se mnou smjete, volíte jiné barvy a pipadáte mi živjší a ženštjší. To možná ty šperky, které jste zaala nosit. Cítil jsem dvru z vaší strany a také odvahu a chu mnit staré a nefunkní a nacházet nové dovednjší. Pak jsme se rozlouili s tím, že se zase setkáme. Text, k jehož konci se blížíme, jsem nazval Hledání opravdové dvry, jelikož nalezení dvry v sebe samu a v podprnou sí nosných mezilidských vztah, které dokážou unést nejenom radost, ale i strast, utrpení a potíže považuji za ten nejdležitjší faktor pispívající k úspchu popisovaného psychoterapeutického procesu. Jak se to stalo? Kvalitní terapeutický vztah Martin umožnil experimentovat s objevováním a postupným pijímáním opomíjených oblastí jejího psychotopu. Podpora aplikování toho, co se v terapii osvdilo (sdílení a zkoušení nového), v každodenním život v rámci bezpených, nosných mezilidských vztah, podporovala klientinu sebedvru a upevovala i podprnou mezilidskou sí. Vyvážené reflektování jednotlivých dn a korektivní zkušenosti z terapie vytváely podmínky pro postupnou zmnu sebe-pojetí od statické erno-bílé stability pojm ( vše je má vina, já jsem špatná ) k respektu k promnlivé barevnosti prožívané skutenosti, kterou lze všímav prožívat a pijímat, se kterou se ale nemusí nutn identifikovat. Martin se podailo najít odvahu vyjádit svj postoj k aktuální situaci v rodin, nalézt osobní krátkodobé cíle a zaít na jejich podklad utváet svj každodenní život. Jinými slovy Martina pevzala odpovdnost za podobu svého života, který postupn petváí dle svých pání a poteb. Do další etapy terapeutického procesu mi v mysli zstávalo nkolik témat: upevnní nového postoje sebedvry a odpovdnosti za podobu svého života; zvládnutí problematického vztahu 8

9 s matkou; rozvinutí dovedností jak zvládat nepíjemné skutenosti života; vztah k tlu a tlesnému prožívání. Mnohá z tchto témat se stala pedmtem pokraujícího procesu terapie. S Martinou jsme se setkávali ješt po dv období. První v prbhu jara a poínajícího léta bylo vnováno realizaci nových možností a cíl v každodenním život a hledání dovednjšího postoje k tlu a tlesnému prožívání. Ve druhém období od podzimu do zaínající zimy jsme vnovali intenzivní práci na vztahu k matce. Jejich podrobná reflexe však už pesahuje rozsah práce. Snad jen dv vty z našeho posledního setkání, jako vyhodnocení celého terapeutického procesu: Tím, že neignoruji nepíjemn prožívané situace, ale že je všímav zaznamenám a snažím se je dovedn zvládnout, nepíjemné prožívání ztrácí ostny, dostává tvary a je snesitelnjší. Opt se mi otevírají nové alternativy a obzory, podobn jako po prvních týdnech terapie. Martina mi obas napíše krátký 12, který potvrzuje získané a rostoucí kompetence v dovedném zvládání života a to je píjemný konec pro mne jako psychoterapeuta. Literatura: Benda, J.; Horák, M. (2008). Moudrost abhidhammy v psychoterapii: Hojivé balzámy pro duši. Psychoterapie: Praxe Inspirace Konfrontace, 2 (2), ermák, I., Štpaníková, I. (1998). Metody kontroly validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu. eskoslovenská psychologie: asopis pro psychologickou teorii a praxi. 42 (1), Frýba, M. (2008a). Psychologie zvládání života: Aplikace metody Abhidhamma. Boskovice: Albert. Frýba, M. (2008b). Buddhova meditace všímavosti a vhledu. Boskovice: Albert. Frýba, M. (2003). Umní žít šastn. Praha: Argo. Frýba, M. (2002). Principy satiterapie. Praha: Ateliér satiterapie. Gendlin, E. T. (2003). Fokusing. Praha: Portál. Hájek, K. (2007). Psychosomatické pístupy léení strachu a úzkosti. In Vymtal, J. a kol. Speciální psychoterapie (2. pepracované vydání). (pp ). Praha: Grada. Hájek, K. (2002a). Tlesn zakotvené prožívání. Praha: Karolinum. Hájek, K. (2002b). Satiterapeutické kotvení ve skutenosti. Praha: Ateliér satiterapie. Hytych, R. (2008a). Smrt a nesmrtelnost. Praha: TRITON. Hytych, R. (2008b). Hrozby a možnosti pechod. Psychoterapie: Praxe inspirace konfrontace. 2 (2), Hytych, R. (2007). Etika ve vztahu s klientem: od vnjšího tlaku k vnitní motivaci. Zpravodaj Pedagogicko psychologického poradenství. 48, Praha: IPPP R. Hytych, R. (2003). Vztah slovo-skutenost v souvislosti se zmnou osoby. Konfrontace: asopis pro psychoterapii. 14 (2), Hytych, R., Mezulianek, L. (2007). Zodpovdné tvoení: psychohygiena pro pedagogy. In Assenza D. (Ed.) Praktické rady budoucím uitelm, ešení problém 2. díl. (pp ). Olomouc: Centrum inovativního vzdlávání, A & M Publishing. Kratochvíl, S. (1998). Základy psychoterapie. Praha: Portál. Miovsky, M. (2006). Kvalitativní pístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada. Nmcová, M. (2002). Úvod od satiterapie. Praha: Ateliér satiterapie. 12 Text kasuistiky prošel testem validity ze strany klientky (srov. ermák & Štpaníková, 1998; Miovský, 2006), jejíž terapeutický proces je v textu popisován: Dobrý den, dkuju za poslání lánku, zavzpomínala jsem si na to, jak se mnil mj život. Ale nevím, jak se k lánku vyjádit, snad jen, že to tak bylo (z textu u Martiny, záí 2008, ve kterém klientka souhlasí s publikací textu). 9

10 Nmcová, M. (1993). Techniky przkumu psychotopu. Velká Bíteš: Ateliér satiterapie. Rogers, C. R. (1961). On Becoming a Person. Boston: Houghton Mifflin Company. (slovensky: (1997). Jako by sám sebou. Bratislava, IRIS). Trávníek, Zd. (2006).Tlo jako nástroj emancipace v Buddhov nauce. In Doležalová, I., Hamar, N., Blka, L. (Eds.). Náboženství a tlo. (pp ). Brno: Masarykova univerzita. Vogt, B. (1999). Skill and Trust. Amsterdam: Amsterdam University Press. PhDr. Roman Hytych vystudoval psychologii na Fakult sociálních studií v Brn, kde nyní psobí jako asistent se zamením na psychoterapii. Pracuje též jako psycholog a psychoterapeut ve své privátní praxi (www.psychoprofi.cz; 10

HLEDÁNÍ OPRAVDOVÉ DŮVĚRY

HLEDÁNÍ OPRAVDOVÉ DŮVĚRY HLEDÁNÍ OPRAVDOVÉ DŮVĚRY Roman Hytych Abstrakt V pojetí kulturně specifického eticko-psychologického systému abhidhamma, ze kterého vychází psychoterapeutický směr satiterapie, je důvěra jednou z klíčových

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Etika ve vztahu s klientem: od vnjšího tlaku k vnitní motivaci

Etika ve vztahu s klientem: od vnjšího tlaku k vnitní motivaci Etika ve vztahu s klientem: od vnjšího tlaku k vnitní motivaci PhDr. Roman Hytych Stedisko výchovné pée Help Me a základní principy terapeutického pístupu satiterapie Stedisko výchovné pée Help Me je prvním

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny.

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Dozvíte se, jakým zpsobem lze psychologicky popisovat dynamiku

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti 1. Principy poskytování služeb Komplexnost uživateli je poskytována komplexní pomoc vycházející z jeho poteb: sociáln-právní poradenství

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Obecné Primárn somatická onemocnní a jejich psychoterapie Psychosomatická onemocnní a jejich psychoterapie Tlesné onemocnní

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Estetika prožívání barev a element

Estetika prožívání barev a element Estetika prožívání barev a element Zdenk Trávníek, Roman Hytych Ústav religionistiky, Filozofická fakulta MU Brno Psychologický ústav AV R, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU Brno Abstrakt:

Více

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Abstract: Every day we are confronted with transitions between different domains of experiencing. These transitions can be done either mindfully with clear comprehension,

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST Vstupní zpráva IREAS centrum, s. r. o. (vedoucí konsorcia) & Tima Liberec, s. r. o. Centrum pro komunitní práci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha Mgr. Andrea Galgóciová FF MU, psychologie 5. roník UO: 85694 Posttraumatická stresová porucha Úzkostná porucha, která se mže rozvinout po emon nároné a stresové situaci, která svou intenzitou pesahuje

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Referát do: Psychoterapie dtí seminá Vpracovala: Jarmila Švédová. Téma: Poruchy píjmu potravy v dtství

Referát do: Psychoterapie dtí seminá Vpracovala: Jarmila Švédová. Téma: Poruchy píjmu potravy v dtství Referát do: Psychoterapie dtí seminá Vpracovala: Jarmila Švédová Téma: Poruchy píjmu potravy v dtství Porucha píjmu potravy je onemocnním typicky vázaným na adolescentní vk a vk mladé dosplosti, ale strach

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí V tomto lánku na dvou modelech rstu - exponenciálním a logistickém - ukážeme nkteré rozdíly mezi chováním spojitých a diskrétních systém. Exponenciální model lze považovat za základní rstový model v neomezeném

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

HODNOCENÍ FINANNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION IN THE FIRM AND PROPOSALS TO ITS IMPROVEMENT

HODNOCENÍ FINANNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION IN THE FIRM AND PROPOSALS TO ITS IMPROVEMENT VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT HODNOCENÍ FINANNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Natáení druhého CD scholy Gaudete

Natáení druhého CD scholy Gaudete Natáení druhého CD scholy Gaudete Nápad natoit pokraování prvního CD scholy vznikl prakticky ješt ped tím, než se CD vylisovalo a dostalo do farnosti, tedy zaátkem msíce záí 2013. Schola v té dob zpívala

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Home violence phenomenon in connection with its prevention and self - defence Bc. Lucie Juíková Diplomová práce 2009 UTB ve Zlín, Fakulta

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více