Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice"

Transkript

1 Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Zdenk Trávníek Publikováno: Studia Orientalia Slovaca, Bratislava: Komenského univerzita Mimo sociální normy jsem postavení dosáhl tak z domova vysvobozený si má asto pipomínat. Pro dobro druhých je mj styl života Ode všech mn milých a drahých jsem odlišen a oddlen Jen abych z pobytu v prázdných obydlích ml potšení Jsou li ve mn vyšší než obecn lidské kvality, ušlechtilému vlastní vdní a vidní dosaženo bylo li, tak aby v posledním života údobí mých svatých spoleník vyptávání mne do zmatku neuvedlo tak z domova vysvobozený si má asto pipomínat 1 Tradiní kultura Srí Lanky je již 2300 let nesena Buddhovým uením v jeho nejstarší podob nazývané Theraváda. Nositeli a zprostedkovateli této nauky, kterou Buddha oznaoval jako Dhamma, jsou buddhistití mniši organizovaní ve spoleenství Sangha. V dlouhé historii buddhismu na Srí Lance lze nalézt období, v nichž Buddhova nauka vzkvétala, protože byla podporována panovníkem. Tyto periody pak byly stídány obdobím útlumu, kdy docházelo i k silné krizi mnišského spoleenství; dokonce v historii Srí Lanky najdeme období, kdy na Srí Lance nežil žádný mnich s vyšší ordinací (upasampadá) (Perera 1998: 63). Stídání dob úpadku a regenerace Sanghy lze zaznamenat také v posledních dvou stoletích. Na toto období navazují následující úvahy o politické angažovanosti mnich. Mniši na Srí Lance zásadním zpsobem pispli k uchování Buddhova uení, a to nejenom uchováním text 2, ale také provádním tradiních rituál upravujících interakce buddhistických mnich a laik, které jsou napíklad západními buddhisty stále ješt podceovány. V jaké situaci se ocitá Buddhova nauka a mnišské spoleenství na Srí Lance v posledních letech? 1 Dasadhamma suttam, Anguttara Nikáya, z páli translation Kusalananda Thera 2 Všechny texty Tipitaky byly krátce po Asokov koncilu neseny skupinami mnich také na Srí Lanku. Poprvé byla zapsána Tipitaka v prvním století ped naším letopotem v kláštee Aluvihára v horách stední Srí Lanky, kde je od té doby periodicky pravideln provádno její obnovující pepisování až dodnes. 1

2 V devadesátých letech minulého století se objevily dv vdecké práce, které poukazují na problémy, se kterými se potýkají nkteí mniši na Srí Lance. Jedná se o analýzy dvou srílanských sociolog (Seneviratne 1999, Tambiah 1992), kteí se kriticky zamýšlejí nad situací buddhistických mnich, hlavních zprostedkovatel Buddhova uení v srílanské spolenosti. Autoi tchto prací poukazují na vývoj uvnit Sanghy, zejména ve dvacátém století, který vedl k tomu, co Seneviratne vtiskl do názvu závrené kapitoly: Od regenerace k degeneraci a Tambiah do samotného názvu jeho práce: Zrazený buddhismus? V jaké situaci je souasná mnišská Sangha? Jaké jsou její silné a slabé stránky? K zodpovzení tchto otázek samozejm nestaí prostor této studie. Na základ svých zkušeností a poznatk z terénního výzkumu na Srí Lance v letech 2002 až 2004 jsem zvolil dílí téma angažovanosti buddhistických mnich v sociálních službách a politice. Tyto aktivity srovnávám s úelem mnišského života jak byl formulován historickým Buddhou a uchován v textech páli kánonu. 3 Srovnávám tedy dv roviny praxe buddhismu, rovinu kognitivní a rovinu afektivní (Gombrich 1991). Rovina kognitivní podle Gombriche odpovídá tradici páli kánonu tak, jak je zapsán a ve stále živé tradici pedáván po generace z uitele na žáka. Mj výzkum v této rovin spoíval ve studiu a analýze pramenných text (Frýba 2001) ve vztahu k mnou prožívané skutenosti buddhistického mnicha, jak m k tomu vedl mj uitel, ctihodný Áyukusala Thera, díve doc. Mirko Frýba. Rovina afektivní odpovídá živoucí skutenosti každodenní praxe následovník Buddhova uení, která ne vždy odpovídá rovin kognitivní. Jako píklad afektivní roviny jsem pro úel této studie vybral sociáln a politicky angažované mnichy. Pro výzkum žité praxe Buddhova uení v prostedí mnišské Sanghy na Srí Lance jsem zvolil metodu žití ve výzkumu. Jedná se o pozici vdce, který si zámrn vytváí identitu jednoho ze len zkoumané skupiny a podrobn ji ve své práci popsal sociolog Nandasena Ratnapala (Ratnapala 1999, Hytych 2004). V prbhu mého výzkumu jsem navštívil desítky lesních i vesnických klášter a hovoil se stovkami mnich a laik. Takto vzniklá data budou jedním z podklad pro mou disertaní práci. Nkterá z nich jsem si vypjil pro tuto studii. 3 Vysvtlení užívaní technického oznaení páli kánon viz Trávníek 2002: 22 2

3 Jeden píklad na zaátek Jedno velmi horké odpoledne v únoru 2004 jsem trávil v prostorách Vidjaratana Pirivena 4 v Horan na Srí Lance, kde jsem se ml setkat se ctihodným Horana Paásekera Mahátherou, opatem 5 (sinh. lokuhámuduru) kláštera (sinh. pansale), k nmuž pirivena patila. Jedna z nejvtších ueben byla peplnná mladými mnichy nejenom z místní piriveny, ale také z okolních klášter a vesnických templ. Zajímal jsem se, jaká událost je píinou tak velkého setkání mladých mnich a dozvdl jsem se, že má pednášku ctihodný Omalpe Sobhita Thera, opat kláštera Sri Bodhiradža Dharmajatanaja v Embilipitija 6 v distriktu Ratnapura. Informaci jsem dostal od ctihodného Maharagama Dhammakusali, jeho žáka a asistenta, který jako šedesátiletý ped dvma lety pijal od ctihodného Sobhity vyšší ordinaci (pál. upasampadá). Ctihodný Omalpe Sobhita Thera je nejenom opat kláštera, ale také zakladatel Sri Bodhiraja Foundation, neziskové charitativní organizace. Pednáška v Horan byla souástí etzce asi padesáti jeho pednášek v distriktu Kolombo a Kalutara tehdy jsem ješt netušil, že se vlastn jedná o souást pedvolební kampan tematicky zamených na roli souasného mnicha na Srí Lance, boj proti chudob a v neposlední ad proti tzv. neetickým konverzím (nonethical conversions). Jak mn dále sdlil ctihodný Dhammakusala, ctihodný Sobhita se rovnž angažuje v aktivitách, jejichž cílem je obrana Buddhovy nauky ped útoky ostatních náboženství a rovnž spojení všech tí mnišských skupin (nikája) na Srí Lance. Souástí jeho programu jsou veejná vystoupení proti pronajímání klášter a chrám pro douování 7 za vysoké pronájmy, úasti nkterých mnich z piriven na tchto speciálních douovacích 4 Pirivena je tradiní škola pro srílanské buddhistické mnichy, nkdy je navštvována také laiky. 5 Pi svém výzkumu jsem byl velmi asto konfrontován se zjištním, že pro zachycení skutenosti života neevropských kultur je problematické používat pojmy zažité v kesanské kultue. Pesto se tomu v nkterých pípadech nevyhýbám. 6 Sinhálské názvy a páli termíny transkribuji do eštiny. Sinhálské termíny v závorce oznauji (sinh.), neoznaené termíny jsou páli. 7 Douování, tzv. tutoring, je v souasnosti na Srí Lance zcela bžnou pedagogickou praxí, kdy krom bžných dopoledních vyuovacích hodin jsou zejména stedoškolským studentm nabízeny odpolední douovací hodiny za poplatek. 3

4 hodinách, ale také napíklad magické úkony mnich, za které si berou honorá (kam patí mezi laiky i mnichy velmi populární zpracovávání horoskop). Sobhitova nadace, zejm úspšná a bohat podporovaná, má ve svém programu mimo jiné následující aktivity: Výcvikové centrum pro mnichy s vyšší ordinací, výcvikový program pro starší mnichy, nedlní škola, mezinárodní akademie, mateská škola, stipendijní fond, denní stacioná, dtský domov, mobilní oní klinika, projekt pro oživení venkova, obnova vodních nádrží, programy pro obnovu zelen a pralesa, restaurace a uchování archeologických památek. Z výše uvedeného mže být pekvapivé jak široké spektrum aktivit The Sri Bodhiraja Foundation založená ctihodným Sobhitou pokrývá. Na první pohled je zejmé, že se vnuje populárním tématm, které bezpochyby oslovují široké spektrum obyvatel Srí Lanky. Jsou zde zastoupena sociální, zdravotní a ekologické témata, podpora vzdlání a národních kulturních památek, na které jsou sinhálci tolik hrdí. V kontextu pedvolební kampan k pedasným parlamentním volbám, které probhly na pelomu bezna a dubna 2004 však tyto aktivity získávají širší rozmr a voliské hlasy. Je zde nutné také zmínit finanní stránku vci. Na propaganích materiálech Sri Bodhiraja Foundation jsou fotografie z kláštera Šri Bodhirádža Dharmajatanaja, centra nadace, ze kterých je patrná štdrá finanní podpora tohoto místa a projekt s ním spojených. Mezi buddhistickými kláštery na Srí Lance zejmý nadstandart. Klášter je finann podporován z dar sinhálských laik dárc (dájaká), ale hlavn erpá z podpory Bodhiraja Buddhist Society se sídlem v Singapuru, jejímž spirituálním patronem je rovnž ctihodný Omalpe Sobhita Thera. Potenciální sponzoi si mohou vybrat, zda na dálku adoptují mnicha novice (sámanera) (podpora 8 amerických dolar na msíc), nebo dít z místního sirotince (10 dolar na msíc), nebo se mohou rozhodnout financovat vzdlání nkterého z chudších dtí (10 dolar na msíc). Je možné také napíklad finann podpoit výstavbu nové budovy pro výuku Dhammy, nové obytné budovy, ale také projekt na zásobování pitnou vodou. Ctihodný Omalpe Sobhita Thera, se vnuje péi o dti, usiluje o rozvoj lepších životních podmínek skrze zajištní základních poteb jako je potrava, pitná voda a dstojné bydlení, snaží se rozvíjet harmonický postoj k životnímu prostedí prostednictvím kultivace všeobjímající dobrotivosti (mettá) a konen chce rozvíjet spiritualitu skrze praxi, službu a 4

5 ištní mysli 8. Jsou to velmi dležité a pro souasnou srílanskou spolenost velmi potebné aktivity, které si nepochybn zaslouží velkou podporu. Potud je vše v poádku. Nicmén, všechny tyto aktivity nabírají jiné rozmry tím, že se jim aktivn vnuje buddhistický mnich. V kontextu úelu buddhistického mnišství se proto naskýtá nkolik otázek, na které bych chtl v této studii odpovdt: Jaký je podle Buddhy cíl buddhistického mnišství (tak, jak je formulován v páli kánonu)? Jaká je motivace buddhistických mnich na Srí Lance pro život v bezdomoví? Jakou roli hraje sociální servis a politická angažovanost v naplování cíle mnišského života? Aby bylo možné na tyto otázky odpovdt, je teba nejdíve popsat úel mnišského života jak je definován v páli kánonu, krátce piblížit souasný stav mnišské Sanghy na Srí Lance, a rovnž podrobit diskusi cíle angažovaného buddhismus ve vztahu k úelu Buddhovy nauky. Cíl mnišského života Úel Dhammy vysvtlené v prvních pti suttách Dasaka Nipáta v Anguttara Nikája formuloval Buddha v rámci cesty mírnní utrpení takto: Etické jednání (síla) má za úel nepítomnost výitek (avippatisára), což má za úel radost (pámuddždža), což má za úel meditaní rozkoš (píti), což má za úel klid po extázi (passaddhi), což má za úel štstí (sukha), což má za úel soustední (samádhi), což má za úel moudré vidní vcí tak jak jsou (jathá bhúta ána dasana), což má za úel stízlivé odvrácení se (nibbidá virága), což má za úel moudré vidní svobody (vimutti ána dasana). Úelem Dhammy je tedy moudré vidní svobody (vimutti ána dasana) a Buddhv mnich pi rituálu odchodu do bezdomoví (pabadždžá) stvrzuje cíl svatého života (brahmaarijá) tmito slovy: Sabbe dukkha nisarana, nibbána sai karanathája, imam kásávam gahetvá; Vše utrpení pekonat, nibbánu uskutenit, [za tímto úelem] tuto hndou róbu jsem vzal; Pabbádžetha mam, bhante, anukampam upádája. [proto] vysvte mne, pane, ze soucitu vycházejíc. 9 8 Uvedeno v propaganích materiálech Bodhiraja Buddhist Society. 9 Z páli translation Kusalananda Thera 5

6 Tímto výrokem adept mnišského tréninku definuje svj cíl pekonání utrpení a dosažení Nibbány. Pro dosažení tohoto cíle poskytuje mnišský život vhodné podmínky, tedy samozejm pouze v pípad, že je adept ochotný a schopný trénovat se dle nauky (Dhamma) a mnišských pravidlech (Vinaja) tak, aby dosáhl, metaforicky vyjádeno, druhého behu. Prožitek Nibbány je dle kanonických text tím koneným a jediným cílem mnišství: Úel svatého života tedy nespoívá v získávání dar, dstojnosti nebo slávy, ani v dosažení mravnosti, soustední nebo vdní. Neotesitelné osvobození srdce to je pravý smysl svatého života, to je jeho podstata, to je jeho cíl. Madždžima Nikája 29 (Nyanatiloka 1993: 100) Nibbána je v páli kánonu operacionáln definována jako ustání utrpení, tedy vykoenní chtivosti, nenávisti a zaslepenosti poznáním a plným prožitím tí základních charakteristik skutenosti: pomíjivosti (aniá), relativity (anattá) a neuspokojivosti (dukkhá) (Nyanatiloka 1993: 38). V Anguttara Nikája III, 32 je charakterizována jako to nejvyšší, jako ustání všech formací (sankhárá), oproštní se od každého podkladu znovuzrozování; konec žádostivosti, osvobození, vyhasnutí. Dále teme v Anguttara Nikája III,56 (Nyanaponika 2000: 123), že jakmile nkdo zanechá chtivosti, nenávisti a zaslepenosti, neusiluje již o škodu vlastní, ani o škodu druhých, ani o škodu obou a nebude trpt bolestí ani strastí v mysli. V tomto smyslu je Nibbána zejmá zde a nyní. Tento kanonický text je dokladem tvrzení, že Buddha instruoval své žáky k tomu, aby istili svou mysl od tech koen utrpení, nejen pro dobro své, ale i pro dobro druhých. Z pozice zdravého rozumu je zejmé, že pokud je nkdo šastný a v pohod nemá potebu dlat problémy bytostem okolo sebe. Pouze bytosti, které nejsou šastné mohou ubližovat svému okolí. Toto ne štstí je podle Buddhova uení zpsobeno temi koeny utrpení, které mysl zneišují a blokují její volnou prchodnost, která charakterizuje šastné prožívání. V Rágavinaya suttam (Anguttara Nikája IV, 96) uvádí Buddha tyi typy lidí, které rozlišuje podle toho zda pracují pro dobro vlastní a dobro druhých. Zmiuje mezi nimi toho, kdo pracuje pro dobro druhých, ale ne pro dobro vlastní a toho, který pracuje pro dobro vlastní i pro dobro druhých. První povzbuzuje druhé, aby odstraovali chtivost, nenávist a zaslepenost, avšak neusiluje o odstranní chtivosti, nenávisti a zaslepenosti sám v sob. Druhý usiluje o odstranní chtivosti, nenávisti a zaslepenosti sám v sob, zárove 6

7 k odstranní tchto tí neblahodárných koen nabádá druhé. V Dhammavihárí suttam (Anguttara Nikája V, 73) odpovídá Buddha jistému mnichovi na otázku, o kterém mnichovi lze tvrdit, že žije v Dhamm. Buddha v této rozprav uvádí výet pti typ mnich, podle toho, emu se vnují a co zvládají bhem svého mnišského tréninku. První tyi typy mnich, kteí znají všechny texty Dhammy, umí ostatní detailn uit Dhammu, umí recitovat texty Dhammy, pemýšlí a filozofují o Dhamm, diskurzivn ji pezkoumávají, ale nežijí v odlouení (viveka), netrénují se v kultivování vnitního klidu (samathá) ani v prožitkovém proniknutí Dhammy moudrostí vhledu (vipassaná), nežijí v Dhamm. Pouze o takovém mnichovi, který zná texty Dhammy, má zalíbení v život v odlouení, v tréninku mysli smrem ke kultivování klidu i vhledu, lze íci, že žije v Dhamm, v souladu s tím, co mnichy uil Buddha. Co pináší mnichovi praxe Dhammy, jaké jsou plody života v bezdomoví? Stejnou otázku položil magadhský král Adžátasattu Vedehiputta Buddhovy v Sámaaphala suttam (Plody života v bezdomoví), druhé rozpravy sbírky Dígha Nikája. Tím koneným plodem (pál. phala) života v bezdomoví je dosažení prožitku arahatta phala, plodu plného oproštní se od chtivosti nenávisti a zaslepenosti. 10 Nicmén, cesta k tomuto cíli je nároná a pekážek, které na ní musí mnich pekonat je mnoho. V Sámaaphala suttam Buddha uvádí profity, které mnich na jednotlivých úsecích cesty ke svobod získává. Je to radost a štstí, které ho naplují jako výsledek jeho etického zpsobu života (síla), dovednosti ve stežení bran smysl (indrijesu gutta dváratá), dovednosti ve vstupování do svtských pohroužení (lokika džhána) i nadsvtských pohroužení (lokuttara džhána). Radost a štstí však mže být výsledkem již pouhého pobývání v odlouenosti (viveka) od laického zpsobu života. Dležitá je ale 10 Arahat, dokonale oproštný, je osvobozen od všech deseti pout (pál. samjodžana), jimiž jsou bytosti pipoutány ke kolu existence (samsára). Jsou to: 1. klam já (sakkája ditthi), 2. pochybovanost (viikihá), 3. ulpívání na pravidlech a obadech (sílabbata parámása), 4. žádost smysl (káma rága), 5. zlovle (vjápáda), 6. žádost po jemnohmotné existenci (rúpa rága), 7. žádost po nehmotné existenci (arúpa rága), 8. domýšlivost (mána), 9. nepokoj (uddhaa), 10. nevdomost (avidždžá). Stavu nibbány dosáhne již ten, kdo je osvobozen od prvních tí pout je nazýván Ten, který vstoupil do proudu (sotápanna). Kdo oslabí nebo ásten pekoná tvrté a páté pouto v jejich hrubších formách, je nazýván sakadagámí, doslova Ten, který se ješt jednou vrátí. Úpln zproštn prvních pti pout, jež vážou k znovuzrozování ve sfée smysl (káma loka) je anagámí, doslova Ten, který se již nevrátí. 7

8 moudrost, klid mysli a štstí pramenící z pekonání pti pekážek (paa nívarana) 11 pokroku, jenž mnich požívá pi meditaní praxi, a které poté zásadn ovlivují jeho zvládání každodenního života. Tyto profity jsou velmi dležité pro další postup na cest ke konenému cíli, dávají mnichovi energii, motivaci a povzbuzení. Život dle Dhammy a mnišských pravidel (Vinaja) vede mnicha k postupnému rstu moudrosti vidni vcí takových jaké jsou (yathá bhúta ána dasana), což vede k stízlivému odvrácení se (nibbidá virága) a konenému vidní svobody (vimutti ána dasana). Buddhovi mniši na Srí Lance Jedním z centrálních rys komunity stoupenc Buddhova uení je rozlišení len této komunity na laiky a mnichy. Mnich (bhikkhu, sinh. hámuduru) se rozhodl opustit domov a vnovat vtšinu svého asu a energie k ištní mysli od chtivosti, nenávisti a zaslepenosti, které vede ke konenému cíli Nibbány. Naproti tomu laik se rozhodl zstat v tradiních vazbách rodiny a spolenosti a vnovat se innostem vedoucím k zaopatení rodiny a rozvoji spolenosti. Pro laika to neznamená, že by rezignoval na jakékoliv spirituální úsilí, ale mže vnovat intenzivní kultivaci vlastní mysli mén asu. Mnich se naopak nevnuje žádné innosti, která by pímo nebo nepímo vedla k jeho obživ, je totiž pln závislý na laikovi co se týe zajištní ty základních poteb každého lovka potravy, obleení, obydlí a lék. Na druhou stranu mnich pedává laikovi dar Dhammy (dhamma dána), který je všeobecn považován za to nejcennjší, co mže být darováno. 12 Mnich vede laiky k dovednému zpsobu života (áyu kusala), sám je jim vzorem svým etickým zpsobem života a ištním mysli skrze meditaci. Pedává jim znalost Dhammy v podob pednes (dhamma desaná, sinh. bana), výuky meditace a provádním rituál. Nemluv o tom, že již pouhou svou existencí umožuje laikm se o nj starat a vytváet si tak dobré zásluhy (pua, sinh. pin) do budoucí existence. Tato reciprocita v obdarování (dána) dává smyslná touha (káma tanhá), 2. zlovle (vjápáda), 3. strnulost a malátnost (thína middha), 4. nepokoj a výitky (uddhaa kukkua), 5. pochybovanost (viikihá). 12 V Anguttara Nikája II, iv, 2 (Nyanaponika, Bodhi 1999: 42 43) Buddha tvrdí, že i kdyby lovk nosil své staré rodie na neustále za krkem a oni by na nj káleli a moili jsa staí a nemocní, nikdy jim nesplatí, to že jej pivedli na svt a vychovali. Jedin darem Dhammy jim mže splatit vše, co pro nj udlali. 8

9 základ pro možnost udržování a rozvíjení Buddhovy nauky více jak 2500 let. Je tedy na míst hovoit o blahodárné symbióze mnich a laik. Buddha tak volil stední cestu mezi izolovaností potulných asket, kteí pišli do kontaktu s laickou spoleností velmi zídka a bráhmany, kteí byli naopak jednou z dležitých spoleenských skupin. Drazem na vzájemnou závislost mnich a laik udržel provázanost nauky s laickou spoleností, aniž by však narušoval možnost mnišského života v odlouení (viveka). Mnišská róba (ívara, sinh. sivura) po staletí symbolizuje nejvyšší ideál sinhálské buddhistické kultury, reprezentuje mnišský život jako symbol vznešeného života lovka, který zkrotil svoji mysl a dosáhl vnitního míru. Buddhistití laici mají proto vi rób, kterou mniši nosí, hluboký respekt. Róba také symbolizuje více jak 2500 let neperušenou tradici jejího osobního pedávání z uitele na žáka. Tento respekt vyjadují laici nejenom tím, že ped mnichem, který nosí róbu pokleknou a pozdraví jej sepnutýma rukama, ale také tím, že mnicha obdarují, ímž podporují celou mnišskou Sanghu, která se jako instituce podílí na uchování Buddhovy nauky. Na Srí Lance se proto jen tžko pihodí, aby zstal buddhistický mnich bez jídla, ošacení, lék a stechy nad hlavou. V sinhálské kultue je velmi rozvinutá štdrost. S podporou nejenom mnišské Sanghy, ale také sociáln slabých a nezaopatených se lze setkat na každém kroku. Tato štdrost je založena na osobní zkušenosti prožitku radosti z obdarování, jež je jedním ze zdroj dovedného zvládání života. Zde je však dležité pipomenout skutenost, že je to práv pouze mnišská róba, které je v nkterých pípadech vzdávána úcta, nikoliv ten, kdo ji nosí. Když jsem se ptal jednoho mnicha z kláštera Srí Dalada Tapowanaya v Kandy jak ešil skutenost, když se jako laik setkal s mnichem, který žil v rozporu s naukou a ádovými pravidly (Dhamma Vinaja), odvtil, že se klanl vždy rób a obdarovával mnišskou Sanghu, která uchovává nauku, ne toho konkrétního mnicha. Navíc, posouzení toho, zda mnich žije dobrý mnišský život a nedopouští se pestupk, není na nm, ale pedevším na mnichovi samotném a mnišském spoleenství, ve kterém žije. Mnich nebo mniši v jeho kláštee nesou zodpovdnost za pípadný nesoulad v jeho život v bezdomoví. Tuto skutenost je poteba mít na pamti až se budeme dále zabývat aktivitami mnich, které mohou být v rozporu s úelem mnišského života, jak o nm bylo pojednáno v pedchozí ásti této studie. 9

10 Pes nkteré náznaky v hierarchii, nemá Sangha v theravádové tradici hierarchickou strukturu a není centralizována. V celé Sanze platí princip seniority, který trvá již od doby Buddhovy. Seniorní mnich je vždy mnich s vyšší ordinací (bhikkhu) oproti novicovi (sámanera). Mezi bhikkhui je pak seniornjší ten, který má více vassa, což je termín oznaující období tí msíc, kdy mnich necestuje a tráví svj as meditací nebo studiem ve svém domovském kláštee. Nejmenší organizaní jednotkou je klášter, který je veden opatem, jenž dohlíží na výcvik mnich, má ale také na starosti organizaní záležitosti, jako je napíklad personál nebo stavební úpravy. Samotná Sangha vykazuje velmi demokratickou strukturu a to i v souasné dob. Pesto v Sanze existuje instituce pedstavených mnich (sinh. mahánájaka), kteí stojí v ele jednotlivých nikájí. Každá z nikájí má také svj pracovní výbor (sinh. karaka sabhá), který je oficiáln reprezentuje. Vedení pak jmenuje hlavní mnichy jednotlivých kraj. Navzdory všem tmto hierarchickým strukturám, titulm a píslušnosti k jednotlivým nikájím existuje uvnit Sanghy velká míra organizaní flexibility a lokální autonomie. Výsledkem toho je skutenost, že napíklad Sangha nemže vystupovat jako jeden politický aktér, jako jedna spolen organizovaná politická jednotka. Práv naopak, pokud hovoíme o politice, uvnit souasné Sanghy lze nalézt velmi široké názorové spektrum na ešení politických otázek, napíklad na mírová jednání s tamilskými teroristy. V souasné dob žije na Srí Lance kolem mnich, kteí se dlí do tí skupin (nikája). Nejstarším skupinou je Siam Nikája, která vznikla v roce 1753 za vlády krále Kírti Srí Rádžasinhy. Za jeho vlády žili na Srí Lance pouze mniši s nižší ordinací (sámanera), proto na podnt významného a respektovaného sámanery, ctihodného Velivita Saranankary, vyslal delegaci k thajskému králi s žádostí o zajištní vyšší ordinace pro sinhálské mnichy. Tak vznikla thajská Siam Nikája, která se však stala svým zpsobem exklusivním spoleenstvím, protože do svých ad pijímala pouze píslušníky z nejvyšší kasty farmá (gojigama). Hlavním centrem Siam Nikája je starobylé msto Kandy, kde se nachází i dva hlavní kláštery Malwatta a Asgírija. Tato sekta je zárove nejpoetnjší, tvoí asi 45% mnišské komunity. V roce 1802 založil ctihodný Ambagahapitija ánavimalatissa Amarapura Nikája po svém návratu z Barmy, kde v kláštee Amarapura obdržel vyšší ordinaci. Do této sekty mli pístup i mniši z nižších kast jako nap. rybái (sinh. kárava) nebo sbrai skoice (sinh. salágama) (Gombrich 1991, s ). Amarapura Nikája je druhou nejvtší skupinou, v souasnosti 10

11 se dále lení asi do 21 subnikájí, z nichž každá má svého pedstaveného mnicha. Další skupina, která navázala na barmskou tradici byla Ramaa Nikája, kterou založil v roce 1864 ctihodný Ambagahavatte Indásabhavaraána. Založení této nejmenší skupiny bylo výsledkem reformního hnutí, než opozicí vi Siam Nikája jak tomu bylo v pípad Amarapura Nikája. Ramaa Nikája je relativn jednotná pokud se týe organizaní struktury a je ze všech tí sekt nejvíce striktní, co se týe dodržování nkterých partikulárních pravidel Vinaji. Mezi tmito temi skupinami neexistuje žádný rozdíl v nauce a podle Gombriche je hlavním principem odlišnosti kastovní píslušnost (Gombrich 1991: 362). Politicky angažovaní mniši, o nichž bude zmínka dále, pocházejí ze všech tí nikájí. Ctihodný Sobhita ze Sri Bodhirádža Dharmajatanaja je mnichem Ramaa Nikája a jak již bylo výše uvedeno, ve své pedvolební kampani deklaroval své úsilí o spojení všech tí nikájí. K bližšímu seznámení se souasnou situací mnišské Sanghy je dležité zmínit dv skupiny mnich, se kterými se dnes mžeme na Srí Lance setkat. Tyto dv kategorie zahrnují mnichy všech nikájí. Poetnjší skupinou jsou vesnití a mstští mniši (gámavasí), zatímco menší skupinou jsou mniši žijící v lesních klášterech (vanavasí, áraavasí). Historii tohoto vyleování popisuje ve své knize Carrithers (Carrithers 1983). Podobné kategorie lze nalézt již v komentáích, kde jsou rozlišováni mniši na ty, kteí se primárn zabývali výukou (pál. ganthadura, sinh. granthadhura), což doslova znamená ti, kteí mají jako závazek studium text, a ty ostatní (pál. vipassanádhura, sinh. vidaršanadhura), doslova ti, kteí mají meditaci jako závazek. Toto rozdlení však zejm nepedcházelo poátku našeho letopotu (Rahula 1956: ). Lesní mnich (vanavásin, áraavásin) žije vtšinou v lesním kláštee (áraa) v džungli, nebo žije sám bu v malé poustevn, v jeskyni i pod skalním pevisem. Hlavní ást svého mnišského života vnuje vlastnímu spirituálnímu rozvoji, neznamená to však, že by žil úpln oddlen od laické spolenosti. Podobn jako vesnití a mstští mniši je v kontaktu se svými sponzory a dárci (dájaká), a již je to pi píležitosti obdarování jídlem a dalšími mnišskými potebami, nebo pi meditacích, recitacích a pednesu Dhammy v dob novu a úplku (pál. uposatha, sinh. poja). Frekvence kontakt s laiky se však v rzných klášterech liší, vyjma každodenního zajištní ranní jídla (sinh. udedána) a poledního jídla (sinh. davaldána), které probíhá vtšinou každý den. Jiný rozsah kontaktu a komunikace s laiky je napíklad v lesním 11

12 kláštee Srí Dalada Tapovanaja, který se nachází asi 30 minut chze z centra Kandy, jednoho z nejvtších mst na Srí Lance, jiný v lesním kláštee Kudumbigala, který se nachází v odlehlé džungli na jihovýchod, odkud je to do nejbližší vesnice více jak dvacet kilometr velmi nároným terénem. Bžný den lesního mnicha je krom ranního a poledního jídla vyplnn recitací text, meditací, studiem a zametáním listí. Tento jednoduchý zpsob života je však velmi nároný a mnoho mnich hledá pirozen další zpsob jak zaplnit volný as. Vesnický i mstský mnich (sinh. gámavásin) žije v mnohem užším kontaktu s laiky, vtšinou ve vesnickém nebo mstském kláštee (sinh. pansale) nebo v chrámu (áráma, vihára). Jeho hlavní každodenní aktivitou je provádní rituál pro laiky, výuka Dhammy a populární kázání. Obecn se dá íci, že se gamavásin vnuje mnohem více asu faráské innosti a chodu svého kláštera nebo chrámu, zatímco áraavásin žije více odlouen, což mu dává vtší prostor a as pro spirituální rozvoj. Musím zde však zdraznit, že se jedná o schématické rozdlení, skutenost je mnohem složitjší. Bhem mého výzkumu jsem vtšinu asu trávil v prostedí lesních klášter, ale nkolik msíc jsem se vnoval též výzkumu mnich žijících ve mst a na vesnici. Mnich, kteí žijí odloueni v džungli je mnohem mén než tch, kteí jsou v živém kontaktu s vesnickým i mstským prostedím. Nkteré kláštery a mniši, kteí se oznaují jako áraavasí se svými aktivitami a zpsobem života pibližují spíše kategorii gámavasí, zatímco mnozí mstští a vesnití mniši se svými aktivitami jakoby dostávají mimo ob kategorie, pesnji eeno se dostávají do sféry, která dle Buddhy písluší laikm. Co s naatým životem? Každý mnich, který se rozhodne podstoupit nároný mnišský trénink je opakovan vystaven pekážkám, jimiž musí elit nejen na mikroúrovni intenzivní meditaní praxe, ale rovnž v každodenním život v kláštee. Pokud zde píši o mnišském spoleenství na Srí Lance, je poteba podotknout, že v souasnosti se vnuje meditaci málo mnich, a to ješt z vtší ásti ti, kteí žijí v lese. Nemluv o intenzivní meditaní praxi kultivování klidu (samatha) nebo všímavosti a vhledu (satipatthána vipassaná), se kterou jsem se bhem mého výzkumu na Srí Lance nesetkal. Možnost dlouhodob intenzivn meditovat pod vedením kompetentního uitele a kvalitní instrukce je tém nulová. Pestože existuje mnoho lesních klášter (áráa), které jsou pro meditaní trénink vhodné, najdeme v nich pouze nemnoho meditujících mnich. Meditaní praxe je pitom velmi dležitým nástrojem pro trénink mysli, umožující zvládat 12

13 problémy, se kterými je mnich ve své každodennosti konfrontován. Vinaja sice hraje velmi dležitou roli mantinel, které chrání mnicha ped vyboením z nastoupené cesty, ale sama o sob nestaí, protože musí být aplikována s moudrostí, která pramení z praxe Dhammy, jejíž nedílnou souástí je meditace. Buddha uil mnichy Dhamma Vinaja, ani pouze Dhammu, ani pouze Vinaja. Úzkoprsé lpní na ádových pravidlech bez kultivování moudrosti pak vede k extrému, kdy pro samé stežení možných pestupk se mnich nedostane k vlastní meditaní praxi. Koní pak jako nešastná bytost, která tráví velkou ást svého asu napomínáním ostatních mnich, vtšinou mladších, za porušení i tch nejmén závažných a v kontextu dnešní doby naprosto marginálních pravidel. S touto situací jsem se setkal vtšinou v lesních klášterech, protože naopak u mnich ve vesnických a mstských chrámech a klášterech se asto objevuje spíše tendence vyboovat mimo mantinely ádové disciplíny. V souasné mnišské Sanze se tedy objevují dva extrémy, na které poukazoval Buddha ve svých rozpravách na jedné stran je mnoho mnich, vtšinou gámavasí, kteí již nežijí meditativním mnišským životem a navíc dochází k uvolování ádových pravidel, na stran druhé jsou vtšinou lesní mniši, kteí chtjí dosáhnout pokroku na spirituální cest, ale z neexistence kvalitní instrukce a vedení jsou asem frustrováni, snaží se udržet svj trénink alespo písným dodržováním ádových pravidel a asto se dostávají do situace, kterou Buddha oznaoval jako sílabbata parámása, ulpívání na pravidlech a rituálech. Pesto jsem se v lesních klášterech i ve vesnických templech setkal s mnoha mnichy, kteí se motivováni dosažením Nibbány snažili žít dobrým mnišským životem a byli za to vysoce respektováni laickými podporovateli. Nicmén, mnoho mnich se zpsobem svého života adí spíše do obou výše zmínných extrém. Vtšina vesnických a mstských mnich je již z výše uvedených dvod vystavena sociálnímu kontaktu mnohem astji než je tomu u lesních mnich. Mnozí z nich se každodenn vnují laikm, provádí pro n púdžu 13, recitace ochranných verš (pirit), úastní se pohebních obad, pednáší Dhammu. Laici picházejí do kláštera rovnž konzultovat své starosti a radosti, pinášejí mnichm jídlo a dary (dána) nebo pijdou pouze aby se zklidnili a zastavili v každodenním svtském shonu. Souástí mnišského servisu jsou také rituály ochranných 13

14 recitací pro nov postavený dm, školu i továrnu nebo pro nov založenou firmu. Mnohé kláštery provozují nedlní školy pro mladé lidi, ve kterých jsou vyuovány základy nauky, djiny Buddhova uení na Srí Lance, základy abhidhammy, jazyk páli apod. V dob úplku a novu se pak laici scházejí v klášterech a templech, aby naslouchali kázání (sinh. bana) mnich a vyprávní píbh ze života Buddhy. asto laici picházejí za nkterými gámavasí mnichy, aby jim udlali a vyložili horoskop (napíklad pro nov narozené dít), což je sice innost Buddhou oznaena za zvíecí a nehodna mnicha, ale mezi mnichy nejen na Srí Lance, ale také v Barm a zejména v Thajsku, velmi rozšíená. Mezi mnichy však najdeme i takové, kteí se podobn jako ctihodný Sobhita aktivn vnují charitativní innosti, poádají sbírky pro chudé a získané vci jim potom asto osobn pedávají. Je to zajímavý doklad toho, jak se u nkterých mnich i laik mní vnímání tradiní materiální závislosti mnich na laicích, jenž je mla chránit ped zaplétáním se do komplikovanosti laického života. Rovnž existují pípady, kdy mniši dostávají za výuku, a již na stední škole nebo na univerzit, plat nebo se neoficiáln vnují byznysu. Konen se mžeme setkat s mnichy, kteí aktivn vstoupili do politiky. Všechny tyto aktivity tak zjevn pekraují rámec mnišského tréninku, jak je vymezen kanonickými texty a odklání jej od jeho cíle. Dležitým principem tréninku je pedevším pomoci a chránit sebe sama a tím pomáhat a chránit druhé, jak již bylo zmínno v pedchozí kapitole. Vtšina mnich se však pro samou angažovanost nedostane k samotnému tréninku vlastní mysli, který primárn spoívá v její kontrole a ištní od patologických motivaních koen. Jsou to práv tyto neistoty mysli (kilesa), které živí strategie mysli, jenž v rzných podobách odvrací mnicha od jeho cesty ke svobod, a již je to charita nebo politika. Buddhismus v nebezpeí? Reciprocita mnišského a laického života, symbióza tchto dvou komunit poskytuje stabilní základy pro více jak dvoutisícileté petrvání Sásany, Buddhova poselství pro dovedné zvládání života a spoleenství, které se tímto návodem ídí. Pes veškeré fluktuace v djinách buddhismu na Srí Lance, byla vždy vzájemná podpora mnišského ádu a laického spoleenství 13 Akt uctívání kvalit Buddhy, obtování kvtin, vn a svtla v chrámu, vtšinou ped zobrazením Buddhy. Její souástí bývá také recitace nkterých sutt a ochranných verš. 14

15 životní mízou pro uchování základních idejí, hodnot a dovedností, které Buddhova nauka zprostedkuje. Tento vztah nacházel podporu v stabilní agrární spolenosti s jasn definovanými sociálními rolemi a životním stylem neseným spolen sdílenými náboženskými a etickými normami. To se však zaíná v souasné dob mnit. Globální kultura spojená s tržní ekonomikou, moderními technologiemi, pinášející nové hodnoty zisku, úspšnosti, vítzství nad konkurencí a vytváející navíc hodnoty umlé, si pomalu zaala hledat své místo ve všech koutech malého ostrova, niíc postupn všechny pekážky tradiní kultury. Výsledkem je otes sociálního ádu a tradiní hodnot. Prostota, štdrost a jednoduchost jsou válcovány vidinou bohatství, chtivostí a mnohostí konzumního zpsobu života. V mnoha domácnostech, které jsem navštívil se stal ústední dominantou v hlavní obývací místnosti televizor a nahradil tak tradiní oltá se sochou Buddhy i boh, který byl vytlaen nad vstupní dvee, podobn jak je tomu v kesanských rodinách v pípad kíže. Oltáem se podobn jako v západní kultue stal obyejný televizor, který je symbolem božských svt (déva loka) bohatého západního svta, které zprostedkovává. Není to již tradiní cesta meditace vedoucí do pohroužení, v nichž mohl mnich i laik po doasném pekonání chtivosti a nenávisti božské svty prožívat, ale dálkový ovlada, který spouští záplavu mnohosti lákadel moderní globální kultury. Proces modernizace se tak neomezuje na dobytí vnjších kulis spolenosti, ale zasahuje nejintimnjší sféry lidského života: žité hodnoty a postoj k životu. Jednoduchost a prostota se stává v oích moderního svta chudobou. Toto a ješt mnohem více se musí uit obyejný rybá a rolník. Musí se nauit být více produktivní a hromadit stále více majetku proto, aby byl více šastný, protože v tom spoívá štstí moderního lovka. Jak odolávat tomuto všudypítomnému prudkému ataku, který mže zpsobit dezorientaci lovka i celé spolenosti? K tlakm globální kultury se rovnž podle mnohých mých respondent, vtšinou sinhálských buddhist, pidávají aktivity nkterých kesanských evangelických církví a sekt, asto registrovaných jako obchodní spolenosti nebo nevládní organizace (Piechotta 2003: 13), které si doslova kupují buddhisty z chudých oblastí a komunit. Za konverzi ke kesanské víe nabízejí peníze, televizory a jinou materiální pomoc, nkteré církve pod rouškou nevládních organizací staví nové hezké vesnice, do kterých se však mohou nasthovat pouze kesané. Odolat lákadlu hmotného zabezpeení vlastní rodiny je pro obyejného rolníka, a Sinhálce 15

16 nebo Tamila asto velmi tžké. Ne náhodou lze nalézt velké procento kesan mezi chudými rybái žijících ve slumech na západním pobeží Srí Lanky. Nkteí buddhisté popisují tyto neetické konverze, jak jsou v souasnosti tyto praktiky na Srí Lance nazývány, takto: Kesanští misionái jsou aktivní zejména na venkov. Chodí od domu k domu a nabízejí materiální vci jako jídlo, šaty a léky ( ) Navštvují lidi, nabízejí jim vci a pak je žádají zda by nenakupovali a dále nedistribuovali njaké knihy Ježíšovo poselství a pomalu se je tak snaží konvertovat. (Piechotta 2003: 13) Téma neetických konverzí se dokonce dostalo do politické roviny, když byl v parlamentu v roce 2004 pedložen návrh zákona Proti konverzím (Frydenlund 2005: 8), který se ped tím stal jedním z témat pedvolební kampan mnišské politické strany Jathika Hela Urumaya (JHU), o jejíž aktivitách bude zmínka v další ásti textu. Jejím lenem je také ctihodný Sobhita, jemuž se problematika neetických konverzí stala hlavním tématem jeho pedvolební kampan. Zde je nutno poznamenat, že politické ešení problému aktivní kesanské misie se projevilo napíklad již v padesátých letech 20. století, kdy byla v roce 1956 publikována výsledná zpráva trnáctilenné vyšetovací komise složené z pedních laických znalc Buddhova uení, uených mnich a pedagog v pirivenách. Zpráva nesla výstižný název Zrazený buddhismus (The Betrayal of Buddhism). Tato komise byla ustanovena v roce 1954 Cejlonským buddhistickým kongresem (ACBC), aby posoudila neblahý stav, do kterého buddhismus a jeho instituce uvrhlo dlouhé období koloniální nadvlády a zárove navrhla konkrétní ešení (Tambiah 1992). Mezi ešeními se mimo jiné objevil návrh zastavení státních subvencí kesanským misijním školám a jejich následné zestátnní. Dvodem k tomuto návrhu bylo pesvdení, že je poteba spravedliv perozdlovat prostedky na vzdlávání a mladé sinhálské buddhisty, kteí tvoili vtšinu na misijních školách, vést v duchu hodnot zprostedkovaných Buddhovou naukou a v duchu tradiní kultury a mateštiny. Tradiními udržovateli hodnot a uiteli dovedného zvládání života byli Buddhovi mniši, kteí uili laiky jak se ve svém život zorientovat a jak jej spokojen žít. Umjí souasní mniši obstát také v souasné konkurenci moderních konzumních lákadel a nabídky jiných náboženství? Dokáží nabídnout Dhammu laické veejnosti takovým zpsobem, aby nezstala v oích tchto lidí pouze fosilním pozstatkem 2300 let staré folklórní tradice? Mnišská 16

17 Sangha na Srí Lance se v posledních desetiletí velmi asto ocitá v palb kritiky, jak ze strany laické veejnosti, tak i z vlastních ad (Bodhi 1998), pestože nadále plní dležitý úkol udržování Sásany na ostrov. Dvody jsou zejmé: mnoho mnich rezignovalo na dosahování spirituálního pokroku, k nmuž vede trénink v Dhamm a Vinaji. Mnozí mniši již nejsou pro laiky morálním píkladem, nemeditují, nežijí v jednoduchosti, prostot a odlouení. Naopak asto hromadí majetek a snaží se realizovat své ambice v oblastech, které by mli být výlunou doménou laik. Za této situace se proto tito mniši pokouší elit invazi modernizace a konkurenci ostatních náboženství prostedky, které jsou mimo rámec mnišského života, jenž je uren svým cílem. Nkteí mniši se angažují v politice, kde se jejich tradiním tématem boje proti modernizaci stává obhajoba buddhismu na bázi sinhálského nacionalismu, které souvisí s ochranou Buddhova uení ze strany vládní moci. Odkazují na tradiní podporu Buddhova uení panovníky v historii Srí Lanky. Souasné politické aktivity srílanských mnich jsou asto ovlivnny touto sinhálskou národní ideologií, podle které by mla být obnovena sláva sinhálského národa (Tambiah 1992, Seneviratne 1999). Pvodním založením velmi rovnostáský sinhálský národ obdlával svá rýžová pole a žil prostým a jednoduchým zpsobem života v souladu s buddhistickými hodnotami. Toto období sinhálské jednoty a slávy Buddhova uení bylo v historii narušováno invazemi hinduistických Tamil a pozdji kesanskými kolonizátory. Získání nezávislosti v roce 1948 pak mlo bylo podntem k obnovení jednotné sinhálské kultury a vlády na Srí Lance a obnovení vedoucí pozice buddhismu v této zemi. Mezi zpsoby jak nkteí mniši elí konkurenci jiných náboženství patí také jejich angažovanost v sociálních službách chudým, nemocným, v podpoe vzdlávání dtí a mladých lidí ze sociáln slabých rodin, v podpoe ekonomického a sociálního rozvoje chudých venkovských oblastí, enviromentálních aktivit a uchování kulturního ddictví. Sobhitv denní stacioná, dtský domov a další aktivity jsou toho dokladem. Zde se jedná o zejmou konkurenci kesanskému ideálu charity bez ohledu na to, že tyto aktivity mly i v minulosti v sinhálské kultue své tradiní místo. Pro nkteré sinhálské mnichy je ale dležité zviditelnit pro bžného laika spojení tchto aktivit s mnišskou róbou. Mnohé buddhistické chrámy a kláštery v posledních desetiletích pispívají také k tzv. zvukovému zneištní tím, že ve snaze vyrovnat se muslimským mešitám a šíit Buddhovo uení velkému potu lidí pouští 17

18 recitace sutt a ochranných verš (pirit) nebo oblíbené zpvy tradiních Džátak do reproduktor, zejména v dob veerní a ranní púdži i v dob uposatha. V neposlední ad je možné si všimnout rostoucího množství soch Buddhy umístných na veejných místech, které chápu spíše jako memoriál buddhismu a pokus konkurovat rostoucímu množství božích muk a kesanských svatých, zejména v oblastech s vtším zastoupením kesanství. Ideologie angažovanosti Jednou ze snah o nalezení adekvátní odpovdi na zmny, které globalizace pináší, je i angažovaný buddhismus. V djinách buddhismu jde o specifický fenomén, který znamená razantnjší píklon k problémm každodennosti, které buddhisté díve asto pehlíželi. Dležitým aspektem, jenž v mnohém uruje podobu dnešního angažovaného buddhismu, je nejen šíení prvk západní kultury do tradin buddhistických zemí, ale pedevším rst popularity buddhismu v rámci samotné západní kultury. Zde buddhismus zaíná získávat novou podobu a lze pedpokládat, že jeho sociáln angažovaná ást bude v nejbližších letech sílit a bude hrát nezanedbatelnou úlohu pi vytváení specificky západní (resp. globální) podoby buddhismu. (Lužný 2000: 83) Boj proti chudob a enviromentální a ekologická témata, která se objevila v politickém programu ctihodného Sobhity asociuje cíle hnutí oznaující se jako angažovaný buddhismus. V tomto hnutí jsou angažováni nejenom laici, ale také buddhistití mniši z rzných tradic a zemí. 14 Angažovaný buddhismus je, podobn jako dnes již zcela zažitý termín buddhismus, západními intelektuály nov vytvoená kategorie, k níž nelze nalézt žádné synonymum v tradiních kanonických textech Tipitaky. Angažovaný buddhismus obsahuje dv spolu související roviny. Jednak snahy o obrodu v asijských zemích, kde se buddhismus zapojuje do boje o národní obrození, nezávislost a návrat k tradiním hodnotám a vzorcm chování, jednak snahu o univerzální zlepšení podmínek lidského života ve všech spolenostech. K dosažení cíle angažovaného buddhismu, tedy poznání a uskutenní soubytí a pijetí univerzální zodpovdnosti je nutno vykoenit ti koeny zlého chtivost (lobha), nenávist (dosa) a nevdomost (moha) a to na individuální úrovni a rovnž moderní institucionalizované podoby tchto tí neblahodárných koen, kterými jsou nap. nadnárodní korporace, konzumerismus a vojenský prmysl. 14 Mezi asi nejznámjší patí Thich Nhat Hanm, Tändzin Gjamccho a Bhikkhu Buddhadása (Lužný 2000). 18

19 Angažovaní buddhisté chtjí analyzovat a zmnit všechny struktury spolenosti, které institucionalizují chtivost, nenávist a zaslepenost. Mnozí se pak k prosazení svých cíl angažují v politickém dní (Lužný 2000). Buddha podle kanonických text neuil žádnou ideologii, žádný svtonázor a nezaložil žádnou politickou stranu. Práv naopak, jeho metoda, tak jak je zachycena v páli kánonu, vede k dekonstrukci zažitých názor a náhled na svt, k nabourání a zniení starých struktur mysli, starých návyk a vzorc chování, které vedou k opakovanému patologickému zaplétání se do mnohosti samsáry: Kdyby nkdo položil otázku, zda vbec pipouštím njakou teorii, mlo by se mu odpovdt takto: Dokonalý je oproštn od jakékoliv teorie, protože pochopil, co je tlesnost, jak vzniká a zaniká. Pochopil, co je cítní, jak vzniká a zaniká. Pochopil, co je vnímání Pochopil, co jsou mentální formace Pochopil, co je vdomí Proto íkám, že Dokonalý získal úplné osvobození vyhasnutím, vyvanutím, zmizením, zavržením a zbavením se všech názor a mínní, všech sklon vytváejících mínní jakéhosi já i moje. Madždžima Nikája 72 (Nyanatiloka 1993: 51) Buddha tedy zprostedkoval Dhammu v podob praktické metody, která byla pedevším zamena k zvládání problém každodenního života, jehož podmínkou je osobní trénink (sikkhá) a kultivace (bhávaná) mysli. Tvrzení, že až teprve angažovaný buddhismus znamenal píklon k problémm každodennosti, které buddhisté díve pehlíželi, neodpovídá skutenosti. Zvládání vlastního života vede také ke kultivování dovedného 15 vztahu k ostatním bytostem. Platí zde tedy již zmínný princip, k jehož naplnní je již od dtství veden každý sinhálský buddhista pokud bude dobe mn, bude lépe i bytostem kolem mne a naopak. Buddhovo uení vede k demolici starých patologických struktur mysli, ale nenechává lovka zasypaného sutí jak to asto iní mnohé filozofie, nýbrž nabízí konkrétní postupy jak starý nepoádek odklidit a postavit nové bydlení. Nejde ale o vystavní nové ideologie, ale o to vytvoit si na základ etického zpsobu života a z meditaní praxe pramenící moudrosti svj postoj k svtu, který se ale s postupným nárstem moudrosti vyvíjí, zstává flexibilní a zárove otevený pro zmny. Nevytváí se tak nová ideologie, která je vlastn formou lpní na 15 Tento termín zde používám ve významu nepodmínný chtivostí, nenávistí a zaslepeností. 19

20 idejích a názorech, což je podle Dhammy produktem lpní na existenci jakékoliv identity (attá). Praxe Dhammy tedy dle kanonických text nevede k zastávání a rozvíjení žádné ideologie, tedy ani angažovanému buddhismu, ekologii, socialismu, buddhistické ekonomii apod., nýbrž k ustání utrpení vykoenním chtivosti, nenávisti a zaslepenosti, ke konenému prožitku svobody od utrpení. A to i pesto, že mezi výsledky této praxe patí zvýšená citlivost k utrpení jiných bytostí, k problémm spolenosti a pirozený respekt k životnímu prostedí a pírod. Dhamma je dle páli kánonu cesta vedoucí k ustání utrpení, která vede ke kultivování blahodárných koen jednání štdrosti (dána, alobha), dobrotivosti (mettá, adosa) a moudrosti (paá, amoha) (Nyanaponika 1994). lovk kultivující tyto mohutnosti pirozen jedná ve prospch svých blízkých, spolenosti a celého univerza. Zárove je citlivý na projevy neblahodárných koen ve všech úrovních života. Jakmile se však nkdo zane angažovat v ekologických i sociálních aktivitách ve jménu buddhismu i Dhammy, zane vytváet ideologii pinejmenším pro ty, kteí nemají svoji mysl vykultivovanou do té míry, aby se s nimi neidentifikovali, neulpívali na tchto idejích a svých aktivitách, aby se jejich obhajování nestalo dvodem k boji proti tm, kteí hájí odlišné ideje, od ehož je již krek k dalšímu prohlubování utrpení. Proto Buddha neuil Dhammu jako ideologii, nýbrž jako prostedek, který má dovést k cíli a pak jej odložit, jak je uvedeno v Alagaddúpama suttam: Práv proto, mniši, jsem vás uil Dhammu v pirovnání k voru, abyste ji použili k pekonání, a nikoliv, abyste se jí pak drželi. Jako vor, mniši, jsem vás uil Dhammu poznat a pak se jí vzdát a o více se vzdát ne Dhammy! (Madždžima Nikája 22) Mniši politici Píklad ctihodného Omalpe Sobhita Thery z kláštera Šri Bodhirádža Dharmajatanaja je ilustrativní nejen jako model sociální angažovanosti buddhistického mnicha, ale i jako doklad politických aktivit a ambicí, skrývajících se pod rouškou Buddhova uení interpretovaného v podob nábožensko nacionální ideologie. Ctihodný Sobhita byl jedním z devíti mnich, kteí byli v pedasných parlamentních volbách v dubnu 2004 zvoleni do parlamentu. Politická strana, za kterou byli tito mniši do parlamentu zvoleni je extrémním píkladem prniku angažovaného buddhismu do státní politiky. Ideologie mnišské politické strany 20

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Satipatthána Vipassaná odkaz M.F.

Satipatthána Vipassaná odkaz M.F. ÁYUKUSALA VIHÁRA Satipatthána Vipassaná odkaz M.F. Principy výuky meditace všímavosti a vhledu Dhammakusala: Ctihodný, jak víš, provedl jsem interview s nkolika pedními uiteli meditace

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE Prvodce poskytovatele Praha 2002 ÚVOD... 3 CO JSOU TO STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY:... 4 STANDARD 1. Cíle a zpsoby

Více

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003 1 Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl Praha, Olomouc 2003 Jedním z nejbolavjších míst v našem systému sociální pée je zajištní

Více