Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA"

Transkript

1 ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA VZ 119/2015 I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, strava zastupen: Mirslavem Nvákem IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: UniCredit Bank Czeh Republi and Slvakia, a.s. Čísl účtu: /2700 sba právněná jednat ve věeh ddávky zbží: B Vratislava Krnáčvá, veduí dbru zdravitví Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje, tel Ing. Jlana Chrasinvá, dbr zdravitví Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje, tel.: _ sba právněná jednat ve věeh realizae stavby: Ing. Štěpán Hendryh, dbr investiční a majetkvý Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje, ddělení investiční, tel , stepán sba pr řízení prjektu, jeh administrai, kntakí sba vůči řídíím a kntrlním rgánům: Ing. Hana Kraussvá, pvěřenu vedením dbru evrpskýh prjektů Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje, tei Ing. Petr Kačmařík, dbr evrpskýh prjektů Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje - prjektvý manažer, tel (dálejen kupujíí") A 2. bhdní fírma BLCK a.s. Se sídlem: Stulíkvá 1392, Praha 9 Zastupena: Ing. ldřihem Matulu, Členem představenstva Ing. Alešem Kvaříkem, členem představenstva IČ: DIČ:CZ

2 Bankvní spjení: UniCredit Bank Czeh Republi, a.s. Čísl účtu: /2700 Zapsána v bhdním rejstříku vedeném Městský sudem v Praze, ddíl B, vlžka (dálejen prdávajíí") II. Základní ustanvení 1. Tat smluvaje uzavřena dle 2079 a násl. zákna č. 89/2012, bčanský zákník (dále jen bčanský zákník"); práva a pvinnsti stran tut smluvu neupravená se řídí příslušnými ustanveními bčanskéh zákníku. 2. Smluvní strany prhlašují, že údaje uvedené v čl. I tét smluvy jsu v suladu s právní skutečnstí v dbě uzavření smluvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dtčenýh údajů známí bez prdlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačníh údajů smluvníh stran včeě změny účtu není nué uzavírat ke smluvě ddatek. 3. Je-li prdávajíí plátem DPH, prhlašuje, že bankvní účet uvedený v čl. I dst. 2 tét smluvy je bankvním účtem zveřejněným ve smyslu zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějšíh předpisů (dále jen zákn DPH"). V případě změny účtu prdávajííh je prdávajíí pvinen dlžit vlasitví k nvému účtu, a t kpií příslušné smluvy neb ptvrzením peněžníh ústavu; je-li prdávajíí plátem DPH, musí být nvý účet zveřejněným účtem ve smyslu předhzí věty. 4. Smluvní strany prhlašují, že sby pdepisujíí tut smluvu jsu k tmut jednání právněny. Prdávajíí prhlašuje, že je dbrně způsbilý k zajištění předmětu plnění pdle tét smluvy. IH. Předmět smluvy 1. Prdávajíí se zavazuje devzdat kupujíímu zbží - zdraviku tehnlgii pr gyneklgik-prdní ddělení Nemnie s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizae pdle dst. 2 tht článku smluvy, a t včeě návdů k pužití v českém jazye (dále jen zbží" neb přístrje"). Prdávajíí se dále zavazuje umžnit kupujíímu nabýt vlasiké práv ke zbží. Kupujíí se zavazuje zbží převzít a zaplatit za ně prdávajíímu kupní enu dle čl. IV tét smluvy. 2. Zbžím pdle dst. 1 tht článku smluvy se rzumí lékařská tehnlgie, jejíž speifikae je uvedena v přílze I tét smluvy. Ddávané zbží musí být nvé a nepužívané. 3. Prdávajíí je pvinen vrámi plnění svéh závazku z tét smluvy prvést činnsti nezbyé pr uvedení přístrjů d prvzu a jejih řádnu funkčnst, zejména: prvedení předinstalačníh příprav, instalae, uvedení d prvzu, prvedení veškerýh předepsanýh, stanvenýh a dhdnutýh zkušek a revizí, seznámení určenýh zaměsanů uživatele (tj. Nemnie s plikliniku Karviná-

3 Ráj, příspěvkvá rganizae, Vydmuhv 399/5, Ráj, Karviná, IČ: , dále jen uživatel") s bsluhu přístrjů tak, aby je byli shpni řádně užívat ( seznámení s bsluhu bude vystaven prtkl). 4. Účelem tét smluvy ve vybavení gyneklgik-prdníh ddělení Nemnie splikliniku Karviná-Ráj zdraviku tehnlgií vrámi prjektu Reknstruke gyneklgik-prdníh ddělení v Nemnii s plikliniku Karviná - Ráj, p..", které pvede ke zvýšení kvality a bezpečnsti pskytvané péče a zahvání dstupnsti zdravíh služeb ve spádvé blastí nemnie. 5. Předpkládá se, že prjekt Reknstruke gyneklgik-prdníh ddělení v Nemnii s plikliniku Karviná - Ráj, p.." bude splufinanván z vrpskéh fndu reginálníh rzvje prstřednitvím Reginálníh peračníh prgramu NUTS 2 Mravskslezsk (dále RP"), pririí sy 2 Pdpra prsperity reginu, blasti pdpry 2.1 Infrastruktura veřejnýh služeb, dílčí blasti pdpry Pdpra zajištění efektivnsti a dstupnsti pskytvání zdravikýh služeb. Prdávajíí bere na vědmí, že předmětem tét smluvy jsu aktivity a výstupy, které budu tvřit sučást prjektu splufinanvanéh vrpsku unií prstřednitvím RP. IV. Kupní ena 1. Kupní ena činí bez DPH ,- KČ (slvy: čtyři miliny pět set smdesát devět tisí pět set smdesát sm krun českýh), DPH ve výši 21 % je ,- Kč a ena včeě DPH činí ,- Kč (slvy: pět milinů pět set padesát tři tisí čtyři sta dva krun českýh). Pdrbný rzpis kupní eny je uveden v přílze č. 2 tét smluvy. 2. Kupní ena pdle dst. 1 tht článku smluvy zahrnuje veškeré náklady prdávajííh spjené se splněním jeh závazku z tét smluvy, tj. enu zbží včeě dpravnéh, instalae, mntáže, seznámení s bsluhu zbží, dkumentae a dalšíh suvisejííh nákladů. Kupní ena je stanvena jak nejvýše přípusá a není ji mžn překrčit. 3. Je-li prdávajíí plátem DPH, dpvídá za t, že sazba daně z přidané hdnty bude stanvena v suladu s plaými právními předpisy; v případě, že djde ke změně záknné sazby DPH, bude prdávajíí ke kupní eně bez DPH pvinen účtvat DPH v plaé výši. Smluvní strany se dhdly, že v případě změny kupní eny v důsledku změny sazby DPH není nu ke smluvě uzavírat ddatek. V. Míst a dba plnění 1. Prdávajíí je pvinen ddat zbží d místa plnění, kterým je sídl uživatele - Nemnie s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizae, Vydmuhv 399/5, Ráj, Karviná. 2. Zbží bude kupujíímu ddán na základě písemné výzvy kupujííh zaslané prdávajíímu (za písemnu výzvu se pvažuje také výzva zaslaná d datvé shránky prdávajííh neb em na adresu Prdávajíí se zavazuje devzdat zbží kupujíímu nejpzději d 4 týdnů d bdržení výzvy. Prdávajíí není právněn ddat zbží předem na sklad.

4 3. Práe v místě plnění bude s hledem na suběžnu realizai stavby a dalšíh ddávek mžn prvádět puze v mezeném rzsahu v sučinnsti se zhtvitelem stavby a staími ddavateli. Tat skutečnst je zhledněna ve lhůtě dle dst. 2 tht článku smluvy. 4. Ddávka a práe v místě plnění budu realizvány tak, aby nebyl narušen hd vjedntlivýh prstráh. Přesné termíny mntáže tehnlgií budu vždy knzultvány a dhdnuty s příslušným zaměsanem kupujííh (příp. uživatele). 5. Prdávajíí je pvinen bez zbytečnéh dkladu d nabytí účinnsti smluvy předlžit ddavatelsku výrbní dkumentai ke zbží, včeě pžadavků na stavební připravenst, kupujíímu, prjektantvi a sbě vyknávajíí inženýrsku a investrsku činnst při realizai stavby. 1. Prdávajíí je pvinen: a) ddat zbží řádně a včas, b) ddat zbží kupujíímu VI. Pvinnsti prdávajííh a kupujííh v mnžství dle Čl. III tét smluvy; prdávajíí není právněn kupujíímu ddat větší mnžství věí, než byl ujednán, v prvedení dle 2095 bčanskéh zákníku a balení dle 2097 bčanskéh zákníku, v I. jaksti. ) ddat zbží nvé, nepužívané a dpvídajíí plaým tehnikým nrmám, právním předpisům a předpisům výrbe, d) při ddání zbží d místa plněni dle čl. V tét smluvy předat kupujíímu dklady, které se ke zbží vztahují ve smyslu 2087 bčanskéh zákníku (záruční list, návd k pužití apd.) v českém jazye. e) dbát při pskytvání plnění dle tét smluvy na hranu živíh prstředí. Ddávané zbží musí splňvat pžadavky na bezpečný výrbek ve smyslu zákna č. 102/2001 Sb., bené bezpečnsti výrbků a změně některýh záknů (zákn bené bezpečnsti výrbků), ve znění pzdějšíh předpisů, plaé tehniké, bezpečnsí, zdraví, hygieniké a jiné předpisy, včeě předpisů týkajííh se hrany živíh prstředí, vztahujííh se na výrbek ajeh výrbu, f) řídit se pkyny kupujííh, g) účasit se na základě pzvánky kupujííh všeh jednání týkajííh se předměéh zbží, a t včeě kntrlníh dnů stavby, h) splupravat a krdinvat svu činnst se zhtvitelem stavby a dalšími ddavateli nábytku a mbiliáře (dále jen ddavatelé"), které budu ddávány a mntvány za účelem vybavení gyneklgik-prdníh ddělení. Prdávajíí je pvinen zejména prjednat se zhtvitelem stavby stavební připravenst pr ddávky přístrjů a jejih instalai, předpkládané termíny realizae těht ddávek a instalaí (s hledem na skutečný stav ddávky zbží) a příp. pdmínky dběru ptřebnýh médií - elektřina, vda apd.,

5 i) splupravat při ddáve zbží s sbu vyknávajíí inženýrsku a investrsku činnst pri realizai stavby a s prjektantem. j) předat kupujíímu d 30 kalendářníh dnů d nabytí účinnsti tét smluvy rzpis kupní eny s určením samstaýh majetků, subrů majetků neb samstaýh funkčníh elků za účelem evidene majetku a jeh depisvání dle zákna č. 586/1992 Sb., daníh z příjmů, ve znění pzdějšíh předpisů, a zákna č. 563/1991 Sb., účeitví, ve znění pzdějšíh předpisů. U dluhdbéh hméh a nehméh majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem depisvání dluhdbéh hméh a nehméh majetku. 2. V suladu se záknem Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další pžadavky bezpečnsti a hrany zdraví při prái v pravněprávníh vztazíh a zajištění bezpečnsti a hrany zdraví při činnsti neb pskytvání služeb mim pravněprávní vztahy (zákn zajištění dalšíh pdmínek bezpečnsti a hrany zdraví při prái), ve znění pzdějšíh předpisů /dále jen zákn č. 309/2006 Sb."/ se prdávajíí zavazuje k sučinnsti s krdinátrem bezpečnsti a hrany zdraví při prái na staveništi (dále jen krdinátr BZP"), kterým je Ingesta spl. sr.., IČ , Prdávajíí je pvinen zavázat k sučinnsti s krdinátrem BZP všehny své subddavatele a sby, které budu prvádět činnsti na staveništi, 3. Kupuj íi je pvinen: a) Pskyut prdávajíímu ptřebnu sučinnst pri plnění jeh závazku. b) Pkud nabídnuté zbží nemá zjevné vady a plnění prdávajííh splňuje pžadavky stanvené tut smluvu, zbží převzít. VII. Převd vlasikéh práva a nebezpečí škdy na zbží Kupujíí nabývá vlasiké práv ke zbží jeh převzetím kupujíím v místě plnění a v témže kamžiku přehází na kupujííh nebezpečí škdy na zbží. VIII. Předání a převzetí zbží 1. Zbží se pvažuje za devzdané kupujíímu jeh převzetím kupujíím v místě plnění dle čl V tét smluvy. Je-li sučástí závazku prdávajííh instalae zbží, prvedení zkušek a revizí neb seznámení zaměsanů s bsluhu zbží, pvažuje se zbží za devzdané až p jejih prvedení a převzetí zbží kupujíím dle předhzí věty. 2. Kupujíí se zavazuje zbží převzít v případě, že bude ddán bez vad. předání a převzetí zbží prdávajíí vyhtví ddaí list, ve kterém kupujíí prhlásí, zda zbží přejímá či nikli. Předání zbží bude prveden za přítmnsti zástupe uživatele. 3. Kupujíí pří převzetí zbží prvede kntrlu: a) ddanéh druhu a mnžství zbží, b) zjevnýh jaksíh vlasstí zbží, ) zda nedšl k pškzení zbží při přepravě, d) neprušensti balů zbží, e) dkladů ddanýh se zbžím. <

6 4. Kupujíí má práv, a t i prstřednitvím uživatele (či pvěřenéh zástupe), dmíut převzít takvé zbží ddané prdávajíím, které bude mít zjevné vady, neb zbží ddané v rzpru s pdmínkami tét smluvy. Kupujíí (i prstřednitvím pvěřenéh zástupe) má rvněž práv dmíut převzetí zbží vpřípadě, kdy prdávajíí neumžní kupujíímu prvést řádnu kntrlu a prhlídku ddávanéh zbží. dmíutí převzetí zbží kupujíí řádně i s důvdy ptvrdí na ddaím listu. 5. Při předání zbží předá prdávajíí kupujíímu veškeru dkumentai, která se ke zbží vztahuje a kteru vyžadují beně závazné právní předpisy neb tat smluva, příslušné atesty, ertifikáty, prhlášení shdě, dkumentai ke zdrjům inizujííh záření, přejímaí zkušky, měření rzptýlenéh záření, prtkly revizíh a zkuškáh v českém jazye. Zejména je prdávajíí pvinen kupujíímu předat návd k údržbě, tehniku dkumentai předmětu smluvy, záruční list, uživatelsku dkumentai v Českém jazye 2x v tištěné a lx v elektrniké pdbě (na DVD neb RM ve frmátu MS ffie verze 2003 neb vyšší,,pdf,.jpg) a lienční prhlášení k sftware, pkud je sučástí ddávanéh plnění. 6. Před předáním zbží je prdávajíí pvinen zajistit na vlasí náklady veškeré předepsané a stanvené zkušky, kntrly a revize zbží a ptvrzení těht zkuškáh předat kupujíímu splečně se zbžím. Před předáním zbží bude za účasti zástupů bu smluvníh stran a uživatele prveden věření funkčnsti zbží a bude prveden seznámení určenýh zaměsanů uživatele s bsluhu přístrjů. 7. Ddaí list bude bsahvat: a) značeni předmětu smluvy, b) značení kupujííh a prdávajííh, ) čísl kupní smluvy a datum jejíh uzavření, d) typ zbží, pčet kusů, sérivé čísí (pkud existuje) e) seznam dkladů ddanýh se zbžím, f) prhlášení kupujííh, že zbží přejímá (nepřejímá), g) datum a míst sepsání, h) jména a pdpisy zástupů kupujííh a prdávajííh Prdávajíí dpvídá za t, že infrmae uvedené v ddaím listu dpvídají skutečnsti. Nebude-li ddaí list bsahvat údaje uvedené v tmt dstavi, je kupujíí právněn převzetí zbží dmíut, a t až d předání ddaíh listu s výše uvedenými údaji. 8. Prdávajíí a kupujíí jsu právněni uvést v ddaím listu kliv, budu pvažvat za nué. IX. Platební pdmínky 1. Úhrada kupní eny bude prvedena jednrázvě p devzdání zbží dle čl. VIII dst. 1 tét smluvy. Zálhvé platby nebudu pskytvány. 2. Je-li prdávajíí plátem DPH, pdkladem pr úhradu kupní eny bude faktura, která bude mít náležitsti daňvéh dkladu dle zákna DPH a náležitsti stanvené dalšími beně závaznými právními předpisy. Není-li prdávajíí plátem DPH, pdkladem pr úhradu kupní eny bude faktura, která bude mít náležitsti účeíh dkladu dle zákna č. 563/1991 Sb., účeitví, ve znění pzdějšíh předpisů a náležitsti stanvené dalšími beně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále bsahvat:

7 a) Čísl smluvy kupujííh, IČ kupujííh, čísl veřejné zakázky (tj. 119/2015), b) čísl a datum vystavení faktury, ) název prjektu Reknstruke gyneklgik-prdníh ddělení v Nemnii s plikliniku Karviná- Ráj, p.." reg. č CZ. 1.10/2.1.00/ , d) předmět plnění ajeh přesnu speifikai ve slvním vyjádření (nestačí puze dkaz na čísl uzavřené smluvy), e) značení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaen (pkud je čísl účtu dlišné d čísla uvedenéh v či. I dst. 2, je prdávajíí pvinen tét skutečnsti v suladu s čl. II dst. 3 tét smluvy infrmvat kupujííh), f) čísl ddaíh listu a datum jeh pdpisu. Ddaí list bude přílhu faktury, g) lhůtu splasti faktury, h) značení dbru, který aki likviduje (dbr evrpskýh prjektů), i) jmén a vlasruční pdpis sby, která fakturu vystavila, včeě kntakíh telefnu. 3. Lhůta splasti faktury činí s hledem na pvahu závazku 60 kalendářníh dnů de dne jejíh dručení kupujíímu. Dručení faktury se prvede sbně prti pdpisu zmněné sby kupujííh neb dručenku prstřednitvím prvzvatele pštvníh služeb. 4. Pvinnst zaplatit kupní enu je splněna dnem depsání příslušné částky z účtu kupujííh. 5. Nebude-li faktura bsahvat některu pvinnu neb dhdnutu náležitst neb bude hybně vyúčtvána ena neb DPH, je kupujíí právněn fakturu před uplynutím lhůty splasti vrátit druhé smluvní straně k prvedení pravy s vyznačením důvdu vráení. Prdávajíí prvede pravu vystavením nvé faktury. Vráením vadné faktury prdávajíímu přestává běžet půvdní lhůta splasti. Nvá lhůta splasti běží de dne dručení nvé faktury kupujíímu. 6. Kupujíí, příjeme plnění, prhlašuje, že plnění, které je předmětem smluvy, nepužije pr svu eknmiku činnst, ale výlučně pr účely suvisejíí sjeh činnstí při výknu veřejné správy, při níž se nepvažuje za sbu pvinnu k dani (viz 5 dst. 3 zákna DPH). Z uvedenéh důvdu se vpřípadě pskyutí plnění instalačněmntážníh harakteru (kód CZ-CPA 41-43) na tt plnění nevztahuje režim přenesení daňvé pvinnsti dle 92e uvedenéh zákna a prdávajíím bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včeě daně z přidané hdnty. 7. Je-li prdávajíí plátem DPH, kupujíí uplaí institut zvlášíh způsbu zajištění daně dle 109a zákna DPH a hdntu plnění dpvídajíí dani z přidané hdnty uvedené na faktuře uhradí v termínu splasti tét faktury stanveném dle smluvy přím na sbní depzií účet prdávajííh vedený u mísě příslušnéh správe daně v případě, že a) prdávajíí bude ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění zveřejněn v aplikai Registr plátů DPH" jak nesplehlivý pláte, neb b) prdávajíí bude ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění v ínslvenčním řízení, neb ) bankvní účet prdávajííh určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správem daně zveřejněn v aplikai Registr plátů DPH". Kupujíí nenese dpvědnst za případné penále a jiné pstihy vyměřené či stanvené správem daně prdávajíímu v suvislsti s pteniálně pzdní úhradu DPH, tj. p datu splasti tét daně.

8 Záruka za jakst X. Záruka za jakst, práva z vadnéh plnění 1. Prdávajíí kupujíímu na zbží pskytuje záruku za jakst (dále jen záruka") ve smyslu 2113 a násl. bčanskéh zákníku, a t v déle 24 měsíů (dále též záruční dba"). 2. Záruční dba začíná běžet dnem převzetí zbží kupujíím. Záruční dba se staví p dbu, p kteru nemůže kupujíí zbží řádně užívat pr vady, za které nese dpvědnst prdávajíí. 3. Pr nahlašvání a dstraňvání vad vrámi záruky platí pdmínky uvedené v dst. 6 a násl. tht článku smluvy. 4. Prdávajíí prhlašuje, že záruka se vztahuje na každéh dalšíh vlasíka zbží ddanéh dle tét smluvy, a t v plném rzsahu až d sknčení záruční dby. Práva z vadnéh plnění 5. Kupujíí má práv z vadnéh plnění z vad, které má zbží při převzetí kupujíím, byť se vada prjeví až pzději. Kupujíí má práv z vadnéh plnění také z vad vzniklýh p převzetí zbží kupujíím, pkud je prdávajíí způsbil prušením své pvinnsti. Prjeví-li se vada v průběhu 6 měsíů d převzetí zbží kupujíím, má se zat, že ddaná vě byla vadná již při převzetí. 6. Vady zbží dle dst. 5 tht článku a vady, které se prjeví p záruční dbu, budu prdávajíím dstraněny bezplaě. 7. Veškeré vady zbží je kupujíí pvinen uplait u prdávajííh bez zbytečnéh dkladu pté, kdy vadu zjistil, a t frmu písemnéh známení (ppř. faxem neb em), bsahujíím nejpdrbnější speifikai zjištěné vady. Kupujíí bude vady zbží znamvat na: faxvé čísl: adresu: U kasáren 727, Valašské Meziříčí K uplatňvání vad dle tht dstave je právněn krmě kupujííh také Nemnie s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizae, která bude mít zbží předán k hspdaření. Každé takvét nahlášení vady se pvažuje za řádné uplaění vady kupujíím ve smyslu tét smluvy. 8. Kupujíí má práv na dstranění vady ddáním nvé věi neb pravu; je-li vadné plnění pdstaým prušením smluvy, také práv d smluvy dstupit. Práv vlby plnění má kupujíí. 9. Servis za účelem dstraňvání vad bude prbíhat v místeh instalae zbží, tj. u kupujííh. V případě výměny neb pravy v servisním středisku prdávajííh neb autrizvaném servisním středisku výrbe zabezpečí prdávajíí bezplaě dpravu vadnéh zbží d kupujííh d servisu a dpravu pravenéh neb vyměněnéh zbží zpět ke kupujíímu. 10. Prdávajíí zapčne s dstraněním vady nejpzději d 24 hdin d známení vady, pkud se smluvní strany nedhdnu písemně jinak. Nezapčne-li prdávajíí s dstraněním vady ve stanvené lhůtě, je kupujíí právněn zajistit dstranění vady na náklady prdávajííh u jiné dbrné sby.

9 11. dstranění vady musí být prveden d 48 hdin d známení tét vady prdávajíímu, pkud se smluvní strany v knkréím případě nedhdnu písemně jinak. V případě, že je k prvedení pravy nuá ddávka náhradníh dílu ze zahraničí, bude vada dstraněna nejpzději d 5 kalendářníh dnů d jejíh známení. Pkud prdávajíí vadu nedstraní ve stanvené lhůtě, je pvinen kupujíímu pskyut zdarma náhradní zbží stejnýh neb vyššíh tehnikýh parametreh, a t až d dby předání pravenéh zbží kupujíímu. 12. V případě výměny vadnéh zbží začíná na vyměněné zbží běžet nvá záruční dba v déle dle dst. 1 tht článku. 13. Prdávajíí je pvinen uhradit kupujíímu škdu, která mu vznikla vadným plněním, a t v plné výší. Prdávajíí rvněž kupujíímu uhradí náklady vzniklé při uplatňvání práv z vadnéh plnění. 14. Prdávajíí bude kupujíímu p záruční dbu uvedenu v dst. 1 vrámi záručníh servisu pskytvat bezplaě také: a) preventivní kntrly a zkušky všeh sučástí přístrjů a jejih příslušenství, včeě kntrly kvality zbrazení, kalibrae a nastavení přístrjů, dle pkynů výrbe a v suladu se záknem č.123/2000 Sb., zdravikýh prstředíh a změně některýh suvisejííh záknů, ve znění pzdějšíh předpisů (dále jen zákn zdravikýh prstředíh"), b) prvádění standardníh vylepšení přístrjů, včeě prvádění aktualizae a upgrade sftwarvéh vybavení přístrjů, ) pravidelné předepsané peridiké bezpečnsě-tehniké kntrly přístrjů dle zákna zdravikýh prstředíh a dle pžadavků výrbe (pkud výrbe pr tyt kntrly předepisuje výměnu některéh z dílů, bude sučástí kntrly dle tht písmene i jeh výměna), d) prvádění elektriké revize dle ČSN a dle pžadavků výrbe, e) pskytvat k přístrjům telefniku pdpru v českém jazye, a t v pravní dny d 9 d 18 hdin. Plnění dle písm. a) až d) tht dstave budu prváděna nejpzději v termíneh stanvenýh příslušnými právními předpisy či pžadavky výrbe. XI. Sanke 1. Nedevzdá-li prdávajíí kupujíímu zbží ve lhůtě uvedené v čl. V dst. 2 tét smluvy, je pvinen zaplatit kupujíímu smluvní pkutu ve výši 0,2 % z kupní eny zbží bez DPH uvedené v čl. IV dst. 1 tét smluvy, a t za každý zapčatý den prdlení. 2. Pkud prdávajíí nedstraní vadu zbží ve lhůtě uvedené v čl. X dst. 11 smluvy a zárveň v tét lhůtě nepskye zdarma náhradní zbží stejnýh či vyššíh parametreh, je pvinen zaplatit kupujíímu smluvní pkutu ve výši 5.000,- Kč, a t za každý zapčatý den prdlení až d dstranění vady, neb d pskyutí náhradníh zbží stejnýh neb vyššíh tehnikýh parametreh. 3. Pkud prdávajíí nepskye kupujíímu včas plnění uvedené včl. X dst. 14 tét smluvy, je pvinen zaplatit kupujíímu smluvní pkutu ve výši 5.000, Kč, a t za každý zapčatý den prdlení.

10 4. Pr případ prdlení se zaplaením kupní eny sjednávají smluvní strany úrk z prdlení ve výši stanvené bčanskprávními předpisy. 5. Smluvní pkuty se nezapčítávají na náhradu případně vzniklé škdy, kteru lze vymáhat samstaě vedle smluvní pkuty, a t v plné výši. XII. Zvláší ujednání Prdávajíí bere na vědmí, že předmětem smluvy jsu aktivity a výstupy, které budu tvřit sučást prjektu splufinanvanéh vrpsku unií v rámi RP. Z th důvdu se prdávajíí zavazuje: předem prjednávat s dbrem evrpskýh prjektů kupujííh jakukliv změnu při ddáve zbží, a t jak změnu prti tét smluvě, tak i změnu prti dkumentai ake (nabídka, prjekt, atp.), umžnit zaměsanům neb zmněnům pskytvatele dtae (tj. Reginální rady reginu sudržnsti Mravskslezsk), Ministerstvu pr mísí rzvj, Ministerstvu finaní, audiímu rgánu, vrpské kmisi, vrpskému účeímu dvru, Nejvyššímu kntrlnímu úřadu, finančnímu úřadu, Nárdnímu fndu, vrpskému úřadu pr ptírání pdvdnéh jednání a dalším právněným rgánům stáí správy kntrlu dkladů suvisejííh s prjektem, vytvřit pdmínky k prvedení kntrly vztahujíí se k realizai prjektu, pskyut veškeré dklady vážíí se k realizai prjektu, umžnit průběžné věřvání suladu údajů realizai prjektu uváděnýh ve zpráváh realizai prjektu se skutečným stavem v místě jeh realizae a pskyut sučinnst všem sbám právněným k prvádění kntrly. Těmit právněnými sbami jsu pskytvatel dtae, územní finanční rgány, Ministerstv finaní,nejvyšší kntrlní úřad, vrpská kmise a vrpský účeí dvůr, případně další rgány právněné k výknu kntrly, uhvávat dpvídajíím způsbem v suladu se záknem č. 499/2004 Sb., arhivnitví a spisvé službě a změně některýh záknů, ve zněm pzdějšíh předpisů, a v suladu se záknem č. 563/1991 Sb., účeitví, ve znění pzdějšíh předpisů, veškeré riginály účeíh dkladů, smluvu včeě jejíh ddatků a další riginály dkumentů, vztahujííh se k prjektu, d kne rku XIII. Zvláší ustanvení suvisejíí s finanvánímpředmětu plnění z evrpskýh finančníh zdrjů 1. S hledem na skutečnst, že plnění z tét smluvy je splufinanván z prjektu prjektu Reknstruke gyneklgik-prdníh ddělení v Nemnii s plikliniku Karviná - Ráj, p.." finanvanéh z z vrpskéh fndu reginálníh rzvje prstřednitvím Reginálníh peračníh prgramu NUTS 2 Mravskslezsk , jsu si smluvní strany plně vědmy skutečnsti, že pzdní plnění smluvníh pvinnstí, či jejih nesplnění, případně plnění v rzpru s pdmínkami stanvenými v tét smluvě ze strany prdávajííh může vést ke kráení či nepskyutí dtae ze strany pskytvatele dtae kupujíímu. 2. S hledem na výše uvedené rizik spčívajíí v kráení či nepskyutí dtae ze strany 10

11 pskytvatele dtae kupujíímu, se pr případ prdlení či nepskyutí úplnéh plnění dle tét smluvy prdávajíím v termínu, v němž je mžné dtai čerpat, který mu kupujíí písemně sdělí nejpzději d 10 dnů d nabytí účinnsti právníh aktu na základě, kteréh bude pskyuta kupujíímu dtae, zavazuje se prdávajíí uhradit kupujíímu smluvní pkutu, a t až d výše nepskyuté či kráené dtae na realizai díla. Smluvní strany se dhdly, že smluvní pkuta dle tht článku bude uplaěna v případě, kdy stanvený termín, v němž je mžné dtai čerpat, bude minimálně 30 dnů delší, než je termín stanvený tut smluvu pr splnění předmětu tét smluvy. 3. Smluvní strany se dhdly, že výše smluvní pkuty bude stanvena jakžt částka rvnajíí se nepskyuté či kráené výši dtae na plnění z tét smluvy ze strany pskytvatele dtae vůči kupujíímu, a t za pzdní plnění smluvníh pvinnstí či jejih nesplnění, případně plnění v rzpru s pdmínkami stanvenými v tét smluvě prdávajíím. 4. Prdávajíí s maximální výší smluvní pkuty a způsbem jejíh stanvení pdpisem tét smluvy vyslvuje svůj suhlas a tímt se výslvně vzdává d buduna mžnsti rzprvat výši a způsb stanvení smluvní pkuty kupujíím dle tét smluvy. 5. Tat smluvní pkuta je stanvena jak speiální ke smluvní pkutě uvedené v čl. XI dst. 1 tét smluvy a vpřípadě, že djde k jejímu uplaění, nebude kupujíí uplatňvat smluvní pkutu dle čl. XI dst. 1 smluvy. Smluvní pkuta uvedená v tmt čl. smluvy se zapčítává na náhradu případně vzniklé škdy v elé její výši. 1. Tat smluva zaniká: XIV. Zánik smluvy a) písemnu dhdu smluvníh stran, b) jednstranným dstupením d smluvy pr její pdstaé prušení druhu smluvní stranu, s tím, že pdstaým prušením smluvy se rzumí zejména nedevzdáni zbží kupujíímu ve stanvené dbě plnění, pkud má zbží vady, které je činí neuptřebitelným neb nemá vlassti, které si kupujíí vymínil neb kterýh h prdávajíí ujistil, neddržení smluvníh ujednání zárue za jakst, neb práveh z vadnéh plnění, neuhrazení kupní eny kupujíím p druhé výzvě prdávajííh k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následvat dříve než 30 dnů p dručení první výzvy. 2. Kupujíí je dále právněn d tét smluvy dstupit v těht případeh: a) byl-li příslušným sudem rzhdnut tm, že prdávajíí je v úpadku ve smyslu zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbeh jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějšíh předpisů (a t bez hledu na právní m tht rzhdnutí); b) pdá-li prdávajíí sám na sebe inslvenční návrh. 3. dstupením d smluvy není dtčen práv právněné smluvní strany na zaplaení smluvní pkuty ani na náhradu škdy vzniklé prušením smluvy. 11 <

12 4. Pr účely tét smluvy se pd pjmem bez zbytečnéh dkladu" dle zákníku rzumí nejpzději d čtrnáti dnů" bčanskéh XV. Závěrečná ustanvení 1. Tat smluva nabývá plasti dnem pdpisu běma smluvními stranami a účinnsti dnem, kdy vyjádření suhlasu s bsahem návrhu smluvy djde druhé smluvní straně. 2. Dplňvání neb změnu tét smluvy lze prvádět jen se suhlasem bu smluvníh stran, a t puze frmu písemnýh, pstupně číslvanýh a takt značenýh ddatků. 3. Prdávajíí nemůže bez suhlasu kupujííh pstupit svá práva a pvinnsti plynuí ze smluvy třetí straně. 4. Prdávajíí bere na vědmí a výslvně suhlasí s tím, že smluva včeě přílh a případnýh ddatků bude zveřejněna na fiiálníh webvýh stránkáh Mravskslezskéh kraje. Je-li prdávajíí fyziku sbu, bude smluva zveřejněna p annymizai prvedené v suladu se záknem č. 101/2000 Sb., hraně sbníh údajů a změně některýh záknů, ve znění pzdějšíh předpisů. 5. Smluvaje vyhtvena ve 4 stejnpiseh s plastí riginálu, přičemž kupujíí bdrží 3 a prdávajíí 1 její vyhtvení. 6. Nedílnu sučástí tét smluvy jsu následujíí přílhy: Přílha I: Speifikae přístrjů Přílha II: Pdrbný rzpis eny 7. Dlžka plasti právníh jednání dle 23 zákna Č. 129/2000 Sb., krajíh (krajské zřízení), ve zněm" pzdějšíh předpisů: K uzavření tét smluvy má kupujíí suhlas rady kraje udělený usnesením č. 77/6159 ze dne V stravě dne: 11.W- W Ve Valašském Meziříčí dne: z#4>ť 7 ás_t%, za kupujííh /&>.r j-\ x za prdávajííh Ing. ldřih Matula Člen představenstva P dbu nepřítmnsti zastupen ing. RSDr. Svatmirtm Remanem náměstkem hejtmana kraje za/prdávajííh Ing. Aleš Kvařík Člen představenstva A

13 «,l '>- I «t e ;*l. I- N rt * BQ _ u ). w 0) je X u J ** 01 " 3 13 Q. 4. 1*1 t a J QJ tu rši I TJ > w> 'Ii B -

14 55

15 vf?_'

16

17 _* ** D 3 X CŮ I i i? TS I 1 I tlf 8.5 = Cl liš $ *IS I 13. ffi gs #

18 N 13

19 4

20 4& X A

21 4

22 tei fe <

23 > 0) t Q N C _Q trn. CL ' 0 >Ů> "D v.c 0) k z; > " _Q -pr kévy Ul gik Lékař yne lgi r C G ) _C > nstruk iká te ké vyba»- _J TJ S Z S00.2 * S > SL 55. Q 5*» => 0) _f X 0. tf) nt. X CL a 8 0) X a. a N i* n 0) B: ^ Q -5 5 _Z a s N z >N.S2 _. ' Se: I-- l t CJ i*- Y - >G _ -t a> i -_ > ií t ^ C0 st T ~ >U bet ÍN eř td * U. Jn- T_ s t jg Q. a> -_: " a CL I ) J*. <D >. ) 3 i_ I Sl a _2 T - h- T " ' ie: a> ) ;*_ n J n > Set.. r»- N. <G Se. T - f- _*_ - 5 _ 0} a ) T~ _ T - - XJ Se. sř T - n tn ' Stín - ^ J KJ Sil m T Y *T T - 0) s t 1 0) i 0) D) 1.*: ř I y ( > T - $ 'C4 s*: h- T " s_: f- N- = Se. n - s.. 0) - (0 " -j. v- > s«_ > a> ' Se> T ^ ) 05 *í t - > _ _ m n sř ' )_ n ^~.*: *^- 'čž a 2 > \ e 15 0) sl- T > _. N. m ^ > s<: - m ^r > s*_ h- S n r~- a. 2-2 "ÍD 5T 1 h- T ' Sí i i - m T~ Sí. m v- > s_: h- in n > S*_ N- m n W Jí rt 3 r,2 s n "5 a D ^^, se: <* sí. Se: <- > Sť_ li. > _č UD tm W -_í - I " 15 s e 2 Q. 0) a B S ^ ' : - ' SÍ LD T _ > se: ^r ^- M- i _ t sf n Ifí Jxt T_ e ffl 0) i Zl B : : 3 Q. " 03 TJ t t B 3 * T_ ftv. ' X in ) > _<: T T n *~ > Sí n i^. < Sí- CJ J m " f tfl : m.5 sz CJ N 2 2 D _r 13 _e: t ) -3- > s_: T - a> 5 > S a> > Se: t l : - a> t Q. - N a sz r s ^r SeT s T~ T > _*: _" ^ > st: *t > se: s j * ; T - a t 4 ^ T r> N. T Se. T-" 1ÍJ T - ' SÍ L T in T ^r > Se. x -=r y: T~ "št «. T - ^ Q. tu <_f_* 3 ) 2 Cli ' 1 _s- TJ Q. p*. ' _ h- _ť_ h~ '_) s_: N- _*: l m V) JX:! aí + ffl TJ r. C tt)._,? l ^r t T"~ > st: a> T _ ' _č t i s ÍD 1 ^- x- > - x~ l T - t -TC ( S t ffl a. st t KJ Se: T - > s: a> t ' S_ * h- <3 y sr m _*. 1 2 QJ Cfl JS P sr I > st: ^ř f u> I t _2 00 I ) 00 I *» (0 - M s tu -J 1 Ul 1 I -<:

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

o vaší budoucnosti Evropská unie PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONALHÍ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany

o vaší budoucnosti Evropská unie PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONALHÍ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany mu MRAVSKSUTAEVÍ KÍÍAJ- HitniSk* URAD -^!J T KUHSP88SG77V W\^» w ^ & ^ W TT' J -5i^ vaší budunsti Evrpská unie PDPRVÁN Z EVRPSKÉH FNDU PR REGINALHÍ RZVJ SMLUVA DÍL I. Smluvní strany VZ 118/2015 1. Mravskslezský

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek"/

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek/ KUMP80H5F PRAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRTŘDÍ * ** * * # * ** VRPKÁ UI Fnd sudržnsti Pr vdu, vzduh přírdu DDATK č. ke smluvě díl čísl: 00497/2015/IM /dále jen ddtek"/ Veřejná zkázk č. 175/2015 MLUVM TRAY: 1. Mrvskslezský

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Ing. Ivanem Stracnonem 70890692 náměstkem hejtmana kraje CZ70890692 Česká národní banka 60011-1650676349/0800

Ing. Ivanem Stracnonem 70890692 náměstkem hejtmana kraje CZ70890692 Česká národní banka 60011-1650676349/0800 TinRAVKITTYTy iyháj -KR/TTV YÁADi. ÍM. SMí ÚV\ V (ÍJUÁIKIJ; X^ KUMSP8Q9IÍ1 ;kv.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUnSP08SA8 í -~ 7-7"*77~r ' SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje W,-iM- 'k Ai n»* Z. SMLUVÍ STRAY i. Mrvskslezský krj se sídle: 8. říjn 7, 70 8 strv zstpen; : 7089069 DČ: Z7089069 bnkvní spjení:

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany

investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany lfllll KUMSP00QK8F2 jm0f\v5^íls.:y,sr^ KKAJ TRT^K s- ÚT\I' ('ÍM SKTÍjVYfTíTTU; :-. * * * * * * nveste d vaší bdnst PDPRVÁ Z EVRPSKÉH FDU PR REGIÁLÍ RZVJ Mravskslezsk KUPÍ SMLUVA. Mravskslezský kraj se

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy m \VSKL0S_._H7SK_YICRAJ - KKAK^\ I. _ KUMSP80HSQQE Investice d vaši buducnsti PDPRVÁN I EVRPSKÉH DU PR REGINÁLNÍ RZVJ Přílha č. 1 bchdní pdmínky - závazný návrh kupní smluvy Smluvní strany Mravskslezský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Invsdice do *o i< budoucností. Evropská unie HifcJ. KUriSP00RN2ř1P. DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 00051/2015/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Invsdice do *o i< budoucností. Evropská unie HifcJ. KUriSP00RN2ř1P. DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 00051/2015/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava Invsdie d * i< budunstí Evrpská unie HifJ. P KUriSPRN2ř1P Veřejná zkázk č. 265/215 SMLUVNÍ STRANY: 1. Mrvskslezský krj Se sídlem: Zstupen: IC: DIČ: Bnkvní spjení: Čísl účtu: DDATEK č. 4 ke smluvě díl čísl:

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více