MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA"

Transkript

1 Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika cenrální banky jako dominanní deerminaa vývoje výnosové křivky Věšina cenrálních bank ve svěě používá krákodobé úrokové sazby jako hlavní násroj měnové poliiky (pomocí sahování a dodávaní likvidiy na peněžním rhu). Současné chování věšiny CB se sousředí na dosažení určié míry inflace a vyhlazení hospodářského cyklu. Too pojeí se spoléhá na vazbu kráké úrokové sazby > dlouhé + FX > ovlivnění ekonomické akiviy a očekávání > inflace. Formálně lze oo chování vyjádři různými varianami Taylorova pravidla. REAKČNÍ FUNKCE CENTRÁLNÍ BANKY TZV. TAYLOROVO PRAVIDLO IR = R + w ( π + π* + když w + w = ) + w ( Y Y po ) Úrokové sazby a výnosová křivka Cenrální banka edy určuje kráké úrokové sazby. Úrokové sazby z dluhových insrumenů delší než působnos cenrální banky (obvykle max. měsíc) je určená rhem. Současná česká výnosová křivka (polovina září 5; v %) 3,5 3,5,5,5 3M 6M Y Y 3Y Y 5Y 6Y 8Y Y 3Y 5Y Česká benchmarková křivka Jak vysvěli srukuru úrokových sazeb, j. výnosovou křivku? ) Teoreicky (hypoéza nemožnosi vzniku arbiráže) jsou dlouhé úrokové sazby jsou funkcí současných a diskonovaných budoucích krákých úrokových sazeb + časová prémie. Podle éo hypoézy rh sleduje cenrální banku a odhaduje její chování. Makroekonomická a jiná fundamenální daa se účasníci rhu snaží inerpreova sejně jako o bude inerpreova cenrální banka a bý o krok před ní. ) Srukura úrokových sazeb je však rovněž určována racionálními očekáváními. Podle eorie racionálních očekávání lidé berou v úvahu všechny relevanní informace k rozhodování o

2 alokaci kapiálu. Minulé chování cenrální banky a odhad budoucího chování cenrální banky je pouze jedním fakorem. Vývoj úrokových sazeb v USA a doprovodný makro-příběh (v %) I.85 I.86 I.87 I.88 I.89 I.9 I.9 I.9 I.93 I.9 I.95 I.96 I.97 I.98 I. I. I. I.3 I. I.5 Spread Y-Y - pravá osa Y (v %) Y (v %) FED funds (v %) - -6 I.85 I.87 I.89 I.9 I.93 I.95 I.97 I. I.3 I.5 Průmysl Inflace Nezaměsnanos Vývoj úrokových sazeb v ČR (v %) kvěen 997 7,5% II.97 VI.97 X.97 II.98 VI.98 X.98 I V X.99 II. VI. X. II. VI. X. II. VI. X. II.3 VI.3 X.3 II. VI. X. II.5 VI.5 Spread Y-Y (pravá osa) Y CZSW Y CZSW Pribor D Jsou současné úrokové sazby příliš nízké? Úrokové sazby (zejména na dlouhém konci výnosové křivky) u nás či ve svěě dosahují mnohaleých minim. Oázkou je, zda jsou yo nízké úroky dlouhodobě udržielné (conundrum podle šéfa FEDu Greenspana)? Konvenční znalos říká, že nikoliv exrémně nízké nominální i o inflaci očišěné úrokové sazby by na základě minulých pozorování měly vés k posupnému nárůsu CPI. Doposud eno fenomén vede k nárůsu cen úrokově cilivých akiv a komodi. Podíváme-li se eno problém očima racionálních očekávání a v delší hisorické perspekivě, siuace již není ak jednoznačná.

3 Při pohledu na vývoj amerických dlouhých úroků od roku 87 (rok vzniku S&P) vidíme, že výnosy byly zhruba do 5. le v průměru ješě nižší než v současnosi. Průměr za celé období 87- činní cca,%. To je zhruba na úrovni leošního roku. Průměr je však ovlivněn vysokými výnosy v 6., 7. a 8. leech. Jak vysvěli nízké úroky do 5. le, poé růs úroků do poloviny 8. le a poé opě pokles až ke dnešním hodnoám? Modely projekce krákých úrokových sazeb na základě chování cenrální banky v rámci ekonomického cyklu (zv. Taylorovo pravidlo) nedávají vysvělení. Daa navíc ukazují, že vývoj úrokových sazeb není v dlouhém období závislý na vývoji hospodářského cyklu. časové řady však ukazují závislos na vývoji inflace. Daa o vývoji defláoru amerického HDP ukazují, že inflace byla v průměru o 3,5 procenního bodu nižší v období do 5. le než v období Možným vysvělením ohoo vývoje jsou odlišnosi fungování svěových rhů, resp. jejich oevřenos a uzavřenos. Globalizovaný a oevřený svěový rh se sal uzavřeným na půl soleí kvůli uzavření rhů Východního bloku a čási Jihovýchodní Asie (zejména Číny a Indie) a rovněž nárůsu proekcionismu ve vyspělém svěě. S pádem Železné opony, oevření Číny a změnou fungování nadnárodních korporací se svě v vrací k fungování globální ekonomiky. Navíc zapojení dříve uzavřených ekonomik vedlo k nárůsu nabídky pracovních sil a udíž k poklesu podílu kapiál/práci, což zvyšuje návranos kapiálu nad návranosí práce. Pokles podílu kapiálu na práci přesouvá vyjednávací sílu ve prospěch kapiálu. To znamená přesun vyjednávací pozice o nákladech práce ve prospěch kapiálu. Převis nabídky práce nad kapiálem po dalších několik le pravděpodobně vydrží. Věší konkurence na globálním rhu spolu s nízkým podílem kapiál/práce vede k nižší inflaci a vyššímu reálnému růsu. Jesliže eno mechanismus funguje, ak současné hisoricky nízké úrokové sazby mohou bý v příším hospodářském cyklu ješě nižší. Vývoj amerických dlouhodobých sazeb 87- (roční průměry v %) Pramen: Hoisingon Invesmen Managemen Company (nd Quarer Review and Oulook) Alernaivním vysvělením rozdílu v úrovni úrokových sazeb v USA ve sledovaných obdobích je používání zlaého sandardu de faco až do roku 933. Vyšší růs peněz se přiom podle kvaniaivní eorie peněz nakonec přelévá od inflace (eorie ekonomie hlavního proudu se liší pouze v oázce, jak rychle). Teno argumen se však pro vysvělení ohoo fenoménu není dos přesvědčivý. Daa Fedu ukazují, že průměrný růs peněžní zásoby (M) se mezi obdobími moc neliší.

4 Globální a uzavřené rhy indikaivní srovnání (v %) Oevřená ekonomika (87-95) Uzavřená ekonomika (96-989) Výnosy dluhopisů,9 5,8 CPI,7,3 Nominální HDP 5, 7,6 Reálné HDP, 3, Reálné HDP per capia,7,8 M 6,5 6,7 Pramen: Hoisingon Invesmen Managemen Company (nd Quarer Review and Oulook) Výnosy bezrizikových fixních akiv a akcie model Fedu Jedním z možných měříek, zda jsou úrokové sazby adekváně nasaveny je posouzení s jinou významnou řídou akiv. Americká cenrální banka vyvinula model, kerý porovnává bezrizikovou dlouhodobou úrokovou sazbu (leý sání dluhopis) s výnosem akciového rhu. Model FEDu vychází z jednoduchého dividendového diskonního modelu, kerý DIV předpokládá sabilně rosoucí dividendy. Rovnici P = lze po dosazení upravi na COE g EPS rf + βrp g =, když P je cena, DIV a EPS jsou konsensuální odhady analyiků P POR dividend a zisků, COE je náklad akciového kapiálu, g je empo dlouhodobého růsu ekonomiky r f je bezriziková sazba, r p je riziková přirážka a POR je dividendový výplaní poměr. Po splnění několika předpokladů (r f se rovná výnosu sáních dluhopisů; bea je jedna - S&P 5 zasupuje akciový rh, v dlouhém období se riziková prémie rovná očekávanému dlouhodobému hospodářskému růsu a dividendový výplaní poměr je jedna) má smysl porovnáva výnosnos obou druhů akiv. Fungování zv. modelu Fedu vidíe na grafu, en indikoval špané ohodnocení jednoho z rhů v roce 987 a. Vývoj Y dluhopisu a výnosnosi akciového rhu S&P 5 (v %) % % 8% 6% % % I.85 I.86 I.87 I.88 I.89 I.9 I.9 I.9 I.93 I.9 I.95 I.96 I.97 I.98 I. I. I. I.3 I. I.5 Pramen: Thomson Financial E/P Y USGB Jesliže model FEDu nepozbyl planosi, jeden rh musí bý španě ohodnocený. Buď akciový rh již nepovažuje Y dluhopis jako bezrizikovou sazbu, zn. současné nízké výnosy

5 povedou k nárůsu inflace a k budoucímu růsu výnosů dluhopisů nebo je španě ohodnocený akciový rh buď jsou akcie příliš levné nebo jsou konsensuální odhady ziskovosi nadsazené. Výnosová křivka a měnový kurz Vzhledem k omu, že ekonomiky jsou oevřené, velmi podsanou proměnnou v ekonomice je měnový kurz. K vyjádření nakolik mají měnové veličiny vliv na ekonomiku je edy řeba počía nejenom z pohledu úrokových sazeb, ale měnového kurzu. Z vzorce je vidě, že cilivos měnových podmínek na vývoj měnového kurzu rose s oevřenosí. V principu by podle oho plaí, že cenrální banka v oevřené ekonomice musí při svém rozhodování brá mnohem více v úvahu vývoj měnového kurzu než v případě uzavřené ekonomiky. V principu je posílení měnového kurzu desinflační (a oslabení proinflační) jednak kvůli vlivu měnových podmínek na reálnou ekonomickou akiviu a jednak přes doprovodný lak na pokles dovozních cen. INDEX MĚNOVÝCH PODMÍNEK: e MCI = MCI *[ + ( r r ) + w*( e r je reálná krákodobá úroková sazba w je podíl imporu na HDP e je reálný efekivní měnový kurz Vývoj měnových podmínek v České republice )] 5 3 resrikivní expanzivní MCI 6 I.98 VII.98 VI I. VII. I. VII. I. VII. I.3 VII.3 I. VII. I.5 VII.5 Pramen: ČNB, ČSÚ, vlasní výpočy Působení nominálního a reálného měnového kurzu na ekonomiku je edy fakor, kerý musí cenrální banka ve svém rozhodování brá v úvahu. Co však aké musí brá v úvahu, je vzájemný vzah úrokové míry a spoového měnového kurzu. V mainsreamové eorii exisují dva hlavní proudy, keré vysvělují vliv úrokových sazeb na měnový kurz na základě nekryé úrokové pariy: + = + + n + n ( IRD, ) ( IRF, E ( SR ) SR + n )

6 Hypoéza o zhodnocení měny při kladném úrokové diferenciálu Tao hypoéza říká, že invesoři budou kvůli úrokové výhodě invesova do měny, což povede k posílení spoového kurzu. K omu se navíc může přida i očekávání dalšího posilování měny. Hypoéza o znehodnocení měny při kladném úrokové diferenciálu Naproi omu ao hypoéza říká, že na efekivně fungujícím devizovém rhu je vyšší domácí úroková míra kompenzována očekáváním budoucího znehodnocení měnového kurzu. Výše zmíněné hypoézy pracují s úrokovými sazbami peněžního rhu. K omu je však navíc nuné bá v úvahu servačnos a vzájemné ovlivnění vývoje měnového kurzu a spreadu po celé délce výnosové křivky (swapové či sáních dluhopsiů). Diferenciál mezi dlouhými úrokovými sazbami oiž v případě zúžení slibuje zisk nejenom mezi samonými sazbami, ale i z pohybu ceny dluhopisu (díky inverznímu vzahu výnos, cena dluhopisu). Vývoj diferenciálu CZ-DE a měnového kurzu koruna-euro,5,,5,,5, -, , 8 I- V- IX- I- V- IX- I- V- IX- I-3 V-3 IX-3 I- V- IX- I-5 V-5 3M dif CZK/EUR Y dif Doporučená lieraura: ČNB: Inflační zpráva (různá vydání). hp://www.cnb.cz/mp_zpinflace.php Fraj, J.: Úrokové sazby: proč jsou nízké a nejsou příliš nízké? hp://www.cnb.cz/pdf/jf_ekf5.pdf Hájek, J.: Kdo bude mí pravdu. v Měsíční sraegie akcie ČS 7/5. hp://www.csas.cz/reasury Taylor, J.B.: An Hisorical Analysis of he Moneary Policy Rules. NBER working paper 6768, 978. hp://www.nber.org/papers/w6768 Tomšík, V.: Plaí nekryá úroková paria v ranziivních ekonomikách zemí sřední a východní Evropy? Newon College working paper léo. hp://www.newon.cz/analyzy

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

Chartbook USA 2/2013

Chartbook USA 2/2013 Chartbook USA 2/213 Rychlost obratu peněz Koncept posouzení stavu ekonomiky Tento chartbook vznikl jako snaha zkompilovat některé z našich oblíbených grafů do jedné publikace a poskytnout našim klientům

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 6/2004 Ceny aktiv v České republice některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace Stanislav Šaroch a kol. INSTITUT PRO

Více

Vliv fiskální politiky na vývoj devizového kurzu v posledním desetiletí (na příkladu Velké Británie a ČR)

Vliv fiskální politiky na vývoj devizového kurzu v posledním desetiletí (na příkladu Velké Británie a ČR) Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů magisterského studia Katedra: Katedra hospodářské

Více

T T. Think Together 2012. Bohuslav Čížek THINK TOGETHER

T T. Think Together 2012. Bohuslav Čížek THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Dopady měnové politiky na úvěry a produkci v souvislosti

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. 4. čtvrtletí 2013. Recese u konce vítejte v dobrých časech?

Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. 4. čtvrtletí 2013. Recese u konce vítejte v dobrých časech? Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. čtvrtletí 3 Recese u konce vítejte v dobrých časech? Ekonomické a strategické analýzy research@csas.cz (+ 99 9) www.investicnicentrum.cz Důležitá upozornění, složení analytického

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

NASTAVENÍ MĚNOVĚ-POLITICKÝCH SAZEB VE VZTAHU K ÚVĚROVÉ A EKONOMICKÉ AKTIVITĚ

NASTAVENÍ MĚNOVĚ-POLITICKÝCH SAZEB VE VZTAHU K ÚVĚROVÉ A EKONOMICKÉ AKTIVITĚ NASTAVENÍ MĚNOVĚ-POLITICKÝCH SAZEB VE VZTAHU K ÚVĚROVÉ A EKONOMICKÉ AKTIVITĚ Bohuslav Čížek Klíčová slova: měnová politika, cílování inflace, úvěry, ekonomická aktivita Key words: monetary policy, inflation

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Srpen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Hrubý domácí produkt české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,5 procenta meziročně po

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 00 ISSN 086 66 OBSAH Kapoly z posné eore IX Nežvoní pošění.5 Chapers from Insurance Theory IX Non-lfe Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká Maemacké

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Analýza dluhopisových příležitostí CZK

Analýza dluhopisových příležitostí CZK Analýza dluhopisových příležitostí CZK 9. března 2010 Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH...2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ...2 1. NAŠE DOPORUČENÍ (SOUHRN)...3

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 10 vydání 10/ ročník 2009 /30. 11. 2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Finanční krize a vybrané

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více