Deskriptivní geometrie I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deskriptivní geometrie I."

Transkript

1 Středí růmyslová šol eletrotecicá Vyšší odorá šol rduice, Krl IV. 3 esritiví geometrie I. Ig. Rudolf Rožec = = = = rduice 00

2 Srit jsou urče ro ředmět desritiví geometrie II. ročíu tecicéo lyce jo dolě výldu ro oováí roré láty. Osuje Mogeovo romítáí v rozsu osovy ředmětu je roto možé jejic využití všec šolác se zvedeým tecicým lyceem. udou též dorou omůcou ro zoováí desritiví geometrie u žáů, teří mjí mturití zoušu z tecicé grfiy. Receze: Mgr. vel Vordí Ig. Rudolf Rožec Tto ulice erošl redčí i jzyovou úrvou.

3 Úvod zůso učeí výzm desritiví geometrie esritiví geometrie - dále G - se zývá roviým zorzeím rostorovýc útvrů. Historicy se G v součsé formě zčl vytvářet ž v drué oloviě 8. století. Rovié zorzeí je vždy áročé rostorovou ředstvivost. U člově se tto ředstvivost zčíá rozvíjet si v tácti letec. Kždý člově je le jiý ždý má jié scoosti učeí cááí. Jým zůsoem ycom se měli tomuto ředmětu učit: ejotimálější zůso učeí je důldě zát záldí ojmy, s terými se rcuje, ředstvit si to, co mám vytvářet. Srit jsou tímto zůsoem sá, roto vedle zorzeí v Mogeově romítáí jsou resley ázoré orázy, z terýc vidíte rováděou ostruci ázorě. Kdo si tto doáže vycvičit ředstvivost, ro too eí G rolém ude z ěo dorý teci, terý doáže vrovt ové výroy. ruý možý zůso je rcovt záldě doré zlosti záldíc ojmů mtemticou metodou se zlostí cíle, e terému se cci dostt. Je utá dorá zlost záldíc úlo jejic ostuéo využíváí. Teci tooto tyu le doáže ouze doře reroduovt to, co se již oužívá. Zcel cyý zůso je učit se orázům, j jsou resley ve sritec, eo j si je ři odiác reslíte do sešitu. Kdo tto myslí učí se jedt, eude dorým teciem v životě ude mít zčé rolémy, rotože se učí řešit úoly ouze ituicí, terá je mody cyá. Toto je ouze oecý řeled, le v rxi to t je. rotože ccete ýti teciy, t si musíte vždy ředstvit, j ostruce, terou vrujete, ude vydt j se ude v určitém rostředí covt. Teci y měl referovt ejjedodušší řešeí, ejřeledější ejřesější ejrcioálější. Výu tooto ředmětu roto celově ředstvivost cvičí rozvíjí, což je důležité ro ždéo člově. I te musí mít určitou ředstvivost. esritiví geometrie té umožňuje rozvíjeí životí filozofie. Ke srávému řešeí úlo v G vede vždy ěoli řešeí te, terý je řeší, y se měl covt efetivě. T je to i v ormálím životě, vždy můžete vše řešit růzými zůsoy metodmi, le měli yste si ředstvit, čemu to ovede. esritiví geometrie roto rozvíjí duševí scoosti eje teci, le i ždéo člově, ť už se zývá jouoliv čiostí. Zůsoy zorzeí - rici romítáí romítáí si můžeme ředstvit jo oled ějý ředmět - odélí jeo zorzeí v romítcí roviě π - tule, ír td. še oo je v tomto řídě střed romítáí S. Sojice o jedotlivýc odů odélí jsou romítcí rsy. Můžeme si ředstvit dv řídy:. Jsme ve velé vzdáleosti od odélí, tže romítcí rsy jsou rticy rovoěžé - eereme-li to zcel mtemticy řesě. Tovéto romítáí roto zýváme romítáím rovoěžým. Jestliže jsou rsy roviě romítáí olmé, t romítáím rovoěžě rvoúlým. růmět do romítcí roviy π má stejou veliost jo romítý odélí. S S romítáí rovoěžé rvoúlé romítáí středové 3

4 . Jsme v mlé vzdáleosti od odélí. Čím je vzdáleost o - středu S - od odélí meší, tím růmět odélí větší o. Tovéto romítáí zýváme romítáím středovým. Toto si můžete vyzoušet smi, dyž si vezmete do ruy sešit romítete si jeo orz ř. do roviy stěy, řed terou sedíte. V tecice se ultňuje ředevším rovoěžé romítáí, teré je záldem tecicéo resleí. romítáí středové se ultňuje v rcitetuře, de reslíme zorzeí ojetů t, j je ve sutečosti vidíme.. Souřdicové systémy rovoěžéo rvoúléo romítáí ceme-li zorzit ředmět určitýc rozměrů, musíme oužít souřdicový systém. ro zorzováí oužíváme odle zůsou zorzeí tři rvoúlé souřdicové systémy: - xoometricé romítáí Mogeovo romítáí ótové romítáí. Souřdicový systém ro ázoré romítáí, terý využívá tři růměty xoometricé romítáí. Je to oecě ostveý rvoúlý souřdicový systém, terý oužíváme ro ázoré zorzeí těles.. Souřdicový systém ro romítáí dvě růměty Mogeovo romítáí. Toto romítáí je záldem ro tecicé resleí součástí ve strojíreství ro stveí resleí. 3. Souřdicový systém ro romítáí jedu růmětu ótové romítáí. Kótové romítáí odovídá resleí očítči ve, dy reslíme těles v loše jede růmět. V G, terou se udeme zývt, udeme oužívt ředevším Mogeovo romítáí. Je oměrě jedoducé důležité ro využití v tecicém resleí. xoometricé romítáí ude oužito ro ázoré zorzeí ěterýc rvů. S xoometricým romítáím se sezámíte ve sritec esritiví geometrie II. ejméě řeledé, le ro očítčové resleí důležité ótové romítáí se roírá ž vysoýc šolác. II. III. z y + x IV. I. Orietce v rvoúlém souřdicovém systému ři romítáí dvě růměty: ůdorys π rvá růmět árys π - druá růmět dělí rostor čtyři vdrty. Souřdice v jedotlivýc vdrtec: Kvdrt osy: y z I + + II - + III - - IV + - 4

5 K zázorěí jsme oužili xoometricý souřdicový systém. Jestliže sloíme π do roviy π (ři resleí ír eo tuli), dosteme souřdicový systém Mogeov romítáí. V tomto systému si už musíme doázt ředstvit jedotlivé vdrty osy. Zčeme s vdrty. Zorze je rvý vdrt osy y z jsou ldé. Osu x ozčujeme jo x je to růsečice rvé drué růměty. Osy z y jsou totožé oisujeme jejic ldou část. esmíme le zomeout, že od očátu 0 se smysl os měí, jestliže máme ějý rve v jiém vdrtu, ež rvém. Úol: Určete, j udou rozložey růměty Mogeov romítáí, dyž udete zorzovt těleso ležící v druém, třetím čtvrtém vdrtu. Mogeovo romítáí. Zorzeí odu Zorzeí odu je rví úlo, teré si můžete ověřit, zd jste si vytvořili srávou ředstvu o vziu souřdicovéo systému Mogeov romítáí. ceme-li zorzit od, musíme mít zdé souřdice odu. Zdáme oecé souřdice odu (x, y, z). Číselě udáváme odoty souřdic zrvidl v cm. rovedeme zorzeí odu v ázorém zorzeí v Mogeově romítáí: z z 3 z ( x, y, z) z y 0 0 x x x y y ázoré zorzeí Mogeovo romítáí y x ázoré zorzeí: od leží v rvém vdrtu souřdice jsou ldé. Jedotlivé souřdice odu vyášíme ve směru os ostuě x, y, z. T zorzíme v ázorém romítáí od. V rvé růmětě π ři tomto vyášeí dosteme rvý růmět odu -. Jestliže vedeme z odu romítcí rse olmý drué růmětě π, dosteme druý růmět odu -. Mogeovo romítáí: rvou růmětu π jsme otočili o 90. Tím jsme řevedli π π do jedé roviy. Vyášíme souřdice x, y, z. Zorzíme rvý růmět odu druý růmět odu. V Mogeově romítáí se ezorzí sutečý od. efiice: Sojice je olmá ose x (záldici) zývá se ordiál. Úlo: Zorzte ody (, -3, 5), (6, 4, -3), (4, -5, -) Rozor: Uvědomte si z ředcozío, v terýc vdrtec ody leží. reslete si ázorý souřdicový systém ody zorzte též v ázorém souřdicovém systému. orovejte ázoré romítáí s Mogeovým. 5

6 ody ležící v ěteré z růměte: F =F E F x Jestliže od E(3, 5, 0) leží v rví růmětě, leží jeo druý růmět ose x (záldici). Odoě od F(6, 0, 3), terý leží v drué růmětě, má rvý růmět záldici. Úlo: Zorzte ody v Mogeově romítáí orovejte s ázorým zorzeím. E =E. Zorzeí římy Ze stereometrie víte, že římu určují dv ody. Můžeme ji le též určit odem směrem (ř. řím rovoěžá s jiou římou eo olmá ěteré roviě). Zorzíme římy, teré jsou zdáy dvěm ody. Zorzeí rovedeme ro: oecou olou říme zvláští olou říme od římce vět o icideci (oloze) Jestliže od leží římce, růměty odu leží růmětec římy. Oecá olo římy: Zorzte římu, terá je zdá ody (,, 6) (6, 6, ). Zůso zorzeí je velmi jedoducý zorzíme o ody růměty odů vedeme římu. Zůso resleí, terý udeme oužívt i dále, se ude trocu lišit od zůsou, terý yl oužívá ři zorzováí odů. V Mogeově romítáí udeme ordiálu reslit zeleou čárovou črou, terá ude mezi růměty odu řerušeá. V ázorém romítáí udeme oět souřdice odu reslit revě y modře, z filově z růmětů odů udou vedey romítcí rsy zeleou čárovou črou do sutečéo odu. rvé růměty udou revě odlišey od druéo růmětu červeě. rvy může le využít ouze te, terý ude rcovt s očítčovou oií, eo si vytise srit revé tisárě. ázorý růmět římy růmět římy v Mogeově romítáí. 6

7 Zvláští oloy říme vzledem souřdicovému systému ozám dooručeí: vytvořte si ze sešitu ázorý souřdicový out olou římy si modelujte.. řím rovoěžá s růmětou řím rovoěžá s rví růmětou π rocází ody ve stejé výšce d růmětou, roto se romítá jo řím rovoěžá s osou x. řím rovoěžá s druou růmětou - π. řím rocází ody ve stejé vzdáleosti od π, roto rvý růmět je rovoěžý s osou x.. řím rovoěžá s osou x Jestliže je řím rovoěžá s osou x, růměty jsou též rovoěžé s osou x. řím je olmá π 3. 7

8 3. řím olmá růmětě = = = = = = = = řím, terá je olmá růmětě, musí ýt rovoěžá s osou y eo z do říslušé růměty se romítá jo od. Zývjící růmět této římy je řím olmá ose x..3 Stoíy římy efiice: Stoí je od, v terém řím rotíá růmětu. rotože řím může rotít dvě růměty ůdorysu árysu, máme ůdorysý stoí árysý stoí. Ozčeí ísmey je stdrdí tto ísme esmí ýt oužit ro ozčeí jiýc odů. K odlišeí stoíů růzýc říme oužijeme idex, terý ozčuje římu ř., td. Jestliže máme stoíy ouze jedé římy, idex se euvádí. ůdorysý stoí leží v rvé růmětě, jeo souřdice z = 0 druý růmět tooto stoíu leží ose x. árysý stoí leží v árysě, roto jeo souřdice y = 0 rvý růmět leží ose x. Lée je le vycázet z ředstvy, ež ostruovt stoíy mecicy. Zázorěí stoíů: = = = = říld : Sestrojte stoíy římy =. (4,, 6), (, 6, ) Rozor: V ázorém zorzeí vidíme o stoíy. Vrátíme se do Mogeov romítáí. Kde řím rotíá ůdorysu? Vidíme v druém růmětu v místě, de rotíá osu x. Tm je ůdorysý stoí. omocí ordiály zostruujeme. Odoá je i ostruce áryséo stoíu. Oět se musíme zmyslet d tím, de vidíme růsečí římy árysy. Te vidíme v rvém růmětu, de rotíá záldici x. omocí ordiály sestrojíme. Z crteru Mogeov romítáí si musíme též uvědomit, že ody v růmětác ejsou je růměty, le jsou sutečé ody. Že tomu t je, vidíte v ázorém zorzeí. Uvědomte si, že ůdorysý růmět Mogeov romítáí vzil sloeím ůdorysy ázoréo romítáí. árys zůstl stejá. 8

9 říld: Sestrojte stoíy římy =. (3,, 5), (3, 5, ) Rozor: řím je rovoěžá s π 3 oorysou v Mogeově romítáí =. Zorzeí eurčuje, já je olo římy. y ylo možé určit, jou má řím olou, můžeme zorzit římu v π 3 oorysě. Zde můžeme té určit árysý ůdorysý stoí. 3 = 3 = = 3 = = = Řešeí: V Mogeově romítáí zorzíme ody, římu. V ázorém romítáí vidíme zorzeí třetío růmětu v π 3. V Mogeově romítáí musíme rovést romítutí (zčeo šimi) otočeí (zčeo olouem). V ázorém romítáí vidíme třetí růmět římo otočeí růměte jsme již v ředcozím rováděli. Zísáme třetí růmět římy 3. V třetím růmětu určíme árysý i ůdorysý stoí. Stoíy zětě řevedeme do rvéo druéo růmětu. oz. Sestrojeí stoíů můžeme rovést i dlšími zůsoy. Je možé třetí růmětu vázt i rvý růmět. Kostruce y yl odoá zorzeé. Výodou těcto ostrucí je oměrě dorá ázorost srozumitelost. Otáčeí do třetío růmětu ycom le měli oužívt ředostě ro uiverzálější oužití. Otáčeí udeme využívt ři ozdějšíc ostrucíc, de se oužívá rovi rovoěžá s osou x. lší možost je sloeí římy do rvé drué růměty t, j ude roráo v itole.5 - Sutečá veliost úsečy. Teto zůso je ejméě áročý rostor zorzeí..4 Vzájemá olo říme vě římy v rostoru moou ýt vzájem rovoěžé, růzoěžé eo mimoěžé. římy rovoěžé růzé růzoěžé určují roviu. Zorzeí těcto možostí v Mogeově romítáí: 9

10 římy rovoěžé římy růzoěžé římy mimoěžé římy rovoěžé romítjí se ve všec růmětec rovoěžě. Můžete si rticy vyzoušet, jestliže si vezmete odélí (ř. učeici) ve všec oledec se ry odélí romítjí rovoěžě. římy růzoěžé mjí solečý od růsečí (v říldu od ). růměty odu leží ordiále. římy mimoěžé emjí solečý od. růměty říme se rotíjí ouze zdálivě růsečíy eleží ordiále. Zvláští oloy dvojice říme = = = =.Rovoěžé římy Jedá se: o dvě římy, teré jsou olmé růmětě. orázu jsou dvě římy olmé π. Odoě y ylo možé vést dvě rovoěžé římy olmé π. o dvě římy, teré jsou vzájem rovoěžé rovoěžé s oorysou π 3. Ze zorzeí ve dvou růmětec le eí jedozčě určeá rovoěžost jedozčosti y yl utý třetí růmět. římy y moly ýt (dyy rovoěžost eyl ozče) i mimoěžé. Zuste modelovt o řídy. 0

11 .Růzoěžé římy = = = = = v rvém řídě se jedá o římy, teré leží v tzv. romítcí roviě (v teré se zde romítjí do π jo jed řím). římy určují roviu olmou rvé růmětě. Odoě moou ýt římy v oloze, terá určuje roviu olmou drué růmětě reslete. v druém řídě je olmá drué růmětě druý růmět římy je od. řím má oecou olou. reslete si říd, že jed řím je olmá rvé růmětě druá má oět oecou olou. v třetím řídě římy jsou rovoěžé s třetí růmětou mjí solečý od (růsečí). K určeí oloy říme je le utý třetí růmět. 3.Mimoěžé římy v rvém řídě jsou rvé růměty říme rovoěžé. Že jsou ve sutečosti mimoěžé, vidíme z druéo růmětu. v druém řídě řím má oecou olou řím je olmá drué růmětě. Úol: Zostruujte mimoěžé římy, o icž ltí, že je olmá rvé růmětě je olmá drué růmětě.

12 .5 Sutečá veliost úsečy Velmi čsto otřeujeme zjistit sutečou veliost úsečy. J víme z oztů o romítáí, sutečá veliost se zorzí v Mogeově romítáí v růmětác π eo π. To zmeá, že musíme úseču do růměte sloit. ejlée je vidět toto sláěí modelu. oře je vidět též v ázorém romítáí. ( ) ( ) 0 ( ) ( ) Sloeí úsečy do růměte v ázorém romítáí Sloeí v Mogeově romítáí ři sláěí do π se od otáčí o ružici. Tto ružice se v ázorém romítáí jeví jo elis. V rvoúlém růmětu Mogeov romítáí se jeví jo řím, olmá. ři sláěí do π je oloměr ružice souřdice z odu (můžeme říci i ji výš odu d π ). Odoě se sláí do rvé růměty i od. Sutečá dél úsečy je zorzeá ()(). Sláět můžeme i v oráceém směru, ež je rovedeo. Směr sláěí závisí volém rostoru. ři sláěí do π se od otáčí o ružici. Tto ružice se oět jeví jo řím, terá je olmá růmětu úsečy. oloměr ružice je souřdice y odu (oět možo říci ji vzdáleost odu od π. Sutečá dél úsečy je zorzeá jo ()(). o teré růměty sláíme, závisí oět možostec locy v souřdicovém systému..6 Zorzeí rovi Ze stereometrie víme, že rovi je urče:. omocí třec růzýc odů, teré eleží jedé římce.. omocí římy odu, terý dé římce eleží. 3. omocí dvou říme rovoěžýc růzýc eo růzoěžýc. ále je uté zoovt věty o icideci oloze:. řím leží v roviě rávě tedy, rocází-li dvěm růzými ody roviy.. od leží v roviě, leží-li římce roviy. 3. Leží-li od v roviě, růmět odu je odem růmětu roviy. Roviu můžeme zorzit zůsoy určeí. Ovyle le volíme zorzeí omocí dvou růzoěžýc říme, terým říáme stoy. efiice: Sto je růsečice roviy růměty. Sto je oět ůdorysá - ozčujeme árysá ozčujeme. Idex ozčuje roviu.

13 Ozčeí esmíme oužít ro jié římy. = = = = Zorzeí roviy omocí sto Rovi ω.je zorze ázorě v Mogeově romítáí. V ázorém zorzeí vidíme část roviy v rvém vdrtu. Rovi je ro ázorost vyšrfová. Rovi je le eoečá, roto stoy, jo římy, orčují z roviu třetí růměty oorysy. Jejic orčováí y molo ýt i směrem dorv. V Mogeově romítáí je rovi zázorěá ouze růměty sto dvěm růzoěžými římmi. Stoy leží v růmětác, roto cyějící růměty sto leží ose x árysá sto s ůdorysou se i rotíjí. Sestrojeí sto roviy zdé omocí souřdic: Stoy roviy zdáváme omocí úseů osác viz. oráze. Zdáí je formálě odoé jo zdáí odu - τ(x, y, z). Souřdice roviy moou ýt zdáy i záorě. Zdáí roviy je možé rovést i jiým zůsoem, viz. určeí. Zdáí omocí souřdic zorzeí omocí sto je zůso ejjedodušší ejčstější. Zvláští oloy rovi udou uvedey ouze zvláští oloy rví růmětě. Odoá olo y mol ýt i růmětě drué. ři studiu si zuste rovést modelováí. Rovi rovoěžá s árysou Sestrojte roviu ϕ rovoěžou s druou růmětou. Rovi má ouze ůdorysou stou, rotože s druou růmětou se rotíá v. Rovi je zároveň olmá ůdorysě. 3

14 = = Úol: modelujte si roviu rovoěžou s ůdorysou reslete stou. Rovi olmá ůdorysě Sestrojte roviu σ olmou ůdorysě, terá eí rovoěžá s druou růmětou. Ze stereometrie víme, že rovi olmá drué roviě musí osovt římu olmou drué roviě. Tto řím je árysá sto (eo řím s í rovoěžá). V Mogeově romítáí je olmá ose x. Úol: modelujte roviu olmou drué růmětě reslete stoy 4

15 Rovi rovoěžá s osou x Sestrojte roviu rovoěžou se záldicí, terá eí rovoěžá s růmětou. Stoy roviy udou rovoěžé se záldicí. = = = =.7 řím v roviě řím v oecé oloze Ze stereometrie víme, že řím ležící v roviě rocází dvěm ody roviy. U římy ás zjímjí stoíy, teré musí ležet v roviě otom tedy ltí - efiice: řím v roviě má stoíy stoác roviy. Zorzeí oecé římy v roviě: = = = = = = ω ůdorysý stoí římy leží v rvém růmětu, druý růmět - ose x. Odoě árysý stoí v druém růmětu leží ω, rvý růmět ose x. Hlví řím efiice: Hlví řím je řím rovoěžá s jedou stoou roviy leží v roviě. Z defiice lye, že lví řím může ýt rovoěžá uď s ůdorysou eo árysou stoou. Hlví římy jsou tedy: rovoěžé s ůdorysou stoou - římy I. osovy. rovoěžé s árysou stoou - římy II. osovy. I ω Hlví římy se zčí ísmeem s idexy osovy, růmětu ozčeí roviy říld -. Jedá se o lví římu roviy ω, rví osovy, rví růmět. ísmeo se esmí oužít ro ozčeí jiýc říme. 5

16 V ázorém Mogeově romítáí je zorze lví řím rví osovy roviy σ. oz. Hlví římy můžeme zorzovt vysvětlovt i jiými zůsoy jo růsečice roviy rovoěžé s růmětou dé roviy viz. [], []. Sádová řím Sádová řím je řím roviy, terá určuje odcylu roviy od růměty svírá s růmětou ejvětší úel. efiice: Sádová řím leží v roviě v jedom růmětu je olmá stoě roviy. Oět může ýt sádová řím olmá ůdorysé eo árysé stoě. Máme odoě jo lví římy i sádové římy rví drué osovy. Zčeí je též odoé. Zčíme je ísmeem I τ s jo u lvíc říme říslušými idexy - s - sádová řím rví osovy roviy τ druý růmět. Rověž ísmeo s se esmí oužívt ro ozčeí jiýc říme. I s I s I s I s = = I s Všecy římy roviy můžeme využít určeí růmětu odu, terý leží v roviě. Z ledis řeledosti le využíváme ouze lví římy. ři oužití oecýc říme y se ostruce stl eřeledou ři oužití sádovýc říme eřesou. Sádové římy oužíváme sestrojeí úlu, terý svírá rovi s růmětou, rotože sádová řím má v roviě ejvětší sád odtud její ojmeováí. Sestrojeí úlu mezi roviou růmětou ude roráo v itole.3. 6

17 Oecé římy využíváme růzým ostrucím, dy otřeujeme zorzit v roviě římu. od v roviě Vzájemá olo odu roviy od uď v roviě leží, eo je mimo i. Ze stereometrie víme, že od leží v roviě tedy, leží-li římce roviy. Too využíváme zorzeí odu. Máme-li zdáí odu, terý leží v roviě, je od zdá ouze jedím růmětem. yějící růmět musíme sestrojit omocí římy ležící v roviě oužijeme lví římu. Úlo: od σ. Je zdá: (,?,.5) - eí urče souřdice y. Sestrojte. Rovi σ (0, 7, 6). Řešeí: ruým růmětem odu vedeme lví římu roviy. oužili jsme druý růmět lví římy rvé osovy I σ. omocí áryséo stoíu sestrojíme I σ. Ordiál určí cyějící růmět. eí uté využívt ouze lví římy. Můžeme oužít oecou římu v roviě, eo sádovou římu. oužití lvíc říme je le řeledější, j uvidíte v úloác, de se určuje olo více odů..8 Orzec v roviě Orzec v roviě je zdá ovyle jedím růmětem. Úloou je sestrojit cyějící růmět. Úlo: Sestrojte zorzeí čtyřúelí, terý leží v roviě τ (0, 8, 6) romítá se v rvém růmětu jo čtverec. Čtyřúelí je zdá jedím vrcolem odem (5, 3.5,?) středem čtyřúelí S(3,.5,?). Sestrojte druý růmět. Rozor: Sestrojíme rvý růmět čtyřúelí. řevedeí orzu do druéo růmětu je možé rovést dvěm zůsoy: Jedotlivé vrcoly čtyřúelí řevedeme omocí lvíc říme. Teto zůso oužíváme ejčstěji ro jeo řeledost, velmi dorou řesost uiverzálost. řevedeme ostuě jedotlivé ry záldě zlostí o oloze římy v roviě. Zůso emůžeme oužít ve všec řídec, rotože ři určité oloze r se řím řevádí otížě (ostruce stoíů áročá rostor výresu), eo řešeí eí řesé. uázce si ředvedeme o zůsoy ostruce. 7

18 I I I S I Řešeí:. oužití lví římy od jsme řevedli do druéo růmětu omocí lvíc říme. Z ostruce vidíte, že oužití těcto říme je řesé jedoducé.. oužití oecé římy: ody řevádíme omocí oecé římy =. Sestrojíme její stoíy řevedeme je do druéo růmětu. Tím je urče růmět. ody řevedeme omocí ordiál. Kostruce je le áročá řesost resleí ordiál odů. Jestliže ycom ctěli oužít tuto ostruci ro římu rocázející odem, árysý stoí y mol ýt íru edosžitelý (zde y vyšel do textu). oz. Kotrol srávosti ostruce v druém růmětu musí ýt stry čtyřúelí rovoěžé..9 Vzájemá olo rovi vě roviy moou ýt viz. stereometrie vzájem růzoěžé eo rovoěžé. Roviy růzoěžé = = = = Roviy růzoěžé mjí jedu solečou římu tuto římu - růsečici máme zostruovt. Kostruce je velmi jedoducá jsou otřeé dv ody. Jestliže jsou roviy zdáy omocí sto, jsou tyto ody dáy růsečíy těcto sto, rotože stoy leží v růmětác roto se rotíjí v odec. Solečá řím růsečice je řím =. 8

19 Úlo: Sestrojte růsečici rovi ω(, 5, 7) ϕ(, -4, 3). Sestrojte též úel těcto rovi. 3 m 3 3 m 3 m 3 m 3 ( ) Rozor: Ze zdáí souřdic rovi je vidět, že se jedá o roviy rovoěžé s osou x. V Mogeově romítáí v rvém druém růmětu ude zorzeí eurčité. roto musíme řevést roviy do třetí růměty π 3. Řešeí: Otočeí rovi φ ω do π 3 oorysy - rovedeme odoým zůsoem, jo jsme rováděli otočeí římy v.3 ři ostruci stoíů. Otočíme od, v terém ůdorysé stoy rovi rotou osu y, sloeou osu (y). Střed ružic otáčeí je očáte souřdicovéo systému 0. U všec odů musíme zcovt stejý smysl otáčeí týá se to ředevším ůdorysé stoy roviy ϕ, terá je v druém vdrtu. růsečíy árysýc sto s osou z se eotáčejí. Můžeme sestrojit oorysé stoy rovi ϕ ω, teré se ozčují m. odem, v terém se v π 3 tyto stoy rotíjí, rocází růsečice oou rovi. o π můžeme řevést růsečici římo, do π musíme rovést zěté otočeí. orovejte si zorzeí v ázorém Mogeově romítáí. V π 3 vidíme též úel α rovi ω φ je urče úlem oorysýc sto. Rovoěžé roviy Ze stereometrie víme, že dvě roviy, ř. ω σ jsou rovoěžé, jestliže v roviě ω existují dvě růzoěžé římy, teré jsou rovoěžé s římmi v roviě σ. Z tovéto římy můžeme ovžovt i stoy rovi. Z uvedeéo otom vylývá, že dvě roviy rovoěžé, jestliže jsou rovoěžé stoy oou rovi. 9

20 Z too též lye, že rovoěžé roviy mjí rovoěžé lví římy. Z tooto oztu můžeme vycázet ři řešeí úloy, dy máme sestrojit rovoěžou roviu, terá rocází dým odem. Úlo: Sestrojte roviu ρ, terá rocází odem (3, 3, ) je rovoěžá s roviou φ(4, 4, 3). Rozor: Rovoěžé roviy mjí rovoěžé stoy. rotože od leží v roviě ρ, můžeme sestrojit lví římu roviy ρ. Řešeí: odem roložíme lví římu roviy ρ. oužili jsme lví římu rvé osovy rovoěžé s ůdorysou stoou roviy φ. Sestrojíme její árysý stoí tím máme urče od árysé stoy roviy ρ. ásledě můžeme sestrojit i ůdorysou stou roviy.. 0 řím rovi Mezi římou roviou moou stt tyto vzty:. řím v dé roviě leží.. řím může roviu rotít má s roviou solečý od růsečí. Zvláštím řídem je řím roviě olmá. 3. řím je s roviou rovoěžá. roereme ostuě jedotlivé řídy. Já je olo římy roviy ϕ zjistíme, dyž roložíme římou roviu λ zjistíme růsečici rovi ϕ λ. ejvodější rovi ro roložeí je rovi olmá ěteré z růměte. růsečici říáme rycí řím ozčujeme ji ovyle. Moou stt tři řídy: = - řím leží v roviě má s rycí římou solečý od. V tom řídě řím v odě rotíá roviu ϕ. je rovoěžá s. V tom řídě je řím rovoěžá i s roviou ϕ. 0

21 = = = = = = = = řím = leží v roviě řím je růzoěžá s má řím ϕ s roviou solečý od Zjímá ás ředevším druý říd zjištěí růsečíu římy s roviou..0. růsečí římy s roviou J je vidět z ředcozío, určeí růsečíu římy s roviou oužijeme rycí římu. roládáí roviy dou římou eí říliš výodé. Výodější je římé oužití rycí římy. roto ji defiujeme: efiice: Krycí řím je řím, terá je v jedom růmětu sodá s dou římou, le leží v dé roviě. Využití tto defiové rycí římy ude využitelé i v řídě ostruce růsečíu římy roviéo orzce. Úlo: Sestrojte růsečí římy = s roviou ω (0, 5, 4). (8, 5, 5), (0,, ) = = Řešeí: K zjištěí růsečíu římy využijeme rycí římu. Krycí řím yl zvole =. ic le eráí tomu, ycom volili rycí římu sodou s druým růmětem římy. rotože rycí řím leží v roviě, má stoíy stoác roviy ω. Sestrojíme cyějící růmět rycí římy růsečí s určí od růsečí římy s ω - jejic solečý od.

22 ro rocvičeí dlší říld: Úlo: Sestrojte růsečí římy = s roviou ψ(, 4, 6). (8, 4.5, 5), (0,, ) = = Rozor: růsečí je možé sestrojit omocí rycí římy. Je le též možé rovést otočeí do π 3 odoě, jo jsme oužívli u rovi rovoěžýc s osou x v ředcozíc řídec. Toto řešeí je ostručě áročější, le jistě si jej doážete ředstvit. Řešeí: Je odoé jo v ředcozím řídě. Volíme =, určíme stoíy rycí římy sestrojíme cyějící růmět. růsečí římy s roviou ψ - od je urče růsečíem..0. růsečí římy s roviým orzcem růsečí římy roviéo orzce je stejá úlo, jo růsečí římy s roviou. Orzec je část roviy oričeá úsečmi. růsečí ostruujeme oět omocí rycí římy. Jede růmět rycí římy je oět sodý s ěterým růmětem římy, u teré ledáme růsečí, le leží v roviě orzce. Krycí řím tedy rotíá ry orzce, roto můžeme sestrojit cyějící růmět rycí římy. růsečí římy s orzcem je dá růsečíem římy rycí římy. Úlo: Sestrojte růsečí H trojúelí římy = E. (,, 6), (8,, ), (3, 6, ), (0,.5,.5), E (8, 5, 7). Řešeí: E ruým růmětem římy jsme roložili rycí římu. Hry orzce rotíá v odec G F omocí ordiály sestrojíme rvé růměty těcto odů. Sestrojíme H F = rvý orz rycí římy. růsečí římy G s trojúelíem je od H. Viditelost: ředoládáme, že dá rovi eí růledá. K zvýšeí větší ázorosti zvádíme ojem viditelosti. Viditelost se řídí odle too, terý ojet je ám líže terý je F vzdáleější ve směru oledu ( rvý eo druý růmět). Řídíme se veliostí souřdic. ř. v rvém růmětu H G ody úsečy EH mjí souřdice z větší ež ody úsečy E, roto tto část úsečy ude viditelá. V odě H se viditelost měí růsečí s roviou trojúelí. Odoě rovádíme úvu o viditelosti v druém růmětu.

23 .0.3 růsey orzců růsey orzců jsou jiým zůsoem vyjádřeé růsey rovi ledáí jejic růsečice. Rozdíl je je v zorzeí roviy, terá je v řídě orzců omeze jejic rmi. růsečice je le řím se všemi vlstostmi římy. Kreslíme ji jo viditelou v části, de je solečá oěm orzcům. Z ledis druu růseu máme dv tyy: úlý růse, de jede orzec úlě rotíá druý záse, de růse orzců je částečý O růsey ostruujeme stejým zůsoem, že ledáme dv ody růsečice. odle too, j růsečice orzci rocází, určíme rví eo druý ty růseu. Jestliže vitří ody růsečice leží ouze jedom orzci jedá se o úlý růse. Jestliže vitří ody růsečice c jsou oou orzcíc jedá se o záse. c růse Záse Úlo: Sestrojte růse dvou trojúelíů EF. (, 7, ), (6,.5, 7), (0, 7, 0), (,, 6), E(4, 9, ), F(,, 5) F H R K L S O F E E K L F S H R O E 3

24 Rozor: ři resleí zdáí je možé oddout, j si ude růse vydt odle too volit rycí římy. Řešeí: Je ředold, že trojúelí lě roie trojúelí EF. roto volíme rycí římu =. Tto rycí řím le leží v trojúelíu EF rotíá ru E v odě H, ru F v odě K. Sestrojíme drué růměty těcto odů tím druý růmět rycí římy. Kde se rycí řím rotíá s rou je růsečí trojúelíů od R. odoě ostuujeme i u ry. Zde le yl vole rycí řím v druém růmětu =. ostu ostruce je odoý jo u rycí římy. Úlo: Sestrojte růse trojúelíů EF. (, 7, ), (0, 5, 0), (6,, 6.5), (,, ), I E(0, 7, ), F(9,, 7). J G O G=J H L H L O K K F I F E E Rozor: Zůso ostruce růseu je stejý jo v ředcozíc úloác. roto eudeme vyírt rycí římu s oledem růse, le vyereme ji áodě. Jedié, co musíme resetovt, je růsečí rycí římy ry terý musíme mít reslící loše. Řešeí: Jo rví rycí římu volíme =. Krycí řím leží v roviě trojúelí EF rotíá jeo ry v odec G H. Tyto ody řevedeme ry trojúelí EF do druéo růmětu sestrojíme druý růmět rycí římy. ycom dostli od růsečice I, musíme rodloužit ru. ruou rycí římu volíme rozuměji - = E, terá leží v roviě trojúelí. Hru rotíá v odě J, ru v odě K. ody J K řevedeme do druéo růmětu sestrojíme. růsečí ry E s je od růsečice L, terý řevedeme do rvéo růmětu. Můžeme zostruovt růsečici rovi trojúelíů = IL. T má vitří ody oou orzcíc od L rě E od O rě. Jedá se tedy o záse. Viditelost musíme si vždy uvědomit, terá řím je výše d π terá je vzdáleější od π..0.4 růsečí římy s roviou zdou římmi Roviy můžeme mít též zdé je omocí růzoěžýc, eo rovoěžýc říme otřeujeme zjistit růsečí s dou římou. Je možé sice ostruovt stoy roviy, le tím se ostruce stává zčě eřeledou. Můžeme rovést ostruci římo omocí rycí římy. Krycí římu zdáváme stejým zůsoem. Zjišťujeme le růsečíy rycí římy s římmi, teré určují roviu. říld: Sestrojte růsečí roviy τ = s římou c. řím = M, = M, c =, (4.5, 0, 7.5), M(5.5,, 4.5), (8.5, 0, 8), (, 3, 5), (8, 4, -0.5) 4

25 c c = F F M H M H E E Rozor: Rovi τ je urče růzoěžými římmi. Řešeí: Krycí římu jsme si zvolili c =. Krycí řím rotíá římu v odě E římu v odě F. Sestrojíme omocí ordiál rvý růmět odů E F. Tím je urče rvý růmět rycí římy. od H = c je růsečí římy c s roviou τ. ruý růmět sestrojíme omocí ordiály. Odoě ycom řešili úlou v řídě, že rovi y yl urče rovoěžými římmi řím rovoěžá s roviou Ze stereometrie záme, že: efiice: řím je rovoěžá s roviou tedy, jestliže je rovoěžá s římou, terá v roviě leží. Úlo: Sestrojte římu =, terá je rovoěžá s roviou ρ(00, 60, 60). (8, 4, 6.5), (-,?, 0) = = Rozor: řím v roviě, terá je s dým růmětem římy rovoěžá, může ýt liovolě zvoleá řím v dém růmětu roviy. Můžeme le oužít též rycí římu. oužijeme-li rycí římu, úlo se zčě zjedoduší. Krycí římu le elze vždy oužít, ř. dyž stoíy vycází mimo reslící locu. Řešeí: řím je urče druým růmětem úolem je sestrojit rvý růmět. Volíme rycí římu =. Sestrojíme rvý růmět rycí římy. S tímto růmětem vedeme rovoěžou římu rvým růmětem odu zísáme rvý růmět římy. rvý růmět odu je mimo locu zorzeí. Odoým zůsoem y ylo možé řešit úlou v řídě, že rovi je zdá dvěmi římmi. 5

26 . řím olmá roviě římu olmou dé roviě sestrojíme záldě defiice. efiice: řím olmá roviě se jeví jo olmá e stoám roviy. Úlo: Sestrojte z odu římu olmou roviě ω. Roviu od si volte. Řešeí: Z odu sestrojíme římu olmou e stoám roviy ω viz. defiice. Odoým zůsoem sestrojíme olmici i tedy, jestliže rovi ude zdá omocí dvou rovoěžýc eo růzoěžýc říme. Kostruce y yl rovede omocí lvíc říme roviy. Úlo: Rovi τ =. Sestrojte olmici d roviě τ z odu. Zdáí: =, (3, 0.5, 4.5), (0, 6.5,-), =, (, 0, 8), (4.5, 5.5, 5.5). Rozor: Jestliže řím olmá roviě je olmá stoám roviy, musí ýt též olmá růmětu lví římy. ři ostruci lví římy volíme růmět, terý je rovoěžý d II s osou x. Sestrojíme cyějící růmět římy můžeme sestrojit E v tomto růmětu též olmici dé H I roviě. G F Řešeí: V rvém růmětu zostruujeme E H II lví římu II τ, terá rotíá F římu v odě E římu v odě G F. Sestrojíme drué růměty těcto I odů zísáme druý růmět lví d římy II τ. Z druéo růmětu odu můžeme zostruovt olmici roviě τ c. Odoě ostruujeme rvý růmět olmice. Zvolíme si zostruujeme lví římu rvé osovy I τ sestrojíme rvý růmět I τ omocí odů H G. Vedeme z rvý růmět olmice τ - c. 6

27 . Rovi olmá římce Kostruce roviy olmé římce je oráceá úlo ředcozí. Oět stoy roviy jsou olmé dé římce. Úlo le musí ýt uřesě rovi musí rocázet určitým odem římy. Ke ostruci využijeme lví římy roviy. Úlo: Sestrojte roviu ϕ olmou římce v odě. Zorzte stoy. olou římy od si volte. Řešeí: Kostruce je jedoducá. V odě sestrojíme lví římu roviy ϕ - volili jsme římu drué osovy - II Sestrojíme ůdorysý stoí, terým v rvém růmětu vedeme ůdorysou stou. odle defiice je sto olmá dé římce. Sestrojíme árysou stou. Je oět velmi čstou úloou, že máme sestrojit roviu olmou římce, le z ějéo důvodu emůžeme sestrojit stoy. V tomto řídě využijeme určeí roviy lví římy oou osov, teré vedeme dým odem římce..3 Úel mezi roviou růmětou Úel mezi roviou růmětou sestrojíme omocí sádové římy roviy, terou sloíme do růměty, u teré ledáme říslušý úel. Úlo: Sestrojte úel α, terý svírá rovi ϕ s π. ϕ(0, 7, 5). s ( ) ( s ) Řešeí: V rvém růmětu si liovolě zostruujeme sádovou římu rvé osovy - I s ϕ. Sádovou římu sloíme do π. Sloeím určíme eje sutečou délu sádové římy mezi stoíy, le i úel, terý svírá s růmětou. To je též úel roviy růměty. s 7

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Česé vsoé učení technicé v Pre ult iomedicínsého inženýrství Úloh K0/č. 6: Určování oloh těžiště stilometricou lošinou Ing. Ptri Kutíle Ph.D. Ing. dm Žiž (utile@fmi.cvut.c i@fmi.cvut.c) Poděování: Tto

Více

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti.

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti. Mtemtik II 5 Fzikálí plikce 5 Fzikálí plikce Cíle Sezámíte se s použitím určitého itegrálu při výpočtu hmotosti, sttických mometů, souřdic těžiště mometů setrvčosti Předpokládé zlosti Předpokládáme, že

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky Katedra obecé elektrotechiky ASYCHROÍ STROJE Obsah. Výzam a oužití asychroích motorů 2. rici čiosti asychroího motoru 3. Rozděleí asychroích motorů 4.

Více

Nejistoty v mìøení II: nejistoty pøímých mìøení

Nejistoty v mìøení II: nejistoty pøímých mìøení V úvodí èásti [] volého cylu èláù yl uvede struèý pøehled proletiy ejistot v ìøeí, pøilíže historicý vývoj v této olsti zèey dùvody výhody používáí souèsé odifice v širších souvislostech eziárodí etrologie

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uivezit lov v Pze Pedgogiká fkult SEMINÁRNÍ PRÁCE Z POLYNOMICÉ ALGEBRY ZVOLENÝ POLYNOM / CIFRI Zdáí: Zvol olyom f ( x) stuě 6 tkový y 6 f ( ) { 87868}. Uči všehy kořey s ásoostí. Vyováí: Zdáí vyhovuje

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Výpočet vnitřních sil přímého nosníku

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Výpočet vnitřních sil přímého nosníku Stveí sttik.ročík klářského studi osá stveí kostruke osé stveí kostruke ýpočet rekí ýpočet vitříh sil přímého osíku osá stveí kostruke slouží k přeosu ztížeí ojektu do horiového msívu ěmž je ojekt zlože.

Více

Téma 6: Indexy a diference

Téma 6: Indexy a diference dexy a dferece Téma 6: dexy a dferece ředáška 9 dvdálí dexy a dferece Základí ojmy Vedle elemetárího statstckého zracováí dat se hromadé jevy aalyzjí tzv. srováváím růzých kazatelů. Statstcký kazatel -

Více

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma 3. Decibelové veličiy v akustice, kmitočtová ásma V ředchozí kaitole byly defiováy základí akustické veličiy, jako ař. akustický výko, akustický tlak a itezita zvuku. Tyto veličiy ve v raxi měí o moho

Více

Okruhy z učiva středoškolské matematiky pro přípravu ke studiu na VŠB TU Ostrava-

Okruhy z učiva středoškolské matematiky pro přípravu ke studiu na VŠB TU Ostrava- Okruhy z učiv středoškolské mtemtiky pro příprvu ke studiu VŠB TU Ostrv- I Zákldí poztky z logistiky teorie moži: výrok prvdivostí hodot výroku, egce, disjukce, kojukce, implikce, ekvivlece, složeé výroky,

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1. Katedra obecé eletrotechiy Faulta eletrotechiy a iformatiy, VŠB - TU Ostrava EERGETIKA U ŘÍZEÝCH EEKTRICKÝCH POHOŮ Předmět : Rozvody eletricé eergie v dolech a lomech. Úvod: Světový tred z hledisa eletricé

Více

Obyčejné diferenciální rovnice. Cauchyova úloha Dirichletova úloha

Obyčejné diferenciální rovnice. Cauchyova úloha Dirichletova úloha Občejé erecálí rovce Caucova úloa Drcletova úloa Občejé erecálí rovce - Caucova úloa Úlo: I. = s omíou = jea rovce. řáu II. soustava rovc. řáu III. = - jea rovce -téo řáu = = = - = - Hleáme uc res. uce

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců. 8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy Jiří Petržela základí ojmy základí ojmy z oblati elektrických filtrů základí ojmy elektrický filtr je lieárí dvojbra, který bez útlumu roouští je určité kmitočtové ložky, které obahuje vtuí igál rouštěé

Více

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2.

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2. 76 Další metriké úlohy II Předpoklady: 7 Př : Najdi přímku rovnoěžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od odu A[ ; ] Osou I a III kvadrantu je přímka y = x přímky s ní rovnoěžné mají rovnii x y + = 0

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

1. ČÍSELNÉ OBORY 10. Kontrolní otázky 24. Úlohy k samostatnému řešení 25. Výsledky úloh k samostatnému řešení 25. Klíč k řešení úloh 26

1. ČÍSELNÉ OBORY 10. Kontrolní otázky 24. Úlohy k samostatnému řešení 25. Výsledky úloh k samostatnému řešení 25. Klíč k řešení úloh 26 Zákld mtemtik Číselé oor ČÍSELNÉ OBORY 0 Některé pojm z mtemtické logik 0 Výroková logik 0 Moži vzth mezi imi Možiové operce Grfické zázorěí moži Číselé oor Čísl ázv jejich chrkteristik Chrkteristik číselých

Více

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1 Matice Matice Maticí typu m/ kde m N azýváme m reálých čísel a sestaveých do m řádků a sloupců ve tvaru a a a a a a M M am am am Prví idex i začí řádek a druhý idex j sloupec ve kterém prvek a leží Prvky

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu):

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 5. Konstruke trojúhelníků Konstruke trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 1. Nrýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: AB = 7,6 m, BC = 4,2 m, AC = 5,6 m Řešení: Pro strny trojúhelníku musí pltit

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

v. Úkolem regrese (vyrovnání) argumentu y je nalézt vhodnou regresní funkci Y f (x)

v. Úkolem regrese (vyrovnání) argumentu y je nalézt vhodnou regresní funkci Y f (x) 9 REGRESE A KORELACE Slovo regrese oecě zmeá poh zpět ústup ávrt regresví = ustupující Opčým termíem je progrese pokrok postup šířeí růst Pojem regrese l do sttstk zvede kocem 9 století rtským učecem Frcsem

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Vytvoření vytyčovací sítě a vytyčení stavby

Vytvoření vytyčovací sítě a vytyčení stavby Vytvořeí vytyčovací ítě a vytyčeí tavby O bo P a ojici TB 89 a RS (roh retarace Slova roviňte bňk ravoúhlé vytyčovací ítě le obrák. V této íti vytyčte tavb aých roměrů a ajitěte olohově i výškově. Vytyčeí

Více

STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY MACHINE AND BENCH VISES

STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY MACHINE AND BENCH VISES TROJNÍ ZÁMEČNICKÉ VĚRÁKY TROJNÍ MCINE ND ZÁMEČNICKÉ BENC VIE VĚRÁKY MCINE ND BENC VIE 147 TROJNÍ ZÁMEČNICKÉ VĚRÁKY BION-BI vyrábí široý sortiment strojníc, přesnýc, brusičsýc zámečnicýc svěráů Všecny

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

13 Analytická geometrie v prostoru

13 Analytická geometrie v prostoru Anlytická geometrie v rostoru Nyní se změříme n tříimenzionální rostor využijeme vlstností, které ze ltí ozor v rovině neltí.. Poznámk: Okování u = (u,u,u ), v = (v,v,v ) - vektory sklární součin vektorů

Více

Výpočet planetových soukolí pomocí maticových metod

Výpočet planetových soukolí pomocí maticových metod Česé Vysoé Učeí Techcé v ze Fult stojí Techcá 4, h 6, 166 07 Výočet letových souolí omocí mtcových metod Výzumá záv áce byl odoová Výzumým cetem Josef Bož Záv č.: Z 02-07 Auto: Gbel Achteová Se, 2002 1

Více

1.5.7 Zákon zachování mechanické energie I

1.5.7 Zákon zachování mechanické energie I .5.7 Záon zacoání mecanicé energie I Předolady: 506 Oaoání: Síla ůsobící na dráze oná ráci W = Fs cosα. Předmět, terý se oybuje ryclostí má ineticou energii E = m. Předmět, terý se nacází e ýšce nad ladinou

Více

2 HODINY. ? Na kolik trojúhelník Ti úhlopíka rozdlí AC lichobžník ABCD? Na dva trojúhelníky ABC, ACD

2 HODINY. ? Na kolik trojúhelník Ti úhlopíka rozdlí AC lichobžník ABCD? Na dva trojúhelníky ABC, ACD K O N S T R U K E L I H O B Ž N Í K U 2 HOINY Než istouíš samotným onstrucím, zoauj si nejdíve vše, co víš o lichobžnících co to vlastn lichobžní je, záladní druhy lichobžní a jejich vlastnosti. ále si

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Posloupnosti na střední škole Bakalářská práce

Posloupnosti na střední škole Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fkult Ktedr mtemtiky Poslouposti středí škole Bklářská práce Bro 00 Kteři Rábová Prohlášeí Prohlšuji, že tto bklářská práce je mým původím utorským dílem, které

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

2 Základní poznatky o číselných oborech

2 Základní poznatky o číselných oborech Zákldí poztky o číselých oorech Mozí lidé jsou evědoí je proto, že vycházejí z pojů, které jsou podle tetických ěřítek epřesé (Sokrtes). Přirozeá čísl Přirozeá čísl ozčují počet prvků koečých oži. Kždé

Více

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět:

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět: 5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ RAVDĚODOBNOSTI Čas e sudiu aioly: 0 miu Cíl: o rosudováí ohoo odsavce budee umě: charaerizova hyergeomericé rozděleí charaerizova Beroulliho ousy a z ich odvozeé jedolivé yy disréích

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů

Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů Pučochář, J.: Využití roximčích fukcí ro kkádí ytézu filtrů Využití roximčích fukcí ro kkádí ytézu filtrů Mteriál louží ouze jko růvodce k mteriálu odrobějšímu, který je dotuý trákách htt:mi.vb.cz Tm jou

Více

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Evropský socálí fod Prh & EU: Ivestuee do vší udoucost eto terál vkl díky Operčíu progru Prh dptlt CZ..7/3..00/3354 Mžerské kvtttví etody II - předášk č. - eore her eore her 96 vo Neu, Morgester kldtelé

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Základní stereometrické pojmy

Základní stereometrické pojmy ákladní stereometrické ojmy (ákladní ojmy a jejich modely) uer dvojče 01 a) hrací kostka, krabice; cihla, akvárium; c) trám, komín; d) střecha kostelní věže, svíčka (vhodného tvaru) e) střecha nad válcovou

Více

7.5.12 Parabola. Předpoklady: 7501, 7507. Pedagogická poznámka: Na všechny příklady je potřeba asi jeden a půl vyučovací hodiny.

7.5.12 Parabola. Předpoklady: 7501, 7507. Pedagogická poznámka: Na všechny příklady je potřeba asi jeden a půl vyučovací hodiny. 75 Paabola Předoklad: 750, 7507 Pedagogická oznámka: Na všechn říklad je otřeba asi jeden a ůl vučovací hodin Paabolu už známe: matematika: Gafem každé kvadatické funkce = a + b + c je aabola fzika: Předmět,

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE II

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE II VYSOKÉ UENÍ TEHNIKÉ V RN FKULT STVENÍ OTKR ŠVÁENSKÝ LEXEJ VITUL JIÍ UREŠ INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE II GE3 MODUL NLÝZ PESNOSTI VYTYENÍ POLOHY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRMY S KOMINOVNOU FORMOU STUDI INŽENÝRSKÁ

Více

ř ř ď ř ř ř ř é é ř ř é ř ř ř ú ů ů Ý ř ř ň é é ř ť ř ř ř ř ř é ř ř Í Ú é é ř ř ř ř ř ř ú ů ů ů Č é Ž ř ř ň Ž é ú ř ů ř ř é ú ů ř ř é ů ř ú ř é ř ú ř ů ú é ú é ř Ť ř ů ř ů ů ú ů ř ů ř ř ř ť ž Í é ž ú ř

Více

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ 5) Průnik rotačních ploch Bod R průniku ploch κ, κ : 1) Pomocná plocha κ ) Průniky : l κ κ, l κ κ 3) R l l Volba pomocné plochy pro průnik rotačních ploch závisí na poloze os ploch. Omezíme se pouze na

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

TROJÚHELNÍK. JAN MALÝ UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. sin α = b a.

TROJÚHELNÍK. JAN MALÝ UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. sin α = b a. TROJÚHELNÍK JAN MALÝ UK v Prze UJEP v Ústí n. L. 1. Zn ení. Uvºujme trojúhelník ABC, jeho strny i jejih délky jsou,,, úhly α, β, γ. Osh trojúhelník zn íme P. Vý²k spu²t ná z odu C n strnu se zn í v její

Více

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice Části a mechaismy strojů III Předmět : 34750/0 Části a mechaismy strojů III Cvičí : Doc Ig Jiří Havlík, PhD Ročík : avazující Školí rok : 00 0 Semestr : zimí Zadáí cvičeí Navrhěte a kostrukčě zracujte

Více

é é ř ý ě ž š é ž ě ť Ť ť Í ě Ď Ť Š Á Í Č ř Š ě Č ďě ě é é ě é é ů ý ý ů ň ě é ýů ě š é ě é ů ž ú šť ů ů ě ř ž é úř ý š ě é é ě ů é ý ř ň é ú ř ř é ů ý ů ě ůž ý ď ú ý ů é ř ž ž ý ě é ý ř ú ě é ú ě š ě

Více

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Vzdělávací středisko Trmice

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Vzdělávací středisko Trmice Střední škol ohodu, řemesel, služe Zákldní škol, Ústí nd Lem, příspěvková orgnize Vzděláví středisko Trmie MATURITNÍ TÉMATA Předmět: Mtemtik Oor vzdělání: Ekonomik podnikání Školní rok: 0/06 Tříd: EKP

Více

7.5.13 Rovnice paraboly

7.5.13 Rovnice paraboly 7.5.1 Rovnice arabol Předoklad: 751 Př. 1: Seiš všechn rovnice ro arabol a nakresli k nim odovídající obrázk. Na každém obrázku vznač vzdálenost. = = = = Pedagogická oznámka: Sesání arabol je důležité,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl Středí průmyslová škol sdělovcí techiky Pská 3 Prh Jroslv Reichl, 00 Jroslv Reichl OBSAH Poslouposti, Jroslv Reichl, 00 Poslouposti jejich vlstosti 3 Pojem posloupost 3 Připomeutí fukcí 3 Defiice poslouposti

Více

1 - Integrální počet, výpočet obsahu plochy, objemu rotačního tělesa 1) Vypočítejte (integrace pomocí substituce): 1 a) c) x. + 4x

1 - Integrální počet, výpočet obsahu plochy, objemu rotačního tělesa 1) Vypočítejte (integrace pomocí substituce): 1 a) c) x. + 4x - Itegrálí počet, výpočet oshu plochy, ojemu rotčího těles ) Vypočítejte (itegrce pomocí sustituce): ) 9 d si( l ) ) d c) e d d) e d ) Vypočítejte (itegrce metodou per - prtes): l ) ( ) e d ) d c) ( )

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

6 VYBRANÁ ROZDLENÍ DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIINY

6 VYBRANÁ ROZDLENÍ DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIINY 6 VYBRANÁ ROZDLENÍ DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIINY Rozdleí áhodé veliiy je edis, terým defiujeme ravdodobost jev, jež lze touto áhodou veliiou osat. Záladím rozdleím oisujícím výbry bez vraceí je hyergeometricé

Více

6. KOMBINATORIKA 181. 6.1. Základní pojmy 181 6.1.1. Počítání s faktoriály a kombinačními čísly 182. 6.2. Variace 184. 6.3.

6. KOMBINATORIKA 181. 6.1. Základní pojmy 181 6.1.1. Počítání s faktoriály a kombinačními čísly 182. 6.2. Variace 184. 6.3. Zálady matematiy Kombiatoria. KOMBINATORIKA 8.. Záladí pojmy 8... Počítáí s fatoriály a ombiačími čísly 8.. Variace 8.. Permutace 85.. Kombiace 87.5. Biomicá věta 89 Úlohy samostatému řešeí 9 Výsledy úloh

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI PŘÍROOVĚECKÁ FKULT KTER LGEBRY GEOMETRIE OSVĚTLENÍ VE STŘEOVÉM PROMÍTÁNÍ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVĚ Bakalářká práce Vedoucí práce: RNr. Leka Juklová, Ph.. Rok odevdáí 202 Vypracovala:

Více

M a t i c e v e s t ř e d o š k o l s k é m a t e m a t i c e

M a t i c e v e s t ř e d o š k o l s k é m a t e m a t i c e M t i c e v e s t ř e d o š k o l s k é m t e m t i c e P t r i k K v e c k ý M e d e l o v o g y m á z i u m v O p v ě S t u d i j í m t e r i á l - M t i c e v e s t ř e d o š k o l s k é m t e m t i

Více

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě

Více

SA4. Popis konstrukce a funkce STAVEBNICE HYDRAULICKÝCH HC 7100 11/98. pmax 31 MPa Q 0,5-42 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7100 5/95

SA4. Popis konstrukce a funkce STAVEBNICE HYDRAULICKÝCH HC 7100 11/98. pmax 31 MPa Q 0,5-42 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7100 5/95 STAVEBNICE HYDRAULICKÝCH AGREGÁTŮ ŘADY SA4 HC 7100 11/98 max 31 MPa Q 0,5-42 dm 3. mi -1 Nahrazuje HC 7100 5/95 Sestaveí hydraulického agregátu zákazickým zůsobem z tyizovaých odskui Objemy ádrží 10 až

Více

Metoda datových obalů DEA

Metoda datových obalů DEA Metoda datoých obalů DEA Model datoých obalů složí ro hodoceí techické efektiit rodkčích jedotek ssté a základě elosti stů a ýstů. Protože stů a ýstů ůže být íce drhů, řadí se DEA ezi etod icekriteriálího

Více

( ) 1.7.8 Statika I. Předpoklady: 1707

( ) 1.7.8 Statika I. Předpoklady: 1707 .7.8 Sik I Přeokly: 707 Peoická oznámk: Hoinu rozěluji n vě čási. V rvní čási (5 minu) očíáme rvní čyři říkly, ve ruhé (0 minu) zývjící ři. Př. : N koncích yče o hmonosi 0 k élce m jsou zvěšen závží o

Více

Aritmetická posloupnost

Aritmetická posloupnost /65 /65 Obsh Obsh... Aritmetická posloupost.... Soustv rovic, součet.... AP - předpis... 5. AP - součet... 6. AP - prvoúhlý trojúhelík... 7. Součet čísel v itervlu... 8 Geometrická posloupost... 0. Soustv

Více

Ě Ý Í Č í ří í Ř ř ř ří é í í í Ž ř é ř é č ů í é é ž č é č é ž í ů é č í é é ž í í Ž Ž é ú í ř é é Íí ř ů é ž č ů ú í ů ů ú é í í č í í é ř é ů ů í é ř é í ů ž í Í é Í Ř ř ů ř ů ž í é í č í č í í ří í

Více

1.5.2 Mechanická práce II

1.5.2 Mechanická práce II .5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a

Více

Kalibrace a rekonstrukce

Kalibrace a rekonstrukce brce reostrce. úo z V Vyprco: J Doeže, doez@e.ct.cz tobrce z rotce b Reostrce brce tobrce z rotce Zdáí Nezěte brčí mtc pro scé zdo obrázy. Máme dspozc šest obrázů z ro áměstí pět orespodecí bodů mez prím

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability

Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability Rulátor NQR ro liárí osilátor s aalýzou stability Pavl Stibaur Mihal Valáš Abstrat: V řísěvu j stručě shruta a řdvší aliováa todoloi ávrhu liárího zětovazbího stavového rulátoru NQR a bhar liárího osilátoru

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t.

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t. ročík - loeý lgebrický výrz, lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Loeý lgebrický výrz Lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Doporučujee žáků zopkovt vzorce tpu ( + pod úprvu výrzu souči Loeý výrz Číselé výrz

Více

CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY Na úvod řehled Jak vyočítat množství řiváděného vzduchu - ouze řiomenutí a ár dolňkových informací Množství řiváděného vzduchu V : Standardně:

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

4. Model M1 syntetická geometrie

4. Model M1 syntetická geometrie 4. Model M1 sytetiká geometrie V této kapitole se udeme zaývat vektory, jejih vlastostmi a využitím v geometrii. Neudeme přitom rozlišovat, jestli se jedá je o roviu (dvě dimeze) eo prostor (tři dimeze).

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

Sbírka A - Př. 1.1.5.3

Sbírka A - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY NA PROCVIČENÍ Parametrický popis křivek

MATEMATIKA PŘÍKLADY NA PROCVIČENÍ Parametrický popis křivek MATEMATIKA ŘÍKLADY NA RCVIČENÍ arametrický ois křivek 1 Jedánakřivka k(t)=[t t+ ; t 3 3t], t R. Nakresletečástkřivk kro t 3 ;3.Naišterovnicetečenkřivkvbodech k( 1), k(1) a k(). Dosazením několika hodnot

Více

2. Vícekriteriální a cílové programování

2. Vícekriteriální a cílové programování 2. Vícerterálí a cílové programováí Úlohy vícerterálího programováí jsou úlohy, ve terých se a možě přípustých řešeí optmalzuje ěol salárích rterálích fucí. Moža přípustých řešeí je přtom defováa podobě

Více

Jednokriteriální rozhodování za rizika a nejistoty

Jednokriteriální rozhodování za rizika a nejistoty Jeokrterálí rozoováí za rzka a estoty U eokrterálíc úlo e vžy pouze eo krtérum optmalty, a to buď maxmalzačí ebo mmalzačí. araty rozoováí sou zaáy mplctě - pomíkam, které musí být splěy (vz úloy leárío

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Technické Osvětlení

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Technické Osvětlení Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Technické Osvětlení Vypracoval: Zbyšek Sedláček Třída: 8.M Školní rok: 2013/2014 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že jsem

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více