1. Pojišovnictví Pojišovny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny"

Transkript

1 Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou výhodu v rozšíení možnosti výbru optimálního pojištní. Vytžit z konkurenního boje jednotlivých pojišoven pi uzavení pojištní pro sebe co nejvýhodnjší podmínky je tudíž zcela logické. Pedpokladem pro to je ovšem dobrá orientace na pojišovacím trhu, znalost nabízených produkt, pojistných podmínek jednotlivých pojišoven a také schopnost správn stanovit své požadavky na pojištní. Kdo není s oblastí pojišovnictví v každodenním a intenzivním kontaktu, pro toho to mže být velmi nesnadný úkol. Zatímco drtivá vtšina z nás se pi volb, kam investovat své doasn volné finanní prostedky, svuje do rukou nezávislých finanních odborník, tak naopak pi volb, kde si pojistit svj majetek, jedná na vlastní pst a ídí se než svým rozumem spíše svojí vlastní intuicí. Každý rozumný lovk dnes nemarní as a energii na innostech, které je lepší penechat odborníkm v dané oblasti. Právní služby je lepší nechat na bedrech právníkm, obchody na burze burzovním maklém a pojištní pojišovacím zprostedkovatelm. I na našem pojišovacím trhu, totiž mezi stranou prodávající (pojišovny) a kupující (obané a firemní klientela), existuje mezilánek, který obchod mezi nimi dokáže zprostedkovat. Tím jsou pojišovací zprostedkovatelé (makléi, agenti, ). Jejich innost je založena na podobné platform jako u finanních poradc. Dalo by se íci, že pojišovací zprostedkovatel je trendem souasné doby, a to nejen pro obany, ale také pro podniky. Proto je tato práce zamena na výbr nejvhodnjšího pojišovacího zprostedkovatele pro spolenost, ve které pracuji. Jedná se o výrobní podnik patící k jedné ze stedních a úspšných spoleností v eské republice. Cílem práce je poukázat na potebu a výhodnost pojišovacího zprostedkovatele. Tento cíl bude splnn, pokud bude vybrán takový zprostedkovatel, který bude schopen pracovat nejen pro spolenost jako celek, ale i pro její zamstnance. Ovšem i pes vhodný výbr zprostedkovatele je nutné si na své pojištní dávat pozor. Proto je prací upozornno také na dležitost pojistných smluv

2 1. Pojišovnictví 1.1. Pojišovny Pojišovna je základní organizací ve sfée nazvané pojišovnictví. Pedmtem podnikaní pojišoven je pojišovací innost a jejím cílem je poskytování služeb, dosažení uritého zisku a významného postavení na trhu. Pojišovny provozují pojišovací innost na základ povolení eské národní banky. Pojišovna se sídlem na území eské republiky mže za podmínek uvedených zákonem o pojišovnictví provozovat pojišovací innost, pouze pokud byla založena jako akciová spolenost nebo družstvo. Dle zákona o pojišovnictví. 363/1999 Sb. se pojišovací inností rozumí uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního pedpisu pojišovnou, správu pojištní a poskytování plnní z pojistných smluv, poskytování asistenních služeb a zpracování osobních údaj s tmito innostmi souvisejících. Souástí pojišovací innosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišovny ("finanní umístní"), uzavírání smluv pojišovnou se zajišovnami o zajištní závazk pojišovny vyplývajících z jí uzavených pojistných smluv a innost smující k pedcházení vzniku škod a zmírování jejich následk. Základem fungování pojišoven je výbr dohodnutých finanních ástek - pojistného od vlastních klient - pojistník a pojištnc. Z tchto finanních ástek je vytváena tak zvaná pojistná rezerva. V okamžiku, kdy se nkterému klientovi pihodí njaká událost, na kterou uzavel pojistnou smlouvu, je mu vyplacena píslušná ást této pojistné rezervy. ást vybraného pojistného si ponechá pojišovna a z ní kryje své provozní náklady

3 Pojišovny v eské republice V eské republice psobí kolem padesáti pojišoven a poboek zahraniních pojišoven jejichž seznam je uveden níže. AEGON Pojišovna, a. s. AIG CZECH REPUBLIC pojišovna, a. s. Allianz pojišovna, a. s. ARAG - pojišovna právní ochrany, a. s. Aviva životní pojišovna, a. s. AXA životní pojišovna a.s. Cestovní pojišovna ADRIA Way družstvo CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠOVNA A. S. eská národní zdravotní pojišovna, a. s. eská podnikatelská pojišovna, a. s. eská pojišovna a. s. eská pojišovna ZDRAVÍ a. s. SOB Pojišovna, a. s., len holdingu SOB D.A.S. pojišovna právní ochrany, a. s. Euler Hermes escob, úvrová pojišovna, a. s. Evropská Cestovní Pojišovna, a. s. Exportní garanní a pojišovací spolenost, a. s. (EGAP) Generali Pojišovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišovací akciová spolenost - organizaní složka Gothaer Allgemeine Versicherung AG - organizaní složka pro eskou republiku HALALI, všeobecná pojišovna, a. s. Hasiská vzájemná pojišovna, a. s. HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - org. složka Hutnická zamstnanecká pojišovna Komerní pojišovna, a. s. Kooperativa, pojišovna, a. s. KRAVAG - LOGISTIK Versicherungs - Aktiengesellschaft - organizaní složka pro R MAXIMA pojišovna, a. s. Nationale - Nederlanden pojišovna, a. s

4 Nationale - Nederlanden životní pojišovna, organizaní složka Oborová zdravotní pojišovna zamstnanc bank, pojišoven a stavebnictví Pojišovna CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišovna eské spoitelny, a. s. Pojišovna Slavia a. s. Pojišovna VZP, a. s. PRVNÍ AMERICKO-ESKÁ POJIŠOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) QBE poisova, a.s., poboka Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišovna Servisní pojišovna a. s. Triglav pojišovna, a. s. UNIQA pojišovna, a. s. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišovna, a. s. Vitalitas pojišovna, a. s. Wüstenrot, životní pojišovna, a. s. Vojenská zdravotní pojišovna R Všeobecná zdravotní pojišovna, a. s. Zamstnanecká pojišovna Škoda Zdravotní pojišovna METAL - ALIANCE Zdravotní pojišovna ministerstva vnitra eské republiky Další subjekty pojistného trhu: AIDA - eská sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo Asociace eských pojišovacích maklé (APM) Atradius Credit Insurance N. V., organizaní složka eská asociace pojišoven eská kancelá pojistitel Svaz zdravotních pojišoven eské republiky - 4 -

5 1.2. Historie pojišovnictví Jestliže byly eeny základní informace o pojišovnách, ml by být vysvtlen také smysl jejich vzniku a vbec vznik pojištní na území eské republiky. Myšlenka principu pojištní je velmi stará. Archeologicky je doloženo, že již ve starém Egypt (asi okolo 2500 let ped n.l) uzavíraly kameníci dohody o spoleném krytí výdaj na pohby z pravideln vybíraných píspvk. V Evrop zaíná rozvoj pojištní spolen s rozvojem emesel a obchodu. Vznikají gildy a cechy, které ve svých stanovách mly zavedeno vytvoení spolené pokladny pro vyplácení plnní, došlo-li k vymezené pojistné události. Zatímco v Anglii a pímoských státech se rozvíjelo pedevším námoní pojištní, ve vnitrozemských státech to bylo zejména pojištní proti požáru a pojištní proti živelným katastrofám. Historie pojišovnictví na území eské republiky je doložena od konce 17. století. První eská vzájemná pojišovna byla zízena v Praze v roce V roce 1869 byla taktéž v Praze založena Vzájemná pojišovací banka Slavia, která rozšíila postupn svou innost z životního a majetkového pojištní i na zajišování, a vypracovala se na nejvýznamnjší pojišovnu v eských zemích, po roce 1918 i v samostatném eskoslovensku. V období tzv. 1. republiky bylo eské pojišovnictví na vysoké úrovni, srovnatelné s vysplými zemmi svta. Po 2. svtové válce došlo v roce 1945 k zestátnní soukromého pojišovnictví na území eskoslovenské republiky. Znárodnní postihlo pes 700 pojišovacích spolk a pojišoven a jejich pojistné kmeny byly pevedeny do pti národních podnik. Po únoru 1948 byla provedena úplná monopolizace pojišovnictví vytvoením jediného národního podniku eskoslovenské pojišovny, která sama zajišovala v rámci podmínek socialistického státu všechny funkce oboru, vetn spolupráce se zahraniím. Po roce 1969 byly formáln vytvoeny dv monopolní pojišovny, založené na teritoriálním principu eská státní pojišovna a slovenské státní pojišovna. Klíový význam pro novodobou historii pojišovnictví v eské republice mlo pijetí zákona o pojišovnictví. 185/1991 Sb., který otevel dvee vzniku a rozvoji konkurence, liberalizaci a propojení s evropským a svtovým pojistným trhem. Jedním ze základních zdroj rozvoje eského pojišovnictví byli práv pracovníci eskoslovenské pojišovny, když nkteí z nich po roce 1991 pešli do nov zakládaných konkurenních pojišovacích spoleností

6 Druhým významným zdrojem rozvoje se stali zahraniní investoi. ada hlavních zahraniních úastí nyní vykazuje pes 33% pedepsaného pojistného. Do R pinášejí nejen kapitál, ale i moderní know-how Pojištní Pojem pojištní lze charakterizovat jako produkt pojišoven. Jedná se o tak zvanou Pomoc v nouzi". Z hlediska ekonomického to znamená vytváet z píspvk zájemc o pojištní (pojistník) rezervy, které slouží k náhradám škod nebo k úhrad poteb, které vzniknou pojištným z nahodilých událostí. Jde o právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem. Základním úelem pojištní je zmírnit i odstranit nepíznivé dsledky zpsobené nahodilými událostmi. Efektivní zpsob tvorby a rozdlování penžních rezerv k úhrad poteb, které vznikají z nahodilých událostí Kritéria lenní pojištní Pojištní je tídno dle rzných kritérií. Dle EU se pojištní lení na životní a neživotní, neživotní Jedná se o všechna pojištní, která nemají charakter životního pojištní, jako je pojištní majetku, pojištní odpovdnosti za škodu, pojištní úrazu a další. Pojistné plnní se uhradí na základ pímého projevu rizika po pojistné události. životní Samostatné pojistné odvtví, které se orientuje na riziko dožití nebo úmrtí nebo jejich kombinace. V každém pípad pojišovna vyplatí pojistné plnní. Dle obanského zákoníku na pojištní majetku, pojištní odpovdnosti a pojištní osob. Listováním v odborných knihách i tením internetových stránek lze nalézt rzné zpsoby lenní pojištní. Ve sms se nakonec jedná o stejné druhy pojištní, pouze odlišné zpsoby jejich lenní

7 Nejlépe jsou druhy pojištní vysvtleny lenním pojištní dle paní Duchákové, která v své knize blíže specifikuje životní a neživotní pojištní Životní pojištní Životní pojištní pojišuje pouze riziko úmrtí i dožití. Výše pojistného nezávisí na výši škody, jelikož škoda v tomto pípad, je jen velmi tžko odhadnutelná. Výše tohoto plnní je rovna pojistné ástce. Na našem pojistném trhu je možné sjednat 3 základní druhy životního pojištní: 1) kapitálové 2) investiní 3) rizikové 1) kapitálové životní pojištní Tento druh životního pojištní v sob zahrnuje pojištní pro pípad smrti a spoení. To znamená, že ást z placeného pojistného je urena na pokrytí rizika smrti a ást je pojišovnou pipisována ve prospch klienta na tak zvaná. kapitálová hodnota. Tuto kapitálovou hodnotu pojišovna investuje a zhodnocuje. V pípad smrti klienta je pojišovna povinna vyplatit jak kapitálovou hodnotu pojištní tak pojistnou ástku pro pípad smrti. V pípad, že se klient dožije konce pojištní, vyplatí pojišovna klientovi kapitálovou hodnotu. Garantovaná minimální hranice zhodnocení je 2,4%. Životní pojištní je daov uznatelnou položkou. Dležité také je, že nastavení tohoto pojištní nelze bhem prbhu mnit. Pokud mohu mluvit z vlastní zkušenosti, je dležité si také uvdomit, že toto pojištní se vyplatí minimáln za 10 let spoení. Druhy: a) smrt + dožití v pomru 1:1 - pojistná ástka je totožná pro smrt i dožití - je nutné lékaské vyšetení a vyplnní dotazníku b) dožití s vrácením pojistného - ástka pro pípad dožití - pokud klient zeme, pojistka bude vrácena obmyšlené osob - není poteba lékaský dotazník - 7 -

8 c) dožití (isté dožití) - v pípad dožití bude klientovi vyplacena pojistná ástka + podíl na investiních výnosech - v pípad pojištní zaniká bez náhrady (obmyšlená osoba není urena) d) smrt + dožití - pojistná ástka pro dožití a úmrtí je klientem urena v pomru X:Y (nap. 3:1, 3:2..) e) s ástenými výplatami - v pípad dožití je ástka klientovi vyplácena ve více fázích bhem doby pojištní nap. v 50ti ,- v 60ti ,- v 70ti zbytek f) ROP return of premium - pojistná ástka pro pípad dožití je zanedbatelná a má pouze marketingový úel - pojistná ástka pro pípad úmrtí je nkolikanásobn vyšší - pojistná ástka pro pípad dožití je rovna ástce zaplaceného pojistného - tato forma životního pojištní v R není 2) investiní životní pojištní U tohoto typu pojištní není garantováno zhodnocení prostedk, jelikož je investováno rizikovji a to do aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a další. Výnos z tchto cenných papíru není jistý. Investiní životní pojištní je stejn jako kapitálové daov uznatelné, tudíž je možné uplatnit odpoet z daní. Rozdílné ovšem je, že u investiního pojištní lze mnit podíl mezi pojistným krytím a investiní složkou. 3) rizikové životní pojištní Toto pojištní se týká pouze pípadu úmrtí. Pojistné je sjednáváno na urité období, napíklad 5 let i 1 rok. Nkteré bankovní instituce ho vyžadují jako záruku na poskytnutí hypoténího úvru, kde je pojistná ástka i pojistná smlouva pevedena na banku. Jedná se o tak zvanou vinkulaci pojistné ástky, kdy jsou klientovi omezena dispoziní práva a svou smlouvu nemže jen tak zrušit. Pojistné bývá mnohem nižší a pokud klient nezeme, nevyplatí se. Toto pojištní není daov uznatelné. 4) doplkové pojištní Pojištní je pro pípad dožití. Ve stanoveném vku je klientovi vyplacen pedem stanovený dchod. a) asov neomezený (až do smrti i ddicm, ob.osobám) b) asov omezený - 8 -

9 5) penzijní pipojištní Penzijní pipojištní je sjednáváno u Penzijního fondu. Klient ho mže uzavít v pojišovn i bance. K tomuto pipojištní je státem garantován píspvek, který je závislý na výši píspvku klienta. Tabulka 1 Výše píspvku úastníka Výše píspvku úastníka v K Výše státního píspvku v K % z ástky nad 100 K % z ástky nad 200 K % z ástky nad 300 K % z ástky nad 400 K 500 a více 150 K Zdroj: Pojišovna Generali 6) vnové pojištní Toto pojištní je sjednáváno na dožití finann závislé osoby, vtšinou dítte. Pojistné plnní se pak vztahuje na uritou událost v život finann závislé osoby, napíklad na plnoletost, satek, ukonení studia, 25 let a další. Lze také sjednat doložku pro pípad úmrtí pojistníka, kde pojistné dále hradí pojišovna do pedem stanového vku i události Neživotní pojištní Neživotní pojištní je vždy škodové. Rizika: ohrožující zdraví nebo život osob vyvolávající pímé vcné škody (živelná rizika, ztráta vci, vandalismus) vyvolávající finanní ztráty (perušení výroby, odpovdnostní riziko) + rizika s absolutní nahodilostí (není jisté zda nastanou) + karenní lhta: odhad pojistného plnní po uritou dobu po sjednání pojištní lenní: 1) osob 2) majetku 3) odpovdnosti - 9 -

10 1) pojištní osob Klientovi je umožnno se pojistit vi rzným rizikm, které mohou ohrozit jeho osobu. a) úrazové Toto pojištní se vztahuje na trvalé následky úrazu, smrt úrazem (následkem úrazu) i újma na zdraví úrazem, plnní za dobu nezbytného léení, denní odškodné (za dobu pracovní neschopnosti, pi pobytu v nemocnici), úhrada náklad spojených s úrazem a pojištní drobných úraz. b) nemocenské V tomto pípad jsou klientem pojištny léebné výlohy v zahranií, nadstandard, vážná onemocnní, stomatologické výkony, denní dávky pi pracovní neschopnosti, denní podpora pi pobytu v nemocnici a další. 2) pojištní majetku Klient pojišuje svj majetek z následujících dvod: rizika pímých škod - živelná (požár, povode, zemtesení...) - vodovodní (kanalizace, topení...) - havarijní (na dopravních prostedcích, pepravovaném materiálu...) - odcizení a vandalství (zjištní viníka, zpsobení 3.osobou, stupe zabezpeení) - strojní (možnost vzniku škody v souvislosti s havárií i poruchou strojního zaízení) rizika finanních ztrát - perušení provozu (somážní pojištní) - úvrová rizika - nesolventnost dlužníka (klient poskytl úvr, ale dlužník nemže splácet) - platební nevle (klient poskytl úvr, ale dlužník nechce splácet) Klient má možnost vybrat rzné typy pojištní. a) pojištní majetku obyvatelstva domácnosti Pedmtem pojištní je soubor zaízení sloužící lenm domácnosti. na území bytu, ve sklep

11 pojištní nap. sbírek umleckých dl jen do urité výše sdružená pojištní (živelná rizika + vodovodní rizika + riziko odcizení) budovy živelná rizika riziko odcizení (nedostavná budova) proti nárazu dopravního prostedku havarijní pojištní: Pedmtem pojištní jsou škody zpsobené na motorových vozidlech. škody havárií, živelnou katastrofou, odcizení výše pojistného se odvíjí od stáí, typu i zagarážovanosti vozidla b) pojištní podnikatelských rizik Je sjednáváno proti rizikm, která ohrožují chod podniku. Jedná se o rizika: živelná (požár, povode) technická (strojní pojištní poškození, stavební a montážní rizika) somážní (pojištní provozu perušení provozu) úvr (viz. rizika finanních ztrát) dopravní (havarijní, lodní a letecké zásilky...) c) pojištní zemdlských rizik V tomto pípad lze pojistit: plodiny (krupobití, požár, sucho, povode, neúroda) hospodáská zvíata (úmrtí dobytka) d) pojištní právní ochrany U tohoto pojištní je pojistné plnní vyplaceno v pípad náklad se soudním ízením (advokát, soudní znalec, odhadce, samotné ízení). Nepatí sem odškodné, pokud je žalován klient. e) cestovní pojištní g) pojištní podle potu krytých rizik kryjící jedno riziko (požární pojištní) sdružení pojištní (pojištní domácnosti, více rzných rizik)

12 All Risks (všechna rizika, ale jsou tam uskuteovány výluky z pojištní, vyjmenována rizika, která krytá nejsou, rizika nejsou krytá, pokud se jedná o trestnou innost, jednání v opilosti i úmyslné jednání) Formy neživotního pojištní: a) na asovou hodnotu: pojistné plnní poskytováno ve výši hodnoty majetku tsn ped pojistnou událostí b) na novou hodnotu: pojistné plnní poskytováno v takové výši, aby bylo možné majetek opravit nebo koupit nový c) kombinované d) odpovdnost za škody: kryta rizika ze zpsobení škod jiným osobám v dsledku vyvíjení urité innosti nutné soudní rozhodnutí o vin nap. lékai, právníci, pojišovací makléi Skladba eského trhu podle pojištní Následující graf nám znázoruje, které pojištní je v eského republice nejvíce sjednáváno. Skladba trhu podle pojištní Životní pojištní Pojištní odpovdnosti z provozu vozidla Pojištní majetku Havarijní pojištní pozemních vozidel krom kolejových Zákonné pojištní odpovdnosti zamstnavatele Pojištní odpovdnosti za škodu ostatní 0,13 0,042 0,039 0,065 0,388 0,149 0,187 Zdroj: Graf 1 Skladba trhu podle pojištní

13 2. Zprostedkování pojištní Zprostedkovatelská innost v pojišovnictví je odborná innost, která se ídí zákonem. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a likvidátorech. Provádí ji fyzická nebo právnická osoba. Tato innost spoívá v : - uzavírání pojistných smluv jménem pojišovny - pedkládání návrh pojistných smluv zájemcm o pojištní Pojišovacím zprostedkovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu provozuje zprostedkovatelskou innost v pojišovnictví Typy pojišovacích zprostedkovatel Dle tohoto zákona rozlišujeme tyi typy pojišovacích zprostedkovatel: 1) Vázaný pojišovací zprostedkovatel Tento zprostedkovatel vykonává tuto innost pro jednu nebo více pojišoven. Pokud pracuje pro více pojišoven nesmí nabízet konkurenní produkty. Je povinen se ídit písemnou smlouvou (nap. smlouvou o obchodním zastoupení), kterou uzavel s pojišovnou, pro kterou dané pojištní zprostedkovává. Vázaný pojišovací zprostedkovatel není oprávnn inkasovat pojistné. 2) Podízený pojišovací zprostedkovatel Vykonává innost pro jednoho nebo více pojišovacích agent nebo pojišovacích maklé. Spolupráce mezi ním a pojišovacím agentem nebo makléem je založena na písemní smlouv. Za zpsobenou škodu pi výkonu zprostedkovatelské innosti odpovídá pojišovací agent nebo maklé pro nhož je v tom konkrétním pípad inný. Tento zprostedkovatel na sebe nesmí vázat jiné zprostedkovatele a také nemá oprávnní inkasovat pojistné. 3) Pojišovací agent Tento zprostedkovatel zahrnuje 2 kategorie: a) Pojišovací agent nevýhradní Má oprávnní vykonávat innost pro jednu nebo více pojišoven se kterými musí mít uzavené smlouvy. Na základ smlouvy s danou pojišovnou mže inkasovat pojistné. Nabízené produkty rzných pojišoven mohou být vzájemn konkurenní. Po celou dobu výkonu svém

14 innosti je povinen být pojištn pro pípad odpovdnosti za škodu zpsobenou výkonem této innosti. b) Pojišovací agent výhradní Na rozdíl od agenta nevýhradního smí vykonávat innost pouze pro jednu pojišovnu. Je povinen se ídit písemnou smlouvou s pojišovnou a na základ dohody mže být oprávnn inkasovat pojistné. V tomto pípad za zpsobenou škodu odpovídá pojišovna. 4) Pojišovací maklé Maklé vykonává zprostedkovací innost pro pojišovnu odlišným zpsobem než tomu bylo doposud, maklé vykonává innost pro zájemce o pojištní (klienta) na základ smlouvy s klientem. Pojišovací maklé zpracovává kompletní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných program Externí partnei Pojišovny také spolupracují s externími partnery, kteí mohou zprostedkovávat pojištní. Jedná se o obchodní partnery, kteí spolupracují s pojišovnou na základ obchodní smlouvy vymezující jejich rozsah spolupráce. Mezi externí partnery patí: externí sít na úrovni centrály pojišovací makléi realitní kanceláe prodejci motorových vozidel dealei, autobazary, leasingové spolenosti prodejci stroj a dalších zaízení pojišovací zprostedkovatelé, kteí vykonávají zprostedkovatelskou innost v oblasti prmyslu a podnikání cestovní kanceláe ostatní externí partnei vetn nevýhradních obchodních zástupc

15 3. Charakteristika jednotlivých typ pojišovacích zprostedkovatel 3.1. Charakteristika pojišovacích zprostedkovatel Tabulka 2 Charakteristika pojišovacích zprostedkovatel Poj. maklé Agent výhradní Agent nevýhradní Podízený zprosted. odmování Pojišovnou ano ano ano Agentem nebo makléem ano Pojišovnou pokud nebylo s klientem dohodnuto jinak Výkon zprosted. innosti Jménem a na úet jedné poj. Pro více poj.,produkt nesmí být konkurenní Pro více poj., bez omezení Jménem a na úet agenta nebo maklée Pro zájemce o pojištní (klienta) ano ano ano Inkaso poj. a výplata poj. plnní nesmí ano ano ano Mže inkasovat poj. a zprostedkovat výplatu poj. plnní Mže inkasovat pouze pojistné Zdroj:informaní materiály eské pojišovny ano ano ano ano Vázaný zprosted Výhody a nevýhody jednotlivých zprostedkovatel pojištní ano Vycházejme ze zákona o pojišovacích zprostedkovatelích, kde lze najít hlavní výhody a nevýhody všech výše uvedených zprostedkovatel. Vázaný pojišovací zprostedkovatel Výhody: zastupuje jednu až ti pojišovny (výjimen i více) je vhodný pro klienty, kteí preferují jím zastupované pojišovny, jeho služby jsou pro klienta zpravidla bezplatné Nevýhody: omezený výbr produkt (nesmí si konkurovat, když zastupuje více pojišoven), nemá možnost provádt nezávislé analýzy produkt

16 Pojišovací agent Výhody: mže zastupovat více pojišoven a produkty si mohou konkurovat, službu provádí zpravidla bezúplatn Nevýhoda: omezený výbr produkt, nemá možnost provádt nezávislé analýzy produkt Maklé Výhoda: mže provádt analýzy produkt, nemá omezení pi výbru pojišoven, zamují se pedevším na firemní klientelu v nkterých pípadech mže požadovat platbu od klienta,dlá analýzu pojistného rizika a vytváí statistiku pojištní od rzných pojišoven a jejich produkt Podízený pojišovací zprostedkovatel Výhoda: mže zprostedkovan využívat výhod a možností nadízeného pojišovacího agenta nebo maklée (více pojišoven, výbr konkurenních produkt analýzy produkt apod.) a souasn ve vztahu ke klientovi omezovat jejich výhody (závislost na provizích, placení služby, jakýkoliv typ klienta oban i firma) Nevýhoda: v nkterých pípadech omezený výbr produkt, nemá možnost provádt nezávislé analýzy produkt 3.3. Registrace pojišovacích zprostedkovatel Registraci pojišovacích zprostedkovatel provádí eská národní banka na základ žádosti pojišovacího zprostedkovatele. Žádost musí obsahovat: - identifikaní údaje poj. zprostedkovatele - údaje o rozsahu provozované zprostedkovatelské innosti v pojišovnictví, pedpokládaný den zprostedkovatelské innosti a identifikaní íslo, pokud jej poj. zprostedkovatel má K žádosti je teba piložit dané dokumenty

17 3.4. Registr pojišovacích zprostedkovatel Pojišovací zprostedkovatelé jsou evidování ve zvláštním registru, který vede eská národní banka. Tento registr je veejn pístupný každý má právo do nj nahlížet. Zápis do registru je podmínkou výkonu zprostedkovatelské innosti. Pojišovací zprostedkovatel, který je registrován, je oprávnn vykonávat zprostedkovatelskou innost v pojišovnictví jak na území R, tak i v ostatních lenských státech Evropské unie Odborná zpsobilost poj. zprostedkovatele Jedním z pedpoklad výkonu zprostedkovatelské innosti je dosažení píslušného stupn odborné zpsobilosti. Odbornou zpsobilostí se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí, které jsou nezbytné pro výkon jeho innosti. Všeobecné znalosti se prokazují dokladem o ukonení stedoškolského studia. Odborné znalosti se prokazují: dokladem o absolvování odborného studia na stední nebo vysoké škole. Musí se jednat o studium zamené na pojišovnictví, finanní služby nebo související oblasti dokladem o složení odborné zkoušky pro píslušný kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti: Podle náronosti se rozlišují ti kvalifikaní stupn odborné zpsobilosti: základní musí dosáhnout vázaní a podízení pojišovací zprostedkovatelé a pojišovací agenti registrovaní jako výhradní stední musí dosáhnout pojišovací agenti ( s výjimkou agent registrovaných jako výhradní) vyšší pojišovací makléi Odborné znalosti všech kvalifikaních stup je teba prbžn doplovat vždy po 5 letech a s tím je i nutnost absolvovat pezkoušení

18 3.6. Postavení odpovdného zástupce právnické osoby poj. zprostedkovatele Pokud je pojišovací agent (s výjimkou poj. agenta registrovaného jako výhradní) nebo pojišovací maklé právnická osoba, je povinen si ustanovit svého odpovdného zástupce. Odpovdným zástupcem mže být pouze fyzická osoba. Osoba odpovdného zástupce se zapisuje do registru, ve kterém jsou vedeni pojišovací zprostedkovatelé. Odpovdný zástupce odpovídá za dodržování právních pedpis pojišovacím zprostedkovatelem. Jeho povinností je navrhovat opatení k náprav, zjistí-li njaké nedostatky v innosti pojišovacího zprostedkovatele, a takové nedostatky hlásit Ministerstvu financí Odmování Vázanému pojišovacímu zprostedkovateli a pojišovacímu agentovi poskytuje úplatu za zprostedkování innosti tak zvanou provizi vždy ta pojišovna, pro kterou konkrétní pojištní zprostedkoval. Podízenému pojišovacímu zprostedkovateli poskytuje provizi píslušný pojišovací agent nebo pojišovací maklé, pro kterého je inný. Pojišovací maklé je odmován píslušnou pojišovnou, pokud se s pojistníkem (klientem) a s touto pojišovnou nedohodne jinak Inkaso pojistného Vázaný poj. zprostedkovatel ani podízený poj. zprostedkovatel nesmí inkasovat pojistné ani zprostedkovávat výplatu pojistného plnní (tzn. že tato oprávnní si nemže s pojišovnou smluvn dohodnout). Poj. agent registrovaný jako výhradní mže být pojišovnou zmocnn k inkasu pojistného, ale nikoliv ke zprostedkování výplaty pojistného plnní. Pro pevody pojistného musí používat speciáln zízený bankovní úet oddlený od vlastního hospodaení. Ostatní poj. agenti i makléi mohou být na základ zmocnní pojišovny oprávnni inkasovat pojistné i zprostedkovávat výplatu pojistného plnní (mohou ale nemusí tato oprávnní od pojišovny mít)

19 3.9. Povinnosti pojišovacího zprostedkovatele vi klientovi V zákon o pojišovacích zprostedkovatelích jsou uvedeny povinnosti zprostedkovatel. Poj. zprostedkovatel je povinen: ochránit zájmy spotebitele, nesmí uvádt nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepesné nebo nejasné údaje a informace na požádání klienta je povinen sdlit mu zpsoby odmování, pedložit mu osvdení o svém zápisu do registru nesmí poskytovat klientovi neoprávnné finanní výhody informovat klienta zda konkrétní pojištní zprostedkovává pro jednu nebo více pojišoven Ped uzavením pojistné smlouvy (nebo pi její zmn) je poj. zprostedkovatel povinen klientovi sdlit: identifikaní údaje (tj. jméno, píjmení i obchodní firmu, sídlo resp. bydlišt, jméno osoby, která jedná jeho jménem) registr, ve kterém je evidován Dále je poj. zprostedkovatel povinen ped uzavením pojistné smlouvy zaznamenat požadavky a poteby klienta související se sjednaným pojištním a dvody na kterých zakládá svá doporuení klientovi pro výbr konkrétního pojistného produktu Povinnosti poj. zprostedkovatele vi pojišovn Poj. zprostedkovatel je povinen pedložit pojišovn osvdení o svém zápisu do registru NB o pojišovacích zprostedkovatelích. Zárove dodá pojišovn doklad o bezúhonnosti a výpis z obchodního rejstíku nebo živnostenský list, ve kterém je zapsána pevažující innost pojišovacího zprostedkovatele. Pojišovna poté uzave s tímto pojišovacím zprostedkovatelem smlouvu o spolupráci

20 3.11. Agent nebo maklé Z výše uvedených typ zprostedkovatel by dle uvedených charakteristik byla nejlepším ešením volba mezi pojišovacím agentem a pojišovacím makléem. Spolenost, pro kterou je zprostedkovatel vybírán, potebuje takového, který je nezávislý, a který pracuje pro svého klienta, tedy pro spolenost a její zamstnance, a ne pro pojišovnu. Výbr je tedy jasný, tento základní požadavek spluje maklé. Pojišovacím makléem je osoba i spolenost, která vykonává zprostedkovatelskou innost v pojišovnictví na základ smlouvy se zájemcem o pojištní nebo jím udlené plné moci k zastupování v záležitostech pojištní. Na rozdíl od pojišovacího agenta, který vystupuje jménem konkrétní pojišovny, je maklé zcela nezávislý na pojišovn, u které umístí konkrétní pojistnou smlouvu. Maklé hájí oprávnné zájmy svých klient, zpracovává pro n optimální pojistné programy jak z hlediska jejich poteb, tak z hlediska nabídky na pojistném trhu. Krom této základní innosti vykonávají pojišovací makléi rzné poradenské innosti, a to hlavn v oblasti ízení rizik i zabezpeení. Proto bude práce dále vnována innosti a výbru pojišovacího maklée

21 4. innost pojišovacího maklée innost pojišovacích maklé je upravena zákonem. 38/2004 Sb. Pojišovací makléi se nejvíce vnují klientm z ad stedních a vtších spoleností, kde je poteba jejich služeb nejvýraznjší a kde nacházejí i prostor pro tvorbu pojistných program podle konkrétních poteb každého klienta. ada maklé se však zabývá i pojištním oban nebo drobných podnikatel, které nabízí ada pojišoven. V eské republice zahájili pojišovací makléi svoji innost krátce po otevení pojistného trhu v roce Vedle mezinárodních pojišovací maklé, jejichž poet se vlivem fúzí spíše snižuje, zde psobí i ada kvalitních eských maklé, kteí již získali potebné zkušenosti. Na souasném složitém eském pojistném trhu, kde se pohybují desítky pojišoven s celou adou produkt, je to práv pojišovací maklé, kdo za svého klienta kvalifikovan jedná s pojistiteli o nabízených podmínkách a pispívá tak významn ke zdravému konkurennímu prostedí Postup innosti pojišovacího maklée 1) Identifikace a analýza rizik, které mohou ohrozit klienta pi cest za vyteným cílem identifikovat rizika plynoucí z innosti klienta tato rizika detailn analyzovat a posoudit jejich závažnost navrhnout opatení pro jejich preventivní eliminaci navrhnout zpsob a rozsah potebného pojištní dle poteb klienta 2) Posouzení stávajícího pojištní, nezbytné pro definici výchozího stavu pojistné ochrany. 3) Umístní rizik na pojistném trhu, výbr vhodné pojišovny a zprostedkování kvalitních pojistných smluv. 4) Správa pojištní, tedy neustálou aktualizaci smluv podle skuteného stavu majetku a mnících rizik. 5) ešení škod a pojistných událostí - aktivní pomoc pi vyizování a náhrad škod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více