1. Pojišovnictví Pojišovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny"

Transkript

1 Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou výhodu v rozšíení možnosti výbru optimálního pojištní. Vytžit z konkurenního boje jednotlivých pojišoven pi uzavení pojištní pro sebe co nejvýhodnjší podmínky je tudíž zcela logické. Pedpokladem pro to je ovšem dobrá orientace na pojišovacím trhu, znalost nabízených produkt, pojistných podmínek jednotlivých pojišoven a také schopnost správn stanovit své požadavky na pojištní. Kdo není s oblastí pojišovnictví v každodenním a intenzivním kontaktu, pro toho to mže být velmi nesnadný úkol. Zatímco drtivá vtšina z nás se pi volb, kam investovat své doasn volné finanní prostedky, svuje do rukou nezávislých finanních odborník, tak naopak pi volb, kde si pojistit svj majetek, jedná na vlastní pst a ídí se než svým rozumem spíše svojí vlastní intuicí. Každý rozumný lovk dnes nemarní as a energii na innostech, které je lepší penechat odborníkm v dané oblasti. Právní služby je lepší nechat na bedrech právníkm, obchody na burze burzovním maklém a pojištní pojišovacím zprostedkovatelm. I na našem pojišovacím trhu, totiž mezi stranou prodávající (pojišovny) a kupující (obané a firemní klientela), existuje mezilánek, který obchod mezi nimi dokáže zprostedkovat. Tím jsou pojišovací zprostedkovatelé (makléi, agenti, ). Jejich innost je založena na podobné platform jako u finanních poradc. Dalo by se íci, že pojišovací zprostedkovatel je trendem souasné doby, a to nejen pro obany, ale také pro podniky. Proto je tato práce zamena na výbr nejvhodnjšího pojišovacího zprostedkovatele pro spolenost, ve které pracuji. Jedná se o výrobní podnik patící k jedné ze stedních a úspšných spoleností v eské republice. Cílem práce je poukázat na potebu a výhodnost pojišovacího zprostedkovatele. Tento cíl bude splnn, pokud bude vybrán takový zprostedkovatel, který bude schopen pracovat nejen pro spolenost jako celek, ale i pro její zamstnance. Ovšem i pes vhodný výbr zprostedkovatele je nutné si na své pojištní dávat pozor. Proto je prací upozornno také na dležitost pojistných smluv

2 1. Pojišovnictví 1.1. Pojišovny Pojišovna je základní organizací ve sfée nazvané pojišovnictví. Pedmtem podnikaní pojišoven je pojišovací innost a jejím cílem je poskytování služeb, dosažení uritého zisku a významného postavení na trhu. Pojišovny provozují pojišovací innost na základ povolení eské národní banky. Pojišovna se sídlem na území eské republiky mže za podmínek uvedených zákonem o pojišovnictví provozovat pojišovací innost, pouze pokud byla založena jako akciová spolenost nebo družstvo. Dle zákona o pojišovnictví. 363/1999 Sb. se pojišovací inností rozumí uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního pedpisu pojišovnou, správu pojištní a poskytování plnní z pojistných smluv, poskytování asistenních služeb a zpracování osobních údaj s tmito innostmi souvisejících. Souástí pojišovací innosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišovny ("finanní umístní"), uzavírání smluv pojišovnou se zajišovnami o zajištní závazk pojišovny vyplývajících z jí uzavených pojistných smluv a innost smující k pedcházení vzniku škod a zmírování jejich následk. Základem fungování pojišoven je výbr dohodnutých finanních ástek - pojistného od vlastních klient - pojistník a pojištnc. Z tchto finanních ástek je vytváena tak zvaná pojistná rezerva. V okamžiku, kdy se nkterému klientovi pihodí njaká událost, na kterou uzavel pojistnou smlouvu, je mu vyplacena píslušná ást této pojistné rezervy. ást vybraného pojistného si ponechá pojišovna a z ní kryje své provozní náklady

3 Pojišovny v eské republice V eské republice psobí kolem padesáti pojišoven a poboek zahraniních pojišoven jejichž seznam je uveden níže. AEGON Pojišovna, a. s. AIG CZECH REPUBLIC pojišovna, a. s. Allianz pojišovna, a. s. ARAG - pojišovna právní ochrany, a. s. Aviva životní pojišovna, a. s. AXA životní pojišovna a.s. Cestovní pojišovna ADRIA Way družstvo CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠOVNA A. S. eská národní zdravotní pojišovna, a. s. eská podnikatelská pojišovna, a. s. eská pojišovna a. s. eská pojišovna ZDRAVÍ a. s. SOB Pojišovna, a. s., len holdingu SOB D.A.S. pojišovna právní ochrany, a. s. Euler Hermes escob, úvrová pojišovna, a. s. Evropská Cestovní Pojišovna, a. s. Exportní garanní a pojišovací spolenost, a. s. (EGAP) Generali Pojišovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišovací akciová spolenost - organizaní složka Gothaer Allgemeine Versicherung AG - organizaní složka pro eskou republiku HALALI, všeobecná pojišovna, a. s. Hasiská vzájemná pojišovna, a. s. HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - org. složka Hutnická zamstnanecká pojišovna Komerní pojišovna, a. s. Kooperativa, pojišovna, a. s. KRAVAG - LOGISTIK Versicherungs - Aktiengesellschaft - organizaní složka pro R MAXIMA pojišovna, a. s. Nationale - Nederlanden pojišovna, a. s

4 Nationale - Nederlanden životní pojišovna, organizaní složka Oborová zdravotní pojišovna zamstnanc bank, pojišoven a stavebnictví Pojišovna CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišovna eské spoitelny, a. s. Pojišovna Slavia a. s. Pojišovna VZP, a. s. PRVNÍ AMERICKO-ESKÁ POJIŠOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) QBE poisova, a.s., poboka Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišovna Servisní pojišovna a. s. Triglav pojišovna, a. s. UNIQA pojišovna, a. s. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišovna, a. s. Vitalitas pojišovna, a. s. Wüstenrot, životní pojišovna, a. s. Vojenská zdravotní pojišovna R Všeobecná zdravotní pojišovna, a. s. Zamstnanecká pojišovna Škoda Zdravotní pojišovna METAL - ALIANCE Zdravotní pojišovna ministerstva vnitra eské republiky Další subjekty pojistného trhu: AIDA - eská sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo Asociace eských pojišovacích maklé (APM) Atradius Credit Insurance N. V., organizaní složka eská asociace pojišoven eská kancelá pojistitel Svaz zdravotních pojišoven eské republiky - 4 -

5 1.2. Historie pojišovnictví Jestliže byly eeny základní informace o pojišovnách, ml by být vysvtlen také smysl jejich vzniku a vbec vznik pojištní na území eské republiky. Myšlenka principu pojištní je velmi stará. Archeologicky je doloženo, že již ve starém Egypt (asi okolo 2500 let ped n.l) uzavíraly kameníci dohody o spoleném krytí výdaj na pohby z pravideln vybíraných píspvk. V Evrop zaíná rozvoj pojištní spolen s rozvojem emesel a obchodu. Vznikají gildy a cechy, které ve svých stanovách mly zavedeno vytvoení spolené pokladny pro vyplácení plnní, došlo-li k vymezené pojistné události. Zatímco v Anglii a pímoských státech se rozvíjelo pedevším námoní pojištní, ve vnitrozemských státech to bylo zejména pojištní proti požáru a pojištní proti živelným katastrofám. Historie pojišovnictví na území eské republiky je doložena od konce 17. století. První eská vzájemná pojišovna byla zízena v Praze v roce V roce 1869 byla taktéž v Praze založena Vzájemná pojišovací banka Slavia, která rozšíila postupn svou innost z životního a majetkového pojištní i na zajišování, a vypracovala se na nejvýznamnjší pojišovnu v eských zemích, po roce 1918 i v samostatném eskoslovensku. V období tzv. 1. republiky bylo eské pojišovnictví na vysoké úrovni, srovnatelné s vysplými zemmi svta. Po 2. svtové válce došlo v roce 1945 k zestátnní soukromého pojišovnictví na území eskoslovenské republiky. Znárodnní postihlo pes 700 pojišovacích spolk a pojišoven a jejich pojistné kmeny byly pevedeny do pti národních podnik. Po únoru 1948 byla provedena úplná monopolizace pojišovnictví vytvoením jediného národního podniku eskoslovenské pojišovny, která sama zajišovala v rámci podmínek socialistického státu všechny funkce oboru, vetn spolupráce se zahraniím. Po roce 1969 byly formáln vytvoeny dv monopolní pojišovny, založené na teritoriálním principu eská státní pojišovna a slovenské státní pojišovna. Klíový význam pro novodobou historii pojišovnictví v eské republice mlo pijetí zákona o pojišovnictví. 185/1991 Sb., který otevel dvee vzniku a rozvoji konkurence, liberalizaci a propojení s evropským a svtovým pojistným trhem. Jedním ze základních zdroj rozvoje eského pojišovnictví byli práv pracovníci eskoslovenské pojišovny, když nkteí z nich po roce 1991 pešli do nov zakládaných konkurenních pojišovacích spoleností

6 Druhým významným zdrojem rozvoje se stali zahraniní investoi. ada hlavních zahraniních úastí nyní vykazuje pes 33% pedepsaného pojistného. Do R pinášejí nejen kapitál, ale i moderní know-how Pojištní Pojem pojištní lze charakterizovat jako produkt pojišoven. Jedná se o tak zvanou Pomoc v nouzi". Z hlediska ekonomického to znamená vytváet z píspvk zájemc o pojištní (pojistník) rezervy, které slouží k náhradám škod nebo k úhrad poteb, které vzniknou pojištným z nahodilých událostí. Jde o právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem. Základním úelem pojištní je zmírnit i odstranit nepíznivé dsledky zpsobené nahodilými událostmi. Efektivní zpsob tvorby a rozdlování penžních rezerv k úhrad poteb, které vznikají z nahodilých událostí Kritéria lenní pojištní Pojištní je tídno dle rzných kritérií. Dle EU se pojištní lení na životní a neživotní, neživotní Jedná se o všechna pojištní, která nemají charakter životního pojištní, jako je pojištní majetku, pojištní odpovdnosti za škodu, pojištní úrazu a další. Pojistné plnní se uhradí na základ pímého projevu rizika po pojistné události. životní Samostatné pojistné odvtví, které se orientuje na riziko dožití nebo úmrtí nebo jejich kombinace. V každém pípad pojišovna vyplatí pojistné plnní. Dle obanského zákoníku na pojištní majetku, pojištní odpovdnosti a pojištní osob. Listováním v odborných knihách i tením internetových stránek lze nalézt rzné zpsoby lenní pojištní. Ve sms se nakonec jedná o stejné druhy pojištní, pouze odlišné zpsoby jejich lenní

7 Nejlépe jsou druhy pojištní vysvtleny lenním pojištní dle paní Duchákové, která v své knize blíže specifikuje životní a neživotní pojištní Životní pojištní Životní pojištní pojišuje pouze riziko úmrtí i dožití. Výše pojistného nezávisí na výši škody, jelikož škoda v tomto pípad, je jen velmi tžko odhadnutelná. Výše tohoto plnní je rovna pojistné ástce. Na našem pojistném trhu je možné sjednat 3 základní druhy životního pojištní: 1) kapitálové 2) investiní 3) rizikové 1) kapitálové životní pojištní Tento druh životního pojištní v sob zahrnuje pojištní pro pípad smrti a spoení. To znamená, že ást z placeného pojistného je urena na pokrytí rizika smrti a ást je pojišovnou pipisována ve prospch klienta na tak zvaná. kapitálová hodnota. Tuto kapitálovou hodnotu pojišovna investuje a zhodnocuje. V pípad smrti klienta je pojišovna povinna vyplatit jak kapitálovou hodnotu pojištní tak pojistnou ástku pro pípad smrti. V pípad, že se klient dožije konce pojištní, vyplatí pojišovna klientovi kapitálovou hodnotu. Garantovaná minimální hranice zhodnocení je 2,4%. Životní pojištní je daov uznatelnou položkou. Dležité také je, že nastavení tohoto pojištní nelze bhem prbhu mnit. Pokud mohu mluvit z vlastní zkušenosti, je dležité si také uvdomit, že toto pojištní se vyplatí minimáln za 10 let spoení. Druhy: a) smrt + dožití v pomru 1:1 - pojistná ástka je totožná pro smrt i dožití - je nutné lékaské vyšetení a vyplnní dotazníku b) dožití s vrácením pojistného - ástka pro pípad dožití - pokud klient zeme, pojistka bude vrácena obmyšlené osob - není poteba lékaský dotazník - 7 -

8 c) dožití (isté dožití) - v pípad dožití bude klientovi vyplacena pojistná ástka + podíl na investiních výnosech - v pípad pojištní zaniká bez náhrady (obmyšlená osoba není urena) d) smrt + dožití - pojistná ástka pro dožití a úmrtí je klientem urena v pomru X:Y (nap. 3:1, 3:2..) e) s ástenými výplatami - v pípad dožití je ástka klientovi vyplácena ve více fázích bhem doby pojištní nap. v 50ti ,- v 60ti ,- v 70ti zbytek f) ROP return of premium - pojistná ástka pro pípad dožití je zanedbatelná a má pouze marketingový úel - pojistná ástka pro pípad úmrtí je nkolikanásobn vyšší - pojistná ástka pro pípad dožití je rovna ástce zaplaceného pojistného - tato forma životního pojištní v R není 2) investiní životní pojištní U tohoto typu pojištní není garantováno zhodnocení prostedk, jelikož je investováno rizikovji a to do aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a další. Výnos z tchto cenných papíru není jistý. Investiní životní pojištní je stejn jako kapitálové daov uznatelné, tudíž je možné uplatnit odpoet z daní. Rozdílné ovšem je, že u investiního pojištní lze mnit podíl mezi pojistným krytím a investiní složkou. 3) rizikové životní pojištní Toto pojištní se týká pouze pípadu úmrtí. Pojistné je sjednáváno na urité období, napíklad 5 let i 1 rok. Nkteré bankovní instituce ho vyžadují jako záruku na poskytnutí hypoténího úvru, kde je pojistná ástka i pojistná smlouva pevedena na banku. Jedná se o tak zvanou vinkulaci pojistné ástky, kdy jsou klientovi omezena dispoziní práva a svou smlouvu nemže jen tak zrušit. Pojistné bývá mnohem nižší a pokud klient nezeme, nevyplatí se. Toto pojištní není daov uznatelné. 4) doplkové pojištní Pojištní je pro pípad dožití. Ve stanoveném vku je klientovi vyplacen pedem stanovený dchod. a) asov neomezený (až do smrti i ddicm, ob.osobám) b) asov omezený - 8 -

9 5) penzijní pipojištní Penzijní pipojištní je sjednáváno u Penzijního fondu. Klient ho mže uzavít v pojišovn i bance. K tomuto pipojištní je státem garantován píspvek, který je závislý na výši píspvku klienta. Tabulka 1 Výše píspvku úastníka Výše píspvku úastníka v K Výše státního píspvku v K % z ástky nad 100 K % z ástky nad 200 K % z ástky nad 300 K % z ástky nad 400 K 500 a více 150 K Zdroj: Pojišovna Generali 6) vnové pojištní Toto pojištní je sjednáváno na dožití finann závislé osoby, vtšinou dítte. Pojistné plnní se pak vztahuje na uritou událost v život finann závislé osoby, napíklad na plnoletost, satek, ukonení studia, 25 let a další. Lze také sjednat doložku pro pípad úmrtí pojistníka, kde pojistné dále hradí pojišovna do pedem stanového vku i události Neživotní pojištní Neživotní pojištní je vždy škodové. Rizika: ohrožující zdraví nebo život osob vyvolávající pímé vcné škody (živelná rizika, ztráta vci, vandalismus) vyvolávající finanní ztráty (perušení výroby, odpovdnostní riziko) + rizika s absolutní nahodilostí (není jisté zda nastanou) + karenní lhta: odhad pojistného plnní po uritou dobu po sjednání pojištní lenní: 1) osob 2) majetku 3) odpovdnosti - 9 -

10 1) pojištní osob Klientovi je umožnno se pojistit vi rzným rizikm, které mohou ohrozit jeho osobu. a) úrazové Toto pojištní se vztahuje na trvalé následky úrazu, smrt úrazem (následkem úrazu) i újma na zdraví úrazem, plnní za dobu nezbytného léení, denní odškodné (za dobu pracovní neschopnosti, pi pobytu v nemocnici), úhrada náklad spojených s úrazem a pojištní drobných úraz. b) nemocenské V tomto pípad jsou klientem pojištny léebné výlohy v zahranií, nadstandard, vážná onemocnní, stomatologické výkony, denní dávky pi pracovní neschopnosti, denní podpora pi pobytu v nemocnici a další. 2) pojištní majetku Klient pojišuje svj majetek z následujících dvod: rizika pímých škod - živelná (požár, povode, zemtesení...) - vodovodní (kanalizace, topení...) - havarijní (na dopravních prostedcích, pepravovaném materiálu...) - odcizení a vandalství (zjištní viníka, zpsobení 3.osobou, stupe zabezpeení) - strojní (možnost vzniku škody v souvislosti s havárií i poruchou strojního zaízení) rizika finanních ztrát - perušení provozu (somážní pojištní) - úvrová rizika - nesolventnost dlužníka (klient poskytl úvr, ale dlužník nemže splácet) - platební nevle (klient poskytl úvr, ale dlužník nechce splácet) Klient má možnost vybrat rzné typy pojištní. a) pojištní majetku obyvatelstva domácnosti Pedmtem pojištní je soubor zaízení sloužící lenm domácnosti. na území bytu, ve sklep

11 pojištní nap. sbírek umleckých dl jen do urité výše sdružená pojištní (živelná rizika + vodovodní rizika + riziko odcizení) budovy živelná rizika riziko odcizení (nedostavná budova) proti nárazu dopravního prostedku havarijní pojištní: Pedmtem pojištní jsou škody zpsobené na motorových vozidlech. škody havárií, živelnou katastrofou, odcizení výše pojistného se odvíjí od stáí, typu i zagarážovanosti vozidla b) pojištní podnikatelských rizik Je sjednáváno proti rizikm, která ohrožují chod podniku. Jedná se o rizika: živelná (požár, povode) technická (strojní pojištní poškození, stavební a montážní rizika) somážní (pojištní provozu perušení provozu) úvr (viz. rizika finanních ztrát) dopravní (havarijní, lodní a letecké zásilky...) c) pojištní zemdlských rizik V tomto pípad lze pojistit: plodiny (krupobití, požár, sucho, povode, neúroda) hospodáská zvíata (úmrtí dobytka) d) pojištní právní ochrany U tohoto pojištní je pojistné plnní vyplaceno v pípad náklad se soudním ízením (advokát, soudní znalec, odhadce, samotné ízení). Nepatí sem odškodné, pokud je žalován klient. e) cestovní pojištní g) pojištní podle potu krytých rizik kryjící jedno riziko (požární pojištní) sdružení pojištní (pojištní domácnosti, více rzných rizik)

12 All Risks (všechna rizika, ale jsou tam uskuteovány výluky z pojištní, vyjmenována rizika, která krytá nejsou, rizika nejsou krytá, pokud se jedná o trestnou innost, jednání v opilosti i úmyslné jednání) Formy neživotního pojištní: a) na asovou hodnotu: pojistné plnní poskytováno ve výši hodnoty majetku tsn ped pojistnou událostí b) na novou hodnotu: pojistné plnní poskytováno v takové výši, aby bylo možné majetek opravit nebo koupit nový c) kombinované d) odpovdnost za škody: kryta rizika ze zpsobení škod jiným osobám v dsledku vyvíjení urité innosti nutné soudní rozhodnutí o vin nap. lékai, právníci, pojišovací makléi Skladba eského trhu podle pojištní Následující graf nám znázoruje, které pojištní je v eského republice nejvíce sjednáváno. Skladba trhu podle pojištní Životní pojištní Pojištní odpovdnosti z provozu vozidla Pojištní majetku Havarijní pojištní pozemních vozidel krom kolejových Zákonné pojištní odpovdnosti zamstnavatele Pojištní odpovdnosti za škodu ostatní 0,13 0,042 0,039 0,065 0,388 0,149 0,187 Zdroj: Graf 1 Skladba trhu podle pojištní

13 2. Zprostedkování pojištní Zprostedkovatelská innost v pojišovnictví je odborná innost, která se ídí zákonem. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a likvidátorech. Provádí ji fyzická nebo právnická osoba. Tato innost spoívá v : - uzavírání pojistných smluv jménem pojišovny - pedkládání návrh pojistných smluv zájemcm o pojištní Pojišovacím zprostedkovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu provozuje zprostedkovatelskou innost v pojišovnictví Typy pojišovacích zprostedkovatel Dle tohoto zákona rozlišujeme tyi typy pojišovacích zprostedkovatel: 1) Vázaný pojišovací zprostedkovatel Tento zprostedkovatel vykonává tuto innost pro jednu nebo více pojišoven. Pokud pracuje pro více pojišoven nesmí nabízet konkurenní produkty. Je povinen se ídit písemnou smlouvou (nap. smlouvou o obchodním zastoupení), kterou uzavel s pojišovnou, pro kterou dané pojištní zprostedkovává. Vázaný pojišovací zprostedkovatel není oprávnn inkasovat pojistné. 2) Podízený pojišovací zprostedkovatel Vykonává innost pro jednoho nebo více pojišovacích agent nebo pojišovacích maklé. Spolupráce mezi ním a pojišovacím agentem nebo makléem je založena na písemní smlouv. Za zpsobenou škodu pi výkonu zprostedkovatelské innosti odpovídá pojišovací agent nebo maklé pro nhož je v tom konkrétním pípad inný. Tento zprostedkovatel na sebe nesmí vázat jiné zprostedkovatele a také nemá oprávnní inkasovat pojistné. 3) Pojišovací agent Tento zprostedkovatel zahrnuje 2 kategorie: a) Pojišovací agent nevýhradní Má oprávnní vykonávat innost pro jednu nebo více pojišoven se kterými musí mít uzavené smlouvy. Na základ smlouvy s danou pojišovnou mže inkasovat pojistné. Nabízené produkty rzných pojišoven mohou být vzájemn konkurenní. Po celou dobu výkonu svém

14 innosti je povinen být pojištn pro pípad odpovdnosti za škodu zpsobenou výkonem této innosti. b) Pojišovací agent výhradní Na rozdíl od agenta nevýhradního smí vykonávat innost pouze pro jednu pojišovnu. Je povinen se ídit písemnou smlouvou s pojišovnou a na základ dohody mže být oprávnn inkasovat pojistné. V tomto pípad za zpsobenou škodu odpovídá pojišovna. 4) Pojišovací maklé Maklé vykonává zprostedkovací innost pro pojišovnu odlišným zpsobem než tomu bylo doposud, maklé vykonává innost pro zájemce o pojištní (klienta) na základ smlouvy s klientem. Pojišovací maklé zpracovává kompletní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných program Externí partnei Pojišovny také spolupracují s externími partnery, kteí mohou zprostedkovávat pojištní. Jedná se o obchodní partnery, kteí spolupracují s pojišovnou na základ obchodní smlouvy vymezující jejich rozsah spolupráce. Mezi externí partnery patí: externí sít na úrovni centrály pojišovací makléi realitní kanceláe prodejci motorových vozidel dealei, autobazary, leasingové spolenosti prodejci stroj a dalších zaízení pojišovací zprostedkovatelé, kteí vykonávají zprostedkovatelskou innost v oblasti prmyslu a podnikání cestovní kanceláe ostatní externí partnei vetn nevýhradních obchodních zástupc

15 3. Charakteristika jednotlivých typ pojišovacích zprostedkovatel 3.1. Charakteristika pojišovacích zprostedkovatel Tabulka 2 Charakteristika pojišovacích zprostedkovatel Poj. maklé Agent výhradní Agent nevýhradní Podízený zprosted. odmování Pojišovnou ano ano ano Agentem nebo makléem ano Pojišovnou pokud nebylo s klientem dohodnuto jinak Výkon zprosted. innosti Jménem a na úet jedné poj. Pro více poj.,produkt nesmí být konkurenní Pro více poj., bez omezení Jménem a na úet agenta nebo maklée Pro zájemce o pojištní (klienta) ano ano ano Inkaso poj. a výplata poj. plnní nesmí ano ano ano Mže inkasovat poj. a zprostedkovat výplatu poj. plnní Mže inkasovat pouze pojistné Zdroj:informaní materiály eské pojišovny ano ano ano ano Vázaný zprosted Výhody a nevýhody jednotlivých zprostedkovatel pojištní ano Vycházejme ze zákona o pojišovacích zprostedkovatelích, kde lze najít hlavní výhody a nevýhody všech výše uvedených zprostedkovatel. Vázaný pojišovací zprostedkovatel Výhody: zastupuje jednu až ti pojišovny (výjimen i více) je vhodný pro klienty, kteí preferují jím zastupované pojišovny, jeho služby jsou pro klienta zpravidla bezplatné Nevýhody: omezený výbr produkt (nesmí si konkurovat, když zastupuje více pojišoven), nemá možnost provádt nezávislé analýzy produkt

16 Pojišovací agent Výhody: mže zastupovat více pojišoven a produkty si mohou konkurovat, službu provádí zpravidla bezúplatn Nevýhoda: omezený výbr produkt, nemá možnost provádt nezávislé analýzy produkt Maklé Výhoda: mže provádt analýzy produkt, nemá omezení pi výbru pojišoven, zamují se pedevším na firemní klientelu v nkterých pípadech mže požadovat platbu od klienta,dlá analýzu pojistného rizika a vytváí statistiku pojištní od rzných pojišoven a jejich produkt Podízený pojišovací zprostedkovatel Výhoda: mže zprostedkovan využívat výhod a možností nadízeného pojišovacího agenta nebo maklée (více pojišoven, výbr konkurenních produkt analýzy produkt apod.) a souasn ve vztahu ke klientovi omezovat jejich výhody (závislost na provizích, placení služby, jakýkoliv typ klienta oban i firma) Nevýhoda: v nkterých pípadech omezený výbr produkt, nemá možnost provádt nezávislé analýzy produkt 3.3. Registrace pojišovacích zprostedkovatel Registraci pojišovacích zprostedkovatel provádí eská národní banka na základ žádosti pojišovacího zprostedkovatele. Žádost musí obsahovat: - identifikaní údaje poj. zprostedkovatele - údaje o rozsahu provozované zprostedkovatelské innosti v pojišovnictví, pedpokládaný den zprostedkovatelské innosti a identifikaní íslo, pokud jej poj. zprostedkovatel má K žádosti je teba piložit dané dokumenty

17 3.4. Registr pojišovacích zprostedkovatel Pojišovací zprostedkovatelé jsou evidování ve zvláštním registru, který vede eská národní banka. Tento registr je veejn pístupný každý má právo do nj nahlížet. Zápis do registru je podmínkou výkonu zprostedkovatelské innosti. Pojišovací zprostedkovatel, který je registrován, je oprávnn vykonávat zprostedkovatelskou innost v pojišovnictví jak na území R, tak i v ostatních lenských státech Evropské unie Odborná zpsobilost poj. zprostedkovatele Jedním z pedpoklad výkonu zprostedkovatelské innosti je dosažení píslušného stupn odborné zpsobilosti. Odbornou zpsobilostí se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí, které jsou nezbytné pro výkon jeho innosti. Všeobecné znalosti se prokazují dokladem o ukonení stedoškolského studia. Odborné znalosti se prokazují: dokladem o absolvování odborného studia na stední nebo vysoké škole. Musí se jednat o studium zamené na pojišovnictví, finanní služby nebo související oblasti dokladem o složení odborné zkoušky pro píslušný kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti: Podle náronosti se rozlišují ti kvalifikaní stupn odborné zpsobilosti: základní musí dosáhnout vázaní a podízení pojišovací zprostedkovatelé a pojišovací agenti registrovaní jako výhradní stední musí dosáhnout pojišovací agenti ( s výjimkou agent registrovaných jako výhradní) vyšší pojišovací makléi Odborné znalosti všech kvalifikaních stup je teba prbžn doplovat vždy po 5 letech a s tím je i nutnost absolvovat pezkoušení

18 3.6. Postavení odpovdného zástupce právnické osoby poj. zprostedkovatele Pokud je pojišovací agent (s výjimkou poj. agenta registrovaného jako výhradní) nebo pojišovací maklé právnická osoba, je povinen si ustanovit svého odpovdného zástupce. Odpovdným zástupcem mže být pouze fyzická osoba. Osoba odpovdného zástupce se zapisuje do registru, ve kterém jsou vedeni pojišovací zprostedkovatelé. Odpovdný zástupce odpovídá za dodržování právních pedpis pojišovacím zprostedkovatelem. Jeho povinností je navrhovat opatení k náprav, zjistí-li njaké nedostatky v innosti pojišovacího zprostedkovatele, a takové nedostatky hlásit Ministerstvu financí Odmování Vázanému pojišovacímu zprostedkovateli a pojišovacímu agentovi poskytuje úplatu za zprostedkování innosti tak zvanou provizi vždy ta pojišovna, pro kterou konkrétní pojištní zprostedkoval. Podízenému pojišovacímu zprostedkovateli poskytuje provizi píslušný pojišovací agent nebo pojišovací maklé, pro kterého je inný. Pojišovací maklé je odmován píslušnou pojišovnou, pokud se s pojistníkem (klientem) a s touto pojišovnou nedohodne jinak Inkaso pojistného Vázaný poj. zprostedkovatel ani podízený poj. zprostedkovatel nesmí inkasovat pojistné ani zprostedkovávat výplatu pojistného plnní (tzn. že tato oprávnní si nemže s pojišovnou smluvn dohodnout). Poj. agent registrovaný jako výhradní mže být pojišovnou zmocnn k inkasu pojistného, ale nikoliv ke zprostedkování výplaty pojistného plnní. Pro pevody pojistného musí používat speciáln zízený bankovní úet oddlený od vlastního hospodaení. Ostatní poj. agenti i makléi mohou být na základ zmocnní pojišovny oprávnni inkasovat pojistné i zprostedkovávat výplatu pojistného plnní (mohou ale nemusí tato oprávnní od pojišovny mít)

19 3.9. Povinnosti pojišovacího zprostedkovatele vi klientovi V zákon o pojišovacích zprostedkovatelích jsou uvedeny povinnosti zprostedkovatel. Poj. zprostedkovatel je povinen: ochránit zájmy spotebitele, nesmí uvádt nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepesné nebo nejasné údaje a informace na požádání klienta je povinen sdlit mu zpsoby odmování, pedložit mu osvdení o svém zápisu do registru nesmí poskytovat klientovi neoprávnné finanní výhody informovat klienta zda konkrétní pojištní zprostedkovává pro jednu nebo více pojišoven Ped uzavením pojistné smlouvy (nebo pi její zmn) je poj. zprostedkovatel povinen klientovi sdlit: identifikaní údaje (tj. jméno, píjmení i obchodní firmu, sídlo resp. bydlišt, jméno osoby, která jedná jeho jménem) registr, ve kterém je evidován Dále je poj. zprostedkovatel povinen ped uzavením pojistné smlouvy zaznamenat požadavky a poteby klienta související se sjednaným pojištním a dvody na kterých zakládá svá doporuení klientovi pro výbr konkrétního pojistného produktu Povinnosti poj. zprostedkovatele vi pojišovn Poj. zprostedkovatel je povinen pedložit pojišovn osvdení o svém zápisu do registru NB o pojišovacích zprostedkovatelích. Zárove dodá pojišovn doklad o bezúhonnosti a výpis z obchodního rejstíku nebo živnostenský list, ve kterém je zapsána pevažující innost pojišovacího zprostedkovatele. Pojišovna poté uzave s tímto pojišovacím zprostedkovatelem smlouvu o spolupráci

20 3.11. Agent nebo maklé Z výše uvedených typ zprostedkovatel by dle uvedených charakteristik byla nejlepším ešením volba mezi pojišovacím agentem a pojišovacím makléem. Spolenost, pro kterou je zprostedkovatel vybírán, potebuje takového, který je nezávislý, a který pracuje pro svého klienta, tedy pro spolenost a její zamstnance, a ne pro pojišovnu. Výbr je tedy jasný, tento základní požadavek spluje maklé. Pojišovacím makléem je osoba i spolenost, která vykonává zprostedkovatelskou innost v pojišovnictví na základ smlouvy se zájemcem o pojištní nebo jím udlené plné moci k zastupování v záležitostech pojištní. Na rozdíl od pojišovacího agenta, který vystupuje jménem konkrétní pojišovny, je maklé zcela nezávislý na pojišovn, u které umístí konkrétní pojistnou smlouvu. Maklé hájí oprávnné zájmy svých klient, zpracovává pro n optimální pojistné programy jak z hlediska jejich poteb, tak z hlediska nabídky na pojistném trhu. Krom této základní innosti vykonávají pojišovací makléi rzné poradenské innosti, a to hlavn v oblasti ízení rizik i zabezpeení. Proto bude práce dále vnována innosti a výbru pojišovacího maklée

21 4. innost pojišovacího maklée innost pojišovacích maklé je upravena zákonem. 38/2004 Sb. Pojišovací makléi se nejvíce vnují klientm z ad stedních a vtších spoleností, kde je poteba jejich služeb nejvýraznjší a kde nacházejí i prostor pro tvorbu pojistných program podle konkrétních poteb každého klienta. ada maklé se však zabývá i pojištním oban nebo drobných podnikatel, které nabízí ada pojišoven. V eské republice zahájili pojišovací makléi svoji innost krátce po otevení pojistného trhu v roce Vedle mezinárodních pojišovací maklé, jejichž poet se vlivem fúzí spíše snižuje, zde psobí i ada kvalitních eských maklé, kteí již získali potebné zkušenosti. Na souasném složitém eském pojistném trhu, kde se pohybují desítky pojišoven s celou adou produkt, je to práv pojišovací maklé, kdo za svého klienta kvalifikovan jedná s pojistiteli o nabízených podmínkách a pispívá tak významn ke zdravému konkurennímu prostedí Postup innosti pojišovacího maklée 1) Identifikace a analýza rizik, které mohou ohrozit klienta pi cest za vyteným cílem identifikovat rizika plynoucí z innosti klienta tato rizika detailn analyzovat a posoudit jejich závažnost navrhnout opatení pro jejich preventivní eliminaci navrhnout zpsob a rozsah potebného pojištní dle poteb klienta 2) Posouzení stávajícího pojištní, nezbytné pro definici výchozího stavu pojistné ochrany. 3) Umístní rizik na pojistném trhu, výbr vhodné pojišovny a zprostedkování kvalitních pojistných smluv. 4) Správa pojištní, tedy neustálou aktualizaci smluv podle skuteného stavu majetku a mnících rizik. 5) ešení škod a pojistných událostí - aktivní pomoc pi vyizování a náhrad škod

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více