Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)"

Transkript

1 Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

2 Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka První draft dkumentu První revize KÚ KK Zapracvané kmentáře a dplněné kapitly 2,3 a Kmentář k verzi 2.0, upřesnění KI Další dplnění dkumentu, brázky Kmentář k verzi 3.0, dplnění infrmací hledně KI, kalkulace MAN Zapracvané kmentářa z KÚ KK, materiálvé pžadavky dalších částí výzvy Grafické úpravy, sladění stylů Aktualizvané kapitly 3.5.3, 5.2 a Dplněné přeběžné nabídky Změna struktury dkumentu Zapracvané kmentáře z KÚ KK, dplněná lkalita Žlutice, upravené knfigurace serverů a úlžišť Verze připravená k akceptaci Pslední úpravy dle návrhu z KÚ KK Zapracvány připmínky PK Variantní řešení Zapracvány změny z Úprava KI Zapracvání připmínek Tabulka 1: Verze dkumentu 2

3 Obsah 1 Technické řešení Vlastní kncepce řešení Návrh a ppis architektury řešení Variantní návrhy technickéh řešení HW/SW/data Naplnění pžadavků typizvanéh prjektu Prvnání variant technlgických řešení Srvnaní nabídek jedntlivých ddavatelů (pptávkvé řízení) Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení Analýza technických a bezpečnstních rizik Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace a realizační prjektvé dkumentace Specifikace zadání technickéh řešení SAN (Vyžadván je plně redundantní design SAN v bu lkalitách): Pžadavky na implementaci, šklení a technicku pdpru Prvzní zajištění prjektu Ptřebné energetické a materiálvé tky Záruky a servis Údržba a nákladnst prav Údaje živtnstech jedntlivých zařízení Údaje prvzním zajištění SW a datvých kmpnent Změny v prvzní nárčnsti vlivem ptřebení Seznam tabulek Tabulka 1: Verze dkumentu... 2 Tabulka 2: Pčet vláken v jedntlivých lkalitách... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 3: Cena vláken... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 4: prnajaté kruhy specifikace Tabulka 5: Cena řešení prnájmu kruhů... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 6: Kalkulace Autcnt... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 7: Cenvá kalkulace... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 8: Technická a bezpečnstní rizika Seznam brázků Obrázek 1 Fyzická struktura TC

4 Obrázek 2: Prpjení datvých center... 8 Obrázek 3: Prpjení ORP a PO... Chyba! Zálžka není definvána. Obrázek 4: Chlazení a rzmístnění rzvaděčů

5 1 Technické řešení 1.1 Vlastní kncepce řešení Technlgické centrum je klíčvým prvkem pr zabezpečení prvzu aplikací egvernmentu a jejich dstupnsti. Z tht důvdů je nezbytné, aby pužité technlgie byly dlné vůči výpadkům a garantvaly vysku dstupnst. Vývj technlgií v sučasnsti jednznačně upřednstňuje c největší míru virtualizace, prtže virtualizace umžňuje prvz služeb a aplikací bez hledu na fyzicku lkalizaci a umžňuje přesun služeb a aplikací mezi datvými centry TC bez dpadu na uživatele. Z těcht důvdů byla zvlena pr realizaci TC maximální míra virtualizace jak na úrvni serverů, tak i datvých úlžišť frmu private clud. V tmt řešení je fyzická realizace servervé vrstvy a datvéh úlžiště abstrahvaná mrakem, ze kteréh se přidělují zdrje (kapacita úlžiště, výpčetní výkn) dle pžadavků. Kapacita úlžiště a výkn serverů musí být dstatečné pr zajištění pžadvané kapacity a výknu pr všechny aplikace, jež jsu sučástí egvernmentu, ale také aplikací ptřebných k zajištění činnsti KÚ KK a aplikacích prvzvaných pr ORP a PO. Pr zabezpečení prvzu pžadvaných aplikací a služeb je ptřebné dbudvat Technlgické centrum d stavu, kdy bude mít dvě redundantní datvá centra, která budu pskytvat vysku dstupnst a dlnst vůči výpadkům. Tat datvá centra budu navzájem prpjena tak, aby tvřili technlgicky jedn velké datvé centrum a bude mžné přesuvat data a služby mezi nimi. Obě redundantní datvá centra mají mít c nejpdbnější technlgicku infrastrukturu tak, aby Náklady na prvz jedntlivých center byly c nejnižší, Náklady na administraci jedntlivých center byly c nejnižší, Migrace aplikací služeb a aplikací mezi centry byl c nejjedndušší a nejrychlejší. Pr zpřístupnění aplikací a služeb TC jejich uživatelům je ptřeba vybudvat kmunikační infrastrukturu Karlvarskéh kraje, která bude prpjvat datvá centra TC a prpjvat ORP a PO s KÚ KK. Kmunikační infrastruktura musí Pskytvat dstatečnu kapacitu a rzšiřitelnst p celu dbu udržitelnsti prjektu, Prpjit všechny ORP a zpřístupnit lkality, kde jsu PO KÚ KK na úrvni přístupvé sítě Umžnit navýšení služeb a aplikací TC Návrh a ppis architektury řešení Redundantní datvá centra musí být realizvána v dstatečné vzdálensti d sebe tak, aby se eliminval rizik sučasnéh výpadku bu datvých center. Přesná hdnta dstatečné vzdálensti není určená. Dpručuje se, aby centra byla napájená z dvu různých rzvdných sítí neb elektráren. Na druhu stranu musí být dstatečně blízk tak, aby z hlediska rychlsti přensu infrmací se jevily jak jedn velké datvé centrum. Tt umžňuje přesun dat a služeb 5

6 mezi datvými centry v reálném čase. Datvá centra musí být prpjena sítí s kapacitu a rychlstí 10Gbps a kmunikace mezi servery musí mít latency menší než 5ms. Pr zajištění replikace dat na úrvni datvéh úlžiště je nutné prpjení SAN rychlstí alespň 8 Gbit. Technlgické centrum kraje - fyzicky LAN switch LAN switch LAN switch LAN switch Redundantní šasi LAN Redundantní šasi SD SA SM Fyzické Servery Blade SD SA VS SM a/synchrnní kpie dat d krajské SAN z TC ORP FC switch FC switch FC switch FC switch Redundantní blade šasi SAN Redundantní blade šasi Replikace FC Úlžiště FATA FC TAPE LIB CAS Tiered Strage FC Úlžiště DR FATA FC CAS Hlavní lkalita Zálžní lkalita Obrázek 1 Fyzická struktura TC Každé datvá centrum bude vybaven klimatizační techniku chladícím výknu nejméně BTU/h při uvažvání plných knfigurací instalvaných zařízení a jejich maximálníh výknu, tak, aby i v případě výpadku jedné z jedntek byla zachvána funkčnst datvéh centra (knfigurace N+1). Napájecí přívd musí být chráněn zálžním zdrjem a dieselvým generátrem a musí mít být schpen pskytnut minimálně 400V /3x 63A. Obě datvá centra budu vybavena zálžním napájecím zdrjem (UPS) výknu 25 kva. Datvá centra budu vybavena: skříňvými rzvaděči (racky) s uzamykatelnými dveřmi. Racky budu sazeny plně mnitrvatelnými a řiditelnými PDU. Každý rzvaděč bude vybaven napájecími rzvdnicemi s knektry pr napájení zařízení 10 i 16A. Umístění PDU bude svislé v zadní části rzvaděče. Všechny výstupy tht PDU budu měřitelné a vládatelné (spínání). Mnitrvání a řízení musí být mžné prstřednictvím IP prtklu RMS systémem minimálně s čidly kuře, teplty, vlhksti a phybu napjen na EZS budvy Přístupvým systémem s vládáním dveří s využitím identifikačních prvků (karty, Dallas čipy apd.) včetně záznamu histrie přístupu 6

7 Pkud budva nebude vybavena kamervým systémem, datvá centra budu mít vlastní IP kamerami s nčním viděním a záznamem psledních 7 dnů (minimálně zálžní DC) Servery (aplikační i infrastrukturní) budu realizvány jak virtuální se sdíleným datvým úlžištěm. Z hlediska prvzu a kapacity je ptřeba izlvat jedntlivé aplikace d samstatných virtuálních pčítačů tak, aby byl mžné pr jedntlivé aplikace vymezit ptřebné zdrje a zajistit jejich dstupnst. Tt řešení vyžaduje dstatečnu kapacitu k prvzvání všech aplikací v samstatných virtuálních pčítačích. Tyt virtuální pčítače bude mžne připjvat k virtuálním sítím a tak vytvářet ddělené sítě pr jedntlivé služby aneb subjekty (ORP a OP). Fyzické servery budu využívat licenci MS Windws Server Datacenter, které umžňují při licencvání per scket na jednm fyzickém serveru prvzvat nemezený pčet virtuálních serverů. Přízení licencí MS Windws Server Enterprise, kde každá přidává licenci na pr 4 virtuální servery je eknmicky nevýhdné. Kraj pčítá s husttu virtuálních strjů minimálně 9 na jeden fyzický uzel.každé datvé centrum bude mít svůj řídící pčítač, který bude řídít virtualizační prstředí v daném datvém centru. V primárním DC bude navíc zálhvací server, který bude řídit zálhvání. Obě datvá centra budu, za nrmálníh prvzu, pužity pr běh vybraných služeb, aby se účelně rzlžila zátěž aplikací a c nejvíce zkrátila jejich dezva vůči uživatelům. Tent mdel prvzu umžní ptimálně využít investic d zálžníh datvéh centra. Datvé úlžiště bude sdílené mezi všemi servery tak, aby virtuální pčítače mhly být přesuvány dle ptřeby mezi servery datvéh centra. Data budu synchrnně replikvána d druhéh datvéh centra, tak aby v případě výpadku primárníh datvéh centra byly data k dispzici v zálžním centru. Virtualizační technlgie buda umžňvat autmatický přesun kritických aplikací/serverů z jedndh d druhéh datvéh centra a taky manuální přesun (na pkyn administrátra) serveru z jednh centra d druhéh pr účely lepšíh využití zdrjů, bnvy služeb i pravidelnéh testvání funkcí. Datvá úlžiště musí mít dstatečnu kapacitu pr uchvání všech dat v každém datvém centru samstatně. Aplikační servery budu v prvzu v bu datvých centrech a není nutné, aby jejich kapacita byla dstatečná pr prvz všech serverů bez snížení výknu. Za plnéh prvzu bu datvých center budu aplikační servery mít k dispzici plnu pžadvanu kapacitu. V případě výpadku jednh z datvých center budu všechny servery přesunuty d centra, které zůstane v prvzu a bude mít spjení s KI. Snížení výknu aplikací v případě výpadku jednh datvéh centra je mžné akceptvat, ale je důležité zachvat dstupnst všech služeb a aplikací. V případě výpadku jednh z datvých center budu všechny služby pskytvané z druhéh datvéh centra. Způsb návratu d režimu rutinníh prvzu bude detailně řešen s hledem na knzistenci dat, ddržení SLA pskytvaných služeb a prvzní dkumentaci. Plány bnvy budu elektrnicky evidvány, bude mžné prvádět jejich simulace a testvání. Vlastní prvedení plánu bnvy bude mžné prvést plně autmaticky neb jednduchým pkynem správce, který zahájí autmatizvaný prcess. 7

8 DC1 DC2 Aplikační vrstva Agendvé systémy 10GB nline Virtualizační vrstva vmngmt Obnva prvzu Systémvá vrstva Služby infrastruktury Vrstva Datvých úlžišť FC 6km n-line replikace KU KK KKN KV/MMKV Obrázek 2: Prpjení datvých center Pr dstupnst všech aplikací budu bě datvá centra přístupná z Kmunikační infrastruktury a budu transparentní tj. pr uživatele aplikací/služeb bude neviditelné, z kteréh datvéh centra je aplikace resp. služba pskytvána. KI bude uknčena v bu DC. Předávacím rzhraním je Ethernet (10Gbps). Datvá centra budu navíc prpjena přím, takže vznikne redundatní prpjení v kruhu realizvaném páteřní částí sítě mezi lkalitami KÚKK-Cheb-Sklv-KÚKK. K tmut kruhu bude připjena lkalita KKN (KKN bude prpjen s KÚKK v rámci prpjení Datvých center nezávisle na KI). Prpjení datvých center bude realizván nejméně dvěma páry vláken, vedených jinu trasu než KI, je-li t mžné. Datvá centra musí být prpjena přím, mim KI, jelikž kmunikace mezi datvými centry je důležitá pr zaručení jejich prvzu a je nezávislá na funkčnsti KI. Navíc prpjení přes KI nebude splňvat pžadavky na rychlst dezvy. Technlgické centrum bude s statními sítěmi (kmerčními, vládními, metrplitními) prpjen prstřednictvím bezpečnstníh mdulu, který zajistí chranu služeb a dat. Jedntlivé subjekty připjené d KI si budu zajišťvat chranu svých infrmačních systémů. Pr ptřeby dstupnsti budu data replikvána mezi úlžišti. Pr ptřeby uchvávání dat a pr bnvu v případě jejich pškzení je v principu jedn, v kterém datvém centru bude instalván zálhvací zařízení. Z hlediska bsluhy je vhdné, aby zálhvání prbíhal v datvém centru, které bude pr bsluhu dstupnější. Je navrhván, aby zálhvání prbíhal v hlavním datvém centru v prstrách KÚ KK. Kmunikační infrastruktura musí hlavně prpjvat primární a zálžní datvé centrum a pskytvat přístup pr vybrané ORP. Zárveň bude služit k pskytvání služeb KIVS a CMS technlgickému centru kraje a některým technlgickým centrům ORP. Připjení k vládním sítím bude realizván v bezpečnstním mdulu datvých center stejně, jak připjení statních externích sítí. Veškeré technické zařízení kmunikační infrastruktury (krmě ptických vláken) musí být umístěn v bjektech ve vlastnictví KK. 8

9 Pririta 3 Pririta 2 Pririta 1 Primární lkalitu bude datvé centrum v areálu KÚ KK, zálžní datvé centrum bude v prstrách Krajské nemcnice KK. Tyt dvě lkality jsu d sebe vzdálené jen 6 km, takže z hlediska rychlsti přensu infrmací se budu jevit jak jedn velké datvé centrum. Tt umžňuje přesun dat a služeb mezi datvými centry v reálném čase. Obě datvá centra budu vybavena dstatečnu klimatizační techniku tak, aby i v případě výpadku jedné z jedntek byla zachvána schpnst dstatečnéh chlazení datvéh centra. Základním předpkladem kmunikační infrastruktury je vytvření páteřní sítě a prpjení hlavníh a zálžníh datvéh centra tj. lkality KU KK s KN KV, t je Priritu 1. V rámci Pririty 2 se uvažuje s připjením vybraných ORP a dalších klíčvých subjektů d kmunikační infrastruktury. Záměrem investra je i prpjení vzdálených lkalit Pririta 3 - vzhledem ke vzdálenstem a zhršené dstupnsti je realizace prpjení těcht a dalších lkalit tázku knkrétní nabídky ddavatelů v rámci veřejné sutěže. Investrem je zvažván připjení těcht lkalit: KÚ KK, Karlvarský kraj, Závdní 353/88, Karlvy Vary primární DC Městský úřad, Rkycanva 1929, Sklv Městský úřad, nám. Krále Jiříh z Pděbrad 1/14, Cheb KN KV Bezručva 19, Karlvy Vary zálžní DC Magistrát města, Mskevská 1281/21, Karlvy Vary Městský úřad, Klínvecká 1204, Ostrv Městský úřad, Ruská 155/3, Mariánské Lázně Městský úřad, nám. 28. října 1438/6, Kraslice Městský úřad, Kamenná 473/52, Aš Nemcnice, K nemcnici 1204/17, Cheb Nemcnice, Slvenská 545, Sklv Chdv, Kmenskéh 1077 Tužim, Sídliště 428 Žlutice, Velké náměstí 144 KSÚS, Chebská 282, Sklv Tabulka : Seznam lkalit kmunikační infrastruktury Kmunikační infrastruktura bude prpjvat vybraná ORP, PO a další subjekty, které budu zapjeny d TC, a může být tvřena: Optickými vláknem, 9

10 Pririta 3 Pririta 2 Pririta 1 Metalickými spji, Rádivými spji, Kmbinací technlgií pdle ptřeby a nákladů. Optická vlákna nabízí nejlepší investici d buducna, jelikž je mžné navyšvat přensvé rychlsti a kapacitu pdle dstupné technlgie a bez ptřeby výměny ptickéh vlákna. Metalické spje jsu levnější z hlediska materiálu, jejich přensvá kapacita je však značně mezená. Pr vyšší přensvé rychlsti a kapacity se metalické spje v sučasnsti už téměř vůbec nepužívají. Rádivé spjení má své pdstatnění v případě, že není mžné zrealizvat prpjení ptickými vlákny z důvdu fyzických neb technických překážek, např. přírdní překážky, nemžnst zemních prací apd. Dle předběžných průzkumů jedinu lkalitu, kde je vhdnější pužít rádivý spj je SÚS Sklv, Dlní Rychnv. Lkalita KÚ KK, Karlvarský kraj, Závdní 353/88, Karlvy Vary primární DC Městský úřad, Rkycanva 1929, Sklv Rychlst 10/4 Gbit/s 4 Gbit/s Městský úřad, nám. Krále Jiříh z Pděbrad 1/14, Cheb KN KV Bezručva 19, Karlvy Vary zálžní DC Magistrát města, Mskevská 1281/21, Karlvy Vary Městský úřad, Klínvecká 1204, Ostrv Městský úřad, Ruská 155/3, Mariánské Lázně 4 Gbit/s 10/4 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s Městský úřad, nám. 28. října 1438/6, Kraslice Městský úřad, Kamenná 473/52, Aš Nemcnice, K nemcnici 1204/17, Cheb Nemcnice, Slvenská 545, Sklv Chdv, Kmenskéh 1077 Tužim, Sídliště Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s Žlutice, Velké náměstí 144 KSÚS, Chebská 282, Sklv 1 Gbit/s 340 Mbit/s Tabulka 2: Přehled pžadvaných rychlstí 10

11 Obrázek 3: Schéma kmunikační infrastruktury

12 1.1.2 Variantní návrhy technickéh řešení HW/SW/data Zajištění dstupnsti služeb technlgickéh centra s pžadvanu dbu dezvy je mžné buď vybudváním redundantních datvých center, neb vybudváním jednh super centra, které bude mít zajištěnu dstupnst. Zkušensti s realizací datvých center p celém světě ukazují, že realizace pmcí redundantních datvých center je efektivnější. Je navrhván, aby bě datvá centra byla realizvána v bjektech vlastněných KK. KÚ KK má k dispzici dstatek kvalifikvanéh persnálu pr zajištění prvzu. Je garantvaná dstupnst lkalit p celu dbu živtnsti prjektu. Budvání kmunikační infrastruktury bude realizván ve dvu fázích v první fázi bude vybudvána páteřní síť a připjena vybrané lkality, v druhé fázi budu připjeny statní lkality. Přiřazení serverů aplikacím je mžné buď jedna aplikace na jeden fyzický server, c je značně neefektivní; neb více aplikací na jednm fyzickém serveru, t však přináší kmplikace v případě aktualizací a zavádí závislsti mezi aplikacemi; neb pmcí virtualizace, kde je jeden fyzický server sdílený něklika aplikacemi ddělenými d virtuálních serverů. Virtualizace nabízí lepší využití výpčetníh výknu, snadnější realizaci vyské dstupnsti, abstrakci hardwarvé vrstvy, dlnsti vůči výpadkům a rzdělvání zátěže. Přiřazení fyzickéh serveru aplikacím přináší garantvaný výkn dané aplikaci, na druhu stranu kmplikuje realizaci vyské dstupnsti a dlnsti vůči výpadkům. Vyžaduje vybudvání clustervaných řešení, které jsu slžité k prvzvání. Z tht důvdu dpručujeme realizvat virtualizvanu infrastrukturu. Datvé úlžiště je mžné realizvat jak: Jeden rzsáhlý systém s vícevrstvvu rganizací, Něklik menších úlžišť s různými parametry. Rzsáhlé systémy datvých úlžišť nabízí lepší pměr cena/výkn, lepší redundanci a snadnější údržbu a prvz. Něklik menších úlžišť je levnějších, je mžné libvlně přidávat další a další úlžiště pdle ptřeb prjektu. Přidáváním dalších úlžišť však většinu expnenciálně rste slžitst administrace, zálhvání a celkvě prvzu. Prt dpručujeme realizvat datvé úlžiště jak jeden rzsáhlý strukturvaný systém. Servervá infrastruktura pr prvz aplikací může být realizvána jak: Samstatné servery, Blade řešení. Samstatné servery nabízí větší variabilitu HW knfigurace. Jejich připjení k datvému úlžišti a d síťvé infrastruktury je nárčnější, prtže každý server se připjuje individuálně. Tím stupá pčet aktivních prtů v SAN i LAN.

13 Blade servery nabízí větší využitelnst prstru. Všechny servery jsu zpravidla stejné a plně tak naplňují kncepci clud-u. Jejich připjení k SAN i LAN je v režii Blade šasi, cž přispívá k přehlednsti datvéh centra a snižuje náklady na jeh prvz a údržbu. Virtualizaci je mžné realizvat pmcí něklika platfrem. V sučasnsti v rámci Karlvarskéh kraje je nejrzšířenější VMWare/vSphere, který je využíván ve třech z pěti ORP. Alternativu je pužití MS Hyper-V, který je sučástí peračníh systému MS Windws Server. S tut platfrmu mají pracvníci infrmatiky KÚ KK zatím jen malu zkušenst. Třetí platfrmu je Xen Citrix. Platfrma Xen Citrix je svu pdstatu zalženu na paravirtualizaci, vhdná k virtualizaci upravených nixvých systémů. Pr virtualizaci windws systémů není ideální a v prstředí kraje je s ní malá zkušenst. Z phledu zajištění služby zálhvání kritických aplikací ORP je pdstatná kmpatibilita s jejich prstředím vybudvaným na technlgii VMWare/vSphere. Varianta 1: Vlastní kmunikační infrastruktura Řešení je zalžen na vlastnictví min páru ptických vláken v každé lkalitě (s mžnu výjimku SÚS Dlní Rychnv) a jejich zasíťvání prstřednictvím ddaných aktivních prvků. Přístup k síti KIVS je realizván v lkalitě primárníh datvéh centra přes vlastní pticku infrastrukturu. Nad celým řešením bude implementván zákaznický dhledvý systém. Z phledu zabezpečení sítě je v každé lkalitě s agregací navržena VPN/FW karta a v primárním i zálžním datvém centru VPN/FW karta splu s SSL VPN mdulem. V primárním a zálžním datvém centru a v lkalitách s agregací je nezbytné sazení aktivních prvků redundantním napájením z důvdu zabezpečení vyské dstupnsti těcht, z phledu funkčnsti sítě, kritických lkalit. Aktivní prvky v datvých center musí být připraveny pr mžnst dplnění IPS mdulu. Varianta 2: Prnájem kmunikační infrastruktury Řešení může být zalžen na kupi služby garantvané rychlsti a dstupnsti v každé lkalitě. Tat varianta je z technlgickéh phledu srvnatelná s variantu dkupu páru ptických vláken. Z phledu bezpečnsti KÚ přichází mžnst vlastních řešení, nicméně výběrem vhdnéh pskytvatele lze bezpečnst přensů smluvně garantvat. Z phledu služeb prvzvaných nad takt vybudvanu sítí lze knstatvat, že nepřináší vyšší přidanu hdntu prti řešení ve variantě dkupu páru vláken, nebť služby jsu realizvány až na úrvni aktivních prvků. Tyt by byly v případě varianty budvání ptických kabelů ttžné. Nevýhdu tét varianty je zejména její finanční nárčnst v čase v tut chvíli uvažujeme dbě udržitelnsti 60 měsíců a takt již není výhdná Naplnění pžadavků typizvanéh prjektu Technlgické centrum bude pskytvat 9 základních služeb: Servervá infrastruktura bude tvřena servery instalvanými v bu datvých centrech. Servervá virtualizace bude řešena virtualizační technlgíí umžňující implementaci vyské dstupnsti a rzlžení zátěže mezi datvá centra a servery v nich. 13

14 Datvá úlžiště budu realizvané v dstatečném bjemu, jak rzsáhlých strukturvaný systém rzprstřen přes bě datvá centra umžňující replikaci dat mezi datvými centry a tím zabezpečí dstupnst dat i v případě nedstupnsti jednh z nich. Garantvané úlžiště (pvinná služba) bude realizván speciálním zařízením splňujícím pžadavky typvéh prjektu kapacitě minimálně 8,5 TB. Výrbce zařízení musí pskytvat certifikvaný prces přensu ulžených data na nvé zařízení při výměně zařízení (např. při pravě), upgradu apd. zařízení bude dispnvat běžnými rzhraními / prtkly pr práci s daty HTTP,,WebDAV, CIFS, NFS apd. GÚ dané kapacitě bude umístěn v bu DC a data mezi nimi budu autmaticky replikvána. Zálhvací zařízení pr ukládání dluhdbých zálh bude v TC realizván páskvu zálhvací knihvnu s minimálně čtyřmi mechanikami. LTO-5 s FC rzhraním a minimálně 90 slty. K ukládání krátkdbých zálh může být využit technlgie snapsht aneb stávající datvé úlžiště EVA Zálhvací prces bude řízen stávajícím sw EMC Netwrker, který bude licenčně rzšířen. Replikace dat mezi datvými centry bude realizvána na úrvni datvéh úlžiště p celu dbu jeh prvzu. Tímt bude zabezpečena knzistence dat. Obnva dat v případě jejich pzměnění bude řešena pmcí výšeuvedené zálhvací knihvny. P výpadku jedné z lkalit budu dat aktualizvaná autmaticky na úrvni úlžiště. Síťvu infrastrukturu je mžné rzděli na interní infrastrukturu datvých center a jejich prpjení a na Kmunikační infrastrukturu TC. Interní infrastruktura bude tvřena lkálními přepínači a prpjení center bude realizván nejméně dvěma ptickými spji. Prpjení datvých center bude nezávislé na KI TC a napak, KI TC musí být nezávislá na datvých centrech. Díky tmu bude zajištěn přístup ORP a OP k centrálním registrům a KI VS bez hledu na dstupnst TC. Ddávky elektrické energie budu pr bě datvá centra nezávisle. Každé datvé centrum bude mít vlastní dieselvý generátr a sadu zálžních zdrjů. Velmi důležitým pžadavkem na prjekt TC je jeh bezpečnst. Pd bezpečnstí TC je myšlena jak důvěrnsti infrmací a aplikací, tak i jejich integrita, ale i dstupnst. Redundantní datvá centra ze své pdstaty garantují integritu a dstupnst infrmací a služeb. Realizace datvých center v zabezpečených prstrách zajistí důvěrnst infrmací. Prpjení TC a statních subjektů kmunikační infrastrukturu zajistí dstupnst dat a aplikací subjektům, které s nimi pracují. Prtže kmunikační infrastruktura bude služit jen určeným subjektům a jiné subjekty k ní nebudu mít přístup, bude tímt zajištěna i bezpečnst. Prtže přístup připjených subjektů d externích sítí bude jen prstřednictvím kmunikační infrastruktury, bude jejich bezpečnst garantvána bezpečnstí TC. Pr tyt účely bude služit bezpečnstní rzhraní. Bezpečnstní rzhraní bude realizván firewallem s antivirvu, antispam a anti-malware chranu (antix chrana). Pr další zvýšení bezpečnsti celé infrastruktury budu instalvány systémy pr diagnstiku neprávněnéh přístupu a jeh prevenci (IDS/IPS). Bezpečnstní rzhraní bude realizván prvky umístěnými v bu datvých centrech, tím bude zajištěna redundance funkcinality řešení a dlnst prti výpadku. 14

15 Datvá centra budu realizvána v prstrách vlastněných krajem. Umístnění datvých center d bjektů vlastněných krajem nabízí další úrveň zabezpečení, prtže je mnhem snadnější zajistit fyzicku bezpečnst. Kmunikační infrastruktura umžňuje naplnění hdntícíh kritéria Pdíl lkálních sítí zapjených d KIVS tím, že k vládní síti připjuje lkální sítě ORP a dalších subjektů. 1.2 Prvnání variant technlgických řešení Srvnání nabídek jedntlivých ddavatelů (pptávkvé řízení) Investr bdržel předběžnu rientační kalkulaci na HW a SW vybavení TC, která reflektuje zvlený přístup k řešení frmu virtualizace servervé i virtualizace úlžišť, není však kmpatibilní s typvým prjektem. Přest si myslíme, že naplňuje ideje Tc K tak, jak byl zamýšlen a může služit k rientaci na IT trhu. Níže je vlžená tabulka sumarizující cenvu kalkulaci. 15

16 Technlgické centrum Karlvarskéh kraje Pčet bj.kód Ppis včetně DPH Hardware Servervá infrastruktura Servery pr management a backup 2x Servery pr virtualizaci 2x blade centrum, 8x blade srver SAN switche SAN switche Brcade 24 prtů (16 aktivních) /8 Gb Diskvá ple 2x strage Knihvna Páskvá knihvna Garantvané úlžiště Hitachi HCAP 300 Ostatní hw Technlgickéh centra kraje Rzvaděče a vybavení Zálžní zdrj napájení - UPS Klimatizace RMS Systém včetně DR lkality Zhášecí systém Další vybavení DC Hardware celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Sftware licence Micrsft Servervé a klientské licence Virtualizace serverů VMware Replikace DR pr ORP IPStr včetně kapacitních licencí 5TB Sftware licence celkem Kč Kč Kč Kč Služby - Implementace 0 Služby - implementace celkem Kč Maintenance 0 Maintenance rk 0-4 celkem Kč Suhrn Hardware celkem Sftware licence celkem Služby - implementace celkem Maintenance rk 0-4 celkem Celkem Celkem bez maintanance Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 3: Kalkulace ddávky TCK Cenvá nabídka strage je jen na ddávku HW, kde však plně pkrývá veškeré ptřeby k vybudvání TC. Pr úplnst je třeba dplnit nárky na SW řešení infrastrukturních služeb. 16

17 Cena s DPH 2x databázvý server 8x aplikační server SAN infrastruktura Zálhvací knihvna Zálhvací sftware a server Racky a vybavení Splu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Strage - eknmická varianta Tier 0 + 1: 2x strage v plně redundantním metrclusteru Tier (garantvané úlžiště): 2x replikvané strage systémy Strage - maximální varianta Tier 0 + 1: 2x strage v plně redundantním metrclusteru Tier (garantvané úlžiště): 2x replikvané strage systémy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 4: Cenvá kalkulace strage Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení Nabídka strage je cenvě nárčnější, plně pkrývá ptřeby TC a t jak se strage v eknmické variantě tak i v maximální variantě. Jak srvnávací může služit p dplnění ceny sftware Analýza technických a bezpečnstních rizik Rizika, která byla identifikvána: Kategrie rizika Technické Technické Technické Technické Technické Bezpečnstní Bezpečnstní Bezpečnstní Ppis Nekmpatibilita se stávající technlgií instalvanu v datvém centru KÚ KK Staré technlgie, slžitá údržba, vyské náklady na prvz Nvinka na trhu, malé zkušensti s dluhdbéh prvzu Prprietární technlgie, slžitá integrace s jinými technlgiemi Vyské energetické nárky, nutnst speciálních rzvdů Jenm jeden ddavatel technlgie, nemžnst alternativníh partnera Technlgie není věřená v pdbné instalaci Technlgie není vhdná pr nasazení v neveřejných sítích 17

18 Kategrie rizika Bezpečnstní Bezpečnstní Organizační Organizační Ppis Nedstatečná bezpečnst řešení Nízká úrveň chrana integrity údajů Pzdější vyhlášení tendru než Kmunikační infrastruktury, bude mít za následek dsunutí výstavby d zimníh bdbí, kdy není z technlgických důvdů mžné prvádět pkládku ptických spjů. Při naplnění tht rizika hrzí psunutí realizace bu etap až 6 měsíců s pčátkem duben-květen Tut skutečnst je třeba vztí v úvahu v případě psunu termínů prjektu na dbu pzdější než 1Q.2011 Pnechání pdání řádsti územní rzhdnutí, neb pzdní zahájení územníh řízení, bude mít za následek ddálení realizace kmunikační infrastruktury. Tut skutečnst je třeba vzít v úvahu při vytváření dkumentace k výběrvému řízení na prjekt Kmunikační infrastruktura a žádat uchazeče dlžení zahájení územníh řízení frmu sdělení OVM. (viz dpručení pr zadávací dkumentaci) Tabulka 5: Technická a bezpečnstní rizika 1.3 Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace a realizační prjektvé dkumentace Z hlediska rganizačníh byla identifikvána vážná rizika vyplývající ze změny harmngramu a neddržení termínů navržených etap prjektu Kmunikační infrastruktury. Jsu spjena s nutnstí prvedení územníh řízení, jehž trvání je minimálně 12 týdnů za předpkladu, že nedjde k rzsáhlejším kmplikacím. Přestže není mžné zcela vylučit rizika spjená s uvedenu skutečnstí, dpručuje se d zadávací dkumentace vlžit následující pžadavky a ddržet termíny navržený harmngram: Předmětem plnění musí krmě jinéh být územně plánvací dkumentace, Uchazeč předlží přesný harmngram prací, který ptvrdí vybudvání infrastruktury v určených termínech, Harmngram bude bsahvat termíny ptřebných rzhdnutí OVM ve věci územníh řízení Harmngram bude bsahvat termíny vytvření kmplexní prjektvé dkumentace Harmngram bude bsahvat termíny stavebních prací Harmngram bude bsahvat termíny statních prací Pr úspěšné výběrvé řízení a realizaci prjektu je dále ptřeba specifikvat pžadavky na zařízení a kmpnenty Specifikace zadání technickéh řešení Virtualizační server (12x) 2x šestijádrvý prcesr s pdpru virtualizačních technlgií 18

19 4 z nich s 32GB, 4 s 48GB a 4 s 64GB paměti celkem 4x Gigabit NIC dualprtvá FC HBA 8Gbit redundantní zdrje a ventilátry integrvaný management prcesr licence pr plnu vzdálenu správu a management záruka 5 let, 24x7, zaručená dba pravy d 6 hdin SAN (Vyžadván je plně redundantní design SAN v bu lkalitách): 4x FC switch, 24 prtů Rychlst prtů nejméně 8Gb/s Certifikace pr nabízenu servervu virtualizaci Zaručená vzájemná kmpatibilita s nabízenu diskvu virtualizací, s nabízeným zálhvacím SW a systémem pr bnvu lkality Zaručená vzájemná kmpatibilita se stávajícími FC switchi kabely pr připjení všech serverů Servis 5 let 24x7 dezva d 4 hd Magnetpáskvá knihvna minálně 90 sltů, FC prvedení 4 x páskvá mechanika LTO-5 Native FC Pdpra NDMP Čtečka čárvéh kódu Mžnst vytváření lgických knihven Rzšiřitelnst na cca 300 sltů a až na cca 12 mechanik Splehlivst rbtiky 4 milióny MTBF 5 let supprt Licenční rzšíření stávajícíh zálhvacíh sftware EMC Netwrker pr zálhvání virtuálníh prstředí a nemezené mnžství virtuálních hstů. Dále rzšířit ttéž řešení 10 licencí pr zálhvání na úrvni peračníh systému, pdpra NDMP. Racky pr instalaci blade šasi, samstatných serverů, páskvé knihvny a úlžišť Strage Tier 0 + 1: 2x strage v plně redundantním metrclusteru Plně redundantní Metrcluster rzprstřený mezi bě lkality Nejméně 2 redundantní strage cntrllery čistá kapacita v každé z lkalit nejméně 55 TB, v případě využití 100% rezervy pr snapshty (dpručen pr FC a iscsi) 27,5 TB dat a 27,5 TB snapshtů 19

20 15k RPM, výhradně s FC disky, které mhu být dále akcelervány pmcí FLASH cache akcelerátru licence na nemezenu diskvu kapacitu úlžiště licence na nemezenu kapacitu pr replikaci dat diskvých úlžišť pdpra RAID typu 0, 1, 5, 1+0 a 6. baterie zálhující cache Nelicencvaný multipathing a pčet připjených hstů, pkud je licencván, tak zapčítat nemezené licence Autmatický ladbalancing a rzmístění dat na všechny disky i v kamžiku přidání nvých disků Sučástí nabídky vzdálený dhled supprt centrem výrbce pkud není tak zalicencvat záruka 5 let s dezvu d 4 hd v pracvní dny, v místě pužití Tier (garantvané úlžiště): 2x replikvané strage systémy 2 redundantní strage cntrllery sazen 1TB 7k2 RPM HDD v každé lkalitě čistá kapacita v každé z lkalit nejméně 50 TB dat a 15 TB snapshtů záruka 5 let, dezva 4h" Virtualizace bude prvzvána ve dvu datvých centrech. Pžadavkem je design řešení funkční i v případě výpadku jedné lkality. Licence hypervisru pr nabízených 8 fyzických serverů, včetně managementu pr servery nabízené výše Hypervisr nainstalvaný přím na hardware, umžňující plnu virtualizaci x86 strje Pdpra BT, HW (binary translatin, harware assist) virtualizace Umístění kmpletníh prstředí včetně OS a aplikací d virtuálních strjů bez závislsti na prvzvaném hardware Virtualizace a agregace x86 strjů a k nim připjených síťvých a datvých úlžišť d unifikvaných subrů zdrjů Škálvatelnst pr mžnst pdpry IT prstředí jakékliv veliksti Vysce výknný klastrvý systém zajišťující přístup k datvým diskům virtuálníh strje něklika nainstalvaných hst serverů sučasně Symetrický multiprcesing zlepšující výknnst virtuálníh strje a umžňující, aby jediný virtuální strj využíval něklik fyzických prcesrů sučasně Centralizvané řízení zajišťující autmatický prvz, ptimalizaci zdrjů a vysku dstupnst IT prstředí Centralizvané řízení umžňující integraci s prdukty spravvanými třetí stranu přes rzhraní různých webvých služeb a rvněž vývj prduktů pdle přání zákazníka Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarvých zdrjů k zajištění ptimálníh prpjení business prvzu a IT Kntinuální dynamický balancing aplikačníh výknu nad dstupnými HW zdrji Inteligentní alkace zdrjů na základě předdefinvaných pravidel Migrace virtuálních strjů za prvzu zajišťující tak plynulu správu a údržbu IT 20

Harmonogram instalačních a implementačních prací

Harmonogram instalačních a implementačních prací Přílha č. 3 Smluvy pr část 1 a část 2 Harmngram instalačních a implementačních prací Výslednu knslidaci technických patření dpručujeme realizvat v časvé se takt: AntiSW přízení antiviru, termín dknčení

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace. Technická dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace. Technická dokumentace Přílha č. Zadávací dkumentace Technická dkumentace Technická dkumentace Ppis stávající úlžné infrastruktury v Plzni a pžadavky na předmět plnění Infrmace a údaje uvedené v jedntlivých částech tét technické

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Veducí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrn.cz IČO: 652 697

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 1 / 5 Stav dkumentu 1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Antace:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace 1. Účel dkumentu Tent dkument bsahuje seznam zadavatelvých technických pžadavků na virtuální server (zejména z phledu architektury, výknnstních a kvalitativních parametrů (SLA) a

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

1. Projekt Zvýšení bezpečnosti organizace v souladu s ZoKB

1. Projekt Zvýšení bezpečnosti organizace v souladu s ZoKB 1. Prjekt Zvýšení bezpečnsti rganizace v suladu s ZKB Cílem prjektu Zvýšení bezpečnsti rganizace v suladu s ZKB je především splnění pžadavků kladených nvu legislativu v blasti kybernetické bezpečnsti

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved.

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved. Integrace dat RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Kategrizace integračních přístupů Krky integrace a řešení prblematických stavů Master Data Management 2014

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Naxos MULTIMEDIÁLNÍ ARCHIV

Naxos MULTIMEDIÁLNÍ ARCHIV MULTIMEDIÁLNÍ ARCHIV Cntent Management System je mderní sftwarvé řešení určené pr archivaci digitálních UŽIVATELÉ dat všech frmátů. Své pužití najde zejména v rganizacích, kde je třeba zajistit jedntný

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti prjektu Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra v rámci výzvy IOP č. 22 - Knslidace IT a nvé služby TC bcí Žadatel: Kntaktní sba žadatele: Zpracvatel: Měst Kutná Hra Havlíčkv nám.

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Naše unikátní řešení správy dokumentů TS-DATAPOINT. správná cesta ke zvýšení efektivity práce ve Vaší firmě!

Naše unikátní řešení správy dokumentů TS-DATAPOINT. správná cesta ke zvýšení efektivity práce ve Vaší firmě! TS-eCLOUD TS-DATAPOINT ŘEŠENÍ NAŠE SOFISTIKOVANÉ INFRASTRUKTURY ŘEŠENÍ SLUŽBOU PRO VAŠE Řešení TS-eCLOUD je kmpletní infrastruktura DOKUMENTY převedena d frmy SLUŽBY. Tj. servery, Hlavním cílem implementace

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

SODATSW Case Study 2008 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti United Bakeries

SODATSW Case Study 2008 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti United Bakeries SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2008 Nasazení řešení Datvý trezr ve splečnsti United Bakeries Klient Organizace

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více