Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)"

Transkript

1 Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

2 Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka První draft dkumentu První revize KÚ KK Zapracvané kmentáře a dplněné kapitly 2,3 a Kmentář k verzi 2.0, upřesnění KI Další dplnění dkumentu, brázky Kmentář k verzi 3.0, dplnění infrmací hledně KI, kalkulace MAN Zapracvané kmentářa z KÚ KK, materiálvé pžadavky dalších částí výzvy Grafické úpravy, sladění stylů Aktualizvané kapitly 3.5.3, 5.2 a Dplněné přeběžné nabídky Změna struktury dkumentu Zapracvané kmentáře z KÚ KK, dplněná lkalita Žlutice, upravené knfigurace serverů a úlžišť Verze připravená k akceptaci Pslední úpravy dle návrhu z KÚ KK Zapracvány připmínky PK Variantní řešení Zapracvány změny z Úprava KI Zapracvání připmínek Tabulka 1: Verze dkumentu 2

3 Obsah 1 Technické řešení Vlastní kncepce řešení Návrh a ppis architektury řešení Variantní návrhy technickéh řešení HW/SW/data Naplnění pžadavků typizvanéh prjektu Prvnání variant technlgických řešení Srvnaní nabídek jedntlivých ddavatelů (pptávkvé řízení) Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení Analýza technických a bezpečnstních rizik Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace a realizační prjektvé dkumentace Specifikace zadání technickéh řešení SAN (Vyžadván je plně redundantní design SAN v bu lkalitách): Pžadavky na implementaci, šklení a technicku pdpru Prvzní zajištění prjektu Ptřebné energetické a materiálvé tky Záruky a servis Údržba a nákladnst prav Údaje živtnstech jedntlivých zařízení Údaje prvzním zajištění SW a datvých kmpnent Změny v prvzní nárčnsti vlivem ptřebení Seznam tabulek Tabulka 1: Verze dkumentu... 2 Tabulka 2: Pčet vláken v jedntlivých lkalitách... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 3: Cena vláken... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 4: prnajaté kruhy specifikace Tabulka 5: Cena řešení prnájmu kruhů... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 6: Kalkulace Autcnt... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 7: Cenvá kalkulace... Chyba! Zálžka není definvána. Tabulka 8: Technická a bezpečnstní rizika Seznam brázků Obrázek 1 Fyzická struktura TC

4 Obrázek 2: Prpjení datvých center... 8 Obrázek 3: Prpjení ORP a PO... Chyba! Zálžka není definvána. Obrázek 4: Chlazení a rzmístnění rzvaděčů

5 1 Technické řešení 1.1 Vlastní kncepce řešení Technlgické centrum je klíčvým prvkem pr zabezpečení prvzu aplikací egvernmentu a jejich dstupnsti. Z tht důvdů je nezbytné, aby pužité technlgie byly dlné vůči výpadkům a garantvaly vysku dstupnst. Vývj technlgií v sučasnsti jednznačně upřednstňuje c největší míru virtualizace, prtže virtualizace umžňuje prvz služeb a aplikací bez hledu na fyzicku lkalizaci a umžňuje přesun služeb a aplikací mezi datvými centry TC bez dpadu na uživatele. Z těcht důvdů byla zvlena pr realizaci TC maximální míra virtualizace jak na úrvni serverů, tak i datvých úlžišť frmu private clud. V tmt řešení je fyzická realizace servervé vrstvy a datvéh úlžiště abstrahvaná mrakem, ze kteréh se přidělují zdrje (kapacita úlžiště, výpčetní výkn) dle pžadavků. Kapacita úlžiště a výkn serverů musí být dstatečné pr zajištění pžadvané kapacity a výknu pr všechny aplikace, jež jsu sučástí egvernmentu, ale také aplikací ptřebných k zajištění činnsti KÚ KK a aplikacích prvzvaných pr ORP a PO. Pr zabezpečení prvzu pžadvaných aplikací a služeb je ptřebné dbudvat Technlgické centrum d stavu, kdy bude mít dvě redundantní datvá centra, která budu pskytvat vysku dstupnst a dlnst vůči výpadkům. Tat datvá centra budu navzájem prpjena tak, aby tvřili technlgicky jedn velké datvé centrum a bude mžné přesuvat data a služby mezi nimi. Obě redundantní datvá centra mají mít c nejpdbnější technlgicku infrastrukturu tak, aby Náklady na prvz jedntlivých center byly c nejnižší, Náklady na administraci jedntlivých center byly c nejnižší, Migrace aplikací služeb a aplikací mezi centry byl c nejjedndušší a nejrychlejší. Pr zpřístupnění aplikací a služeb TC jejich uživatelům je ptřeba vybudvat kmunikační infrastrukturu Karlvarskéh kraje, která bude prpjvat datvá centra TC a prpjvat ORP a PO s KÚ KK. Kmunikační infrastruktura musí Pskytvat dstatečnu kapacitu a rzšiřitelnst p celu dbu udržitelnsti prjektu, Prpjit všechny ORP a zpřístupnit lkality, kde jsu PO KÚ KK na úrvni přístupvé sítě Umžnit navýšení služeb a aplikací TC Návrh a ppis architektury řešení Redundantní datvá centra musí být realizvána v dstatečné vzdálensti d sebe tak, aby se eliminval rizik sučasnéh výpadku bu datvých center. Přesná hdnta dstatečné vzdálensti není určená. Dpručuje se, aby centra byla napájená z dvu různých rzvdných sítí neb elektráren. Na druhu stranu musí být dstatečně blízk tak, aby z hlediska rychlsti přensu infrmací se jevily jak jedn velké datvé centrum. Tt umžňuje přesun dat a služeb 5

6 mezi datvými centry v reálném čase. Datvá centra musí být prpjena sítí s kapacitu a rychlstí 10Gbps a kmunikace mezi servery musí mít latency menší než 5ms. Pr zajištění replikace dat na úrvni datvéh úlžiště je nutné prpjení SAN rychlstí alespň 8 Gbit. Technlgické centrum kraje - fyzicky LAN switch LAN switch LAN switch LAN switch Redundantní šasi LAN Redundantní šasi SD SA SM Fyzické Servery Blade SD SA VS SM a/synchrnní kpie dat d krajské SAN z TC ORP FC switch FC switch FC switch FC switch Redundantní blade šasi SAN Redundantní blade šasi Replikace FC Úlžiště FATA FC TAPE LIB CAS Tiered Strage FC Úlžiště DR FATA FC CAS Hlavní lkalita Zálžní lkalita Obrázek 1 Fyzická struktura TC Každé datvá centrum bude vybaven klimatizační techniku chladícím výknu nejméně BTU/h při uvažvání plných knfigurací instalvaných zařízení a jejich maximálníh výknu, tak, aby i v případě výpadku jedné z jedntek byla zachvána funkčnst datvéh centra (knfigurace N+1). Napájecí přívd musí být chráněn zálžním zdrjem a dieselvým generátrem a musí mít být schpen pskytnut minimálně 400V /3x 63A. Obě datvá centra budu vybavena zálžním napájecím zdrjem (UPS) výknu 25 kva. Datvá centra budu vybavena: skříňvými rzvaděči (racky) s uzamykatelnými dveřmi. Racky budu sazeny plně mnitrvatelnými a řiditelnými PDU. Každý rzvaděč bude vybaven napájecími rzvdnicemi s knektry pr napájení zařízení 10 i 16A. Umístění PDU bude svislé v zadní části rzvaděče. Všechny výstupy tht PDU budu měřitelné a vládatelné (spínání). Mnitrvání a řízení musí být mžné prstřednictvím IP prtklu RMS systémem minimálně s čidly kuře, teplty, vlhksti a phybu napjen na EZS budvy Přístupvým systémem s vládáním dveří s využitím identifikačních prvků (karty, Dallas čipy apd.) včetně záznamu histrie přístupu 6

7 Pkud budva nebude vybavena kamervým systémem, datvá centra budu mít vlastní IP kamerami s nčním viděním a záznamem psledních 7 dnů (minimálně zálžní DC) Servery (aplikační i infrastrukturní) budu realizvány jak virtuální se sdíleným datvým úlžištěm. Z hlediska prvzu a kapacity je ptřeba izlvat jedntlivé aplikace d samstatných virtuálních pčítačů tak, aby byl mžné pr jedntlivé aplikace vymezit ptřebné zdrje a zajistit jejich dstupnst. Tt řešení vyžaduje dstatečnu kapacitu k prvzvání všech aplikací v samstatných virtuálních pčítačích. Tyt virtuální pčítače bude mžne připjvat k virtuálním sítím a tak vytvářet ddělené sítě pr jedntlivé služby aneb subjekty (ORP a OP). Fyzické servery budu využívat licenci MS Windws Server Datacenter, které umžňují při licencvání per scket na jednm fyzickém serveru prvzvat nemezený pčet virtuálních serverů. Přízení licencí MS Windws Server Enterprise, kde každá přidává licenci na pr 4 virtuální servery je eknmicky nevýhdné. Kraj pčítá s husttu virtuálních strjů minimálně 9 na jeden fyzický uzel.každé datvé centrum bude mít svůj řídící pčítač, který bude řídít virtualizační prstředí v daném datvém centru. V primárním DC bude navíc zálhvací server, který bude řídit zálhvání. Obě datvá centra budu, za nrmálníh prvzu, pužity pr běh vybraných služeb, aby se účelně rzlžila zátěž aplikací a c nejvíce zkrátila jejich dezva vůči uživatelům. Tent mdel prvzu umžní ptimálně využít investic d zálžníh datvéh centra. Datvé úlžiště bude sdílené mezi všemi servery tak, aby virtuální pčítače mhly být přesuvány dle ptřeby mezi servery datvéh centra. Data budu synchrnně replikvána d druhéh datvéh centra, tak aby v případě výpadku primárníh datvéh centra byly data k dispzici v zálžním centru. Virtualizační technlgie buda umžňvat autmatický přesun kritických aplikací/serverů z jedndh d druhéh datvéh centra a taky manuální přesun (na pkyn administrátra) serveru z jednh centra d druhéh pr účely lepšíh využití zdrjů, bnvy služeb i pravidelnéh testvání funkcí. Datvá úlžiště musí mít dstatečnu kapacitu pr uchvání všech dat v každém datvém centru samstatně. Aplikační servery budu v prvzu v bu datvých centrech a není nutné, aby jejich kapacita byla dstatečná pr prvz všech serverů bez snížení výknu. Za plnéh prvzu bu datvých center budu aplikační servery mít k dispzici plnu pžadvanu kapacitu. V případě výpadku jednh z datvých center budu všechny servery přesunuty d centra, které zůstane v prvzu a bude mít spjení s KI. Snížení výknu aplikací v případě výpadku jednh datvéh centra je mžné akceptvat, ale je důležité zachvat dstupnst všech služeb a aplikací. V případě výpadku jednh z datvých center budu všechny služby pskytvané z druhéh datvéh centra. Způsb návratu d režimu rutinníh prvzu bude detailně řešen s hledem na knzistenci dat, ddržení SLA pskytvaných služeb a prvzní dkumentaci. Plány bnvy budu elektrnicky evidvány, bude mžné prvádět jejich simulace a testvání. Vlastní prvedení plánu bnvy bude mžné prvést plně autmaticky neb jednduchým pkynem správce, který zahájí autmatizvaný prcess. 7

8 DC1 DC2 Aplikační vrstva Agendvé systémy 10GB nline Virtualizační vrstva vmngmt Obnva prvzu Systémvá vrstva Služby infrastruktury Vrstva Datvých úlžišť FC 6km n-line replikace KU KK KKN KV/MMKV Obrázek 2: Prpjení datvých center Pr dstupnst všech aplikací budu bě datvá centra přístupná z Kmunikační infrastruktury a budu transparentní tj. pr uživatele aplikací/služeb bude neviditelné, z kteréh datvéh centra je aplikace resp. služba pskytvána. KI bude uknčena v bu DC. Předávacím rzhraním je Ethernet (10Gbps). Datvá centra budu navíc prpjena přím, takže vznikne redundatní prpjení v kruhu realizvaném páteřní částí sítě mezi lkalitami KÚKK-Cheb-Sklv-KÚKK. K tmut kruhu bude připjena lkalita KKN (KKN bude prpjen s KÚKK v rámci prpjení Datvých center nezávisle na KI). Prpjení datvých center bude realizván nejméně dvěma páry vláken, vedených jinu trasu než KI, je-li t mžné. Datvá centra musí být prpjena přím, mim KI, jelikž kmunikace mezi datvými centry je důležitá pr zaručení jejich prvzu a je nezávislá na funkčnsti KI. Navíc prpjení přes KI nebude splňvat pžadavky na rychlst dezvy. Technlgické centrum bude s statními sítěmi (kmerčními, vládními, metrplitními) prpjen prstřednictvím bezpečnstníh mdulu, který zajistí chranu služeb a dat. Jedntlivé subjekty připjené d KI si budu zajišťvat chranu svých infrmačních systémů. Pr ptřeby dstupnsti budu data replikvána mezi úlžišti. Pr ptřeby uchvávání dat a pr bnvu v případě jejich pškzení je v principu jedn, v kterém datvém centru bude instalván zálhvací zařízení. Z hlediska bsluhy je vhdné, aby zálhvání prbíhal v datvém centru, které bude pr bsluhu dstupnější. Je navrhván, aby zálhvání prbíhal v hlavním datvém centru v prstrách KÚ KK. Kmunikační infrastruktura musí hlavně prpjvat primární a zálžní datvé centrum a pskytvat přístup pr vybrané ORP. Zárveň bude služit k pskytvání služeb KIVS a CMS technlgickému centru kraje a některým technlgickým centrům ORP. Připjení k vládním sítím bude realizván v bezpečnstním mdulu datvých center stejně, jak připjení statních externích sítí. Veškeré technické zařízení kmunikační infrastruktury (krmě ptických vláken) musí být umístěn v bjektech ve vlastnictví KK. 8

9 Pririta 3 Pririta 2 Pririta 1 Primární lkalitu bude datvé centrum v areálu KÚ KK, zálžní datvé centrum bude v prstrách Krajské nemcnice KK. Tyt dvě lkality jsu d sebe vzdálené jen 6 km, takže z hlediska rychlsti přensu infrmací se budu jevit jak jedn velké datvé centrum. Tt umžňuje přesun dat a služeb mezi datvými centry v reálném čase. Obě datvá centra budu vybavena dstatečnu klimatizační techniku tak, aby i v případě výpadku jedné z jedntek byla zachvána schpnst dstatečnéh chlazení datvéh centra. Základním předpkladem kmunikační infrastruktury je vytvření páteřní sítě a prpjení hlavníh a zálžníh datvéh centra tj. lkality KU KK s KN KV, t je Priritu 1. V rámci Pririty 2 se uvažuje s připjením vybraných ORP a dalších klíčvých subjektů d kmunikační infrastruktury. Záměrem investra je i prpjení vzdálených lkalit Pririta 3 - vzhledem ke vzdálenstem a zhršené dstupnsti je realizace prpjení těcht a dalších lkalit tázku knkrétní nabídky ddavatelů v rámci veřejné sutěže. Investrem je zvažván připjení těcht lkalit: KÚ KK, Karlvarský kraj, Závdní 353/88, Karlvy Vary primární DC Městský úřad, Rkycanva 1929, Sklv Městský úřad, nám. Krále Jiříh z Pděbrad 1/14, Cheb KN KV Bezručva 19, Karlvy Vary zálžní DC Magistrát města, Mskevská 1281/21, Karlvy Vary Městský úřad, Klínvecká 1204, Ostrv Městský úřad, Ruská 155/3, Mariánské Lázně Městský úřad, nám. 28. října 1438/6, Kraslice Městský úřad, Kamenná 473/52, Aš Nemcnice, K nemcnici 1204/17, Cheb Nemcnice, Slvenská 545, Sklv Chdv, Kmenskéh 1077 Tužim, Sídliště 428 Žlutice, Velké náměstí 144 KSÚS, Chebská 282, Sklv Tabulka : Seznam lkalit kmunikační infrastruktury Kmunikační infrastruktura bude prpjvat vybraná ORP, PO a další subjekty, které budu zapjeny d TC, a může být tvřena: Optickými vláknem, 9

10 Pririta 3 Pririta 2 Pririta 1 Metalickými spji, Rádivými spji, Kmbinací technlgií pdle ptřeby a nákladů. Optická vlákna nabízí nejlepší investici d buducna, jelikž je mžné navyšvat přensvé rychlsti a kapacitu pdle dstupné technlgie a bez ptřeby výměny ptickéh vlákna. Metalické spje jsu levnější z hlediska materiálu, jejich přensvá kapacita je však značně mezená. Pr vyšší přensvé rychlsti a kapacity se metalické spje v sučasnsti už téměř vůbec nepužívají. Rádivé spjení má své pdstatnění v případě, že není mžné zrealizvat prpjení ptickými vlákny z důvdu fyzických neb technických překážek, např. přírdní překážky, nemžnst zemních prací apd. Dle předběžných průzkumů jedinu lkalitu, kde je vhdnější pužít rádivý spj je SÚS Sklv, Dlní Rychnv. Lkalita KÚ KK, Karlvarský kraj, Závdní 353/88, Karlvy Vary primární DC Městský úřad, Rkycanva 1929, Sklv Rychlst 10/4 Gbit/s 4 Gbit/s Městský úřad, nám. Krále Jiříh z Pděbrad 1/14, Cheb KN KV Bezručva 19, Karlvy Vary zálžní DC Magistrát města, Mskevská 1281/21, Karlvy Vary Městský úřad, Klínvecká 1204, Ostrv Městský úřad, Ruská 155/3, Mariánské Lázně 4 Gbit/s 10/4 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s Městský úřad, nám. 28. října 1438/6, Kraslice Městský úřad, Kamenná 473/52, Aš Nemcnice, K nemcnici 1204/17, Cheb Nemcnice, Slvenská 545, Sklv Chdv, Kmenskéh 1077 Tužim, Sídliště Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s Žlutice, Velké náměstí 144 KSÚS, Chebská 282, Sklv 1 Gbit/s 340 Mbit/s Tabulka 2: Přehled pžadvaných rychlstí 10

11 Obrázek 3: Schéma kmunikační infrastruktury

12 1.1.2 Variantní návrhy technickéh řešení HW/SW/data Zajištění dstupnsti služeb technlgickéh centra s pžadvanu dbu dezvy je mžné buď vybudváním redundantních datvých center, neb vybudváním jednh super centra, které bude mít zajištěnu dstupnst. Zkušensti s realizací datvých center p celém světě ukazují, že realizace pmcí redundantních datvých center je efektivnější. Je navrhván, aby bě datvá centra byla realizvána v bjektech vlastněných KK. KÚ KK má k dispzici dstatek kvalifikvanéh persnálu pr zajištění prvzu. Je garantvaná dstupnst lkalit p celu dbu živtnsti prjektu. Budvání kmunikační infrastruktury bude realizván ve dvu fázích v první fázi bude vybudvána páteřní síť a připjena vybrané lkality, v druhé fázi budu připjeny statní lkality. Přiřazení serverů aplikacím je mžné buď jedna aplikace na jeden fyzický server, c je značně neefektivní; neb více aplikací na jednm fyzickém serveru, t však přináší kmplikace v případě aktualizací a zavádí závislsti mezi aplikacemi; neb pmcí virtualizace, kde je jeden fyzický server sdílený něklika aplikacemi ddělenými d virtuálních serverů. Virtualizace nabízí lepší využití výpčetníh výknu, snadnější realizaci vyské dstupnsti, abstrakci hardwarvé vrstvy, dlnsti vůči výpadkům a rzdělvání zátěže. Přiřazení fyzickéh serveru aplikacím přináší garantvaný výkn dané aplikaci, na druhu stranu kmplikuje realizaci vyské dstupnsti a dlnsti vůči výpadkům. Vyžaduje vybudvání clustervaných řešení, které jsu slžité k prvzvání. Z tht důvdu dpručujeme realizvat virtualizvanu infrastrukturu. Datvé úlžiště je mžné realizvat jak: Jeden rzsáhlý systém s vícevrstvvu rganizací, Něklik menších úlžišť s různými parametry. Rzsáhlé systémy datvých úlžišť nabízí lepší pměr cena/výkn, lepší redundanci a snadnější údržbu a prvz. Něklik menších úlžišť je levnějších, je mžné libvlně přidávat další a další úlžiště pdle ptřeb prjektu. Přidáváním dalších úlžišť však většinu expnenciálně rste slžitst administrace, zálhvání a celkvě prvzu. Prt dpručujeme realizvat datvé úlžiště jak jeden rzsáhlý strukturvaný systém. Servervá infrastruktura pr prvz aplikací může být realizvána jak: Samstatné servery, Blade řešení. Samstatné servery nabízí větší variabilitu HW knfigurace. Jejich připjení k datvému úlžišti a d síťvé infrastruktury je nárčnější, prtže každý server se připjuje individuálně. Tím stupá pčet aktivních prtů v SAN i LAN.

13 Blade servery nabízí větší využitelnst prstru. Všechny servery jsu zpravidla stejné a plně tak naplňují kncepci clud-u. Jejich připjení k SAN i LAN je v režii Blade šasi, cž přispívá k přehlednsti datvéh centra a snižuje náklady na jeh prvz a údržbu. Virtualizaci je mžné realizvat pmcí něklika platfrem. V sučasnsti v rámci Karlvarskéh kraje je nejrzšířenější VMWare/vSphere, který je využíván ve třech z pěti ORP. Alternativu je pužití MS Hyper-V, který je sučástí peračníh systému MS Windws Server. S tut platfrmu mají pracvníci infrmatiky KÚ KK zatím jen malu zkušenst. Třetí platfrmu je Xen Citrix. Platfrma Xen Citrix je svu pdstatu zalženu na paravirtualizaci, vhdná k virtualizaci upravených nixvých systémů. Pr virtualizaci windws systémů není ideální a v prstředí kraje je s ní malá zkušenst. Z phledu zajištění služby zálhvání kritických aplikací ORP je pdstatná kmpatibilita s jejich prstředím vybudvaným na technlgii VMWare/vSphere. Varianta 1: Vlastní kmunikační infrastruktura Řešení je zalžen na vlastnictví min páru ptických vláken v každé lkalitě (s mžnu výjimku SÚS Dlní Rychnv) a jejich zasíťvání prstřednictvím ddaných aktivních prvků. Přístup k síti KIVS je realizván v lkalitě primárníh datvéh centra přes vlastní pticku infrastrukturu. Nad celým řešením bude implementván zákaznický dhledvý systém. Z phledu zabezpečení sítě je v každé lkalitě s agregací navržena VPN/FW karta a v primárním i zálžním datvém centru VPN/FW karta splu s SSL VPN mdulem. V primárním a zálžním datvém centru a v lkalitách s agregací je nezbytné sazení aktivních prvků redundantním napájením z důvdu zabezpečení vyské dstupnsti těcht, z phledu funkčnsti sítě, kritických lkalit. Aktivní prvky v datvých center musí být připraveny pr mžnst dplnění IPS mdulu. Varianta 2: Prnájem kmunikační infrastruktury Řešení může být zalžen na kupi služby garantvané rychlsti a dstupnsti v každé lkalitě. Tat varianta je z technlgickéh phledu srvnatelná s variantu dkupu páru ptických vláken. Z phledu bezpečnsti KÚ přichází mžnst vlastních řešení, nicméně výběrem vhdnéh pskytvatele lze bezpečnst přensů smluvně garantvat. Z phledu služeb prvzvaných nad takt vybudvanu sítí lze knstatvat, že nepřináší vyšší přidanu hdntu prti řešení ve variantě dkupu páru vláken, nebť služby jsu realizvány až na úrvni aktivních prvků. Tyt by byly v případě varianty budvání ptických kabelů ttžné. Nevýhdu tét varianty je zejména její finanční nárčnst v čase v tut chvíli uvažujeme dbě udržitelnsti 60 měsíců a takt již není výhdná Naplnění pžadavků typizvanéh prjektu Technlgické centrum bude pskytvat 9 základních služeb: Servervá infrastruktura bude tvřena servery instalvanými v bu datvých centrech. Servervá virtualizace bude řešena virtualizační technlgíí umžňující implementaci vyské dstupnsti a rzlžení zátěže mezi datvá centra a servery v nich. 13

14 Datvá úlžiště budu realizvané v dstatečném bjemu, jak rzsáhlých strukturvaný systém rzprstřen přes bě datvá centra umžňující replikaci dat mezi datvými centry a tím zabezpečí dstupnst dat i v případě nedstupnsti jednh z nich. Garantvané úlžiště (pvinná služba) bude realizván speciálním zařízením splňujícím pžadavky typvéh prjektu kapacitě minimálně 8,5 TB. Výrbce zařízení musí pskytvat certifikvaný prces přensu ulžených data na nvé zařízení při výměně zařízení (např. při pravě), upgradu apd. zařízení bude dispnvat běžnými rzhraními / prtkly pr práci s daty HTTP,,WebDAV, CIFS, NFS apd. GÚ dané kapacitě bude umístěn v bu DC a data mezi nimi budu autmaticky replikvána. Zálhvací zařízení pr ukládání dluhdbých zálh bude v TC realizván páskvu zálhvací knihvnu s minimálně čtyřmi mechanikami. LTO-5 s FC rzhraním a minimálně 90 slty. K ukládání krátkdbých zálh může být využit technlgie snapsht aneb stávající datvé úlžiště EVA Zálhvací prces bude řízen stávajícím sw EMC Netwrker, který bude licenčně rzšířen. Replikace dat mezi datvými centry bude realizvána na úrvni datvéh úlžiště p celu dbu jeh prvzu. Tímt bude zabezpečena knzistence dat. Obnva dat v případě jejich pzměnění bude řešena pmcí výšeuvedené zálhvací knihvny. P výpadku jedné z lkalit budu dat aktualizvaná autmaticky na úrvni úlžiště. Síťvu infrastrukturu je mžné rzděli na interní infrastrukturu datvých center a jejich prpjení a na Kmunikační infrastrukturu TC. Interní infrastruktura bude tvřena lkálními přepínači a prpjení center bude realizván nejméně dvěma ptickými spji. Prpjení datvých center bude nezávislé na KI TC a napak, KI TC musí být nezávislá na datvých centrech. Díky tmu bude zajištěn přístup ORP a OP k centrálním registrům a KI VS bez hledu na dstupnst TC. Ddávky elektrické energie budu pr bě datvá centra nezávisle. Každé datvé centrum bude mít vlastní dieselvý generátr a sadu zálžních zdrjů. Velmi důležitým pžadavkem na prjekt TC je jeh bezpečnst. Pd bezpečnstí TC je myšlena jak důvěrnsti infrmací a aplikací, tak i jejich integrita, ale i dstupnst. Redundantní datvá centra ze své pdstaty garantují integritu a dstupnst infrmací a služeb. Realizace datvých center v zabezpečených prstrách zajistí důvěrnst infrmací. Prpjení TC a statních subjektů kmunikační infrastrukturu zajistí dstupnst dat a aplikací subjektům, které s nimi pracují. Prtže kmunikační infrastruktura bude služit jen určeným subjektům a jiné subjekty k ní nebudu mít přístup, bude tímt zajištěna i bezpečnst. Prtže přístup připjených subjektů d externích sítí bude jen prstřednictvím kmunikační infrastruktury, bude jejich bezpečnst garantvána bezpečnstí TC. Pr tyt účely bude služit bezpečnstní rzhraní. Bezpečnstní rzhraní bude realizván firewallem s antivirvu, antispam a anti-malware chranu (antix chrana). Pr další zvýšení bezpečnsti celé infrastruktury budu instalvány systémy pr diagnstiku neprávněnéh přístupu a jeh prevenci (IDS/IPS). Bezpečnstní rzhraní bude realizván prvky umístěnými v bu datvých centrech, tím bude zajištěna redundance funkcinality řešení a dlnst prti výpadku. 14

15 Datvá centra budu realizvána v prstrách vlastněných krajem. Umístnění datvých center d bjektů vlastněných krajem nabízí další úrveň zabezpečení, prtže je mnhem snadnější zajistit fyzicku bezpečnst. Kmunikační infrastruktura umžňuje naplnění hdntícíh kritéria Pdíl lkálních sítí zapjených d KIVS tím, že k vládní síti připjuje lkální sítě ORP a dalších subjektů. 1.2 Prvnání variant technlgických řešení Srvnání nabídek jedntlivých ddavatelů (pptávkvé řízení) Investr bdržel předběžnu rientační kalkulaci na HW a SW vybavení TC, která reflektuje zvlený přístup k řešení frmu virtualizace servervé i virtualizace úlžišť, není však kmpatibilní s typvým prjektem. Přest si myslíme, že naplňuje ideje Tc K tak, jak byl zamýšlen a může služit k rientaci na IT trhu. Níže je vlžená tabulka sumarizující cenvu kalkulaci. 15

16 Technlgické centrum Karlvarskéh kraje Pčet bj.kód Ppis včetně DPH Hardware Servervá infrastruktura Servery pr management a backup 2x Servery pr virtualizaci 2x blade centrum, 8x blade srver SAN switche SAN switche Brcade 24 prtů (16 aktivních) /8 Gb Diskvá ple 2x strage Knihvna Páskvá knihvna Garantvané úlžiště Hitachi HCAP 300 Ostatní hw Technlgickéh centra kraje Rzvaděče a vybavení Zálžní zdrj napájení - UPS Klimatizace RMS Systém včetně DR lkality Zhášecí systém Další vybavení DC Hardware celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Sftware licence Micrsft Servervé a klientské licence Virtualizace serverů VMware Replikace DR pr ORP IPStr včetně kapacitních licencí 5TB Sftware licence celkem Kč Kč Kč Kč Služby - Implementace 0 Služby - implementace celkem Kč Maintenance 0 Maintenance rk 0-4 celkem Kč Suhrn Hardware celkem Sftware licence celkem Služby - implementace celkem Maintenance rk 0-4 celkem Celkem Celkem bez maintanance Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 3: Kalkulace ddávky TCK Cenvá nabídka strage je jen na ddávku HW, kde však plně pkrývá veškeré ptřeby k vybudvání TC. Pr úplnst je třeba dplnit nárky na SW řešení infrastrukturních služeb. 16

17 Cena s DPH 2x databázvý server 8x aplikační server SAN infrastruktura Zálhvací knihvna Zálhvací sftware a server Racky a vybavení Splu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Strage - eknmická varianta Tier 0 + 1: 2x strage v plně redundantním metrclusteru Tier (garantvané úlžiště): 2x replikvané strage systémy Strage - maximální varianta Tier 0 + 1: 2x strage v plně redundantním metrclusteru Tier (garantvané úlžiště): 2x replikvané strage systémy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 4: Cenvá kalkulace strage Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení Nabídka strage je cenvě nárčnější, plně pkrývá ptřeby TC a t jak se strage v eknmické variantě tak i v maximální variantě. Jak srvnávací může služit p dplnění ceny sftware Analýza technických a bezpečnstních rizik Rizika, která byla identifikvána: Kategrie rizika Technické Technické Technické Technické Technické Bezpečnstní Bezpečnstní Bezpečnstní Ppis Nekmpatibilita se stávající technlgií instalvanu v datvém centru KÚ KK Staré technlgie, slžitá údržba, vyské náklady na prvz Nvinka na trhu, malé zkušensti s dluhdbéh prvzu Prprietární technlgie, slžitá integrace s jinými technlgiemi Vyské energetické nárky, nutnst speciálních rzvdů Jenm jeden ddavatel technlgie, nemžnst alternativníh partnera Technlgie není věřená v pdbné instalaci Technlgie není vhdná pr nasazení v neveřejných sítích 17

18 Kategrie rizika Bezpečnstní Bezpečnstní Organizační Organizační Ppis Nedstatečná bezpečnst řešení Nízká úrveň chrana integrity údajů Pzdější vyhlášení tendru než Kmunikační infrastruktury, bude mít za následek dsunutí výstavby d zimníh bdbí, kdy není z technlgických důvdů mžné prvádět pkládku ptických spjů. Při naplnění tht rizika hrzí psunutí realizace bu etap až 6 měsíců s pčátkem duben-květen Tut skutečnst je třeba vztí v úvahu v případě psunu termínů prjektu na dbu pzdější než 1Q.2011 Pnechání pdání řádsti územní rzhdnutí, neb pzdní zahájení územníh řízení, bude mít za následek ddálení realizace kmunikační infrastruktury. Tut skutečnst je třeba vzít v úvahu při vytváření dkumentace k výběrvému řízení na prjekt Kmunikační infrastruktura a žádat uchazeče dlžení zahájení územníh řízení frmu sdělení OVM. (viz dpručení pr zadávací dkumentaci) Tabulka 5: Technická a bezpečnstní rizika 1.3 Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace a realizační prjektvé dkumentace Z hlediska rganizačníh byla identifikvána vážná rizika vyplývající ze změny harmngramu a neddržení termínů navržených etap prjektu Kmunikační infrastruktury. Jsu spjena s nutnstí prvedení územníh řízení, jehž trvání je minimálně 12 týdnů za předpkladu, že nedjde k rzsáhlejším kmplikacím. Přestže není mžné zcela vylučit rizika spjená s uvedenu skutečnstí, dpručuje se d zadávací dkumentace vlžit následující pžadavky a ddržet termíny navržený harmngram: Předmětem plnění musí krmě jinéh být územně plánvací dkumentace, Uchazeč předlží přesný harmngram prací, který ptvrdí vybudvání infrastruktury v určených termínech, Harmngram bude bsahvat termíny ptřebných rzhdnutí OVM ve věci územníh řízení Harmngram bude bsahvat termíny vytvření kmplexní prjektvé dkumentace Harmngram bude bsahvat termíny stavebních prací Harmngram bude bsahvat termíny statních prací Pr úspěšné výběrvé řízení a realizaci prjektu je dále ptřeba specifikvat pžadavky na zařízení a kmpnenty Specifikace zadání technickéh řešení Virtualizační server (12x) 2x šestijádrvý prcesr s pdpru virtualizačních technlgií 18

19 4 z nich s 32GB, 4 s 48GB a 4 s 64GB paměti celkem 4x Gigabit NIC dualprtvá FC HBA 8Gbit redundantní zdrje a ventilátry integrvaný management prcesr licence pr plnu vzdálenu správu a management záruka 5 let, 24x7, zaručená dba pravy d 6 hdin SAN (Vyžadván je plně redundantní design SAN v bu lkalitách): 4x FC switch, 24 prtů Rychlst prtů nejméně 8Gb/s Certifikace pr nabízenu servervu virtualizaci Zaručená vzájemná kmpatibilita s nabízenu diskvu virtualizací, s nabízeným zálhvacím SW a systémem pr bnvu lkality Zaručená vzájemná kmpatibilita se stávajícími FC switchi kabely pr připjení všech serverů Servis 5 let 24x7 dezva d 4 hd Magnetpáskvá knihvna minálně 90 sltů, FC prvedení 4 x páskvá mechanika LTO-5 Native FC Pdpra NDMP Čtečka čárvéh kódu Mžnst vytváření lgických knihven Rzšiřitelnst na cca 300 sltů a až na cca 12 mechanik Splehlivst rbtiky 4 milióny MTBF 5 let supprt Licenční rzšíření stávajícíh zálhvacíh sftware EMC Netwrker pr zálhvání virtuálníh prstředí a nemezené mnžství virtuálních hstů. Dále rzšířit ttéž řešení 10 licencí pr zálhvání na úrvni peračníh systému, pdpra NDMP. Racky pr instalaci blade šasi, samstatných serverů, páskvé knihvny a úlžišť Strage Tier 0 + 1: 2x strage v plně redundantním metrclusteru Plně redundantní Metrcluster rzprstřený mezi bě lkality Nejméně 2 redundantní strage cntrllery čistá kapacita v každé z lkalit nejméně 55 TB, v případě využití 100% rezervy pr snapshty (dpručen pr FC a iscsi) 27,5 TB dat a 27,5 TB snapshtů 19

20 15k RPM, výhradně s FC disky, které mhu být dále akcelervány pmcí FLASH cache akcelerátru licence na nemezenu diskvu kapacitu úlžiště licence na nemezenu kapacitu pr replikaci dat diskvých úlžišť pdpra RAID typu 0, 1, 5, 1+0 a 6. baterie zálhující cache Nelicencvaný multipathing a pčet připjených hstů, pkud je licencván, tak zapčítat nemezené licence Autmatický ladbalancing a rzmístění dat na všechny disky i v kamžiku přidání nvých disků Sučástí nabídky vzdálený dhled supprt centrem výrbce pkud není tak zalicencvat záruka 5 let s dezvu d 4 hd v pracvní dny, v místě pužití Tier (garantvané úlžiště): 2x replikvané strage systémy 2 redundantní strage cntrllery sazen 1TB 7k2 RPM HDD v každé lkalitě čistá kapacita v každé z lkalit nejméně 50 TB dat a 15 TB snapshtů záruka 5 let, dezva 4h" Virtualizace bude prvzvána ve dvu datvých centrech. Pžadavkem je design řešení funkční i v případě výpadku jedné lkality. Licence hypervisru pr nabízených 8 fyzických serverů, včetně managementu pr servery nabízené výše Hypervisr nainstalvaný přím na hardware, umžňující plnu virtualizaci x86 strje Pdpra BT, HW (binary translatin, harware assist) virtualizace Umístění kmpletníh prstředí včetně OS a aplikací d virtuálních strjů bez závislsti na prvzvaném hardware Virtualizace a agregace x86 strjů a k nim připjených síťvých a datvých úlžišť d unifikvaných subrů zdrjů Škálvatelnst pr mžnst pdpry IT prstředí jakékliv veliksti Vysce výknný klastrvý systém zajišťující přístup k datvým diskům virtuálníh strje něklika nainstalvaných hst serverů sučasně Symetrický multiprcesing zlepšující výknnst virtuálníh strje a umžňující, aby jediný virtuální strj využíval něklik fyzických prcesrů sučasně Centralizvané řízení zajišťující autmatický prvz, ptimalizaci zdrjů a vysku dstupnst IT prstředí Centralizvané řízení umžňující integraci s prdukty spravvanými třetí stranu přes rzhraní různých webvých služeb a rvněž vývj prduktů pdle přání zákazníka Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarvých zdrjů k zajištění ptimálníh prpjení business prvzu a IT Kntinuální dynamický balancing aplikačníh výknu nad dstupnými HW zdrji Inteligentní alkace zdrjů na základě předdefinvaných pravidel Migrace virtuálních strjů za prvzu zajišťující tak plynulu správu a údržbu IT 20

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury,

1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury, Technická specifikace veřejné zakázky Měst Železný Brd - bnva IT infrastruktury Zadavatel veřejné zakázky: Pradce veřejné zakázky: Měst Železný Brd SOLEDPRO s.r.., www.sledpr.cz 1. Předmět plnění Předmětem

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika Okruhy pr SZZ v magisterském bru Aplikvaná infrmatika Cílem SZZ není psluchače zkušet z detailních znalstí, ale dbrně diskutvat na zadané téma. Příklady jsu záměrně vleny tak, jak jsu bvykle vleny tázky

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více