Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek Autor: JUDr. Pavel Fabian Brno, duben 2007

2 Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko - správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2006/2007 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: JUDr. Pavel Fabian Obor: Firemní finance Název tématu: Emise akcií v podmínkách R Zásady pro vypracování Oficiální zadání: Problémová oblast: Finanní trhy Cíl práce: Zhodnotit souasný stav v oblasti emisí akcií v R a najít nedostatky a navrhnout ešení tchto nedostatk. Postup práce a použité metody: Zhodnocení souasného stavu. Analýza vybraných provedených emisí. Identifikace problém v dané oblasti. Návrh ešení identifikovaných problém. Analyticko-deskriptivní, komparativní, historické a statistické metody Rozsah grafických prací: cca 10 tabulek a graf Rozsah práce bez píloh: stran Seznam odborné literatury: 1)JAKUB F.: Jak emitovat dluhopisy a akcie na veejném trhu, Komise pro cenné papíry, Praha, )MUSÍLEK P.: Trhy cenných papír, Ekopress, 2

3 Praha, )LIŠKA V., GAZDA J.: IPO kmenové akcie a jejich primární emise, HZ Editio, Praha, 2001 (píp. vydání z roku 2003) 4)ŽÍDKOVÁ D.: Investice a dlouhodobé financování, eská zemdlská univerzita, Praha, )JIÍEK P.: Finanní trhy, Bankovní institut, Praha, 1997 Cíl práce: Zhodnotit souasný stav v oblasti emisí akcií v R a najít nedostatky a navrhnout ešení tchto nedostatk, pedstavení možnosti získávání kapitálu prostednictvím veejné nabídky akcií (IPO) v podmínkách R, podmínky veejné nabídky akcií, zhodnocení minulých IPO na Burze cenných papír z pohledu podnik, pedstavení konkrétního podniku (jako píklad úspšné IPO)-ilustrace financování v dané situaci konkrétního podniku, analýza píin neúspšné IPO, identifikace problém v dané oblasti - zejména vysoké požadavky pro splnní podmínek emise, komplikované právní prostedí, rozbor možné budoucí IPO na Burze cenných papír v Praze, specifika a problémy eského kapitálového trhu a jejich vliv na financování podnik, možná ešení, závr-shrnutí výsledk práce. Postup práce a použité metody: analytická, komparativní, empirická, deskriptivní Anotace Pedmtem diplomové práce je rozbor aktuálního stavu využívání zdroj financování firem v eské republice, zejména IPO a objasnit dležitou úlohu IPO ve financování firem s rstovým potenciálem. Bžné zdroje kapitálu, zejména banky, nemusí vždy poskytnout potebný kapitál pro financování kapitálov nároných projekt, akvizic a pod. Diplomová práce je zamena na teoretické poznatky o finanních systémech a finanní struktue firmy, dále je v práci charakterizována souasná situace v užívání IPO v eských podmínkách a její nedostatky. Diplomová práce popisuje využívání IPO v konkrétních podnicích, píklady a rozbor úspšné a neúspšné IPO a poukazuje na pekážky na eském kapitálovém trhu. Na závr diplomová práce navrhuje ešení problém. 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatn pod vedením Mgr. Petra ervinka a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje V Brn dne 27. dubna 2007 vlastnoruní podpis autora 4

5 Podkování Rád bych na tomto míst podkoval panu Mgr. Petru ervinkovi za jeho užitené pipomínky, rady a pomoc pi vytváení mé diplomové práce. 5

6 OBSAH Úvod Teoretická východiska ešení Kapitálový trh Význam a funkce kapitálového trhu Historie IPO Specifika vývoje eského kapitálového trhu Finanní struktura firmy Možnosti financování spolenosti Ekonomické aspekty primární emise Pozitiva primární emise Negativa primární emise Náklady emise akcií Primární emise akcií v eské republice Podmínky pijetí akcií k obchodování na BCPP Povinnosti emitenta Proces IPO Technika umístní nové emise Kritéria výbru vhodného kandidáta na IPO Klíová role emisních tvrc Jednotlivé kroky v rámci IPO První fáze - píprava Druhá fáze právní kroky a vytvoení potebné dokumentace Fáze realizace Post-transakní aktivity Techniky burzovních obchod v R a jejich vypoádání SPAD Aukní režim Kontinuální režim Blokové obchody Píiny nízkého potu emisí akcií v R Ekonomické bariéry Kuponová privatizace Chybjící regulace trhu a nízká ochrana investor Nedostatená likvidita Nedostatená vládní podpora IPO Vliv bankovního sektoru Stav eského hospodáství eské úetní standardy Právní prostedí asová náronost Rejstíkové ízení Poukázka na akcii Snížení a zvýšení základního kapitálu Prospekt Analýza jednotlivých IPO v R ZENTIVA O spolenosti Akcie Zentivy

7 6.1.3 Píznivý vývoj kurzu akcií Zmny akcionáské struktury na zaátku roku Zhodnocení emise Central European Media Enterprises Ltd O spolenosti Zútování a vypoádání Rizika týkající se kmenových akcií CME Další emise v roce Zhodnocení obou emisí CME ORCO O spolenosti Zhodnocení emise akcí ECM O skupin ECM IPO Použití výtžku Srovnání s Orco Pegas Nonwovens O spolenosti IPO Vývoj akcií po IPO LIMART a Bonton - neúspšné IPO Souasnost a budoucnost IPO v R Doporuení na závr Závr Seznam použité literatury a dalších pramen Odborné publikace Elektronické a ostatní zdroje Seznam tabulek Seznam graf

8 Úvod Mnoho eských spoleností má nedostatek vlastních finanních zdroj, ze kterých by dokázaly financovat své investiní zámry, ale i bžné provozní poteby. Spolenost si mže teoreticky vybírat z vícero možností emise obligací, bankovního úvru, uzavení smlouvy o tichém spoleenství, venture kapitál, emise akcií. Primární emise akcií patí na rozvinutých kapitálových trzích mezi možnosti získání kapitálu pro rozvoj spoleností. V eské republice se však stále nepovedlo tento zpsob zaadit mezi bžné nástroje dalšího financování akciové spolenosti. V eské republice byla prozatím tato forma financování spolenosti stranou zájmu firem i investor, což bylo dáno jak ekonomickými, tak legislativními pekážkami. Ani celosvtová hluboká recese po roce 2000 v oblasti IPO bohužel neskýtala v posledních letech píliš mnoho dvod k optimismu a pehnaným oekáváním ohledn rozvoje eského trhu s primárními emisemi akcií. Avšak vzhledem k charakteru primárních emisí akcií, které jsou siln založeny na dve investor, se dá v celosvtovém mítku oekávat obrat opt k lepšímu. Ostatn známky oživení trh IPO jsou v posledním roce (2006) již více než patrné. Akoliv již u nás bylo úspšn realizováno nkolik emisí cenných papír (z toho dv primární emise akcií v roce 2006) a náš kapitálový trh je pro poskytování odpovídajících služeb v této oblasti již delší dobu pipraven, nejsou tyto finanní instrumenty ješt využívány v míe, jež by si vzhledem ke svým výhodám a možnostem zasloužily. Stále u nás petrvává tendence preferovat financování formou úvru, akoliv ne vždy je tato varianta nejvýhodnjší. S velkou pravdpodobností se na této skutenosti podílí jistá setrvanost z dob minulých a i zde bude jistou dobu trvat, než se management nauí s tmito instrumenty pracovat a jejich možností pln využívat. Každopádn se však dá s úspchem pedpokládat, že s postupným dalším vývojem kapitálového trhu dojde k výraznému posunu ve využívání tchto možností financování a to zejména primární nabídky akcií jako zajímavého finanního nástroje, který mže pinést podnikm finanní zdroje a pro investory být zajímavou investicí. Jedním z možných zdroj nástroj obstarávání finanních prostedk na eském kapitálovém trhu je emise kmenových akcií v podob navýšení základního kapitálu spolenosti. Emisí akcií získává emitent vlastní dlouhodobé finanní zdroje, na druhé stran držitelé tchto akcií se stávají spoleníky akciové spolenosti, mají právo zasahovat do jejího ízení, podílet se na zisku, popípad na likvidaním zstatku. Krom získání zdroj na investice pro samotné spolenosti, nové emise akcií posilují kapitálový trh a stávají se tak motorem sekundárního 8

9 obchodování s cennými papíry. Kapitálové vybavení podniku je pedpokladem jeho rstu a v neposlední ad rovnž zlepšuje i celkovou bonitu a image podniku. Cílem této práce je zhodnotit souasný stav v oblasti emisí akcií v R a najít nedostatky a navrhnout ešení tchto nedostatk, pedstavit možnosti získávání kapitálu prostednictvím veejné nabídky akcií (IPO) v podmínkách R a zhodnotit minulé IPO na Burze cenných papír z pohledu podnik. Dále se ve své práci budu vnovat i analýze píin neúspšné IPO a identifikaci problém v dané oblasti - zejména vysoké požadavky pro splnní podmínek emise, komplikované právní prostedí. Na závr práce provedu rozbor možných budoucích IPO na Burze cenných papír v Praze. 9

10 1 Teoretická východiska ešení 1.1 Kapitálový trh Kapitálový trh je místo, na nmž investoi umísují svoje penžní prostedky do cenných papír, které se na trhu pohybují dlouhodob. Vedle kapitálového trhu hovoíme také o penžním trhu, na kterém jsou umísovány penžní prostedky investor do cenných papír, které mají krátkodobou životnost (depozitní certifikáty, pokladniní poukázky, smnky apod.). Oba tyto trhy jsou, spolen s dalšími (devizový, bankovní, trh drahých kov apod.), oznaovány jako trhy finanní. Blokace kapitálu se uskuteuje emisí soukromých i státních cenných papír, jež jsou výrazem stedndobého (2 5 let) a dlouhodobého (pes 5 let) umisování. Úastníky kapitálového trhu jsou jednotlivci, banky, obchodní spolenosti, národní i mezinárodní organizace. Kapitálový trh je oznaován jako trh cenných papír. První prodej voln obchodovatelných cenných papír se realizuje na primárním trhu, tj. emisí cenných papír. Dále tyto cenné papíry mohou být prodávány a kupovány na sekundárním trhu Význam a funkce kapitálového trhu Ve vysplých ekonomikách finanní trh odráží prosperitu a úspšnost vývoje hospodáství, je rovnž citlivým barometrem mezinárodn ekonomických a mezinárodn politických proces. Kapitálový trh umožuje pelévání volných finanních prostedk v oblasti jejich vzniku a existence do oblasti poteby a použití. Kapitálový trh se tak zárove stává nezastupitelným a rozhodujícím lánkem mezinárodního trhu, který zjednodušuje píliv kapitálu. Jednou ze základních podmínek efektivn fungující tržní ekonomiky je pln rozvinutý kapitálový trh, vykonávající standardn dv hlavní funkce cenotvornou a alokaní. V pípad neplnní nkteré z tchto funkcí existují oprávnné dvody domnívat se, že trh nefunguje zcela efektivn. Veejná nabídka primární emise akcií je jedním ze zpsob, jak kapitálový trh mže úinn dostát svému alokanímu poslání. Z pohledu obchodní spolenosti se pak jedná o jednu z mnoha možností, jak na rozvinutých trzích rychle a efektivn financovat svj ekonomický rozvoj. 10

11 Za úastníky trhu považujeme emitenty, investory a zprostedkovatele. Emitenti jsou potencionální dlužníci, kteí vydáním cenného papíru chtjí získat penžní zdroje tím, že emitují (vydávají) cenné papíry. Úelem emise cenného papíru je získání kapitálu. Cenný papír mže emitovat bezprostedn subjekt, který bude uživatelem, nebo specializované finanní instituce (investiní banky, úvrové spolenosti). Investoi jsou právnické i fyzické osoby, které investují svoje volné penžní zdroje do nákupu cenných papír. Finanní zprostedkovatelé jsou všechny instituce, které zprostedkovávají nákup a prodej cenných papír. Vstupují tak mezi majitele finanních prostedk a dlužníky a jejich hlavní funkcí se stává provedení agregace úspor, transformace rizika a transformace splatnosti Historie IPO I když ve svt patí primární emise akcií (nová nabídka primárních emisí akcií) k zavedeným postupm, v eské republice jsou zatím primární emise na okraji zájmu, i když v roce 2006 došlo ke dvma IPO. V zemích západní Evropy a v Spojených státech slouží tato metoda k získávání prostedk již nkolik desítek let. První primární emise se objevily v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století a v osmdesátých letech již mly své místo mezi zavedenými zpsoby financování podnikatelských zámr. Jedná se pitom o velmi efektivní zpsob, jak mohou i relativn nové spolenosti získat další kapitál. Znaný rozvoj IPO v zahranií byl zpsoben zejména písnými podmínkami, které si banky kladly pro poskytnutí úvru. Mezi standardní informace, které banky požadují pi poskytování úvr patí historie spolenosti, jeho dlouhodobá pozice na trhu a daové piznání za nkolik let. Je tedy logické, že nov vzniklá spolenost, jejíž podnikatelský zámr byl postaven na nové myšlence, technologii, nemže tmto požadavkm vyhovt. Ze zaátku se jednalo pedevším o spolenosti psobící v oblasti výpoetní techniky a biotechnologie. Postupn vznikaly tzv. venture kapitálové fondy nebo investiní fondy, které se zamovaly na financování nových projekt a vytváely zcela jiné standardy posuzování, podle nichž bylo tmto spolenostem požadované finance poskytnout. Klasickým píkladem je kalifornská Silicon Valley, kde vznikaly nové technologické firmy. V technologických oborech ale i obecn v nov vzniklých odvtvích je pro úspch spolenosti nejkrititjším faktorem as. Pokud spolenost získá kapitál pozdji než konkurent, její šance na úspch výrazn klesá. Vzhledem ke konkurenci musí být proces získávání kapitálu velmi rychlý. 11

12 Banky svými úvry nemohly požadavku rychlosti rovnž vyhovt, proto se nové spolenosti obracely na venture kapitálové fondy píp. investiní banky, které zajistily písun kapitálu. Tímto zpsobem získaly prostedky pro svj další rozvoj Microsoft nebo Apple. Ne všechny spolenosti, které provedly primární emisi akcií nakonec s IPO usply. Nkterým se vbec nepodailo nalézt investory, kteí by byli ochotni do jejich IPO vložit peníze (koupit si nabízené akcie), jiné neusply se samotnou realizací podnikatelského zámru. S tímto rizikem ale nutno poítat i u klasických bankovních úvr. Primární nabídka akcií bezpochyby vedla k rozvoji softwarového, hardwarového inženýrství, internetu, mobilní komunikace Specifika vývoje eského kapitálového trhu eský kapitálový trh vznikl pomrn nestandardním zpsobem a rychle. Dvodem byla zvolená metoda privatizace eských státních podnik. V dob, kdy privatizace zaala, se zdálo, že použitá metoda je pro danou situaci nejvhodnjší. Nutnost uritých korekcí použité metody však pišla s kauzou Harvardské fondy o nezákonném využívání informací ve prospch zmínného subjektu. Konenou bilancí kupónové privatizace je ada dobe zprivatizovaných podnik, avšak daleko vtší poet podnik nevhodn zprivatizovaných. Po skonení tzv. tetí vlny privatizace, jak bylo nazváno kompletování kontrolních respektive majoritních úastí ve spolenostech, následovala tzv. tvrtá vlna privatizace. Touto tvrtou vlnou se rozumlo hledání zájemc o kontrolní balíky akcií ve spolenostech, kterými by se snad mli stát konkrétní strategití vlastníci. Tetí vlna privatizace byla záležitostí pro brokery, tvrtá vlna spadá do kompetencí oddlení Corporate Finance. Za závrenou fázi privatizace lze dle mého názoru považovat squeeze out, neboli vytsnní minoritních akcioná. Za velice krátkou dobu došlo k odstátnní majetku v eské republice. Negativní zkušenost devadesátých let vedla ke ztrát dvry v kapitálový trh jak u investor tak ásten i u emitent. Situace se již znan zlepšuje, nicmén dvra v eský kapitálový trh se budovala jen tžko. Toto je také dvodem, pro eský kapitálový trh zatím zcela neplní svoji základní funkci, kterou je financování investiních zámr emitent a forma zúroení finanních prostedk pro investory. Je to také jedním z dvodu pro se zde objevuje tzv. nmecký model, kdy banky ovládají prmysl. Tato problematika je rozebrána níže v souvislosti s píinami nízkého potu IPO v eské republice. 12

13 Mezi problémy eského kapitálového trhu patila od poátku problematika kolektivního investování, nicmén vznikem Komise pro cenné papíry a zmnou legislativy v souvislosti se vstupem do EU došlo k posílení ochrany investor. Jedním z dalších nedostatk je postihování tzv. insider trading, ímž se rozumí využití neveejn známých informací ve prospch osoby, která tyto informace získala. Další nedostatky se týkali odkup akcií od minoritních akcioná, kdy byla snaha majoritního akcionáe stanovit cenu drobnému akcionái co nejnižší. Nicmén je nutno zmínit i pozitiva vývoje eského kapitálového trhu. Došlo k vytvoení jednotného vypoádacího centra UNIVYC, založení tzv. nového trhu, který umožuje úast i menším spolenostem, došlo k zpísnní pravidel pro udlování licencí pro obchodníky s cennými papíry a nejnovji k obchodování s deriváty na pražské burze. 1.2 Finanní struktura firmy Pro posouzení, jaký zpsob financování firma zvolí, je nutno uvdomit si souvislosti týkající se její finanní struktury. Finanní strukturou firmy rozumíme strukturu podnikového kapitálu, tedy finanních zdroj, z nichž je financován majetek. Ze statického hlediska je zachycena v pasivech rozvahy jako stav k uritému okamžiku. Z dynamického hlediska ukazuje strukturu pírstku kapitálu firmy, ze kterého je financován pírstek jeho majetku. V rámci finanní struktury vyleujeme ješt kapitálovou strukturu. Kapitálovou strukturu podniku reprezentuje struktura dlouhodobého kapitálu, ze kterého je financován dlouhodobý majetek podniku, tj. stálá aktiva a trvalá ást obžných aktiv. Hlavní složky finanní struktury akciové spolenosti v R pedstavují tyto položky rozvahy: Vlastní kapitál - Základní kapitál - Kapitálové fondy - Fondy ze zisku - Hospodáský výsledek minulých let - Hospodáský výsledek bžného období 13

14 Cizí zdroje - Rezervy - Dlouhodobé závazky (vetn závazk plynoucích z emise podnikových obligací) - Krátkodobé závazky - Bankovní úvry a výpomoci Ostatní pasiva - Výdaje píštích období - Výnosy píštích období V rámci finanní struktury podniku je teba posuzovat a analyzovat zejména vztah mezi vlastním a cizím kapitálem, který mžeme vyjádit pomocí ukazatele zadluženosti (podíl celkových dluh k celkovému majetku). Pomr vlastního a cizího kapitálu je závislý v první ad na nákladech spojených se získáním píslušného druhu kapitálu. Tyto náklady (nkdy se také oznaují jako cena kapitálu) jsou ovlivnny pedevším 1 : dobou splatnosti daného druhu kapitálu, stupnm rizika, které investor podstupuje, a zpsobem úhrady náklad kapitálu podnikem. Pro cenu kapitálu platí, že ím je pedpokládaná splatnost delší a ím vyšší riziko investor podstupuje, tím bude požadovat vyšší výnos ze svého vkladu a tím vyšší bude i cena kapitálu. Dále pak, jestliže jsou náklady kapitálu hrazeny ze zisku po zdanní, jako napíklad dividendy, jsou pro podnik dražší. Naopak náklady kapitálu, které snižují daový základ (hradí se tak, že se zakalkulují do daov uznatelných náklad a sníží zisk) jsou pro podnik levnjší. To se týká napíklad úrok z obligací i úvr. Pi srovnání rzných zpsob financování z hlediska splatnosti, rizika i zpsobu úhrady tedy vychází nejlevnji krátkodobé cizí zdroje (mají krátkou dobu splatnosti, pro investora pedstavují relativn nejnižší riziko a úrok z cizího kapitálu je souástí náklad podniku), dražší jsou pak stedndobé a dlouhodobé cizí zdroje. Nejdražší zpsob financování pedstavuje akciový kapitál, jehož splatnost je neomezená (akcie se nesplácí) a riziko podstupované akcionái je vyšší než riziko vitel, navíc dividendy nesnižují daový základ. 1 VALACH, J.: Investiní rozhodování a dlouhodobé financování, 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN s

15 V rámci náklad kapitálu podniku je teba rozlišovat náklady jednotlivých druh kapitálu a prmrné náklady celkového podnikového kapitálu 2 : Náklady jednotlivých druh kapitálu mžeme chápat jako výdaj, který podnik musí zaplatit za poízení píslušného druhu kapitálu (nap. náklady dluhu, náklady kmenového kapitálu ap.). Prmrné náklady celkového kapitálu jsou prmrný výdaj, který podnik musí uhradit za získání všech druh kapitálu. V podstat jde o vážený prmr náklad jednotlivých druh kapitálu, které podnik používá, piemž vahou je podíl píslušného druhu kapitálu na celkovém kapitálu. Existuje nkolik hledisek, podle nichž se dá financování v podniku (a tím i zdroje financování) klasifikovat. Podle pvodu kapitálu se rozlišuje 3 : vnitní (interní) financování, tj. využití finanních zdroj, jež vznikají vlastní inností podniku, pedevším jde o odpisy, nerozdlený (zadržený) zisk a dlouhodobé rezervní fondy; vnjší (externí) financování, kdy kapitál pichází z vnjšku, mimo podnik. Hlavními externími zdroji jsou vklady a podíly zakladatel, vlastník a spoluvlastník, obligace, bankovní i dodavatelské úvry, leasing, emise akcií, finanní podpora státu. 4 Podle vlastnictví použitých zdroj se pak financování tídí na 5 : financování z cizích zdroj cizími zdroji se rozumí veškeré závazky (dluhy) podniku; financování z vlastních zdroj za vlastní zdroje se považují zdroje, jež do podniku vložili jeho vlastníci, a také ty zdroje, které podnik vytvoil vlastní inností. Nkteí autoi, napíklad Synek 6, uvádjí vedle financování vlastním kapitálem (který chápou jen jako vklady vlastník) ješt samofinancování, tj. použití nerozdleného zisku, odpis, pop. dalších vnitních zdroj. Podle doby splatnosti použitých finanních zdroj lze rozeznávat financování krátkodobé a financování dlouhodobé, piemž hranicí mezi nimi je horizont 1 roku. Nkdy bývá ješt odlišováno financování stedndobé, což znamená použití zdroj s dobou splatnosti 1 5 let, za dlouhodobé zdroje se pak považují zdroje se splatností nad 5 let. 2 VALACH, J.: Investiní rozhodování a dlouhodobé financování, 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN s SYNEK, M.: Podniková ekonomika, 3. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN s VALACH, J.: Investiní rozhodování a dlouhodobé financování, 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN s VALACH, J.: Investiní rozhodování a dlouhodobé financování, 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN s SYNEK, M.: Podniková ekonomika, 3. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN s

16 Podle pravidelnosti se financování lení na: financování bžné, které spoívá v zajišování a vynakládání penz na bžný provoz podniku, týká se pevážn obžných aktiv; financování mimoádné, tj. pi zakládání, rozšiování, spojování nebo sanaci anebo pi likvidaci podniku. Za mimoádné financování lze považovat i financování prostednictvím primární nabídky akcií. 1.3 Možnosti financování spolenosti Každá spolenost má na vysplých kapitálových trzích nkolik možností, jak získat prostedky na rozvoj. Rozhodnutí spolenosti o tom, jakou formu a strukturu bude její financování mít, mže být stžejní pro pozdjší chod firmy. Z pohledu pvodu kapitálu se nabízejí dv možnosti bu financování z vnitních zdroj nebo naopak ze zdroj vnjších jak bylo uvedeno výše (samozejm je možná i kombinace obou variant). Obecn se dá íci, že firmy z velké ásti financují své podnikání ze zdroj vnitních tedy reinvestováním zisk dosažených v pedchozích letech. 7 Jak již bylo uvedeno výše, pi tomto zpsobu financování nevznikají spolenosti budoucí náklady na kapitál, nezvyšuje se objem závazk spolenosti a pozitivn jsou ovlivnny i finanní ukazatele firmy. Nevýhodou však je, že ne vždy se napíklad nové firm s nadjným podnikatelským plánem daí v poátcích podnikání vytváet takové zisky, které by pi reinvestování dokázaly využít celý potenciál firmy. Pochopiteln i v pozdjších letech fungování firmy mže dojít k situaci, kdy nedostatek vnitních zdroj pimje firmu poohlédnout se po alternativní form získání kapitálu. Financování firmy z externích zdroj mže mít pomrn mnoho podob. Základním rozlišovacím prvkem je, zda se jedná o financování, na kterém se firma podílí prostednictvím vlastního kapitálu, napíklad rizikový kapitál tzv. venture capital, veejný úpis akcií i vstup strategického partnera), i zda se jedná o financování ist dluhové, tedy prostednictvím cizího kapitálu (napíklad bankovní úvry, vydání dluhopis, leasing, faktoring atd.). Existuje i uritá možnost kombinace obojího (napíklad tichý spoleník). Výhody dluhového financování jsou zejmé. Spolenost se nebude muset s nikým dlit o budoucí zisky, kterých dosáhne díky kapitálu získaného napíklad pomocí úvru, pouze 7 VALACH, J.: Investiní rozhodování a dlouhodobé financování, 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN s

17 bude muset splácet úroky (které ovšem navíc mají pozitivní vliv pi snížení daového základu). Je ovšem pochopitelné, že pokud by se firma dostala do špatné ekonomické situace a podíl cizího kapitálu na celkových pasivech by byl píliš vysoký, nemusela by se již k nutným dodateným finanním prostedkm vzhledem k obavám investor dostat. Ten samý problém - tedy nemožnost získání bankovního úvru se mže týkat i spolenosti, která se nachází v poátení fázi, nebo pro ni mže být asto velmi složité splnit podmínky banky nutné pro udlení úvru. Za zaínající podniky se po pedložení podnikatelského zámru mže zaruit eskomoravská záruní a rozvojová banka, a.s. (konkrétn se jedná o programy ZÁRUKA, START). 8 Poslední možností je tedy financování firmy pomocí externích zdroj, které vstoupí do vlastního kapitálu firmy. Zejména na poátku životního cyklu firmy je aktuální financování prostednictvím rizikových fond nebo tzv. andl, což obvykle bývají úspšní podnikatelé. asto firma ani nemá jinou možnost, díky níž by mohla svou expanzi financovat (napíklad kvli výše naznaeným problémm se získáním úvru). Ve skupin takto financovaných firem je typická vysoká úmrtnost, což je ovšem vyváženo tím, že nkteré firmy naopak dosahují až ohromující návratnosti kapitálu. Rozvinuté podniky mohou pro svou expanzi potebovat tak velký objem prostedk (napíklad pro akvizici jiných subjekt, expanzi na zahraniní trhy), že úvrové financování prostednictvím banky prost nemže postaovat. A práv u tchto firem mže pozdji následovat financování prostednictvím IPO. Tím se tedy dostáváme k veejné nabídce primární emise akcií. V zásad se tento proces mže týkat spoleností ve tech rzných situacích. V prvním pípad se mže jednat o zavedenou firmu, která již delší dobu operuje na trhu a ráda by zmnila svou právní formu z napíklad spolenosti s ruením omezeným na akciovou spolenost. Ve druhém pípad se mže jednat o pomrn mladou firmu s pro investory lákavým podnikatelským plánem, která se tímto zpsobem snaží získat kapitál pro realizaci tohoto plánu. Tetím možným pípadem je akciová spolenost, jejíž akcie nejsou obchodovány na veejných trzích (IPO zatím nebylo realizováno) nebo akciová spolenosti, jejíž akcie jsou již veejn obchodovány (IPO již probhlo v minulosti, nicmén spolenost mže emitovat další akcie) a firma touto cestou navýší své základní jmní a získá tak dodatené zdroje pro své aktivity

18 Zde bych rád podotknul, že práv poslední typ emise je od prvních dvou uvedených podstatn rozdílný. V eské literatue bývá sice tento typ emise nazýván jako IPO, v zahraniní literatue je však asto oznaován jako SEO (zkratka z anglického termínu seasoned equity offering) a bývá analyzován oddlen od prvních dvou výše zmínných pípad. Rozdíl spoívá v tom, že u již obchodovaných akcií je známa jejich tržní cena, což má podstatný vliv na emisní kurz dodaten emitovaných akcií, na chování investor i na chování firmy samotné. Proto v dalších ástech této práce budu pod názvem SEO rozumt emise akcií firem již na burze obchodovaných a analyzovat tuto situaci oddlen od primárních emisí akcií firem (IPO), jejichž akcie ješt na veejném trhu obchodovány nejsou. 18

19 2 Ekonomické aspekty primární emise 2.1 Pozitiva primární emise Možnost kotovat své akcie na burze je pro podniky hledající finanní prostedky nejen stále zajímavjší, ale v posledních nkolika letech také stále jednodušší. Mezi ty nejdležitjší dvody ve prospch IPO lze zaadit další možnosti k rstu spolenosti, posilování pozice na trhu a úvruschopnost, posílení vlastního kapitálu, možnost úasti zamstnanc na podnikání, financování rizikových investic, zlepšení finanních ukazatel signalizujících expanzi spolenosti. Vstup na kapitálový trh znamená krok k velkému množství potenciálních investor. To umožuje získat i tak vysokou ástku, kterou nemusí být nap. jedna banka schopna nebo ochotna v rámci úvru poskytnout, nebo podmínky poskytnutí úvru nemusí být tak výhodné jako financování prostednictvím IPO. Pi vydávání akcií navíc emitent získá finanní prostedky na neurito, bez nutnosti splácet úvr a úroky. U kapitálu získaného emisí akcií má podnik vtší volnost pi jeho využití, což je znaná výhoda oproti omezením, která jsou asto spojena s úvrovým financováním. Vzhledem k požadavkm kapitálového trhu je hospodaení spoleností, které na nm emitovaly své akcie, mnohem transparentnjší, a tudíž i dvryhodnjší pro investory. Být kotován na burze je známkou úspšnosti firmy. Za pozitiva primární emise lze ve strunosti považovat: získání kapitálu pro další investice a rozvoj firmy snížení zadlužení firmy diverzifikace podnikatelského rizika z pohledu bývalých vlastník profesionalizace ízení zvýšená motivace zamstnanc (akcie jako forma odmny) neplacená reklama pi zájmu veejných médií reálné pehodnocení firmy pes fungující kapitálový trh Základní výhodou je volnost, s jakou lze používat nový akciový kapitál na dlouhodobé projekty bez omezení, která jsou spojena s úvrovým financováním. 19

20 Tabulka. 1: Výhody veejného financování public equity private equity dluh dlouhodobá cena % % 5 8 % + daový štít tolerance rizik rozvoje autonomie/odmna týmu bankrot optimalizace rozvahy daový štít flexibilita erpání Vysvtlivky: + znaí výhodu, - znaí nevýhodu Zdroj: ze dne Dvody pro vstup na trh lze rozdlit do dvou základních kategorií: 9 finanní dvody: navýšení kapitálu na financování rstu, když investiní nároky jdou nad rámec možností souasných vlastník (navíc bankovní úvry nemusí být dostatené), optimalizace kapitálové struktury. Emisí akcií emitent navyšuje svj vlastní kapitál. Posilování firemního profilu i jednotlivých finanních ukazatel mže být v neposlední ad dležité pi sjednávání výhodnjších podmínek s bankovními a obchodními partnery. Již samo uskutenní hloubkové úetní, právní i ekonomické provrky ("due diligence") spolenosti v prbhu pípravy IPO mže mít pozitivní efekt pi hodnocení rizikovosti spolenosti. snaha diverzifikovat podnikatelské riziko mezi vícero investor (tzv. dilution effect). Vhodným užitím nových zdroj získaných primární emisí akcií mže být i produktová diverzifikace nebo geografická expanze na nové trhy a rozložení rizika v odbytu vlastních produkt a služeb. Fúze a akvizice jsou asto pro expandující spolenosti životn dležité. Nabídka vlastních akcií pocházejících z primární emise nebo z dalšího navyšování akciového kapitálu pak bývá preferovanou formou pro platbu prodávajícímu subjektu. 10 Vytvoení trhu pro volný nákup a prodej akcií spolenosti jako dsledek primární emise akcií je pozitivní z mnoha dalších hledisek. Tím, že investoi, vetn stávajících vlastník - nkdy 9 ze dne ze dne

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 I. Základní údaje o obchodníku s cennými papíry Název spolenosti: RSJ Invest, a.s. Sídlo: Keová 7, 301 11 Plze IO: 00884855 II. Údaje o vlastních akciích, základním

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let Tento

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash).

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více