Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right"

Transkript

1 Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Abstract The article discusses possible data gathering techniques in the research of the far right. Far right is very specific area for research and very hard to explore. Many research papers and analysis are based more on description and normative judgements, or case studies. Relevant and objective data sets are missing. This article introduces data gathering techniques that can be used in this area and that are able to bring valid data. Their strengths and weaknesses are discussed as well. Two levels of data gathering techniques are followed: qualitative and quantitative research, and primary and secondary sources of data. Keywords data gathering, far right, participant observation, interview, content analysis, questionnaire Pokud se zamujeme na výzkum krajní pravice, nutn potebujeme seznam vhodných technik 2 sbru dat, které tento pedmt 3 (fenomén i soubor fenomén), pípadn jeho jednotlivé aspekty, jsou schopny zachytit, piemž je patrné, že volba použité techniky sbru dat se odvíjí od zkoumaného tématu, od cíle výzkumu a samotného pedmtu zkoumání (srov. Nowak 1975; Danics, Dubský, Kamín, Urban 2009; kol. 1997). 1 Tento text byl zpracován v rámci grantového projektu GAR GPP408/10/P098 Národní strana : obrana národních zájm. 2 Technika je konkrétní výzkumný nástroj, uplatovaný v konkrétních podmínkách (v terénu). (Cejp 2011). 3 Pedmtem zkoumání rozumíme tu ást reality (resp. objektu zkoumání), na níž je zamena výzkumná aktivita s ohledem na stanovené výzkumné cíle (Ochrana 2009: 12). 36

2 Téma souasné krajní pravice se od 90. let stalo pedmtem intenzivního mediálního, spoleenskovdního (psychologického, sociologického, pedagogického, historického, politologického ad.), ale i politického zájmu. V probíhající diskusi o aktivitách souasné krajní pravice (ale i krajní levice) se tak mnohdy stetávají rozliné názory, kterým asto chybí empirický základ. Mnohdy tuto problematiku reprezentují spíše normativní soudy, které nejsou openy o relevantní datovou základnu. S nedostatkem relevantních a objektivních dat v této oblasti se potýká vtšina vdecké komunity, což má za následek pedevším práce deskriptivního, normativního a ideologického charakteru, pípadn studie, které o fenoménu vypovídají zprostedkovan, tj. jak se veejnost dívá na uritý druh aktivit pedstavitel krajní pravice nap. na násilí, demonstrace atp. (k tomu srov. Mazel 1998; Mareš 2003; Kupka, Laryš, Smolík 2009; Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová 2011). Dvodem, pro tomu tak je, je skutenost, že tato oblast výzkumu je znan specifická a nkteré techniky sbru dat nejsou pro zkoumaný fenomén využitelné. Tento text má za cíl strun pedstavit nkteré z využitelných technik sbru dat vetn jejich silných i slabých stránek. Pedpokládáme, že již samotné pedstavení využitelných technik sbru dat podnítí zvýšený zájem o výzkum jak krajní pravice (tak i krajní levice), a dojde k preciznjším výstupm zkoumané problematiky. V pípad využívání širšího spektra technik sbru dat lze pedpokládat, že i jednotlivá výzkumná zjištní budou preciznjší a výstupy relevantnjší a komplexnjší. 4 Nehled na to, že i širší okruh zájemc se mže s tmito technikami seznámit a pípadn je využít. Tento text se tedy zamí pouze na využitelné metody a techniky získávání dat, nikoli na další fáze výzkumného procesu, tj. volbu výzkumného procesu, registraci, 4 Ve vztahu k volb metod a technik výzkumu je teba respektovat dv základní kritéria: validitu a reliabilitu. Validita je spolu s reliabilitou základním mítkem platnosti poznání, tj. platnosti vztahu mezi empiricky zkoumaným pedmtem a výsledkem zkoumání. Pokud se pedmt zkoumání nezmnil, mlo by být pi opakovaném použití metody i techniky dosaženo stejných výsledk. Naplnní kritéria validity (platnosti) znamená, že zvolené metody a techniky zjišují skuten to, co jsme zjišovat mli a chtli, a nic jiného. Jde tedy o správnou volbu výzkumných metod a správné vytvoení výzkumných technik, ale i o jejich vhodnost a pípadnost pro mený jev (podrobnji viz Hendl 2005, Cejp 2011, Giddens 1999 aj.). 37

3 zpracování, interpretaci a prezentaci dat a zjištní. 5 Rovnž se text nebude vnovat stále probíhajícím terminologickým diskusím, konceptm, modelm, teoriím i klasifikacím, které jsou uvádny v souvislosti s tématem krajní pravice i krajní levice, což platí i o debat ohledn pravicového extremismu/radikalismu a levicového extremismu/radikalismu. Následující text také nebude popisem všech využitelných metod 6, technik a metodik, protože, jak konstatuje Ferjeník (2000), by tento heslovitý pehled zabral stovky stran. I proto se radji blíže podíváme na metodiky a pístupy, které historicky i metodologicky patí ke zpsobm základním, pípadn je autoi této studie užívají. Celý text se bude vnovat dvma rovinám možného sbru dat týkajícím se zvoleného fenoménu. První rovina se zamí na sbr dat z primárních zdroj, druhá rovina popíše sbr dat ze sekundárních zdroj (k tomu srov. Bernstein, Dyer 1992, Jeábek 1993). Pi prvním zpsobu výzkumníci pozorují chování, pímo nebo nepímo, a kódují a zaznamenávají mení založená na informacích, které sbírají. U druhého typu sbru dat výzkumník používá informace, které byly získány a publikovány nkým jiným nebo byly zkrátka njakým dalším zpsobem zveejnny (Bernstein, Dyer 1992: 73). Techniky sbru dat budou dále ješt rozdleny na použití v kvalitativním a kvantitativním výzkumu. 1. Úvod Souasná politologie zabývající se krajní pravicí se obecn zabývá popisem, vysvtlením a pedpovmi politických struktur a proces, lidské orientace a zpsob jednání. Z uvedeného vyplývá, že se ásten o svj pedmt výzkumu s jeho 5 Text se také nebude zabývat ani vyšetováním trestné innosti, která s aktivitami krajní pravice v nkterých pípadech souvisí. Tato problematika je napíklad zmapována v knize, kterou zpracovali autoi z Policejní akademie R (viz Straus, Nmec a kol. 2009: ). 6 Metoda je nástrojem ke zkoumání daného výzkumného pedmtu. Je to zpsob aplikace postupu, tak abychom dosáhli stanovený výzkumný cíl. Použití metody pi vdeckém zkoumání pedpokládá znát postup, jak metodu použít. Tento postup má rysy zámrnosti (vztahuje se k výzkumnému cíli) a systematinosti (metoda je uplatovaná v rámci teoreticky zdvodnného postupu). (Ochrana 2009: 12) 38

4 podoblastmi dlí nap. se sociologií, psychologií, historií apod. (viz Mareš 2003). Podle Mareše (2003) ohraniení politologického výzkumu vi jiným dílím disciplínám sociálních vd spoívá mj. ve stanovení otázek a v zamení se na rozdílné formy politických událostí, struktur a proces v politickém spektru. Pedmtem výzkumu nejsou pouze mocenské systémy/režimy, ale i organizace a instituce, které se v politickém systému v intermediárním prostoru podílí na artikulaci a agregaci zájm. K uvedenému je možné poítat formální, ale i neformální skupiny (sociální vztahy 7 ), pípadné i jednotlivé události. Z metodologického hlediska dominují ve výzkumu krajní pravice pípadové studie (resp. analýzy) a dotazníkové výzkumy (agenturní sociologické przkumy). Nevýhoda pípadových studií (pedevším prací napsaných metodami soudobých djin o stranách, organizacích, osobách atd.) spoívá v tom, že nehrají významnjší roli pi potvrzování hypotéz, a navíc neposkytují žádné uspokojivé výpovdi o vztazích píina dsledek. Dotazníkové výzkumy a další formy výzkum veejného mínní, které jsou mj. provádny i v rámci psychologického a pedagogického výzkumu (pedevším mládeže), se doposud nedokázaly vyrovnat s problémem, jakým zpsobem definovat, mit a ovovat zkoumané aspekty, jako je nap. nenávist k cizincm, orientace na násilí apod. (srov. Kol. 1997, Mareš 2003). Data využitelná pi nejrznjších výstupech jsou v mnoha pípadech zpochybována, respektive je není možné po zpracování generalizovat, pípadn jsou údaje neucelené, chybné i nic neíkající. I z toho dvodu je samotný sbr dat významnou složkou výzkumu této oblasti. 2. Sbr primárních dat v terénu pro úely kvalitativního výzkumu Jako nejvhodnjší techniky pro uvedený sbr dat v terénu pi výzkumu krajní pravice i krajní levice se jeví: 1. zúastnné pozorování, 2. nestandardizované rozhovory, 3. analýza osobních dokument (k tomu srov. Fiamengo 1968, Disman 2000, Jeábek 1993, 2011, Hendl 2005). Tyto ti pístupy podrobnji popíšeme a uvedeme jejich výhody, 7 K problematice sociálních vztah srov. Weber (2009: ). 39

5 nevýhody a limity 8. Jeábek (2011) výše uvedené metody sbru dat dlí na nezasahující a zasahující 9. Mezi ty první patí pozorování (zvlášt pokud sledovaní netuší, že jsou pozorováni) a studium dokument. Mezi metody zasahující pak beze sporu patí všechny techniky dotazování (blíže viz Jeábek 2011: ). Podstatná je i skutenost, že výbr dat (výbr prostedí, skupin, osob) je reprezentativní, tj. reprezentuje danou skupinu, a nikoli celou populaci, tak jako v pípadech sociologických przkum týkajících se postoj vi krajní pravici/krajní levici (srov. Gavora 2008). 2.1 Zúastnné pozorování Pozorování jako technika sbru dat sestává z výzkumníka, pozorovaných jednotek a kategorizace a kódování jejich vlastností (srov. Bernstein, Dyer 1992). Observace je tedy (obecnou a empirickou) metodou bezprostední reflexe skutenosti. Na rozdíl od pozorování bžného (pedvdeckého) se vyznauje tím, že má pesn definovaný cíl, uskuteuje se podle pedem vypracovaného postupu a všechny údaje o pozorovaném objektu jsou systematicky zaznamenány (blíže viz Holcr a kol. 2009: 125; Dianiška a kol. 2007: 47 48; Hartl, Hartlová 2010: ) Pozorováním jsou sledovány jevy, které 1) jsou pímo dostupné smyslovému vnímání a 2) nebyly vyvolány zásahem výzkumníka pímo v prbhu pozorování (viz Jeábek 1993: 65, Dianiška a kol. 2007: 47 48). Pozorování se vnitn dlí: 1. podle stupn formalizace na standardizované a nestandardizované 10, 8 Tak jako každý výzkum, má i výzkum krajní pravice urité limity. Obecn lze konstatovat, že ve spoleenských vdách není žádná metoda, vetn metod sbru dat, sama o sob natolik dokonalá, aby mohla vést k absolutn pesnému poznání (Cejp 2011). 9 Cabada, Kubát a kol. (2007) ve stejné souvislosti používají terminologii A. C. Isaaka, který hovoí o reaktivních metodách (reactive methods), které vyžadují aktivní úast len spolenosti, naopak takové postupy jako pozorování adí mezi tzv. nereaktivní výzkumné postupy (nonreactive research) (blíže viz Cabada, Kubát a kol. 2007: 61). 10 Podle Jeábka (1993) je nestandardizované pozorování vtšinou nenahraditelné pro prvou orientaci 40

6 2. podle pozice pozorovatele na zúastnné (zjevné) a nezúastnné (skryté), podle podmínek uskuteování na pozorování v pirozených podmínkách a pozorování laboratorní, 4. soustavné nebo nesoustavné (k tomu viz Holcr a kol. 2009: 125; Dianiška a kol. 2007: 47 48; Hartl, Hartlová 2010: ; Fiamengo 1968: ). Fiamengo (1968: ) rozlišuje i pozorování jednotlivé (case studies) i masové (mass observation), piemž první typ se zamuje na observaci jednotlivých pípad i jednotlivých spoleenských skupin, zatímco masové pozorování se zamuje na sérii spoleenských jev, resp. na všechny jevy, které patí do urité spoleenské kategorie. Pi zúastnném (participativním) pozorování je cílem sebrat informace o problému, který zkoumáme, v pirozených podmínkách. Zúastnné pozorování je založené na asov dlouhém kontaktu s pípady, které reprezentují výzkumný problém. Také proto je tato technika velmi nároná a vyžaduje znané výzkumnické zkušenosti a dobrou znalost jak pirozeného kontextu, tak i kontextu teoretického. (Kubátová 2006: 161; srov. Kuchta, Válková a kol. 2005: 39; Hendl 2009: 821) Nejastjším postupem v pípad výzkumu krajní pravice je nestandardizované zúastnné pozorování v pirozených podmínkách 12. Hendl (2005) k tomu poznamenává, v neznámé problematice a pro pedvýzkum. 11 Holcr a kol. (2009) k tomu správn poznamenávají, že nevýhodou nezúastnného pozorování je jen malá pravdpodobnost, že pozorovatel hloubji pronikne do myšlení zkoumané skupiny, že zaznamená emociální pohnutky jejich chování; a zúastnné pozorování provází riziko, že pozorovatel mže ztratit schopnost objektivn hodnotit situace, že se ztotožní se subkulturou pozorované skupiny. 12 Pi pedbžném przkumu extremismu se mimo jiné uplatnilo zúastnné pozorování, které probhlo pi zhruba patnácti veejných vystoupeních radikálních skupin. Pozorování bylo nejdíve provádno jako nestrukturované, pozdji bylo na základ zkušenosti vytvoeno pozorovací schéma a bylo možné realizovat pozorování strukturované. Zámrem bylo navštívit co nejvíce akcí a popsat obecný mechanismus projev masy i jejích jednotlivých složek. Souasn šlo i o celkový pehled, který by vypovídal o frekvenci, masivnosti a agresivit veejných vystoupení rzných radikálních proud. K tomu úelu byly osloveny mstské úady všech vtších a stedních mst (celkem 68 úad) v R a byly požádány o spolupráci pi monitorování veejných vystoupení tzn. demonstrací, manifestací, veejných koncert apod. všech organizací, které lze oznait za extremistické. Pozorovány byly následující charakteristiky veejných akcí: 41

7 že tento typ pozorování je vhodný, jestliže: jev, který se bude zkoumat, je málo prozkoumaný, existují velké rozdíly mezi pohledy len a nelen sledované skupiny, jev není pístupný pohledu osob mimo skupinu. Pi nestandardizovaném pozorování: je uren pouze cíl pozorování; nástroje sbru dat nejsou formalizovány vbec (pokud, tak jen minimáln); v prbhu sbru dat je umožnno upravit volbu sledovaných, elementárních jev, eventuáln opravit i navrženou hypotézu; zpsob sbru dat umožuje použití v pípravné fázi výzkumu; jsou kladeny vysoké požadavky na pozorovatele-výzkumníka, jedná se o jednu z nejnáronjších technik sbru dat (Jeábek 1993: 65 66; srov. Bernstein, Dyer 1992). Zúastnné pozorování v pirozených podmínkách je styl výzkumu, ve kterém výzkumník participuje na každodenním život lidí, které sleduje (Disman 2000; srov. Murphy 2001; Trampota, Vojtchovská 2010). Výzkumník se tak zapojuje do všech inností zkoumaného vzorku. Hlavním problémem všech pozorovatel je, zda se jim podaí vyhnout se ovlivování jednotek, které pozorují (viz Bernstein, Dyer 1992: 73). V našem pípad se jedná napíklad o demonstrace, happeningy, diskuse atp. Píprava pozorovatele na zúastnné pozorování je znan nároná. Je potebné najít vstup do terénu a splynout s prostedím, obvykle vznikají potíže s vedením záznamu a nkdy také se zachováním odstupu od situace, nemluv o problémech etických (Kuchta, Válková a kol. 2005: 39). Vdecké vnímání výše popsaných situací je však plánovit selektivní. Tato plánovitost a organizovanost se nejzetelnji projevuje v tom, jak vdec odpovídá na dv základní poet úastník, organizaní zabezpeení akce, chování úastník, vzhled úastník, policejní zajištní akce, úast sdlovacích prostedk a zpsob prezentace akce v médiích (Kol. 1997; Cejp 2011). 42

8 otázky pozorování: co a jak pozorovat (Ferjeník 2000; Bernstein, Dyer 1992). I proto pi sbru dat metodou pozorování sehrávají podstatnou roli tzv. terénní poznámky 13 (field notes), resp. zaznamenávání dat (k tomu srov. Disman 2000; Reichel 2009; Trampota, Vojtchovská 2010). V procesu zúastnného pozorování musíme vykonat tyi základní kroky: navázání kontaktu 14, pozorování, záznam dat a závr pozorování. Aby zúastnné pozorování bylo relevantní a objektivní, je nutné v pípad skryté participace udržení odstupu od zkoumané situace, v tomto pípad se hovoí o tzv. spolehlivosti posuzovatele intra-judge reliability (srov. Drulák a kol. 2008: 26). Výzkumník se v nkterých pípadech mže ztotožnit se zkoumanou skupinou, a tím ztratí roli výzkumníka (viz Kubátová 2006: ). I proto Ochrana (2009) tvrdí, že je nutné uplatovat zásadu korektnosti, která má eliminovat (resp. minimalizovat) vliv náhodných chyb pi pozorování, ehož lze dosáhnout opakováním pozorování a vymezením náhodné složky ve formalizovaném vztahu. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že výzkumník do terénu vždy vstupuje s pedsudky, hodnotami a normami, které jsou asto v rozporu s hodnotami zkoumaných skupin, organizací i jedinc. Pokud jeho pvodní stereotypní náhledy o zkoumané skupin nejsou potvrzeny, neznamená to, že se výzkumník automaticky ztotožnil s respondenty. 13 Terénní poznámky jsou nejen dležité pro interpretaci, ale velmi asto je proces vytváení poznámek totožný s procesem interpretace. I popis prostedí mže být dležitý, stejn jako záznam událostí, které s výzkumem asov koincidují. Je velice snadné zapomenout, a pitom vše, co jsme tu zmínili, mže být dležité pro interpretaci (Disman 2000: 312; k tomu srov. Morgan 2001: 75). Zápisky, které jsou zaznamenány v terénu, jsou krátké a urené k pozdjšímu oživení pamti. Poznámky z pímého pozorování jsou napsány krátce poté, co výzkumník opustí terén. Tyto poznámky by mly být detailnjší, s konkrétními informacemi a komentái respondent (Wysocki 2008: 164). astou výtkou je skutenost, že pozorovatelé asto nezaznamenávají svoje pozorování systematicky. Jejich zjištní nejsou asto niím víc než domnnkami o chování. Tyto domnnky mohou být snadno zpochybnny pozorováním jiného pozorovatele (Bersntein, Dyer 1992: 73). 14 Pi plánování bžného pozorování je nutné dohodnout vstup do terénu a získat podporu klíových osob (a již jde o formální organizaci, anebo komunitu nebo subkulturu). Rozšiování sféry zábru ve smyslu tématu i zkoumaných osob se pak asto využívá principu nabalování, tj. techniky snhové koule (Kuchta, Válková 2005: 39; srov. Disman 2000: 114). 43

9 Jestliže pozorování provádí pozorovatel, mohou být výsledky pozorování ovlivnny úhlem subjektivního pohledu. S tím souvisí riziko subjektivistického hodnocení pozorovaného jevu. To mžeme ovlivnit objektivizaními nástroji tím, že k pozorování použijeme více pozorovatel, resp. tam, kde je to možné, využijeme k pozorování pístroje (Ochrana 2009: 18). Stupe toho, jak dalece se výzkumník ztotožní se studovaným prostedím, mže být rzný. Tradin bývá stupe ztotožnní definovaný v tchto kategoriích: úplný pozorovatel 15, pozorovatel jako participant, participant jako pozorovatel a úplný participant 16 (Disman 2000: 305). Zúastnné pozorování je observace, pi které je pozorovatel v pirozeném sociálním kontaktu s pozorovanými, což je nesporn výhoda tohoto pístupu. Další pedností zúastnného pozorování je skutenost, že pozorované osoby jsou sledovány ve vlastním prostedí (pi demonstracích, diskusích atp.), v pirozených podmínkách a souvislostech (diskuse a konflikty s oponenty, pi konfliktech s policií atp.), které nejsou narušeny výzkumným aktem. Pozorovatel také mže sledovat emocionální reakce sledovaného subjektu v dlouhém asovém rozptí, což vede k získání velkého množství informací. Velkou pedností je získání komplexního pohledu na zkoumané jevy, který je podmínn faktory individuální i sociální empatie. Nikoliv nezanedbatelnou je také možnost komplexního pozorování pomrn ídce se vyskytujících jev, vetn získání pehledu o normách a hodnotách pozorovaných jedinc (srov. Kulka 1983; Jeábek 1992; Murphy 2001; Cejp 2011). Nevýhodou zúastnného pozorování je jeho malá efektivnost, která nevyplývá z absolutního množství získaných informací, ale z vysokých asových a finanních nárok (viz Bernstein, Dyer 1992). Výzkumník pi tomto typu výzkumu investuje finanní prostedky, které jsou asto nepomrn vysoké ve srovnání se zjištnými informacemi a 15 V tomto pípad je pozorovatel spojen se zkoumanou skupinou jen prostorov. Stupe ztotožnní je slabý, ale i pouhá znalost prostedí mže zabránit nkterým omylm v interpretaci. (Disman 2000: 306) 16 Výzkumník pijímá pln roli lena skupiny, kterou hodlá studovat. Jeho role výzkumníka není ve skupin známa nikomu. V principu to zní velmi jednoduše, ale realizace mže být velice složitá nebo nemožná. as a píležitost k pozorování mžou být siln omezena. Proniknout do nkterých skupin mže být nemožné, kup. vzhledem k vku nebo rase cílové skupiny. (Disman 2000: 307) 44

10 daty. Rovnž musíme poítat s nebezpeím subjektivního zkreslení údaj, které je asto dáno i osobní motivací a osobností výzkumníka, pípadn i jeho zalenním do pozorované skupiny. Limity zúastnného pozorování jsou i v nedostatené spolehlivosti (reliability), které vyplývají z nahodilosti pozorování uskutenných výzkumníkem. Fiamengo (1968) také upozoruje na skutenost, že spoleenské jevy se dynamicky mní, což lze pozorováním mnohdy jen tžko zachytit. Dalším limitujícím prvkem podle Bersteina a Dyera (1992) je i fakt, že výzkumník asto má obtíže s tím, jak se dostat na místa, která jsou vhodná pro pozorování požadovaného chování. V našem pípad se jedná napíklad o uzavené hudební produkce, demonstrace, uzavená jednání pedstavitel krajní pravice. Pozorující se také nemže svobodn rozhodnout, které jedince bude sledovat. Jeho pozorování je velmi ztíženo tím, že povinnosti vyplývající z role jsou asto v rozporu s úkolem pozorovat. Skryté pozorování klade na zúastnného pozorovatele vysoké nároky na znalosti a na jeho psychologické i psychické schopnosti (napíklad schopnost seberegulace, pružnost myšlení, pizpsobivost atp.), což se asto projevuje v krizových, resp. emon vypjatých situacích (srov. Kulka 1983; Jeábek 1992; Cejp 2011 ad.). 2.2 Nestandardizované/nestrukturované rozhovory Dalším využitelným pístupem pro oblast výzkumu krajní pravice jsou nestandardizované (nestrukturované, neformální, otevené) rozhovory (interview), pro které je charakteristická interakce mezi tazatelem a respondentem, piemž tazatel má jen velice obecný plán (k jiným typm rozhovor srov. Hartl, Hartlová 2010; Disman 2000). Tento plán nezahrnuje výet otázek, jejich znní ani poadí (Disman 2000; Ferjeník 2000; Kubátová 2006; Hendl 2009). V tomto pípad je plán pouhý skeleton, kterému dá obsah a živou formu teprve interakce s respondentem (otázka-odpov-otázka-odpov atd.). Následující otázka je zrozena z odpovdi na otázku pedchozí (Jeábek 1993; Disman 2000; Holcr a kol. 2009; Hendl 2005). To však neznamená, že by se výzkumník neml snažit postihnout téma do hloubky (viz Wysocki 2008: 165). V rámci této techniky sbru dat rozlišujeme nestrukturované rozhovory na nkolik 45

11 podtyp: hloubkové rozhovory focus group dotazování orální historie. (Kumar 2004) Teoretické koeny hloubkových rozhovor se nalézají v interpretativní tradici. Jedná se o face-to-face rozhovory, asto i opakované, v rámci nichž výzkumník klade takové otázky, aby co nejvíce porozuml napíklad životu dotazového, jeho zkušenostem, prožitkm. Hloubkové rozhovory mají tedy dv základní charakteristiky: opakované face-to-face rozhovory, hledání porozumní. Focus group dotazování se liší od hloubkových rozhovor tím, že první forma je provádna se skupinou a druhá individuáln. Ve skupin se zkoumají zkušenosti, prožitky a vnímání fokusní skupiny, která má urité spolené rysy, nap. spolenou sociální zkušenost (viz Hendl 2009: 219; k tomu srov. Morgan 2001: 72 75) 17. Metoda orální historie je pro kvantitativní výzkum zcela nezvyklá a primárn opt slouží pro kvalitativní výzkum. Až následn si mže výzkumník z dat vybrat ta, která jsou vhodná pro výzkum. Tato metoda se zamuje na zkušenosti, osobní píbhy a historické popisy událostí. Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek v pirozeném prbhu interakce (nap. bhem zúastnného pozorování v terénu). Informátor, resp. respondent, si pitom ani nemusí uvdomit, že jde o exploraní rozhovor (Hendl 2005). U tak specifického tématu, jako je psobení jedinc v prostedí krajní pravice, je nestandardizovaný rozhovor velice výhodnou metodou. Nejtžší fází nestandardizovaných rozhovor je pedevším vyvolat vzájemnou dvru a pátelskou atmosféru (obavy z možného zneužití nkterých informací výzkumníkem a poátení nedvru lze pochopit). Dalším úkolem pro výzkumníka je pochopit kontext i situaci, aby nedošlo k chybné interpretaci respondentova sdlení. Otevené rozhovory se obvykle nahrávají na diktafon a posléze se doslovn pepíší. (Kubátová 2006: 164) Podstatnou fází sbru dat tímto zpsobem je i samotná etika a anonymizování 17 Tato metoda byla napíklad užita v pípad popisu životního stylu brnnských skinheads (blíže viz Navrátil, ermák, Horošák 2000). 46

12 respondenta. Pro zvýšení vypovídací schopnosti (validity) je vhodné respondentovi dát možnost autorizace rozhovoru a zajistit ochranu poskytnutých dat. Nashromáždná data se liší od rozhovoru k rozhovoru. V mnoha pípadech se mže s jednou osobou provést nkolik takových rozhovor. Pak se otázky mní a probíhající interview se mže ubírat zcela jiným smrem, konkretizovat jednotlivé dotazované okruhy atp. Získané informace je možné rovnž doplnit o nonverbální reakce respondenta. Hlavní pednost a zárove nevýhoda metody interview spoívá v tom, že tato metoda je píliš bezprostedn vázána na oba úastníky rozhovoru 18. Tím, že výzkumník aktivn vstupuje do interakce, cht necht ovlivuje i množství a charakter informací, které mu sdlí respondent (Ferjeník 2000: 171). Kvalita získaných informací závisí na kvalit interpretace a každý rozhovor je v tomto ohledu unikátní. Zkušenosti a schopnosti tazatele jsou potom zásadní (Kumar 2005: ). I proto v pípadech výzkumu krajní pravice existuje jen malý poet realizovaných a zaznamenaných rozhovor. Dvodem je nkolik skuteností: 1) nedvra ve výzkumníka (z oficiálních struktur, nap. z akademických pracoviš) a ve smysluplnost výzkum, 2) nedvra v pípad požadované anonymizace, 3) neschopnost výzkumníka zjistit, zda je respondent pro samotný výzkum vhodným, tj. nositelem pro výzkum podstatných informací (viz Kulka 1983). Odtud pramení poznatek, že urité osobnostní vlastnosti interviewujícího mohou být k provedení validního rozhovoru s njakým konkrétním interviewovaným pekážkou, anebo naopak pímo podmínkou. Pomocí rozhovoru lze za ideálních podmínek získat velmi rychle požadovanou informaci v bezprostedním kontaktu. Prbh rozhovoru lze navíc umle regulovat, což lze považovat za jeho velkou pednost, nebo vhodné ízení rozhovoru podstatn zvyšuje jeho objektivnost (na druhé stran mže být však hlavním zdrojem zkreslení). Pi rozhovoru se dále uplatuje ve vtší nebo menší míe sugestivnost osobnosti interviewujícího. Minimalizace tohoto nedostatku by mlo být dosaženo alespo 18 Fiamengo (1968) dokonce tvrdí, že spolehlivost konkrétních údaj získaných tímto zpsobem zaostává za kvalitami sociologického pozorování. 47

13 vyhýbáním se sugestivním (emocionálním, osobním) otázkám 19 (Kulka 1983). Tato metoda je používána i z dvodu malého procenta odmítnutí ze strany dotazovaných (viz Jandourek 2007: 112). Tazatel také musí dávat pozor, aby oddloval fakta od domnnek, aby jeho teoretické a politické názory neovlivovaly jeho interpretaci fakt, a nesmí se spokojit s pouhými domnnkami. Toto vše jsou opodstatnné požadavky. Strun eeno, interview, akoli má své nedostatky, je asto nejvhodnjší metodou sbru dat o tch vlastnostech sociálního svta, které jej odlišují od svta pírodního: lidské úsilí vdom formovat své prostedí na základ poznávání, reflexe a uení (Rathbun 2008: 690). Finanní náklady pozorování a metodologické obtíže jsou zejmé, nicmén pokud politolog ví, že existuje njaký aspekt i jev, jenž by byl nejlépe zachycen pímým dotazováním zúastnných, neml by váhat. Pochybnosti ohledn dležitosti dat získaných dotazováním a o reliabilit respondent musí být vzaty v potaz. Nicmén mohou být vyešeny. Tyto nevýhody jen zídka peváží jedinené výhody interview: schopnost smrovat otázky pímo k aktuálním úastníkm a tlait je k odpovdi takovým zpsobem, jaký archivní i jiný kvalitativní výzkum nikdy neumožní (Rathbun 2008: 700). V eském prostedí byla problematika krajní pravice zachycena v textech Lojdové (2008, 2010) a Kupcové (2010). Lojdová (2008: 43) využila hloubkový rozhovor a ve vztahu k informantm zaujímala roli dvryhodného reportéra. Touto formou uskutenila interview se sedmi osobami, piemž celková délka rozhovor byla 6,5 hodiny. Kupcová (2010) uskutenila polostrukturované rozhovory s pedstaviteli nejrznjších subjekt eské ultrapravice, piemž svá zjištní doplnila i prostednictvím 19 asto se hovoí o tom, že pímé dotazování nutí respondenty k odpovdím tak, jak chce tazatel, a je tudíž nevhodné. Toto je reálná obava a výzkumníci by mli ve svých výzkumech, nejlépe formou poznámky pod arou, uvést otázku, ke které se citace vztahuje, pokud existuje oprávnná obava z toho, že by mohlo dojít k navádní respondent (Rathbun 2008: 693). Samotným tématem jsou i tzv. sugestivní (z lat. suggerere nco nkomu podsouvat) otázky, které mají tendenci vkládat respondentovi do úst názory tázajícího. Pomrn typických znakem tchto otázek je, že se jedná o oznamovací vtu, jež je doplnna otazníkem na konci. De facto je tak respondent nucen odpovdt souhlasn. Pípadn tázající užívá slov, která význam vty ovlivují (urit, zaruen, podle dostupných zdroj, jist atp.). 48

14 dotazníkového šetení. 2.3 Analýza osobních dokument Na rozdíl od pedchozích technik, tj. pozorování, ale pedevším dotazování, jde o zpsob sbru dat, který je v politologickém výzkumu krajní pravice celkem obvyklý (pedevším pi výzkumu politické programatiky, propagandy i témat souvisejících s historickou dimenzí atp.) a dlouhodob realizovaný (srov. Mareš 2003). Jak poznamenává Reichel (2010), studium dokument znamená sledovat u zkoumaných fenomén hlavn rozsáhlé i minulé asové úseky jejich vzniku a existence na píinách i tvrcích nezávislé. V tomto pípad pak je dokumentem v sociálních výzkumech uritý produkt lidské innosti vzniklý z jiných dvod, než je ešený výzkumný problém (viz Reichel 2010; srov. Hartl, Hartlová 2010). Analýza dokument (i nkdy také analýza produkt) je pomrn rozšíenou technikou získávání dat, piemž lze rozlišovat dokumenty na osobní, úední, oficiální i neoficiální (srov. Kuchta, Válková a kol. 2005; Reichel 2010). Vedle uvedených druh se rozlišuje také podoba dokument. Pedn mže jít o podobu psanou, obrazovou, virtuální i trojrozmrnou (podrobnji viz Reichel 2010: 126). Osobní dokument je respondentova osobní popisná výpov o vlastním život nebo ásti tohoto života, jednotlivcova úvaha o urité události nebo problému, o (politických) aktivitách atp. Konkrétnji eeno, jde o takové materiály jako autobiografie, fotografie, deníky, soudní a vyšetovací spisy, znalecké posudky, obžaloby, rozsudky, záznamy z rejstíku trest, osobní spisy odsouzených ve vzeských zaízeních, dopisy, prohlášení, virtuální data 20, politické programy a dlouhé nestandardizované rozhovory, zapsané doslovn (Disman 2000; Hendl 2005; Gavora 2008; Cejp 2011). Obsahová analýza je metodou, která se sousteuje na rozbor (vtšinou) písemných sdlení. Protože jde o skupinu rznorodých metod, je tžké podat její 20 Virtuální data se nacházejí na internetu. Tato oblast zatím není dostaten využita, akoli má velký informaní potenciál. Patí mezi n internetové stránky, obsahy internetových diskusí atp. (viz Hendl 2005: 204). 49

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Sociální przkumy se provádjí formou kladení série strukturovaných otázek skupin jedinc, kteí pedstavují vzorek sledované populace.

Sociální przkumy se provádjí formou kladení série strukturovaných otázek skupin jedinc, kteí pedstavují vzorek sledované populace. D01 - SOCIÁLNÍ PRZKUMY Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Sociální przkumy se provádjí formou kladení série strukturovaných otázek skupin jedinc, kteí pedstavují vzorek sledované populace.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více