ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015

2 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, , Břeclav WEB IČO: TEL.: Šklní řád sukrmé jazykvé šklky Smlíček leden - prsinec 2015 Zřizvatel: Jazykvá šklka SMOLÍČEK s. r. Se sídlem třída 1. máje 3414/ llb, Břeclav IČ: Bankvní spjení: /0100 v zastupení následujících sb: Jednatelka: Martina Klmašvá Lektrka: Bc. Zuzana Friškvá Tř. učitelka: Bc. Mnika Štylárkvá Vychvatelka: Ida Nešprvá Jednatelka Jazykvé šklky SMOLÍČEK s.r.. (dále jen škla ) v suladu s 30 dst. 1 a 3 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání vydává tent řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich záknnými zástupci a zaměstnanci škly. Změny ve směrnici jsu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které tvří sučást tht předpisu. 1. Přijímání dětí - zápis a přijímání dětí d škly prbíhá zpravidla frmu přijímacíh phvru. Děti mhu být přijímány kdykli v průběhu šklníh rku, pkud t dvluje kapacita šklky. - před nástupem d šklky bdrţí záknný zástupce dítěte záknem stanvené frmuláře, ţádst přijetí, dtazník s údaji dítěti, zmcnění k vyzvedávání dítěte ze šklky, vyjádření pediatra a suhlas se zveřejňváním ft/vide dkumentace. Vyplněnu dkumentaci dítěti předá záknný zástupce učitelce šklky ve stanveném termínu, nejpzději však v den nástupu dítěte d šklky. - dítě se d škly přijímá p pdpisu Rzhdnutí přijetí dítěte záknnými zástupci dítěte a jednatelku šklky. - Rzhdnutí přijetí vydává jednatelka škly v suladu se záknem 500/2004 Sb., správní řád a záknem 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání a t na základě prstudvání písemné ţádsti záknnéh zástupce. 2. Uknčení dcházky dítěte d šklky - jednatelka můţe rzhdnut uknčení dcházky dítěte d šklky v případě, kdy záknný zástupce dítěte neuhradí platbu za šklné neb za stravné ve stanveném termínu a nedhdne s jednatelku jiný termín úhrady - dále můţe rzhdnut uknčení vzdělávání dítěte, pkud se nepřetrţitě neúčastnil vzdělávání p dbu delší neţ měsíc a nebyl záknným zástupcem mluven dle stanvených pravidel - jednatelka můţe uknčit dcházku dítěte v případě sustavnéh prušvání kázně - dále lze uknčit dcházku dítěte také v případě, ţe záknní zástupci dítěte závaţným způsbem neb pakvaně prušují předem stanvená pravidla 3. Pdmínky prvzu a vnitřní reţim jazykvé šklky SMOLÍČEK s.r.. - šklka je vedena jak jedntřídka s hetergenní výuku - šklka je zřízena jak škla s celdenním prvzem s určenu dbu pbytu d 7:00 d 16:30 hdin a t ve všech pracvních dnech (tzn. krmě státem uznaných svátků a prvzních prázdnin )

3 - prvzními prázdninami se rzumí nutné dny vlna, kdy je zaptřebí prvádět jakékli úpravy mezující bezpečný prvz škly šklka není schpna zajistit dpvídající stravu z důvdu přerušení prvzu šklní jídelny je dluhdbě dpředu čekávaný nízký pčet ţáků je ptřeba zamezit hrţení dětí a persnálu (teplta, průjem či zvracení u více neţ dvu dětí či persnálu, epidemilgická nemcnění apd.) - infrmaci mezení neb přerušení prvzu zveřejní jednatelka na přístupném místě ve škle neprdleně pté, c něm rzhdne - v případě ptřeby je mţn mim prvzní dbu šklky vyuţít dalších našich hlídacích sluţeb - dítě přebírá d záknných zástupců neb pvěřených sb sbně persnál šklky d 7:00 d 8:45 hdin (pzdější příchd je mţný puze p předchzí dmluvě) a škla nese za jeh bezpečnst dpvědnst d tét chvíle aţ d dby jeh předání záknnému zástupci či jím pvěřené sbě záknní zástupci za děti zdpvídají aţ d předání učitelce a d jejich pětvnéh převzetí záknným zástupcům není pvlen vstupvat mim prstry šatny záknní zástupci převlékají děti v šatně (tt není mţné čekávat d persnálu) věci dětí jsu ukládány pdle značek dítěte puze d značených pliček a skříněk věci dětí rdiče značí tak, aby nemhl djít k záměně záknní zástupci nenechávají děti v šatně nikdy samtné a dbají na t, aby se chvaly způsbem nehrţujícím na zdraví či ţivtě sebe samé ani nikh v jejich klí v případě, ţe dítě dchází p bědě (tzn. nejpzději d 12:30), čekají záknní zástupci v prstrách šatny a nijak nenarušují kntinuitu reţimu dne, stejně tak dbají na t, aby se jejich děti chvaly spřádaně a tiše a nerušily svým dchdem děti ukládající se k dpčinku děti s celdenní dcházku puští prstry šklky v dprvdu záknnéh zástupce neb jím pvěřené sby nejpzději d 16:30, kdy se prvzvna uzamyká a spuští se bezpečnstní systém v případě, ţe si záknní zástupci dítěte s celdenním pbytem ptřebují vyzvednut dítě před dplední svačinu, známí tut skutečnst rán při předávání dítěte d třídy - záknní zástupci na knci týdne (nejpzději v pátek d 10:30) infrmují persnál šklky, v kterých dnech bude jejich dítě následující týden šklku navštěvvat - změny v přihlášení dětí se pak prvádí zárveň s nahlašváním stravy dle následujících pravidel: strava se přihlašuje i dhlašuje vţdy den předem d 10:30 hdin telefnicky neb sbně je-li tak učiněn pzději, nebude mţn stravu na daný den dhlásit a záknní zástupci jsu pvinni ji zaplatit p předešlé dmluvě s persnálem je mţn případě zájmu debrat nedhlášený běd (nikli svačinky) - je však nutn přinést si vlastní nádby splňující hygienické nrmy - šklka zajišťuje stravvání dětí zprstředkvaně, stravné se tedy platí zvlášť a pčítá se pdle debrané či nedhlášené stravy dítěte - předšklní vzdělávání dětí pdle stanvenéh šklníh vzdělávacíh (rámcvéh) prgramu prbíhá v základním denním reţimu (pr více infrmací harmngramu dne viz příslušná přílha) - za příznivéh pčasí tráví děti venku dvě hdiny důvdem vynechání pbytu venku jsu: silný vít, déšť, mlha, znečištěné vzduší neb teplta pd 7 C, stejně tak vyské teplty v letních měsících pbyt venku lze vynechat také ve výjimečných případech, kdy si t vyţaduje náplň ŠVP neb aktuální situace ve třídě - budva škly je během celéh dne zabezpečena prti vstupu cizích sb zvenčí aby se kdkli dstal d šklky, je zaptřebí, aby mu tevřel dveře někd z persnálu vstupní dveře jsu patřeny magnetickým zámkem, který je zabezpečen tak, aby se nikd nedstal zevnitř budvy, aniţ by zmáčknul bezpečnstní pjistku v dbě, kdy je šklka uzavřena, je navíc zajištěna bezpečnstním a kamervým systémem - splupráci s rdinu šklka zabezpečuje zejména frmu individuálních rzhvrů při kaţddenním styku persnálu se záknnými zástupci - škla můţe rganizvat výlety a další akce suvisející s výchvně vzdělávací činnstí - jejich uskutečnění infrmuje škla záknné zástupce dětí zpravidla nejméně týden před jejich zahájením - aktuální infrmace k prvzu šklky či plánvaným akcím je mţn nalézt na nástěnce, webu neb na FACEBOOK fan page Jazykvá šklka Smlíček Břeclav

4 4. Práva dětí - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých a fyzických schpnstí - na vlný čas, hru a stýkání se s jinými dětmi - na vlný čas a přiměřený dpčinek, dpvídající jejich věku - být ve zdravém prstředí - ddrţvat pitný i stravvací reţim - na chranu před vlivy a infrmacemi, které by hrţvaly jejich rzumvu a mravní výchvu a nevhdně vlivňvaly jejich mrálku - na chranu před fyzickým neb psychickým násilím, před sciálně patlgickými jevy - pţádat v případě nesnází neb prblému pskytnutí pmci kteréhkli pracvníka škly a vyjádřit svůj názr před kýmkli z persnálu - na respektvání svéh sukrmí a sukrmí své rdiny Všechny děti mají také nedmyslitelně všechna práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svbd a Úmluva právech dítěte. 5. Pvinnsti dětí - chránit si své zdraví i zdraví svých kamarádů, jakýkli (byť i nepatrný) šklní úraz neprdleně hlásit nejbliţšímu členu persnálu - jakékliv frmy ubliţvání spluţákům a náznaky šikanvání mezi dětmi ihned hlásit přítmnému učiteli/učitelce 6. Práva záknných zástupců - v případě nutnsti a za splnění předem stanvených pdmínek (zejména platebních) kdykli přivést či vyzvednut své dítě z mateřské škly (p předchzí dhdě) - na diskrétnst a chranu infrmací, týkajících se jejich sbníh a rdinnéh ţivta - knzultvat výchvné i jiné prblémy svéh dítěte s učitelkami neb vedením šklky - na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte a pradensku pmc šklky v záleţitstech týkajících se výchvy a vzdělávání dítěte - přispívat svými nápady a náměty k bhacení výchvnéh prgramu škly a připmínky k prvzu škly knzultvat s učitelkami či vedením šklky - být v dstatečném předstihu infrmván akcích přádaných šklku a t buď sbně při přebírání dítěte p uknčení denníh vzdělávání, ppřípadě písemným upzrněním umístěným na nástěnkách v šatně a mít mţnst vyjádřit nesuhlas s účastí svéh dítěte na takvé akci 7. Pvinnsti záknných zástupců - zajistit, aby dítě řádně dcházel d mateřské škly - zajistit, aby byl dítě při příchdu d mateřské škly vhdně a čistě upraven - mluvat nepřítmnst dítěte a nahlašvat jeh dcházku dle předem stanvených pdmínek dpředu známá krátkdbá nepřítmnst dítěte musí být známena v dstatečném předstihu a t včetně uvedení důvdu a dby nepřítmnsti (telefnicky neb sbně) nečekávaná nepřítmnst dítěte musí být mluvena neprdleně (sbně či telefnicky) a t včetně důvdu a předpkládané dby nepřítmnsti dítěte pětvný nástup d šklky (p uplynutí dby nepřítmnsti) je záknný zástupce pvinen nahlásit nejpzději den předem a t d 10:30 nahlašvání dcházky d 10:30 předešléh dne platí i pr děti s nepravidelnu dcházku neb pr ty, které chtějí záknní zástupci přihlásit mim předem dmluvený den zejména vzhledem k chraně zdraví statních dětí můţe pedaggický pracvník, pkud má při přebírání dítěte d záknnéh zástupce neb jim pvěřené sby pdezření, ţe dítě není zdravé, pţádat záknnéh zástupce dlţení zdravtní způsbilsti dítěte ke vzdělávání (v případě nutnsti lze vyţádat ptvrzení d šetřujícíh lékaře)

5 - hradit platbu za šklné a stravné ve stanveném termínu a za předem stanvených pdmínek (viz dstavec 10. Pdmínky pr stanvení výše šklnéh a stravnéh a způsb jejich placení) - vţdy infrmvat učitelku změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btíţích dítěte neb jiných závaţných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh výchvy a vzdělávání dítěte - neprdleně vyzvednut dítě (či zajistit vhdný dprvd) ze šklky a bezprstředně zařídit lékařské šetření, stane-li se mu nějaký úraz neb je-li důvdné pdezření, ţe by mhl být nemcné - znamvat šklce údaje, které jsu pdstatné pr průběh vzdělávání a bezpečnst dítěte, neprdleně hlásit jejich změnu - vzniklý prblém řešit neprdleně s tím zaměstnancem, kteréh se týká (při neuspkjivém výsledku jednání se brátit na jednatelku šklky) - sledvat známení na nástěnkách (případně na kně v šatně), webvých a FB stránkách, v mailech - je-li vyhlášena třídní schůzka (neb vyţádá-li si jednatelka škly či některý z pedaggů sbní schůzku), je záknný zástupce pvinen účastnit se jí sám neb v zastupení zplnmcněné sby - záknní zástupci pbývají v mateřské škle jen p dbu nezbytně nutnu pr převlečení dítěte d blečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedaggickému pracvníkvi mateřské škly a pr převzetí dítěte a převlečení d šatů, v kterých dítě přišl d mateřské škly a p dbu jednání s pedaggickými zaměstnanci škly týkajícíh se vzdělávání dítěte - p dbu pbytu v prstrách mateřské škly jsu záknní zástupci pvinni chvat se tak, aby nepškzvali majetek škly a v případě, ţe zjistí jeh pškzení, nahlásili tut skutečnst neprdleně jakémukli pracvníkvi škly stejně tak zdpvídají i za svje děti 8. Vztahy ţáků a záknných zástupců se zaměstnanci škly zaměstnanci škly: - budu chránit děti před všemi frmami špatnéh zacházení, budu dbát, aby nepřicházely d styku s materiály a infrmacemi pr ně nevhdnými - nebudu se vměšvat d jejich sukrmí, infrmace, který záknný zástupce dítěte pskytne d důleţitých frmulářů dítěti (např. zdravtní způsbilst ), jsu důvěrné a bude s nimi nakládán dle zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů záknní zástupci: - mají práv být infrmváni prspěchu a chvání jejich dítěte - ddrţují stanvenu rganizaci prvzu škly a vnitřní reţim (harmngram) škly - řídí se šklním řádem a vnitřními pravidly škly pr chvání dětí - ddrţují při vzájemném styku se zaměstnanci, jinými dětmi dcházejícími d škly a statními záknnými zástupci dětí pravidla slušnsti a vzájemné hleduplnsti a vedu k tmu i své děti 9. Péče zdraví a bezpečnst dětí - d šklky jsu přijímány děti zdravé, bez příznaků nemcnění (zvýšená teplta, hnisavá rýma, silný dráţdivý kašel, průjmy, zvracení). V případě, ţe se u dítěte některý z příznaků bjeví, vyhrazuje si šklka práv tt dítě nepřijmut i následující den, případně si vyţádat lékařské ptvrzení bezinfekčnsti, aby se tak předešl další nákaze a hrţení zdraví dětí či persnálu šklky. - šklka přebírá za dítě zdpvědnst v kamţiku jeh příchdu d šklky a pjišťuje h prti úrazu nejen ve šklce, ale i na akcích přádaných šklku - za bezpečnst dětí ve šklce dpvídají p celu dbu výchvné práce s dětmi pedaggičtí pracvníci šklky, a t d dby převzetí dětí d jejich záknných zástupců aţ d dby jejich předání záknnému zástupci neb jím pvěřené sbě - pedaggický pracvník předá dítě pvěřené sbě na základě předchzí dmluvy či písemnéh pvěření vystavenéh záknným zástupcem dítěte - pkud si pvěřená sba nevyzvedne dítě d stanvené dby, příslušný pracvník se pkusí pvěřené sby kntaktvat telefnicky, se řídí pstupem dpručeným MŠMT - brátí na se na becní úřad, který je pdle 15 zákna č. 359/1999 Sb. sciálně právní chraně dětí pvinen zajistit nedkladnu péči, se případně brátí na Plicii ČR - pdle 43 zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění pzdějších předpisů, má kaţdý práv brátit se na plicistu a plicejní útvary se ţádstí pmc

6 - pedaggičtí pracvníci v rámci výchvnéh půsbení seznamují děti s mţnými riziky, hrţením zdraví a bezpečnsti při všech činnstech a zárveň seznamují děti s knkrétními bezpečnstními pkyny se zásadami bezpečnéh chvání ve šklce a mim šklku (šklní výlety, expedice apd.) - záknní zástupci jsu pvinni infrmvat šklu zdravtním stavu dítěte, především jedná-li se infekční nemcnění, alergické, astmatické ptíţe - zamlčení zdravtníh stavu dítěte je pvaţván za hrubé prušení řádu škly. - při náhlém nemcnění dítěte či úrazu zajistí pedagg včasné pskytnutí první pmci událsti a prvedených patřeních neprdleně infrmuje záknné zástupce dítěte záknný zástupce (či jím pvěřená sba) je pvinen si dítěte neprdleně vyzvednut a následně mu nedkladně zajistit ptřebnu lékařsku péči - všechny šklní úrazy jsu evidvány v knize úrazů jednatelka škly zajistí, aby byly bjektivně zajištěny a případně dstraněny příčiny úrazu jde-li úraz, který způsbil, ţe se dítě neúčastní činnsti šklky nejméně jeden den, krmě dne, kdy k úrazu dšl, je výsledku šetření sepsán následně p hlášení úrazu záznam šklním úrazu na stanveném tiskpise - všichni pedaggvé jsu seznámeni se zásadami první pmci. - telefnní čísla zdravtnických zařízení jsu umístěna na určeném místě - v budvě šklky je umístěna lékárnička s ptřebným vybavením - k zajištění bezpečnsti dětí při pbytu mim území mateřské škly stanví jednatelka škly pčet pracvníků tak, aby na jednh připadl nejvýše 20 dětí z běţných tříd 12 dětí ve třídě, kde jsu zařazeny děti se zdravtním pstiţením. výjimečně můţe být uvedený pčet dětí zvýšen 8 / 11 dětí při specifických (např. sprtvních) činnstech, neb při pbytu dětí v prstředí nárčném na bezpečnst určí jednatelka k zajištění bezpečnsti dalšíh pracvníka - ve všech prstrách škly platí přísný zákaz pţívání alkhlu, puţívání nepvlených elektrických sptřebičů, dkládání sbních věcí zaměstnanců na místa, která k tmu nejsu určena - všichni pracvníci, záknní zástupci i děti se zavazují k ddrţvání směrnic BOZP, které metdicky vychází z Metdickéh pkynu MŠMT k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí, ţáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních zřizvaných Ministerstvem šklství, mládeţe a tělvýchvy ze dne , čj / jednatelka škly průběţně kntrluje ddrţvání pdmínek pr bezpečnst a chranu zdraví dětí - všichni pracvníci kntrlují a vyţadují ddrţvání bezpečnstních předpisů a pkynů dětmi i záknnými zástupci (či jimi pvěřenými sbami) 10. Pdmínky pr stanvení výše šklnéh a stravnéh a způsb jejich placení - šklné a stravné se platí zvlášť a není mţn s těmit částkami libvlně manipulvat - pdmínky pr platbu šklnéh jsu stanveny následvně: první platbu šklnéh je nutn prvést ještě před zapčetím šklní dcházky - nejpzději však v den nástupu dítěte d šklky je splatné vţdy d 20. dne kalendářníh měsíce, který předchází příslušnému měsíci dcházky není-li šklné uhrazen ve stanvené lhůtě, přičítá se k jeh výši sankce 10,- Kč za kaţdý den prdlení, kteru je záknný zástupce pvinen bezvýhradně uhradit splu se šklným v kalendářním měsíci, v němţ nebude dítě více neţ jednu plvinu z dcházky přítmn, bude mţn výši šklnéh sníţit pměrnu částku pdle rzsahu tht přerušení kmpenzace se uskuteční na základě písemné ţádsti pdané záknnými zástupci ţádst je třeba pdat nejpzději d deseti dnů d uknčení příslušnéh měsíce výše šklnéh je určena dle dcházky: Celdenní dcházka 5x týdně 5.500,- Kč/měsíc ( ) Půldenní dcházka 5x týdně 4.500,- Kč/měsíc ( ) Celdenní dcházka alternativní 500,- Kč/den ( ) Půldenní dcházka alternativní 300,- Kč/den ( )

7 při alternativní dcházce není šklné stanven na kalendářní měsíc, ale je určen částku ve výši 3.000,- Kč tat částka je vyuţitelná p dbu nejvýše dvu měsíců (p uplynutí tét lhůty prpadá ve prspěch škly) z tét částky lze čerpat nejdéle d zůstatku 500,- Kč (pd tut částku nesmí klesnut), kdy je nutné neprdleně ji dbít je-li kredit niţší neţ částka stanvená pr daný vstup d šklky, je záknný zástupce pvinen ptřebnu částku uhradit ještě před vstupem dítěte d šklky v případě, ţe nebude šklné uhrazen a jeh splatnst nebude dmluvena jinak, vyhrazuje si škla práv nepřijmut dítě aţ d dby, neţ bude ptřebná částka uhrazena - pdmínky pr platbu stravnéh jsu stanveny následvně: stravné je splatné vţdy nejpzději d pátéh pracvníh dne následujícíh měsíce výše stravnéh závisí na pčtu bjednaných jídel: přesnídávka (dplední) 20,- Kč běd 42,- Kč svačina (dplední) 18,-Kč dhlašvání i přihlašvání stravy se prvádí vţdy nejpzději den dpředu (d 10:30) pkud jiţ nelze stravu dhlásit, je p předešlé dmluvě mţné, aby si záknný zástupce debral stravu d vlastních nádb dpvídajících příslušným hygienickým nrmám - šklné i stravné můţe být splatné následujícími způsby: v htvsti u jednatelky jazykvé šklky či jinéh zmcněnéh pracvníka bankvním převdem na účet škly: /0100 při bezhtvstní platbě je třeba puţít variabilní symbl v případě deslání peněz na účet se záknný zástupce zavazuje beznámit s tut skutečnstí zmcněnéh pracvníka - v případě finančních těţkstí můţe záknný zástupce dítěte písemně pţádat jednatelku škly stanvení pzdějšíh termínu úhrady či splátkvý kalendář - v mmentě zlepšení finanční situace tt zvýhdnění dpadá a záknný zástupce je pvinen tut skutečnst nahlásit jednatelce jazykvé šklky neprdleně pté, c se ní prkazatelně dzvěděl Závěrečná ustanvení - zaměstnanci škly byli s tímt řádem seznámeni na pedaggické radě - ddrţvání šklníh řádu je závazné pr záknné zástupce dítěte i zaměstnance škly - tat směrnice nabývá účinnsti dnem. Vypracvala: Martina Klmašvá V Břeclavi dne 1. ledna Jednatelka jazykvé šklky

8 Přílha č.1 DENNÍ HARMONOGRAMY HARMONOGRAM DNE Časy jedntlivých aktivit jsu rientační a mhu se lišit pdle aktuálních ptřeb přítmných dětí. 7,00-8,30 Příchd dětí d šklky, vlná hra (neřízená činnst) 8,15-08,45 Ranní výukvý blk WARM-UP Hygiena, příprava na svačinku 8,45-9,15 Ranní svačinka 9,15-11,30 Pbyt venku (za příznivéh pčasí) 9,15-9,45 Dplední výukvý blk THEME OF THE WEEK Řízená činnst (dle ŠVP) malí šikulvé (tvřivý svět) malí hudebníci (zpěv, recitace, hudební nástrje) malí tanečníci (tanec, sprtíky, dětská jóga) malí herci a pvídkáři (dramatická výchva, rzvj imaginace) malí škláci (příprava předškláků) Hygiena, příprava na běd 11,30-12,15 Oběd Hygiena, příprava na klidvý reţim 12,15-12,30 "Tichý prgram" pr dplední SMOLÍČKY Odplední dpčinek, klidvá činnst nespících dětí 12,15-14,15 Příprava předškláků Průběţné vstávání 14,00-14,30 Odplední svačinka 14,30-16,30 Pbyt venku (za pěknéh pčasí) 14,30-15,00 Odplední výukvý blk REVISION and CONCLUSION 15,00-16,30 Vlné hry a činnsti, dcházení dětí ze šklky Harmngram BABY KOUTKU pr MINISMOLÍČKY ve šklce SMOLÍČEK 7,00-8,30 Příchd dětí d šklky, vlná hra (neřízená činnst) 8,15-08,45 Ranní edukativní blk - hry s dětmi, stavebnice, puzzle, kstky, vkládačky, labyrinty apd. Hygiena, příprava na svačinku 8,45-9,15 Ranní svačinka 9,15-11,30 Pbyt venku (za příznivéh pčasí) 9,15-9,45 Dplední edukativní blk Řízená činnst (tyt aktivity se v případě vhdnsti prgramu slučují s prgramem pr starší SMOLÍČKY, vţdy s hledem na vhdnst aktivit a bezpečí dětí) malí šikulvé (tvřivý svět) malí hudebníci (zpěv, recitace, hudební nástrje) malí tanečníci (tanec, sprtíky, dětská jóga) Vzhledem k nízkému věku MINISMOLÍČKŮ je nedílnu sučástí prgramu nácvik a časté pakvání sebebsluhy převlékání, pstupné dnaučvání d plenek, stlvání apd. Hygiena, příprava na běd 11,30-12,15 Oběd Hygiena, příprava na klidvý reţim 12,15-12,30 "Tichý prgram" pr dplední SMOLÍČKY 12,15 14,15 Odplední dpčinek Průběţné vstávání 14,00-14,30 Hygiena, příprava na svačinku Odplední svačinka 14,30-16,30 Pbyt venku (za pěknéh pčasí) 14,30-15,00 Odplední edukativní blk 15,00-16,30 Vlné hry a činnsti, dcházení dětí ze šklky Stanvený základní denní reţim můţe být pzměněn v případě, ţe t vyplývá ze šklníh vzdělávacíh (rámcvéh) prgramu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmvých představení pr děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

9 Přílha č. 2 PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU C děti ptřebují s sebu d šklky: - přezůvky s pevnu patu (tzv. nazuváky nejsu pvleny) - náhradní spdní prádl a blečení (pr nepředvídatelné situace) - blečení na šklní hřiště a pr pbyt venku (pdle rčníh bdbí) - pyţamk na spaní (blíbený plštářek či přikrývka pvleny) - hrníček na pití (skl, prcelán), uzavíratelná plastvá láhev (puze pr pbyt venku) - kartáček, dětská zubní pasta, kelímek (pkud je dítě zvyklé si p bědě čistit zubky) Děti si ve výjimečných případech mhu přinést i vlastní hračku/y. Za tyt však škla nezdpvídá a nelze pţadvat d persnálu šklky, aby případně ztracené hračky hledal. Dětem není pvlen d šklky nsit jakékli stré či jinak nebezpečné předměty, zbraně ani jejich atrapy, náhrdelníky, řetízky, náramky, taštičky, či jiné, které by mhly vést k případným úrazům. Vše musí být značen mngramem dítěte (fix, výšivka - dle uváţení záknnéh zástupce). Škla se zavazuje hygienicky nalţit se znečištěným blečením a sbními věcmi dítěte. Záknní zástupci jsu pak pvinni takt ddělené věci neprdleně zlikvidvat z prstr škly, aby se předešl případné další kntaminaci. Záknní zástupci by měli dítě na nástup d šklky pstupně a patrně připravvat, nikli jí strašit, a ve stejném duchu pkračvat i v průběhu celé dcházky. Je nepřípustné dítě jakkli štvát prti statním dětem neb persnálu šklky. Záknní zástupci by taktéţ měli své dítě před nástupem d šklky vést k samstatnsti (blékání a vysvlékání, stravvání, sbní hygiena) a respektu k druhým. Děti však lze p dmluvě přijmut i v případě, ţe dsud nejsu zcela samstatné.

10 Přílha č. 3 ŢÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O PŘIJETÍ DÍTĚTE Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, , Břeclav WEB IČO: TEL.: Ţádst přijetí dítěte d Jazykvé šklky SMOLÍČEK s. r.. Evidenční list dítěte Jmén a příjmení dítěte:.... Datum narzení:.....míst narzení.. Rdné čísl: Čísl pjišťvny:.. Trvalé bydliště: Nárdnst:..Státní příslušnst:..... Rdný jazyk:.. Jmén a příjmení matky:... Telefnní kntakt:..e- mail:..... Datum narzení matky:.státní příslušnst: Zaměstnavatel (adresa, tel.):.. Jmén a příjmení tce:... Telefnní kntakt:......e- mail:..... Datum narzení tce:.státní příslušnst:..... Zaměstnavatel (adresa, tel.):.. Adresa pr dručení písemnstí, pkud není shdná s trvalým bydlištěm: Telefn při náhlém nemcnění dítěte:.. ROK TYP DOCHÁZKY Dítě přijat d Uknčení / změna Suhlas se zveřejněním ftgrafií a videí Níţe uvedeným pdpisem stvrzuji, ţe suhlasím/ nesuhlasím s tím, aby byly ftgrafie a videzáznamy méh dítěte (viz výše) puţity k prpagaci Jazykvé šklky SMOLÍČEK s.r...

11 Vyjádření lékaře ke zdravtnímu stavu dítěte Jmén dítěte: 1. Dítě je zdráv a můţe být přijat d šklky: ANO / NE 2. Dítě pţaduje speciální péči v blasti: a) zdravtní b) tělesné c) smyslvé d) jiné e) alergie..... f) nevyţaduje 3. Dítě je řádně čkván : ANO / NE.. 4. Dítě se můţe zúčastnit akcí Jazykvé šklky SMOLÍČEK s.r.. - výlety, výstavy, plavání, sauna, bruslení, škly v přírdě apd. ANO / NE (které... ) 5. Dítě je v péči dbrných lékařů ANO / NE (kterých ) 6. Prdělané nemci a jiné pdrbnsti ke zdravtnímu stavu dítěte:... V Břeclavi dne : Razítk a pdpis lékaře :... Čestné prhlášení záknnéh zástupce Prhlašuji, ţe suhlasím s tím, aby v případě mé nemţnsti sbně vyzvednut dítě z Jazykvé šklky SMOLÍČEK s.r.. mhli takt učinit tit zmcněnci: Jmén a příjmení: Datum narzení: Telefnní kntakt:

12 Vstupní diagnstický list Vzhledem k naší snaze úzku splupráci škly s rdinu při vzdělávání dětí, prsíme záknné zástupce dětí vyplnění tht diagnstickéh listu. Vyplňte, případně zakruţkujte vhdné z nabízených mţnstí. Vlastnsti dítěte: přátelské hvrné druţné splečenské pečlivé ustrašené citlivé neklidné hyperaktivní vzdrvité nepsedné uzavřené samtářské plaché nejisté agresivní umíněné závislé na: matce tci surzenci další.. Sebebsluha, hygiena, stravvání: ptřebuje plenku celý den ptřebuje plenku na spaní puţívá nčník puţívá taletu puţívá sám taletní papír puţívá správně ručník myje si sám ruce čistí si sám zuby správně se svléká/bléká zapíná/rzepíná knflíky zapíná/rzepíná zipy skládá si blečení správně se buvá/zuvá zavazuje tkaničky pije puze z lahve umí pít z hrnku umí jíst samstatně je dkrmván je plně krmen dmítá stravu správně puţívá lţíci správně puţívá vidličku správně puţívá nůţ puţívá kapesník další.. Lateralita: pravák levák dsud nevyhraněné buruké Odplední dpčinek: zpravidla spí leţí a dpčívá nespí ani nedpčívá spí i jindy během dne při usínání je zvyklé: Vztahy: hraje si sam hraje si s jinými dětmi hraje si dspělými respektuje děti respektuje dspělé umí pţádat umí pděkvat umí pzdravit Dvednsti: chdí s dpmcí umí chdit sam neumí chdit samstatně chdí p schdech umí říkanku zpívá kreslí maluje mdeluje stříhá rzlišuje barvy: červená / ţlutá / mdrá / zelená / ranţvá / hnědá / černá / fialvá / i další blíbená hra činnst:. Výslvnst: nemluví vyslvuje správně má vady výslvnsti je v péči lgpeda ptřebuje lgpeda Další důležitá sdělení či upzrnění:

13 Suhlas záknných zástupců s evidencí sbních údajů dítěte v Jazykvé šklce SMOLÍČEK s.r.. v suladu se záknem Dáváme svůj suhlas Jazykvé šklce SMOLÍČEK s.r.., třída 1. máje 3414/11 B, Břeclav k tmu, aby evidvali sbní údaje a sbní citlivé údaje, včetně rdnéh čísla našeh dítěte, ve smyslu všech ustanvení zákna č.101/2000sb. O chraně sbních údajů v platném znění a zákna č.133/2000sb. O evidenci byvatel a rdných číslech v platném znění. Svůj suhlas pskytujeme pr účely vedení pvinné dkumentace správníh řízení přijímacíh řízení dle správníh řádu č.500/2004sb. v platném znění. Suhlas pskytujeme na záknem stanvenu dbu, p kteru se tat dkumentace ve šklce archivuje. Suhlas pskytujeme puze výše uvedené šklce, která bez záknem uvedených případů nesmí tyt sbní a citlivé sbní údaje pskytvat třetí sbě. U rzvedený rdičů: Čísl rzsudku...ze dne Dítě svěřen d péče:.... Umţnění styku s dítětem:.... Níţe uvedenými pdpisy stvrzujeme, ţe jsme všechny pţadvané klnky vyplnili řádně a pravdivě. Bereme na vědmí a svými pdpisy také stvrzujeme svu pvinnst dítě předávat učitelce d třídy zdravé, hlásit změny uvedených údajů, dále hlásit změny zdravtníh stavu dítěte a řádně mluvat jeh nepřítmnst v Jazykvé šklce SMOLÍČEK s.r.. V Břeclavi dne: pdpisy bu záknných zástupců Převzala: Martina Klmašvá, jednatelka Jazykvé šklky SMOLÍČEK s.r V Břeclavi dne:.... razítk, pdpis

14 Přílha č. 4 - ŢÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O UKONČENÍ DOCHÁZKY Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, , Břeclav WEB IČO: TEL.: Č.j.:.. Ţádst záknných zástupců uknčení dcházky jmén a příjmení ţadatele. datum narzení.. bytem:... telefn: mail:. Ţádám uknčení dcházky méh dítěte nar. dne. v Jazykvé šklce SMOLÍČEK s.r.. ke dni. Důvd: Pdpis záknnéh zástupce:.. V. dne: Ţádsti se vyhvuje Martina Klmašvá, jednatelka V Břeclavi dne: (pdpis, razítk)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více