Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací."

Transkript

1 Tt šklení ISMS vyplývá z rzhdnutí managementu NT zavést v nemcnici systém řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) a jeh abslvvání je pvinné pr všechny zaměstnance NT. Základní dkumenty ISMS: Plitika systému bezpečnsti infrmací a Rzsah systému bezpečnsti infrmací. Prhlášení vedení NT záměru zavést a pdprvat cíle a principy bezpečnsti infrmací je bsažen v dkumentu NT_P_08_001 Plitika systému bezpečnsti infrmací (viz Intranet-Nvé dkumenty-plitiky). ISMS se v NT zavádí a je prvzván v suladu s nrmami ČSN ISO/IEC 27001:2006 Infrmační technlgie Bezpečnstní techniky Systémy managementu bezpečnsti infrmací Pžadavky (dále jen nrma ) a ČSN ISO/IEC 17799:2006 Infrmační technlgie Bezpečnstní techniky Subr pstupů pr management bezpečnsti infrmací. Cílem zavedení a prvzvání systému řízení bezpečnsti infrmací v NT je zabránit neprávněnému nakládání s infrmacemi NT ve všech frmách jejich výskytu, zajistit jejich dstupnst a integritu nutnu k pdpře pskytvání kmplexní zdravtní péče. Dkument bsahuje dále stručný výklad bezpečnstních zásad, principů, standardů a nrem a pžadavků na sulad, kterým NT přikládá zvláštní význam. Vedení nemcnice s hledem na její pslání stanvil cíle ISMS, z nichž ty hlavní ve stručnsti jsu: ddržvat relevantní zákny, vyhlášky, nrmy a jiné platné předpisy týkající se nemcnice, jednat tak, aby měli pacienti k nemcnici a jejím lékařům, sestrám a dalšímu persnálu důvěru pkud jde svěřvané sbní infrmace, zahrnvat pžadavky na zabezpečení infrmací d plánů na další rzvj infrmačníh systému nemcnice, zvyšvat pvědmí zaměstnanců NT důležitsti chrany infrmací a ddržvání všech pravidel bezpečnéh zacházení s pčítači a infrmacemi. V NT musí být zajištěna přiměřená chrana všech infrmací před vnitřními i vnějšími hrzbami, neúmyslnými neb úmyslnými neprávněnými aktivitami, ať jde písemné dkumenty, data ulžená v pčítačích neb na médiích, infrmace přenášené p síti, v mluvené pdbě či v jiné frmě. Ochrana infrmací musí spčívat: v zajištění důvěrnsti infrmací, jež smí být přístupné puze tmu, kd je k tmu právněn, v udržvání integrity infrmací, které musí být vždy správné a úplné a mhu je mdifikvat řízeným způsbem puze právněné sby, v zajištění dstupnsti infrmací, jež musí být pr právněné sby přístupné v kamžiku, kdy je ptřebují a dále v zajištění autentičnsti a neppiratelnsti infrmací a dpvědnsti za ně.

2 Každý zaměstnanec NT dpvídá za naplňvání tét plitiky při každdenním plnění svých pracvních úklů a pvinnstí. Každý zaměstnanec bude mít pvinnst ddržvat zásady plynucí z plitiky ISMS definvanu v pracvní smluvě jak neddělitelnu sučást jeh pracvníh místa. Neddržení tét plitiky a navazujících předpisů bude pstihván v suladu se Zákníkem práce ppř. dalšími právními předpisy. Činnsti v blasti bezpečnsti infrmací v NT jsu krdinvány Radu pr bezpečnst infrmací, ve které jsu zástupci různých útvarů NT a mají v ní dpvídající rle. V čele Rady je náměstek pr řízení kvality a bezpečí pskytvané péče. Příručka ISMS Příručka ISMS ppisuje detailněji celý systém řízení bezpečnsti v nemcnici a dkazuje na jedntlivé směrnice, pracvní instrukce a další dkumenty a zákny. Jde tedy dstatečně detailní, ale přest přehledný a srzumitelný dkument, p jehž přečtení by se měl každý zaměstnanec v tét prblematice rientvat. Přečtěte si jej. Hlavním cílem systému řízení bezpečnsti infrmací je nastavit a udržvat přiměřenu chranu aktiv nemcnice. Aktivum je ckli, c má pr NT nějaku hdntu. Příklady aktiv spjených s infrmačními systémy: a) infrmační aktiva hlavní infrmační aktiva NT: fyzické (listinné dkumenty, zejména zdravtnická dkumentace, systémvá dkumentace, uživatelské manuály, prvzní, pdpůrné pstupy, plány bnvy funkčnsti NT, záznamy z auditů, archivvané infrmace), elektrnické záznamy, vizuální (ftgrafie, rtg snímky, atd.), akustické (diskuse při vizitě, telefnní/mbilní hvr, kmunikace s pacientem apd.) b) aplikační prgramvá aktiva: aplikační a systémvé prgramvé vybavení (NIS, perační systém, eknmický SW, persnální SW, MS Office atd.) c) fyzická aktiva: pčítačvé vybavení, kmunikační zařízení (směrvače, ústředny, faxy, záznamníky), magnetická média (pásky, disky), další technická zařízení (napájecí zdrje, klimatizační zařízení), nábytek, prstry d) služby: pčítačvé a kmunikační služby, další technické služby (tpení, světlení, napájení, klimatizace) e) pracvníci a jejich kvalifikace, dvednsti, zkušensti f) nehmtná aktiva pvěst, image nemcnice. Veškeré infrmace a aktiva suvisející s prstředky pr zpracvání infrmací mají v NT určenéh vlastníka, kterým je zpravidla příslušný veducí ddělení, prvzu. Vlastník infrmace dpvídá za definvání pravidel jejíh přípustnéh pužívání včetně uplatnění vhdných bezpečnstních patření k její chraně. Obchdní tajemství NT tvří veškeré skutečnsti bchdní, výrbní či technické pvahy suvisející s NT, které mají skutečnu neb alespň ptenciální materiální či nemateriální hdntu,

3 nejsu v příslušných bchdních kruzích běžně dstupné, mají být pdle vůle NT utajeny a NT dpvídajícím způsbem jejich utajení zajišťuje. Klasifikační systém infrmací stanví, že skutečnsti a infrmace tvřící bchdní tajemství NT mhu být zařazeny puze tak, že jejich šíření je řízené a mezené. Úrveň chrany infrmací je určena na základě pžadavků na jejich důvěrnst, integritu a dstupnst. Na základě těcht pžadavků je vytvřen systém klasifikace infrmací v NT. Infrmace se v NT klasifikují d 4 stupňů chrany: a) Zdravtnická dkumentace/údaje zdravtním stavu dárce, b) NT-citlivé!, zkráceně CI c) Jen pr vnitřní ptřebu NT!, zkráceně VN, d) Vlné infrmace. Ad a) klasifikační stupeň Zdravtnická dkumentace/údaje dárcích zahrnuje zdravtnicku dkumentaci neb její jedntlivé samstatné části. Patří sem také recepty. Zahrnuje dále také sbní a zdravtní údaje dárcích. D tht klasifikačníh stupně náleží dále též infrmace v elektrnické pdbě bsahující zdravtnická data pacientů neb dárců. Infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích v listinné pdbě neb ulžené na médiích mhu být klasicku pštu zasílány puze dpručeně. Je-li k zaslání infrmací klasifikvaných jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé pužit elektrnické pšty či jinéh elektrnickéh způsbu transprtu za pužití prstředků ICT, jež jsu mim kntrlu NT, musí být infrmace zašifrvány v suladu se směrnicí NT_SME_09_013, bezpečnst ICT. S příjemcem infrmací musí být dhdnut způsb, jakým je rzšifruje. Infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé ulžené na ntebcích neb jiných přensných zařízeních neb médiích, přenášených zaměstnanci či jinými k tmu autrizvanými sbami např. za účelem další práce dma neb dalšími autrizvanými činnstmi neuvedenými zde jak výjimky, musí být v průběhu přensu neb ulžení vždy zašifrvány. Písemnsti bsahující infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé neb jen pr vnitřní ptřebu NT, tj. všech stupňů vyjma stupně vlné, musí být v pštvním styku vždy zasílány v neprůhledné zalepené bálce, jejíž případné tevření je mžné následně zjistit. Při zasílání písemnstí pštu se bálka neznačuje příslušným stupněm klasifikace. Ad b) d stupně chrany NT-citlivé se infrmace zařazuje v případě, že neprávněné nakládání s ní by mhl způsbit vážnu újmu zájmům NT, případně vážně hrzit její pdnikatelské a bchdní aktivity s výjimku infrmací z předchzíh dstavce. Tent stupeň chrany zahrnuje infrmace, které mhu být šířeny puze explicitně definvané skupině sb. Půvdce takvé infrmace musí prt stanvit, kterým sbám je určena, např. tak, že svůj výtisk písemnsti patří rzdělvníkem. Ad c) d stupně chrany Jen pr vnitřní ptřebu NT se infrmace klasifikuje v případě, že neprávněné nakládání s ní by mhl být nevýhdné pr zájmy NT. D tét kategrie spadají infrmace, které mhu být šířeny bez mezení všem zaměstnancům NT. Dkumenty

4 klasifikvané stupněm Jen pr vnitřní ptřebu NT určené k předání mim NT (bjednávky, žádsti, faktury, dpisy aj.) se neznačují. Označují se puze kpie těcht dkumentů uchvávané v NT. Ad d) d stupně chrany Vlné infrmace klasifikujeme infrmace, které nepdléhají žádnému chrannému režimu se zřetelem na jejich důvěrnst a integritu a které se nijak neznačují. Obecně platí, že infrmace NT mhu být využívány puze pr plnění pracvních pvinnstí a mhu být distribuvány puze v suladu s jejich klasifikací. Práv nahlížet d zdravtnické dkumentace, a t v rzsahu nezbytně nutném pr splnění knkrétníh úklu v rzsahu své kmpetence, mají puze zdravtničtí pracvníci a jiní dbrní pracvníci v suvislsti s pskytváním zdravtní péče a další sby určené záknem. Jak uživatel infrmace stupně chrany NT-citlivé může být určen puze ten zaměstnanec splečnsti, který ji nezbytně ptřebuje pr výkn své pracvní činnsti. Osba pužívající infrmace je pvinna respektvat stupeň chrany, kterým je infrmace značena. Každý zdravtnický pracvník je pvinen zachvávat mlčenlivst skutečnstech, kterých se dvěděl při výknu svéh pvlání. Tat pvinnst se vztahuje i na zdravtnické pracvníky, kteří nevyknávají zdravtnické pvlání. Zdravtnická dkumentace neb údaje dárcích, k jejichž chraně při přepravě nelze pužít šifrvání, musí být až na níže uvedené výjimky při přenášení, zasílání neb přepravě mim zdravtnické úseky vlžena d neprůhledné zalepené bálky značené v pravém hrním rhu nápisem Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích tak, aby se s jejím bsahem nemhla seznámit nepvlaná sba. Musí být pužit takvé bálky, jejíž případné tevření je zjistitelné. Týká se t i médií bsahujících zdravtnická data pacientů neb dárců, pkud bsahují údaje v čitelné pdbě, tj. takvé, které nejsu šifrvané. Tyt média musí být viditelně značena nápisem Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích. Paměťvým médiem mhu být např. diskety, CD, DVD, flashdisky, magnetické pásky, audi neb videkazety apd. Jsu-li zdravtnická dkumentace neb údaje dárcích neb vzrky s bilgickým materiálem k analýze značené citlivými údaji přenášeny mezi jedntlivými ambulancemi, v rámci stanice neb ddělení, d centrální labratře apd. bez zajištění dle dst., musí tak činit puze pučená a k tmu autrizvaná sba, která musí p celu dbu zajišťvat, že se s tut dkumentací ani s její částí nemůže seznámit neprávněná sba, a t ani za využití technických prstředků jak např. ftgrafických přístrjů, mbilů způsbilých přizvat ftgrafie neb videnahrávky apd. Je zcela nepřípustné, aby byla takvá dkumentace, údaje neb značené vzrky pnechány sebekratší dbu bez dzru na místě přístupném neautrizvaným sbám. Je-li zdravtnická dkumentace převážena v rámci stanice neb ddělení autrizvanu sbu vlně lžená na vzíku např. v průběhu vizity, musí být v dpvědnsti tét sby zajištěn, že se s tut dkumentací ani s její částí nemůže seznámit neprávněná sba, a t ani za využití technických prstředků jak např. ftgrafických přístrjů, mbilů způsbilých přizvat ftgrafie neb videnahrávky apd. Jak během přepravy tak i stání musí mít vzík a na něm ulženu dkumentaci neustále pd dhledem. Písemnsti bsahující infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé neb nsiče elektrnických infrmací s takvými infrmacemi, které nebyly z nějakéh důvdu zašifrvány, musí být p dbu, kdy se s nimi nepracuje, vždy ulženy ve spisvně, v místnsti se řízeným vstupem neb pd uzamčením v úschvném zařízení k tmu určeném. Tím může být uzamykatelná karttéka, uzamykatelná část psacíh stlu, skříň, skříňka, trezr, trezrvá skříň apd.

5 Písemnsti neb vyjímatelná média (CD, DVD, diskety, magnetické pásky apd.), které bsahují infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích, NT-citlivé a Jen pr vnitřní ptřebu NT nesmí být při vyřazvání vhazvány d dpadkvéh kše, aniž byly předtím zničeny na zařízení pr fyzické ničení nsičů infrmací (skartvačce) příslušnéh typu. Infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé neb jen pr vnitřní ptřebu NT nesmí být prjednávány na veřejnsti neb tak, že by mhl djít seznámení se s nimi nepvlanu sbu. T zahrnuje i pvinnst uklidit si na pracvišti pracvní stůl p uknčení práce a ulžit písemnsti a infrmace na médiích d uzamykatelných zásuvek či skříní. Je třeba též důkladně smazat tabuli v jednací místnsti a dstranit ppsané listy z flipchartu p uknčení jednání či prady, nebť dalšíh jednání v téže místnsti se mhu účastnit také sby hsté z jiných rganizací, nezdravtničtí pracvníci apd. Pd sankcemi dle zákníku práce je uživatelům ICT zakázán: a) rzesílat neb pkračvat v rzesílání řetězvých zpráv a dpisů za využití prstředků NT, b) prvádět pmcí prstředků NT sukrmé neb jiné neautrizvané nákupy např. prstřednictvím internetvých bchdů, c) rzesílat hanlivé dpisy, d) pužívat infrmační technlgie NT k vydávání se za někh jinéh, k sexuálnímu btěžvání neb k harašení, e) nastavvat autmatické přesměrvání svých ů d externích pštvních schránek, f) pnechávat klasifikvané infrmace všech stupňů vyjma stupně Vlné na výstupních zařízeních jak jsu kpírky, tiskárny a faxy neb na nástěnkách apd., pkud k nim může mít přístup neautrizvaná sba (např. neautrizvaní zaměstnanci, uklízečka, pracvníci údržby, pacienti, návštěvy aj.). Každý musí zachvávat patrnst při kmunikaci a musí předcházet tmu, aby mhly být citlivé infrmace zaslechnuty neb dpsluchávány neprávněnými sbami, ať již při přímé kmunikaci neb při pužití telefnu či mbilu. Zaměstnanci, kteří při své práci pužívají faxy, musí zamezit tmu, aby k nim měly přístup neautrizvané sby, které by mhly využít jejich vnitřní paměti k vyvlání ulžených zpráv, z nichž některé mhu bsahvat citlivé údaje pacientů neb jiné neveřejné infrmace. Pvinnsti uživatelů infrmačních kmunikačních zařízení NT: Každý uživatel se musí při využívání prstředků VT řídit směrnicí NT_SM_063 Pužívání technických a prgramvých prstředků VT v platném znění Především 1. Je zakázán pužívat pčítače, ntebky, tiskárny, kpírky, skenery, prjektry, faxy a jiné prstředky pr zpracvání infrmací v majetku NT, (či které má prnajaty neb jež jsu na základě smluvních ujednání prvzvány pr její ptřebu), jiným než autrizvaným způsbem. 2. Pčítače, ntebky a PDA, které NT nevlastní neb nejsu pd její přímu správu či nesluží k jejímu zajišťvání, nesmí být přím připjvány k žádné síti na pracvištích NT.

6 3. Každý, kd v NT pužívá hesl např. k pčítačvému neb síťvému účtu, jímž je chráněn přístup k infrmaci neb službě, nese plnu dpvědnst za jakukliv manipulaci s tímt heslem jinými sbami (např. nesmí zadávat hesl v přítmnsti jakékliv další sby, kdy může djít k jeh dpzrvání, nesmí jej mít napsané na viditelném místě apd.), 4. Je nezbytné, aby každý uživatel při přihlašvání k pčítači a síťvým službám věnval zadání hesla maximální pzrnst. Chyby při zadávání hesla mhu vést k dčasnému zablkvání účtu a k pdezření na bezpečnstní incident; 5. Přístupvá hesla k pčítačům neb k pčítačvým sítím musí být vytvářena v suladu s plitiku hesel tak, aby je nebyl snadné uhdnut. Správně zvlené hesl a) nesmí být snadn uhdnutelné, b) nesmí bsahvat sbní infrmaci, která se vztahuje k tvůrci, jak je např. jmén (vlastní neb blízkých sb neb zvířat), telefnní čísl, datum narzení apd., c) nesmí mít jak základ jakékliv slv, jež se vyskytuje ve slvnících, a nesmí bsahvat pslupnsti 3 a více p sbě jducích znaků (jak např. 456 neb efgh), d) nesmí pakvat žádný z pužitých znaků (písmen, číslic neb speciálních znaků) více jak 2x, e) nesmí být pužíván v systémech NT neb v systémech, jež pr NT na smluvním základě spravuje třetí strana, pkud je zárveň pužíván pr sukrmé účely; pr systémy s dlišnu bezpečnstní plitiku neb kruhem uživatelů musí být vždy vlena různá hesla, f) musí být utvřen z alespň 8 znaků, g) musí zahrnvat znaky alespň ze 3 skupin znaků při mžnsti využití celkem 4 skupin znaků, jak jsu: malá písmena, velká písmena, číslice a speciální znaky, h) musí být při prvém přihlášení změněn, pkud byl jak dčasné hesl přidělen správcem p zřízení účtu, i) musí být udržván v naprsté důvěrnsti, nesmí být sdělván jiným sbám, a t ani nadřízeným, splupracvníkům neb rdinným příslušníkům, j) nesmí být sdílen více sbami, k) nesmí být zaznamenáván, pkud by takvý záznam nebyl ulžen bezpečně a jiné sby se s ním měly mžnst seznámit, l) musí být měněn alespň každých 6 měsíců, m) nesmí být vkládán d žádných autmaticky prbíhajících přihlašvacích prcesů, jak jsu např. makra, n) musí být neprdleně změněn, je-li jen pdezření na t, že je někd zná neb že je při zadávání dezřel. 6. Při uknčení práce na pčítači neb terminálu by se měli dhlásit z aplikačníh prgramu, s nímž pracvali a před svým dchdem d pčítače musí zapnut šetřič brazvky chráněný heslem neb

7 demykatelný tiskem prstu či jiným autentizačním mechanismem neb se musí dhlásit a pčítač vypnut, pkud na něm nebudu v následující hdině či déle pracvat, 7. Při každém přerušení práce na pčítači neb terminálu a jeh pnechání bez dhledu musí před svým dchdem d pčítače zapnut šetřič brazvky chráněný heslem neb demykatelný tiskem prstu neb jiným autentizačním mechanismem, aby nemhl djít k jejich zneužití jiným zaměstnancem, případně cizí neprávněnu sbu (např. u pčítačů na recepcích). Zcela chybný je pstup, kdy uživatel puze vypne mnitr neb terminál. 8. Jsu-li pčítače umístěny v prstrách přístupných veřejnsti neb na rzhraní s takvými prstry, musí být v dbě nepřítmnsti bsluhy zajištěny minimálně tak, že je vládací klávesnice splehlivě zabezpečena prti pužití, např. fyzicky uzamčena a skříň pčítače rvněž uzamčena tak, aby byl zamezen jejímu zcizení, neprávněné manipulaci, přístupu k síťvému vypínači neb k prtům pčítače. 9. Uživatel není právněn během práce na pčítači vypínat jeh antivirvu chranu neb její části. Detekuje-li antivirvá chrana pčítače přítmnst viru, pstupuje uživatel dle výzev antivirvéh prgramu a virus dle mžnstí vyčistí, dstraní neb dá d karantény a pstupuje jak při hlášení bezpečnstníh incidentu. 10. Pkud má uživatel důvdné pdezření na aktivní vir na svém pčítači a antivirvá chrana jej nedetekvala, kamžitě pčítač vypne síťvým vypínačem neb dpjením d napájení a pstupuje jak při hlášení bezpečnstníh incidentu. Hlášení bezpečnstních incidentů Hlášení bezpečnstní událsti neb pdezřelé aktivity se řídí směrnicí NT_SM_005 Řízení nežáducích událstí a bezpečnstních incidentů v platném znění Každý zaměstnanec NT neb sba, jež je právněna přistupvat k prstředkům infrmačně kmunikačních technlgií NT, který/která zjistí jakukliv klnst, jejímž důsledkem může být narušení bezpečnsti infrmací či dstupnsti pskytvaných služeb infrmačně kmunikačních systémů NT, tj. bezpečnstní událst či incident neb zpzruje jakukliv pdezřelu aktivitu neb děj, který může vést k úniku, narušení neb zničení infrmací NT či ztrátě neb mezení dstupnsti pskytvaných služeb infrmačních systémů NT, tj. pdezřelu aktivitu neb děj, neb zjistí bezpečnstní slabinu systémů neb služeb aneb jen pdezření na mžnu slabinu, musí takvu skutečnst neprdleně hlásit. Hlášení závad a incidentů VT se řídí směrnicí NT_SM_063 Pužívání technických a prgramvých prstředků VT v platném znění Ddržvání zásad fyzické bezpečnsti Pracvníci NT a pracvníci smluvních firem, phybující se v prstrách NT musí nsit platné identifikační visačky (viz směrnice NT_SME_09_007_A Identifikace zaměstnanců). Osba neznačená visačku NT resp. visačku smluvních firem, i když se bude vydávat za pracvníka nemcnice, NESMÍ BÝT VPUŠTĚNA d neveřejných prstr NT!

8 Ze strany zaměstnanců NT je nutné zavírat všechny přístupvé dveře d neveřejných prstr NT (celá budva centrálních labratří vyjma prstru vymezenéh pr dběry a styk s veřejnstí, celá budva transfuzníh ddělení, kde se zpracvávají a uchvávají krevní přípravky vyjma určených prstr (výdejna přípravků aj.), celá budva, kde sídlí ddělení patlgie a ddělení sudníh lékařství, vyjma prstr prnajatých jiným právním subjektům, části budv jak lékařské pkje, jednací místnsti, kanceláře, pracvny primářů, vrchních sester, sekretariáty ddělení, šatny pr zaměstnance, zázemí pr SZP apd. D níže vyjmenvaných prstr mají přístup pacienti jen v dprvdu zdravtnickéh pracvníka ambulance s karttéku ambulantních karet, vyšetřvny, perační sály, inspekční pkje na lůžkvých dděleních, JIP, místnsti pr rehabilitační úkny, pradny pr pacienty apd. Zdravtnická dkumentace musí být ulžena v uzamykatelných skříňkách neb skříních, ambulantní v uzamykatelných karttékách, zdravtnický persnál musí tyt skříňky p uknčení práce s dkumentací zamykat. Inspekční pkje sester musí být v nepřítmnsti zdravtnickéh pracvníka uzamčeny, resp. zavřeny zvenčí na kuli, NESMÍ ZŮSTAT BEZ DOZORU OTEVŘENÉ!

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory datum zpracval COMGUARD s.r.. Schrva 38 CZ 616 00 Brn tel. +420 513 035 400 www.cmguard.cz Obsah 1 Úvd... 4 2 Vzrvé frmuláře a dkumenty ISMS... 4 2.1 Smluva zpracvání sbních údajů při... 4 2.2 Stupně důvěrnsti

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více