Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací."

Transkript

1 Tt šklení ISMS vyplývá z rzhdnutí managementu NT zavést v nemcnici systém řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) a jeh abslvvání je pvinné pr všechny zaměstnance NT. Základní dkumenty ISMS: Plitika systému bezpečnsti infrmací a Rzsah systému bezpečnsti infrmací. Prhlášení vedení NT záměru zavést a pdprvat cíle a principy bezpečnsti infrmací je bsažen v dkumentu NT_P_08_001 Plitika systému bezpečnsti infrmací (viz Intranet-Nvé dkumenty-plitiky). ISMS se v NT zavádí a je prvzván v suladu s nrmami ČSN ISO/IEC 27001:2006 Infrmační technlgie Bezpečnstní techniky Systémy managementu bezpečnsti infrmací Pžadavky (dále jen nrma ) a ČSN ISO/IEC 17799:2006 Infrmační technlgie Bezpečnstní techniky Subr pstupů pr management bezpečnsti infrmací. Cílem zavedení a prvzvání systému řízení bezpečnsti infrmací v NT je zabránit neprávněnému nakládání s infrmacemi NT ve všech frmách jejich výskytu, zajistit jejich dstupnst a integritu nutnu k pdpře pskytvání kmplexní zdravtní péče. Dkument bsahuje dále stručný výklad bezpečnstních zásad, principů, standardů a nrem a pžadavků na sulad, kterým NT přikládá zvláštní význam. Vedení nemcnice s hledem na její pslání stanvil cíle ISMS, z nichž ty hlavní ve stručnsti jsu: ddržvat relevantní zákny, vyhlášky, nrmy a jiné platné předpisy týkající se nemcnice, jednat tak, aby měli pacienti k nemcnici a jejím lékařům, sestrám a dalšímu persnálu důvěru pkud jde svěřvané sbní infrmace, zahrnvat pžadavky na zabezpečení infrmací d plánů na další rzvj infrmačníh systému nemcnice, zvyšvat pvědmí zaměstnanců NT důležitsti chrany infrmací a ddržvání všech pravidel bezpečnéh zacházení s pčítači a infrmacemi. V NT musí být zajištěna přiměřená chrana všech infrmací před vnitřními i vnějšími hrzbami, neúmyslnými neb úmyslnými neprávněnými aktivitami, ať jde písemné dkumenty, data ulžená v pčítačích neb na médiích, infrmace přenášené p síti, v mluvené pdbě či v jiné frmě. Ochrana infrmací musí spčívat: v zajištění důvěrnsti infrmací, jež smí být přístupné puze tmu, kd je k tmu právněn, v udržvání integrity infrmací, které musí být vždy správné a úplné a mhu je mdifikvat řízeným způsbem puze právněné sby, v zajištění dstupnsti infrmací, jež musí být pr právněné sby přístupné v kamžiku, kdy je ptřebují a dále v zajištění autentičnsti a neppiratelnsti infrmací a dpvědnsti za ně.

2 Každý zaměstnanec NT dpvídá za naplňvání tét plitiky při každdenním plnění svých pracvních úklů a pvinnstí. Každý zaměstnanec bude mít pvinnst ddržvat zásady plynucí z plitiky ISMS definvanu v pracvní smluvě jak neddělitelnu sučást jeh pracvníh místa. Neddržení tét plitiky a navazujících předpisů bude pstihván v suladu se Zákníkem práce ppř. dalšími právními předpisy. Činnsti v blasti bezpečnsti infrmací v NT jsu krdinvány Radu pr bezpečnst infrmací, ve které jsu zástupci různých útvarů NT a mají v ní dpvídající rle. V čele Rady je náměstek pr řízení kvality a bezpečí pskytvané péče. Příručka ISMS Příručka ISMS ppisuje detailněji celý systém řízení bezpečnsti v nemcnici a dkazuje na jedntlivé směrnice, pracvní instrukce a další dkumenty a zákny. Jde tedy dstatečně detailní, ale přest přehledný a srzumitelný dkument, p jehž přečtení by se měl každý zaměstnanec v tét prblematice rientvat. Přečtěte si jej. Hlavním cílem systému řízení bezpečnsti infrmací je nastavit a udržvat přiměřenu chranu aktiv nemcnice. Aktivum je ckli, c má pr NT nějaku hdntu. Příklady aktiv spjených s infrmačními systémy: a) infrmační aktiva hlavní infrmační aktiva NT: fyzické (listinné dkumenty, zejména zdravtnická dkumentace, systémvá dkumentace, uživatelské manuály, prvzní, pdpůrné pstupy, plány bnvy funkčnsti NT, záznamy z auditů, archivvané infrmace), elektrnické záznamy, vizuální (ftgrafie, rtg snímky, atd.), akustické (diskuse při vizitě, telefnní/mbilní hvr, kmunikace s pacientem apd.) b) aplikační prgramvá aktiva: aplikační a systémvé prgramvé vybavení (NIS, perační systém, eknmický SW, persnální SW, MS Office atd.) c) fyzická aktiva: pčítačvé vybavení, kmunikační zařízení (směrvače, ústředny, faxy, záznamníky), magnetická média (pásky, disky), další technická zařízení (napájecí zdrje, klimatizační zařízení), nábytek, prstry d) služby: pčítačvé a kmunikační služby, další technické služby (tpení, světlení, napájení, klimatizace) e) pracvníci a jejich kvalifikace, dvednsti, zkušensti f) nehmtná aktiva pvěst, image nemcnice. Veškeré infrmace a aktiva suvisející s prstředky pr zpracvání infrmací mají v NT určenéh vlastníka, kterým je zpravidla příslušný veducí ddělení, prvzu. Vlastník infrmace dpvídá za definvání pravidel jejíh přípustnéh pužívání včetně uplatnění vhdných bezpečnstních patření k její chraně. Obchdní tajemství NT tvří veškeré skutečnsti bchdní, výrbní či technické pvahy suvisející s NT, které mají skutečnu neb alespň ptenciální materiální či nemateriální hdntu,

3 nejsu v příslušných bchdních kruzích běžně dstupné, mají být pdle vůle NT utajeny a NT dpvídajícím způsbem jejich utajení zajišťuje. Klasifikační systém infrmací stanví, že skutečnsti a infrmace tvřící bchdní tajemství NT mhu být zařazeny puze tak, že jejich šíření je řízené a mezené. Úrveň chrany infrmací je určena na základě pžadavků na jejich důvěrnst, integritu a dstupnst. Na základě těcht pžadavků je vytvřen systém klasifikace infrmací v NT. Infrmace se v NT klasifikují d 4 stupňů chrany: a) Zdravtnická dkumentace/údaje zdravtním stavu dárce, b) NT-citlivé!, zkráceně CI c) Jen pr vnitřní ptřebu NT!, zkráceně VN, d) Vlné infrmace. Ad a) klasifikační stupeň Zdravtnická dkumentace/údaje dárcích zahrnuje zdravtnicku dkumentaci neb její jedntlivé samstatné části. Patří sem také recepty. Zahrnuje dále také sbní a zdravtní údaje dárcích. D tht klasifikačníh stupně náleží dále též infrmace v elektrnické pdbě bsahující zdravtnická data pacientů neb dárců. Infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích v listinné pdbě neb ulžené na médiích mhu být klasicku pštu zasílány puze dpručeně. Je-li k zaslání infrmací klasifikvaných jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé pužit elektrnické pšty či jinéh elektrnickéh způsbu transprtu za pužití prstředků ICT, jež jsu mim kntrlu NT, musí být infrmace zašifrvány v suladu se směrnicí NT_SME_09_013, bezpečnst ICT. S příjemcem infrmací musí být dhdnut způsb, jakým je rzšifruje. Infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé ulžené na ntebcích neb jiných přensných zařízeních neb médiích, přenášených zaměstnanci či jinými k tmu autrizvanými sbami např. za účelem další práce dma neb dalšími autrizvanými činnstmi neuvedenými zde jak výjimky, musí být v průběhu přensu neb ulžení vždy zašifrvány. Písemnsti bsahující infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé neb jen pr vnitřní ptřebu NT, tj. všech stupňů vyjma stupně vlné, musí být v pštvním styku vždy zasílány v neprůhledné zalepené bálce, jejíž případné tevření je mžné následně zjistit. Při zasílání písemnstí pštu se bálka neznačuje příslušným stupněm klasifikace. Ad b) d stupně chrany NT-citlivé se infrmace zařazuje v případě, že neprávněné nakládání s ní by mhl způsbit vážnu újmu zájmům NT, případně vážně hrzit její pdnikatelské a bchdní aktivity s výjimku infrmací z předchzíh dstavce. Tent stupeň chrany zahrnuje infrmace, které mhu být šířeny puze explicitně definvané skupině sb. Půvdce takvé infrmace musí prt stanvit, kterým sbám je určena, např. tak, že svůj výtisk písemnsti patří rzdělvníkem. Ad c) d stupně chrany Jen pr vnitřní ptřebu NT se infrmace klasifikuje v případě, že neprávněné nakládání s ní by mhl být nevýhdné pr zájmy NT. D tét kategrie spadají infrmace, které mhu být šířeny bez mezení všem zaměstnancům NT. Dkumenty

4 klasifikvané stupněm Jen pr vnitřní ptřebu NT určené k předání mim NT (bjednávky, žádsti, faktury, dpisy aj.) se neznačují. Označují se puze kpie těcht dkumentů uchvávané v NT. Ad d) d stupně chrany Vlné infrmace klasifikujeme infrmace, které nepdléhají žádnému chrannému režimu se zřetelem na jejich důvěrnst a integritu a které se nijak neznačují. Obecně platí, že infrmace NT mhu být využívány puze pr plnění pracvních pvinnstí a mhu být distribuvány puze v suladu s jejich klasifikací. Práv nahlížet d zdravtnické dkumentace, a t v rzsahu nezbytně nutném pr splnění knkrétníh úklu v rzsahu své kmpetence, mají puze zdravtničtí pracvníci a jiní dbrní pracvníci v suvislsti s pskytváním zdravtní péče a další sby určené záknem. Jak uživatel infrmace stupně chrany NT-citlivé může být určen puze ten zaměstnanec splečnsti, který ji nezbytně ptřebuje pr výkn své pracvní činnsti. Osba pužívající infrmace je pvinna respektvat stupeň chrany, kterým je infrmace značena. Každý zdravtnický pracvník je pvinen zachvávat mlčenlivst skutečnstech, kterých se dvěděl při výknu svéh pvlání. Tat pvinnst se vztahuje i na zdravtnické pracvníky, kteří nevyknávají zdravtnické pvlání. Zdravtnická dkumentace neb údaje dárcích, k jejichž chraně při přepravě nelze pužít šifrvání, musí být až na níže uvedené výjimky při přenášení, zasílání neb přepravě mim zdravtnické úseky vlžena d neprůhledné zalepené bálky značené v pravém hrním rhu nápisem Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích tak, aby se s jejím bsahem nemhla seznámit nepvlaná sba. Musí být pužit takvé bálky, jejíž případné tevření je zjistitelné. Týká se t i médií bsahujících zdravtnická data pacientů neb dárců, pkud bsahují údaje v čitelné pdbě, tj. takvé, které nejsu šifrvané. Tyt média musí být viditelně značena nápisem Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích. Paměťvým médiem mhu být např. diskety, CD, DVD, flashdisky, magnetické pásky, audi neb videkazety apd. Jsu-li zdravtnická dkumentace neb údaje dárcích neb vzrky s bilgickým materiálem k analýze značené citlivými údaji přenášeny mezi jedntlivými ambulancemi, v rámci stanice neb ddělení, d centrální labratře apd. bez zajištění dle dst., musí tak činit puze pučená a k tmu autrizvaná sba, která musí p celu dbu zajišťvat, že se s tut dkumentací ani s její částí nemůže seznámit neprávněná sba, a t ani za využití technických prstředků jak např. ftgrafických přístrjů, mbilů způsbilých přizvat ftgrafie neb videnahrávky apd. Je zcela nepřípustné, aby byla takvá dkumentace, údaje neb značené vzrky pnechány sebekratší dbu bez dzru na místě přístupném neautrizvaným sbám. Je-li zdravtnická dkumentace převážena v rámci stanice neb ddělení autrizvanu sbu vlně lžená na vzíku např. v průběhu vizity, musí být v dpvědnsti tét sby zajištěn, že se s tut dkumentací ani s její částí nemůže seznámit neprávněná sba, a t ani za využití technických prstředků jak např. ftgrafických přístrjů, mbilů způsbilých přizvat ftgrafie neb videnahrávky apd. Jak během přepravy tak i stání musí mít vzík a na něm ulženu dkumentaci neustále pd dhledem. Písemnsti bsahující infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé neb nsiče elektrnických infrmací s takvými infrmacemi, které nebyly z nějakéh důvdu zašifrvány, musí být p dbu, kdy se s nimi nepracuje, vždy ulženy ve spisvně, v místnsti se řízeným vstupem neb pd uzamčením v úschvném zařízení k tmu určeném. Tím může být uzamykatelná karttéka, uzamykatelná část psacíh stlu, skříň, skříňka, trezr, trezrvá skříň apd.

5 Písemnsti neb vyjímatelná média (CD, DVD, diskety, magnetické pásky apd.), které bsahují infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích, NT-citlivé a Jen pr vnitřní ptřebu NT nesmí být při vyřazvání vhazvány d dpadkvéh kše, aniž byly předtím zničeny na zařízení pr fyzické ničení nsičů infrmací (skartvačce) příslušnéh typu. Infrmace klasifikvané jak Zdravtnická dkumentace neb Údaje dárcích neb NT-citlivé neb jen pr vnitřní ptřebu NT nesmí být prjednávány na veřejnsti neb tak, že by mhl djít seznámení se s nimi nepvlanu sbu. T zahrnuje i pvinnst uklidit si na pracvišti pracvní stůl p uknčení práce a ulžit písemnsti a infrmace na médiích d uzamykatelných zásuvek či skříní. Je třeba též důkladně smazat tabuli v jednací místnsti a dstranit ppsané listy z flipchartu p uknčení jednání či prady, nebť dalšíh jednání v téže místnsti se mhu účastnit také sby hsté z jiných rganizací, nezdravtničtí pracvníci apd. Pd sankcemi dle zákníku práce je uživatelům ICT zakázán: a) rzesílat neb pkračvat v rzesílání řetězvých zpráv a dpisů za využití prstředků NT, b) prvádět pmcí prstředků NT sukrmé neb jiné neautrizvané nákupy např. prstřednictvím internetvých bchdů, c) rzesílat hanlivé dpisy, d) pužívat infrmační technlgie NT k vydávání se za někh jinéh, k sexuálnímu btěžvání neb k harašení, e) nastavvat autmatické přesměrvání svých ů d externích pštvních schránek, f) pnechávat klasifikvané infrmace všech stupňů vyjma stupně Vlné na výstupních zařízeních jak jsu kpírky, tiskárny a faxy neb na nástěnkách apd., pkud k nim může mít přístup neautrizvaná sba (např. neautrizvaní zaměstnanci, uklízečka, pracvníci údržby, pacienti, návštěvy aj.). Každý musí zachvávat patrnst při kmunikaci a musí předcházet tmu, aby mhly být citlivé infrmace zaslechnuty neb dpsluchávány neprávněnými sbami, ať již při přímé kmunikaci neb při pužití telefnu či mbilu. Zaměstnanci, kteří při své práci pužívají faxy, musí zamezit tmu, aby k nim měly přístup neautrizvané sby, které by mhly využít jejich vnitřní paměti k vyvlání ulžených zpráv, z nichž některé mhu bsahvat citlivé údaje pacientů neb jiné neveřejné infrmace. Pvinnsti uživatelů infrmačních kmunikačních zařízení NT: Každý uživatel se musí při využívání prstředků VT řídit směrnicí NT_SM_063 Pužívání technických a prgramvých prstředků VT v platném znění Především 1. Je zakázán pužívat pčítače, ntebky, tiskárny, kpírky, skenery, prjektry, faxy a jiné prstředky pr zpracvání infrmací v majetku NT, (či které má prnajaty neb jež jsu na základě smluvních ujednání prvzvány pr její ptřebu), jiným než autrizvaným způsbem. 2. Pčítače, ntebky a PDA, které NT nevlastní neb nejsu pd její přímu správu či nesluží k jejímu zajišťvání, nesmí být přím připjvány k žádné síti na pracvištích NT.

6 3. Každý, kd v NT pužívá hesl např. k pčítačvému neb síťvému účtu, jímž je chráněn přístup k infrmaci neb službě, nese plnu dpvědnst za jakukliv manipulaci s tímt heslem jinými sbami (např. nesmí zadávat hesl v přítmnsti jakékliv další sby, kdy může djít k jeh dpzrvání, nesmí jej mít napsané na viditelném místě apd.), 4. Je nezbytné, aby každý uživatel při přihlašvání k pčítači a síťvým službám věnval zadání hesla maximální pzrnst. Chyby při zadávání hesla mhu vést k dčasnému zablkvání účtu a k pdezření na bezpečnstní incident; 5. Přístupvá hesla k pčítačům neb k pčítačvým sítím musí být vytvářena v suladu s plitiku hesel tak, aby je nebyl snadné uhdnut. Správně zvlené hesl a) nesmí být snadn uhdnutelné, b) nesmí bsahvat sbní infrmaci, která se vztahuje k tvůrci, jak je např. jmén (vlastní neb blízkých sb neb zvířat), telefnní čísl, datum narzení apd., c) nesmí mít jak základ jakékliv slv, jež se vyskytuje ve slvnících, a nesmí bsahvat pslupnsti 3 a více p sbě jducích znaků (jak např. 456 neb efgh), d) nesmí pakvat žádný z pužitých znaků (písmen, číslic neb speciálních znaků) více jak 2x, e) nesmí být pužíván v systémech NT neb v systémech, jež pr NT na smluvním základě spravuje třetí strana, pkud je zárveň pužíván pr sukrmé účely; pr systémy s dlišnu bezpečnstní plitiku neb kruhem uživatelů musí být vždy vlena různá hesla, f) musí být utvřen z alespň 8 znaků, g) musí zahrnvat znaky alespň ze 3 skupin znaků při mžnsti využití celkem 4 skupin znaků, jak jsu: malá písmena, velká písmena, číslice a speciální znaky, h) musí být při prvém přihlášení změněn, pkud byl jak dčasné hesl přidělen správcem p zřízení účtu, i) musí být udržván v naprsté důvěrnsti, nesmí být sdělván jiným sbám, a t ani nadřízeným, splupracvníkům neb rdinným příslušníkům, j) nesmí být sdílen více sbami, k) nesmí být zaznamenáván, pkud by takvý záznam nebyl ulžen bezpečně a jiné sby se s ním měly mžnst seznámit, l) musí být měněn alespň každých 6 měsíců, m) nesmí být vkládán d žádných autmaticky prbíhajících přihlašvacích prcesů, jak jsu např. makra, n) musí být neprdleně změněn, je-li jen pdezření na t, že je někd zná neb že je při zadávání dezřel. 6. Při uknčení práce na pčítači neb terminálu by se měli dhlásit z aplikačníh prgramu, s nímž pracvali a před svým dchdem d pčítače musí zapnut šetřič brazvky chráněný heslem neb

7 demykatelný tiskem prstu či jiným autentizačním mechanismem neb se musí dhlásit a pčítač vypnut, pkud na něm nebudu v následující hdině či déle pracvat, 7. Při každém přerušení práce na pčítači neb terminálu a jeh pnechání bez dhledu musí před svým dchdem d pčítače zapnut šetřič brazvky chráněný heslem neb demykatelný tiskem prstu neb jiným autentizačním mechanismem, aby nemhl djít k jejich zneužití jiným zaměstnancem, případně cizí neprávněnu sbu (např. u pčítačů na recepcích). Zcela chybný je pstup, kdy uživatel puze vypne mnitr neb terminál. 8. Jsu-li pčítače umístěny v prstrách přístupných veřejnsti neb na rzhraní s takvými prstry, musí být v dbě nepřítmnsti bsluhy zajištěny minimálně tak, že je vládací klávesnice splehlivě zabezpečena prti pužití, např. fyzicky uzamčena a skříň pčítače rvněž uzamčena tak, aby byl zamezen jejímu zcizení, neprávněné manipulaci, přístupu k síťvému vypínači neb k prtům pčítače. 9. Uživatel není právněn během práce na pčítači vypínat jeh antivirvu chranu neb její části. Detekuje-li antivirvá chrana pčítače přítmnst viru, pstupuje uživatel dle výzev antivirvéh prgramu a virus dle mžnstí vyčistí, dstraní neb dá d karantény a pstupuje jak při hlášení bezpečnstníh incidentu. 10. Pkud má uživatel důvdné pdezření na aktivní vir na svém pčítači a antivirvá chrana jej nedetekvala, kamžitě pčítač vypne síťvým vypínačem neb dpjením d napájení a pstupuje jak při hlášení bezpečnstníh incidentu. Hlášení bezpečnstních incidentů Hlášení bezpečnstní událsti neb pdezřelé aktivity se řídí směrnicí NT_SM_005 Řízení nežáducích událstí a bezpečnstních incidentů v platném znění Každý zaměstnanec NT neb sba, jež je právněna přistupvat k prstředkům infrmačně kmunikačních technlgií NT, který/která zjistí jakukliv klnst, jejímž důsledkem může být narušení bezpečnsti infrmací či dstupnsti pskytvaných služeb infrmačně kmunikačních systémů NT, tj. bezpečnstní událst či incident neb zpzruje jakukliv pdezřelu aktivitu neb děj, který může vést k úniku, narušení neb zničení infrmací NT či ztrátě neb mezení dstupnsti pskytvaných služeb infrmačních systémů NT, tj. pdezřelu aktivitu neb děj, neb zjistí bezpečnstní slabinu systémů neb služeb aneb jen pdezření na mžnu slabinu, musí takvu skutečnst neprdleně hlásit. Hlášení závad a incidentů VT se řídí směrnicí NT_SM_063 Pužívání technických a prgramvých prstředků VT v platném znění Ddržvání zásad fyzické bezpečnsti Pracvníci NT a pracvníci smluvních firem, phybující se v prstrách NT musí nsit platné identifikační visačky (viz směrnice NT_SME_09_007_A Identifikace zaměstnanců). Osba neznačená visačku NT resp. visačku smluvních firem, i když se bude vydávat za pracvníka nemcnice, NESMÍ BÝT VPUŠTĚNA d neveřejných prstr NT!

8 Ze strany zaměstnanců NT je nutné zavírat všechny přístupvé dveře d neveřejných prstr NT (celá budva centrálních labratří vyjma prstru vymezenéh pr dběry a styk s veřejnstí, celá budva transfuzníh ddělení, kde se zpracvávají a uchvávají krevní přípravky vyjma určených prstr (výdejna přípravků aj.), celá budva, kde sídlí ddělení patlgie a ddělení sudníh lékařství, vyjma prstr prnajatých jiným právním subjektům, části budv jak lékařské pkje, jednací místnsti, kanceláře, pracvny primářů, vrchních sester, sekretariáty ddělení, šatny pr zaměstnance, zázemí pr SZP apd. D níže vyjmenvaných prstr mají přístup pacienti jen v dprvdu zdravtnickéh pracvníka ambulance s karttéku ambulantních karet, vyšetřvny, perační sály, inspekční pkje na lůžkvých dděleních, JIP, místnsti pr rehabilitační úkny, pradny pr pacienty apd. Zdravtnická dkumentace musí být ulžena v uzamykatelných skříňkách neb skříních, ambulantní v uzamykatelných karttékách, zdravtnický persnál musí tyt skříňky p uknčení práce s dkumentací zamykat. Inspekční pkje sester musí být v nepřítmnsti zdravtnickéh pracvníka uzamčeny, resp. zavřeny zvenčí na kuli, NESMÍ ZŮSTAT BEZ DOZORU OTEVŘENÉ!

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 3: červen 2015 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více