UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA"

Transkript

1 UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI PŘÍROOVĚECKÁ FKULT KTER LGEBRY GEOMETRIE OSVĚTLENÍ VE STŘEOVÉM PROMÍTÁNÍ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVĚ Bakalářká práce Vedoucí práce: RNr. Leka Juklová, Ph.. Rok odevdáí 202 Vypracovala: Martia Viklářová M-G, 3. ročík

2 Prohlašuji, že jem tuto bakalářkou práci vypracovala amotatě pod vedeím RNr. Leky Juklové, Ph.., a že jem uvedla všechu použitou literaturu. V Olomouci 26.rpa 202.

3 Na tomto mítě bych ráda poděkovala RNr. Lece Juklové, Ph.., a pečlivě vedeé předášky, ča, který mi věovala a a ceé rady, které připěly ke kvalitěí této práce.

4 Obah Obah... 4 Úvod Základí pojmy a potupy Ovětleí Rovoběžé ovětleí ve tředovém promítáí Potupy kotrukce rovoběžého ovětleí ve tředovém promítáí Příklady rovoběžého ovětleí ve tředovém promítáí Rovoběžé ovětleí v lieárí perpektivě Potupy kotrukce rovoběžého ovětleí v lieárí perpektivě Příklady rovoběžého ovětleí v lieárí perpektivě Zrcadleí Zrcadleí ve vodí hladiě Zrcadleí ve vilém rcadle Zrcadleí v šikmém rcadle Závěr Literatura Přílohy... 38

5 Úvod Tato bakalářká práce e abývá rovoběžým ovětleím těle, obahuje áklady teorie a řešeé úlohy, ukauje ákladí potupy kotrukcí při řešeí úloh o rovoběžém ovětleí. Jedotlivé úlohy jou řešeé ve dvou obraovacích metodách, těmi jou tředové promítáí a lieárí perpektiva. U čteáře e předpokládá ákladí alot těchto obraovacích metod. Ve všech úlohách je tředové promítáí adáo pravoúhlým průmětem tředu promítáí a ditačí kružicí. Lieárí perpektiva je dáa horiotem, hlavím bodem, ditací a ákladicí. V příloe jou obažea adáí jedotlivých úloh. Práce je rodělea do pěti kapitol. Prví kapitola tručě hruje důležité pojmy a potupy kotrukcí obou promítacích metod, které jou použité v této práci a kterým je uté roumět. ruhá kapitola e abývá ovětleím v protoru a tručě hruje všechy obecé poatky o ovětleí. Třetí kapitola obahuje pricipy rovoběžého ovětleí těle ve tředovém promítáí a oubor ěkolika řešeých příkladů. Ve čtvrté kapitole jou popáy pricipy rovoběžého ovětleí těle v lieárí perpektivě a opět řešeé kokrétí příklady. Pátá kapitola obahuje ákladí poatky rcadleí ukákou rcadleí ve vilém i šikmém rcadle a ve vodí hladiě. Obráky a úlohy jou arýováy pomocí programu utoc. 5

6 . Základí pojmy a potupy Jak již bylo řečeo, tato práce e abývá poue rovoběžým ovětleím. Uvažujeme rošířeý euklidovký protor. Přeto, že u čteáře předpokládám ákladí alot těchto obraovacích metod, v této kapitole hruji ěkteré ákladí pojmy a potupy kotrukcí. Základí pojmy a potupy tředové promítáí je adáo průmětou, tředem promítáí ( a ditací pravoúhlý průmět tředu promítáí do průměty aýváme hlaví bod a ačíme úečka je kolmá a průmětu = ditace, většiou je určea ditačí kružicí e tředem v a poloměrem roviu rovoběžou průmětou a procháející tředem promítáí aýváme tředová rovia průečík přímky průmětou aveme topík přímky, ačíme ho tředový průmět evlatího bodu přímky aveme úběžík přímky, ačíme ho tředový průmět průečíku přímky e tředovou roviou je evlatí bod, aýváme ho protiúběžík a ačíme průečici roviy průmětou aýváme topa roviy, ačíme ji 6

7 tředový průmět evlatí přímky roviy aýváme úběžice roviy, ačíme ji tředový průmět průečice roviy e tředovou roviou je evlatí přímka, aýváme ji protiúběžice a ačíme poloha bodu v protoru, je určea, je-li dá jeho tředový obra a tředový obra jeho oitelky (adaé jejím topíkem a úběžíkem ) přímka leží v roviě, leží-li její úběžík a topík a úběžici a topě roviy přímka je rovoběžá roviou, leží-li úběžík přímky a úběžici roviy přímky jou růoběžé, jou-li pojice jejich úběžíků a topíků rovoběžé dvě přímky jou rovoběžé, mají-li polečý úběžík úběžík pádových přímek roviy aýváme hlaví úběžík roviy a ačíme úběžík přímek kolmých k roviě aýváme úběžík ormál a ačíme při určováí kutečé velikoti úečky ležící a přímce využijeme dělicí kružici, tou je kružice e tředem v bodě a poloměrem, a této kružici volíme bod [S], topíkem přímky vedeme rovoběžku přímkou a oačíme ji, bodu [S] promíteme a přímku body, vdáleot průmětů těchto bodů je kutečou velikotí úečky otáčeí roviy do průměty využijeme při etrojováí roviých útvarů, otočeé útvary budeme ačit idexem mei tředovým průmětem a otočeou polohou roviy kolem její topy do průměty exituje kolieace, oou této kolieace je topa roviy, tředem kolieace je otočeý třed promítáí do průměty kolem úběžice roviy topíky jou amodružé body pro protiúběžici klopeou do průměty platí = 7

8 Lieárí perpektiva je vlatě čátečě omeeé tředové promítáí a to především proto, aby byly obray áorější a vbuovaly předtavu kutečoti. průmětou je vilá rovia ákladí rovia je kolmá a průmětu, její topu aýváme ákladice, ačíme, její úběžici aýváme horiot a ačíme hlaví bod přeačíme a je určea ditačíky, průečíky ditačí kružice horiotem aýváme levý a pravý ditačík, ačíme, průečíky ditačí kružice kolmicí a horiot vtyčeou v hlavím bodě aýváme horí a dolí ditačík a ačíme je všechy vodorové roviy mají polečou úběžici kružice e tředem a poloměrem aýváme dělicí kružice přímky její průečík horiotem aýváme dělicí bod a ačíme ho dělicího bodu promíteme úečku (ležící v ákladí roviě) a ákladici a íkáme body, je kutečá velikot úečky 8

9 2. Ovětleí Při obraováí objektů e ažíme docílit jejich ejvěrějšího a ejáorějšího obraeí. Pro áorější obraeí a lepší protorový dojem využíváme ovětleí. íky ěmu a objektu dobře vidíme ovětleou čát, čát ve vlatím tíu a tí vržeý a okolí objekty. Pro jedodušeí kotrukce ovětleí ahraujeme větelé paprky přímkami a drojem větla je bod. Středové ovětleí má droj větla ve vlatím bodě, drojem větla rovoběžého ovětleí je bod evlatí. ále budeme předpokládat, že ovětlovaé objekty větelé paprky cela pohlcují, t., že tělea jou eprůhledá a eodrážejí větlo. Jak již bylo míěo, tato práce e abývá poue ovětleím rovoběžým. Průmět droje větla do průměty (evlatího bodu v protoru) budeme ačit jako úběžík větelých paprků. Ovětlujeme-li bod, vedeme jím větelý paprek měru, vržeým tíem bodu do roviy je průečík větelého paprku měru roviou. Ovětlujeme-li přímku, vedeme větelý paprek měru každým jejím bodem, tyto paprky tvoří větelou roviu. Vržeým tíem přímky do roviy je průečice této větelé roviy roviou Ovětlujeme-li úečku ležící a přímce, leží její vržeý tí a vržeém tíu této přímky. Při ovětlováí těle tvoří tyčé přímky měru ovětleí větelou plochu, vržeým tíem ovětlovaého tělea do roviy je křivka, která je průikem roviy e větelou plochou. Hraice vržeého tíu e aývá me vržeého tíu. Metodou pětých paprků určíme a ovětlovaém objektu jeho ovětleou a eovětleou čát, íkáme tak vlatí tí objektu, jeho hraicí je me vlatího tíu. Vedeme-li všemi body mee tíu vlatího daého objektu větelé paprky, jejich vržeými tíy do roviy jou body mee vržeého tíu tohoto objektu. Zpěté paprky využijeme také při určeí mee vržeého tíu jedoho objektu a druhý. Z průečíků vržeých tíů vedeme přímky měru ovětleí a a objektu ajdeme body, jejichž vržeé tíy plývají, potom bod, ležící blíže droji větla, vrhá tí a otatí. 9

10 Vržeý tí budeme áorňovat výraějším šrafováím ež tí vlatí, ovětleé čáti poecháme be šrafováí. Vržeý tí bodu a otatí objekty budeme ačit. B B Ā Obr

11 3. Rovoběžé ovětleí ve tředovém promítáí 3.. Potupy kotrukce rovoběžého ovětleí ve tředovém promítáí Ovětleí je určeo měrem větelých paprků, kokrétě jejich úběžíkem, a je dáa rovia, do které ovětlujeme. Pravoúhlé průměty větelých paprků do roviy jou určey úběžíkem, te leží a úběžici roviy. Vržeý tí bodu do roviy ρ je průečíkem větelého paprku měru procháejícího bodem roviou. Světelá rovia je určeá větelým paprkem procháejícím bodem a další přímkou procháející tímto bodem. Bod leží a průečici větelé roviy roviou a a větelém paprku měru vedeém bodem. Setrojíme ho tedy jako průečík tohoto paprku průečicí roviy a větelé roviy procháející bodem. Při hledáí vržeého tíu bodu do roviy můžeme využít dvou růých potupů (úloha 3.2..). Prví e ejčatěji používá, je-li objekt, jehož tí hledáme, v obecé poloe ebo jeho hray ejou kolmé k roviě (Obr. 3...). ruhého potupu e využívá v případech, že hledáme vržeý tí kolmých hraolů, jehlaů, válců či kuželů podtavou rovoběžou roviou (Obr 3..2.). Tím, že áme pravoúhlý průmět bodu do roviy, e ám ačě jedoduší celý potup. Úběžík pravoúhlých průmětů větelých paprků leží a úběžici roviy a pojice procháí úběžíkem ormál roviy. Vržeý tí libovolého bodu tělea etrojím jako průečík přímky měru ovětleí, která procháí tímto bodem, jejím pravoúhlým průmětem do roviy

12 2 S S R R u r 2 Obr S S R R u 2 p p Obr

13 3.2. Příklady rovoběžého ovětleí ve tředovém promítáí Úloha Setrojte vržeý tí bodu do roviy. Rovoběžé ovětleí je určeo větelými paprky úběžíkem. Bod je adaý tředovým průmětem a oitelkou. Rovia je určea úběžicí a topou. u U a u N p a r N a p S 2 R Řešeí: Bodem vedeme větelý paprek a určíme jeho průečík roviou, což je vržeý tí bodu do roviy. Přímkami a je určea větelá rovia přímky, etrojíme její topu a úběžici. Vržeý tí bodu do roviy leží a průečici roviy roviou. Bod je tedy průečík větelého paprku průečicí. Středový průmět větelého paprku procháí body a. Pomocou větelou roviu určíme její úběžicí a topou. Úběžice procháí úběžíky a, topa procháí topíkem přímky a je rovoběžá úběžicí. Na topě roviy leží topík větelého paprku. Středový průmět bodu je průečíkem tředového průmětu větelého paprku průečice. 3

14 a U a R u N N a p S U 2 p r R u Jiý půob řešeí: Tetokrát etrojíme vržeý tí bodu jako průečík větelého paprku jeho pravoúhlým průmětem do roviy. Bodem vedeme ormálu roviy Setrojíme pomocou roviu určeou přímkou a ormálou roviy. Průečice rovi a je pravoúhlým průmětem roviy do roviy Pravoúhlý průmět úběžíku větelých paprků do roviy je úběžíkem pravoúhlých průmětů těchto větelých paprků do roviy a leží a úběžici roviy. Vržeý tí je průečíkem větelého paprku procháejícího bodem jeho pravoúhlým průmětem do roviy. Zámým půobem etrojíme úběžík ormál a tředový průmět ormály procháející bodem. Pomocou roviu obahující přímku a ormálu, určím úběžicí, která procháí úběžíky a, její topa je rovoběžá úběžicí. Setrojíme tředový průmět průečice rovi a, její průečík e tředovým průmětem ormály je pravoúhlý průmět bodu do roviy. Na úběžici leží úběžík pravoúhlých průmětů větelých paprků. Vržeý tí bodu do roviy je průečík přímek a. 4

15 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí krychle podtavou v roviě. Ovětleí je dáo větelými paprky úběžíkem, ovětlujeme do roviy podtavy. Krychle je určeá bodem podtavy a tředem podtavy. S 0 u R O C C S2 R (S) C B B O B U O 0 Řešeí: Nejprve pomocí otočeí roviy a úběžíku ormál této roviy arýujeme krychli (bod v tomto případě eobrauji, protože jeho poloha eovlivňuje me vržeého tíu). ále a úběžici etrojíme úběžík pravoúhlých průmětů větelých paprků. Náledě etrojíme vržeé tíy jedotlivých hra krychle, vržeé tíy hra dolí podtavy plývají odpovídajícími hraami. Vržeé tíy bodů druhé podtavy etrojím a průečicích roviy e větelými roviami měru ovětleí, které procháejí jedotlivými hraami. Me vržeého tíu krychle do roviy je křivka. Nakoec ještě určíme vlatí tí této krychle, tím jou tray a. 5

16 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí koého jehlau do roviy podtavy. Rovoběžé ovětleí je dáo úběžíkem větelých paprků. Jehla pětiúhelíkovou podtavou v roviě je adá bodem podtavy, jejím tředem a vrcholem oitelkou. S 0 v v U v N u u C S2 (S) V E O V R p B r O 0 Řešeí: Nejprve pomocí již ámých kotrukcí etrojíme jehla podtavou a vrcholem. Vržeé tíy bodů podtavy těmito body plývají, hledáme tedy poue vržeý tí vrcholu. Protože je jehla koý, bude výhodější využít pomocé větelé roviy měru ovětleí, která procháí vrcholem. Zíkáme tak vržeý tí ležící a větelém paprku bodu a a průečici rovi a. Náledě etrojíme vržeý tí a me tíu vlatího, vlatím tíem jou pobočé těy a. 6

17 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí kolmého hraolu e čtvercovou podtavou v roviě. Ovětleí je dáo větelými paprky úběžíkem, ovětlujeme do roviy. Hraol je určeý tředem podtavy, jejím bodem a výškou, rovia je adaá vou topou a úběžicí. v u = u U G S 2 (S) E E EH r r H O 0 H F O B B F C G C U [S] u BC r R r FG Řešeí: Setrojíme hraol podtavou v roviě, rovia je roviou horí podtavy. Protože roviy a emají peciálí polohu (ejou rovoběžé ai vájemě kolmé), bude při řešeí výhodější využít pomocých větelých rovi měru ovětleí, které procháejí hraami obou podtav hraolu. Vržeé tíy jedotlivých hra leží a průečicích těchto větelých rovi roviou a jou určey paprky měru ovětleí, které procháí odpovídajícími vrcholy obou podtav. Zíkám vržeé tíy obou podtav, a áledě me vržeého tíu jako křivku, kde bod je průečík vržeých tíů obou podtav. Ve vlatím tíu leží těy a. 7

18 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí dutého šetibokého jehlau do roviy. Jehla má vrchol v roviě, podtavu v roviě určeou tředem a bodem ( ). Ovětleí je dáo větelými paprky úběžíkem. S 0 S 2 (S) R B C 2 F E B 2 _ E _ F E u = u C V Řešeí: Nejprve etrojíme dutý jehla, jeho oa procháí bodem a je kolmá a roviu. ále využijeme prvího půobu kotrukce vržeého tíu a etrojíme pomocé větelé roviy, které procháejí hraami podtavy a jou určeé měrem ovětleí, a jejich průečicích roviou určíme vržeé tíy bodů podtavy. Vrchol je ároveň i vržeým tíem vrcholu. Meí vržeého tíu je křivka a vlatím tíem jou pobočé těy, a (kotrukce vržeých tíů do roviy de ejou áorěy, protože potup je tejý jako v předchoích příkladech). ále ovětlíme i vitří tray jeho tě, tedy etrojíme vržeé tíy hra podtavy a vitří těy. Stěy, a budou ve vlatím tíu. Te 8

19 etrojíme jako průečíky větelých rovi hra, a e těami, a. Průečice roviou jedé e větelých rovi je přímka, ta protíá vržeý tí podtavy v době ( ) a plášť jehlau v povrchové přímce, bod leží a této površce a a větelém paprku, který procháí bodem. Bod je vržeým tíem bodu a těu Stejým půobem etrojíme vržeé tíy bodů, a. áledě i vržeé tíy a a vitří těy. 9

20 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí válce do roviy podtavy. Ovětleí je dáo větelými paprky úběžíkem. ále jou dáy tředy, obou podtav a bod dolí podtavy. Rovia je roviou dolí a rovia je roviou horí podtavy. u = u S2 T* (S) O* T* T O* t* R T t T* O r T O Řešeí: Setrojíme adaý válec, v tomto případě protiúběžice eprotíá kružici v otočeí, proto e podtava obraí jako elipa. ále pomocí větelé roviy měru ovětleí procháející tředem horí podtavy arýujeme vržeý tí bodu. Při etrojováí vržeých tíů otatích bodů využijeme oové afiity, je určea body a její oa odpovídá úběžici. Z bodu vedeme tečy k elipe podí podtavy ležící v roviě, tečé body aveme a, jim odpovídající body horí podtavy jou body a. Víme, že vržeý tí družeých průmětů elipy jou družeé průměty jejího tíu. Setrojíme tedy vržeý tí družeých průmětů elipy, její vržeý tí a áledě me tíu vržeého křivku. Povrchové přímky určují hraici mei ovětleou čátí tělea a čátí ve tíu, tyto přímky jou tečy tečých rovi měru ovětleí. Meí tíu vlatího je křivka. 20

21 4. Rovoběžé ovětleí v lieárí perpektivě 4.. Potupy kotrukce rovoběžého ovětleí v lieárí perpektivě Rovoběžé ovětleí v lieárí perpektivě je určeo měrem a jeho pravoúhlým průmětem a ákladí roviu. Protože jou všechy přímky měru avájem rovoběžé, mají polečý úběžík, jejich pravoúhlé průměty a ákladí roviu jou také rovoběžé a jejich polečým úběžíkem je bod h. Spojice je úběžicí větelých rovi kolmých k ákladí roviě, protože je to úběžice pravoúhle promítací roviy měru ovětleí a ákladí roviu a je kolmá a horiot Vržeý tí bodu a ákladí roviu oačíme jako. Určíme ho jako průečík větelého paprku procháejícího bodem e ákladí roviou, tedy průečík větelého paprku procháejícího bodem a jeho pravoúhlého průmětu a ákladí roviu. Při kotrukci bodu je třeba ejprve ajít kolmý průmět bodu a ákladí roviu. Přímka je perpektivou větelého paprku měru procháejícího bodem a přímka je perpektivou pravoúhlého průmětu tohoto paprku a ákladí roviu. Potom vržeý tí bodu etrojím jako průečík perpektivy přímky měru perpektivou jejího pravoúhlého průmětu a ákladí roviu, t., že pojice a protíají právě v perpektivě vržeého tíu. Mei perpektivou roviého útvaru a perpektivou vržeého tíu tohoto útvaru a ákladí roviu je kolieace e tředem ve tředu ovětleí a oou, která je průečicí roviy útvaru e ákladí roviou. Takže vržeým tíem kuželoečky je opět kuželoečka. V rovoběžém ovětleí je třed kolieace evlatí bod, vržeým tíem kružice je tedy elipa. 2

22 H h S R R Obr

23 4.2. Příklady rovoběžého ovětleí v lieárí perpektivě Úloha Setrojte vržeý tí již etrojeé fotbalové braky a trávík (ákladí roviu). Rovoběžé ovětleí je dáo úběžíkem větelých paprků, perpektiva je adaá ákladicí, horiotem, hlavím bodem a dolím ditačíkem. U p H h R B B B p R d Řešeí: Na tomto příkladě i áorě ukážeme použití poatků kapitoly 4.. při kotrukci vržeého tíu. Perpektiva je adaá ákladicí, horiotem, hlavím bodem, dolím ditačíkem a ovětleí je dáo úběžíkem větelých paprků. Nejprve etrojíme úběžici větelých rovi, ta je kolmá a horiot, její průečík horiotem je úběžík pravoúhlých průmětů větelých paprků bod. Bodem vedeme větelý paprek. Perpektiva paprku je určea body a. Vržeý tí bodu je průečíkem větelého paprku a jeho pravoúhlého průmětu a ákladí roviu. Perpektivu vržeého tíu bodu určíme jako průečík přímky jejím pravoúhlým průmětem a ákladí roviu. Stejě potupujeme při hledáí vržeého tíu bodu. Vržeým tíem je tedy křivka. 23

24 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí věže kotek tojící a ákladí roviě do této roviy, áte-li pravoúhlý průmět tředů podtav jedotlivých kotek bod, pravoúhlé průměty podtav v otočeí a jedotlivé výšky kotek. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. Na ákladí roviě tojí kotka tvaru kvádru, podtavy a výšky, a í tojí kotka tvaru kvádru, podtavy a výšky, a í tojí krychle podtavy a a této krychli tojí pravidelý čtyřboký jehla výšky, jehož podtava je totožá horí podtavou krychle. l * E F E* F* B I I* J* J O M K H K* G* G C C* M I K 2 I* G E C v 4 v v R R 2 B* Řešeí: Nejdříve etrojíme průměty podtav a ákladí roviu a potupě aeeme jedotlivé výšky. ále etrojíme úběžici větelých rovi, jejíž průečík horiotem je úběžík pravoúhlých průmětů větelých paprků. Nyí ajdeme vržeé tíy vrcholů všech těle, ich určíme me vržeého tíu a ákladí roviu. Vržeé tíy hra a e protíají v bodě, a v bodě. Meí vržeého tíu je křivka a ve vlatím tíu leží těy,,,, a. Náledě určíme me tíu vržeého jedotlivých těle a otatí tělea. K tomu využijeme metodu pětých paprků. Nejprve ajdeme průečíky vržeých tíů hra tělea, de jou to body. Bodem vedeme paprek měru ovětleí a určíme jeho průečík odpovídajícími hraami. Průečík, který leží blíže droji větla, vrhá tí a druhý. V ašem případě větelý paprek vedeý bodem protíá hray a. Průečík tohoto větelého paprku hraou leží blíže droji větla. Hraa vrhá tedy tí a hrau. Stejým půobem ajdeme vržeý tí hray a hrau. 24

25 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí koého šetibokého hraolu podtavou v ákladí roviě, tředem podtavy v bodě a poloměrem. Střed druhé podtavy leží v roviě, ta je rovoběžá e ákladí roviou a adaá topou. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. r p H u R h = u L G H K O * J I F B O E O C 0 G L d K O * H Řešeí: Setrojíme šetiboký hraol a úběžici větelých rovi, jejíž průečík horiotem je úběžík pravoúhlých průmětů větelých paprků bod. Pomocí pomocých rovi, které jou kolmé a ákladí roviu a procháejí jedotlivými hraami horí podtavy, etrojíme pravoúhlý průmět horí podtavy a ákladí roviu. V obráku je etrojea pomocá rovia, která je určea kolmicí v bodě a přímkou (procháející body ). Pravoúhlé průměty bodů a ákladí roviu leží a průečici ákladí roviy roviou a a přímkách kolmých k ákladí roviě, které procháejí body. Stejým půobem etrojíme body. Nyí můžeme již ámým půobem etrojit vržeý tí horí podtavy a ákladí roviu, vržeý tí dolí podtavy je icidetí dolí podtavou. ále etrojíme me vržeého tíu, tou je křivka Ve vlatím tíu leží těy, a. K J I k r H J I R 25

26 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí kolmého šetibokého jehlau podtavou v roviě. Jehla je urče jedím vrcholem podtavy, tředem podtavy a výškou. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků, ovětlujeme a ákladí roviu. Perpektiva je adaá ákladicí, horiotem, hlavím bodem a pravým ditačíkem. V u v C B R EF r H V E E B V C F E O F C F B V CB r r h r p u EF EF R Řešeí: Setrojíme jehla. ále ajdeme pravoúhlé průměty jeho vrcholů, při jejich hledáí použijeme pomocých rovi kolmých a ákladí roviu. Zvolíme roviu, která procháí hraou a je kolmá a ákladí roviu. Určíme ji topou a úběžicí. Na průečici této roviy e ákladí roviou a a přímkách kolmých k ákladí roviě, které procháejí body, leží pravoúhlé průměty. Stejým půobem ajdeme pravoúhlé průměty otatích bodů. Tak íkáme pravoúhlý průmět daého šetibokého jehlau a ákladí roviu. ále etrojím úběžík pravoúhlých průmětů větelých paprků a již ámým půobem vržeé tíy všech vrcholů jehlau a ákladí roviu. Me vržeého tíu je křivka. Ve vlatím tíu leží těy a. 26

27 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí pravidelého dutého trojbokého hraolu a ákladí roviu. Hraol leží a jedé těě, obě jeho podtavy leží v roviách kolmých k ákladí roviě. Hraol je urče body ležícími v ákladí roviě. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. R E H F h F C F E u R E d B Řešeí: Nejdříve etrojíme roviu, ta je kolmá a přímku ákladí roviy a procháí bodem. V otočeí roviy etrojím rovotraý trojúhelík. Trojúhelík je podtavou hraolu, druhá podtava je í rovoběžá a procháí bodem, perpektivy rovoběžých hra mají polečý úběžík. Narýujeme hraol. Potom etrojíme úběžík pravoúhlých průmětů větelých paprků a vržeé tíy bodů a ákladí roviu. Body plývají e vými vržeými tíy a ákladí roviu. Me vržeého tíu je křivka, ve vlatím tíu jou těy a. ále etrojíme vržeý tí ovětleé těy a těy a. Meí tohoto vržeého tíu bude vržeý tí hray. Proložím pomocou roviu procháející body ta protíá těy a v křivce, tato křivka je ároveň meí tíu vržeého a vitří tray tě hraolu. 27

28 Úloha Setrojte me vlatího tíu a vržeý tí dovitř dutého válce ležícího a ákladí roviě. Podtavá kružice válce leží ve vilé roviě a je určea dvěma traami čtverce kružici opaého, úečkami. Povrchové přímky válce procháejí úběžíkem, vdáleot obou podtav určíme libovolě. Rovoběžé větleí je určeo úběžíkem větelých paprků. 2 U h H 2 T C C 0 U T _ B u B 0 d R 3 U Řešeí: Podtavou kružici určíme v otočeí do podle úečky, využijeme kolieace oou a tředem v dělicím bodě úečky. Povrchové přímky válce mají polečý úběžík. Jedotlivými povrchovými přímkami proložíme větelé roviy, jejich úběžice procháí úběžíky a. Průečice roviy podtavy a větelých rovi procháejí průečíkem úběžic a, úběžíkem. Me vržeého tíu a ákladí roviu v tomto případě eí vidět, proto e její kotrukcí ebudeme abývat. Nejprve určíme vlatí tí, me vlatího tíu je určea tečými roviami měru ovětleí. Setrojíme ejdříve tečy bodu ke kružici podtavy, 28

29 tečými body a proložíme povrchové přímky válce, ty určují me vlatího tíu. ále etrojíme tí vržeý dovitř válce. Proložíme-li povrchovou přímkou bodu větelou roviu, procháí tato rovia i povrchovou přímkou bodu, a této površce leží vržeý tí bodu do dutiy válce. Body, a leží v přímce. Bod etrojíme jako průečík površky bodu přímkou měru ovětleí vedeou bodem. Me vržeého tíu je oblouk elipy, vycháí bodů, a bodem. 29

30 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí dutého kolmého kužele podtavou v roviě a vrcholem v ákladí roviě. Podtava kužele je určea tředem a bodem. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. l 2 T _ 2 O T 2 u H h R u V R Řešeí: Nejprve etrojíme podtavu, ta e obraí jako elipa. Najdeme vrchol jako průečík ákladí roviy přímkou kolmou a roviu a vedeou bodem. Setrojíme kužel. Setrojíme pravoúhlý průmět bodů podtavy a ákladí roviu (je aače elipou a a í ležícím pravoúhlým průmětem bodu a ákladí roviu). Již ámým půobem etrojíme vržeý tí podtavy a určíme me vržeého tíu tohoto jehlau a ákladí roviu. Ke kuželu etrojíme tečé roviy měru ovětleí, tyto roviy e kužele dotýkají ve dvou povrchových přímkách procháejících vrcholem, body podtavy a leží a těchto přímkách. Z bodů a vycháí me tíu vržeého a vitřek kužele. ále etrojíme další body ležící a mei vržeého tíu a vitřek kužele. Podtavou prokládáme roviy měru ovětleí, každá rovi prote plášť kužele ve dvou površkách. Vedeme-li větelý paprek bodem podtavy té površky, která je blíže droji ovětleí, prote teto paprek druhou površku vycháející bodu v bodě. Bod je vržeým tíem bodu a vitřek kužele. Stejým půobem etrojíme vržeé tíy dalších bodů. 30

31 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí lodžie. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. U R H 2 U h R d Řešeí: Tato úloha je příkladem použití rovoběžého promítáí v lieárí perpektivě v praxi. Využijeme de všech poatků předchoích příkladů. Jak již víme bod vrhá tí a podlahu. Vržeý tí ábradlí leží čátečě v roviě podlahy a čátečě v roviě bočí těy. ále je v obráku aače vržeý tí bočí těy a tropu a roviu podlahy a a roviu druhé bočí těy. 3

32 5. Zrcadleí Chceme-li ještě více výšit áorot a přehledot perpektivího obraeí, můžeme využít rcadleí. Je to obraeí objektu v rovié ouměroti. Nejčatěji rcadlíme podle vodorové roviy (vodí hladia) ebo vilé roviy (rcadlo). Jelikož víme, že e velikot úhlu dopadu větelých paprků rová velikoti úhlu odrau těchto paprků, můžeme říci, že každým bodem vidíme ároveň i jeho ouměrě družeý obra. Body a jou ouměrě družeé podle roviy rcadla (vodí hladiy). Pro pravoúhlý průmět bodu do roviy rcadla platí =, je-li přímka vilá, pak také platí =. Je-li rovia rcadla rovoběžá e ákladí roviou, kolmice a roviu rcadla jou vilé, potom a ich můžeme rcadleé obray bodů etrojit přímým přeeeím velikotí úeček. Nemá-li však rovia rcadla tuto peciálí polohu, muíme etrojit úběžík přímek kolmých k roviě. Leží-li bod a kolmici k roviě, potom bod je průečík této kolmice roviou rcadla a bod je ouměrě družeý k bodu. Platí =. H h S S S Obr

33 5.. Zrcadleí ve vodí hladiě Úloha 5... Setrojte perpektivu domku tojícího a ábřeží a jeho rcadlový obra ve vodí hladiě. omek má tvar kvádru, jeho třechu tvoří hraol jedou těou icidetí horí podtavou kvádru, hřebeem třechy je úečka. Kvádr je urče body a tojí v roviě rovoběžé roviou, tato rovia je od vdáleá o velikot.. Vodí hladia je určea přímkami rovoběžými hraami tělea, které procháejí bodem roviy. U h l 2 Q V H U S R U 2 v * M Q N N R O N U a a = a Řešeí: Setrojíme domek (kvádr, hraol ), jeho vodorové těy mají úběžíky. Těmito úběžíky procháí též přímky. Setrojím bod ve vdáleoti od jeho pravoúhlého půdoryu. Nábřeží je ohraičeo přímkou, která je rovoběžá přímkou a procháí bodem. K bodu etrojíme bod ouměrě družeý podle přímky (podle bodu ), oačíme ho a aveme rcadlovým obraem bodu. Nyí můžeme využít úběžíku a etrojit rcadlový obra přímky Náledujícím půobem etrojíme rcadlový obra bodu. Nejdříve etrojíme pravoúhlý průmět bodu do roviy, bod je ouměrě družeý podle bodu bodem. Platí, že =. Při etrojováí bodů využijeme úběžíků a také toho, že vilé úečky mají tejou velikot jako jejich obray ve vodí hladiě (apř. = ). Některé obray bodů ejou ve vodí hladiě viditelé. 33

34 5.2. Zrcadleí ve vilém rcadle Úloha Setrojte rcadlový obra iteriéru ve vilém rcadle. U H U 2 h a * Řešeí: Na rodíl od úlohy 5... eí v tomto případě rovia rcadla kolmá a průmětu, při hledáí rcadlových obraů muíme etrojit úběžík kolmic a roviu rcadla. Při hledáí rcadlového obrau bodu etrojíme jeho pravoúhlý průmět a ákladí roviu a tímto bodem a úběžíkem vedeme přímku. Bod je průečíkem přímky roviou rcadla. Pomocí dějícího bodu přímky etrojíme rcadlový obra bodu bod, víme, že platí =. Bodem vedeme kolmici k ákladí roviě, její průečík přímkou je hledaý rcadlový obra bodu. Při etrojováí dalších bodů můžeme využít rovoběžoti přímek. 34

35 5.3. Zrcadleí v šikmém rcadle Úloha Setrojte rcadlový obra iteriéru v šikmém rcadle. Zrcadlo je opřeé o jedu e tě, ábytek je áhodě romítěý po pokoji. h H U d Řešeí: Při řešeí potupujeme obdobě jako v předchoím příkladu. Najdeme úběžík ormál roviy rcadla, ěho vedeme bodem kolmici a roviu rcadla, určíme její průečík roviou rcadla a pomocí dělicí kružice etrojíme bod ouměrě družeý bodem podle tohoto průečíku. Při hledáí rcadlových obraů bodů eležících v ákladí roviě ajdeme ejdříve rcadlové obray jejich pravoúhlých průmětů a ákladí roviu. Úběžík přímek, které ejou rovoběžé e ákladí roviou, eleží a horiotu. Při etrojováí dalších bodů je důležité i uvědomit, že úběžíky rovoběžých přímek e, a rodíl od předchoího příkladu, ehodují úběžíky rovoběžek ležících v ákladí roviě (a roviách í rovoběžých). 35

36 Závěr Cílem této práce bylo eámit čteáře jedotlivými potupy ovětlováí těle ve tředovém promítáí a lieárí perpektivě. Toto téma je v literatuře probráo poue okrajově. Protože ovětleí používáme ke lepšeí áoroti obraeí těle, etkáme e píše rovoběžým ovětleím v lieárí perpektivě ežli ve tředovém promítáí. Tato práce ukauje ákladí pricipy a potupy v obou těchto obraeích. Součátí této práce je příloha obahující oubor arýovaých adáí jedotlivých úloh. Proto by tato práce mohla loužit jako rošiřující materiál ke tudiu daého tématu. Ve většiě úloh bylo voleo peciálích poloh těle a to a účelem jedodušeí kotrukce rovoběžého ovětleí. 36

37 Literatura [] MCHL, F.: Středové promítáí a lieárí perpektiva.,. vyd., Olomouc, UPOL, 983 [2] RBEK, K.; et al.: ekriptiví geometrie II., dotik, Praha, SNTL, 964 [3] PISK, R.; MEEK, V.: ekriptiví geometrie I., Praha, SNTL/LF, 966 [4] URBN,.: ekriptiví geometrie I.,. vyd., Praha, SNTL/SVTL, 965 [5] KOUNOVSKÝ, J.; VYČICHLO, F.: ekriptiví geometrie pro amouky., 3. vyd., Praha, Nakladateltví Čekoloveké akademie věd, 953 [6] [7] 37

38 Přílohy Úloha Setrojte vržeý tí bodu do roviy. Rovoběžé ovětleí je určeo větelými paprky úběžíkem. Bod je adaý tředovým průmětem a oitelkou. Rovia je určea úběžicí a topou. U a u N a S 2 R 38

39 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí krychle podtavou v roviě. Ovětleí je dáo větelými paprky úběžíkem, ovětlujeme do roviy podtavy. Krychle je určeá bodem podtavy a tředem podtavy. u S 2 R O 39

40 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí koého jehlau do roviy podtavy. Rovoběžé ovětleí je dáo úběžíkem větelých paprků. Jehla pětiúhelíkovou podtavou v roviě je adá bodem podtavy, jejím tředem a vrcholem oitelkou. v v U v N u S2 V O R 40

41 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí kolmého hraolu e čtvercovou podtavou v roviě. Ovětleí je dáo větelými paprky úběžíkem, ovětlujeme do roviy. Hraol je určeý tředem podtavy, jejím bodem a výškou, rovia je adaá vou topou a úběžicí. v u S 2 O u R 4

42 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí dutého šetibokého jehlau do roviy. Jehla má vrchol v roviě, podtavu v roviě určeou tředem a bodem ( ). Ovětleí je dáo větelými paprky úběžíkem. S 2 R u = u O V 42

43 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí válce do roviy podtavy. Ovětleí je dáo větelými paprky úběžíkem. ále jou dáy tředy, obou podtav a bod dolí podtavy. Rovia je roviou dolí a rovia je roviou horí podtavy. u = u R S 2 O* O 43

44 Úloha Setrojte vržeý tí již etrojeé fotbalové braky a trávík (ákladí roviu). Rovoběžé ovětleí je dáo úběžíkem větelých paprků, perpektiva je adaá ákladicí, horiotem, hlavím bodem a dolím ditačíkem. U h H B B R d 44

45 l k k k O H h v v 2 v R Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí věže kotek tojící a ákladí roviě do této roviy, áte-li pravoúhlý průmět tředů podtav jedotlivých kotek bod, pravoúhlé průměty podtav v otočeí a jedotlivé výšky kotek. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. Na ákladí roviě tojí kotka podtavy a výšky, a í tojí kotka podtavy a výšky, a í tojí krychle podtavy a a této krychli tojí čtyřboký jehla výšky, jehož podtava je totožá horí podtavou krychle. O

46 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí koého šetibokého hraolu podtavou v ákladí roviě, tředem podtavy v bodě a poloměrem. Střed druhé podtavy leží v roviě, ta je rovoběžá e ákladí roviou a adaá topou. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. r H h = u O * O R d 46

47 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí kolmého šetibokého jehlau podtavou v roviě. Jehla je urče jedím vrcholem podtavy, tředem podtavy a výškou. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků, ovětlujeme a ákladí roviu. Perpektiva je adaá ákladicí, horiotem, hlavím bodem a pravým ditačíkem. u h H O d R v 47

48 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí pravidelého dutého trojbokého hraolu a ákladí roviu. Hraol tojí a jedé těě, obě jeho podtavy leží v roviách kolmých k ákladí roviě. Hraol je urče body ležícími v ákladí roviě. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. H h C R d B 48

49 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí dutého kolmého kužele podtavou v roviě a vrcholem v ákladí roviě. Podtava kužele je určea tředem a bodem. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. u l O H h R 49

50 Úloha Setrojte me vlatího tíu a vržeý tí dovitř dutého válce ležícího a ákladí roviě. Podtavá kružice válce leží ve vilé roviě a je určea dvěma traami čtverce kružici opaého, úečkami. Povrchové přímky válce procháejí úběžíkem, vdáleot obou podtav určíme libovolě. Rovoběžé větleí je určeo úběžíkem větelých paprků. 2 U h H u B d R 50

51 Úloha Setrojte rovoběžé ovětleí lodžie. Ovětleí je určeo úběžíkem větelých paprků. 2 U H U h R d 5

52 Úloha 5... Setrojte perpektivu domku tojícího a ábřeží a jeho rcadlový obra ve vodí hladiě. omek má tvar kvádru, jeho třechu tvoří hraol jedou těou icidetí horí podtavou kvádru, hřebeem třechy je úečka. Kvádr je urče body a tojí v roviě rovoběžé roviou, tato rovia je od vdáleá o velikot.. Vodí hladia je určea přímkami rovoběžými hraami tělea, které procháejí bodem roviy. V H U h v Q * M N O 52

53 Úloha Setrojte rcadlový obra iteriéru ve vilém rcadle. H h 53

54 Úloha Setrojte rcadlový obra iteriéru v šikmém rcadle. Zrcadlo je opřeé o jedu e tě, ábytek je áhodě romítěý po pokoji. h H d 54

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY Záš pojmy A. Popiš aspoň jede fyzikálí experimet měřeí rychlosti světla. - viz apříklad Michelsoův, Fizeaův, Roemerův pokus. Defiuj a popiš fyzikálí veličiu idex lomu. - je to bezrozměrá fyzikálí veličia

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1 Matice Matice Maticí typu m/ kde m N azýváme m reálých čísel a sestaveých do m řádků a sloupců ve tvaru a a a a a a M M am am am Prví idex i začí řádek a druhý idex j sloupec ve kterém prvek a leží Prvky

Více

středové (perspektivní) promítání vytváří obrazy podobné těm, které vidí lidské oko

středové (perspektivní) promítání vytváří obrazy podobné těm, které vidí lidské oko tředové promítaní všechn promítací paprk procháejí jedním bodem (vlatní) třed promítání neachovává e rovnoběžnot vdálenot objektů od tředu promítání ovlivňuje velikot jejich průmětů vdálenější objekt mají

Více

Základy optického zobrazení

Základy optického zobrazení Základy optickéo zobazeí. Zákoy geometické optiky Záko odazu větla (ob. ) ři dopadu věteléo papku a ozaí dvou ůzýc potředí dojde k jejic čátečému ebo úplému odazu. dažeý papek zůtává v oviě dopadu (oviě

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13).

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13). 37 Metrické vlastosti lieárích útvarů v E 3 Výklad Mějme v E 3 přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým vektorem v Zvolme libovolý bod M a veďme jím přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým

Více

LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA. Přednáška DG2*A 6. týden

LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA. Přednáška DG2*A 6. týden LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA Přednáška DG*A 6. týden DRY VOLNÉ PERSPEKTIVY Muíme vždy volit ouřadnicový ytém. Souřadné oy pravidla umíťujeme tak, aby byly rovnoběžné ranami obraovanéo objektu. JEDNOÚBĚŽNÍKOVÁ

Více

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa...

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa... IV- Eergie soustavy bodových ábojů... IV- Eergie elektrického pole pro áboj rozmístěý obecě a povrchu a uvitř objemu tělesa... 3 IV-3 Eergie elektrického pole v abitém kodezátoru... 3 IV-4 Eergie elektrostatického

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Optika. Základní vlastnosti světla. Optika - nauka o světle; Světlo je elmg. vlnění, které vyvolává vjem v našem oku.

FYZIKA 4. ROČNÍK. Optika. Základní vlastnosti světla. Optika - nauka o světle; Světlo je elmg. vlnění, které vyvolává vjem v našem oku. Základí vlastosti světla - auka o světle; Světlo je elmg. vlěí, které vyvolává vjem v ašem oku. Přehled elmg. vlěí: - dlouhé vly - středí rozhlasové - krátké - velmi krátké - ifračerveé zářeí - viditelé

Více

středové (perspektivní) promítání vytváří obrazy podobné těm, které vidí lidské oko

středové (perspektivní) promítání vytváří obrazy podobné těm, které vidí lidské oko tředové promítaní všechn promítací paprk procháejí jedním bodem (vlatní) třed promítání neachovává e rovnoběžnot vdálenot objektů od tředu promítání ovlivňuje velikot jejich průmětů vdálenější objekt mají

Více

17. Statistické hypotézy parametrické testy

17. Statistické hypotézy parametrické testy 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé

Více

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 4. května 2014 Název zpracovaného celku: STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI STEREOMETRIE geometrie

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocný učební text František Ježek, Marta Míková, Světlana Tomiczková Plzeň 29. srpna 2005 verze 1.0 Předmluva

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech 3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech V předchozích dvou kapitolách jsme zjistili, jak se zobrazují tělesa ve středovém promítání a hlavně v lineární perspektivě, a jak pomocí těchto promítání vytvořit

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

ROTAČNÍ KVADRIKY. Definice, základní vlastnosti, tečné roviny a řezy, průsečíky přímky s rotační kvadrikou

ROTAČNÍ KVADRIKY. Definice, základní vlastnosti, tečné roviny a řezy, průsečíky přímky s rotační kvadrikou ROTAČNÍ KVADRIKY Definice, základní vlastnosti, tečné roviny a řezy, průsečíky přímky s rotační kvadrikou Rotační kvadriky jsou rotační plochy, které vzniknou rotací kuželosečky kolem některé její osy.

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Konstruktivní fotogrammetrie

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Konstruktivní fotogrammetrie Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Konstruktivní fotogrammetrie Vypracoval: Barbora Mrázová Třída: 8.M Školní rok: 2014/2015 Seminář: Deskriptivní geometrie Zadavatel:

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti DLUHOPISY ceý papír, jehož koupí si ivestor zajistí předem defiovaé peěží toky, které obdrží v budoucosti podle doby splatosti ~ 1 rok dlouhodobé dluhopisy Pokladičí poukázky

Více

Zrcadlení v lineární perspektivě

Zrcadlení v lineární perspektivě Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Zrcadlení v lineární perspektivě Vypracoval: Lukáš Rehberger Třída: 8. M Školní rok: 2013/2014 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji,

Více

PREDIKCE HLOUBKY VNIKU BALISTICKÝCH TĚLES DO BLOKU NÁHRADNÍHO MATERIÁLU BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ V BALISTICKÉM EXPERIMENTU

PREDIKCE HLOUBKY VNIKU BALISTICKÝCH TĚLES DO BLOKU NÁHRADNÍHO MATERIÁLU BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ V BALISTICKÉM EXPERIMENTU Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I V Ž I L I N E F K U L B E Z P E Č N O S N É H O I N Ž I N I E R S V KRÍZOVÝ MNŽMEN - /15 PREDIKCE HLOUBKY VNIKU BLISICKÝCH ĚLES DO BLOKU NÁHRDNÍHO MERIÁLU BIOLOGICKÝCH KÁNÍ

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometrie Gradovaný řetězec úloh Téma: Komolý kužel Autor: Kubešová Naděžda Klíčové pojmy:

Více

Pracovní listy PRAVOÚHLÁ AXONOMETRIE

Pracovní listy PRAVOÚHLÁ AXONOMETRIE Techická uiverita v Liberci Fakulta řírodovědě-huaití a edagogická Katedra ateatik a didaktik ateatik PRVOÚHLÁ XONOMETRIE Petra Pirklová Liberec, lede 208 2. V ravoúhlé aooetrii obrate růět bodů [2; 5;

Více

Úvod do lineárního programování

Úvod do lineárního programování Úvod do lieárího programováí ) Defiice úlohy Jedá se o optimalizaí problémy které jsou popsáy soustavou lieárích rovic a erovic. Kritéria optimalizace jsou rovž lieárí. Promé v této úloze abývají reálých

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T BŘEZNA 08 :. břez 08 D : 0 P P P : 0 M. M. M. :,8 % S : 0 : 7,5 : -7,5 M. P : -,0 : 0,6 Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí máte 90

Více

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu.

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu. 2. URČITÝ INTEGRÁL 2. Určitý itegrál Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme se sezámili s pojmem eurčitý itegrál, který daé fukci přiřazoval opět fukci (přesěji možiu fukcí). V této kapitole se

Více

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti Učbí txt k přášc UFY1 Fotomtri a raiomtri Fotomtri a raiomtri Důlžitou částí kvatitativího popisu optického září j určováí jho mohutosti B, jsou přímo měřitlé, a proto rgtických charaktristik. Samoté vktory

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

Pracovní listy LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA

Pracovní listy LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA Tecnická univerita v Liberci Fakulta přírodovědně-umanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky LINEÁRNÍ PERPEKTIVA Petra Pirklová Liberec, květen 07 . Ve stopníkové metodě obrate stupně

Více

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTŘEDNÍ KOMISE YZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY E-mail: ivo.volf@uhk.cz, tel.: 493 331 19, 493 331 189 Řešení úloh krajkého kola 55. ročníku yzikální olympiády Kategorie E Předložená řešení by neměla

Více

Výjezdní soustředění matematických talentů Karlov pod Pradědem 5. 8. 5. 2012

Výjezdní soustředění matematických talentů Karlov pod Pradědem 5. 8. 5. 2012 Projekt OPVK - CZ.1.07/2.3.00/09.0017 MATES - Podpora systematické práce s žáky SŠ v oblasti rozvoje matematiky Výjezdní soustředění matematických talentů Karlov pod Pradědem 5. 8. 5. 2012 ŘEŠITELNOST

Více

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení.

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení. MATEMATICKÁ STATISTIKA - a základě výběrových dat uuzujeme a obecější kutečot, týkající e základího ouboru; provádíme zevšeobecňující (duktví) úudek - duktví uuzováí pomocí matematcko-tattckých metod je

Více

ROVINNÁ GEOMETRIE. Klasická úloha na obvodové a středové úhly v kružnici. ŘEŠENÍ:

ROVINNÁ GEOMETRIE. Klasická úloha na obvodové a středové úhly v kružnici. ŘEŠENÍ: ROVIÁ GEOETRIE.. Vypočítej veliosti všech vnitřních úhlů tětivového čtyřúhelníu a veliosti úhlů sevřených jeho úhlopříčami. Vrcholy čtyřúhelníu leží v bodech, teré na obvodu ciferníu hodin znázorňují údaje,,,.

Více

ŠROUBOVÉ PLOCHY. 1. Základní úlohy na šroubových plochách.

ŠROUBOVÉ PLOCHY. 1. Základní úlohy na šroubových plochách. ŠROUBOVÉ PLOCHY 1. Základní úlohy na šroubových plochách. Šroubová plocha Φ vzniká šroubovým pohybem křivky k, která není trajektorií daného šroubového pohybu. Je-li pohyb levotočivý (pravotočivý je i

Více

ě Á Á é é ě ě ě ú é é é ě é é ď ď ď š š Č Á ě ú Á ď š ě Č ě š ěž ě é ě ě ě ě ě ě Č Á ě Á é ú Ž é š ě š š é Ž ě é š é Š ť Ž ě Č Á ú Á Ť é ě é š ě ě š š ď ď Č é š š Č ě ě ú ě ú Ť é ě š ě ě š ě š ě ě ú ě

Více

Těžiště a moment setrvačnosti Nalezení práce polohy těžiště a momentu setrvačnosti vůči zadané ose u homogenních těles v třírozměrném prostoru.

Těžiště a moment setrvačnosti Nalezení práce polohy těžiště a momentu setrvačnosti vůči zadané ose u homogenních těles v třírozměrném prostoru. Těžiště a momet setrvačosti Naleeí práce polohy těžiště a mometu setrvačosti vůči adaé ose u homogeích těles v tříroměrém prostoru. Př. 1 Najděte těžiště a momet setrvačosti kulové vrstvy vůči rotačí ose

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T BŘEZNA 08 : 9. břez 08 D : 897 P P P : 0 M. M. M. :, % S : 0 : 0 : -7,5 M. P : -, : 0, Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí máte 90

Více

20. Eukleidovský prostor

20. Eukleidovský prostor 20 Eukleidovský prostor V této kapitole budeme pokračovat ve studiu dalších vlastostí afiích prostorů avšak s tím rozdílem že místo obecého vektorového prostoru budeme uvažovat prostor uitárí Proto bude

Více

Průchod paprsků různými optickými prostředími

Průchod paprsků různými optickými prostředími Průchod paprsků růzými optickými prostředími Materiál je urče pouze jako pomocý materiál pro studety zapsaé v předmětu: A4M38VBM, ČVUT- FEL, katedra měřeí, 05 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí,

Více

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6) 9. Umělé osvětlení Umělé osvětlení vhodně doplňuje nebo cela nahrauje denní osvětlení v případě jeho nedostatku a tím přispívá ke lepšení rakové pohody člověka. Umělé osvětlení ale potřebuje droj energie,

Více

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Úloha číského listooše ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Uvažujme situaci, kdy exstuje ějaký výchozí uzel a další uzly spojeé hraami (může jít o cesty, ulice

Více

Pravoúhlá axonometrie. tělesa

Pravoúhlá axonometrie. tělesa Pravoúhlá axonometrie tělesa V Rhinu vypneme osy mřížky (tj. červenou vodorovnou a zelenou svislou čáru). Tyto osy v axonometrii vůbec nevyužijeme a zbytečně by se nám zde pletly. Stejně tak můžeme vypnout

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

Deskriptivní geometrie 2

Deskriptivní geometrie 2 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 2 Pomocný učební text - díl II Světlana Tomiczková Plzeň 4. května 2011 verze 1.0 Obsah 1 Středové promítání

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitálí učeí mteriál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.080 Název projektu Zkvlitěí výuk prostředictvím ICT Číslo ázev šlo klíčové ktivit III/ Iovce zkvlitěí výuk prostředictvím ICT Příjemce podpor Gmázium,

Více

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace praoví list studeta Aidobaziké rovováhy dměrá aalýza aidobaziká titrae ýstup RP: Klíčová slova: Marti Krejčí experimet umožňuje žákům pohopit hováí slabýh protolytů (kyseli a zásad ve vodýh roztoíh; žái

Více

Mária Sadloňová. Fajn MATIKA. 150 řešených příkladů (vzorek)

Mária Sadloňová. Fajn MATIKA. 150 řešených příkladů (vzorek) Mária adloňová Fajn MATIKA (nejen) na přijímačky 50 řešených příkladů (vorek) 0 Mgr. Mária adloňová FajnMATIKA (nejen) na přijímačky 50 řešených příkladů (reklamní vorek) Mgr. Mária adloňová, 0 Vydavatel

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

1. Nakreslete všechny kostry následujících grafů: nemá žádnou kostru, roven. roven n,

1. Nakreslete všechny kostry následujících grafů: nemá žádnou kostru, roven. roven n, DSM2 Cv 7 Kostry grafů Defiice kostry grafu: Nechť G = V, E je souvislý graf. Kostrou grafu G azýváme každý jeho podgraf, který má stejou možiu vrcholů a je zároveň stromem. 1. Nakreslete všechy kostry

Více

Fotoporadna 4 Kompozice

Fotoporadna 4 Kompozice Fotoporadna 4 Kompoice Autor: Pavel Norri Pravda, 3. 4. 2011 23:20 Nyní, když jsme si již vybrali místo k focení a umíme acháet s fotoaparátem, bychom si měli říct něco o kompoici. O kompoici toho bylo

Více

ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ, VOLNÉ ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ

ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ, VOLNÉ ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ Technická univerzit v Liberci Fkult přírodovědně-humnitní pedgogická Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky ROVNOĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ, VOLNÉ ROVNOĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ Pomocný učební text Petr Pirklová Liberec, září 2013

Více

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy Jiří Petržela základí ojmy základí ojmy z oblati elektrických filtrů základí ojmy elektrický filtr je lieárí dvojbra, který bez útlumu roouští je určité kmitočtové ložky, které obahuje vtuí igál rouštěé

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

Otázky z kapitoly Stereometrie

Otázky z kapitoly Stereometrie Otázky z kapitoly Stereometrie 10. února 015 Obsah 1 Krokované příklady (0 otázek) 1 Metrické vlastnosti (30 otázek) 1.1 Obtížnost 1 (16 otázek)....................................... 1. Obtížnost (14

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Technické osvětlení

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Technické osvětlení Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Technické osvětlení Vypracoval: Martin Hanuš Třída: 8.M Školní rok: 2015/2016 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že jsem ročníkovou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ..07/.5.00/4.080 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

23. Mechanické vlnění

23. Mechanické vlnění 3. Mechaické vlěí Mechaické vlěí je děj, při kterém částice pružého prostředí kmitají kolem svých rovovážých poloh a teto kmitavý pohyb se přeáší (postupuje) od jedé částice k druhé vlěí může vzikout pouze

Více

Teoretické řešení střech (Josef Molnár, Jana Stránská, Diana Šteflová) 1. Všeobecné poznatky

Teoretické řešení střech (Josef Molnár, Jana Stránská, Diana Šteflová) 1. Všeobecné poznatky Teoretické řešení střech (Josef Molnár, Jana Stránská, Diana Šteflová) (Zpracováno v rámci řešení projektu 08-CP--00--AT-COMENIUS-C). Všeobecné poznatky Nad budovou konstruujeme střechu. Většinou se skládá

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU Ja SKOLIL 1*, Štefa ČORŇÁK 2*, Ja ULMAN 3 1* Velvaa, a.s., 273 24 Velvary, Česká republika 2,3 Uiverzita obray v Brě, Kouicova

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva Vypracoval: Zdeněk Ovečka Třída: 4. C Školní rok: 2011/2012 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlášení Prohlašuji,

Více

8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI

8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI Ča ke tudiu kapitoly: 60 miut Cíl: Po protudováí tohoto odtavce budete umět: charakterizovat další typy pojitých rozděleí: χ, Studetovo, Ficher- Sedocorovo -

Více

BA03 Deskriptivní geometrie

BA03 Deskriptivní geometrie BA03 Deskriptivní geometrie Mgr. Jan Šafařík přednášková skupina P-B1VS2 učebna Z240 letní semestr 2013-2014 Jan Šafařík: Úvod do předmětu deskriptivní geometrie Kontakt: Ústav matematiky a deskriptivní

Více

2.1 Zobrazování prostoru do roviny

2.1 Zobrazování prostoru do roviny 43 2.1 Zobrazování prostoru do roviny br. 1 o x 1,2 V běžném životě se často setkáváme s instruktážními obrázky, technickými výkresy, mapami i uměleckými obrazy. Většinou jde o zobrazení prostorových útvarů

Více

Prostředky automatického řízení

Prostředky automatického řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ Protředky automatického řízeí Měřící a řídící řetězec Vypracoval: Petr Oadík Akademický rok: 006/007 Semetr: letí Zadáí Navrhěte měřicí

Více

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ VEKTOROVÁ LGEBR NLYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Délk úsečk, střed úsečk,, B Délk úsečk B : B C, BC Střed úsečk : B S s, s souřdice středu: s, s Vektor Vektor = oži všech souhlsě orietových rovoěžých úseček

Více

Plochy počítačové grafiky

Plochy počítačové grafiky II Iterpolačí plochy Bezierovy pláty ad obdélíkovou a trojúhelíkovou sítí Recioálí Bezierovy pláty B-splie NURBS Kostrukce a zadáí plochy hraičí křivky sítí bodů Kiematicky vytvořeé křivky rotačí plochy

Více

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa yzikálí praktiku I Úloha č10 Měřeí oporu prouícího zuchu (erze 0/01) Úloha č 10 Měřeí rychloti prouu zuchu Měřeí záiloti íly oporu protřeí a taru tělea 1) Poůcky: Aeroyaický tuel, ikroaoetr, Pratloa trubice,

Více

Předmět: SM 01 ROVINNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

Předmět: SM 01 ROVINNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE Přdmět: SM 0 ROVIÉ PŘÍHRADOVÉ KOSTRUKCE doc. Ig. Michl POLÁK, CSc. Fkult stvbí, ČVUT v Prz ROVIÉ PŘÍHRADOVÉ KOSTRUKCE: KOSTRUKCE JE VYTVOŘEA Z PŘÍMÝCH PRUTŮ, PRUTY JSOU AVZÁJEM POSPOJOVÁY V BODECH STYČÍCÍCH,

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ÚNORA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ÚNORA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T ÚNORA 08 :. úor 08 D : 96 P P P : 0 M. M. : 0 : 0 M. :,4 % S : -7,5 M. P : -,8 : 4,5 Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí máte 90 miut

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů Určeo tudetům tředího vzděláváí maturití zkouškou, druhý ročík, kotrukce a pricip čioti aychroích trojů Pracoví lit - příklad vytvořil: Ig. Lubomír Koříek Období vytvořeí VM: září 2013 Klíčová lova: aychroí

Více

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků).

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků). Učebí text k předášce UFY8 Dvojvzková tererece teké vrtvě Dvojvzková tererece teké vrtvě Předpokládejme, vl o mpltudě dvou delektrk tk, že mpltud održeé vly bude o dexu lomu bude t (vz obr. DI-1). v protředí

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 4 Verze 4 je shodná se Směrnicí 1/2011 verze 3, pouze byla rozšířena o robustní analýzu

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 4 Verze 4 je shodná se Směrnicí 1/2011 verze 3, pouze byla rozšířena o robustní analýzu Směrce /0 Stattcké vyhodocováí dat, verze 4 Verze 4 e hodá e Směrcí /0 verze 3, ouze byla rozšířea o robutí aalýzu. Stattcké metody ro zkoušeí zůoblot Cílem tattcké aalýzy výledků zkoušek ř zkouškách zůoblot

Více

Matematika přehled vzorců pro maturanty (zpracoval T. Jánský) Úpravy výrazů. Binomická věta

Matematika přehled vzorců pro maturanty (zpracoval T. Jánský) Úpravy výrazů. Binomická věta Matematika přehled vzorců pro maturaty (zpracoval T. Jáský) Úpravy výrazů a r. a s = a r+s a r = ar s as a r s = a r.s a. b r = a r b r a b r = ar b r a. b a b = a b = a. b ( a) m = a m m a m. = a a k.

Více

7. Analytická geometrie

7. Analytická geometrie 7. Aaltická geoetrie Studijí tet 7. Aaltická geoetrie A. Příka v roviě ϕ s A s ϕ s 2 s 1 B p s ϕ = (s1, s 2 ) sěrový vektor přík p orálový vektor přík p sěrový úhel přík p k = tgϕ = s 2 s 1 sěrice příkp

Více

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Statitické metody ve veřejé právě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Ig. Václav Friedrich, Ph.D. 2013 1 Kapitola 2 Popi tatitických dat 2.1 Tabulka obahuje rozděleí pracovíků podle platových tříd: TARIF PLAT POČET TARIF

Více

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti 8 Aritmetická posloupost, posloupost rostoucí a klesající Poslouposti Posloupost je fukci s defiičím oborem celých kladých čísel - apř.,,,,,... 3 4 5 Jako fukci můžeme také posloupost zobrazit do grafu:

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Tetováí tatitických hypotéz CHEMOMETRIE I, David MILDE Jedá e o jedu z ejpoužívaějších metod pro vyloveí závěrů o základím ouboru, který ezkoumáme celý, ale pomocí áhodého výběru. Př.: Je obah účié látky

Více

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů 1/13 Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů STEREOMETRIE Stereometrie - geometrie v prostoru - zabývá se vzájemnou polohou

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Geodézie přednáška 9 Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Určování výměr určování

Více

Po úprave od Jara MATEMATICKÝ MODEL NÁHRADNÍCH MATERIÁLŮ (SUBSTITUCÍ) BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍ RANIVÉ BALISTICE

Po úprave od Jara MATEMATICKÝ MODEL NÁHRADNÍCH MATERIÁLŮ (SUBSTITUCÍ) BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍ RANIVÉ BALISTICE Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E F A K U L T A B E Z P E Č N O S T N É H O I N Ž I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - /14 Po úprave od Jara MATEMATICKÝ MODEL NÁHRADNÍCH MATERIÁLŮ (SUBSTITUCÍ)

Více

Pohyb hmotného bodu po kružnici ve vodorovné rovině

Pohyb hmotného bodu po kružnici ve vodorovné rovině Náze a adea školy: Střední škola půmyloá a umělecká, Opaa, přípěkoá oganzace, Pakoa 399/8, Opaa, 74601 Náze opeačního pogamu: OP Vzděláání po konkuencechopnot, oblat podpoy 1.5 Regtační čílo pojektu: CZ.1.07/1.5.00/34.019

Více

Geometrie pro FST 2. Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0

Geometrie pro FST 2. Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0 Geometrie pro FST 2 Pomocný učební text František Ježek, Světlana Tomiczková Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Geometrie pro FST 2, který vyučujeme

Více

17 t. Analytická geometrie přímky rovnice přímky, vzájemná poloha přímek, odchylka přímek, průsečík přímek, vzdálenost přímky od roviny

17 t. Analytická geometrie přímky rovnice přímky, vzájemná poloha přímek, odchylka přímek, průsečík přímek, vzdálenost přímky od roviny 7 t Aaltická geometrie přímk rovice přímk, vzájemá poloha přímek, odchlka přímek, průsečík přímek, vzdáleost přímk od rovi Parametrické vjádřeí přímk v roviě Přímka je jedozačě určea dvěma růzými bod.

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 15. 9. 2012 Název zpracovaného celku: KOMBINACE, POČÍTÁNÍ S KOMBINAČNÍM ČÍSLY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 15. 9. 2012 Název zpracovaného celku: KOMBINACE, POČÍTÁNÍ S KOMBINAČNÍM ČÍSLY Předmět: Ročík: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ. 9. 0 Název zpracovaého celku: KOMBINACE, POČÍTÁNÍ S KOMBINAČNÍM ČÍSLY DEFINICE FAKTORIÁLU Při výpočtech úloh z kombiatoriky se používá!

Více

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM.

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM. STEREOMETRIE Zadání 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK = AK ; M EH; HM = EM ) Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; K AB; BK = AK ; L CD; DL = CL ; M

Více

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 www.eucitel.cz MANUÁL Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 Autor: RNDr. Jiří Kocourek Licence: Freeware pouze pro oobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného přílušnou

Více

4. Model M1 syntetická geometrie

4. Model M1 syntetická geometrie 4. Model M1 sytetiká geometrie V této kapitole se udeme zaývat vektory, jejih vlastostmi a využitím v geometrii. Neudeme přitom rozlišovat, jestli se jedá je o roviu (dvě dimeze) eo prostor (tři dimeze).

Více

124 KP5C Požární bezpečnost staveb cvičení č KP5C Požární bezpečnost staveb cvičení č Požární odolnost (PO)

124 KP5C Požární bezpečnost staveb cvičení č KP5C Požární bezpečnost staveb cvičení č Požární odolnost (PO) KP5C Požárí bezpečot taveb cvičeí č. KP5C Požárí bezpečot taveb cvičeí č.. Požárí odolot (PO) Požárí odolot je doba v miutách, po kterou jou chopy tavebí kotrukce (těy, loupy, tropy, průvlaky, podhledy,

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Polopravidelné mnohostěny Vypracovala: Lucie Kocourková Třída: 4. C Školní rok: 2014/2015 Seminář : Deskriptivní geometrie Prohlašuji,

Více

4. Vypočítejte objem dané krychle, jestliže víte, že objem krychle s hranou poloviční délky má objem 512 m 3.

4. Vypočítejte objem dané krychle, jestliže víte, že objem krychle s hranou poloviční délky má objem 512 m 3. Didaktika matematiky DM 3 - příklady stereometrie Kvádr, krychle 1. Vypočítejte objem krychle, jejíž povrch je 96 cm 2. 2. Vypočítejte povrch krychle, jejíž objem je 512 cm 3. 3. Jedna stěna krychle má

Více