elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links"

Transkript

1 Na publikaci splupracvaly následující mezinárdní sekce ISSA, u kterých lze získat případně další infrmace: 9 Nebezpečí Příručka pr hdncení rizik v malých a středních pdnicích úrazu elektrickým prudem Identifikace a hdncení rizik; Navrhvaná patření ISSA Sectin fr Irn and Metal c/ Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Office fr Internatinal Relatins Adalbert-Stifter-Strasse Vienna Austria Fn: +43 (0) Fax: +43 (0) ISSA Sectin fr Electricity c/ Berufsgenssenschaft Energie Textil Elektr Medienerzeugnisse Gustav-Heinemann-Ufer Köln Germany Fn: +49 (0) Fax: +49 (0) ISSA Sectin fr Machine and System Safety Dynamstrasse Mannheim Germany Fn: +49 (0) Fax: +49 (0) Klikněte na Preventin Sectins pd Quick Links ISBN Sectin fr Electricity Sectin fr Irn and Metal Sectin fr Machine and System Safety

2 9

3 Úvd Imprint Autři: Dipl.-Ing. Wlfgang Pechc Prfesní mediální sdružení pr energie, textil a energie (Berufsgenssenschaft Energie Textil Elektr Medienerzeugnisse), Německ Tat bržura byla vytvřena na základě pžadavku psuzvání rizik u zaměstnanců pracujících s elektrickým napětím a/neb vystavených nebezpečím suvisejícím s elektřinu. Tat bržura pskytuje základní infrmace se zaměřením na: nebezpečí suvisející s elektřinu pužívání přístrjů a nářadí knstrukci (plány, návrhy) elektrické instalace. Infrmace jsu rzděleny d následujících kapitl: 1. Základní infrmace 2. Psuzvání rizik 3. Příklady přípustných a nepřípustných situací 4. Snižvání rizik 5. Přílha 1 a 2 Pznámka: Tat bržura psuzuje rizika výhradně dle přístupů pužívaných v Evrpě a vychází ze směrnice EU 89/391/ EEC zavádění patření ke zlepšení bezpečnsti a chrany zdraví zaměstnanců při práci a ze směrnic příbuzných. V každém členském státě je však nutné řídit se také nárdní právní úpravu. Bržura se nezabývá dkumentací k hdncení rizik, nebť tyt pstupy a pravidla jsu v členských státech výrazně dlišné. Další témata v tét sérii bržur, které jsu již vydány neb se na nich pracuje: Hluk Rizika při práci na strjích a jiném výrbním zařízení Chemická rizika Ukluznutí a pády z výšky Nebezpečí spjená s výbuchy Rizika expzice vibracím přenášených na ruce a těl Fyzická zátěž Psychická zátěž Mag. Irena Dimitrva, Dipl. Eng. Panaytv Agentura Generálníh inspektrátu práce, Bulharsk Dr.-Ing. Jelena Nagel Federální institut pr bezpečnst a chranu zdraví při práci, Německ Prdukce: Verlag Technik und Infrmatin e.k.; Whlfahrtstrasse 153, Bchum, Germany Phne +49(0) , Fax +40(0) Vytištěn v České republice, 2012 ISBN

4 1. Základní infrmace 1.1 Základní infrmace elektřině a nebezpečích s ní suvisejících Jen těžk může v naší mderní dbě žít nějaký jedinec bez kntaktu s fenménem elektřiny. Výraz fenmén má zdůraznit dualitu pdstaty elektřiny která je sučasně živtně důležitá i smrtící. Lidé využívají elektřinu denně, a t u nich tupuje uvědmvání si rizika. Z tht důvdu je tat bržura určena pr sby, které jsu, příp. mají být seznámeny s předpisy zacházení s elektrickými zařízeními a upzrněny na mžné hržení těmit zařízeními, které běžně zapínají a vypínají elektrické sptřebiče a nářadí, bsluhují běžná elektrická zařízení, a přitm jim chybí zkušensti, speciální znalsti a šklení suvisející s nebezpečími při pravách a údržbě elektrických zařízení, pr práce na elektrických zařízeních. Důsledky některých nebezpečí uvedených níže závisejí na řadě faktrů, jejichž klasifikace a kvantitativní psuzení není jednduché. Základní bezpečnstní pravidla pr dstranění rizik vyplývajících z pužívání elektrických systémů a nářadí mhu být nicméně rzdělena d tří následujících skupin: Elektrické instalace a zařízení by měly být knstruvány a vyrbeny pr bezpečné pužívání. Elektrické instalace a zařízení by se měly pužívat bezpečným způsbem. Je rvněž třeba prvádět peridické kntrly k zajištění bezpečnsti elektrickéh zařízení, které dpvídají právním ustanvením. Elektrické instalace a zařízení je nutn pravvat dbrně s cílem zajištění jejich bezpečnéh užívání. 4 Elektrická rizika závisejí na veliksti prudu v případech, kdy sba přijde d styku s živými částmi pškzenéh elektrickéh zařízení. Hdnta elektrickéh prudu, který prchází lidským tělem, je definvána Ohmvým záknem, který určuje vztah mezi napětím, prudem a dprem. T znamená čím vyšší je napětí a čím nižší je dpr, tím vyšší je hdnta prudu. Každá hdnta elektrickéh prudu překračující práh vnímání v kmbinaci s následným elektrickým škem neb druhtným úrazem může být kritická (ale většinu ne živt hržující). Jak bezpečný prud je u střídavéh prudu (AC) vedena hdnta 3,5 miliampéru (ma) u stejnsměrnéh prudu (DC) 10 ma. Za živt hržující se becně pvažuje hdnta prudu prcházející lidským tělem při napětí vyšším než 50 V AC. Pr běžné, nrmální vnitřní prstry v bjektech jsu stanvena tzv. bezpečná napětí, d 50 V střídavéh a 120 V stejnsměrnéh napětí. V případě pdmínek zvyšujících nebezpečí úrazu el. prudem, např. venku za deště neb ve vlhku a mkru, hraničená místa s rizikem kntaktu lidskéh těla s klními vdivými neživými částmi, např. v kvvých nádržích, hrkém prstředí (zvýšené pcení člvěka), se bezpečná a dvlená dtykvá napětí na tzv. neživých částech (vdivé kryty a knstrukce elektrických zařízení) snižují, třeba až na 12 V AC a 25 V DC. I kntakt s napětím dalek pd limitní hranicí 50 V střídavéh a 120 V stejnsměrnéh napětí může způsbit úraz, např. ppálení d zkratu nářadím při dpjvání autbaterie, např. kdy se nejdříve dpjuje neukstřený pól baterie. Většina úrazů se stává při běžném uživatelském střídavém fázvém napětí 230 V (prti zemi) a sdruženém 400 V (mezi dvěma vdiči) cž dpvídá rzsahu pužívání nízknapěťvých elektrinstalací a pčtu pužívanéh elektrickéh sptřebníh zbží, tj. strjů, přístrjů a zařízení. Napětí střídavá se dle příslušných IEC nrem dělí na : mn (malé napětí) - < 50 V nn (nízké napětí) - > 50 V 1000 V mezi vdiči 1.2 Rizika způsbená elektřinu Obecně lze rizika způsbená elektrickým prudem rzdělit d dvu hlavních skupin: primární a sekundární. A. Primární rizika Primární rizika jsu ta, kdy úraz způsbí přímý zásah elektrickým prudem. Nejčastějšími jsu následující: Průtk prudu skrze lidské těl Ten může způsbit elektrický šk se škdlivými účinky na vnitřní rgány a jejich řádné fungvání. Nejzranitelnější je srdeční činnst a dýchání. Rzsah zranění závisí na půsbení řady faktrů: intenzitě prudu; kmitčtu elektrickéh prudu; cestě průchdu prudu; klních pdmínkách (např. vlhksti, tepltě); časvém rzsahu kntaktu, dbě půsbení elektrickéh prudu. Při stejných pdmínkách je střídavý prud (50 Hz kmitčet pužívaný v každdenním živtě) dalek nebezpečnější než vn (vyské napětí) - > 1 kv < 52 kv mezi vdiči vvn (velmi vyské napětí) - 52 kv <300 kv mezi vdiči. Nízké napětí neznamená nízké rizik! Všechny elektrické přístrje a nářadí jsu určeny pr pužití při stanveném napětí a ve stanveném klním prstředí, jak je prach, vlhkst neb výbušné prstředí. Infrmace klních pdmínkách, pr které je váš přístrj určen, najdete na etiketě přístrje neb v návdu k jeh pužití. prud stejnsměrný. Lidské těl je velmi citlivé na intenzitu prudu. Nízká úrveň zasažení elektrickým prudem způsbuje převážně spíše funkční pruchy, zatímc vyská již způsbuje ppálení tkání, a t zejména při průtku prudu tělem (tedy dvnitř a ven). Kntakt s hrkými a nebezpečnými látkami vznikajícími při práci s elektrickým blukem a jeh zpldinami Elektrický prud v plynu za vyské teplty se nazývá elektrický bluk a je tvřen směsí elektrnů a intů 1. Dprvází h vyská teplta, intenzivní světl, tlak, zvukvé vlny, páry kvů, střepiny. Z průmyslvéh využití kntrlvanéh elektrickéh bluku je znám např. svařvání a řezání elektrickým blukem. Oslepující záblesky elektrickéh bluku mhu způsbit trvalé pškzení zraku. Vylučvaná tepelná radiace je schpna způsbit těžké ublížení na zdraví či usmr- 1 ) Viz publikace ISSA Guideline fr the selectin f persnal prtective clthing when expsed t the thermal effects f an electric arc 5

5 cení člvěka. Hrký vzduch a páry kvů mhu přivdit těžké ppáleniny. Vdechnutí hrkých zpldin elektrickéh bluku může vážně pškdit dýchací systém ppálením krku a plic neb může vést k travě. Elektrický bluk bývá pnejvíce způsben zkratem (náhdným neb vyvlaným chybným pracvním pstupem) neb vadným spuštěním a vypínáním elektrickéh zařízení. Rzsah zranění závisí na dbě půsbení, síle bluku (intenzitě), vzdálensti d sby, existenci dstínění a dstupnsti sbních chranných pracvních prstředků. Vliv silnéh elektrmagnetickéh ple Je pravidlem, že vliv elektrmagnetickéh ple je kumulativní a jeh škdlivý dpad bývá pžděn v čase. Bhužel, silné vyskfrekvenční ple může způsbit pškzení tkání a rgánů, přičemž půsbí jak mikrvlnná truba. Nejhrženější je zrak. Např. jakákli činnst prváděná v blízksti silvé antény mbilníh perátra může způsbit tt pškzení, a t v celé její vyzařující zóně. B. Sekundární rizika Elektřina může být zdrjem i dalších rizik, která lze rzdělit d dvu hlavních skupin: Zdrje hně a/neb výbuchu Pdmínku pr vznik hně či výbuchu jsu tři základní faktry: hřlavý materiál; xidační činidl (vzduch); zápalný zdrj. 6 Elektrická jiskra, elektrický bluk a rzpálené části elektrických instalací neb zařízení mhu být právě zápalným zdrjem, iniciací pr vznik pžáru neb výbuchu. Elektrické jiskry vznikají nejenm za výjimečných klnstí, jak je např. zkrat, ale také v průběhu rutinní práce na určitém elektrickém zařízení. Např. všechny vypínače při běžném užití způsbují zajiskření různé intenzitě. Prt je velmi důležité, aby elektrické zařízení, jeh knkrétní prvedení byl vhdné pr dané pracvní prstředí, dané pužití (viz též znaky na jejich štítcích). Statická elektřina způsbuje speciální druh jisker. Statický nábj vznikne, pkud alespň jeden ze vzájemně mechanicky půsbících materiálů má vysku dlnst prti elektrickému prudu (např. elektrický izlant). Prakticky t znamená, že na předmětech se může bjevit elektrický nábj s napětím až d výše desítek tisíc vltů. Takvý nábj nemůže přivdit průtk nebezpečnéh prudu lidským tělem, ale má dstatečnu energii k inicivání elektrické jiskry dst silné ke vznícení výbušnéh vzduší. Elektřina rzehřívá všechny části bvdu, kterými prudí. Kntaktní místa na kabelech se rzehřívají nejsilněji. Nejnebezpečnější v každdenním živtě jsu kabelvé kncvky a zásuvky, zejména pkud jsu přetíženy. Přetížení může způsbit přehřátí celé instalace. Pr zamezení tht jevu je důležité přesně stanvit dvlené zatížení. Další druhtné následky Průtk prudu skrze lidské těl neb elektrstatický výbj z neb d člvěka může zapříčinit nekntrlvaný phyb neb svalvu reakci, která může vest k zaškbrtnutí, ukluznutí neb pádu apd. Pr úplnst je též ptřebné se zmínit též dalších nebezpečích suvisejících s prvzem, užíváním elektrických zařízení neb zařízení, jejichž jsu elektrická zařízení sučástí. - Nebezpečí chybné funkce (zařízení) - tj. nebezpečí ne v suvislsti s úrazem elektricku energií, ale energií jinéh druhu, např. mechanicku - rtujícím tělesem, tlakem předmětu, sevřením apd. Chyby v vládacích neb bezpečnstních bvdech neb jejich selhání, stejně tak změny v ddávání energie d strjníh zařízení mhu vést k nebezpečným situacím. K tmu může djít i při špatném prvzním, neudržvaném stavu zařízení. 1.3 Zásady bezpečnsti v elektrtechnice Bezpečnstní pžadavky pr elektrické instalace jsu nanejvýše důležité. Jsu vytvřeny prt, aby chránily uživatele před riziky suvisejícími s elektrickým zařízením. Shda s technicku nrmu IEC neb jejími ekvivalenty zajistí, že instalace má vyský standard. Každá země má přesně stanvená nařízení neb právní předpisy pr splnění základních pžadavků elektrické bezpečnsti. Je dbru praxí mít speciální pravidla pr údržbu, revize. Údržbu se rzumí kmbinace technických a administrativních pstupů zajišťujících udržení přístrje v takvém stavu, aby mhl plnit pžadvanu funkci. Revizí elektrickéh zařízení se rzumí pužití různých metd měření za účelem věření, prkázání jeh účinnsti, resp. bezpečnsti. T zahrnuje kntrlu, měření a zkušení, v našem případě bezpečnstních vlastnstí elektrickéh zařízení. Pkud pdnik nedispnuje kmpetentní sbu pr tyt činnsti, musí t řešit externě, ddavatelským způsbem. - Nebezpečí chybu sb při chybném neb nevhdném prvedení, resp. uspřádání řídicích, vládacích a kntrlních prvků může djít k chybným úsudkům a úknům bsluhy, persnálu s navzením nebezpečnéh stavu. Stejně tak při neznalsti, neddržvání či dknce ignrvání bezpečnstních pkynů, návdů k bsluze apd. Pžadavky a četnst revizí závisí na expzici rizik a psuzení úrazvých rizik závisejících na prstředí, ve kterém je zařízení pužíván, může být dán zvláštním právním předpisem, průvdní dkumentací neb nrmvu hdntu. Příklady důvdů pr revize: jak výsledek kntrly prvedené před pužitím přístrje pkud je pžadván v instrukcích výrbce p pravách p delší dbě nepužívání pkud v minulsti dšl k nehdám či skrnehdám pkud se jedná již pužité zařízení (z druhé ruky) a jeh minulst je neznámá. přístrj se pužívá v nebezpečném prstředí: v případě mechanickéh pškzení neb silnéh ptřebení rizik špatných pvětrnstních pdmínek extrémně vyská teplta/tlak přítmnst prachu, vlhksti pužití ve výbušném prstředí. 7

6 2. Psuzvání rizik Základem pr psuzvání rizik jsu nárdní právní předpisy. V případě neshdy s těmit předpisy dchází k nečekávaným rizikům. Zaměstnavatel by měl stanvit vyšší pžadavky než stanvují nárdní právní předpisy, nikdy ne nižší. Níže uvedenu tabulku lze využít k psuzení rizik a stanvení patření: V levém slupci jsu uvedena tvrzení. Nepřípustné rizik Pracvní br/úsek: Psuzení prvedl: Mžné dpvědi lze zatrhnut ve třech slupcích. Ke každému tvrzení lze přiřadit puze jednu dpvěď. Odpvěď ANO znamená, že rizik je přípustné. Odpvěď NE vyjadřuje, že rizik je nepřijatelné. Pkud kmpetentní dbrník na elektřinu dpví NE- VÍM, je třeba tázku prknzultvat a zvlit jednznačnu dpvěď ANO neb NE. Nárdní právní předpis neb minimální pžadavek Kntrlní čísl: Datum: Přípustné rizik Prvedení elektrické instalace, zařízení a přístrje ANO Nevím NE Pznámky Elektrická instalace, zařízení a přístrje jsu bezpečné p celu dbu činnsti. Elektrická instalace, zařízení a přístrje jsu pužívány v suladu s pžadavky nárdních právních předpisů. Pr pr věření bezpečnsti elektrické instalace, zařízení a přístrjů jsu k dispzici záznamy a výsledky zkušek a testvání. Pužívané elektrické nástrje a ruční nářadí mají přinejmenším značení CE neb nárdní značku. Pužívané elektrické přístrje a ruční nářadí jsu vhdné d pracvníh prstředí. Práce v nebezpečném prstředí je prváděna s ručním elektrickým nářadím neb nářadím napájeným bezpečným malým napětím z bezpečnéh zdrje ( U< 25 V AC neb 60 V DC) třídy II (symbl dvjitý čtverec ). Prvizrní elektrická instalace a/neb elektrické zařízení a nástrje, které jsu pužívány ve specifickém prstředí (venkvní instalace, vlké prstry), jsu chráněny prudvým chráničem (RCD): Prudvé chrániče pr chranu sb nemají nminální průtk prudu vyšší než 30 ma. V případě nebezpečí může být přívd energie snadn přerušen. Pužitá elektrická instalace, zařízení a ruční nářadí je v dbrém stavu: nechybějí žádné sučástky nejsu dstraněny neb rzbity kryty živých částí nejsu pškzeny kryty/kabely/zásuvky apd. a živé vdiče vidlice a vypínače jsu dbře upevněny; bez známek přetížení phyblivé vedení je dalek d hrkých částí či předmětů, které by h mhly pškdit. phyblivé, šňůrvé vedení nemůže způsbit nebezpečí zakpnutí knce phyblivých kabelů jsu řádně upevněné, aby se zamezil vytažení vdičů z kncvek. Prvz a údržba elektrických systémů, zařízení a přístrjů Jsu definvány úkly prváděné dbrně způsbilými sbami. Úkly stanvené pr kmpetentní sby jsu přesně metdicky ppsány. Obsluha pracující s elektrickým zařízením či ručním nářadím abslvvala výcvik a instruktáž. Instrukce k bezpečnému pužívání elektrickéh zařízení a ručníh elektrickéh nářadí jsu snadn dstupné. Obsluha je v suladu s jejím právněním vyšklena a instruvána k prvádění nezbytných kntrl. Obsluha je pršklena a schpna rzpznat nebezpečí na elektrickém zařízení a nářadí a adekvátně na ně reagvat. Elektrická instalace a zařízení je pravidelně kntrlván dbrně způsbilu sbu. Obsluha je pršklena a schpna přijmut vhdné patření v případě nebezpečné situace, jak je pžár, výbuch a pskytnut první pmc. První pmc První pmc je kdykli dstupná. Jsu definvány zásady první pmci. Pmůcky první pmci jsu dstupné. Ošetření zdravtním dbrníkem je dstupné. Další 8 9

7 3. Příklady přípustných a nepřípustných situací (převzat z bržury ISSA 10 zlatých pravidel pr laiky v elektrtechnice ) Bezpečné pužívání elektrickéh zařízení Pužívání zařízení určeným způsbem pdle pkynů výrbce, v určeném prstředí a bez přetěžvání. Zařízení musí být bsluhván puze kmpetentní sbu v suladu s pkyny výrbce. Přemisťvání zařízení bezpečným způsbem (tak aby se zabránil zbytečným třesům a vibracím). Silvý kabel nepřibližvat k nadměrnému teplu, mazivu, strým hranám a phyblivým částem Psudit všechna rizika zařízení jak zdrje pškzení blízkých elektrických kabelů (včetně jeh napájecíh vedení) a vdvdníh ptrubí. Nikdy nepužívat v dešti či vlhku (s dkazem na kód krytí IP). Pužívat ve výbušném prstředí jedině v případě, že je pr tyt pdmínky určen (s dkazem na značení druhu nevýbušnéh prvedení Ex). V prvzu dávat pzr na následující výstražná znamení: phasnutá neb blikající světla výbje/ jiskry praskání/drnčení pachy, které připmínají hřící materiály, jak např. plasty, gumu apd. časté přepínání elektrických jističů/ pjistek. Pužívat správně stanvené chranné prstředky a nikdy je nepmíjet. Pečlivě ulžit, nejsu-li pužívány

8 4. Snižvání rizik Opatření ke snižvání rizik dpvídají pslupnsti patření stanvených v rámcvé směrnici 89/391/EEC 2. Jsu zaměřena na dvě hlediska: strukturu a bezpečný stav elektrickéh systému, zařízení a přístrjů chvání bsluhy při pužití a pravách. A. Struktura a bezpečný stav elektrickéh systému, zařízení a přístrjů jsu zabezpečeny následujícím způsbem: design a knstrukce je v suladu s nárdní legislativu a pdmínkami klníh prstředí, ve kterém jsu pužívány. Pznámka: Prjektvat elektrické systémy a zařízení mhu jen kvalifikvané sby. pužíváním ručních přístrjů, napájených velmi nízkým napětím neb jiným zdrjem energie (pneumatické a hydraulické nářadí); pužíváním dplňkvé chrany zajišťující vysku úrveň bezpečnsti - např. prudvé chrániče (RCD Residual Current Device). Pznámka: Obecně platí, že instalace prudvých chráničů (RCD) zajišťují chranu uživatelů při pruše před nebezpečným dtykem. 2) Směrnice EU 89/391/EEC z 12. června 1989 zavádění patření pr zlepšení bezpečnst a chrany zdraví zaměstnanců při práci RCD kntrluje mžnu závadu a vypíná v případě nebezpečí plynucíh ze špatné izlace. RCD ve velmi krátkém čase prud nepřesahující 30 ma a zajistí nezbytnu chranu uživatele před nebezpečím hržení živta elektrickým prudem. Prudvé chrániče musejí být pravidelně testvány. Test se prvádí pmcí určenéh tlačítka, kdy se vyzkuší vypnutí prudvéh chrániče. Chrániče musí být testvány také ještě důkladněji, a t prstřednictvím dbrně způsbilé sby, aby byl zajištěn jejich bezpečný prvz. Frekvence zkušek závisí na nárdních předpisech a instrukcích výrbce. prvzváním puze bezpečné elektrinstalace a zařízení 3. Před každu manipulací prvést nezbytné zkušky, patření a testvání v suladu s nárdními právními předpisy; v průběhu pužívání zařízení či přístrjů musí být ddržena stejná úrveň bezpečnsti prstřednictvím pravidelnéh přezkušení. Četnst zkušek stejně jak specifikace ve vztahu k živtnímu prstředí jsu stanveny v nárdních právních předpisech. Záznamy, výsledky a závěry musejí být uchvány. Pznámka: V případě, že práce na údržbě elektrickéh zařízení a vybavení jsu přiděleny externím pracvníkům, ujistěte se, že vydali dkument ppisující prvedené práce a věření bezpečnéh stavu zařízení a vybavení. 3) V rámci evrpskéh trhu musejí mít elektrické strje, přístrje a nástrje mít přinejmenším značku CE. šklením pracvníků ve schpnsti rzpznat pruchvé nebezpečné stavy, které mhu vést v rizika a v kamžité reakci na: nefungující vypínače a zásuvky, s rzbitými neb chybějícími částmi a/neb indikaci přetížení (přehřátí); kabely a vdiče s viditelně pškzenu izlací; vadné, nefunkční či chybějící prvky plášťů elektrických přístrjů, zařízení a ručníh elektrickéh nářadí. svítidla s nefunkčním neb chybějícím krycím sklem a/neb zdbnými prvky (difuzry, mřížky). Pznámka: prvky svítidel mají krmě své estetické hdnty i bezpečnstní funkci! napájecí kabely nejsu pevně připjeny k přensným a ručním elektrickým zařízením; jasné značení, uvádějící vhdnst spínače a zařízení pr maximální prudvu chranu příslušných elektrických strjů a/neb prvků elektrické instalace; jsu instalvána bezpečnstní značení (včetně těch bsahujících slva), varující nebezpečí elektřiny či nabádající k příslušnému chvání. B. Opatření týkající se chvání zaměstnanců v průběhu pužívání a údržby elektrických systémů a zařízení. Rzdělení zaměstnanců pužívajících elektrická zařízení pdle jejich dbrné způsbilsti: sby neznalé sby seznámené a pučené; sby znalé. Na základě právních předpisů týkajících se elektrických systémů, elektrinstalací a zařízení mhu být tat pravvána puze kvalifikvanými sbami 4. Opatření k minimalizaci rizik jsu detailně ppsána v právních předpisech členských států EU; tt je nad rámec bsahu tét bržury. Pznámka: V ČR: pracvníci seznámení - seznámeni v rzsahu své činnsti s předpisy zacházení s elektrickými zařízeními a upzrněni na mžné hržení těmit zařízeními, pracvníci pučení seznámeni v rzsahu své činnsti s předpisy pr činnst na elektrických zařízeních, škleni v tét činnsti, upzrněni na mžné hržení elektrickými zařízeními, sba prkazatelně pučená sbami znalými, umžňující jí vyvarvat se nebezpečí, které elektřina může vytvřit, sba znalá - sba s dpvídajícím vzděláním a zkušenstmi, umžňující jí vyvarvat se nebezpečí a vyhdntit rizika, která elektřina může vytvřit. Puze dbrně způsbilé sby v blasti elektrických zařízení mají v kmpetenci knstruvat a prvádět elektrické instalace. Hlavní aspekt tht nařízení je chrana zaměstnanců před úrazem elektrickým prudem v důsledku pruchvéh stavu, pdle pdmínek pr dpjení vadné části. Prvz elektrických zařízení a vybavení za knkrétních pdmínek živtníh prstředí může mít za následek zvýšené rizik úrazu elektrickým prudem. Tyt zvláštní pdmínky (např. na staveništích, v zemědělství a v rafineriích) vyžadují dplňující bezpečnstní patření, která mají být stanvena dpvědnu kvalifikvanu 4) Právní předpisy v jedntlivých členských státech EU stanví zvláštní pžadavky na kvalifikvané sby. Pr další infrmaci lze využít Guideline fr Assessing the Kmpetence f Electrically Skilled Persns (Příručka pr psuzení kmpetencí dbrně způsbilých sb pr el. zařízení) na int/aiss/resurces/resurces2/guideline-fr-as- sessing-the-cmpetence-f-electrically-skilled- Persns 12 13

9 sbu. Pr tyt kvalifikvané sby jsu krmě základníh šklení vyžadvány i kmplexní znalsti knkrétních ustanveních týkajících se nezbytných bezpečnstních patření v těcht blastech. Zaměstnanci jsu v rzsahu své činnsti dpvědni za bezpečnst a přiměřená patření k jejímu zajištění. T zahrnuje: zapínání a vypínání elektrických přístrjů a nářadí; vkládání materiálů a/neb pživatin; prvádění různých typů práce s pužitím elektrických zařízení a nástrjů a kntrlu jejich stavu; prvádění různých pracvních aktivit v blízksti venkvníh elektrickéh vedení neb pdzemních napájecích kabelů; jednání veducí k eliminaci nebezpečných či mimřádných situací a/neb pskytnutí první pmci pstiženému. Prvádějící sby musí být pučeny kntrlách elektrických systémů, zařízení a přístrjů k zajištění jejich bezpečnéh stavu (viz pslední dsek bdu A: Struktura a bezpečný stav elektrickéh systému, zařízení a přístrjů). Základním pravidlem k vylučení nebezpečnéh chvání je: Nikdy nezačínat práci, pkud nejste způsbilý a/neb pučený pracvní činnsti neb vám tat práce nebyla přidělena! Základní patření: pučit zaměstnance vládání příslušnéh zařízení; pskytnut infrmace práci se zařízením včetně instrukcí výrbce (ddavatele); vyšklit zaměstnance, jak se chvat v případě nebezpečí a jak pskytnut první pmc pstiženému v případě úrazu elektrickým prudem. Zaměstnanci mhu pužívat elektrická zařízení, přístrje a ruční nářadí puze při ddržení základních pvinnstí: Začít práci puze při dpvídajících znalstech pkynů k prvzu (d výrbce). Před pužitím elektrickéh přístrje (nářadí) zkntrlvat jeh bezpečnst. Při zapínání a vypínání elektrickéh zařízení pužívat vypínače. V případě náhléh přerušení ddávky energie vytáhnut zástrčku ze zásuvky a dpjit ruční elektrické nářadí. Pracvní činnsti těžké techniky v blízksti venkvníh elektrickéh vedení prvádět puze při ddržení pžadavku bezpečné vzdálensti (tzv. chranné pásm elektrickéh vedení). Ttéž platí při pužívání lešení, žebříků, visutých pracvních plšin apd. Při prvádění výkpvých prací v blízksti pdzemních přívdních kabelů vždy zkntrlvat jejich umístění. Nikdy neprvádět hlubení se strji v blízksti kabelů. V případě mžnsti neb vzniku pruchy elektrickéh zařízení (nezvyklý hluk, šum, zápach hřící izlace, pcit brnění při dtyku zařízení atd.) kamžitě vypnut napájení a/neb vytáhnut zástrčku. Při přemisťvání zařízení se ujistit, že jsu vypjena z elektrické zásuvky (elektrickéh rzvaděče). Při výměně světelných zdrjů svítidel vypnut napájení. Neprvádět žádné przatímní pravy vadných kabelů či šňůr. Nikdy nepužívat k izlvání ckli, c je p ruce. Nikdy nepužívat ruční elektrická zařízení s mkrýma rukama neb v prstředí s tryskající neb kapající vdu, pkud nejsu přím navržena pr takvát prstředí. Uknčit jakukli venkvní práci v případě deště, sněžení neb buřky a vypnut ruční elektrické nářadí ze zásuvky

10 Přílha 1 Přílha 2 Přadí patření ke snížení rizika: 1. předcházet rizikům 2. vyhdntit rizika, kterým předejít nelze 3. eliminvat rizika hned u zdrje 4. přizpůsbit práci jedntlivci, zejména pkud jde uspřádání pracvních míst, výběr pracvníh zařízení a vlbu pracvních a výrbních metd, zejména s cílem mezit mntónní práci a práci s vnuceným pracvním tempem a zmírnění jejích účinků na zdraví 5. přizpůsbvat se technickému pkrku 6. nahrazvat nebezpečné bezpečným či méně nebezpečným 7. zavést kmplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrbní pstupy, rganizaci práce, pracvní pdmínky, sciální vztahy a vliv faktrů suvisejících s pracvním prstředím 8. dávat přednst prstředkům klektivní chrany před prstředky individuální chrany a pskytnut zaměstnancům patřičné instrukce. A. Klíčvé bdy dkladu 5 pr subddavatelsku (externí) bsluhu elektrických zařízení a vybavení Dkument pr bsluhu elektrických instalací a zařízení musí bsahvat alespň následující: 1. Údaje zúčastněných smluvních stranách 2. Vymezení dhdy Specifikace instalace a zařízení určenéh k bsluze. Přesné uvedení názvů všech jedntlivých strjů a stanvení rzsahu, ve kterém má být zařízení bsluhván 6 3. Pvinnsti zúčastněných stran 3.1 Pvinnsti ddavatele Musejí bsahvat přinejmenším následující: Rzsah a četnst kntrl údržby a patření, která mají být prvedena v suladu s právními předpisy a/neb technicku specifikací jedntlivých strjů. 5) Pkud není v zákně stanven jinak, musí být sepsána písemná smluva. 6) Tat rzpětí závisejí na nárdních právních předpisech, stanvují limity pr bsluhu elektrinstalací pdnikům zásbujícím energií. Ppis musí být velmi přesný, například pr vnější svrky jističe. V případě strjů bsluhvaných záknem určenu autrizvanu sbu (např. výtah), rzpětí všebecné a specializvané služby musejí být jasně rzlišena pkud jsu za ně dpvědné různé instituce. 7) Nejlepší praxe ukazuje, že četnst těcht kntrl by měla být nejméně jednu za měsíc. Pravidelné kntrly v suladu se smluvu, jejichž cílem je sledvání správnéh prvzu a stavu instalací a zařízení 7 Základní instrukce a výcvik klienta týkající se patření, která mají být přijata v případě nehdy. Odstranění zjištěných závad a pruch či neshd s platnými právními předpisy. Rychlá reakce na upzrnění zákazníka na pruchu či závadu 8. Přízení zápisu z každé prvedené kntrly, pravy a/neb měření s přesným a jednznačným stanviskem, zda je či není zařízení či instalace způsbilé k prvzu. Infrmvanst změnách v právních předpisech a infrmvání zákazníka dpvídajícím způsbem. Přijetí náležitých krků tak, aby elektrická instalace/zařízení byly prvzvány v suladu se změnami právních předpisů. Prvádění psuzení rizik u el. zařízení Pvinnsti zákazníka Zajištění přístupu ddavatele ke všem elektrickým instalacím a zařízením uvedeným ve smluvě. Pskytnutí všech ptřebných infrmací ddavateli elektrické instalaci a zařízeních uvedených ve smluvě (elektrická schémata a dkumentace zařízení). 8) Nejlepší praxí je reagvat v rzmezí d 15 minut d 1 hdiny p upzrnění

11 Určení sb pr šklení a výcvik pr případ nebezpečí. Upzrnění ddavatele v řádné lhůtě každé zjištěné či předpkládané chybě či závadě na elektrické instalaci/ zařízení. Uvědmění ddavatele každém nvém zařízení na pracvišti neb jakýchkli změnách na elektrické instalaci prvedené mim smluvu. Pužívání elektrické instalace/zařízení puze v suladu s pravidly pr laiky (např. zapnutí a vypnutí vypínače). Neprvádění žádných prav neb úprav elektrické instalace/zařízení. 5. Závěry, jak např.: Zařízení/instalace jsu bezpečné a mhu být pužívány neb Zařízení/instalace nejsu bezpečné a nesmí se pužívat. Dkument musí být patřen datem a pdepsán jak ddavatelem, tak zákazníkem. Uvedená tabulka služí jak příklad. Datum Název zařízení/ instalace Ppis činnsti/ výknu Případ 9 Měření 10 Závěry 11 Jmén a pdpis zástupce ddavatele Jmén a pdpis zástupce zákazníka B. Příklad záznamu činnsti ddavatele P prvedení údržby, kntrly, pravy, patření, změny instalace, sazení nvéh zařízení apd., musí zástupce ddavatele uvést ve zvláštním dkumentu následující: 1. Datum/dbu výknu. 2. Název zařízení/instalace a případně též jeh umístění, sérivé čísl atp. 3. Ppis výknu. 4. Prhlášení stavu zařízení a instalace p uknčení činnsti a suladu či nesuladu s platnými právními předpisy. 9) Např.: Právní pžadavky (uvedení detailů). Signalizace chyby/pruchy. Chyba/prucha zjištěná kntrlu. Prvz je v suladu se smluvu. 10) V případě měření musí být uveden čísl/čísla zprávy/zpráv. Zpráva/zprávy musejí být připjeny. Pkud nejsu prváděna měření, uvede se v tmt slupci sulad či neshda s platnými právními předpisy. 11) Například: Zařízení/instlace jsu bezpečné a mhu být pužívány neb Zařízení/instalace nejsu bezpečné a nesmí se pužívat

12

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více