Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/ a její novely. 225/2009 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7"

Transkript

1 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: Telefon: ZŠ MŠ Adresa:. 50, eské Hemanice, /2009 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/ a její novely. 225/ A Název školy: Základní škola a Mateská škola eské Hemanice Sídlo školy: eské Hemanice. 50, eské Hemanice Zizovatel: Obec eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí Právní forma organizace: Píspvková organizace Charakteristika: Organizace vykonává innost uvedených druh škol a školských zaízení. Druhy škol: základní škola, mateská škola. Druhy školských zaízení: školní družina, školní jídelna, závodní jídelna. Všechny souásti jsou umístny ve spolené budov. MŠ je v pízemí budovy, kde se nachází herna, tento rok vybavená novým kobercem, jídelna, ložnice, kancelá, šatna a sociální zaízení. K MŠ také patí pkná zahrada, která je vybavena skluzavkou, kolotoem, pružinovým houpadlem, a houpakou se šplhadlem a zahradním altánkem. Kuchy pro ZŠ i MŠ a její zamstnance, jídelna MŠ, zázemí kuchaky a vedoucí ŠJ je také v pízemí. Obdy pro ZŠ jsou penášeny do jídelny ZŠ v prvním pate. Ob školy mají svj samostatný vchod osazený novými plastovými dvemi. V pízemí je ješt šatna ZŠ. Ostatní prostory ZŠ jsou v prvním pate. Dv tídy, kabinet, sborovna, a oddlená sociální zaízení. Školní družina má svj prostor, který byl z ásti vybaven novým nábytkem. V dob vydávání obd a svain slouží tato místnost také jako školní jídelna pro žáky a zamstnance ZŠ. V prbhu roku došlo k ástenému vyklizení a urovnání skladu v pdních prostorách. Cílem bylo zpístupnit tento prostor v rámci píprav na zamýšlené zateplení školní budovy. V tomto školním roce byla zahájena rozsáhlá a dlouho oekávaná rekonstrukce školního hišt. Na jeho míst vzniklo centrum volnoasových aktivit pro celou obec. Je zde hišt pro pedškolní dti, altán pro výuku školních dtí, víceúelové hišt s umlým povrchem, bžecká dráha s umlým povrchem, cviná tenisová stna, horolezecká stna, doskoišt pro skok daleký a prolézaky. Škola tento areál bude bezplatn využívat pro relaxaní pobyt žák o pestávkách, pi výuce tlesné výchovy a pro aktivity v rámci školní družiny. Statutární orgán: Mgr. Jana Jandová Dálkový pístup: Školská rada: zízena pracovala ve složení: Pedseda: Jana Hudeková, bytem eské Hemanice. 2 ( volená zástupkyn rodi žák ), len: Mgr. Jaroslava Kafková, bytem.h..16 (volená zástupkyn pedagog. pracovník školy), len: Josef Pánek, bytem Neteby. 27 ( volený zástupce zizovatele ). B Organizace školy podle školského rejstíku Jednotídní MŠ 22 dtí celodenní pedškolní výchova Dvoutídní ZŠ 25 žák 1. stupn ZŠ I. Tída: ( spojený 1. roník a 2. roník v potu žák ), II. tída: ( spojený 3. a 4. roník v potu žák ) vzdlávání a výchova v rámci povinné školní docházky a zájmové kroužky Školní družina 1 oddlení 25 dtí Jídelna MŠ - 22, ZŠ - 25, dosplí - 8 1

2 Vzdlávací programy: Základní škola.j /96-2 byl pevažující program a výuka podle tohoto dokumentu probíhala ve tetím a tvrtém roníku. Bhem školního roku byly zaazeny podle plánu práce pravidelné projekty, kde bhem modelových situací mohli žáci prakticky poznat a prožít, zpracovat i vyhodnotit svou pipravenost na ešení konkrétních úkol. Smyslem projekt je práv propojení jednotlivých kompetencí do úelné kombinace a jejich využití v kooperující vkov nehomogenní skupin. Na píprav projekt vždy spolupracovali všichni pedagogové. Do vtšiny projekt byly pímo nebo zprostedkovan zapojeny rodiny žák. Na nkterých projektových dnech se opakovan podíleli také žáci spolupracujících základních škol, mateská škola a Obecní úad eské Hemanice. Naše škola je zaazena od roku 2006 do sít tvoivých škol a uplatujeme pi výuce prvky programu Tvoivá škola, eské innostní uení. Od 1. záí 2007 se na naší škole zaalo uit v prvním roníku ZŠ podle nového školního vzdlávacího programu Letem svtem internetem.j. 93/2007, se kterým byla seznámena školská rada na svém setkání Ve školním roce 2008/2009 se výuka podle ŠVP posunula do druhého roníku. ŠVP je zpracováván v souladu s RVP pro celé období 1. stupn základního vzdlávání, (tj. pro roníky, ve kterých škola realizuje základní vzdlávání). Je zpracován celým kolektivem pedagog naší školy tak, aby jim umožoval rozvíjet tvoivý styl práce a neomezoval je pi uplatnní pípadných asových i metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností uitel s efektivními zpsoby výuky a z konkrétních poteb žák. V prbhu vyuování využívají žáci i uitelé v obou tídách ve všech ronících poítae. Naši žáci i uitelé mají nadstandardní možnost využívat PC. Pro málotídní školu je výhodnjší nechat v hodinách pracovat na PC jednu skupinu ( v našem pípad roník ), zatímco druhému se pedagog mže pln vnovat pímo. Žáci mají na poítaích nainstalováno pouze to, co v dané tíd potebují a dokáží využít. Zavádt poítae, Internet a výuku ICT chceme souasn s budováním schopnosti uit se tuto techniku využívat jako efektivní nástroj. Naším cílem je harmonický a všestranný rozvoj našich žák. Smujeme k tomu, aby nám poítae as šetily a umožnily nám tak získat vtší prostor na sport, kulturu, pátele a pírodu. Prioritou našeho ŠVP je výuka eského jazyka. Proto jsme se rozhodli použít tady další disponibilní hodiny posílit i tuto oblast. Tetí oblast, kterou jsme se rozhodli posílit jednou disponibilní hodinou je zamena na posílení vztahu žák k pírod a domovu. Za plnní vzdlávacího programu zodpovídá Mgr. Jana Jandová. ŠVP MŠ zpracovala vedoucí uitelka tak, aby byl v souladu s Rámcovým programem pro MŠ. Prvním rokem byl v MŠ realizován projekt alternativního modelu Zdravá mateská školka. Program vypracovala ze vzorových dokument Edita Lipavská. Byl projednán leny školské rady 27. srpna Tídní program MŠ pod názvem Letí ptáek širým svtem, všechnu krásu nese dtem byl zpracován do tématických blok, témat a podtémat, aby výchovn vzdlávací práce naplovala jasné kompetence a cíle v prbhu školního roku. Vedoucí uitelka Erika Haselmannová, která zahajovala ve své funkci školní rok 2008/2009, v prbhu roku pepracovávala ŠVP s ustoupením od model závazných pro zdravou školku a s využitím vlastních zkušeností. V ŠVP MŠ jsou rozpracovány rámcové a dlouhodobé cíle, které jsou postupn naplovány každodenní inností dtí i pedagog. Výchovn vzdlávací proces byl obohacen hrou na flétnu, hravou anglitinou, dtskou jógou a lerngymnastikou. Cviení bylo zameno na psychomotorické problémy dtí pedškolního vku Za dodržování závazných úkol RVP v ŠVP pro MŠ zodpovídá editelce školy vedoucí uitelka MŠ Erika Heselmannová. ŠVP ŠD zpracovala vychovatelka ŠD Veronika Švecová podle vzorových dokument. innost a vzdlávací psobení vychovatelky vychází z požadavk pedagogika volného asu. (Ovlivování volného asu, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a pitažlivosti.) Cíle výchovn-vzdlávací práce vycházejí z daných cíl vzdlávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené naším vlastním ŠVP. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho uení a poznání, osvojování základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost, rozvoj kompetencí, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost psobící na své okolí. Školní družina umožuje odpoinkové innosti (aktivní a klidové) a pípravu na vyuování. V kolektivu ŠD se uplatuje nepetržit spolupráce napí vkovými skupinami. Pi svých aktivitách mimo budovu školy využívali vhodná místa v obci pro realizaci plán ŠD. Vzhledem k rekonstrukci školního hišt na sportovní areál nebylo po vtšinu roku možné ho využívat. Na staveništ byl vstup 2

3 zakázán. ŠD využívala ke sportovním aktivitám více tlocvinu a po dohod také areál Sokola eské Hemanice. C Rámcový popis personálního zabezpeení organizace Pedagogití pracovníci: Mgr. Jana Jandová editelka organizace, je tídní uitelka 1. a 2. roníku základní školy. Mgr. Jaroslava Kafková tídní uitelka 3. a 4. roníku ZŠ, vedoucí zájmového kroužku Hrajeme si s PC a v druhém pololetí také anglitiny pro 1. a 2. roník. Veronika Švecová uitelka ZŠ, vychovatelka školní družiny, vedoucí zájmového kroužku Sportovní hry a Hra na zobcovou flétnu, je také správce školních internetových stránek pracovala ve škole první pololetí. Její práci v ŠD a ZŠ pevzala po návratu z mateské dovolené paní Petra Smutná. Erika Haselmannová vedoucí uitelka MŠ, vede kroužek Veselá flétnika. Lenka Nádvorníková uitelka MŠ, vede kroužek anglitiny pro nejmenší. Provozní zamstnanci: Helena Nmcová školnice odešla do dchodu a na její místo byla vybrána paní Iveta Dokalová. Eva Jirsáková vedoucí školní jídelny, uklizeka MŠ, Alena Kunartová kuchaka školní jídelny. D Údaje o pijímacím ízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném pijetí do školy Zápis dtí do první tídy ZŠ pro školní rok se uskutenil 5. února Bhem slavnostního zápisu byli zapsáni 3 pedškoláci. Rodie tvrtého pedškoláka, který si vyzkoušel zápis naneisto, na doporuení pedagog požádali o odklad povinné školní docházky. Jejich žádosti bylo po doplnní potebné dokumentace vyhovno. Na zápisu se podíleli jako každoron žáci a všichni pedagogové ZŠ. Pohádkovým programem byl tentokrát zamen na vysvobození princezny z moci silného draka. Po úspšném plnní draích úkol si všichni spolen posedli nad oberstvením a zavzpomínali si na doby, kdy do naší školy chodili rodie dnešních budoucích prvák. Všichni ti budoucí prváci nastoupili do základní školy. Zápis dtí do mateské školy se uskutenil v kvtnu Pijato bylo 9 dtí. Z toho 5 dtí bude mít ást školního roku omezenou délkou docházky. Za prbh zápisu do MŠ a evidenci žádostí odpovídá vedoucí uitelka MŠ. Vzhledem k tomu, že není pln využita kapacita MŠ, byly pijaty i dti s trvalým bydlištm mimo územní obvod eských Hemanic. Vedoucí uitelka ped zápisem do MŠ vypracovala kriteria pro pijetí dtí pro pípad, že by se pihlásilo více dtí, než jsme schopni vzhledem ke kapacit pijmout. Uvedený dokument byl také projednán se zizovatelem. E Údaje o výsledcích vzdlávání žák Struný pehled z pohledu jednotlivých škol a školských zaízení. Základní škola Deset žák tvrtého roníku postoupilo do pátého roníku. Jedna žákyn roník opakuje. Jeden žák postoupil z tetího roníku do tvrtého. Pt žák druhého roníku postoupilo do tetího. Jeden žák z dvodu sthování pestoupil po ukonení druhého roníku na Základní školu Jiráskova ul. 317/IV Vysoké Mýto. Sedm žák prvního roníku postoupilo do druhého roníku. Nikdo z žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Osmnáct žák prosplo s vyznamenáním. Školní vzdlávací program Základní škola j /96-2 je závazný pro tetí a tvrtý roník. První a druhý roník se vzdlával podle ŠVP Letem svtem internetem.j. 93/2007. Oba byly obohaceny úastí v celostátním projektu Les ve škole, škola v lese. Celá škola pracuje na 3

4 programu rozšíení výchovy k ochran životního prostedí a její zapojení do praktického života školy. Bhem roku aktivn tídíme odpad a opt jsme spolen s obecním úadem uspoádali sbr papíru v celé obci. Tentokrát ale jen jednou vzhledem k potížím pi odbytu sebraného papíru. Vše nakonec vyústilo k zavedení více obecních kontejner na papír, do kterých náš tídný papír v souasnosti odkládáme. Využíváme také vlastní kontejnery na tídný odpad ve všech našich školních zaízeních. Výuku plavání jsme ukonili v únoru. Šest dtí z MŠ absolvovalo 10 lekcí pedplaveckého výcviku. Žáci ZŠ absolvovali ve stejném období až v rámci TV plavecký výcvik. Na závr kurzu se uskutenily závody. Celkov jsme si v konkurenci tí škol vedli velice dobe. Absolutním vítzem se stal náš žák, který 200 metr zvládl v ase 5:18. Všechny dti z MŠ i ZŠ si po zásluze odnesly tradiní mokré vysvdení. Výuku oživovaly pravidelné projektové dny. Záí : Putování naší vlastí. V širší návaznosti na projekt vytvoili žáci novou školní vlajku. íjen : Drakiáda spolená akce s MŠ, pouštní drak vyrobených i koupených. Listopad: Šikovné ruiky výtvarná dílna zamená na výrobu drobných dárk pro rodie i pro seniory v domov ve Sloupnici, a pípravu adventních dekorací na jarmark. Prosinec: Jarmark spolen s MŠ adventní a vánoní atmosféra, lidové zvyky a koledy, den otevených dveí, spolené vystoupení žák ZŠ i dtí MŠ s krátkým programem. Leden: Den solidarity - vyvrcholení v Domov pro seniory ve Sloupnici život lidí s postižením, život klient, kteí potebují odbornou péi nebo nemohou žít ve svých rodinách. Vrcholem projektu bylo vystoupení našich žák s krátkým programem a pedání vlastnorun vyrobených dárk. Ped odjezdem jsme navštívili také nedávno otevené Únor: rodinné centrum a seznámili jsme se s jeho programem i vybavením. Poklad jménem zdraví letos byl zamen na zdravou výživu, žáci sestavili prakticky nkolik variant zdravého jídelníku. Výtvarn zpracovaná koláž prostený stl byl jedním z výstup z tohoto dne. Zábavnou tekou bylo zhlédnutí odpovídajícího dílu seriálu pro dti Život. Bezen : Putování po vesmíru naše škola zorganizovala ve spolupráci s kinem ve Vysokém Mýt projekci 3D filmu Cesta na Msíc pro další málotídní školy.spolen jsme také navštívili putovní výstavu sestavenou z exponát IQ parku Liberec v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýt. Interaktivní výstava zaujala dti i dosplé. Výtvarné zpracování vesmírných lodí souasných i budoucích pak završilo celý den. Duben: Tradiní projekt vnovaný dopravní výchov se ve spolupráci s organizací BESIP letos nepodailo v tomto termínu zajistit. Probhla jen jeho ást a ást vnovanou prostedkm hromadné dopravy jsme pesunuly až na dobu po výletu do Prahy a pipojili jsme ji k projektu Cestovní kancelá. Každoron se aktivn úastníme ekologické akce Den Zem ve Vysokém Mýt. Ze soutží si žáci díky svým znalostem pivezli hodnotné ceny. Kvten : Den matek, oslava Dne matek s tradiním vystoupením žák ZŠ spolen s dtmi MŠ. Pohádkový program pro všechny maminky a babiky v kulturním dom. ( Pohádka ert a Káa, tanení vystoupení a hra na flétnu ZŠ, pásmo básniek a písniek pro maminky od dtí z MŠ a spolené cviení. ) erven : Cestovní kancelá vnovaná dopravním prostedkm na krátké i dlouhé cesty za odpoinkem, poznáním i dobrodružstvím. Co si zabalíme na cestu? Jaké nebezpeí nám mže hrozit? Souástí tohoto dne byla i dopraví výchova cílená na pohyb dtí v neznámém prostedí a na používání prostedk hromadné dopravy. Pi práci na plnní úkol jednotlivých projekt je draz kladen také na kooperaci žák v družstvech. Snažíme se tak podpoit rozvoj schopnosti spolupráce ve skupin a schopnosti organizovat práci skupiny. Nkteré úkoly vypracovávali oddlen mladší a starší žáci, na jiných spolupracovaly skupiny žák napí jednotlivými roníky. Na zaátku ledna dostaly všechny dti naší MŠ i ZŠ jako novoroní pekvapení novou uitelku anglitiny. Celé dva msíce s velkým nasazením pomáhala s rozvojem výuky cizího jazyka Amerianka paní Sharon Curtis. Jako rodilou mluví ji do školy pivedla paní uitelka Kafková. tyikrát v týdnu ráno se paní Sharon vnovala dtem ze školky. Ve škole spolupracovala v rámci rozvrhu pi výuce anglitiny ve tetí a tvrté tíd a v pondlí, úterý a ve tvrtek odpoledne uila základm anglitiny v zájmovém kroužku žáky první a druhé tídy. Pracovala obtav a nezištn. 4

5 Dtem teta Sharon hravou formou zpestila výuku a tím, že s nimi komunikovala pevážn v anglitin zlepšila jejich výslovnost i schopnost rozumt mluvenému slovu. Koncem února jsme se spolen rozlouili, podkovali, pedali drobné dáreky a popáli jí šastnou cestu do Virgínie. Vím, že tím to nekoní. Internet tuhle vzdálenost pekoná. Soutže uskuteované pravideln v rámci školy: poznávání pírodnin, tenáská soutž, pohádky prvák, sbr léivých bylin, atletický trojboj, vdomostní soutž z dopravní výchovy, matematická soutž Cvrek a Klokánek a další. Turistická vycházka s plnním úkol zamených na znalost pírody, orientaci, fyzickou zdatnost. Sem patí i sportovní dopoledne, které pro MŠ pipravují žáci a paní uitelka ZŠ. Soutže pesahující hranice naší školy: Na Školympiádu se vydala opt celá škola. Reprezentovalo nás 9 závodník. Pivezli jsme stíbrnou medaili v hodu míkem dívek. Lehkoatletický trojboj mateských škol jsme letos z dvodu rekonstrukce hišt nepoádali.v ervnu se konalo tradiní závrené pohádkové a sportovní odpoledne pro rodie a dti z MŠ. Dti se zapojily i do nkolika výtvarných soutží v prbhu roku vypsaných na rzná témata. Regionálního kola pírodovdné soutže v poznávání rostlin, živoich a minerál, které poádá ZO SOP Zlatá studánka v eské Tebové, se zúastnilo 6 žák. Zapojili se do kategorie do 3. roníku a do roníku. Konkurence byla veliká a naši soutžící si vedli takto V poli soutžících se na výsledkové listin pohybovali na 5.,11., 14., 2x19., 2x20., 24., a 27.míst. Návštva kulturních a spoleenských akcí Výstavy: Muzeum ve Vysokém Mýt IQ park Liberec. Divadelní pedstavení a výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ: Divadélko jednoho herce Jan Havel z Vysokého Mýta s programem Byla jedou jedna pohádka a Poj te se mnou do pohádky O Šípkové Ržence, výchovný koncert pana Mgr. Pavla Mack pro ZŠ Vývoj hudebních nástroj a pro MŠ Babika Chrota vypráví pohádka o hudebních nástrojích. Nkolik dalších pedstavení putovních scén se uskutenilo pímo v prostorách naší MŠ. Tch se nkdy úastnili i žáci 1. a 2. roníku ZŠ. Pijely také dti z MŠ Sloupnice a MŠ Tisová. V rámci spolupráce mezi MŠ navštívily nkterá spolená pedstavení na oplátku naše dti v budov MŠ Sloupnice. Na pozvání zajely také do Litomyšle, kde ZŠ pipravila pedstavení pro MŠ s názvem Litomyšlská ZOO. Školáci si zajeli do Vysokého Mýta na hudební pohádku ZŠ Vraclav hranou v Šemberov divadle.souástí oslav Dne dtí v ZŠ i MŠ bylo pedstavení plné kouzel a písniek v produkci Miroslava Koupila u nás ve školce. Výchovný koncert varhaníka Martina Kubáta O píšalových varhanách vyslechli žáci ZŠ pímo v kostele Sv. Jakuba. S koncertem byla spojena i podrobná prohlídka nástroje a ukázka jeho možností. Vrcholem kulturní sezóny tohoto roku byla pro dti návštva Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na pedstavení Hurvínkova cesta do Tramtárie. Exkurze: Den Zem ve Vysokém Mýt je akce, do které se každoron aktivn zapojujeme, je nedílnou souástí programu environmentální výchovy. Pravideln využíváme k exkurzím místa v obci. Letos to byly: Lisovna termoset v eských Hemanicích, eská pošta, kostel Sv. Jakuba. Dále sem patí pravidelná návštva Regionálního muzea ve Vysokém Mýt. Turistická vycházka spojená s návštvou letišt ve Vysokém Mýt. Podrobné seznámení s provozem, prohlídka hangár, ukázka rzných typ letadel. V rámci výletu Chrám SV. Víta, Pražský hrad, Petínská Rozhledna, Zrcadlové bludišt, 3D kino IMAX - Delfíni a velryby, tuláci oceán, pražská hromadná doprava. Mateská škola získala pro pedškoláky zájezd do ZOO Dvr Králové. Mladší dti jely na výlet do Litomyšle. Cviný požární poplach jsme letos spojili s provovacím cviením jednotek požární ochrany. Akce se zúastnily jednotky HZS Vysoké Mýto, JSDHO Vysoké Mýto, JSDHO eské Hemanice a HZS Ústí nad Orlicí. Probhla cviná evakuace budovy. Cílem cviení pro dti i zamstnance bylo prakticky se seznámit s prbhem modelové situace. Vyhlášení poplachu, ohlášení požáru, ízená evakuace, souinnost jednotek, návaznost úkol pi zásahu, nácvik evakuace z 1. podlaží budovy za pomoci techniky. Cviení bylo natolik pesvdivé, že pitáhlo i diváky z ad místních spoluoban. Druhá ást cviení prohlídka zapojené techniky, pednáška s ukázkami, praktickým cviením a ovovacími úkoly byla urena žákm základní školy. 5

6 Návštvy ve škole: Beseda s paní Vakovou na téma užité umní malované prostírání s ukázkou i vlastní malbou dtí. Odborná spolupráce: V prbhu celého školního roku spolupracujeme s logopedickou ambulancí ve Vysokém Mýt. Výsledky pravidelné pée jsou patrné. Praktickou logopedickou péi v mateské i základní škole zajišuje Mgr. Stanislava Burešová pi pravidelných návštvách. Následnou péi a konzultaci s rodii provádí asistentka Erika Haselmannová. MŠ spolupracovala s PPP Proximity ve Vysokém Mýt a s PPP Svitavy ( pracovišt Litomyšl ) S Pedagogickopsychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí a s jejím detašovaným pracovištm ve Vysokém Mýt spolupracuje základní škola. Spolen hledáme ešení výukových problém žák na základ doporuení pedagogické rady a ve spolupráci s rodii. Ve spolupráci s poradenským zaízením byl s ohledem na ŠVP MŠ a druh postižení vypracován a povolen individuální plán pro jedno integrované dít, které dochází do MŠ s osobní asistentkou. Z této spolupráce vznikl na doporuení PPP také individuální plán pro jednu žákyni ZŠ. V obou pípadech se jedná o individuální integraci podle platné vyhlášky. Mateská škola Výuka probíhala podle výše uvedeného programu. Ve škole pracovalo v zájmovém kroužku 6 dtí Veselá flétnika pod vedením Eriky Haselmannové. Druhý kroužek Anglitina hrou byl urený pedškolákm a zapojilo se do nj 5 dtí, které vedla Lenka Nádvorníková. Mateská škola také po celý školní rok rozvíjela a prohlubovala spolupráci s rodii a tvoiv zapojovala rodinné píslušníky svých dtí do nkterých odpoledních akcí. Byly to podzimní a jarní tvoivé dílny. Spolupráce s rodii byla zakonena akcí Louení s pedškoláky. innosti obou škol jsou programov propojeny a jsou popsány výše. Tradiní je i návštva pedškolák ped zápisem v první tíd ZŠ a zapojení do práce školák. Dti pišly s vlastnorun vyrobenými taškami a pknými básnikami. Školáci si zase pro n pipravili školní innosti hrav. K pravidelným akcím MŠ patí vystoupení našich nejmenších s básnikami, písnikami a hrou na flétny pi Vítání obánk. Pi svých pravidelných procházkách poznávají svou obec. Letos navštívili také obecní knihovnu. Školní družina innost ŠD se ídí vlastním plánem, ale je i cílen propojena s nkterými akcemi ZŠ. Podílí se celoron na všech projektech a celoškolních akcích. K rekreaním innostem využíváme letos místo školního hišt sportovišt sokola, tlocvinu, ve vtší míe volné prostory v obci a ulici ped školou. Žáci picházejí do ŠD už od pl sedmé ráno, pak bhem velké pestávky, na polední pestávku a po skonení vyuování. V zájmových innostech se každoron seznamují s rznými výtvarnými technikami. Na podzim se uskutenila soutž o nejlépe vyrobeného draka za pomoci rodi. Každý rok pipravujeme s dtmi výrobky na Vánoní jarmark, kde dti mají možnost pochlubit se svou prací. Pravideln své práce a fotografie z naší innosti vystavujeme ve fotogalerii na našich internetových stránkách. Na jae se vnujeme pevážn dramaticko-literárním innostem a hudebním innostem. Pipravujeme se na velké pohádkové vystoupení pro všechny maminky na sále ve spolupráci s Obecním úadem v eských Hemanicích. Pi odpoinkové innosti mohou dti pracovat na PC, je vylenn as i na video. Odpolední innost žák zpestují zájmové kroužky. Sportovní hry navštvovalo 17 dtí. Do druhého kroužku, Hry na zobcovou flétnu, se zapojilo 10 dtí. Oba kroužky vedla vychovatelka Veronika Švecová a v druhém pololetí Petra Smutná. Mimo ŠD pracovalo v tetím zájmovém kroužku Hrajeme si s PC 15 žák a ve tvrtém Základy anglitiny 12 žák ( v 2. pololetí ) pod vedením Mgr. Jaroslavy Kafkové. Od listopadu zaal na škole znovu po letech pracovat kroužek náboženství pod vedením Bc. et Bc. Markéty Zemanové. V tomto kroužku pracovalo 8 žák ( z toho 4 žáci ze sousední ZŠ Tisová ). Bohatá nabídka zájmových kroužk je žákm pístupná bezplatn. Úelné využití volného asu je dležitým prvkem v systému prevence sociáln patologických jev. 6

7 F Údaje o prevenci sociáln patologických jev Na naší škole jsou dva pedagogové absolventy kurz v rámci DVPP se zamení na prevenci sociáln patologických jev. Jana Jandová absolvovala Protidrogovou prevenci na ZŠ a MŠ. Paní uitelka Lenka Nádvorníková ješt absolvovala seminá Metodika protidrogové prevence pro MŠ a 1. stupe ZŠ, V letošním roce pokraovala v rámci preventivního programu spolupráce s obanským sdružením pro tžce postižené obany Berenika. Klienti tohoto centra pijeli zahrát dtem MŠ i ZŠ pohádku o zvíátkách, kterou spolu se svými asistenty nacviili. Po pedstavení se našim hostm vnovali dti a paní uitelky v MŠ. Tato návštva u nás je opakovaná. Navazuje také na návštvu žák ZŠ pímo v zaízení Bereniky a další spolené akce z minulých let. V tomto školním roce jsme k tomu pidali obnovenou spolupráci s Domovem pro seniory ve Sloupnici. Naši žáci zpíjemnili alespo na krátkou chvíli život lidí s postižením, život klient, kteí potebují odbornou péi nebo nemohou žít ve svých rodinách. Bohatá nabídka zájmových kroužk je žákm pístupná bezplatn. To umožuje úelné využití volného asu všem bez ohledu na to, zda se jedná o dít sociáln znevýhodnné. Souasn ŠD je na naší škole bezplatná. Rozvíjení zájm, pátelských vztah, úelné využití volného asu a motivace ke sportu jsou dležité prvky v systému prevence sociáln patologických jev. V naší škole jsou uplatovány zásady vytené v minimálním preventivním programu. Minimální preventivní program školy je souástí výchovy a vzdlání dtí po celou dobu docházky do našeho zaízení.. Úastní se ho pedagogové, dti MŠ, žáci ZŠ, rodie a pímo nebo zprostedkovan odborníci. V rámci minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociáln patologických jev s výcvikem v sociálních dovednostech a osobnostním rstem dítte. Preferovat pístupy zamené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního uení. Program musí brát zásadní zetel na vk a osobní charakteristiky dtí, jinak bude jeho plnní formální. G Údaje o dalším vzdlávání pedagog Ve školním roce nebyl nabídnut rozvojový program s dotací na vzdlávání pedagog málotídních škol. Tento rok také kolektiv pedagog prošel zmnami a nebylo úelné zatžovat ho ješt více. Po nkolika pedchozích úspšných grantech je vzdlání pedagog na naší škole na velmi dobré úrovni. Je nutné naplánovat osobní rozvoj nov píchozích pedagog a sladit ho se zamením stávajících koleg tak, aby tvoil ucelený systém. Mgr. Jaroslava Kafková absolvovala v rámci rozvojového programu metodické a jazykové pípravy pro uitele 1. stupn ZŠ jazykový kurz anglického jazyka pod názvem Brána jazyk otevená organizovaný NIDV, pro možnost aktivnjší spolupráce s ostatními školami byla vyslána také na Metodický seminá etwinning I. a etwinning II. Na doškolovacím kurzu si také aktualizovala své zdravotnické vzdlání jako Zdravotník zotavovacích akcí. Pani vychovatelka Petra Smutná si v co nejkratší dob po nástupu obnovila své zdravotnické vzdlání v kurzu Základní norma zdravotnických znalostí. Závrenou zkoušku absolvovala v beznu Z pedagog MŠ bylo realizována jen jedna vzdlávací akce a to seminá primáky Pekaové na téma Rodina a škola, kterého se zúastnila v dob prázdnin vedoucí uitelka Erika Haselmannová. 7

8 H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti editelka školy a vedoucí uitelka MŠ se úastnily veejného zasedání zastupitelstva obce a pravideln informovaly veejnost o innosti školy. Zizovatele a rodiovskou veejnost informovaly prostednictvím školské rady. Ostatní spoluobané se o život školy mohli doíst v pravidelných píspvcích do místního Hemánku a na našich internetových stránkách. V rubrikách stránek jsou nejen pravideln aktualizované informace, oficiální dokumenty, kontakty na zamstnance, prostor pro píspvky a komentáe a v galerii fotografie z jednotlivých akcí, ale i odkazy, kvízy, hry, ankety a soutže pro návštvníky našich stránek. Jejich sledovanost se postupn v souvislosti se zlepšováním vybavení domácností ICT zvyšuje. Tradiní Vánoním jarmark jsme uspoádali souasn se Dnem otevených dveí. Budova školy byla zkrášlena svátení vánoní výzdobou z rukou dtí a zamstnanc školy. Pozvání pijaly desítky host nejen z ad rodi a pátel školy, ale i z ad minulých zamstnanc. Pozdravili jsme se s oficiálními hosty, našimi absolventy i budoucími žáky. Dti obou našich škol vystoupili s vánoním programem ped budovou školy a spolen uspoádali výstavu svých výtvarných prací a výrobk. Pro všechny maminky a babiky k jejich svátku jsme opt pipravili spolen s mateskou školou pohádkové odpoledne s roztomilým programem. Pohádka ert a Káa, tanení vystoupení a hra na flétnu ZŠ, pásmo básniek a písniek pro maminky od dtí z MŠ a spolené cviení. Dti pedaly maminkám a babikám vyrobené dáreky a páníka. Jako podkování pak samy dostaly malé oberstvení. Ve spolupráci s obcí dti z MŠ také vystoupily opakovan na vítání obánk. Jejich programy jsou tradiní ozdobou tchto milých slavností. Nejlepší prezentací na veejnosti jsou úspchy našich žák na akcích s velkou konkurencí. Organizování kulturních akcí pro ostatní školy. Spolené vypracování projektu a jeho realizace. I Údaje o výsledcích inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Hned na zaátku školního roku ve dnech 15. a 16. záí probhla ve celém zaízení státní kontrola provedená dvma inspektorkami eské školní inspekce. Kontrola byla zamena na zajišování bezpenosti a ochrany zdraví dtí a žák pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb. Kontrola pedávání agregovaných údaj z dokumentace základní a mateské školy a školských zaízení (školní družina školní jídelna), týkajících se úraz dtí a žák v rozsahu uvedeném v píloze.2, ást tvrtá l.26 odst. 2 vyhlášky Sb.,o vedení dokumentace škol a školských zaízeni a školní matriky a o pedávání údaj z dokumentace škol a školských zaízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zaízení), ve znní platném v kontrolovaném období, podle ustanovení $ 28 odst. 5 zákona Sb., ve znní platném v kontrolovaném období, a podle ustanovení $ 3 od;t. 1 písm. b) vyhlášky. 364/2005 Sb., Ve znní platném v kontrolovaném období. Kontrolované období: školní rok 2006/2007 a 2007/2008, Kontrola plnní odpovdnosti kontrolované osoby za úrazy žák a dtí podle ustanovení $ 39l odst. 2 zákona.262/2006 Sb. zákoník práce. ve znní platném v kontrolovaném období. Kontrolované období: aktuální stav ke dni kontroly 15. záí Kontrolní zjištní: Závr inspekce konstatoval, že této oblasti v dob kontroly nebyly zjištny žádné nedostatky. Celý protokol ŠI je k nahlédnutí na našich stránkách. 8

9 J Základní údaje o hospodaení školy Hospodáský výsledek naší organizace z roku 2008 je 0 K. Hospodáskou innost škola nemá. Pímá dotace ze státního rozpotu ve výši K byla vyerpána. Škola získala také dotaci rozvojového z programu K. Nejvtší akcí zamenou na vzdlávání pedagog byl projekt, který napsala editelka Mgr. Jana Jandová. Podaný projekt byl spolu s žádostí o dotaci z rozvojového programu na DVPP od MŠMT úspšný. Škola tak získala pro pedagogy úelovou dotaci vy výši K. Projekt byl vypracován ve spolupráci s editelkou Základní školy a Mateské školy Dobíkov, okres Ústí nad Orlicí, Mgr. Vrou Palikovou. Pidlené prostedky byly rozdleny mezi všechny pedagogy. Schválený letošní rozpoet prostedk od zizovatele ve výši K jsme nedodrželi. Ped posledním obdobím roku jsme se dostali díky pesunm velkých ástek na platby za elektinu a údržbu budovy a díky pesunm plateb z minulého roku do situace, kdy obecní zastupitelstvo schválilo navýšení píspvku do školního rozpotu o K. Škola získala v roce 2008 dary ve výši K. Získané prostedky vyerpala ve shod s darovacími smlouvami. Na Fondu kulturních a sociálních služeb bylo k ,15 K K. Zizovateli byl v závazných termínech pedložen vypracovaný výkaz zisku a ztrát souasn s rozvahou bilancí naší píspvkové organizace. Kontroly ze strany zizovatele i jiných institucí, které probhly ve škole, nezjistily žádné nedostatky. Hospodáský výsledek 2008 Rozpoet na provoz erpání fond Školné Ztráta jídelny Ostatní výnosy Úroky z út Celkem výnosy Celkem náklady Hospodáský výsledek organizace - rezervního - odmn - rezerv. - dary ,-- K 8.614,37 K 2.000,-- K ,-- K ,-- K -526,14 K 345,02 K 72,82 K ,07 K ,07 K 0 K K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních program Naše škola stejn jako ostatní dostala finanní prostedky z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy Školní vybavení pro žáky 1. roníku základního vzdlávání, j / Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím innost základní školy (dále jen právnická osoba ) všech zizovatel finanní prostedky úelov urené na nákup školního vybavení pro žáky 1. roníku základní školy, kteí zahájí vzdlávání ve školním roce 2009/2010 (dále jen žák 1. roníku ). Výsledkem tohoto programu byli potšeni prváci i jejich rodie. 9

10 Rozvojový program Posílení úrovn odmování nepedagogických pracovník na rok 2009, který se objeví v úetnictví pod úelovým znakem pomohl navýšit finanní prostedky urené na mzdy nepedagogických pracovník. Byl vyhlášen pod.j. 230/ Nemalé prostedky jsme dostali z rozvojového programu "Zvýšení nenárokových složek plat a motivaních složek mezd pedagogických pracovník regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce" ÚZ (viz..j. KrÚ 6592/2009). Dále jsme erpali prostedky z rozvojového programu Hustota, které nám byly pidleny na základ rozhodnutí MŠMT R.j. 1155/ a jsou útovány pod úetním znakem Z loského školního roku dobíhá využití programu, který nám pinesl na základ vypracovaného projektu dotaci ze státního rozpotu v rámci Rozvojového programu Zpístupnní dalšího vzdlávání pedagogických pracovník základních škol s roníky pouze I. stupn. Všechny uitelky i vychovatelka se do programu zapojily. Dotaci UZ jsme erpaly v první poloviny roku Podailo se nám vyerpat všechny prostedky. Plánovaných akcí jsme se zúastnily a získané informace byly využity a ješt budou zúroeny pi naší další spolené práci. Systémem školení prošlo pt pedagog. Zapojily se do programu pracovnice základní školy, mateské školy i školní družiny. Využily jsme nabídku školení tématicky potebných a místn dostupných. Absolvovaly jsme deset seminá. Na nkteré jeli zástupci MŠ spolen se ZŠ s cílem zkvalitnit spolupráci a zlepšit metodickou provázanost obou našich škol. Celkem jsme získaly 95 hodin školících program, což znamená v prmru 19 hodin na jednu uitelku. V rámci mezinárodního programu etwinning naše škola navázala prvotní kontakt se základní školou podobného typu jako jsme my. ZŠ a MŠ Nižná, z Nižné nad Oravou, ze Slovenska. Komunikace probíhá elektronicky. Jazyková bariera pro zaátek není obtížná. V tomto programu se teprve rozkoukáváme. V budoucnu bychom chtli po zvládnutí technické stránky a zažití pravidel vyzkoušet kontakt s anglicky mluvícím partnerem. L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdlávání v rámci celoživotního uení V souasné dob není naše škola do této oblast zapojena. M Údaje o pedložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdroj V souasné nemáme a podaný projekt, který by sploval uvedené podmínky. Poslední realizovaný projekt je uveden v bod J. Jde o projekt, který napsala editelka Mgr. Jana Jandová. Podaný projekt byl spolu s žádostí o dotaci z rozvojového programu na DVPP od MŠMT úspšný. Škola tak získala pro pedagogy úelovou dotaci vy výši K. N Údaje o spolupráci s spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery pi plnní úkol ve vzdlávání Ustavující schze se konala Pedsedou ZOOS byla zvolena Eva Jirsáková. Pihláška do odborové organizace byla u nás podána Dne byla podepsána kolektivní smlouva.j. 95/2009. K je v lenem organizace 7 zamstnanc. Podklady z ZŠ a ŠD zpracovala Mgr. Jana Jandová Podklady z MŠ pipravila vedoucí uitelka Erika Haselmannová V eských Hemanicích Výroní zpráva byla schválena školskou radou

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor 2007 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více