Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/ a její novely. 225/2009 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7"

Transkript

1 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: Telefon: ZŠ MŠ Adresa:. 50, eské Hemanice, /2009 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/ a její novely. 225/ A Název školy: Základní škola a Mateská škola eské Hemanice Sídlo školy: eské Hemanice. 50, eské Hemanice Zizovatel: Obec eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí Právní forma organizace: Píspvková organizace Charakteristika: Organizace vykonává innost uvedených druh škol a školských zaízení. Druhy škol: základní škola, mateská škola. Druhy školských zaízení: školní družina, školní jídelna, závodní jídelna. Všechny souásti jsou umístny ve spolené budov. MŠ je v pízemí budovy, kde se nachází herna, tento rok vybavená novým kobercem, jídelna, ložnice, kancelá, šatna a sociální zaízení. K MŠ také patí pkná zahrada, která je vybavena skluzavkou, kolotoem, pružinovým houpadlem, a houpakou se šplhadlem a zahradním altánkem. Kuchy pro ZŠ i MŠ a její zamstnance, jídelna MŠ, zázemí kuchaky a vedoucí ŠJ je také v pízemí. Obdy pro ZŠ jsou penášeny do jídelny ZŠ v prvním pate. Ob školy mají svj samostatný vchod osazený novými plastovými dvemi. V pízemí je ješt šatna ZŠ. Ostatní prostory ZŠ jsou v prvním pate. Dv tídy, kabinet, sborovna, a oddlená sociální zaízení. Školní družina má svj prostor, který byl z ásti vybaven novým nábytkem. V dob vydávání obd a svain slouží tato místnost také jako školní jídelna pro žáky a zamstnance ZŠ. V prbhu roku došlo k ástenému vyklizení a urovnání skladu v pdních prostorách. Cílem bylo zpístupnit tento prostor v rámci píprav na zamýšlené zateplení školní budovy. V tomto školním roce byla zahájena rozsáhlá a dlouho oekávaná rekonstrukce školního hišt. Na jeho míst vzniklo centrum volnoasových aktivit pro celou obec. Je zde hišt pro pedškolní dti, altán pro výuku školních dtí, víceúelové hišt s umlým povrchem, bžecká dráha s umlým povrchem, cviná tenisová stna, horolezecká stna, doskoišt pro skok daleký a prolézaky. Škola tento areál bude bezplatn využívat pro relaxaní pobyt žák o pestávkách, pi výuce tlesné výchovy a pro aktivity v rámci školní družiny. Statutární orgán: Mgr. Jana Jandová Dálkový pístup: Školská rada: zízena pracovala ve složení: Pedseda: Jana Hudeková, bytem eské Hemanice. 2 ( volená zástupkyn rodi žák ), len: Mgr. Jaroslava Kafková, bytem.h..16 (volená zástupkyn pedagog. pracovník školy), len: Josef Pánek, bytem Neteby. 27 ( volený zástupce zizovatele ). B Organizace školy podle školského rejstíku Jednotídní MŠ 22 dtí celodenní pedškolní výchova Dvoutídní ZŠ 25 žák 1. stupn ZŠ I. Tída: ( spojený 1. roník a 2. roník v potu žák ), II. tída: ( spojený 3. a 4. roník v potu žák ) vzdlávání a výchova v rámci povinné školní docházky a zájmové kroužky Školní družina 1 oddlení 25 dtí Jídelna MŠ - 22, ZŠ - 25, dosplí - 8 1

2 Vzdlávací programy: Základní škola.j /96-2 byl pevažující program a výuka podle tohoto dokumentu probíhala ve tetím a tvrtém roníku. Bhem školního roku byly zaazeny podle plánu práce pravidelné projekty, kde bhem modelových situací mohli žáci prakticky poznat a prožít, zpracovat i vyhodnotit svou pipravenost na ešení konkrétních úkol. Smyslem projekt je práv propojení jednotlivých kompetencí do úelné kombinace a jejich využití v kooperující vkov nehomogenní skupin. Na píprav projekt vždy spolupracovali všichni pedagogové. Do vtšiny projekt byly pímo nebo zprostedkovan zapojeny rodiny žák. Na nkterých projektových dnech se opakovan podíleli také žáci spolupracujících základních škol, mateská škola a Obecní úad eské Hemanice. Naše škola je zaazena od roku 2006 do sít tvoivých škol a uplatujeme pi výuce prvky programu Tvoivá škola, eské innostní uení. Od 1. záí 2007 se na naší škole zaalo uit v prvním roníku ZŠ podle nového školního vzdlávacího programu Letem svtem internetem.j. 93/2007, se kterým byla seznámena školská rada na svém setkání Ve školním roce 2008/2009 se výuka podle ŠVP posunula do druhého roníku. ŠVP je zpracováván v souladu s RVP pro celé období 1. stupn základního vzdlávání, (tj. pro roníky, ve kterých škola realizuje základní vzdlávání). Je zpracován celým kolektivem pedagog naší školy tak, aby jim umožoval rozvíjet tvoivý styl práce a neomezoval je pi uplatnní pípadných asových i metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností uitel s efektivními zpsoby výuky a z konkrétních poteb žák. V prbhu vyuování využívají žáci i uitelé v obou tídách ve všech ronících poítae. Naši žáci i uitelé mají nadstandardní možnost využívat PC. Pro málotídní školu je výhodnjší nechat v hodinách pracovat na PC jednu skupinu ( v našem pípad roník ), zatímco druhému se pedagog mže pln vnovat pímo. Žáci mají na poítaích nainstalováno pouze to, co v dané tíd potebují a dokáží využít. Zavádt poítae, Internet a výuku ICT chceme souasn s budováním schopnosti uit se tuto techniku využívat jako efektivní nástroj. Naším cílem je harmonický a všestranný rozvoj našich žák. Smujeme k tomu, aby nám poítae as šetily a umožnily nám tak získat vtší prostor na sport, kulturu, pátele a pírodu. Prioritou našeho ŠVP je výuka eského jazyka. Proto jsme se rozhodli použít tady další disponibilní hodiny posílit i tuto oblast. Tetí oblast, kterou jsme se rozhodli posílit jednou disponibilní hodinou je zamena na posílení vztahu žák k pírod a domovu. Za plnní vzdlávacího programu zodpovídá Mgr. Jana Jandová. ŠVP MŠ zpracovala vedoucí uitelka tak, aby byl v souladu s Rámcovým programem pro MŠ. Prvním rokem byl v MŠ realizován projekt alternativního modelu Zdravá mateská školka. Program vypracovala ze vzorových dokument Edita Lipavská. Byl projednán leny školské rady 27. srpna Tídní program MŠ pod názvem Letí ptáek širým svtem, všechnu krásu nese dtem byl zpracován do tématických blok, témat a podtémat, aby výchovn vzdlávací práce naplovala jasné kompetence a cíle v prbhu školního roku. Vedoucí uitelka Erika Haselmannová, která zahajovala ve své funkci školní rok 2008/2009, v prbhu roku pepracovávala ŠVP s ustoupením od model závazných pro zdravou školku a s využitím vlastních zkušeností. V ŠVP MŠ jsou rozpracovány rámcové a dlouhodobé cíle, které jsou postupn naplovány každodenní inností dtí i pedagog. Výchovn vzdlávací proces byl obohacen hrou na flétnu, hravou anglitinou, dtskou jógou a lerngymnastikou. Cviení bylo zameno na psychomotorické problémy dtí pedškolního vku Za dodržování závazných úkol RVP v ŠVP pro MŠ zodpovídá editelce školy vedoucí uitelka MŠ Erika Heselmannová. ŠVP ŠD zpracovala vychovatelka ŠD Veronika Švecová podle vzorových dokument. innost a vzdlávací psobení vychovatelky vychází z požadavk pedagogika volného asu. (Ovlivování volného asu, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a pitažlivosti.) Cíle výchovn-vzdlávací práce vycházejí z daných cíl vzdlávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené naším vlastním ŠVP. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho uení a poznání, osvojování základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost, rozvoj kompetencí, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost psobící na své okolí. Školní družina umožuje odpoinkové innosti (aktivní a klidové) a pípravu na vyuování. V kolektivu ŠD se uplatuje nepetržit spolupráce napí vkovými skupinami. Pi svých aktivitách mimo budovu školy využívali vhodná místa v obci pro realizaci plán ŠD. Vzhledem k rekonstrukci školního hišt na sportovní areál nebylo po vtšinu roku možné ho využívat. Na staveništ byl vstup 2

3 zakázán. ŠD využívala ke sportovním aktivitám více tlocvinu a po dohod také areál Sokola eské Hemanice. C Rámcový popis personálního zabezpeení organizace Pedagogití pracovníci: Mgr. Jana Jandová editelka organizace, je tídní uitelka 1. a 2. roníku základní školy. Mgr. Jaroslava Kafková tídní uitelka 3. a 4. roníku ZŠ, vedoucí zájmového kroužku Hrajeme si s PC a v druhém pololetí také anglitiny pro 1. a 2. roník. Veronika Švecová uitelka ZŠ, vychovatelka školní družiny, vedoucí zájmového kroužku Sportovní hry a Hra na zobcovou flétnu, je také správce školních internetových stránek pracovala ve škole první pololetí. Její práci v ŠD a ZŠ pevzala po návratu z mateské dovolené paní Petra Smutná. Erika Haselmannová vedoucí uitelka MŠ, vede kroužek Veselá flétnika. Lenka Nádvorníková uitelka MŠ, vede kroužek anglitiny pro nejmenší. Provozní zamstnanci: Helena Nmcová školnice odešla do dchodu a na její místo byla vybrána paní Iveta Dokalová. Eva Jirsáková vedoucí školní jídelny, uklizeka MŠ, Alena Kunartová kuchaka školní jídelny. D Údaje o pijímacím ízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném pijetí do školy Zápis dtí do první tídy ZŠ pro školní rok se uskutenil 5. února Bhem slavnostního zápisu byli zapsáni 3 pedškoláci. Rodie tvrtého pedškoláka, který si vyzkoušel zápis naneisto, na doporuení pedagog požádali o odklad povinné školní docházky. Jejich žádosti bylo po doplnní potebné dokumentace vyhovno. Na zápisu se podíleli jako každoron žáci a všichni pedagogové ZŠ. Pohádkovým programem byl tentokrát zamen na vysvobození princezny z moci silného draka. Po úspšném plnní draích úkol si všichni spolen posedli nad oberstvením a zavzpomínali si na doby, kdy do naší školy chodili rodie dnešních budoucích prvák. Všichni ti budoucí prváci nastoupili do základní školy. Zápis dtí do mateské školy se uskutenil v kvtnu Pijato bylo 9 dtí. Z toho 5 dtí bude mít ást školního roku omezenou délkou docházky. Za prbh zápisu do MŠ a evidenci žádostí odpovídá vedoucí uitelka MŠ. Vzhledem k tomu, že není pln využita kapacita MŠ, byly pijaty i dti s trvalým bydlištm mimo územní obvod eských Hemanic. Vedoucí uitelka ped zápisem do MŠ vypracovala kriteria pro pijetí dtí pro pípad, že by se pihlásilo více dtí, než jsme schopni vzhledem ke kapacit pijmout. Uvedený dokument byl také projednán se zizovatelem. E Údaje o výsledcích vzdlávání žák Struný pehled z pohledu jednotlivých škol a školských zaízení. Základní škola Deset žák tvrtého roníku postoupilo do pátého roníku. Jedna žákyn roník opakuje. Jeden žák postoupil z tetího roníku do tvrtého. Pt žák druhého roníku postoupilo do tetího. Jeden žák z dvodu sthování pestoupil po ukonení druhého roníku na Základní školu Jiráskova ul. 317/IV Vysoké Mýto. Sedm žák prvního roníku postoupilo do druhého roníku. Nikdo z žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Osmnáct žák prosplo s vyznamenáním. Školní vzdlávací program Základní škola j /96-2 je závazný pro tetí a tvrtý roník. První a druhý roník se vzdlával podle ŠVP Letem svtem internetem.j. 93/2007. Oba byly obohaceny úastí v celostátním projektu Les ve škole, škola v lese. Celá škola pracuje na 3

4 programu rozšíení výchovy k ochran životního prostedí a její zapojení do praktického života školy. Bhem roku aktivn tídíme odpad a opt jsme spolen s obecním úadem uspoádali sbr papíru v celé obci. Tentokrát ale jen jednou vzhledem k potížím pi odbytu sebraného papíru. Vše nakonec vyústilo k zavedení více obecních kontejner na papír, do kterých náš tídný papír v souasnosti odkládáme. Využíváme také vlastní kontejnery na tídný odpad ve všech našich školních zaízeních. Výuku plavání jsme ukonili v únoru. Šest dtí z MŠ absolvovalo 10 lekcí pedplaveckého výcviku. Žáci ZŠ absolvovali ve stejném období až v rámci TV plavecký výcvik. Na závr kurzu se uskutenily závody. Celkov jsme si v konkurenci tí škol vedli velice dobe. Absolutním vítzem se stal náš žák, který 200 metr zvládl v ase 5:18. Všechny dti z MŠ i ZŠ si po zásluze odnesly tradiní mokré vysvdení. Výuku oživovaly pravidelné projektové dny. Záí : Putování naší vlastí. V širší návaznosti na projekt vytvoili žáci novou školní vlajku. íjen : Drakiáda spolená akce s MŠ, pouštní drak vyrobených i koupených. Listopad: Šikovné ruiky výtvarná dílna zamená na výrobu drobných dárk pro rodie i pro seniory v domov ve Sloupnici, a pípravu adventních dekorací na jarmark. Prosinec: Jarmark spolen s MŠ adventní a vánoní atmosféra, lidové zvyky a koledy, den otevených dveí, spolené vystoupení žák ZŠ i dtí MŠ s krátkým programem. Leden: Den solidarity - vyvrcholení v Domov pro seniory ve Sloupnici život lidí s postižením, život klient, kteí potebují odbornou péi nebo nemohou žít ve svých rodinách. Vrcholem projektu bylo vystoupení našich žák s krátkým programem a pedání vlastnorun vyrobených dárk. Ped odjezdem jsme navštívili také nedávno otevené Únor: rodinné centrum a seznámili jsme se s jeho programem i vybavením. Poklad jménem zdraví letos byl zamen na zdravou výživu, žáci sestavili prakticky nkolik variant zdravého jídelníku. Výtvarn zpracovaná koláž prostený stl byl jedním z výstup z tohoto dne. Zábavnou tekou bylo zhlédnutí odpovídajícího dílu seriálu pro dti Život. Bezen : Putování po vesmíru naše škola zorganizovala ve spolupráci s kinem ve Vysokém Mýt projekci 3D filmu Cesta na Msíc pro další málotídní školy.spolen jsme také navštívili putovní výstavu sestavenou z exponát IQ parku Liberec v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýt. Interaktivní výstava zaujala dti i dosplé. Výtvarné zpracování vesmírných lodí souasných i budoucích pak završilo celý den. Duben: Tradiní projekt vnovaný dopravní výchov se ve spolupráci s organizací BESIP letos nepodailo v tomto termínu zajistit. Probhla jen jeho ást a ást vnovanou prostedkm hromadné dopravy jsme pesunuly až na dobu po výletu do Prahy a pipojili jsme ji k projektu Cestovní kancelá. Každoron se aktivn úastníme ekologické akce Den Zem ve Vysokém Mýt. Ze soutží si žáci díky svým znalostem pivezli hodnotné ceny. Kvten : Den matek, oslava Dne matek s tradiním vystoupením žák ZŠ spolen s dtmi MŠ. Pohádkový program pro všechny maminky a babiky v kulturním dom. ( Pohádka ert a Káa, tanení vystoupení a hra na flétnu ZŠ, pásmo básniek a písniek pro maminky od dtí z MŠ a spolené cviení. ) erven : Cestovní kancelá vnovaná dopravním prostedkm na krátké i dlouhé cesty za odpoinkem, poznáním i dobrodružstvím. Co si zabalíme na cestu? Jaké nebezpeí nám mže hrozit? Souástí tohoto dne byla i dopraví výchova cílená na pohyb dtí v neznámém prostedí a na používání prostedk hromadné dopravy. Pi práci na plnní úkol jednotlivých projekt je draz kladen také na kooperaci žák v družstvech. Snažíme se tak podpoit rozvoj schopnosti spolupráce ve skupin a schopnosti organizovat práci skupiny. Nkteré úkoly vypracovávali oddlen mladší a starší žáci, na jiných spolupracovaly skupiny žák napí jednotlivými roníky. Na zaátku ledna dostaly všechny dti naší MŠ i ZŠ jako novoroní pekvapení novou uitelku anglitiny. Celé dva msíce s velkým nasazením pomáhala s rozvojem výuky cizího jazyka Amerianka paní Sharon Curtis. Jako rodilou mluví ji do školy pivedla paní uitelka Kafková. tyikrát v týdnu ráno se paní Sharon vnovala dtem ze školky. Ve škole spolupracovala v rámci rozvrhu pi výuce anglitiny ve tetí a tvrté tíd a v pondlí, úterý a ve tvrtek odpoledne uila základm anglitiny v zájmovém kroužku žáky první a druhé tídy. Pracovala obtav a nezištn. 4

5 Dtem teta Sharon hravou formou zpestila výuku a tím, že s nimi komunikovala pevážn v anglitin zlepšila jejich výslovnost i schopnost rozumt mluvenému slovu. Koncem února jsme se spolen rozlouili, podkovali, pedali drobné dáreky a popáli jí šastnou cestu do Virgínie. Vím, že tím to nekoní. Internet tuhle vzdálenost pekoná. Soutže uskuteované pravideln v rámci školy: poznávání pírodnin, tenáská soutž, pohádky prvák, sbr léivých bylin, atletický trojboj, vdomostní soutž z dopravní výchovy, matematická soutž Cvrek a Klokánek a další. Turistická vycházka s plnním úkol zamených na znalost pírody, orientaci, fyzickou zdatnost. Sem patí i sportovní dopoledne, které pro MŠ pipravují žáci a paní uitelka ZŠ. Soutže pesahující hranice naší školy: Na Školympiádu se vydala opt celá škola. Reprezentovalo nás 9 závodník. Pivezli jsme stíbrnou medaili v hodu míkem dívek. Lehkoatletický trojboj mateských škol jsme letos z dvodu rekonstrukce hišt nepoádali.v ervnu se konalo tradiní závrené pohádkové a sportovní odpoledne pro rodie a dti z MŠ. Dti se zapojily i do nkolika výtvarných soutží v prbhu roku vypsaných na rzná témata. Regionálního kola pírodovdné soutže v poznávání rostlin, živoich a minerál, které poádá ZO SOP Zlatá studánka v eské Tebové, se zúastnilo 6 žák. Zapojili se do kategorie do 3. roníku a do roníku. Konkurence byla veliká a naši soutžící si vedli takto V poli soutžících se na výsledkové listin pohybovali na 5.,11., 14., 2x19., 2x20., 24., a 27.míst. Návštva kulturních a spoleenských akcí Výstavy: Muzeum ve Vysokém Mýt IQ park Liberec. Divadelní pedstavení a výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ: Divadélko jednoho herce Jan Havel z Vysokého Mýta s programem Byla jedou jedna pohádka a Poj te se mnou do pohádky O Šípkové Ržence, výchovný koncert pana Mgr. Pavla Mack pro ZŠ Vývoj hudebních nástroj a pro MŠ Babika Chrota vypráví pohádka o hudebních nástrojích. Nkolik dalších pedstavení putovních scén se uskutenilo pímo v prostorách naší MŠ. Tch se nkdy úastnili i žáci 1. a 2. roníku ZŠ. Pijely také dti z MŠ Sloupnice a MŠ Tisová. V rámci spolupráce mezi MŠ navštívily nkterá spolená pedstavení na oplátku naše dti v budov MŠ Sloupnice. Na pozvání zajely také do Litomyšle, kde ZŠ pipravila pedstavení pro MŠ s názvem Litomyšlská ZOO. Školáci si zajeli do Vysokého Mýta na hudební pohádku ZŠ Vraclav hranou v Šemberov divadle.souástí oslav Dne dtí v ZŠ i MŠ bylo pedstavení plné kouzel a písniek v produkci Miroslava Koupila u nás ve školce. Výchovný koncert varhaníka Martina Kubáta O píšalových varhanách vyslechli žáci ZŠ pímo v kostele Sv. Jakuba. S koncertem byla spojena i podrobná prohlídka nástroje a ukázka jeho možností. Vrcholem kulturní sezóny tohoto roku byla pro dti návštva Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na pedstavení Hurvínkova cesta do Tramtárie. Exkurze: Den Zem ve Vysokém Mýt je akce, do které se každoron aktivn zapojujeme, je nedílnou souástí programu environmentální výchovy. Pravideln využíváme k exkurzím místa v obci. Letos to byly: Lisovna termoset v eských Hemanicích, eská pošta, kostel Sv. Jakuba. Dále sem patí pravidelná návštva Regionálního muzea ve Vysokém Mýt. Turistická vycházka spojená s návštvou letišt ve Vysokém Mýt. Podrobné seznámení s provozem, prohlídka hangár, ukázka rzných typ letadel. V rámci výletu Chrám SV. Víta, Pražský hrad, Petínská Rozhledna, Zrcadlové bludišt, 3D kino IMAX - Delfíni a velryby, tuláci oceán, pražská hromadná doprava. Mateská škola získala pro pedškoláky zájezd do ZOO Dvr Králové. Mladší dti jely na výlet do Litomyšle. Cviný požární poplach jsme letos spojili s provovacím cviením jednotek požární ochrany. Akce se zúastnily jednotky HZS Vysoké Mýto, JSDHO Vysoké Mýto, JSDHO eské Hemanice a HZS Ústí nad Orlicí. Probhla cviná evakuace budovy. Cílem cviení pro dti i zamstnance bylo prakticky se seznámit s prbhem modelové situace. Vyhlášení poplachu, ohlášení požáru, ízená evakuace, souinnost jednotek, návaznost úkol pi zásahu, nácvik evakuace z 1. podlaží budovy za pomoci techniky. Cviení bylo natolik pesvdivé, že pitáhlo i diváky z ad místních spoluoban. Druhá ást cviení prohlídka zapojené techniky, pednáška s ukázkami, praktickým cviením a ovovacími úkoly byla urena žákm základní školy. 5

6 Návštvy ve škole: Beseda s paní Vakovou na téma užité umní malované prostírání s ukázkou i vlastní malbou dtí. Odborná spolupráce: V prbhu celého školního roku spolupracujeme s logopedickou ambulancí ve Vysokém Mýt. Výsledky pravidelné pée jsou patrné. Praktickou logopedickou péi v mateské i základní škole zajišuje Mgr. Stanislava Burešová pi pravidelných návštvách. Následnou péi a konzultaci s rodii provádí asistentka Erika Haselmannová. MŠ spolupracovala s PPP Proximity ve Vysokém Mýt a s PPP Svitavy ( pracovišt Litomyšl ) S Pedagogickopsychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí a s jejím detašovaným pracovištm ve Vysokém Mýt spolupracuje základní škola. Spolen hledáme ešení výukových problém žák na základ doporuení pedagogické rady a ve spolupráci s rodii. Ve spolupráci s poradenským zaízením byl s ohledem na ŠVP MŠ a druh postižení vypracován a povolen individuální plán pro jedno integrované dít, které dochází do MŠ s osobní asistentkou. Z této spolupráce vznikl na doporuení PPP také individuální plán pro jednu žákyni ZŠ. V obou pípadech se jedná o individuální integraci podle platné vyhlášky. Mateská škola Výuka probíhala podle výše uvedeného programu. Ve škole pracovalo v zájmovém kroužku 6 dtí Veselá flétnika pod vedením Eriky Haselmannové. Druhý kroužek Anglitina hrou byl urený pedškolákm a zapojilo se do nj 5 dtí, které vedla Lenka Nádvorníková. Mateská škola také po celý školní rok rozvíjela a prohlubovala spolupráci s rodii a tvoiv zapojovala rodinné píslušníky svých dtí do nkterých odpoledních akcí. Byly to podzimní a jarní tvoivé dílny. Spolupráce s rodii byla zakonena akcí Louení s pedškoláky. innosti obou škol jsou programov propojeny a jsou popsány výše. Tradiní je i návštva pedškolák ped zápisem v první tíd ZŠ a zapojení do práce školák. Dti pišly s vlastnorun vyrobenými taškami a pknými básnikami. Školáci si zase pro n pipravili školní innosti hrav. K pravidelným akcím MŠ patí vystoupení našich nejmenších s básnikami, písnikami a hrou na flétny pi Vítání obánk. Pi svých pravidelných procházkách poznávají svou obec. Letos navštívili také obecní knihovnu. Školní družina innost ŠD se ídí vlastním plánem, ale je i cílen propojena s nkterými akcemi ZŠ. Podílí se celoron na všech projektech a celoškolních akcích. K rekreaním innostem využíváme letos místo školního hišt sportovišt sokola, tlocvinu, ve vtší míe volné prostory v obci a ulici ped školou. Žáci picházejí do ŠD už od pl sedmé ráno, pak bhem velké pestávky, na polední pestávku a po skonení vyuování. V zájmových innostech se každoron seznamují s rznými výtvarnými technikami. Na podzim se uskutenila soutž o nejlépe vyrobeného draka za pomoci rodi. Každý rok pipravujeme s dtmi výrobky na Vánoní jarmark, kde dti mají možnost pochlubit se svou prací. Pravideln své práce a fotografie z naší innosti vystavujeme ve fotogalerii na našich internetových stránkách. Na jae se vnujeme pevážn dramaticko-literárním innostem a hudebním innostem. Pipravujeme se na velké pohádkové vystoupení pro všechny maminky na sále ve spolupráci s Obecním úadem v eských Hemanicích. Pi odpoinkové innosti mohou dti pracovat na PC, je vylenn as i na video. Odpolední innost žák zpestují zájmové kroužky. Sportovní hry navštvovalo 17 dtí. Do druhého kroužku, Hry na zobcovou flétnu, se zapojilo 10 dtí. Oba kroužky vedla vychovatelka Veronika Švecová a v druhém pololetí Petra Smutná. Mimo ŠD pracovalo v tetím zájmovém kroužku Hrajeme si s PC 15 žák a ve tvrtém Základy anglitiny 12 žák ( v 2. pololetí ) pod vedením Mgr. Jaroslavy Kafkové. Od listopadu zaal na škole znovu po letech pracovat kroužek náboženství pod vedením Bc. et Bc. Markéty Zemanové. V tomto kroužku pracovalo 8 žák ( z toho 4 žáci ze sousední ZŠ Tisová ). Bohatá nabídka zájmových kroužk je žákm pístupná bezplatn. Úelné využití volného asu je dležitým prvkem v systému prevence sociáln patologických jev. 6

7 F Údaje o prevenci sociáln patologických jev Na naší škole jsou dva pedagogové absolventy kurz v rámci DVPP se zamení na prevenci sociáln patologických jev. Jana Jandová absolvovala Protidrogovou prevenci na ZŠ a MŠ. Paní uitelka Lenka Nádvorníková ješt absolvovala seminá Metodika protidrogové prevence pro MŠ a 1. stupe ZŠ, V letošním roce pokraovala v rámci preventivního programu spolupráce s obanským sdružením pro tžce postižené obany Berenika. Klienti tohoto centra pijeli zahrát dtem MŠ i ZŠ pohádku o zvíátkách, kterou spolu se svými asistenty nacviili. Po pedstavení se našim hostm vnovali dti a paní uitelky v MŠ. Tato návštva u nás je opakovaná. Navazuje také na návštvu žák ZŠ pímo v zaízení Bereniky a další spolené akce z minulých let. V tomto školním roce jsme k tomu pidali obnovenou spolupráci s Domovem pro seniory ve Sloupnici. Naši žáci zpíjemnili alespo na krátkou chvíli život lidí s postižením, život klient, kteí potebují odbornou péi nebo nemohou žít ve svých rodinách. Bohatá nabídka zájmových kroužk je žákm pístupná bezplatn. To umožuje úelné využití volného asu všem bez ohledu na to, zda se jedná o dít sociáln znevýhodnné. Souasn ŠD je na naší škole bezplatná. Rozvíjení zájm, pátelských vztah, úelné využití volného asu a motivace ke sportu jsou dležité prvky v systému prevence sociáln patologických jev. V naší škole jsou uplatovány zásady vytené v minimálním preventivním programu. Minimální preventivní program školy je souástí výchovy a vzdlání dtí po celou dobu docházky do našeho zaízení.. Úastní se ho pedagogové, dti MŠ, žáci ZŠ, rodie a pímo nebo zprostedkovan odborníci. V rámci minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociáln patologických jev s výcvikem v sociálních dovednostech a osobnostním rstem dítte. Preferovat pístupy zamené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního uení. Program musí brát zásadní zetel na vk a osobní charakteristiky dtí, jinak bude jeho plnní formální. G Údaje o dalším vzdlávání pedagog Ve školním roce nebyl nabídnut rozvojový program s dotací na vzdlávání pedagog málotídních škol. Tento rok také kolektiv pedagog prošel zmnami a nebylo úelné zatžovat ho ješt více. Po nkolika pedchozích úspšných grantech je vzdlání pedagog na naší škole na velmi dobré úrovni. Je nutné naplánovat osobní rozvoj nov píchozích pedagog a sladit ho se zamením stávajících koleg tak, aby tvoil ucelený systém. Mgr. Jaroslava Kafková absolvovala v rámci rozvojového programu metodické a jazykové pípravy pro uitele 1. stupn ZŠ jazykový kurz anglického jazyka pod názvem Brána jazyk otevená organizovaný NIDV, pro možnost aktivnjší spolupráce s ostatními školami byla vyslána také na Metodický seminá etwinning I. a etwinning II. Na doškolovacím kurzu si také aktualizovala své zdravotnické vzdlání jako Zdravotník zotavovacích akcí. Pani vychovatelka Petra Smutná si v co nejkratší dob po nástupu obnovila své zdravotnické vzdlání v kurzu Základní norma zdravotnických znalostí. Závrenou zkoušku absolvovala v beznu Z pedagog MŠ bylo realizována jen jedna vzdlávací akce a to seminá primáky Pekaové na téma Rodina a škola, kterého se zúastnila v dob prázdnin vedoucí uitelka Erika Haselmannová. 7

8 H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti editelka školy a vedoucí uitelka MŠ se úastnily veejného zasedání zastupitelstva obce a pravideln informovaly veejnost o innosti školy. Zizovatele a rodiovskou veejnost informovaly prostednictvím školské rady. Ostatní spoluobané se o život školy mohli doíst v pravidelných píspvcích do místního Hemánku a na našich internetových stránkách. V rubrikách stránek jsou nejen pravideln aktualizované informace, oficiální dokumenty, kontakty na zamstnance, prostor pro píspvky a komentáe a v galerii fotografie z jednotlivých akcí, ale i odkazy, kvízy, hry, ankety a soutže pro návštvníky našich stránek. Jejich sledovanost se postupn v souvislosti se zlepšováním vybavení domácností ICT zvyšuje. Tradiní Vánoním jarmark jsme uspoádali souasn se Dnem otevených dveí. Budova školy byla zkrášlena svátení vánoní výzdobou z rukou dtí a zamstnanc školy. Pozvání pijaly desítky host nejen z ad rodi a pátel školy, ale i z ad minulých zamstnanc. Pozdravili jsme se s oficiálními hosty, našimi absolventy i budoucími žáky. Dti obou našich škol vystoupili s vánoním programem ped budovou školy a spolen uspoádali výstavu svých výtvarných prací a výrobk. Pro všechny maminky a babiky k jejich svátku jsme opt pipravili spolen s mateskou školou pohádkové odpoledne s roztomilým programem. Pohádka ert a Káa, tanení vystoupení a hra na flétnu ZŠ, pásmo básniek a písniek pro maminky od dtí z MŠ a spolené cviení. Dti pedaly maminkám a babikám vyrobené dáreky a páníka. Jako podkování pak samy dostaly malé oberstvení. Ve spolupráci s obcí dti z MŠ také vystoupily opakovan na vítání obánk. Jejich programy jsou tradiní ozdobou tchto milých slavností. Nejlepší prezentací na veejnosti jsou úspchy našich žák na akcích s velkou konkurencí. Organizování kulturních akcí pro ostatní školy. Spolené vypracování projektu a jeho realizace. I Údaje o výsledcích inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Hned na zaátku školního roku ve dnech 15. a 16. záí probhla ve celém zaízení státní kontrola provedená dvma inspektorkami eské školní inspekce. Kontrola byla zamena na zajišování bezpenosti a ochrany zdraví dtí a žák pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb. Kontrola pedávání agregovaných údaj z dokumentace základní a mateské školy a školských zaízení (školní družina školní jídelna), týkajících se úraz dtí a žák v rozsahu uvedeném v píloze.2, ást tvrtá l.26 odst. 2 vyhlášky Sb.,o vedení dokumentace škol a školských zaízeni a školní matriky a o pedávání údaj z dokumentace škol a školských zaízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zaízení), ve znní platném v kontrolovaném období, podle ustanovení $ 28 odst. 5 zákona Sb., ve znní platném v kontrolovaném období, a podle ustanovení $ 3 od;t. 1 písm. b) vyhlášky. 364/2005 Sb., Ve znní platném v kontrolovaném období. Kontrolované období: školní rok 2006/2007 a 2007/2008, Kontrola plnní odpovdnosti kontrolované osoby za úrazy žák a dtí podle ustanovení $ 39l odst. 2 zákona.262/2006 Sb. zákoník práce. ve znní platném v kontrolovaném období. Kontrolované období: aktuální stav ke dni kontroly 15. záí Kontrolní zjištní: Závr inspekce konstatoval, že této oblasti v dob kontroly nebyly zjištny žádné nedostatky. Celý protokol ŠI je k nahlédnutí na našich stránkách. 8

9 J Základní údaje o hospodaení školy Hospodáský výsledek naší organizace z roku 2008 je 0 K. Hospodáskou innost škola nemá. Pímá dotace ze státního rozpotu ve výši K byla vyerpána. Škola získala také dotaci rozvojového z programu K. Nejvtší akcí zamenou na vzdlávání pedagog byl projekt, který napsala editelka Mgr. Jana Jandová. Podaný projekt byl spolu s žádostí o dotaci z rozvojového programu na DVPP od MŠMT úspšný. Škola tak získala pro pedagogy úelovou dotaci vy výši K. Projekt byl vypracován ve spolupráci s editelkou Základní školy a Mateské školy Dobíkov, okres Ústí nad Orlicí, Mgr. Vrou Palikovou. Pidlené prostedky byly rozdleny mezi všechny pedagogy. Schválený letošní rozpoet prostedk od zizovatele ve výši K jsme nedodrželi. Ped posledním obdobím roku jsme se dostali díky pesunm velkých ástek na platby za elektinu a údržbu budovy a díky pesunm plateb z minulého roku do situace, kdy obecní zastupitelstvo schválilo navýšení píspvku do školního rozpotu o K. Škola získala v roce 2008 dary ve výši K. Získané prostedky vyerpala ve shod s darovacími smlouvami. Na Fondu kulturních a sociálních služeb bylo k ,15 K K. Zizovateli byl v závazných termínech pedložen vypracovaný výkaz zisku a ztrát souasn s rozvahou bilancí naší píspvkové organizace. Kontroly ze strany zizovatele i jiných institucí, které probhly ve škole, nezjistily žádné nedostatky. Hospodáský výsledek 2008 Rozpoet na provoz erpání fond Školné Ztráta jídelny Ostatní výnosy Úroky z út Celkem výnosy Celkem náklady Hospodáský výsledek organizace - rezervního - odmn - rezerv. - dary ,-- K 8.614,37 K 2.000,-- K ,-- K ,-- K -526,14 K 345,02 K 72,82 K ,07 K ,07 K 0 K K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních program Naše škola stejn jako ostatní dostala finanní prostedky z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy Školní vybavení pro žáky 1. roníku základního vzdlávání, j / Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím innost základní školy (dále jen právnická osoba ) všech zizovatel finanní prostedky úelov urené na nákup školního vybavení pro žáky 1. roníku základní školy, kteí zahájí vzdlávání ve školním roce 2009/2010 (dále jen žák 1. roníku ). Výsledkem tohoto programu byli potšeni prváci i jejich rodie. 9

10 Rozvojový program Posílení úrovn odmování nepedagogických pracovník na rok 2009, který se objeví v úetnictví pod úelovým znakem pomohl navýšit finanní prostedky urené na mzdy nepedagogických pracovník. Byl vyhlášen pod.j. 230/ Nemalé prostedky jsme dostali z rozvojového programu "Zvýšení nenárokových složek plat a motivaních složek mezd pedagogických pracovník regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce" ÚZ (viz..j. KrÚ 6592/2009). Dále jsme erpali prostedky z rozvojového programu Hustota, které nám byly pidleny na základ rozhodnutí MŠMT R.j. 1155/ a jsou útovány pod úetním znakem Z loského školního roku dobíhá využití programu, který nám pinesl na základ vypracovaného projektu dotaci ze státního rozpotu v rámci Rozvojového programu Zpístupnní dalšího vzdlávání pedagogických pracovník základních škol s roníky pouze I. stupn. Všechny uitelky i vychovatelka se do programu zapojily. Dotaci UZ jsme erpaly v první poloviny roku Podailo se nám vyerpat všechny prostedky. Plánovaných akcí jsme se zúastnily a získané informace byly využity a ješt budou zúroeny pi naší další spolené práci. Systémem školení prošlo pt pedagog. Zapojily se do programu pracovnice základní školy, mateské školy i školní družiny. Využily jsme nabídku školení tématicky potebných a místn dostupných. Absolvovaly jsme deset seminá. Na nkteré jeli zástupci MŠ spolen se ZŠ s cílem zkvalitnit spolupráci a zlepšit metodickou provázanost obou našich škol. Celkem jsme získaly 95 hodin školících program, což znamená v prmru 19 hodin na jednu uitelku. V rámci mezinárodního programu etwinning naše škola navázala prvotní kontakt se základní školou podobného typu jako jsme my. ZŠ a MŠ Nižná, z Nižné nad Oravou, ze Slovenska. Komunikace probíhá elektronicky. Jazyková bariera pro zaátek není obtížná. V tomto programu se teprve rozkoukáváme. V budoucnu bychom chtli po zvládnutí technické stránky a zažití pravidel vyzkoušet kontakt s anglicky mluvícím partnerem. L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdlávání v rámci celoživotního uení V souasné dob není naše škola do této oblast zapojena. M Údaje o pedložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdroj V souasné nemáme a podaný projekt, který by sploval uvedené podmínky. Poslední realizovaný projekt je uveden v bod J. Jde o projekt, který napsala editelka Mgr. Jana Jandová. Podaný projekt byl spolu s žádostí o dotaci z rozvojového programu na DVPP od MŠMT úspšný. Škola tak získala pro pedagogy úelovou dotaci vy výši K. N Údaje o spolupráci s spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery pi plnní úkol ve vzdlávání Ustavující schze se konala Pedsedou ZOOS byla zvolena Eva Jirsáková. Pihláška do odborové organizace byla u nás podána Dne byla podepsána kolektivní smlouva.j. 95/2009. K je v lenem organizace 7 zamstnanc. Podklady z ZŠ a ŠD zpracovala Mgr. Jana Jandová Podklady z MŠ pipravila vedoucí uitelka Erika Haselmannová V eských Hemanicích Výroní zpráva byla schválena školskou radou

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více