extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism."

Transkript

1 Nové trendy eské krajní pravice New trends Czech extreme right Autor: Josef Smolík Petra Vejvodová Abstract This article deals with the description of selected trends concerning Czech extreme right. Ideological and strategic transformation, image change and using new communication canals are issues analysed in detail. Further are introduced selected concepts concerning Czech extreme right. Concept of "Fortress Europe" is also discussed as well as Italian concept Casapound and a relatively new phenomenon in the area of lifestyle - hardbass. Changes related to communication and promotion of extreme right ideas are also described. Keywords extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism. Úvod Tento text se vnuje deskripci vybraných trend v prostedí eské krajní pravice. Podrobnji jsou analyzovány ideové a strategické promny, zmna image a využívání nových komunikaních kanál, vetn sociálních sítí a moderních technologií. Dále jsou pedstaveny i vybrané nosné koncepty v prostedí eské krajní pravice. Popsán je koncept Pevnost Evropa a diskutován je i italský koncept Casapound, identifikována byla i zmna image v prostedí krajní pravice a popsán je i relativn nový fenomén v oblasti životního 91

2 stylu hardbass. Diskutovány jsou rovnž zmny vztahující se ke komunikaci a propagaci krajn pravicových pevážn antisystémových myšlenek. Píspvek aktualizuje dní ve zkoumaném prostedí. Navazuje svým charakterem na doposud publikované výstupy, které se vnovaly této problematice v minulé dekád (srov. Mareš 2003a, 2003b, Charvát 2007, Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová 2011). Rámec celého textu charakterizuje snaha o zachycení nových trend a prvk, tudíž je text pojat jako výet tchto aktuálních zmn a jednotlivé ásti tohoto lánku do jisté míry pedstavují samostatné celky spolen vypovídající o tom, jak se krajní pravice inovuje. Každá ást se vnuje jednomu trendu i prvku. Pestože se vnujeme pouze krajní pravici, je nutné konstatovat, že obdobný vývoj a zmnu ve strategiích, konceptech a využívání nových komunikaních technologií lze zaznamenat i v prostedí krajní levice (viz Danics 2003, Charvát 2007). S ohledem na zámr je použita deskriptivní metoda, jejímž smyslem je podat obraz specifických podrobností jev. Konkrétn lze hovoit o tzv. reduktivní deskripci, která se zamuje na omezený poet kategorií (viz Ferjeník 2000: ). V tomto pípad se zamujeme krom dílích prvk, jako je zmna image, pevážn na koncepty, které se v krajní pravici v R objevují. Koncept vnímáme jako abstrakci reprezentující njaký objekt, vlastnost objektu nebo fenomén (Hendl 2005: 33). Krom primárních a sekundárních zdroj je píspvek postaven na datech získaných dlouhodobým pozorováním, které vychází z induktivního pístupu (viz Disman 2000: 76). Krajní pravice Souasná eská krajní pravice je složena nejenom z politických stran, ale i ze zájmových skupin, obanských sdružení, neformálních a neregistrovaných uskupení (k tomu srov. Mareš 2003, Danics 2003). Také je nutné konstatovat, že krajní pravice je složena ze dvou znan odlišných typ. První typ lze oznait jako radikáln pravicový, pípadn nacionalistický (složený z integráln národního a integráln katolického proudu), 92

3 druhý jako proud oteven antisystémový, tj. neonacistický 1 (blíže viz Rataj 2006, Strmiska 1998, Mareš 2003a, Hloušek, Kopeek 2010). Jak však na nmeckém píkladu upozoruje Mikulíková (2010), nemají tyto dva proudy krajní pravice jasné ohraniení a v mnoha pípadech se rozdíly stírají, což se mj. projevuje ve využívání totožných koncept, strategií atp. Než se však dostaneme k jednotlivým konceptm, strategiím a mobilizaním tématm, je nutné konstatovat, že eská krajní pravice se od 90. let 20. století zmnila, a to jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Na celé krajnpravicové scén došlo mj. k tmto zmnám: Na základ demografických zmn ubylo mladých píznivc (vtšinou prvovoli) krajní pravice. V porovnání s devadesátými léty poklesl poet rasov motivovaných vražd. Došlo k vtší radikalizaci nkterých krajnpravicových skupin, které se dopouštjí sofistikovanjšího násilí nap. ve vztahu k policejním složkám (nap v Perovi v Janov). Akce krajnpravicových politických stran, ale i obanských sdružení i neregistrovaných organizací jsou více medializované. V rámci eské krajní pravice jsou více pebírány zahraniní strategie, vzory, témata a styl (srov. Smolík 2010). Práv poslednímu bodu se budeme vnovat podrobnji, piemž následující trendy, strategie a koncepty je nutné vnímat jako vybrané. Dlouhodobé strategické vize Jako cílová státoprávní vize je asto hlásána Evropa národ (nebo také: evropská 1 Neonacismus jako ideologie vycházející z historického nacismu pedstavuje sms panárijského rasismu, antisemitismu a militantního nacionálního socialismu nahrazujícího demokracii (srov. Mareš 2003b, Charvát 2007). 93

4 íše, pevnost Evropa viz dále), která odkazuje k ist evropským (bílým) národm a je reakcí na pítomnost imigrant z mimoevropských zemí, jejichž kultura a náboženství se liší od evropských koen a jsou vnímány jako nesluitelné s evropskou civilizací. Novodobý rasismus ásti neonacistického hnutí se posunul smrem od biologického rasismu o nadazenosti a podazenosti ras ke kulturnímu rasismu, jenž alespo rétoricky opouští systém nadazenosti a podazenosti a zdrazuje nesluitelnost kultur a náboženských zvyklostí (srov. Charvát 2007, Kalamár a kol. 2011). Uvnit hnutí ale stále platí koncept nadazenosti árijské rasy a ve veejných projevech jsou cizinci vnímáni i nadále jako parazité s primitivními návyky. V souvislosti s pojetím ras absolutn je odmítán koncept multikulturalismu. Multikulturní pístup spolenosti zapíinil míšení ras, posiluje migraci a zpsobuje, že se pvodní evropské národy stávají ve svých státech utiskovanými menšinami (Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová 2011, Vegrichtová 2012). Práv nacionálnsocialistická bílá Evropa je v souasné dob zájmem a cílem, který v neonacistickém hnutí rezonuje a nachází ohlas (srov. Danics 2002). I když je asto nejasné, jaké státní hranice a jaké státní celky budou v novém uspoádání existovat. Tento cíl je jedním z hlavních zájm souasné eské neonacistické scény, která ješt ped zhruba deseti lety ešila historická témata a fungovala bez vtšího politického zájmu uvnit scény, a tak byla izolována v eské kotlin. Pistoupením k tomuto cíli se zaadila do evropského neonacistického hnutí, se kterým sdílí spolený cíl a nachází tak ideové partnery. Adaptace panárijského konceptu umožnila eským neonacistm vnovat se souasné situaci, souasným otázkám a peklenout historické zkušenosti, což umožuje nap. výraznou orientaci eských neonacist na nmeckou scénu. Na eské scén tedy v souasné dob pevládá white power neonacismus, nadazující bílou rasu nebo zdrazující její specifinost (Mareš, Vejvodová 2011: 77). Prostedkem k dosažení bílé Evropy je zpravidla válka, která je podle zahraniních vzor nazývána i eskými neonacisty jako svatá rasová válka i anglickou zkratkou RAHOWA (Racial Holy War), pípadn i bžnými pojmy jako rasová válka i obanská válka. V eských koncepcích této války hraje krom antisemitských 94

5 a protipisthovaleckých prvk znanou roli i boj proti Romm. Prbh války i její strategie jsou však nevyjasnné. Válka je chápána jako celosvtová, piemž se poítá i se snížením potu svtové populace. Koncept pevnost Evropa Pomrn známý je pohled nahlížející na krajní pravici, respektive na její velkou ást, primárn prostednictvím jejího odporu k pisthovalcm, zpopularizovaný asi nejvíce Meindertem Fennemou a jeho spolupracovníky. Téma (pedevším ilegální) migrace je významným fenoménem, který se odráží i v nkterých konceptech krajn pravicových politických stran (viz Davies, Jackson 2008: 26). Z hlediska nkterých eských politických subjekt a jimi využívaných koncept a strategií, lze zmínit i koncept pevnost Evropa. Tento koncept lze spatovat ve tech odlišných historických etapách: 1. Jednalo se evropské území okupované nacistickým Nmeckem v období ped invazí spojeneckých vojsk v období II. svtové války. Tento koncept je také znám pod pojmem Festung Europa. Nutno podotknout, že s tímto vykonstruovaným termínem pracovala pedevším nacistická propaganda, která v zájmu informaní války spojovala termín Festung Europa s obnovováním tzv. árijské civilizace. Stejn tak byl termín využíván ke strategickým defenzivním plánm proti vojenským aktivitám Velké Británie a pozdji USA. 2. O pevnosti Evropa se také uvažuje pi debatách ohledn ilegální migrace do zemí EU, resp. do tzv. Schengenského prostoru 2 (1985/1995). Pojem je využívám i pedstaviteli EU, pípadn nevládními proimigrantskými a protirasistickými organizacemi. Koncept pevnost Evropa je používán v souvislosti s pisthovaleckou politikou EU a míí na ustanovení, podle kterého mají sice neomezenou svobodu sthování zajištnu píslušníci lenských stát, nikoli ovšem 2 Schengenská dohoda byla podepsána v roce 1985 (tehdy pouze 5 státy), v roce 1995 byly odstranny pohraniní kontroly a vznikl tzv. Schengenský informaní systém. 95

6 lidé z takzvaných tetích stát (Schrötter 2003: 131). 3. Koncept pevnost Evropa je využívaný i populistickými, antiimigraními a krajnpravicovými politickými stranami (ale i nevládními organizacemi a volnými skupinami tohoto proudu). Koncept pevnost Evropa je krajní pravicí neonacistického smru zatím opomíjen, nicmén v jednotlivých diskusích je zmiováno a zdrazováno i toto téma. Obecn je diskurs tohoto konceptu ovlivován vzájemným vztahem mezi odbornou diskusí o migraci a prosazováním tzv. bílé Evropy ve form násilných aktivit píznivc krajní pravice (pedevším nacionálních socialist). Pevnost Evropa je konceptem, kterému vnují pozornost i politici jako je nap. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Angela Merkelová, Silvio Berlusconi ad. Vtšinou se jedná o reakci na píliv imigrant na Kanárské ostrovy i ostrov Lampedusu a do dalších destinací (v minulosti došlo napíklad k mezinárodnímu 3 nedorozumní mezi Itálií a Francií). V každém pípad je nutné tento koncept vnímat jako zcela legitimní a využívaný v diskusích i mimo prostedí krajní pravice. Vtšinou se o pevnosti Evropa hovoí v souvislosti se zmnami v migraních zákonech, jak v pípad jednotlivých stát, tak i samotné EU. Koncept pevnost Evropa není v prostedí krajní pravice dostaten reflektován, i když jednotlivé parciální argumenty jsou rozšíené dostaten. Celý koncept je však typický pro populistické (nkdy se uvádí i neopopulistické), antiimigraní a národovecké politické strany, jako jsou napíklad Le Penova Národní fronta (Front National, FN) ve Francii, NPD v Nmecku 4, postfašistická Národní alianci (AN) i regionalistická Ligu 3 Nkteré státy již od Schengenské smlouvy (1985) upozorují, že prostupnost vnjší hranice EU z hlediska ilegální migrace je zajištna zcela nedostaten. Tato otázka zaala být aktuální i v souvislosti s politickými zmnami v severní Africe v roce NPD v jednom ze svých tí základních pilí zmiuje i tzv. boj o hlavy (Kampf um die Köpfe), což je strategie, jak apelovat a agitovat (nejenom) v prostedí krajní pravice. Tato agitace má pedstavovat i jednotlivé koncepty a možnosti vývoje Evropy a evropské kultury obecn 96

7 Severu v Itálii (Lega Nord), Vlámský blok (VB) v Belgii i Švýcarská lidová strana (Schweizerichse Volkspartei) (k tomu srov. Davies, Jackson 2008: 52 53, Hloušek, Kopeek 2010: ). Koncept pevnost Evropa má nkolik rovin. Pedevším se zmiují tyto roviny: demografická, socio-ekonomická (pracovní trh, sociální politika stát i EU), kulturní, bezpenostní (kriminalita, organizovaný zloin, terorismus), politická a lidskoprávní (dle Mareš a kol. 2011). 1. Demografická rovina odkazuje pedevším ke koenm migraních vln do Evropy, zmiuje i demografické ukazatele, které popisují proces tzv. stárnutí (i vymírání) Evropy. V prostedí krajní pravice tato rovina vyvolává obavy z konce bílé civilizace a stimuluje diskusi o násilném prosazení bílé Evropy v rámci revoluních a násilných aktivit. 2. Socio-ekonomická rovina se dostává do popedí i v rámci mainstreamových diskusí, které se zabývají vztahem mezi imigranty a jejich možné asimilace, resp. s utváením uzavených ghett, jež mají výrazné negativní socio-ekonomické dopady na majoritní spolenost. V této rovin neonacistická scéna argumentuje pedevším tím, že pisthovalci poškozují trh práce (snižují cenu práce) a dožadují se sociálních dávek, což je z dlouhodobého hlediska neúnosný stav, který bude eskalovat s množstvím neuspokojených žadatel o sociální dávky a dalšími dopady na majoritní spolenost (nap. zhoršením sociální politiky obecn 5 ). V této souvislosti neonacisté upozorují na nedostatenou kontrolu zamstnávání ilegálních migrant ze strany národních stát i EU. Požadují zmnu legislativy a operují s konceptem repatriace (navrácení ilegálních migrant do domovského státu). Z hlediska diskuse o konceptu pevnost Evropa se k této vizi vyjadují i ekonomové, (viz. Mikulíková 2010: 105). 5 V zahranií bylo známé heslo francouzské Národní fronty: dva miliony nezamstnaných jsou dva miliony pisthovalc (viz Davies, Jackson 2008: 316). 97

8 kteí v souasnosti vyjadují nemožnost a nereálnost akceptovat tento koncept, protože ekonomiky jednotlivých stát i EU jsou natolik provázané (v dsledku globalizaních tendencí), že jakékoliv uzavení evropské ekonomiky by znamenalo chaos a hospodáský propad. 3. Kulturní rovina se vnuje vztahu mezi dominantní kulturou a minoritními kulturními vzory, které nejsou dle zastánc krajní pravice kompatibilní s vtšinovou (západní) kulturou. V souvislosti s kulturní nekompatibilitou imigrant píznivci krajní pravice odkazují nap. k tzv. trestným inm ze cti, k dalším odlišným zpsobm chování, prožívání a vnímání imigrant. Do této oblasti se promítají i faktory náboženství (pedevším v souvislosti s radikálním islámem), rituál, tradic a kognitivních vzorc minorit. V konceptu pevnost Evropa je kulturní rovina jedna ze stžejních. Pedstavitelé krajní pravice se oste vymezují vi cizím kulturním vzorcm (napíklad s odkazem na knihu Samuela P. Huntingtona Stet civilizací 6 ). Koncept pevnost Evropa pedpokládá, že by v Evrop mla být bránna (i pímo uzákonna) kultura vycházející z kesanských tradic, pípad ást krajní pravice prosazuje tradice pedkesanské (což se vyskytuje pedevším na úrovni subkultur spjatých s pohanstvím) (k tomu srov. Nonnemann 2004). Zajímavá je rovnž úrove xenofobních nálad v jednotlivých evropských spolenostech, které jsou asto reflektovány v jednotlivých sociologických výzkumech (srov. CVVM 2008). Bohužel z przkum nevyplývá, zda jednotlivé kritické a odmítající postoje u respondent jsou výsledkem emocionálních (napíklad na základ selektivních mediálních zpráv) i racionálních (na základ zkušeností) konstrukcí. Koncept pevnost Evropa na této úrovni vnímá Evropu jako unifikovanou jednotku, která je reprezentována tzv. západní civilizací, která je v defenziv proti sílícím migraním tlakm pedevším z Asie a Afriky. Tento koncept rovnž pedpokládá, že spolenost, resp. bílá Evropa musí být 6 Huntington si všímá podobné role a postavení islamistických a evropských radikálnpravicových (antiimigraních) politických stran v národních stranicko-politických systémech a nazývá je dokonce vzájemným zrcadlovým obrazem (viz Huntington 1997: 237). 98

9 soudržný a kulturn homogenní celek. Imigranti mimoevropského pvodu jsou tedy zcela nepijatelní z hlediska hlavní argumentace pedstavitel krajní pravice. Z hlediska konceptu pevnost Evropa je nutné dodat, že pedstavitelé krajní pravice operují s mylnou premisou, že evropská kultura je nemnná a trvalá. 4. Bezpenostní rovina se zabývá dopady a dsledky imigrace pro Evropu. Kritizována jsou nedostatená opatení, která vedou k zvýšenému pílivu imigrant do Evropy a ve svém dsledku se projevují ve zvýšené kriminalit, organizovaném zloinu (na etnické bázi) a v potenciálních teroristických a násilných aktivitách, resp. v pouliních nepokojích (argumentováno je nepokoji ve Francii, Velké Británii i Belgii v minulých letech). Pedstavitelé krajní pravice z pohledu tohoto konceptu za viníky celé situace oznaují kosmopolitní elity jednotlivých stát i pedstavitele EU, stejn jako jednotlivé policejní složky (vetn zpravodajských služeb). Bezpenostní rovina je vnímána i širší veejností v pípad pouliního násilí, rabování, žháských útok na automobily, banky a obchody atp. S tmito fakty pracují i pedstavitelé krajní pravice, kteí na webových stránkách upozorují na dopady nevhodn koncipované imigraní politiky jednotlivých stát i celé EU (v R to byla napíklad Národní strana, Odpor i Dlnická strana). Z pozic souasné krajní pravice je nutné vnímat pedevším striktní prosazování tvrdší politiky proti ilegální migraci a odmítání humanitární pomoci zemím tetího svta (která de facto vede k zvýšenému pílivu imigrant z tchto oblastí). 5. Politická úrove tohoto konceptu ze strany pedstavitel krajní pravice odkazuje k politickému zastoupení menšin a pisthovalc, což je nepijatelné, nelogické a destruktivní z hlediska konceptu pevnost Evropa. Politická reprezentace by mla být tvoena pedevším tzv. historickými národy, které mají vlastní národní stát, evropskou historii a evropské hodnoty. 99

10 6. Lidskoprávní úrove je v tomto konceptu zejmá pedevším v rámci debat mezi pedstaviteli krajní pravice a levicovými organizacemi (asto nevládními organizacemi, organizacemi pracujícími s imigranty, anarchistickými a trockistickými organizacemi). Koncept lidských práv je kritizován a zpochybován a je zcela nepijatelný pro koncept pevnost Evropa. Z hlediska neonacistických argument je vyzdvihována nerovnoprávnost imigrant, kteí pouze parazitují na konceptu lidských práv, aniž by se o prosazování a dodržování lidských práv snažili ve svých domovských krajinách. Levicová argumentace pímo pracuje s rasismem EU a odsuzuje imigraní politiku jednotlivých stát, oznauje pedstavitele tchto stát za xenofoby a v mnoha pípadech za rasisty. V nkterých propagandistických materiálech krajní levice jsou uvádny i poty obtí imigrant, kteí zahynuli na cest do pevnosti Evropa. Tyto obti jsou zmiovány napíklad Organizací pro migraci (Organization for Migration) ad. V tchto materiálech je zcela úelov pipisována píina smrti jednotlivých imigrant tzv. pevnosti Evropa. Stejn tak jsou úelov popisována bezpenostní opatení a postupy vi ilegálním migrantm v zemích EU (viz Mareš a kol. 2011). Pi shrnutí konceptu pevnost Evropa tak lze uinit nkolik závr: 1. Koncept byl využíván v rámci válené propagandy již ve 40. letech 20. století. 2. Koncept není charakteristický pouze pro krajní pravici i neonacistickou scénu, ale používají jej i zástupci národních stát, které se stávají cílovou destinací pro imigranty. 3. Koncept pevnost Evropa má nkolik rovin: demografickou, socio-ekonomickou, kulturní, bezpenostní, politickou a lidskoprávní. 4. Koncept pevnost Evropa je vnímán prizmatem vztahu mezi kesanskou Evropou a muslimskými 7 imigranty, piemž je kladen draz i na události z 11. záí 2001 (War 7 Na zaátku 21. století je celkový poet muslimských pisthovalc ve státech Evropské Unie odhadován na pibližn 15 milión, z toho nejvtší komunity jsou usazeny ve Francii (asi 4 milióny), Nmecku (nco mezi 2,5 a 3 milióny) a Velké Británii (2 milióny), mimoto jsou muslimové obecn na jednom z pedních míst na svtovém žebíku natality a lze tedy pedpokládat, že jejich podíl na obyvatelstvu Evropy se bude dále zvyšovat. (Zondlak 100

11 on Terrorism) (viz Davies, Jackson 2008: ). Celkov lze shrnout, že tento koncept bude využíván i v budoucnosti pedevším antiimigraními a pravicovpopulistickými politickými stranami, piemž se nabízí i potenciál pro neonacistická uskupení, která by jej mohla nahradit obecnjšími tezemi o bílé Evrop. Casapound Zcela novým konceptem, jehož možnosti a limity pro uplatnní jsou v souasné dob eským neonacistickým hnutím diskutovány, je Casapound. Casapound pedstavuje nový italský neofašistický koncept, který navazuje na snahu neonacistického a neofašistického hnutí o vstup do veejného prostoru a získání široké podpory u veejnosti, s ímž je spojena uritá míra modernizace, umírnnosti smrem k veejnosti (uvnit hnutí naopak radikalita vzrstá) a pedevším profesionalizace. Profesionalizace je klíovou charakteristikou neonacistického hnutí nového tisíciletí. V pípad Casapound se dokonce jedná o manažerské vedení a vytvoení manažer pro jednotlivé aktivity. Casapound je italskou organizací, která se prezentuje jako kulturní a politická asociace zabývající se pedevším sociálními a politickými problémy souasné Itálie a bojující za životní prostor italského národa. Ideologicky se hlásí k neofašismu. Sami sebe oznaují za fašisty tetího tisíciletí i tetí pozici (ani levice, ani pravice) (van Loyen 2013). Uvnit organizace je bžným tématem Mussolini a fašismus; lenové organizace prosazují revizionistické pohledy na historii (Birdwell 2012). Navenek, vi veejnosti, je od ideologické zátže fašismu oproštna. Jako jednu z hlavních myšlenek prosazují vlast národ stát, což souvisí s fašistickou ideologií. Casapound je založena na angažovanosti ve veejném prostoru v problematice sociální a celospoleenské s cílem psobit jako legitimní síla, která bojuje za práva sociáln slabších, proti imigraci 2009: 17). 101

12 apod. Masová imigrace je vnímána jako nž, který eže na ob strany, který zrauje a ponižuje jak hosta, tak hostitele (Anonym 2011). Casapound reflektuje reálné sociální problémy italské spolenosti. Zárove se zamuje na mládež, pedevším svými aktivitami v kulturní oblasti, psobností v univerzitních kruzích a moderním designem. Poátky jejího vzniku se datují již do druhé poloviny 90. let 20. století, kolem hudební skupiny Zetazeroalfa. Na jejím základ se zaalo rodit hnutí mladých neofašist, kteí se rozhodli k vtší angažovanosti (Bartlett, Birdwell, Froio 2012: 21; Birdwell 2012). Hnutí získalo prostory pro svoji innost v roce 2003, kdy v ím zaalo okupovat státní budovu. Tato obsazená budova je pojmenována Casa Pound podle italského básníka Erzy Pounda, jenž podporoval Mussoliniho fašistický režim a stala se centrálou hnutí. Postupem asu hnutí obsadilo další ímské budovy Casa d Italia Parioli, Casa d Italia Boccea a Casa d Italia Torrino, které ale byly posléze vyklizeny policií. Hnutí následn v ím obsadilo nap. i bývalou stanici metra, kde se v souasnosti poádají koncerty a další kulturní akce, a další budovy, které bu slouží k bydlení, nebo jako kulturní a sociální centra (Mareš a kol. 2011). Postupem asu se sídla Casapound rozrostla po celé Itálii a squatting byl inkorporován jako legitimní souást hnutí a strategie (pvodn se jedná o rys anarchistické levice). Hnutí v souasné dob ítá asi 1000 aktivist (nkteré zdroje uvádí až 2000, viz Délský potáp 2009) a desítky tisíc sympatizant. Hnutí disponuje v souasné dob asi 50 kanceláemi po celé Itálii. Zájem hnutí o politiku byl stvrzen vstupem Casapound do neofašistické strany Fiamma Tricolore. Po volebním neúspchu a vnitních neshodách Casapound stranu opustilo. Na lokální úrovni hnutí vytváí vazby na krajnpravicové politické strany i nadále, a to skrze kandidatury do místních zastupitelstev. Platí ale, že si hnutí snaží udržet tvá hnutí ulice. Hlavními mobilizaními tématy jsou tedy témata sociální. Casapound prosazuje napíklad právo na bydlení skrze bezúroné hypotéky (tzv. sociální hypotéky) pro chudé rodiny ve státem vlastnných domech (Bartlett, Birdwell, Froio 2012: 23; Mareš a kol. 2011). Nárok na pjku by byl samozejm omezen pouze na pvodní italské 102

13 obyvatelstvo. Nevztahovalo by se na rodiny imigrant. Celorepubliková kampa zacílená na sociáln slabší (neimigrantské) obyvatelstvo doplnná o pímé akce (okupování státních budov) mla za následek ástenou akceptaci jejich návrhu v rámci oficiální politické diskuze. Casapound také podporuje dlnická hnutí. Píkladem je podpora zamstnanc spolenosti Fiat v Turín v roce Casapound obsadilo prodejnu Fiat, aby tak protestovalo proti propouštní zamstnanc a plánm automobilky pesunout výrobu do zahranií. Stranou nezstává ani humanitární pomoc, nap. pomoc s úklidem v zaplavených oblastech Toskánska (Gazzetta di Reggio 2010). K aktivitám Casapound patí rovnž kulturní programy. ada budov Casapound slouží jako kulturní centra a komunitní centra pro mládež. Hnutí organizuje koncerty, výstavy, konference i autorská tení. Mezi jejich aktivity patí i tzv. teatro non conforme (nekonformní divadlo). Hnutí vnuje velkou pozornost své vlastní prezentaci. Jako jeden z nejdležitjších nástroj jim slouží nová média. Casapound provozuje vlastní internetovou televizi, internetové rádio a vydává dva tištné asopisy. Rétorika postrádá tžkopádné ideologické zatížení a naopak mluví prostým jazykem, používají chytlavá hesla. Casapound rovnž provozuje na patnáct vlastních knihkupectví. Aktivní jsou i v oblasti sportu, kdy poádají rzné sportovní turnaje a akce, organizované jejich vlastními sportovními asociacemi. Vedou oddíl horské turistiky La Muvra, školu rugby a tým vodního pola v ím, hokejový tým v Bolzanu, fotbalovou školu v Lecce. Organizují i dobrovolnické sdružení na pomoc handicapovaným. Hnutí vlastní i nkolik bar, kde se aktivisté mohou scházet a trávit veery (Délský potáp 2009; Délský potáp 2013). Casapound se podailo rozrst i mezi stedoškolské a vysokoškolské studenty, pro které vytvoilo studentskou organizaci Blocco Studentesco. Organizace má mimo jiné své zástupce v samosprávných univerzitních orgánech v ím a poádá studentské demonstrace nap. proti úsporám ve školství (libricom.org 2011). 103

14 Casapound pedstavuje další vývojové stádium neonacistické a neofašistické scény, které souvisí s celosvtovým trendem vstoupit do všech oblastí života lovka a zcela ho vtáhnout do scény. Po ideové stránce tyto organizace a hnutí odhazují ideové bemeno a soustedí se na sociální problémy prostého obyvatelstva. Zárove vytváejí aktivity ve všech oblastech života. Svým lenm nabízejí krom politické aktivity a prosazování politických zájm i aktivity volnoasové. Nabízené volnoasové aktivity navíc již nemají charakter pouhého vysedávání u piva a návštvy koncert, a i to se odehrává ve vlastních podnicích v podnicích vlastnných leny hnutí. Na píkladu Casapound je patrné, že zasahují i do oblasti kultury, vzdlávání, charity i nabízejí zamstnání pímo v hnutí. lenové mají možnost poslouchat vlastní rádio i televizi nebo íst danou literaturu. Mládež má možnost po školní výuce navštvovat komunitní centra, sportovní kroužky a rovnž bhem pobytu ve škole se nabízí možnost lenství ve studentském spolku. Hnutí svým lenm nabízí v podstat tém vše, což má za následek, že jedinec již nemá potebu hnutí opouštt a stýkat se s lidmi mimo hnutí. Tento jev je patrný nap. i v Nmecku, kde se jednodenní hudební festivaly rozšíily na víkendový formát, v rámci nichž jsou nabízeny rzné doplkové aktivity, vetn tch, které mají zaujmout dti a ženy. Casapound, pestože v novém a lépe vypadajícím balení, nabízejí stále stejnou ideologii vypjatého nacionalismu a nesnášenlivosti. Tento pijatelný formát vi veejnosti však pedstavuje o to vtší bezpenostní riziko. ást eské neonacistické scény vnímá Casapound relativn pozitivn práv proto, že se hnutí podailo proniknout do bžného života veejnosti. Pedevším autonomní nacionalisté vnímají koncept pozitivn. Sami se snaží o pijatelnjší formát pro veejnost, viz sbírky pro psí útulky, ištní les od odpadk, pomoc pi záplavách apod. Kladenští neonacisté se ke konceptu Casapound hlásí skrze využívání italského hesla Non conforme, kterým se oznauje práv Casapound. Italské hnutí je intenzivn prezentováno na internetových stránkách revolta.info, na Národní myšlence i na stránkách mostecké militantní neonacistické organizace Radical Boys Brüx. 104

15 Neonacisté odporující konceptu Casapound argumentují pedevším tím, že v eských podmínkách není možné nastartovat innost, kterou provádí italské hnutí, pedevším z dvodu represivnjšího prostedí. Nemožné se jim jeví pedevším organizování kulturních a vzdlávacích akcí. Zárove poukazují na to, že italská mládež má k politickému aktivismu mnohem blíže než eská. Pro eské odprce Casapound je stále pijatelnjší nmecký model, práv z dvodu systémové podobnosti a podobnosti struktury politických píležitostí. Dílí posuny v konceptech krajní pravice Jako v pípad nmeckého modelu, i v eském prostedí mžeme pozorovat další (i dílí) zmny ve vývoji neonacistického hnutí. Jedním z posledních fenomén, který se z nmecké scény penesl do R, byl autonomní nacionalismus, který souvisí stejn jako Casapound s trendem profesionalizace a pedevším v tomto pípad s trendem modernizace a snahou oslovit souasnou mládež skrze jiný (mén kontroverzní) styl oblékání a skrze inkorporaci moderních styl hudby i života jako takového hip hop, rap, skate styl (podrobnji viz Vejvodová 2008). Na nmecké a stejn tak i eské scén tento posun znamenal otevení se mladším generacím a celkové omlazení neonacistické scény, což s sebou pineslo i negativum v podob otupení ideologické nápln celého hnutí a celkové rozvolnní. ada mladých pívrženc si neonacistické hnutí vybrala nikoli z ideologických dvod, ale spíše kvli nekonformnosti a adrenalinu. ást nmecké neonacistické scény, pedevším autonomní nacionalisté, na tento stav reagují snahou navrátit se k pvodním ideologickým koenm. ást tamní scény v rámci své rétoriky zdrazuje nacistické koeny jejich ideové nápln a nebojí se oznait sama sebe za neonacisty. Krom oživení ideologie dochází k posílení centralizace autonomních nacionalist (což odporuje pvodnímu konceptu) a k celkovému utužení hnutí. Neonacisté si od tohoto kroku slibují odchod nejmladších len, kteí se vkov pohybují v rozmezí let, a posílení identity hnutí vetn radikalizace. K posunu dochází ist na 105

16 ideologické úrovni. Black block stylu, NS street artu a rzných NS hudebních styl se vzdávat nehodlají (Interview s Alexanderem Häuslerem, ). Vzhledem ke kopírování nmeckého modelu eskými neonacisty je na míst výše popsané sledovat i v R. Zajímavým jevem, který se intenzivn objevuje pedevším v roce 2011, je draz na strasserovský typ nacionálního socialismu. Siln je artikulována revoluce, antikapitalistický postoj, sociální pístup a solidarita. Toto potvrdilo vystoupení zástupce rakouské neonacistické politické strany National Volkspartei Güntera Rehaka na prvomájovém shromáždní DSSS v roce 2011 v Brn, který ve svém projevu zaal odkazem ke Karlu Marxovi a jeho postoji ke kapitalismu, který tento eník sdílí, a pokraoval tídní solidaritou, která je nutná, ale samozejm pouze v rámci národa. Protiimigraní naladní tedy zstává, i pestože je pejata levicová rétorika a víra v levicové principy. Ty nabývají v neonacistické scén šovinistického charakteru. Peneseme-li se na úrove problematiky formalizované krajní pravice a její snahy úastnit se volebních klání a dojít i njakého pípadného zisku, mžeme v posledních letech pozorovat snahu reagovat na neúspch pi volbách a hledat jiné cesty. Jednou z možných cest je napojování se na rzné projekty a iniciativy, které nemají protidemokratické cíle, ale vystupují proti vlád a politickým pomrm v eské republice. Tyto projekty a iniciativy nejsou antisystémové i antidemokratické. Jsou to protestní iniciativy, do nichž se pokusili nebo pokoušejí antidemokratické síly proniknout a využít je ve svj prospch. Takovýmto iniciativám pak mže hrozit zneužití i diskreditace ze strany píznivc krajní pravice (srov. Vejvodová 2012: 5). Zm na image V oblasti image a stylu pokrauje trend nastoupený s rozšíením autonomního nacionalismu v R. Autonomní nacionalismus byl v eském prostedí pijat jako nástroj, jehož úkolem bylo mimo jiné zmodernizovat a zatraktivnit neonacistické hnutí pro mladou 106

17 generaci jako zdroj lenské základny. To znamená nabídnout nco zajímavého. Autonomní nacionalismus jde cestou otevení se moderním subkulturním stylm. Autonomní nacionalismus umožnil jednotlivcm odpoutat se od zprofanované skinheadské image, protože pijal vizuál autonomní levice tedy kompletn erné obleení bez jakýchkoliv nášivek a obrázk, tzv. Black block styl. Zárove odstartoval revoluci na NS hudební scén a podpoil vznik nových NS hudebních styl, které nemusí být nutn spojené s metalovou a punkovou hudbou, do té doby v podstat jediné hudební žánry pítomné na neonacistické scén. V souasné dob na neonacistické scén existují hudební styly jako NS hip hop i NS reggae. Autonomní nacionalismus je založen na myšlence, že je naprosto jedno, jak se lovk obléká (zde je v tom pípad zajímavé pijetí jednotného Black block stylu, který opt vytváí jistou míru uniformity), jak má ne/ostíhané vlasy a jakou hudbu poslouchá (více viz Vejvodová 2008). Dležitý je politický názor, který musí být jednotný a musí rezonovat. Toto navazuje na snahu neonacist vstoupit do veejného prostoru a v nm prosazovat vlastní politické názory. Poslední dekáda eského neonacismu je charakteristická práv posunem politických zájm neonacistického hnutí na první pozici v žebíku priorit. Neonacisté si uvdomili, že pokud chtjí prosadit své zájmy, je poteba vystoupit z ústraní (hospod, soukromých veírk apod.) na svtlo a oslovit veejnost, získat další leny, tzn. do jisté míry se stát více pijatelným hnutím pro veejnost, jak po vizuální stránce, tak po rétorické. Zástupci Dlnické strany, jako oficiální politické strany (nyní Dlnické strany sociální spravedlnosti), se skrze vizuální psobení snaží dojem odpovdné politické strany rovnž posílit. V posledních nkolika letech je patrný posun v drazu na tuto složku prezentace. Sladné obleky a upravená vizáž jsou bžnou souástí veejného vystupování. Opt to vychází z trendu obdobných politických stran v zahranií. Nejznámjším píkladem je bývalý pedseda rakouské krajnpravicové populistické strany Svobodomyslných Jörg Haider, který velice dbal o svj vzhled, ímž posiloval dojem odpovdného politika. 107

18 Hardbass Relativn novým fenoménem v oblasti životního stylu a v oblasti hudby je hardbass. Jedná se o specifický hudební styl a projev, který mimo jiné provozuje ást neonacistické scény pedevším neonacistická mládež ve mstech. Jedná se o tanec na elektronickou hudbu s pevážn ruskými texty na veejném prostranství, jako jsou námstí, stadiony, parky, ulice, nákupní centra, banky, restaurace i kostely mstská veejná prostranství jsou dležitým rysem. Jeho podstatou je jednoduchý tanec na tvrdou elektro hudbu (techno) založenou na tvrdých a rychlých beatech a heslovitých frázích. Hardbass byl do eského prostedí pevzat ze stát východní Evropy, pedevším se jedná o Rusko a Ukrajinu. Hardbass v sob obsahuje jednak rovinu ideologickou, ale rovnž rovinu vztahující se k maskulinit a obecn k vnímání tla (Smolík, Kajanová 2011). Elektronická hudba je doplnna o texty v heslovité podob. Tematicky jsou zamena na nelegální migraci, národní jednotu, rasismus, kritiku spolenosti apod. Image úastník tance není dležitá, resp. jednotlivci zstávají vrni black block stylu. Používány jsou masky na obliej kvli znesnadnní identifikace. Bhem tance jsou asto zapalovány svtlice. Dležitým prvkem jsou kryptogramy jako krátká sdlení ostatním. Taneníci mají asto na svých trikách a mikinách hesla z krajn pravicového prostedí, kterým ostatní lenové scény rozumí. Objevují se i ísla jako 14 a 88. íslo 14 odkazuje ke trnácti heslm Davida Lanea, prominenta a ideologa neonacistické scény, We must secure the existence of our people and a future for white children. íslovka 88 znamená nacistický pozdrav Heil Hitler. Hardbass je píkladem konfuze styl fotbalového chuligánství, skinheadské subkultury a tanení scény. I proto se tento styl rozvíjí pedevším v zemích východní Evropy, kde je silné propojení fotbalových chuligán a krajní pravice (Smolík, Kajanová 2011). Pvodn se ale nejedná o styl vytvoený v krajn pravicovém prostedí, naopak pvodn se jedná o apolitický hudební výraz. Do krajn pravicové scény byl tento styl pouze pejat. Hardbass je v rámci krajnpravicové scény mimo jiné spojen i se zdravím životním 108

19 stylem žádné drogy a alkohol neboli Straight Edge. V Rusku a na Ukrajin taneníci hardbassu tímto zpsobem podporují život bez alkoholu a drog. Hardbass provází heslo: S námi tancuj, život bez drog pstuj (Praguehardbass 2011). V eské republice jde více o zábavu a sebeprezentaci. Jednotlivé mstské skupinky samy sebe natáí pi tanci a soutží mezi sebou, kdo natoí lepší a nápaditjší provedení hardbassu, vetn originality místa, kde tanec uskutení. Pro propagaci hardbassu užívají internet. Jednotlivá videa jsou voln ke zhlédnutí na Youtube.com. V rámci sociální sít Facebook mají vlastní skupinu a vznikla i webová stránka praguehardbass.cz, která slouží k pestavení Hardbassu a shromažuje informace o Hardbassu v zahranií. Uvnit neonacistické scény Hardbass psobí rozepe, a to s ohledem na nepvodnost stylu. ada len neonacistické scény odmítá Hardbass a poukazuje na jeho pvod v africké kultue, v anarchistické scén, na úzkou provázanost tanení scény a drog apod. (a už se jedná o pravdivé i nepravdivé argumenty). Ze strany kritikasto zaznívá argument, že se jedná o opií kulturu a retardované, bezcílné hopsání. Hardbass uvnit scény odstartoval stejnou debatu, jako se vede ohledn NS hip hopu. Velká ást píznivc vnímá Hardbass jako zpsob zábavy a provokaci. Veejnost se cítí pi kontaktu s Hardbassem na veejných místech nejistá, ohrožená a pociuje strach. Samotný tanení projev psobí neekan a agresivn. Pocit ohrožení podporuje i použití masek, které asto taneníky stylizují do hororových kreatur. Napadání kolemjdoucích ale není cílem tchto performancí, tudíž žádné bezprostední ohrožení oban R nehrozí. Prožitek z hardbassu umocuje fakt, že taneníci jednají beztrestn. Definovat jednotlivé trestné iny i pestupky je velice obtížné, pokutovat taneníky lze nap. až v pípad, že se jedná o výtržnost i pro svoje pedstavení využívají památky (sochy, památníky apod.). Videa zachycující tanec tak asto vyobrazují i nemožnost zásahu Policie R, což psobí povzbuzujícím dojmem v rámci neonacistické scény. Na videích je natoena pítomnost policist, kdy policisté hovoí s nkolika úastníky, aniž by ostatní pestali tancovat. V pípad Hardbassu je však teba upozornit na skutenost, že tento styl není charakteristický pouze pro úzké skupiny z neonacistického prostedí, ale stává se v mnoha 109

20 pípadech širokou platformou souasné mládeže, které jde spíše než o ideály nacionálního socialismu o samotný styl, který nabízí možnost šokovat, provokovat a zkoušet trplivost veejnosti pi veejných hudebních a taneních produkcích. Propagace a komunikace Nejen v pípad Hardbassu je dležitou formou prezentace internet. Moderní technologie a komunikaní prostedky umožují neonacistické scén úinn šíit svoji propagandu a oslovit velké množství lidí. Youtube.com slouží jako oblíbený propaganí kanál pro prezentaci videí. Jednotlivé buky a organizace na tento server umisují mobilizaní videa a videopozvánky na veejné akce. Specifickým pípadem je využívání sociálních sítí jako Facebook. Tento fenomén umožuje neonacistickému hnutí vytváet hustou internetovou sí pekraující státní hranice a posilovat spolenou identitu jeho len. Virtuální NS hnutí je v tomto ohledu velmi silné a jednotné. Sociální sít umožují sympatizantm anonymn projevovat své názory, vytváet komunitu a celé hnutí je rovnž snadno dostupné celé spolenosti. Relativn novým prostedím, ve kterém se neonacisté propagan prosazují, je oblast graffiti, což souvisí s ideologickými zmnami smrem k autonomnímu nacionalismu, Casapound apod. Tradicionalistická ást neonacist naopak graffiti odmítá, protože ho stále vnímá pedevším v souvislosti s inností levicové alternativní scény. Pesto s ohledem na snahu oslovit mládež došlo i ve vztahu graffiti a neonacismu ke zmn. Nkteí neonacisté užívající graffiti se snaží profilovat dokonce v rámci tzv. Widerstand Streeart (streetart odporu), piemž i v R užívají nmeckou zkratku WSA (písmeno S uprosted zpravidla píší ve tvaru Sig-Rune ) (Mareš a kol 2011: 12). WSA (resp. crew tj. voln peloženo jako parta - v Brn) již uspoádala i soutže o nejlepší graffiti, kterých se zúastnilo nkolik tým z celé R. WSA lze tedy chápat jako jistou formu kampan s vytvoenými organizaními bukami, které jsou propojeny s dalšími strukturami neonacistického hnutí. Snahou WSA je nejen prezentovat tradiní 110

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce.

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce. Pátá kapitola ZNAK ZNAK PREZENTACE 5.0. Cíl prezentace Osvtlit dvody, jež vedly k pijetí znaku erveného kíže a pozdji znaku erveného plmsíce. Pipomenout pravidla používání znaku a poukázat na možná zneužití.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy)

České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) Miroslav Mareš a kol. Analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky Odbor bezpečnostní politiky Brno 2011 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Sociální a politické

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. eské Vánoce : od vzniku republiky do sametové revoluce / Petr a Pavlína Kourovi Praha : Dokoán, 2010 -- 356 s., [34] barev. obr. píl. :. -- eština.

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Prezentace moderního pojetí rétoriky prostednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...)

Prezentace moderního pojetí rétoriky prostednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...) Mgr. Michal Kístek, M.Phil., Ph.D. Ústav eského jazyka Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Prezentace moderního pojetí rétoriky prostednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...) A modern presentation

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU

HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU Jan FUKA, Ondřej SVOBODA HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU Abstract: The primary instrument for strategic management of sustainable development in the region is

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více