Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství"

Transkript

1 FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy k erpání úelov urených finanních prostedk státního rozpotu (dotace) na proškolení uitel v rámci projektu PI - Informaní gramotnost [Ministry of Education methodical instruction to the usage of specially determined financial resources of state budget for teacher training within the project Information Literacy] / -- eština In: Vstník MŠMT R -- [CZ] -- Ro. 58,.9 (2002), s Pokyn pro koordinovaný postup k použití dotací na proškolení uitel v rámci projektu Informaní gramotnost. Obecné podmínky, odpovdnost editele, finanní prostedky, pihlašování do kurz, školicí stediska a vyútování úelových prostedk. další vzdlávání uitel ; financování ; rozpoet ; pidlení finanních prostedk ; informatická výchova ; informatika ; smrnice ; ministerstvo školství ; poítaová gramotnost ; eská republika 2. Lepší orientace v hospodaení s penzi, hlavní cíl finanní gramotnosti ve školách / [Better orientation in money management, the main aim of financial literacy in schools] / Olga Šedivá -- eština In: Školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 19 (2008), s. 3. Informace o spoleném materiálu ministerstev školství, financí a prmyslu a obchodu Systém budování finanní gramotnosti v základních a stedních školách. 1

2 Nápl finanní výchovy na základní škole: hospodaení rodiny, formy penz a placení. Témata pro stední školu: orientace ve spoení, úvrech, daních. peníze ; rodinný rozpoet ; výchova ; ekonomické vzdlávání ; základní škola ; stední škola ; obsah výuky ; Systém budování finanní gramotnosti v základních a stedních školách ; finanní gramotnost 3. Mami, pro nemáme peníze? / [Mum, why we haven't got money?] / Scarlett Wilková -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 5 (2008), s V život dnešních dtí hrají peníze dležitou roli. Vznikají rozdíly mezi dtmi, které vyrstají v rodinách bohatých nebo naopak sociáln slabých. Znamená však bohatý = spokojený? Dti se musí nauit znát hodnotu penz. Ministerstvo školství pipravuje projekt, podle njž se dti budou uit základy finanního vzdlávání v rámci programu Systém budování finanní gramotnosti. výchova dítte ; názor ; životní úrove ; bohatství ; chudoba ; projektová metoda ; hodnotový systém ; finanní gramotnost 4. Projekt Rozumíme penzm uí žáky zodpovdnému pístupu k financím / [We understand money project teaches pupils responsible approach to finance] / Zlata Šástková -- eština In: Školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 17,. 14 (2009), s. 7. Informace o novém projektu finanního vzdlávání na základních školách, který má akreditaci ministerstva školství. Zkušenosti z pilotní fáze projektu, probíhající v letech Témata výukových lekcí: náklady na bydlení, pjky a dluhy, osobní rozpoet apod. Forma výuky: projektové dny. Semináe pro lektory finanního vzdlávání i pro celé uitelské sbory. vzdlávání ; domácí hospodáství ; rodinný rozpoet ; peníze ; projekt ; projektová metoda ; základní škola ; finanní gramotnost 5. Finanní gramotnost ve vzdlávacím procesu / [] / Eva Rathouská-Grmelová a Lukáš Hula -- eština In: Odborné vzdlávání; -- ISSN Ro. 12,. 5 (2008), s

3 Systém budování finanní gramotnosti na základních a stedních školách. Finanní gramotnost je penžní, cenová a rozpotová. Standardy finanní gramotnosti pro základní a stední školy. znalost ; dovednost ; peníze ; zpsobilost ; všeobecné vzdlání ; základní škola ; stední škola ; finanní gramotnost ABC Pstování finanní gramotnosti ve vzdlávání stedoškolák / [Developing financial literacy in secondary education] / Vladimíra Petrášková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Matematika, fyzika, informatika : asopis pro výuku na základních a stedních školách -- ISSN Ro. 19,. 3 (2009), s V prosinci 2007 byl vypracován dokument Systém budování finanní gramotnosti na základních a stedních školách, který schválila vláda. Jde v nm o pozvednutí vtšinou nízké úrovn finanní gramotnosti obyvatelstva. Autorka v lánku prezentuje ešení situací, zda nakupovat na splátky i využít spotebitelský úvr (sušika prádla, obývací stna, oprava stechy). matematika ; uivo ; ešení úloh ; financování ; rodinný rozpoet ; stední škola ; finanní gramotnost 7. Rozumíme penzm / [Understanding money] / Peter Herbert ; [Autor interview] Ivana Honsnejmanová -- eština In: Moderní vyuování : asopis pro nové programy v eském základním školství -- ISSN Ro. 15,. 4 (2009), s Informace o projektu Rozumíme penzm, který uí žáky zodpovdnému pístupu k financím. Zámrem projektu je seznámit žáky s principy hospodaení s penzi a základní nabídkou finanních produkt a služeb. Jde také o zprostedkování základ zodpovdného rozhodování. Realizátorem projektu je obanské sdružení AISIS, jeho odborným garantem GE Money Bank. Hlavní souástí lánku je rozhovor s pedsedou pedstavenstva a generálním editelem GE Money Bank, který se týká úasti a zapojení tohoto penžního ústavu do projektu (dvody, cíle, realizace, spolupráce s AISIS apod.). základní škola ; obanská výchova ; peníze ; rodinný rozpoet ; ekonomické vzdlávání ; spotebitelská výchova ; finanní gramotnost 3

4 8. Projekt Rozumíme penzm se rozšiuje do základních škol dalších kraj / [We Understand Money project extends to primary and lower secondary schools of other regions] / Zlata Šástková -- eština In: Školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 18,. 4 (2010), s. 7. Informace o projektu finanního vzdlávání žák základních škol a uebnici Rozumíme penzm. Témata jednotlivých výukových lekcí. Cíl projektu: nauit žáky správn se rozhodovat pi finanním zabezpeování svých poteb a pání. Webové stránky projektu s informacemi pro uitele i žáky. ekonomické vzdlávání ; žák ; základní škola ; vzdlávací projekt ; cíl výchovy ; uebnice ; webová stránka ; finanní gramotnost 9. Finanní vzdlávání vstupuje do škol / [Finance education is entering schools] / Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 113,. 3 (2010), s Je spoleensky žádoucí, aby se dti už na základní škole nauily znát hodnotu penz, jak hospodait a jak s penzi zacházet jako spotebitelé. lánek pináší zkušenosti nkolika pilotních škol, které se jako úastníci projektu Rozumíme penzm (tvrce o. s. AISIS) zkušebn vnují finannímu vzdlávání žák 2. stupn. Uitelé povení touto výukou musí absolvovat kurz, na jehož konci obdrží osvdení. Tím se stávají certifikovanými uiteli pro pedmt Rozumíme penzm a mžou se vnovat finannímu vzdlávání. Kurz je akreditován ministerstvem školství. peníze ; spotebitelská výchova ; výuka ; vzdlávací projekt ; žák ; základní škola ; pilotní projekt ; druhý stupe ; další vzdlávání uitel ; projekt ; kurs ; AISIS (sdružení) ; Rozumíme penzm ; finanní gramotnost ; finanní vzdlávání 10. Finanní gramotností proti zadlužování / [Through financial literacy against insolvency] / Olga Šedivá -- eština In: Školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 18,. 15 (2010), s. 3. Zaazení finanního vzdlávání do rámcových vzdlávacích program stedních škol a uiliš. Píruka NÚOV Finanní gramotnost - úlohy a metodika. Témata zahrnutá 4

5 do výuky finanní gramotnosti: ceny, finanní produkty, osobní finance. Zkušenosti autor píruky a dalších pedagog s výukou finanní gramotnosti ekonomické vzdlávání ; rámcový vzdlávací program ; stední škola ; stední odborné uilišt ; metodická píruka ; obsah výuky ; pedagogická zkušenost ; finanní gramotnost ; finanní vzdlávání 11. Nebezpeí finanní negramotnosti / [Danger of financial illiteracy] / Oldich Odvárko, Jarmila Robová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy 6 In: Matematika, fyzika, informatika : asopis pro výuku na základních a stedních školách -- ISSN Ro. 19,. 8 (2009/2010), s Neuspokojivý stav ochrany spotebitele v R. V r vydalo Ministerstvo financí materiál Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti ochrany spotebitele na finanním trhu. Nutnost finanní gramotnosti. Její ti složky (gramotnost penžní, cenová a rozpotová). 11 drobných úloh z oblasti obchodu a služeb, vhodných pro 6 a 7. roník ZŠ. matematika ; trh ; ešení úloh ; základní škola ; peníze ; spotebitelská výchova ; esko. ; finanní gramotnost ; roník 6 ; roník 7 ; ochrana ; spotebitel 12. Hospodait s penzi se dti nauí už ve škole / [Already in school children learn how to handle money] / Lucie Celbová -- eština In: Archa : zpravodaj o výchov a využití volného asu dtí a mládeže -- ISSN Ro. 2010,. 1 (2010), s. 16. Od bezna 2010 ministerstvo školství zkušebn zaazuje do výuky základních a stedních škol pedmt Finanní gramotnost. Základním cílem tohoto rozhodnutí je poteba, aby školy z dtí a mladých lidí vychovaly obany, kteí budou svým financím rozumt, budou vdt, co si mohou dovolit a co ne, co se budou umt orientovat na trhu finanních produkt a služeb. žák ; základní škola ; stední škola ; spotebitelská výchova ; peníze ; výuka ; výchovn vzdlávací cíle ; cíl výchovy ; školská politika ; finanní gramotnost ; finanní vzdlávání 5

6 13. Školy se stále více zajímají o finanní gramotnost : [Schools have been ever more interested in financial literacy: competition could help as well] / pomoci jim má i soutž / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 113,. 13 (2010), s. 13. Finanní gramotnost je typickým píkladem pro vzdlávání v rámci mezipedmtových vztah. Jednotlivé školy zaazují toto téma do výuky rzn. Klíovým pedmtem je obanská výchova, stranou ale nestojí ani další pedmty. Finanní gramotnost žák základních a stedních škol lze nyní ovit prostednictvím soutže, kterou od února do kvtna 2010 vyhlásilo ministerstvo školství. spotebitelská výchova ; peníze ; výuka ; mezipedmtové téma ; mezipedmtové vztahy ; obanská výchova ; soutžení ; znalost ; žák ; základní škola ; stední škola ; ministerstvo školství ; finanní gramotnost ; finanní vzdlávání 14. Téma Finance [The theme of Finance] / -- eština In: Dnešní svt -- ISSN , -- Ro. 5,. 4 (2009/2010), s Pedkládané mezipedmtové téma finance lze využít jak ve výuce finanní gramotnosti, tak v hodinách zempisu a dalších pedmt. Obsah: Majetek a vlastnictví. Peníze a mna. Mince, bankovky a jejich výroba. Veejné finance. Bankovní systém. Mezinárodní finanní instituce. Hospodáská krize atd. Na konci lánku jsou k tomuto tématu uvedeny ukázky testových úloh a pracovních list pro základní a stední školy. zempis ; peníze ; ekonomika ; bankovnictví ; hospodáská krize ; výuka ; mezipedmtové téma ; mezioborový pístup ; spotebitelská výchova ; test ; pracovní sešit ; ukázka ; základní škola ; stední škola ; finanní gramotnost ; finanní vzdlávání Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší : STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více