INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 12/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové podob pes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese 1. Training teachers to use new technologies impacts multiple ecologies : [Výcvik uitel ve využívání nových technologií ovlivuje více aspekt prostedí: dkazy z celostátní iniciativy] / evidence from a national initiative / Niki Davis, Christina Preston, Ismail Sahin -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: British Journal of Educational Technology [Tištný text] -- ISSN , - - Ro. 40,. 5 (2009), s. [861]-878. Využití dkaz z národní iniciativy zamené na výcvik všech uitel v Anglii ve využívání informaních a komunikaních technologií. Porovnání nejmén a nejvíce efektivních forem výcviku. Charakteristika efektivní formy výcviku: Pt doporuení pro návrh a realizaci výcviku uitel ve využívání ICT. Ekologický pístup, který zamuje výcvik na konkrétní tídu, školu a region. Draz na kvalitu pípravy instruktor výcviku. další vzdlávání uitel ; výcvikový kurs ; informaní technologie ; vzdlávání ; vzdlávací technologie ; didaktické využití poítae ; efektivnost vzdlávání ; školní prostedí ; výcvik instruktor ; kvalita ; Anglie ; Velká Británie 2. Primary pupils' use of information and communication technologies at school and home / [Využívání informaních a komunikaních technologií žáky primárních škol ve škole i doma] / Neil Selwyn, John Potter, Sue Cranmer -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 24 1

2 In: British Journal of Educational Technology [Tištný text] -- ISSN , - - Ro. 40,. 5 (2009), s. [919]-932. Výsledky przkumu pístupu k informaním a komunikaním technologiím a jejich využívání žáky pti britských základních škol v rámci školních i mimoškolních aktivit. Využívání poíta, internetu, nejoblíbenjší a nejmén oblíbené poítaové aplikace. Vliv ICT na uení žák v rzných typech inností. Možnosti zlepšení využívání ICT pro výuku a uení. informaní technologie ; didaktické využití poítae ; poíta ; poítaové aplikace ; Internet ; výuka ; uení ; žák ; postoj žáka ; základní škola ; výsledek výzkumu ; Velká Británie 3. Schüler mit Asperger Autismus : [Žáci s Aspergerovým syndromem (autismus): pedagogicko-didaktické strategie a mluvení o autismu ve tíd] / Pädagogischdidaktische Strategien und das Sprechen über Autismus in der Klasse / Jürgen Moosecker -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 26 In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN , -- Ro. 60,. 11 (2009), s Žák s Aspergerovým syndromem je vzhledem ke své zvýšené citlivosti a intenzit vnímání asto ve škole vystaven stresu. Také pro uitele znamená výuka autistického žáka zvýšenou mentální zátž. Nástin vhodných pedagogických a didaktických strategií, které usnadují výuku a zárove umožují postiženému žáku, aby projevil svj pozitivní potencionál (individuální pístup, ritualizace výukových krok, podpora sebehodnocení, motivace). Význam sociálních vztah autistického žáka k vrstevníkm ve tíd. autismus ; vnímání ; stres ; autistický jedinec ; psychická zátž ; didaktika ; individuální pístup ; motivace uení ; vztahy mezi vrstevníky ; Aspergerv syndrom 4. Probleme mit der Psychomotorik : [Problémy s psychomotorikou: mže opravdu úinn podporovat všechny dti se speciáln vzdlávacími potebami?] / Kann sie wirklich alle Kinder mit besonderem Förderbedarf wirkungsvoll fördern? / Dietrich Eggert -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 25 In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN , -- Ro. 60,. 11 (2009), s

3 Jak psobí menší pohybové aktivity na žáky s poruchami uení v procesu školní výuky; analýza odborné literatury na toto téma (od 70. let do souasnosti). Vliv dlouhodobé psychomotorické práce s dtmi (uíme se celým tlem) na školní výkon; zlepšování kognitivních a verbálních schopností, adaptace na nové školní prostedí, sociálních kompetencí. Nejúinnji psobí dlouhodobá psychomotorika na žáky s nejslabšími výkony. pohybový rozvoj ; pohybová výchova ; psychomotorika ; psobení ; porucha uení ; prospch ; zlepšení ; poznávací schopnost ; školní adaptace 5. Schüler am Fachunterricht beteiligen : [Úast žák ve výuce pedmt: využití her s rolemi jako metody úasti žák] / Rollenspiele als Methode zur Beteiligung nutzen / Hans Berkessel -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge -- ISSN X -- Ro. 61,. 7-8 (2009), s Úast žák ve výuce pedmt vyžaduje metodické uspoádání, které umožuje vyjádení zájm a pedstav žák a jejich výmnu a podporu. Píklad výuky pedmtu sociální nauka a úasti žák ve výchov k demokracii. Argumenty pro a proti zízení žákovského parlamentu. Dležitá role parlamentu ve veejné žákovské diskusi o rozmrzelosti z politiky. Postoje žák v uritých rolích (nap. starosta a jeho oponenti). Možnosti aktivního podílu žák ve výuce a vyjádení jejich názor a postoj. výuka ; vyuovací pedmt ; žák ; participace ; základní škola ; žákovská samospráva ; obanská výchova ; hraní role ; aktivní metoda 6. Wie bekommen Schüler Einfluss auf den Unterricht? : [Jak získávají žáci vliv na vyuování?: více úasti pozorováním a zptnou vazbou] / mehr Beteiligung durch Beobachtung und Rückmeldung / Mats Ekholm -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge -- ISSN X -- Ro. 61,. 7-8 (2009), s Zptná vazba žák - podstatná souást úasti žák na výuce. Pro zptnou vazbu je dležitá schopnost pozorování toho, co se dje pi vyuování. Sta konkretizuje na píkladu ze Švédska, jak mže být systematicky podporován rozvoj schopnosti pozorování. Uitelé potebují od žák zptnou vazbu, aby vidli, jak probíhá uební proces u žák, jak jsou jím ovlivováni a jak uení u žák funguje. 3

4 výuka ; uitel ; žák ; participace ; zptná vazba ; rozvíjení schopností ; pozorování ; základní škola 7. Sonda do problematiky informovanosti uiteov o AD/HD / [Probe into the problem of teachers' knowing about ADHD] / Helena Hrubišková, Hana Dulíková - - slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: Pedagogické rozhady -- ISSN , -- Ro. 18,. 4 (2009), s Shrnutí výsledk przkumu mezi uiteli slovenských základních a stedních škol, zameného na jejich informovanost o píinách ADHD a prognóze dtí s touto poruchou, na možnosti realizace individuálního pístupu k nim a na používané pedagogické pístupy k žákm s touto diagnózou. uitel ; základní škola ; stední škola ; názor ; znalost ; lehká mozková dysfunkce ; hyperaktivita ; nepozornost ; individuální pístup ; výsledek výzkumu ; Slovensko ; ADHD 8. Edukacja do demokracji / [Demokratická výchova] / Zofia Napiórkowska -- polština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Zycie szkoly -- ISSN , -- Ro. 64,. 10 (listopad) (2009), s Struný popis demokratické výchovy v základní škole podle systému C. Freineta. Základním prvkem je respektování práv dtí a spolupráce uitele s nimi pi vyuování. Uitel by neml postupovat podle zažitých schémat, ale psobit na žáky svým píkladem, poskytovat jim pocit bezpeí, pomoci a povzbuzení. Žáci by mli pracovat podle svých možností a schopností a respektovat spolužáky. Funkce rady tídy a úkoly uitele pi její organizaci. Tídní noviny. demokratická výchova ; freinetovský systém ; základní škola ; uitel ; osobnost ; vztah uitel-žák ; práva dítte ; bezpenost ; pomoc ; vztahy mezi vrstevníky ; role uitele ; školní asopis ; žákovská samospráva ; Freinet, Célestin, ; Freinet, Célestin, ; Polsko 9. Eine Frage der Qualität? Die Rolle der Hausaufgabenqualität für Hausaufgabenverhalten und Leistung / [Otázka kvality? Role kvality domácích 4

5 úkol na postoj k domácím úkolm a výkonu] / Swantje Dettmers, Ulrich Trautwein, Oliver Lüdtke -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Unterrichtswissenschaft -- ISSN , -- Ro. 37,. 3 (2009), s Píspvek se vnuje vztahu mezi podntností domácích úkol a jejich vypracováním. Ukazuje se, že žáci, v jejichž tídách byly vyhodnoceny domácí úkoly jako dobe vybrané, vykazují vyšší úrove výkonu než žáci jiných tíd. Žáci, kteí vnímají domácí úkoly jako píliš nároné, vykazují však horší výkony v matematice než jiní žáci. domácí úkol ; pedagogický výzkum ; matematika ; žák ; výkon ; provedení úkolu ; prospch 10. Kompetencje zawodowe nauczycieli szkół specjalnych / [Kompetence uitel speciálních škol] / Ditta Baczała -- polština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Nowa szkola -- ISSN X, -- Ro. 65,. 8 (padziernik) (2009), s Diskuze o integraci postižených žák a o zizování speciálních škol není v Polsku stále ukonená. V souasnosti existují oba typy škol. Pro výuku dtí s tžším nebo kombinovaným postižením jsou potební speciální pedagogové. Autorka uvádí, jaké musí mít speciální pedagog vzdlání a zabývá se jeho charakteristikou. Ml by být osobností, akceptovat žáka takového, jaký je, pracovat odpovdn a umt zjistit to, co žákovi jde a co dlá rád. K nejtžším úkolm patí získání skutené autority. Samozejmostí pro nho musí být stálé doplování vzdlání (slouží mimo jiné i jako obrana proti syndromu vyhoení). speciální pedagog ; vzdlávání uitel ; další vzdlávání uitel ; zpsobilost ; integrace žáka ; speciální škola ; diskuse ; osobnost ; vztah uitel-žák ; odpovdnost ; syndrom vyhoení ; pomoc ; Polsko ; autoritativnost 11. High School Science Teachers' Views of Standards and Accountability / [Pohled stedoškolských uitel pírodovdných pedmt na standardy a odpovdnost] / Lisa A. Donnelly, Troy D. Sadler -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Science Education -- ISSN , -- Ro. 93,. 6 (2009), s. [1050] Americký výzkum zjišoval, jak stedoškolští uitelé pírodovdných pedmt pijímají reformu pírodovdného vzdlávání, která je založena na státních standardech. Sledoval, jak uitelé modifikují kurikulum na základ standard a jak vnímají dopad standard na studenty i na uitele své školy. V rozhovorech uvádli 5

6 uitelé jak pozitiva odpovdnosti založené na standardech, tak i negativa tohoto pístupu. Podle postoj k reform byli rozdleni do 6 kategorií a byly vyvozeny závry pro další vzdlávání uitel podporující reformu. uitel ; pírodovdný pedmt ; postoj uitele ; reforma ; školská reforma ; inovace ve vzdlávání ; vzdlávací standard ; kurikulum ; další vzdlávání uitel ; výsledek výzkumu ; USA 12. The Link Between Policy and Practice in Science Education : [Spojení mezi politikou a praxí v pírodovdném vzdlávání: role výzkumu] / the Role of Research / Peter J. Fensham -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Science Education -- ISSN , -- Ro. 93,. 6 (2009), s. [1076] Vztah mezi pedagogickým výzkumem, vzdlávací politikou a pedagogickou praxí. Vliv vzdlávací politiky na strukturu školního kurikula. Problematické uplatnní výsledk pedagogického výzkumu v oblasti pírodovdného vzdlávání v praxi a vzdlávací politice. Výzkumy PISA a TIMSS a vzdlávací politika. Pedagogický výzkum by ml podporovat zmnu v politice a praxi pírodovdného vzdlávání. školská politika ; výchovn vzdlávací praxe ; psobení ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; pírodovdný pedmt ; výuka ; kurikulum ; TIMSS PISA Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší : STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více