z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,"

Transkript

1 Výročí zpráva 2O13

2 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu procesů, které v bace probíhaly. Už dříve jsem ve svém úvodím slově k výročí zprávě aší baky za rok 2012 upozorňoval a skutečost, že musí být důrazě řešea otázka ávratosti a kvality úvěrového portfolia a že je uté učiit další ezbyté kroky k vitří stabilizaci baky. Důkladá revize úvěrového portfolia, kterou jsme provedli ve druhém čtvrtletí loňského roku, ukázala, že zátěž z miulosti je větší, ež jsme předpokládali. Iteziví dialog s EGAPem, který pojišťoval většiu problematických úvěrových případů ukázal, že Česká exportí baka poese vyšší ztráty ež v miulosti odhadovala a proto se vedeí rozhodlo pro dotvořeí opravých položek k těmto úvěrovým případům. Kdybychom teto razatí krok eučiili, aše baka by ztrácela schopost obezřetě fugovat v souladu s regulatorími požadavky a ásledě účiě pomáhat kokureceschoposti ašeho exportu, a tím i zaměstaosti v České republice, což je aším hlavím posláím. Dovolte mi, abych se zastavil u dvou důležitých a stěžejích bodů v rámci obchodí strategie baky. Nejprve bych chtěl zdůrazit, že aším hlavím zdrojem fiacováí jsou emise dlouhodobých a středědobých dluhopisů, které baka vydává s eodvolatelou a bezpodmíečou státí zárukou. Nejedá se tedy, jak ěkdy bývá mylě uváděo, o přímé fiacováí ze státího rozpočtu. Dále bych chtěl upozorit a fakt, že ašimi kliety jsou často společosti, které jsou schopé split zakázku velkého rozsahu či realizovat projekt dodávky velkého ivestičího celku. Jejich fugováí je pro kokureceschopost české ekoomiky a získáváí ových mimoevropských trhů klíčové. Jsou to totiž právě oy, které se často, a to i v roli geerálích dodavatelů, účastí projektů a obchodů s velkou referečí hodotou. Bohužel takových společostí eí v aší zemi moho, a avíc se a mimoevropských trzích musí potýkat se zdatou zahraičí kokurecí, podporovaou rozsáhlými systémy státí podpory exportu. Jsem přesvědče, že tato skutečost eí pro ás špatou vizitkou, ale aopak tím ejlepším možým důkazem, že aše posláí plíme beze zbytku. Bez aší podpory by totiž řada velkých exportích příležitostí aše exportéry buď zcela miula, ebo by se a ich podíleli pouze v roli subdodavatelů s ižší marží, tedy i s ižšími odvody do státího rozpočtu, a také s ižším pozitivím vlivem a zaměstaost. Z výše uvedeého vyplývá, jak je pro českou ekoomiku bezchybé fugováí České exportí baky důležité. Přitom ovšem esmí ztrácet schopost a vůli jít do rizika v těch případech, kdy je toto riziko vyvážeo eopakovatelou příležitostí pro český export a zároveň profesioálě ošetřeo. Teritoria, která takové příležitosti abízejí, a druhé straě vyžadují ejvyšší možou obezřetost, se kterou je uto k takovým příležitostem přistupovat. Vaší pozorosti určitě eujde, že jsme v miulém roce dosáhli před zdaěím velmi pozitivího provozího a hospodářského výsledku. Neméě důležité je i dosažeí dostatečě vysokých úrokových výosů, což způsobilo, že jsme v loňském roce emuseli žádat o stadardí dotaci z titulu úrokových rozdílů. Dotace ze státího rozpočtu se tedy omezila pouze a krytí ákladů spojeých s tvorbou opravých položek. Poté, co se ám podařilo baku stabilizovat, chceme i v roce 2014 adále pracovat a její trasformaci, a to takovým způsobem, aby její vitří struktura i postaveí v exportím ekosystému odpovídalo výzvám moderích forem fiacováí exportu. Rozšíříme úvěrové portfolio baky o ové produkty, které bychom chtěli zavést v poloviě roku. Nové vedeí baky pak bude itezivě pracovat a koceptu aší práce do budouca. Navrheme jasé a efektiví směry rozvoje baky podle ejpřísějších stadardů a ejlepší bakoví

3 praxe. To vše a základě podrobé aalýzy stavu současého bakovího trhu v České republice a a základě možostí českých exportérů a zahraičích trzích. V eposledí řadě provedeme aalýzu samoté kostrukce, postaveí a kapitálového vybaveí ČEB. Jsme přesvědčei, že aše baka má zcela jedozačý a velmi jasě vymezeý okruh čiosti. Dle ašeho ázoru má fugovat pouze tam, kde chybí obslužost komerčího bakovího sektoru ebo je ěčím omezea. Je aprosto zbytečé, abychom soukromý bakoví sektor suplovali a pouštěli se masivě do obchodů, které jsou a budou fiacovatelé privátími bakami. Pouze tam, kde je ČEB ezastupitelá, je uté si (reálě) jasě říci, co, kdy a jak můžeme zvládout. Naším cílem je moderí, efektiví a udržitelé fiacováí českého exportu v aprosto trasparetím prostředí. Ig. Jiří Klumpar přeseda představestva a geerálí ředitel 2

4

5

6

7 Obsah Klíčové ukazatele 1. Profil České exportí baky, a.s Historie a vývoj České exportí baky, a.s Sídlo a práví forma emiteta, práví předpisy, kterými se emitet řídí při své čiosti 1.3. Zveřejěé dokumety 1.4. Další iformace o České exportí bace, a.s Správí, řídicí a dozorčí orgáy ČEB a jejich výbory 1.6. Orgaizačí schéma České exportí baky, a.s Prohlášeí o abseci střetu zájmů Zpráva představestva o podikatelské čiosti České exportí baky, a.s. a o stavu jejího majetku za rok Přehled o podikáí baky Obchodí čiost Vývoj stavu a struktury jistiy úvěrového portfolia Hlaví trhy, a kterých Česká exportí baka, a.s., působí Nově zavedeé produkty a čiosti Fiačí hospodařeí, hospodářské výsledky a stav majetku 2.2. Faktory ovlivňující hospodářskou a fiačí situaci ČEB v roce Textová část 3.1. Rizika, kterým je baka vystavea, a cíle a metody jejich řízeí Úvěrové riziko Trží riziko Refiačí rizika Riziko likvidity Operačí riziko Kapitálová přiměřeost a kapitálové požadavky 3.2. Rizikové faktory, které mohou ovlivit schopost emiteta plit jeho závazky z ceých papírů vůči ivestorům 3.3. Odměňováí osob s řídicí pravomocí 3.4. Přijaté peěžité a aturálí příjmy vedoucích osob a čleů orgáů baky za rok Iformace o kodexech 3.6. Popis postupů rozhodováí orgáů a komisí ČEB 3.7. Oprávěí auditoři 3.8. Soudí a rozhodčí řízeí 3.9. Výzamé smlouvy 4. Fiačí část Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládaou osobou a o vztazích mezi ovládaou osobou a ostatími osobami ovládaými stejou ovládající osobou ( propojeé osoby ) 5.1. Ovládaá osoba 5.2. Ovládající osoba 5.3. Účetí období 5.4. Ostatí propojeé osoby, jejichž vztahy jsou popisováy 5.5. Jié práví úkoy učiěé v zájmu ebo a popud propojeých osob 5.6. Ostatí přijatá opatřeí 5.7. Přijatá a poskytutá plěí 5.8. Soudí spory 5.9. Prohlášeí ke zprávě o vztazích

8 z z z Klíčové ukazatele eauditovaé jedotka Fiačí výsledky Čistý výos z úroků mil. Kč Čistý výos z poplatků a provizí mil. Kč Čisté provozí výosy včetě státí dotace mil. Kč Sížeí hodoty aktiv mil. Kč Provozí áklady celkem mil. Kč Daň z příjmu mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Rozvaha Bilačí suma mil. Kč Pohledávky za kliety mil. Kč Pohledávky za bakami mil. Kč Vklady klietů mil. Kč Vklady bak mil. Kč Emise dluhopisů mil. Kč Vlastí kapitál celkem mil. Kč Poměrové ukazatele Retabilita průměrého kapitálu (ROAE) % 3,86 1,62 Retabilita průměrých aktiv (ROAA) % 0,23 0,10 Kapitálová přiměřeost (dle ČNB) % 46,56 49,69 Aktiva a 1 zaměstace mil. Kč 538,55 461,29 Správí áklady a 1 zaměstace mil. Kč 1,997 1,88 Čistý zisk a 1 zaměstace mil. Kč 1,14 0,46 Ostatí údaje Průměrý evidečí stav zaměstaců zaměstaců Evidečí stav zaměstaců (k ) zaměstaců Poskytuté záruky mil. Kč Přísliby úvěrů mil. Kč Ratigové hodoceí dlouhodobé závazky Moody s A1 A1 Stadard & Poor s AA AA 7

9 z z z 1. PROFIL ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY, A.S Historie a vývoj České exportí baky, a.s. Česká exportí baka, a.s., (dále je ČEB ) je zapsáa v obchodím rejstříku vedeém Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Baka je emitetem ceých papírů a základě Smlouvy o vedeí evidece emise ceých papírů v cetrálí evideci ceých papírů v Cetrálím depozitáři ceých papírů, a.s., se sídlem v Praze 1, Rybá 14, PSČ , pod registračím číslem emiteta Na základě bakoví licece 1 vydaé rozhodutím České árodí baky č.j. 2003/3966/520 ze de , které abylo práví moci téhož de, dále a základě změy bakoví licece provedeé rozhodutím České árodí baky č.j. 2003/4067/520 ze de , které abylo práví moci de , změy bakoví licece provedeé rozhodutím České árodí baky č.j. 2005/3982/530 ze de , které abylo práví moci de , změy bakoví licece provedeé rozhodutím České árodí baky č.j. 2011/141/570 ze de , které abylo práví moci de a změy bakoví licece provedeé rozhodutím České árodí baky č.j. 2013/6197/570 ze de , které abylo práví moci de , je předmět čiosti České exportí baky, a.s., vymeze ásledově: podle ust. 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb., v platém zěí písm. a) přijímáí vkladů od veřejosti písm. b) poskytováí úvěrů podle ust. 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) ivestováí do ceých papírů a vlastí účet v rozsahu převoditelých ceých papírů emitovaých Českou republikou, Českou árodí bakou a zahraičími vládami, ivestováí do zahraičích dluhopisů a do hypotečích zástavích listů, ivestováí do ceých papírů emitovaých právickými osobami se sídlem a území České republiky písm. c) platebí styk a zúčtováí písm. e) poskytováí záruk písm. f) otvíráí akreditivů písm. g) obstaráváí ikasa písm. l) poskytováí bakovích iformací písm. m) obchodováí a vlastí účet ebo a účet klieta s devizovými hodotami, které ejsou ivestičím ástrojem, a se zlatem v rozsahu: obchodováí a vlastí účet se zahraičími dluhopisy; obchodováí a vlastí účet s peěžími prostředky v cizí měě; obchodováí a vlastí účet ebo a účet klieta s převoditelými ceými papíry emitovaými zahraičími vládami; obchodováí a vlastí účet ebo a účet klieta s peězi oceitelými právy a závazky odvozeými od výše uvedeých devizových hodot; obchodováí a účet klieta s peěžími prostředky v cizí měě; písm. o) čiosti, které přímo souvisejí s čiostmi uvedeými v bakoví liceci České exportí baky, a.s. poskytováí ivestičích služeb podle zákoa č. 256/2004 Sb., o podikáí a kapitálovém trhu (dále je záko o podikáí a kapitálovém trhu ) zahrující: hlaví ivestičí služby podle 4 odst. 2 písm. a) zákoa o podikáí a kapitálovém trhu, přijímáí a předáváí pokyů týkajících se ivestičích ástrojů, a to ve vztahu k ivestičím ástrojům podle 3 odst. 1 písm. d) téhož zákoa; podle 4 odst. 2 písm. b) zákoa o podikáí a kapitálovém trhu, prováděí pokyů týkajících se ivestičích ástrojů a účet zákazíka, a to ve vztahu k ivestičím ástrojům podle 3 odst. 1 písm. d) téhož zákoa; podle 4 odst. 2 písm. c) zákoa o podikáí a kapitálovém trhu, obchodováí s ivestičími ástroji a vlastí účet, a to ve vztahu k ivestičím ástrojům podle 3 odst. 1 písm. a) téhož zákoa, s výjimkou akcií ebo obdobých ceých papírů představujících podíl a společosti ebo jié právické osobě, a ve vztahu k ivestičím ástrojům podle 3 odst. 1 písm. c) a d) zákoa o podikáí a kapitálovém trhu; podle 4 odst. 2 písm. e) zákoa o podikáí a kapitálovém trhu, ivestičí poradeství týkající se ivestičích ástrojů, a to ve vztahu k ivestičím ástrojům podle 3 odst. 1 písm. d) téhož zákoa; 1 Bakoví licece ahradila povoleí působit jako baka vydaé Českou árodí bakou České exportí bace, a.s., de a změěé de

10 doplňkové ivestičí služby podle 4 odst. 3 písm. a) zákoa o podikáí a kapitálovém trhu, úschova a správa ivestičích ástrojů včetě souvisejících služeb, a to ve vztahu k ivestičím ástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákoa; podle 4 odst. 3 písm. c) zákoa o podikáí a kapitálovém trhu, poradeská čiost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytováí porad a služeb týkajících se přemě společostí ebo převodů podiků. Přehled čiostí skutečě vykoávaých: a) přijímáí vkladů od veřejosti b) poskytováí úvěrů c) ivestováí do ceých papírů a vlastí účet v rozsahu převoditelých ceých papírů emitovaých Českou republikou, Českou árodí bakou a zahraičími vládami, ivestováí do zahraičích dluhopisů a do hypotečích zástavích listů, ivestováí do ceých papírů emitovaých právickými osobami se sídlem a území České republiky d) platebí styk a zúčtováí e) poskytováí záruk f) otvíráí akreditivů g) obstaráváí ikasa h) poradeskou čiost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytováí porad a služeb týkajících se přemě společostí ebo převodu podiků i) poskytováí bakovích iformací j) obchodováí a vlastí účet ebo a účet klieta s devizovými hodotami a se zlatem v rozsahu: obchodováí a vlastí účet se zahraičími dluhopisy; obchodováí a vlastí účet s peěžími prostředky v cizí měě; obchodováí a vlastí účet ebo a účet klieta s převoditelými ceými papíry emitovaými zahraičími vládami; obchodováí a vlastí účet ebo a účet klieta s peězi oceitelými právy a závazky odvozeými od výše uvedeých devizových hodot; obchodováí a účet klieta s peěžími prostředky v cizí měě; k) čiosti, které přímo souvisejí s čiostmi uvedeými v bakoví liceci České exportí baky, a.s. Přehled čiostí, jejichž vykoáváí ebo poskytováí bylo Českou árodí bakou v průběhu roku 2013 omezeo ebo vyloučeo: Žádé čiosti ejsou omezey ebo vyloučey Sídlo a práví forma emiteta, práví předpisy, kterými se emitet řídí při své čiosti Sídlo společosti: Praha 1 Vodičkova 34 č.p. 701 PSČ Práví forma společosti: akciová společost Idetifikace společosti: IČ Telefoí kotakt: Fax: iteret: Hlaví práví předpisy českého právího řádu, kterými se Česká exportí baka, a.s. řídila při své čiosti v roce 2013: záko č. 101/2000 Sb., o ochraě osobích údajů v platém zěí; záko č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platém zěí; záko č. 284/2009 Sb., o platebím styku v platém zěí; záko č. 21/1992 Sb., o bakách v platém zěí; záko č. 280/2009 Sb., daňový řád v platém zěí; 9

11 záko č. 190/2004 Sb., o dluhopisech; záko č. 235/2004 Sb., o dai z přidaé hodoty; záko č. 253/2008 Sb., o ěkterých opatřeích proti legalizaci výosů z tresté čiosti a fiacováí terorismu; záko č. 254/2008 Sb., kterým se měí ěkteré zákoy v souvislosti s přijetím zákoa o ěkterých opatřeích proti legalizaci výosů z tresté čiosti a fiacováí terorismu; záko č. 69/2006 Sb., o prováděí meziárodích sakcí; záko č. 256/2004 Sb., o podikáí a kapitálovém trhu; záko č. 499/2004 Sb., o archivictví a spisové službě; záko č. 563/1991 Sb., o účetictví; záko č. 513/1991Sb., obchodí zákoík; záko č. 58/1995 Sb., o pojišťováí a fiacováí exportu se státí podporou; záko č. 229/2002 Sb., o fiačím arbitrovi; záko č. 586/1992 Sb., o daích z příjmu; záko č. 589/1992 Sb., o pojistém a sociálí zabezpečeí a příspěvku a státí politiku zaměstaosti; záko č. 592/1992 Sb., o pojistém a veřejé zdravotí pojištěí; záko č. 93/2009 Sb., o auditorech; záko č. 40/1964 Sb., občaský zákoík záko č. 304/2013 Sb., o veřejých rejstřících právických a fyzických osob; vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládáí iformací a podkladů České árodí bace osobami, které áleží do sektoru fiačích istitucí; vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetého podikáí bak, spořitelích a úvěrích družstev a obchodíků s ceými papíry; vyhláška č. 231/2009 Sb., o áležitostech a způsobu vedeí deíku obchodíka s ceými papíry a áležitostech a způsobu vedeí evidece ivestičího zprostředkovatele; vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech schvalováí osob a způsobu prokazováí odboré způsobilosti, důvěryhodosti a zkušeosti osob; vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraě proti zeužíváí trhu a traspareci; vyhláška č. 281/2008 Sb., o ěkterých požadavcích a systém vitřích zásad, postupů a kotrolích opatřeí proti legalizaci výosů z tresté čiosti a fiacováí terorismu; vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobější úpravě ěkterých pravidel při poskytováí ivestičích služeb; vyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládáí výkazů a dalších iformací obchodíky s ceými papíry České árodí bace; vyhláška č. 143/2009 Sb., o odborosti osob, pomocí kterých provádí obchodík s ceými papíry své čiosti; vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedeí samostaté evidece ivestičích ástrojů a evidece avazující a samostatou evideci ivestičích ástrojů; vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedeí a poskytováí údajů, které je baka a pobočka zahraičí baky povia vést a které je povia poskytout Fodu pojištěí vkladů Zveřejěé dokumety Staovy České exportí baky, a.s. (dále je ČEB) v českém jazyce jsou veřejě přístupé a lze do jejich listié podoby ahlédout v sídle baky. V elektroické podobě je aktuálí zěí Staov ČEB v českém jazyce veřejě přístupé ve Sbírce listi Obchodího rejstříku pod spisovou začkou B 3042/SL 128 Městského soudu v Praze. Na webu Obchodího rejstříku a Sbírky listi lze aktuálí zěí Staov ČEB vyhledat a adrese Na webu ČEB jsou dále veřejě přístupé veškeré dokumety a údaje o její čiosti, kterými plí svoji iformačí poviost plyoucí pro i z právích předpisů, kterými se při své čiosti řídí. 10

12 1.4. Další údaje o České exportí bace, a.s. ČEB eí součástí žádé skupiy. ČEB byla zákoem č. 58/1995 Sb., o pojišťováí a fiacováí vývozu se státí podporou pověřea provozováím fiacováí vývozu se státí podporou v souladu s meziárodími pravidly veřejé podpory, uplatňovaými při fiacováí vývozích úvěrů se splatostí delší ež 2 roky (zejméa s tzv. Kosesem OECD). Ve smyslu zákoa č. 58/1995 Sb., o pojišťováí a fiacováí vývozu se státí podporou 8 odst. (1) písm. b) stát ručí za závazky ČEB ze spláceí fiačích zdrojů získaých ČEB a za závazky z ostatích operací ČEB a fiačích trzích. Od posledí zveřejěé výročí zprávy ČEB jako emiteta ceého papíru edošlo k žádé specifické události, která by mohla mít podstatý výzam při hodoceí její platebí schoposti. Při fiacováí vývozích úvěrů se splatostí 2 roky a více dodržuje ČEB pravidla jejich posuzováí z pohledu dopadů realizace fiacovaých vývozích projektů a životí prostředí v cílové zemi vývozu. Řídí se při tom postupy podle Doporučeí Rady OECD Společé přístupy pro státem podpořeé vývozí úvěry a ekologická a sociálí due diligece (2012) o uplatňováí ěkterých pravidel v oblasti státem podporovaých vývozích úvěrů. ČEB evyvíjí žádé vlastí aktivity v oblasti životího prostředí. Orgaizačí složka ČEB v zahraičí: ČEB má zřízeo zastoupeí v Ruské federaci. Zastoupeí je samostatým útvarem baky, který emá práví subjektivitu. Čiosti zastoupeí jsou vymezey Statutem zastoupeí ve zěí Příkazu Cetrálí baky RF ze de , č Adresa zastoupeí: Maši Poryvaevoj Moskva Ruská federace Telefo, fax: + 7 (495) Příspěvky do fodu pojištěí vkladů a garačího fodu obchodíků s CP V souladu s ustaoveím 41a) zákoa č. 21/1992 Sb. o bakách, se ČEB účastí systému pojištěí pohledávek z vkladů a v zákoem staoveém rozsahu přispívá do Fodu pojištěí vkladů. Za rok 2013 představoval objem příspěvků uhrazeých do tohoto systému částku Kč. Jako obchodík s ceými papíry je ČEB v souladu s požadavky zákoa č. 256/2004 Sb., o podikáí a kapitálovém trhu povia přispívat do Garačího fodu obchodíků s ceými papíry. V souladu s ustaoveím 129, odst. 2 tohoto zákoa čiil příspěvek ČEB za rok 2013 částku Kč Správí, řídicí a dozorčí orgáy České exportí baky, a.s. a jejich výbory Valá hromada ejvyšší orgá baky, rozhoduje svými useseími. Valé hromady se účastí akcioáři, ebo jejich zástupci a základě plé moci. Dozorčí rada kotrolí orgá baky, dohlíží a výko působosti představestva a uskutečňováí podikatelské čiosti baky, předkládá svá vyjádřeí valé hromadě, uděluje souhlas představestvu v souladu s působostí defiovaou Staovami ČEB. Předseda Ig. Mila Hovorka áhradí čle od , čle od místopředseda od , předseda od áměstek miistra průmyslu a obchodu ČR Politických vězňů 20, Praha 1 11

13 Místopředseda Ig. Ja Gregor čle od , místopředseda od áměstek miistra fiací ČR Leteská 15, Praha 1 Malá Straa Čleové voleí valou hromadou Ig. Oldřich Čeroch, CSc. od , opětově zvole de Od 2012 poradce ředitele SZIF, od září 2013 je pověře řízeím Ústavu zemědělské ekoomiky a iformací a zároveň působí ve fukci poradce miistra zemědělství, Máesova 75, Praha 2 Ig. Tomáš Dub áhradí čle od , čle od áměstek miistra zahraičích věcí ČR Loretáské áměstí 5, Praha 1 Ig. Tomáš Zídek čle od do áměstek miistra fiací ČR Leteská 15, Praha 1 Ig. Vladimír Bártl, MBA čle od ředitel Sekce podikáí Miisterstva průmyslu a obchodu ČR Na Fratišku 32, Praha 1 Ig. Eva Aderová čle od áměstkyě miistra fiací ČR Leteská 15, Praha 1 voleí zaměstaci Ig. Jaroslava Křížová od vedoucí týmu - odbor exportího a projektového fiacováí Česká exportí baka, a.s. Vodičkova 34, Praha 1 Ig. Vladimír Šo od Samostatá ageda Svodé iformace, zaměstaec odboru - útvaru Compliace Česká exportí baka, a.s. Vodičkova 34, Praha 1 Ig. Miloš Welser od Corporate Sales Coordiator Česká exportí baka, a.s. Vodičkova 34, Praha 1 Iformace o čleech dozorčí rady Ig. Mila Hovorka Po ukočeí studia a Vysoké škole ekoomické v Praze, obor zahraičí obchod, pracoval a Federálím miisterstvu zahraičího obchodu. V letech působil a Stálé misi ČR při OSN a v ostatích meziárodích orgaizacích v Žeevě. Po ávratu vykoával fukci vrchího ředitele sekce mohostraé obchodí politiky, vztahů k EU a ESVO a Miisterstvu průmyslu a obchodu ČR. V období pracoval pro 12

14 Miisterstvo zahraičích věcí a Stále misi ČR při Světové obchodí orgaizaci (WTO) postupě jako stálý představitel, vedoucí mise a čle růzých voleých orgáů WTO, včetě fukce předsedy Rady pro obchod se zbožím. Od roku 2004 zastával fukci ředitele odboru evropských zemí a zemí Společeství ezávislých států Miisterstva průmyslu a obchodu ČR. Od je áměstkem miistra průmyslu a obchodu a řídí sekci Evropské uie a sekci zahraičího obchodu. Neí čleem orgáu jié společosti. Ig. Ja Gregor Po ukočeí studia a Vysoké škole ekoomické v Praze se specializací a meziárodí obchod a vedlejší specializací a evropskou ekoomickou itegraci astoupil v roce 1998 a Miisterstvo fiací. Zde se ejprve věoval screeigu legislativy v ěkolika egociačích kapitolách a poté do roku 2003 zodpovídal za vyjedáí fiačích a rozpočtových otázek při vstupu do Evropské uie. V letech působil jako ředitel odboru Národího fodu, který zastřešuje souhré fiačí vztahy s rozpočtem EU. V období vyjedával fiačí perspektivu a období a ávazě byl čleem vládího vyjedávacího týmu Národího strategického referečího rámce. Kromě toho spolupracoval jako expert OECD a EU a přípravě systému fiačího řízeí a kotroly v Makedoii, Chorvatsku a Bulharsku. Ig. Ja Gregor byl v srpu 2010 jmeová áměstkem miistra fiací, řídí sekci Veřejé rozpočty. Od květa 2013 je čleem správí rady EIB. Neí čleem orgáu jié společosti. Ig. Oldřich Čeroch, CSc. Je absolvet Vysoké školy ekoomické v Praze v oboru ekoomika řízeí dopravy a spojů. V roce 1993 mu byla udělea vědecká hodost kadidát ekoomických věd. V roce 1995 absolvoval kurz společosti Gustav Kaser Traiig Iteratioal MANAGEMENT I a II. Absolvoval také speciálí kurz Evropské strukturálí fody, kurzy asertivity a řízeí atd. Po ukočeí studia pracoval jako vedoucí mzdový referet Západočeského ředitelství spojů. Od roku 1974 působil v Ústředím ředitelství spojů Praha jako vedoucí odborý referet, od roku 1977 jako vedoucí odboru ekoomiky práce. V letech zastával pozici áměstka geerálího ředitele pro ekoomiku České pošty, s.p., a od prosice 2003 do květa 2008 pozici áměstka pro ekoomiku Státího zemědělského itervečího fodu (SZIF). Od červece 2008 pracoval ve vedeí Ústavu zemědělské ekoomiky a iformací a postu áměstka pro ekoomiku. Jako áměstek miistra zemědělství působil do červa 2011 a od do zastával fukci ředitele SZIF. Poté se stal poradcem ředitele SZIF. Od září 2013 je pověře řízeím Ústavu zemědělské ekoomiky a iformací a zároveň působí ve fukci poradce miistra zemědělství. Neí čleem orgáu jié společosti. Ig. Tomáš Dub Po ukočeí studia a Vysoké škole ekoomické v Praze v roce 1992, obor zahraičí obchod, působil ve státím sektoru ejprve jako poradce 1. áměstka miistra hospodářství a v letech jako starosta Městské části Praha 7. Od roku 2002 do 2006 byl čleem Zastupitelstva hlavího města Prahy, kde byl předsedou zahraičího výboru, čleem legislativě právího výboru a bezpečostího výboru. V letech byl poslacem Poslaecké sěmovy Parlametu ČR, kde působil v letech jako čle zahraičího výboru, předseda podvýboru pro prezetaci ČR v zahraičí, čle podvýboru pro letectví a kosmoautiku a čle stálé komise pro bakovictví. Mezi lety pak pracoval jako místopředseda zahraičího výboru a čle výboru pro obrau. Jako poslaec PSP ČR byl v letech rověž vedoucím Stálé delegace do Parlametího shromážděí NATO, kde působil jako čle stálého výboru, politického výboru a čle podvýboru pro trasatlatickou hospodářskou spolupráci. Od srpa 2010 je ve fukci áměstka miistra zahraičích věcí. Neí čleem orgáu jié společosti. Ig. Tomáš Zídek /do / Je absolvet Ekoomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Od počátku devadesátých let pracoval jako ředitel odboru ekologie, později jako áměstek miistra zemědělství ČR s odpovědostí za vyjedáváí s EU. V letech působil ve Výzkumém ústavu zemědělské ekoomiky. Od září 2006 do červa 2013 byl áměstkem miistra fiací s odpovědostí za vztahy s EU, za meziárodí spolupráci a makroekoomické aalýzy. Je předsedou správí rady České zemědělské uiverzity Praha. Ig. Vladimír Bártl Absolvoval studium a Vysoké škole strojí a textilí v Liberci. Vzděláí v ekoomickém a obchodím směru si rozšířil studiem MBA a Vysoké škole ekoomické (PIBS) v Praze. V letech pracoval jako výkoý ředitel rafiersko petrochemického komplexu Chemopetrolu v Litvíově. Později jako ředitel jedé z dceřiých společostí Uipetrolu, a.s., 13

15 a výrobu střeší krytiy byl odpovědý za výstavbu a rozjetí ové výroby, včetě zavedeí systému prodeje. V letech působil a Miisterstvu dopravy ejdříve jako ředitel odboru pozemích komuikací, poté jako vrchí ředitel. V roce 2011 astoupil a Miisterstvo průmyslu a obchodu, je ředitelem sekce Podikáí, kde se zabývá problematikou podikatelského prostředí a sižováím admiistrativí zátěže podikatelů. Byl čleem řady orgáů společostí, ať jako čle představestev, tak dozorčích rad. Mezi ejvýzamější společosti patřily Chemopetrol, a.s., Techické služby města Mostu, a.s., Severočeská vodáreská společost, a.s., Správa železičí dopraví cesty, kde zastával pozici předsedy správí rady. Je čleem dozorčí rady společosti OTE, a.s., a Českomoravské záručí a rozvojové baky, a.s. Ig. Eva Aderová Po ukočeí VŠE v Bratislavě působila v letech ve Sloveské akademii věd jako vědecká pracovice v sekci makro-ekoomických aalýz a sociálě-ekoomických progóz. V letech rozvíjela profesí praxi ve vrcholých maažerských pozicích v meziárodích společostech a Slovesku a v České republice (Jacobs Suchard Figaro Bratislava a DHL Sloveská republika, Saoma Magazies Praha, Helvita, a.s., a Boehriger Igelheim, ČR). Před příchodem a Miisterstvo fiací působila v období v oblasti médií jako geerálí ředitelka, vydavatelka a jedatelka vydavatelství Prague Post, s.r.o. Na Miisterstvu fiací pracuje Ig. Eva Aderová od roku 2006, ejdříve v Kabietu miistra a od roku 2007 a pozici ředitelky Odboru meziárodích vztahů. V červeci 2013 byla jmeováa áměstkyí miistra fiací zodpovědou za sekci Meziárodích vztahů a fiačí politiky. Na této pozici zastupuje MF v meziárodích fiačích istitucích. Je alterátem miistra fiací jako guveréra za ČR ve Světové bace a zastupuje vedoucího delegace MF ČR ve Světové bace a Meziárodím měovém fodu. Je Národí kotaktí představitelkou gratových programů Fiačích mechaismů EHP Norsko-českého a Švýcarsko-českého programu a taktéž Národím koordiátorem pomoci EU. ČR zastupuje v Bakovích radách MBHS, MIB. Ig. Eva Aderová je předsedkyí dozorčí rady společosti Vipap Krško, a.s. Ig. Jaroslava Křížová Po maturitě a gymáziu astoupila do PZO Polytecha, kde pracovala 3 roky jako referet techické pomoci zemím RVHP. Po 2 letech zahájila dálkové studium a Vysoké škole ekoomické v Praze, Fakulta obchodí, obor zahraičí obchod. Studium ukočila roku Od r pracovala 15 let ve státím podiku IMEX, a.s., jehož úkolem bylo vyrovávat disproporce vitřího trhu vývozem přebytkového zboží a dovozem edostatkových komodit. Zde pracovala ejprve jako referet, později jako vedoucí odděleí s teritoriálím zaměřeím a státy RVHP a Jugoslávii. 4 roky byla též člekou dozorčí rady za zaměstace podiku. V letech pracovala jako vedoucí logistiky obchodí společosti SSI Schäfer. V srpu 1997 astoupila do České exportí baky, a.s., a pozici úvěrového maažera. V současé době je vedoucí týmu exportího fiacováí v rámci Odboru exportího a projektového fiacováí České exportí baky, a.s. V listopadu 2010 byla zaměstaci zvolea člekou dozorčí rady. Neí člekou orgáu jié společosti. Ig. Vladimír Šo Je absolvet ČVUT v Praze, a kterém v roce 1976 dokočil studium oboru kostrukce a dopraví stavby, specializace kolejové stavby. Poté astoupil k ČSD a Traťovou distaci Kralupy ad Vltavou, kde vystřídal pozici traťmistra, dispečera a ižeýra železičí dopravy. V roce 1979 přešel v rámci ČSD k Projektovému středisku dráhy v Ústí. L. (pracoviště Praha), kde pracoval 13 let jako vedoucí projektat. V průběhu těchto let si prohloubil zalosti v oboru postgraduálím studiem a Vysoké škole dopraví v Žiliě. V roce 1992 začal působit ve státí správě, kdy byl jmeová ředitelem Kaceláře Miisterstva průmyslu a obchodu. V roce 1999 začal pracovat v České exportí bace, a.s., kde se věoval svodým iformacím. Od roku zastával zároveň pozici compliace officera, yí je zaměstacem útvaru Compliace. V září 2010 byl zaměstaci zvole čleem dozorčí rady. Neí čleem orgáu jié společosti. Ig. Miloš Welser, čle Je absolvet Vysoké školy ekoomické, kde v roce 1987 ukočil studia a Fakultě obchodí, obor zahraičí obchod. Po praxi v oblasti zahraičího obchodu působil od roku 1992 a růzých pozicích v obchodí oblasti bakovictví a fiací: Citibak, a.s., Praha, Deutsche Bak AG, pobočka Praha (prokurista), Bak of America Securities (viceprezidet pro regio středí Evropy), Lodý a společost SpeglerFox, Praha. Od úora 2008 je zaměstacem České exportí baky, a.s., v současé době a pozici Corporate Sales Coordiator v úseku obchodu. V březu 2012 byl zaměstaci zvole čleem dozorčí rady. Neí čleem orgáu jié společosti. 14

16 Představestvo statutárí orgá baky, řídí její čiost, jedá jejím jméem, zabezpečuje obchodí vedeí, včetě řádého vedeí účetictví baky, rozhoduje o všech záležitostech baky, pokud ejsou zákoem ebo staovami vyhrazey do působosti valé hromady ebo dozorčí rady, přijímá rozhodutí, která mohou být v souladu se Staovami baky podmíěa uděleím souhlasu dozorčí rady. Předseda Ig. Jiří Klumpar čle představestva od předseda od z hlediska výkoého vedeí geerálí ředitel ČEB od Místopředseda Ig. Michal Bakajsa čle od , místopředseda od z hlediska výkoého vedeí áměstek geerálího ředitele ČEB, vedoucí úseku obchodu Mgr. Luboš Vaěk čle od , místopředseda od z hlediska výkoého vedeí áměstek geerálího ředitele ČEB, vedoucí úseku IT a správy obchodů Čle Ig. Miloslav Kubišta čle od , zovu zvole a další fukčí období od , místopředseda od do a dále od do , poté čle do předseda představestva od do pověře řízeím ČEB od do z hlediska výkoého vedeí áměstek geerálího ředitele ČEB, vedoucí úseku fiačího Dozorčí rada a svém zasedáí de odvolala ve smyslu 11 odst. 3 Staov Ig. Miloslava Kubištu z fukce člea představestva s účiostí od Ig. Iva Duda čle od z hlediska výkoého vedeí áměstek geerálího ředitele ČEB, vedoucí úseku řízeí rizik Dozorčí rada a svém zasedáí de zvolila s účiostí od čleem představestva Ig. Karla Bureše. Iformace o čleech představestva Ig. Jiří Klumpar V roce 1980 absolvoval ČVUT, Fakultu jaderou a fyzikálě ižeýrskou, a v devadesátých letech si doplil vzděláí o makroekoomická studia a Georgetow Uiversity, Washigto D.C. Pracoval v České árodí bace, kde zastával fukci ředitele odboru Fiačího trhu a operací a volém trhu a posléze ředitele odboru Řízeí rizik a vypořádáí. Kocem devadesátých let řídil stabilizaci a restrukturalizaci Agrobaky jako uceý správce. Poté pracoval v GE Capital Bak, kde zastával fukci místopředsedy představestva a vedoucího Rozvoje obchodích aktivit a estadardích projektů. Jeho posledím působištěm byla společost PricewaterhouseCoopers ČR, kde byl odpovědý za řízeí eauditích projektů a poradeských služeb pro sektor fiačích služeb v oblastech řízeí rizik a správy rizikových kreditích pohledávek fiačího sektoru. Neí čleem orgáu jié společosti. Ig. Michal Bakajsa Je absolvet VŠE v Praze, obor systémové ižeýrství (1989). Po ukočeí studia začal pracovat jako správce Asociace Sparta Praha. V letech zastával pozici viceprezideta pro ekoomiku Asociace Sparta Praha. Od roku 1994 do roku 2001 působil a růzých pozicích v České spořitelě, a.s. V období od říja 2001 do červece 2006 pracoval v Dresder Bak CZ/BAWAG Bak a pozici vedoucího týmu, odpovědého za strukturovaé fiacováí a sydikovaé úvěry. Do ČEB, a.s., přišel z ČSOB, a.s., kde od srpa 2006 zastával pozici ředitele útvaru 15

17 pro Exportí a Strukturovaé fiacováí obchodu. V rámci profesí kariéry působil jako čle dozorčí rady ECKG, a.s., Pegas DS, a.s., a Pegas, a.s., ( ), Dresder Bak CZ, a.s., ( ) a BAWAG Bak CZ, a.s., ( ). Neí čleem orgáu jié společosti. Mgr. Luboš Vaěk V roce 1982 absolvoval gymázium v Sokolově, v roce 1988 promoval a FTVS Uiverzity Karlovy v Praze. V devadesátých letech působil a kapitálovém trhu v bakovím ivestičím fodu a od roku 1997 v dohledovém orgáu a Miisterstvu fiací Úřadu pro ceé papíry a poté a Komisi pro ceé papíry ve fukci vedoucího odděleí obchodíků s ceými papíry a makléřů. Vlastí makléřskou liceci. V letech působil a Fodu árodího majetku jako ředitel kaceláře předsedy. Od roku 2003 pracoval jako vrchí ředitel a České správě sociálího zabezpečeí a byl odpovědý za zavedeí procesího řízeí orgaizace a za ekoomické procesy. Dem byl jmeová áměstkem ústředího ředitele a od pověře řízeím České správy sociálího zabezpečeí. Od do srpa 2010 působil ve fukci áměstka miistra průmyslu a obchodu s odpovědostí za sekci podřízeých orgaizací a státích podiků. Od duba 2009 do leda 2011 působil jako místopředseda dozorčí rady České exportí baky, a.s., a EGAP, a.s. Neí čleem orgáu jié společosti. Ig. Miloslav Kubišta /do / Je absolvet VŠE v Praze. V letech byl zaměstá ve fiačím odboru ČKD DUKLA Praha, pracoval v ústředí státí správě ve fiačí oblasti. Poté pracoval v privátí bakoví sféře. V období byl zaměstá v EGAP, a.s. V ČEB, a.s., pracuje od r Náměstkem geerálího ředitele pro úsek fiačí byl jmeová v r Neí čleem orgáu jié společosti. Ig. Iva Duda V roce 1989 absolvoval Fakultu elektrotechickou a ČVUT v Praze, obor techická kyberetika. V devadesátých letech si svoji kvalifikaci rozšířil v rámci ěkolika zahraičích studijích pobytů, orietovaých a řízeí aktiv a pasiv a řízeí bakovích rizik. V bakovictví působí od roku 1993, ejprve v Komerčí bace, a.s., v rámci odboru ALM, a ásledě a pozici ředitele odboru Treasury Kosolidačí baky, s.p.ú. Zde byl odpovědý za implemetaci bakovích stadardů v rámci obchodů a jejich vypořádáí a fiačím a kapitálovém trhu a za astaveí stadardů řízeí fiačích rizik baky. Od roku 1998 vykoával v Komerčí bace fukci ředitele odboru Řízeí rizik baky a fiačí skupiy. V té době byl také čleem dozorčí rady Komerčí baky Bratislava a v roce 2000 se stal předsedou jejího představestva a geerálím ředitelem. Od roku 2002 do roku 2004 působil v poprivatizačím týmu sloveské VÚB baky, a.s., člea italské skupiy ItesaSaPaolo, kde zodpovídal v pozici předsedy představestva a geerálího ředitele Stavebej sporitele VUB Wüsterot, a.s., za její stabilizaci a ásledý prodej podílu VÚB rakouským a ěmeckým spoluvlastíkům. Poté se stal ředitelem zahraičí pobočky VÚB baky v České republice, kde působil do poloviy roku V posledích pěti letech se věoval kozultačí čiosti a spolupráci s fiačími ivestory v rámci jejich aktivit a českém trhu. Neí čleem orgáu jié společosti. Výbor pro audit byl ustaove rozhodutím valé hromady České exportí baky, a.s., koaé de s účiostí od Sleduje především postup sestavováí účetí závěrky baky, hodotí účiost vitří kotroly baky, vitřího auditu a případě systémů řízeí rizik. Sleduje též proces poviého auditu účetí závěrky, doporučuje auditora, staoví zásady odměňováí vedoucího útvaru Vitřího auditu. V roce 2013 Výbor pro audit pracoval ve složeí: Ig. Zdeěk Grygar předseda, ezávislý čle Výboru pro audit od Ig. Tomáš Zídek čle Výboru pro audit od Ig. Vladimír Bártl, MBA čle Výboru pro audit od Iformace o čleech výboru pro audit Ig. Zdeěk Grygar Je absolvet Vysoké školy ekoomické v Praze, Fakulty řízeí, obor ekoomicko matematické výpočty (1980). Od roku 1992 je auditorem (oprávěí Komory auditorů ČR č. 1029). V letech působil jako odborý 16

18 specialista a Miisterstvu kotroly ČR pro kotrolu pláu a rozpočtu v hospodářských a fiačích istitucích, od roku 1990 zastával fukci poradce miistra. V letech působil v Bace Bohemia, a.s., jako ekoomický aalytik a ředitel odboru bakově ekoomických kocepcí a aalýz. Od vstupu baky do likvidace v r byl vrchím ředitelem ekoomické divize. V letech působil jako zástupce likvidátora Agrobaka, a.s., v likvidaci. V r byl zvole do Výkoého výboru Komory auditorů ČR, je předsedou Výboru pro auditorské zkoušky a zkušebím komisařem pro oblast účetictví v rámci zkoušek isolvečích správců v gesci Miisterstva spravedlosti ČR. V miulosti působil jako čle dozorčí rady Ekoagrobaka, a.s., v likvidaci v Ústí ad Labem a COOP baka, a.s., v likvidaci v Brě, a sice do doby ukočeí likvidace. Obě čleství získal z pověřeí České árodí baky. V současé době působí jako statutárí auditor se zaměřeím a oblast auditu územích samosprávých celků, istitucí Akademie věd ČR a dotací z EU do oblasti vědy a výzkumu. Ig. Tomáš Zídek Je absolvet Ekoomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Od počátku devadesátých let pracoval jako ředitel odboru ekologie, později jako áměstek miistra a Miisterstvu zemědělství ČR. Nesl odpovědost za vyjedáváí s EU. V letech působil ve Výzkumém ústavu zemědělské ekoomiky. Od roku 2006 je áměstkem miistra a Miisterstvu fiací ČR a má odpovědost za vztahy s EU, meziárodí spolupráci a makroekoomické aalýzy. Je předsedou správí rady České zemědělské uiverzity Praha, čleem EFC Hospodářského a ekoomického výboru EU. Působí rověž ve fukci alteráta guveréra Světové baky a Evropské baky pro obovu a rozvoj a pracuje jako vedoucí české delegace Meziárodí ivestičí baky a Meziárodí baky hospodářské spolupráce. Od květa 2011 je čleem dozorčí rady EGAP, a.s. V současé době eí čleem orgáů v žádých jiých společostech. Ig. Vladimír Bártl, MBA v rámci iformace o čleech dozorčí rady Ostatí rozhodovací orgáy ČEB Představestvo v rámci své působosti k aplěí svých čiostí zřídilo ásledující rozhodovací orgáy. Úvěrový výbor - pracuje jako stálý rozhodovací a poradí orgá představestva pro rozhodováí a posuzováí veškerých otázek spjatých s vybraými obchodími případy a problematikou řízeí úvěrového rizika a jako poradí orgá vedoucích zaměstaců ČEB. Úvěrový výbor je součástí řídicího a kotrolího systému baky. Složeí Úvěrového výboru: Mgr. Luboš Vaěk místopředseda Úvěrového výboru od pověře řízeím výboru do Ig. Iva Duda předseda Úvěrového výboru od Ig. Michal Bakajsa čle Úvěrového výboru místopředseda Úvěrového výboru od Ig. Petr Krupa čle Úvěrového výboru ředitel odboru řízeí úvěrového rizika do od pověře řízeím úseku rizik Ig. Marti Páek čle Úvěrového výboru od pověře řízeím odboru řízeí úvěrového rizika od Ig. Miloš Welser čle Úvěrového výboru od

19 Komise pro řízeí aktiv a pasív (ALCO) pracuje jako stálý rozhodovací a poradí orgá představestva, který rozhoduje a posuzuje veškeré otázky spjaté s problematikou správy aktiv a pasiv a s miimalizací tržích rizik, spojeých s bakovími obchody a operacemi ČEB a fiačích trzích, a dále jako poradí orgá vedoucích orgaizačích útvarů. ALCO je součástí řídicího a kotrolího systému baky. Složeí ALCO: Ig. Miloslav Kubišta předseda ALCO do Ig. Michal Bakajsa čle ALCO, místopředseda ALCO od do , dále čle ALCO Ig. Iva Duda místopředseda ALCO od Ig. David Frata čle ALCO, ředitel Odboru Treasury Mgr. Reé Hayk čle ALCO, ředitel Odboru řízeí bakovích rizik Ig. Miloš Welser čle ALCO Ig. Petr Krupa čle ALCO od do Komise pro rozvoj iformačích techologií (KRIT) pracuje jako stálý rozhodovací a poradí orgá představestva ČEB v oblasti řízeí ICT. KRIT je součástí řídicího a kotrolího systému baky. Složeí komise: Mgr. Luboš Vaěk Ig. Petr Jidrák Ig. Pavel Kašpar Mgr. Reé Hayk Ig. Ja Bukovský Ig. Marcela Šrůtková Ig. Petr Križa Ig. Jiří Brudňák předseda KRIT místopředseda KRIT, ředitel Odboru vývoje bakovích iformačích systémů čle KRIT, ředitel Odboru provozu bakovích iformačích systémů a Vitří správy čle KRIT, ředitel Odboru řízeí bakovích rizik čle KRIT, zaměstaec Odboru provozu bakovích iformačích systémů ispektor ICT bezpečosti čle KRIT, zaměstaec Odboru účetictví čle KRIT, áměstek Úseku legislativy a meziárodích vztahů čle KRIT, zaměstaec Odboru exportího a projektového fiacováí. Komise pro řízeí operačích rizik (ORCO) pracuje jako stálý rozhodovací a poradí orgá představestva pro celou oblast rozhodováí a posuzováí operačích rizik, včetě všech oblastí vztahujících se k řízeí iformačí bezpečosti ČEB, a jako poradí orgá vedoucích zaměstaců ČEB. ORCO je součástí řídicího a kotrolího systému baky. Složeí komise: Mgr. Luboš Vaěk místopředseda ORCO, od pověřeý řízeím komise do Ig. Iva Duda předseda od Mgr. Reé Hayk čle ORCO, ředitel Odboru řízeí bakovích rizik Ig Petr Jidrák čle ORCO, ředitel Odboru vývoje bakovích iformačích systémů Ig. Pavel Kašpar čle ORCO, ředitel Odboru provozu bakovích iformačích systémů a Vitří správy Ig. Ja Bukovský čle ORCO, zaměstaec Odboru provozu bakovích iformačích systémů ispektor ICT bezpečosti Ig. Marcela Šrůtková čle ORCO, zaměstaec Odboru účetictví 18

20 1.6. Orgaizačí schéma České exportí baky, a.s. Výbor pro audit Dozorčí rada Představestvo 0500 Compliace officer Geerálí ředitel 0400 Vitří audit 0110 Odbor Správa rizikových pohledávek 0101 Kacelář GŘ 9000 Zastoupeí ČEB v RF 0102 Odbor řízeí lidských zdrojů 0103 SA Strategie, komuikace a marketig 5000 Úsek legislativy a meziárodích vztahů 4000 Úsek IT a správy obchodů 2000 Úsek řízeí rizik 3000 Úsek obchodu 1000 Úsek fiačí 5010 Odbor legislativí a práví 4010 Odbor vývoje bak. iformačích systémů 3010 Odbor exportího fiacováí 2010 Odbor řízeí bakovích rizik 1010 Odbor fiačího cotrolligu 5020 Odbor meziárodích vztahů 4020 Odbor provozu bak. if. systémů a Vitří správa Týmy Exportího fiacováí I. IV Odbor řízeí úvěrového rizika 1020 Odbor účetictví 4030 Odbor správy obchodů 3020 Odbor SME Tým projektového fiacováí 1030 Odbor Treasury 4040 Odbor platebího styku 3030 Odbor projektového fiacováí Tým zahraičích subjektů a fiačích istitucí 1001 SA Svodé iformace 3040 Odbor moitorigu projektů Tým tuzemských subjektů a SME SA Svodé iformace 3050 Odbor sydikací a akvizic Orgaizačí struktura České exportí baky, a.s., platá od

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

ýroční zpráva 2009 V

ýroční zpráva 2009 V Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Úvodní slovo generálního ředitele V minulém roce se světové hospodářství potýkalo s velkými obtížemi znamenajícími výrazný pokles hospodářského růstu. Obzvláště citelně

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK červe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2015 Jiří Weigl: Co pro ás plye z překvapeí polských prezidetských voleb Václav Klaus: Malá pozámka k jarí ávštěvě Berlía Otázka IVK: Přiesou polské prezidetské

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FICÍ DIU FIC DIU podlady e urzům F20 F2 F22 F24 Fiačí maagemet přijímáí fiačích rozhodutí trojího typu:. Do čeho ivestovat? 2. Z čeho ivestovat? 3. oli vyplatit a podílech a zisu? Ivestičí axiomy.

Více