Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce: Bc. Štpán Prcha Vedoucí diplomové práce: Ing. Zdenka Cardová Rok obhajoby:

2 estné prohlášení Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Odpisování dlouhodobého majetku jsem vypracoval samostatn a že veškerou použitou literaturu a další prameny jsem ádn oznail a uvedl v piloženém seznamu. V. Budjovicích dne 17. srpna

3 Podkování Dkuji tímto vedoucí diplomové práce, paní Ing. Zdence Cardové, za odbornou pomoc pi vytváení této práce stejn jako za pomoc pi ešení nástrah spojených s ukonováním studia na VŠE. Zárove dkuji všem respondentm ankety, bez jejichž ochoty by nemohla vzniknout podstatná ást této práce. 2

4 1. Vymezení základních pojm Odpisování ve finanním úetnictví Právní úprava v R Úetní vymezení dlouhodobého majetku Subjekt odpisování Postup pi odpisování Útování odpis Odpisování dle zákona o daních z píjm Daové vymezení majetku Subjekt odpisování Postup pi odpisování Daová uznatelnost odpis Odložená da Úprava odložené dan v R Výpoet odložené dan Útování a vykazování odložené dan v R Odpisování dle Mezinárodních úetních standard Vymezení dlouhodobých aktiv Úprava odpis Zachycení leasingu Anketa Odpisování dlouhodobého majetku Stanovení hypotéz Forma a struktura dotazníku Popis respondent Hodnocení odpovdí Bodový zisk Srovnání 2005 a Regresní analýza výsledk...64 Závrem...66 Použitá literatura a další prameny:...68 Píloha. 1: Rozeslaný dotazník vetn obodování odpovdí...69 Píloha. 2: Pehled vrácených dotazník vetn komentá

5 Úvodem Každý ekonomický subjekt, chce-li provozovat podnikatelskou innost, potebuje uritá aktiva majetek. Oekává od nich, že jejich používáním pi výrob, pi poskytování služeb nebo pi obchodu s nimi získá ekonomický prospch. Konkrétní složení majetku závisí zejména na odvtví, v nmž úetní jednotka podniká, a na zvoleném zpsobu financování majetku. Tato diplomová práce se zabývá, jak je ostatn z názvu patrno, majetkem dlouhodobým, konkrétn jeho odpisováním. Odpisování dlouhodobého majetku není tak nudným tématem, jakým se na první pohled mže zdát. Je teba pipustit, že se v posledních desetiletích stává úetní hodnota majetku stále mén urující velienou pro urení hodnoty podniku, vtšina aktér na kapitálovém trhu dnes jedná na základ oekávání. Avšak na em se tato oekávání zakládají? Na zisku, pro externí uživatele informací finanního výkaznictví je zisk nejsledovanjší položkou. Podle odvtví pak záleží, jakou mrou je zisk ovlivnný práv odpisovou politikou sledovaného podniku. Pro interní uživatele je pak správn nastavená odpisová politika cenným pomocníkem jak pi každodenním ízení, tak i pi strategickém plánování. Práce je rozdlena pomyslnou arou na dv ásti první až pátou kapitolu, šestá kapitola, vnující se výsledkm ankety, tvoí ást druhou. První kapitola se obecn zabývá základním rozdlením majetku na krátkodobý a dlouhodobý a také vymezuje pojmy používané v celé práci. Druhá kapitola je vnována úetním odpism. Podrobn se vnuje vymezení dlouhodobého majetku z úetního pohledu a zachycuje postup pi výpotech odpis. Obdobn lenna je také tetí kapitola. Ta se zabývá aspekty spojenými s daovými odpisy dlouhodobého majetku v R. Stejn jako v kapitole o úetních odpisech jsou i zde uvedeny píklady na výpoet odpis. Dsledky rozdílnosti úetního a daového pohledu na odpisy vysvtluje tvrtá kapitola Odložená da. S pochopením vzniku odložené dan pomže porovnání výsledk píklad z pedchozích dvou kapitol. 4

6 Pátá kapitola nabízí letmý pohled na ešení odpis Mezinárodními standardy finanního výkaznictví (IAS/IFRS), zejména pak poukazuje na nkolik významných rozdíl oproti eským úetním standardm. Hlavním motivem vzniku této diplomové práce je porovnání teoretických poznatk a pístup vštpovaných studentm VŠE (popsány v prvních 5 kapitolách) a pístupu eských podnik k problematice odpis. K zachycení pístupu podnik k odpisové politice bylo použito dotazování podnik psobících v R formou ankety. Pomocí ní jsem chtl zejména zjistit, zda úetnictví slouží úetní jednotce k získání vrného a poctivého obrazu nebo zda hlavním motivem vedení úetnictví je zjištní základu dan z píjm. Odpis dlouhodobého majetku se týkaly otázky na etnost útování, na urování odpisových sazeb a doby odpisování a na zpsob urení hodnotové hranice pro zaazení aktiva do dlouhodobého majetku. Výsledky ankety jsou zachycené v poslední kapitole a jist není teba zdrazovat, že mezi teorií a praxí jsou mnohdy významné rozdíly. Díky tomu, že ped dvma roky jsem napsal bakaláskou práci na stejné téma vetn o nco strunjší ankety, mže tená porovnat vývoj pístupu podnik k dané problematice v ase. Tato diplomová práce má jediný vytyený cíl pežít, což znamená být tená. K takovému obecnému cíly vede vícero rzných cest, mnou zvolená vede pes dva hlavní dílí cíle: pedn práce musí být pro svého tenáe užitená, musí být napsána tak, aby tená textu dokonale porozuml a pitom aby neobsahovala zjednodušení, pednost dostala forma spíše výpravná ped popisnou. Cílem práce není zahltit tenáe informacemi a už vbec ne takovými, u kterých lze oekávat jepií život, práce není manuálem pro úetní. Mla by pomoci nahlížet na problematiku obecnji ve své první ásti a zárove poukázat na aktuální stav v této oblasti v eské republice v ásti druhé. Druhým dílím cílem pak je práci rozšíit mezi tenáe, emuž napomže zejména anketa resp. rozeslání jejích výsledk zájemcm. Práce mže pežít i tím, že na ní v budoucnu nkdo naváže, rád pípadnému pokraovateli pomžu (toto se týká pedevším zmínné ankety). 5

7 1. Vymezení základních pojm Z hlediska funkce v podnikatelském procesu se majetek rozdluje na krátkodobý (nebo též obžný) a majetek dlouhodobý (fixní, stálý). Klíem k tomuto dlení je doba jeho použitelnosti v podniku, za hraniní hodnotu bývá považován jeden rok, pípadn jeden výrobní cyklus. Dlouhodobý majetek musí z praktických dvod splovat ješt druhé kritérium pekonat stanovenou hodnotovou hranici, pokud by tato hranice stanovena nebyla, úetní jednotka by musela evidovat i majetek nevýznamný, napíklad kanceláské poteby. Úetním vymezením dlouhodobého majetku se zabývá druhá kapitola, tetí pak jeho vymezením z pohledu zákona o dani z píjm. Vstupní cenou se rozumí cena poizovací (u nakupovaných aktiv) resp. vlastní náklady (u aktiv vytváených samotnou úetní jednotkou). Odpisová základna je hodnota aktiva, která bhem jeho životnosti vejde do náklad podniku prostednictvím odpis. Vypoítá se jako rozdíl mezi vstupní cenou a zbytkovou hodnotou (níže), pípadné náklady na likvidaci odpisovou základnu zvyšují. Zstatková cena odpisovaného majetku se rovná vstupní cen snížené o dosavadní odpisy. Mla by vyjadovat, nakolik je dlouhodobý majetek ješt schopen plnit svou ekonomickou funkci v podniku. Naopak opotebení je chápáno jako ztráta schopnosti aktiva tuto funkci plnit. Rozlišujeme opotebení fyzické a morální; u pírodních zdroj se používá pojem vytžení. Moráln opotebit se mže jak majetek nehmotný (zastaralý software), tak i hmotný v dsledku vývoje nových kvalitnjších i výkonnjších zaízení. Za odpis mžeme považovat penzi vyjádené opotebení dlouhodobého majetku snižující jeho hodnotu. Odpis nemusí vždy vstupovat do náklad v nkterých pípadech je aktivum spotebováno pi výrob jiných aktiv. Pak jsou odpisy souástí ocenní takto získaných aktiv. Odpisy kumulované za jednotlivá úetní období tvoí oprávky. Ty tedy vyjadují celkové snížení hodnoty dlouhodobého majetku za dosavadní dobu jeho užívání. 6

8 Opravná položka vyjaduje prokázané pechodné snížení hodnoty aktiva pod jeho ocenní v úetnictví. Tvorba opravné položky je spojena se vznikem nákladu, naopak její zrušení náklady snižuje. Technické zhodnocení z pohledu zákona o daních z píjm je definováno jako výdaje na dokonené nástavby, pístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud pevýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaovací období K. Technické zhodnocení je taková úprava, která pináší zmnu technických parametr majetku. Zbytková hodnota je oekávaná istá ástka získatelná za daný dlouhodobý majetek na konci doby jeho použitelnosti, po odetení pedpokládaných náklad souvisejících s vyazením. Na odpisy mžeme nahlížet z nkolika pohled. Jde zejména o pohled finanního úetnictví, které chce aplikací úetních metod zachytit opotebení majetku. Manažerské úetnictví využívá odpisy ke kalkulacím výkon, na rozdíl od finanního úetnictví napíklad mohou oprávky pevýšit vstupní cenu odpisovaného majetku. Pracovníci zodpovdní za finanní ízení podniku vidí v odpisech stávajícího majetku zdroj financování umožující poízení majetku nového. Daové odpisy by mly zajímat pouze správce dan, pracovníci úetních oddlení by je mli brát v úvahu pouze pi daové optimalizaci a následn pi výpotu daového základu dan z píjm. Podmiovací zpsob je zde uveden zcela zámrn z toho dvodu, že mnohé úetní jednotky v eské republice ztotožují úetní odpisy s daovými. Potvrzují to i výsledky ankety toto zjednodušení praktikují zhruba dv tetiny respondent. Zárove mžu prozradit, že se situace za poslední 2 roky v této oblasti dle výsledk ankety mírn zlepšila. V následujícím textu se pojmem majetek rozumí dlouhodobý majetek a slovo úetnictví nahrazuje výraz finanní úetnictví. 7

9 2. Odpisování ve finanním úetnictví Jeden ze základních úetních princip princip vcné a asové souvislosti náklad a výnos spolen s akruálním principem nás vedou k tomu, abychom za náklad nepovažovali jednorázový penžní výdaj vynaložený pi poízení majetku. Tento výdaj máme alokovat do tch období, s nímž vcn a asov souvisí na základ míry využívání majetku pi získávání výnos k alokaci slouží práv úetní odpisy. Takové vymezení mimo jiné umožuje, aby obdobný majetek držený ve dvou úetních jednotkách za rzným úelem ml odpisy (odpisovou metodu i dobu odpisování) stanovené odlišn. Odpoutáme-li se od reality, pak by podnik pomocí odpis ml být schopen jednak pesn urit náklady vzniklé zapojením díve poízeného majetku do procesu získávání výnos a zárove by ml být schopen urit aktuální hodnotu majetku jako rozdíl vstupní ceny a kumulovaných odpis. 2.1 Právní úprava v R Základními právními pedpisy, týkajícími se odpisování dlouhodobého majetku u podnikatel, jsou v novelizovaném znní zákon o úetnictví (zákon. 563/1991 Sb.), vyhláška. 500/2002 Sb. a eský úetní standard íslo 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Paragraf 28 zákona o úetnictví stanovuje povinnost úetním jednotkám, majícím vlastnické právo nebo jiné právo k majetku anebo které hospodaí s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celk (blíže viz podkapitola 2.3), útovat a odpisovat majetek v souladu s úetními metodami. Tmi se zabývá i tato kapitola. Napíklad odstavec 6 dále uvádí, že výše zmínné úetní jednotky jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podklad provádjí odpisování majetku v prbhu jeho používání. Uvedený majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenní v úetnictví. 2.2 Úetní vymezení dlouhodobého majetku Z hlediska funkce v podnikatelském procesu se majetek rozdluje na krátkodobý (nebo též obžný) a majetek dlouhodobý (fixní, stálý). Klíem k tomuto dlení je doba jeho použitelnosti v podniku, za hraniní hodnotu bývá považován jeden rok, pípadn jeden výrobní cyklus (tímto termínem je oznaován proces pemny jedné formy krátkodobého majetku do jiné). 8

10 Dlouhodobý majetek musí splovat ješt druhé kritérium dosáhnout hodnoty urené úetní jednotkou. Ta pi stanovení této hodnoty musí dodržovat princip vrného a poctivého zobrazení a princip významnosti. Píklady zalenní aktiv do jednotlivých skupin majetku jsou uvedeny v následujících dvou schématech: Krátkodobý majetek zásoby pohledávky finanní majetek - materiál - z obchodního styku - krátkodobé CP - nedokonená výroba - ostatní - vlastní akcie - výrobky / zboží - penžní prostedky Krátkodobý majetek se spotebuje do jednoho roku, v prbhu jednoho provozního cyklu. Naproti tomu dlouhodobý majetek plní svou ekonomickou funkci v podniku dobu delší než 1 rok resp. 1 výrobní cyklus. Není využit, spotebován najednou, ale je svým používáním opotebováván postupn (neplatí pro pozemky, umlecká díla, drahé kovy). Toto postupné opotebovávání vyjadují práv úetní odpisy. nemovitý hmotný Dlouhodobý majetek movitý nehmotný finanní (investice) - pozemky - stroje, zaízení - autorská práva - finanní podíly - budovy - dopravní prost. - patenty,licence - cenné papíry - stavby - vybavení - goodwill - poskyt. pjky Hlavním rysem dlouhodobého majetku je podle Kovanicové 2 jeho úel: V prvé ad má umožovat, usnadovat nebo rozšiovat existující podnikatelskou innost. Dále uvádí, že za normálních podmínek tedy není uren k prodeji (k získání dodatených penžních prostedk), ale k dlouhodobému užívání v innosti podniku. Finanní majetek podnik ke své innosti nepotebuje, dvodem jeho držby je dosáhnutí výnos ve form dividend, podílu na zisku, úrok nebo kapitálového zhodnocení. Krátkodobý ani dlouhodobý finanní majetek se pochopiteln neodpisuje. Nesmíme zapomenout ani na jiná dlouhodobá aktiva, kam mžeme zaadit napíklad dlouhodobé pohledávky i pedplacené náklady na více úetních období. 9

11 Pro zaazení dlouhodobého majetku do úetnictví podniku je teba pesn znát jeho hodnotu. Hodnotou majetku mže být poizovací cena, vlastní náklady nebo jinak získané ocenní (podrobnji viz 2.4.1). Provádcí vyhláška. 500/2002 Sb. v paragrafech 6 a 7 jednotlivé skupiny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku taxativn vyjmenovává a popisuje. Položka dlouhodobého nehmotného majetku obsahuje zejména zizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill. Kritérii pro zaazení do dlouhodobého nehmotného majetku je doba použitelnosti delší než 1 rok, a ocenní majetku je vyšší než hodnota urená úetní jednotkou (neplatí pro goodwill). Nehmotným majetkem je dále technické zhodnocení (od ástky dle zákona o daních z píjm) a poskytnuté zálohy (dlouhodobé i krátkodobé) na dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek tvoí samostatné movité vci a soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým urením, pstitelské celky trvalých porost, základní stádo a tažná zvíata, pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a ocenní majetku je vyšší než hodnota urená úetní jednotkou. Bez ohledu na ocenní jsou dlouhodobým majetkem pedmty z drahých kov, dále pozemky, budovy, stavby, ložiska nerostu a umlecká díla. Obdobn jako u nehmotného majetku je dlouhodobým hmotným majetkem také technické zhodnocení samostatných movitých vcí a souboru movitých vcí a staveb. Dlouhodobým hmotným majetkem mže být také oceovací rozdíl k nabytému majetku, neboli rozdíl mezi ocenním podniku, jeho ásti a úetní hodnotou tohoto majetku a dále pak i poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. Rozhodným okamžikem pro zapoetí odpisování dlouhodobého (nehmotného i hmotného) majetku je jeho uvedení do stavu zpsobilého k užívání. Z praktických dvod bývá odpisování zapoato k prvnímu dni msíce následujícího po tomto uvedení, pípadn k prvnímu dni tvrtletí i pololetí. Nezídka však úetní jednotky provádjí pouze roní odpisy, ímž více i mén porušují základní úetní principy. 10

12 Od roku 2003 si vnitní úetní smrnicí stanoví hodnotovou hranici úetní jednotka sama (mimo goodwillu). Je pi tom vázána respektováním principu významnosti a vrného a poctivého zobrazení majetku. O drobném dlouhodobém hmotném majetku, jehož doba použití je delší než jeden rok, ale ocenní je nižší než jednotkou stanovená hodnotová hranice, se útuje jako o zásobách, drobný nehmotný majetek se odepisuje hned pi poízení do provozních náklad. Tento majetek je zmínn v píloze k úetní závrce v souladu s principem významnosti. Pokud je hodnotová hranice úetní jednotkou stanovena nad hodnotou dle zákona o daních z píjm, musí si jednotka vést evidenci majetku s ocenním nalézajícím se v tomto intervalu a to z dvodu správného uplatnní daových odpis, potažmo základu dan. Jak ale naznaují výsledky ankety, eské úetní jednotky této možnosti takka nevyužívají a hodnotovou hranici mívají stanovenu ve výši odpovídající zákonu o daních z píjm. Do dlouhodobého finanního majetku patí pedevším majetkové podíly, jiné cenné papíry majetkové povahy, cenné papíry úvrového charakteru, poskytnuté pjky, majetek dlouhodob pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku nebo obyejné dlouhodobé termínované vklady. Tato aktiva nejsou nezbytná pro bžný provoz podniku. Neodpisovatelným majetkem je takový majetek, který v ase neztrácí na své ekonomické užitenosti. Jedná se napíklad o pozemky, pedmty z drahých kov, umlecká díla, která nejsou souástí stavby; a dále pak nedokonený nehmotný a hmotný majetek a obdobn technické zhodnocení do doby uvedení do užívání. 2.3 Subjekt odpisování Úetní jednotka má právo majetek odepisovat v tchto pípadech: - jestliže majetek vlastní, - pi nájmu podniku nebo jeho ásti, - pi úplatném nebo bezplatném užívání a sice pi provedení technického zhodnocení, po písemné dohod s pronajímatelem, o nm jednotka útuje a toto zhodnocení odpisuje, 11

13 - na základ smlouvy o výpjce užívá vitel majetek, jež sloužil jako pedmt zajištní závazku, odpisy si uplatuje dlužník do okamžiku pevodu práv k majetku, - jestliže hospodaí s majetkem státu nebo územn správního celku. 2.4 Postup pi odpisování Znovu si pipomeme hlavní význam úetních odpis aktiv. Tím je alokace hodnoty majetku do jednotlivých úetních období podle ekonomického prospchu dosaženého použitím daného aktiva. Až na výjimky záleží pouze na úetní jednotce, jak si odpisy stanoví. Jediným omezením je dodržování principu vrného a poctivého zobrazení. Jednotka musí ke každému majetku vyhotovit odpisový plán, z nhož má být patrné, jak se daný majetek odpisuje a dále doba použitelnosti, kterou je vhodné zdvodnit. Úetní jednotka je pi stanovování odpis u nkolika položek, skupin majetku vázána ustanovením vyhlášky k zákonu o úetnictví. Jedná se pedevším o tyto položky: - technické zhodnocení provedené a odepisované nájemcem (po písemné dohod s pronajímatelem) se má odepsat bhem doby nájmu, - goodwill se odepisuje rovnomrn bhem 60 msíc, - zizovací výdaje se odepíší rovnomrn nejpozdji do 60 msíc, - oceovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnomrn bhem 15 let od nabytí podniku nebo jeho ásti, - ložiska nerostných surovin tžená podle horních pedpis se odepisují na základ skuten tženého množství, kde se sazba odpis stanoví jako podíl poizovací ceny ložiska a kvalifikovan zjištného vytžitelného množství suroviny Stanovení hodnoty majetku, odpisová základna Podle zákona o úetnictví se nakoupený hmotný i nehmotný majetek ocení poizovací cenou, majetek vytvoený vlastní inností je ocenn vlastními náklady, stejn tak i píchovky zvíat. Nelze-li tyto vlastní náklady zjistit nebo byl-li majetek nabyt bezúplatn, pak se majetek oceuje reprodukní 12

14 poizovací cenou. Hodnota nesplacené pohledávky se považuje za vstupní cenu toho majetku, který byl jištním této pohledávky. Je-li na poízení majetku pijata dotace, sníží se o ní hodnota majetku. Poízení souboru movitých vcí sloužících k jednotnému úelu se ocení jako celek. Poizovací cena je cena koup majetku zvýšená o náklady s jeho poízením souvisejícími náklady na pípravu a zabezpeení poizovaného majetku (rzné pípravné práce, poplatky, náklady na zprovoznní, poradenské služby, úroky z úvru na poízení majetku, ale pouze do okamžiku uvedení do provozu a pokud se pro to úetní jednotka sama rozhodne). Dále, zejména u staveb, jsou náklady i poplatky za doasné odntí zemdlské i lesní pdy, náhrady za omezení vlastnických práv, przkumné, projektové, geologické i geodetické práce, terénní úpravy, demolice stávajících staveb, poplatky za pipojení k veejným sítím; dále pak náklady na zabezpeovací a konzervaní práce, pedpokládá-li se budoucí využití majetku, nepedpokládá-li se, je tento poizovaný majetek vyazen do náklad. Souástí ocenní nemohou být náklady na opravu a údržbu, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, dan, které nejsou uznatelné za náklady na zajištní a udržení píjmu podle zákona o daních z píjm, ani da z pevodu nemovitostí, školení pracovník a obdobné náklady související se zábhem poízeného majetku. Vlastní náklady tvoí pímé náklady na výrobu i jinou innost a nepímé náklady vztahující se k této výrob / jiné innosti obdobn, jako tomu je u ocenní poizovací cenou. Reprodukní poizovací cena vyjaduje, za kolik by byl majetek poízen v dob zaazení do obchodního majetku. Použije se pi ocenní takového majetku, který byl poízen bezplatn (napíklad darováním), který byl vytvoen vlastní inností, ale u kterého nelze zjistit vlastní náklady. Toto ocenní se použije také v pípad fyzické osoby, která majetek vložený do obchodního majetku poídila ped více než rokem, resp. ped více než pti lety v pípad nemovitostí. 13

15 Odetením zbytkové hodnoty od hodnoty majetku získáme odpisovou základnu. Práv takto získaná hodnota vejde bhem doby užívání majetku do náklad prostednictvím odpis Stanovení doby odpisování Teoreticky vzato má díky možným opravám takka jakýkoli hmotný majetek neomezenou životnost, a tak bude úetní jednotku zajímat spíše doba, do kdy bude ekonomické takové opravy provádt. Dobu odpisování mže následn zmnit podle toho, jak se bude stav majetku ve skutenosti vyvíjet a jak bude jednotce pinášet ekonomický prospch, ovšem jen v tch pípadech, kdy taková zmna pinese podstatné zpesnní vrného a poctivého zobrazení. Pi odhadu doby odpisování lze u staveb vycházet z vyhlášky o oceování majetku, kterou pi oceování používají znalci. Pokud si nemovitost kupujeme, mžeme dobu životnosti nalézt ve znalcov ocenní. Máme-li budovu v nájmu (operativní pronájem), a provedeme-li se souhlasem vlastníka technické zhodnocení nemovitosti, pak musí nájemce toto zhodnocení odepsat bhem pedpokládané doby nájmu. Podmínkou možnosti uplatnní odpis nájemcem je písemná dohoda s pronajímatelem. Dobu použitelnosti stroj a zaízení lze urit na základ zkušenosti pracovník (obslužného personálu i vedoucího provozu) nebo mžeme využít rady dodavatele. Urit dobu odpisování nehmotného majetku mže být jak velmi snadné, tak i v nkterých pípadech velmi složité. Pokud vlastníme nehmotný majetek na základ licenní smlouvy s danou dobou možného užívání nebo pokud vlastníme autorská práva zemelého autora, i njaký patent, víme pesn, do jaké doby máme tento majetek odepsat. Velmi problematicky bychom urovali dobu odpisování goodwillu a zizovacích náklad, nebýt provádcí vyhlášky, která stanovuje rovnomrný odpis goodwillu v 5 letech, do 5 let se mají odepsat zizovací výdaje. Stanovit dobu odpisování u další skupiny nehmotného majetku, napíklad software s asov neomezenou licenní smlouvou, je ješt obtížnjší, než tomu je u stroj/zaízení. Není zde totiž žádné fyzické opotebení, v úvahu lze vzít pouze opotebení morální. To si 14

16 urí úetní jednotka ve své vnitní úetní smrnici nejspíše podle dosavadních zkušeností Metody odpisování Na diagramu je uvedeno rozdlení základních (nejpoužívanjších) metod odpisování: metody odpisován í asové výkonové lineární zrychlené (SYD, DDB) nerovnomrné Pro piblížení jednotlivých metod jsou na píkladech vypoítány odpisy podle spoleného zadání. Ze stejného zadání se bude vycházet i v dalších kapitolách této práce. Spolenost SpeedTrans, a.s. zaadila 27. záí 2004 do užívání nákladní automobil v poizovací hodnot tisíc K. Morální životnost automobilu je výrobcem udávaná na 10 let, spolenost však odhadla (viz tabulka), že technická životnost 500 tisíc ujetých kilometr bude dosažena již koncem srpna 2012, tedy po osmi letech. Zbytková hodnota automobilu bude init 250 tisíc K. Spolenost útuje o odpisech od msíce následujícího po zaazení majetku. Oproti pedpokladm bude automobil v provozu i po srpnu 2012, vyazen bude v polovin roku V souladu se zákonem o daních z píjm zaadila spolenost nákladní automobil do druhé odpisové skupiny, celou vstupní cenu tak daov odepíše bhem pti let. Nejsnáze vypoitatelnou metodou odpisu a snad i proto nejpoužívanjší, je metoda lineární. Roní odpis se vypote jako podíl odpisové základny a pedpokládaného potu let používání majetku. Lineární odpisy se mají používat u majetku, jehož schopnost pinášet ekonomický prospch je v ase konstantní. Používá se i tam, kde není úetní jednotka schopna odhadnout proces opotebení majetku. V našem píklad se bude roní odpis rovnat 594 tisícm = ( ) / 8. Jelikož byl automobil zaazen koncem záí, zane se odpisovat až od íjna, a proto bude odpis prvního roku pouze tvrtinový (za msíc íjen, listopad a prosinec), tedy 148 tisíc. V posledním 15

17 roce pedpokládaného provozu automobilu bude roven devíti dvanáctinám roního odpisu, tedy 445 tisíc K. Metoda SYD (Sum of the Year Digits) se vypoítá jako násobek odpisové základny a snižující se odpisové sazby. Ta se vypote jako podíl, kde dlenec je roven zbývajícímu potu let životnosti na zaátku úetního období a dlitel je roven vzorci n/2 x (n+1), kde n je doba odpisování v letech. Dlitel také mžeme vypoítat sumací rok životnosti : dlitel = n+(n-1)+(n- 2)+ +1. Odpisová sazba našeho píkladu v prvním roce je rovna 8 / [(8/2)x(8+1)] i 8 / ( ), v druhém roce pak 7/36. Odpis prvních 12 msíc se rovná 8/36 x ( ) = 1 055,6. Za ti msíce roku 2004 se odepíše tvrtina této hodnoty. V následujícím roce se doodepíší zbývající ti tvrtiny odpisu prvního roku plus jedna tvrtina z výše odpisu následujícího 12 msíního období. Stejn se postupuje i v dalších letech, poslední rok (2012) se odpis bude rovnat tem tvrtinám posledního odpisu, tedy ¾ x (1/36) x ( ), což se rovná 99 tisícm. Metoda DDB (Double Declining Balance Method) je nejpoužívanjší metodou ze skupiny zmenšujícího se základu (nkolikanásobný lineární odpis), tyto metody jsou spolu s lineárními a výkonovými metodami doporuovány Mezinárodními standardy finanního výkaznictví. DDB pi výpotu odpis používá dvojnásobek sazby lineárního odpisu. Vynásobením této dvojnásobné sazby zstatkovou hodnotou vyjde roní odpis. Pokud by úetní jednotka pedpokládala velmi výrazný pokles pínosu poízeného majetku, mže uvažovat i o použití odvozené metody TDB (Triple Declining Balance Method), v jiných pípadech lze zvážit použití metody O n HDB (One and Half Declining Method) a podobn. Nevýhodou takto urených DDB odpis je, že není možné do výpotu pedem zahrnout zbytkovou hodnotu. Zbytková hodnota se tedy musí doodepsat v posledním roce odpisování, obvykle se však používá upravená možnost výpotu, kde odpis DDB je roven násobku procentní sazby a zstatkové hodnoty. Procentní sazba = 1 (Zb.H / Hodnota majetku) 1/roky odpisování, v našem píklad je tak odpisová sazba rovna: 1 (250 / 5 000) 1 / 8 = 31,2 %. Odpis 16

18 za prvních 12 msíc tedy vychází 31,2 % x = 1 562, v dalších 12 msících 31,2 % x ( ) = tis. K. Nerovnomrné zpsoby odpisování jsou rznou kombinací metod zrychleného a lineárního odpisování. Majetek se obvykle v prvních letech odpisuje zrychlen a následn lineárn. Teoreticky existuje ješt jeden odlišný zpsob odpisování progresivní. Odpisy u takového zpsobu postupn rostou. V praxi však tento zpsob uplatnní nenalézá. V pedchozích odstavcích o asových metodách odpisování jsme pedpokládali, že je automobil odpisován od msíce následujícího po jeho uvedení do užívání. Tento pedpoklad však není v eských úetních jednotkách zcela bžný viz výsledky ankety. Pokud by ani SpeedTrans a.s. nedodržoval správný postup a o odpisech útoval jen jedenkrát ron, pak by jeho hospodáský výsledek byl v dsledku vyššího odpisu v prvním roce zkreslen (snížen) o znatelných 446 tis. K u lineární metody nebo dokonce o resp. 792 tis. K u metody DDB resp. SYD. Výkonové odpisy se používají u automobil a jiných stroj, jejichž životnost závisí na objemu provedeného výkonu. Jestliže tedy spolenost SpeedTrans oekává celkový poet ujetých kilometr na 500 tis., pak sazba na 1 km = ( ) / 500 = 9,5 K na kilometr. rok pedpokl. ujeté km lineární DDB (2.) SYD výkonové odpis ZC odpis ZC odpis ZC odpis ZC

19 Po petení pedchozího textu se spolenost rozhodla pro útování výkonových odpis, které u daného majetku nejlépe zajišují piazení náklad výnosm Zmna odhadované životnosti, mimoádný odpis, modernizace majetku a perušení odpisování Doba životnosti majetku se obvykle pesn nerovná stanovené dob odpisování. Pokud je rozdíl mezi pedem stanovenou dobou odpisování a pozdji zjištnou dobou možného užívání majetku pro úetní jednotku významný, mla by se zamyslet, jak tyto doby opt uvést do souladu, aby tak zajistila vrný a poctivý obraz. Na výbr má ze dvou metod: - prospektivní a - retroaktivní. Prospektivní metoda íká, že dosud zútované odpisy ponecháme v nezmnné výši a zjištnou zmnu životnosti promítneme do odpis v následujícím období. Aplikace prospektivní metody však zpsobí, že ped ani po zmn nejsou odpisy ureny správn : ped zmnou byly útovány chybn jedním smrem, po zmn se smr chyby obrátí. Naopak metoda retroaktivní je pesnjší, odpisy jsou její aplikací vypoítávány ze stejných (nov zjištných) údaj. Nutným zlem je však zmna dosud zútovaných odpisy. Tento postup je z mnoha hledisek sám o sob nežádoucí a obtížn ešitelný. Odporuje i principm IFRS a US-GAAP, které se shodn staví proti zásahm do úetních výkaz minulých období. Obdobn se odpisy mají upravovat v pípad, kdy se nov zjištná zbytková hodnota významn liší od dosud uvažované. Experti SpeedTrans, a.s. se pi zaazení automobilu zmýlili v dob jeho použitelnosti o 2 roky odhad životnosti inil 8 let namísto nyní odhadovaných 10 let. Proto si uvedeme, jak mohou úetní spolenosti vzniklý nesoulad ešit. p.: Úetní spolenosti SpeedTrans, a.s. si po dohod s oddlením správy vozového parku uvdomí již v polovin roku 2010, že životnost nákladního automobilu nebude 8 let, ale celých

20 Akoliv spolenost útuje o výkonových odpisech, my si pro zjednodušení uvedeme píklad s lineárními odpisy. Až dosud by tak spolenost odepisovala 594 tis. ron, hodnota v polovin zstatková iní roku tis. K. Tuto hodnotu rok (sníženou o zbytkovou hodnotu) musí dle prospektivní metody odepsat bhem následujících 4 let a 3 msíc. Roní lineární odpis od roku 2011 tak bude init 314,3 tis. Naproti tomu retroaktivní metoda požaduje, aby se celá odpisová základna rozvrhla do celých 10 let nov zjištné životnosti, lineární odpis by tak po celou dobu odpisování inil 475 tis. K ron. Pi zjištní, že hodnota majetku je nižší než zstatková cena majetku, piemž toto snížení je trvalého charakteru, se v závislosti na konkrétní situaci použije mimoádný odpis nebo se upraví budoucí odpisy. Píinou takového zjištní mže být: - poškození majetku, - chybn stanovené odpisy, - vyšší než oekávané fyzické opotebení, - rychlejší než oekávané morální opotebení. Modernizace má na rozdíl od oprav a udržování za cíl zvýšit budoucí užitky z provozování dlouhodobého majetku a to bu cestou snížení náklad, prodloužením doby životnosti i napíklad zvýšením kvality výrobk. Náklady spojené s modernizací majetku zvyšují jeho hodnotu, je proto poteba upravit odpisový plán v závislosti na charakteru modernizace je i není poteba prodloužit dobu odpisování. pvodní lineární prospektivní retroaktivní odpis ZC odpis rozdíl odpis rozdíl Spolenost Speedtrans se rozhodla pro modernizaci námi sledovaného automobilu ke tetímu výroí jeho zaazení do užívání nechala odstranit omezova rychlosti a nechala upravit tachografy. V dsledku tchto úprav za 19

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash).

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více