Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva"

Transkript

1 Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany obyvatelstva a plánování

2 Na píprav a zpracování tohoto dokumentu se podíleli: mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. pplk. Ing. Libor Folwarczny mjr. Ing. Vra Žídková por. Ing. Martin Pliska por. Ing. Václav Komárek npor. Mgr. Radka Damková mjr. Ing. Kamil Klár pplk. Ing. Josef Brettschneider prap. Štpán Mikulka prap. Bohdan Mikulka

3 Obsah 1. ÚVOD PODNTY PRO REALIZACI PROGRAMU ANALÝZA ŠKOLSKÝCH ZAÍZENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PROGRAM VÝCHOVA DTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA HISTORIE PROGRAMU SOUASNÝ STAV ZAJIŠTNÍ PROGRAMU VÝCHOVA DTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA REALIZACE PROGRAMU Cílová skupina dtské populace Konené cíle a oekávané výsledky programu Cíl programu Možnosti dalšího uplatnní programu Rozdlení aktivist Aktivista Úrove Aktivista Úrove Aktivista Úrove Aktivista Úrove zvláštní Koordinátor Lektoi Píprava aktivist Úvodní kurz Opakovací kurz Lektorský kurz Psobení aktivist na školách Základní zásady práce s dtmi v programu Další formy výuky Tvorba a distribuce metodických a propaganích materiál Spolupráce s ostatními Evaluaní mechanismy programu

4 8. PROSTEDKY PRO REALIZACI Výchova a získávání aktivist a lektor Obecné zásady získávání aktivist Konkrétní postup pi získávání aktivist Píprava a financování lektorských tým a kurz pípravy aktivist Poet aktivist Materiální zabezpeení Poskytnutí služebních vozidel Poskytnutí potebné výstroje a pomcek pro praktické ukázky a práci s dtmi Uvolování píslušník z výkonu služby za úelem realizace besed na školách Uvolování píslušník z výkonu služby na pípravu besed na školách Zajištní a poskytnutí propaganích a výchovných materiál Finanní zabezpeení - odmování aktivist ZÁVR POUŽITÉ ZKRATKY SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PÍLOH

5 1. Úvod Zákonem. 238/2000 Sb., o Hasiském záchranném sboru eské republiky a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, byl zízen Hasiský záchranný sbor eské republiky, jehož ástí je také Hasiský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Souasný právní ád eské republiky obsahuje nezbytné právní normy, které stanoví ministerstvm a ostatním ústedním správním úadm, orgánm kraj, obcím a vybraným právnickým a fyzickým osobám konkrétní úkoly v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, kdy preventivn výchovná innost je jednou z jejich dležitých souástí. Postavení, práva a povinnosti hasiského záchranného sboru, státních orgán, správních úad, orgán samosprávy, jakož i osob právnických a fyzických na úseku požární ochrany upravuji zejména tyto právní pedpisy: a) zákon. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis. Z 26 odst. 2 písm. o) zákona o PO vyplývá HZS povinnost zabezpeovat preventivn výchovnou, propaganí a ediní innost na úseku požární ochrany. Dle ust. 29 odst. 1 písm. n) zákona o PO organizuje obec, v rámci samostatné psobnosti, preventivn výchovnou innost. V souladu s ust. 75 odst. 1 písm. d) zákona o PO se na innostech smujících k pedcházení požárm, zejména pak na preventivn výchovné innosti mezi obany a mládeží podílejí rovnž obanská sdružení, veejn prospšné organizace a jiné orgány a organizace psobící na úseku požární ochrany. b) zákon. 238/2000 Sb., o Hasiském záchranném sboru eské republiky a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis c) zákon. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. Z 25 odst. 1 zákona o IZS vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území eské republiky má právo na informace o opateních k zabezpeení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své innosti pi mimoádných událostech. d) zákon. 240/2000 sb., o krizovém ízení a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis (zákon o krizovém ízení) Dle 15 odst. 4 písm. c) zákona o krizovém ízení hasiský záchranný sbor seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s pipravenými krizovými opateními a se zpsobem jejich provedení. Dle 31 odst. 1 zákona o krizovém ízení má fyzická osoba pobývající na území eské republiky právo na nezbytné informace o pipravovaných krizových opateních k ochran jejího života, zdraví a majetku. e) zákon. 241/2000 Sb., o hospodáských opateních pro krizové stavy a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis. Dle zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), jsou vytváeny vzdlávací programy, na základ kterých jednotlivé školy tvoí osnovy. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy vydalo dne 29. srpna 2000 pod.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k prevenci sociáln patologických jev u dtí a mládeže, který pedstavuje aktivity ve všech oblastech prevence. Dále vydalo dne 4. bezna 2003 pod.j /2003 5

6 22 Pokyn k zalenní tematiky ochrany lovka za mimoádných událostí do vzdlávacích program, z kterého vyplývá povinnost zabezpeit minimální preventivní program v rozsahu 6 hodin ron. Tento pedmt je zamen zejména na rozpoznání varovného signálu všeobecná výstraha a innost po jeho vyhlášení, používání telefonních linek tísového volání, innost Integrovaného záchranného systému a poskytování první pomoci. Vztahy HZS MSK k jiným orgánm veejné správy, organizacím a subjektm vyplývají z jeho postavení, psobnosti a ze zmocnní generálního editelství Hasiského záchranného sboru eské republiky. Posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek ped požáry a poskytovat úinnou pomoc pi mimoádných událostech. Vzhledem ke skutenosti, že poslání HZS zahrnuje plnní rozliných úkol, HZS zabezpeuje i preventivn výchovnou, propaganí a ediní innost. K zajištní jedné z nejdležitjších ástí problematiky preventivn výchovné innosti, to je výchovy dtí a mládeže, vydává HZS MSK koncepci, která obsahuje program Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, jehož nápl tvoí preventivní informace z tchto oblastí. Rovnž pedkládá návrhy k zajištní personálních, materiálních a technických požadavk pro realizaci cíl stanovených v uvedených oblastí. Úelem zpracované koncepce PV HZS MSK je vytvoit systém pro aplikaci programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a na jejím základ pak navázat spolupráci s významnou ástí základních škol v Moravskoslezském kraji. 2. Podnty pro realizaci programu Na území MSK došlo v letech 2000 až 2004 k závažným událostem, které byly ešeny za úasti jednotek HZS MSK. Z celkového potu událostí pipadlo událostí na požáry, což pedstavuje 16,5 % všech událostí. Z hlediska statistického sledování jsou píiny vzniku požár tídny do nkolika kategorií. Pehled potu požár dle jednotlivých kategorií píin vzniku v období let 2000 až 2004 znázoruje graf. 1. Samostatnou kategorii pedstavují požáry, které zpsobily dti do 15 let. Kategorie dti do 15 let v letech 2000 až 2004 pedstavovala 2,1 % z celkového množství požár. Do dané kategorie spadají jen pípady, kdy byl pachatel usvden a je jednoznan prokázáno, že požár vznikl zavinním ze strany osoby mladší 15 let. Je více než pravdpodobné, že se dti do 15 let podílejí na píinách vzniku požár daleko vtší mrou a jejich vliv nacházíme i v jiných kategoriích. 6

7 Graf. 1 Poet požár v Moravskoslezském kraji v letech dle píin vzniku požár neobjasnno, v šetení dále nešeteno úmysl - pachatel zjištn úmysl - pachatel nezjištn sebevražedný úmysl, nemoc dti do 15-ti let nedbalost komíny topidla technické závady samovznícení výbuchy manipulace s holavinami mimoádné jiné píiny Samostatnou kategorií pro zatídní píin vzniku požár jsou požáry tzv. dále nedošetované, jedná se o požáry pírodních porost (s výjimkou lesních), odpad, demolic a vrak vozidel, vznícení potravin pi vaení a vznícení sazí v komín. U tchto požár nevzniká škoda na majetku, nedochází k jeho rozšíení mimo místo vzniku, usmrcení nebo zranní osob. Z hlediska statistického sledování píin vzniku požár pedstavují tyto dále nedošetované požáry více jak 50 % z celkového množství požár. Ze zkušeností je známo, že v mnoha pípadech jsou tyto požáry zakládány práv dtmi. Mezi n patí nap. požáry odpadk v plechovém kontejneru. Jako píina zapálení odpadk v kontejneru je asto stanoveno nkolik verzí: úmyslné jednání dosplé osoby eventuáln dítte do 15 let nebo jejich nedbalostní chování (odhození neuhašené zápalky i nedopalku cigarety mezi odpadky, vsypání žhavého materiálu, nejastji popela mezi odpadky apod.). Také požáry vrak vozidel, mohou být zpsobeny dtmi nebo mládeží, které se na tchto místech scházejí. Zapadlý nedopalek cigarety mezi holavý materiál ve vraku vozidla nebo jiná manipulace s oteveným ohnm mže zpsobit následný požár vraku. Píiny vzniku požár evidované v kategorii neobjasnné, v šetení, se podílí 9 % na celkovém potu požár a jsou typické tím, že píina byla stanovena formou vyšetovacích verzí. Jednou z verzí je i vznik požáru v dsledku konání dtí do 15 let. Další kategorií je úmyslné zapálení, což iní cca 8,4 %. Ani v této kategorii nelze vylouit zavinní dtí do 15 let. Tyto pachatele však zjišovatel píin vzniku požár HZS již dále nedohledává. Pípad a vyhledání pachatele pedává k došetení Policii eské republiky. Z výše uvedených údaj lze odvodit, že dti do 15 let se podílejí na píinách vzniku požár v podstatn vtším procentu pípad, než udává samostatn sledovaná kategorie. 7

8 Praxe dokazuje, že i tíleté dít je schopno manipulovat s oteveným ohnm, dokáže zapálit zápalku, eventuáln použít zapalova k zapálení holavé látky. Malé dti jsou schopny zapálit postel v byt, pípadn hraku ve svém vlastním pokoji anebo jakýkoliv holavý materiál, který je v jejich bezprostedním okolí. S pibývajícím vkem se druhy zapalovaných pedmt rozšiují. Žáci základních škol zapalují ve školách zejména nástnky, svršky odv v šatnách a jiné pedmty. V pubertálním vku dti zpsobují požáry pi tajném kouení ve stodolách, v senících a v prostorách, které navštvují ve svém volném ase. I tyto pípady jsou z hlediska píiny vzniku požáru azeny do kategorie dti do 15 let. Dti zakládají požáry zpravidla bez pípravy, bez akcelerant a nahodile. Jako iniciátor používají zápalky, zapalova, cigaretu nebo nedopalek cigarety a zpravidla na míst inu zanechávají stopy. Požáry zakládají primitivním zpsobem, kdy v pozadí jednání každého jedince mže být impulzivní in bez pípravy. Nejastji tyto požáry vznikají mezi trnáctou a osmnáctou hodinou. Jsou zapalovány zejména objekty v individuálním vlastnictví, jako jsou byty, místnosti rodinných dom, auta apod. V 82 % zakládají dti do 15 let požáry v okolí svého bydlišt (v okolí školy, v oblastech, kde se nejastji vyskytují). Motivem mže být touha upoutat pozornost na svou vlastní osobu v kolektivu spolužák, msta apod. Je pochopitelné, že pi tchto požárech dochází k majetkovým škodám a k ohrožení života nebo zdraví dítte i jiných obyvatel. V rámci výuky dle školních uebních osnov se dti dozvdí adu informací týkajících se nap. práv dítte, ekologie, ale o tom, jak pedejít požáru, co dlat v pípad vzniku mimoádné události, mají informace pouze rámcové. Poátkem devadesátých let minulého století byl na školách zrušen pedmt branná výchova, který alespo ásten poskytoval informace o tom, jak se zachovat v pípad vzniku mimoádné události. Od této doby nebyl vyuován ucelený pedmt zabývající se touto problematikou. Dležitým mezníkem se stal pokyn MŠMT k zalenní tématiky ochrany lovka za mimoádných událostí do vzdlávacích program. Stále vysoký poet požár a narstající hrozba teroristických útok jsou dostateným varováním ped podceováním preventivní tématiky k ochran ped mimoádnými událostmi. Pomocí fungujícího preventivního programu je možné snížit poet mimoádných událostí a zranní pi nich nebo jim pedejít. Je dležité, aby informace o tom, jak se ped mimoádnými událostmi chránit a jak pi nich postupovat, byly pedávány a pipomínány všem bez rozdílu vku, vetn dtí a to v periodických intervalech. Tím bude zajištno, že se potebné preventivní informace podaí postupn dostat do širšího povdomí obyvatelstva. Program Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je z výše uvedených dvod cílen smován na dti základních škol, aby získaly potebné základní vdomosti v popisované oblasti. 3. Analýza školských zaízení v Moravskoslezském kraji Výchovn vzdlávací soustava v MSK zahrnovala dle Výroní zprávy o stavu a rozvoji vzdlávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2003/2004 celkem editelství škol, pedškolních a školských zaízení. Tímto potem se MSK adí na pední místo v eské republice. Ve výchovn vzdlávací soustav MSK se vzdlávalo a vychovávalo dtí, žák a student zpravidla ve vku od 3 do 21 let. Na území MSK bylo dle statistických výkaz odboru školství Krajského úadu Moravskoslezského kraje platných k záí 2004 registrováno 449 základních škol, 8

9 59 zvláštních a speciálních škol a 25 víceletých gymnázií viz tabulka. 1. Jak z následující tabulky vyplývá, nejvíce základních škol se nachází v okrese Frýdek - Místek. Poetn nejvíc tíd ve sledovaných 2. a 6. ronících se nachází na základních školách v Ostrav. Následující tabulka nabízí pro srovnání údaje o potu základních škol, víceletých gymnázií a speciálních škol. Tabulka. 1 Poet základních škol, víceletých gymnázií a speciálních škol na území Moravskoslezského kraje Poet škol a tíd v MSK okres celkový poet základní školy víceletá gymnázia speciální školství poet 2. tíd poet 6. tíd celkový poet poet 1. roník celkový poet poet 3. tíd poet 7. tíd Ostrava Bruntál Frýdek - Místek Karviná Nový Jiín Opava CELKEM Program Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzhledem ke skutenosti, že úkolem HZS je i PV, tato koncepce zpracovává program Výchovy dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva z hlediska jeho obsahu, personálního, technického i ekonomického zajištní. Tento preventivní program se realizuje na základních školách a skládá se ze dvou hlavních ástí. První ást je zamena na dti ve vku 7-10 let, což je první stupe školní docházky. Dtem jsou pedneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou vyuovacích hodinách, které jsou dále dleny do jednotlivých tématických blok. Cílem první ásti je získání dvry dtí, vytvoení respektu z ohn a postulátu, že ohe dtem opravdu do ruky nepatí. Dti se nauí, jak pivolat pomoc (jde zejména o snížení ostychu pi pivolání pomoci), prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, ímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasie. Dále se v první ásti dti 9

10 dozvdí, co znamená zvuk sirény varovný signál, co dlat pi zvuku sirény - varovném signálu, co si vzít s sebou pi opuštní bytu. Na závr první ásti jsou dtem rozdány propaganí materiály s preventivní tématikou. Detailní schéma výuky je uvedeno v píloze. 1. Druhá ást je urena dtem ve vku let, což v praxi znamená druhý stupe školní docházky. Výuka je doplnna o tématiku náronjší a není již vedena tak hravou formou, jako ást první. Otevená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Uvedená ást je rozdlena také na dv samostatné hodiny, z nichž každá je rozšíeným opakováním obou hodin první ásti. Nov se objevují témata zdravovdy, požární prevence v pírod a lesní požáry, jejichž krátké bloky jsou vždy piazeny k tématm, s nimiž úzce souvisí. V druhé ásti se dti také dozví, co dlat když bude naízena evakuace z místa bydlišt, zásady opuštní bytu v pípad evakuace, zásady ochrany pi úniku nebezpených látek, jak se budeme chránit v zamoeném prostedí a co jsou prostedky improvizované ochrany osob. Na konec první hodiny je zaazen krátký test, který v druhé hodin poslouží pednášejícím aktivistm jako vodítko k ešení pípadných nejasností. Cílem druhé ásti výukového programu je zopakovat si a rozšíit znalosti získané v první ásti výukového programu, uvdomit si zodpovdnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence, nauit se základy první pomoci pi popáleninách a intoxikaci kouem, jak se zachovat pi zvuku sirény a jak se chránit pi úniku nebezpených látek. Dtem je teba zdrazovat, aby se v pípad nebezpeí držely pokyn dosplých (rodi, uitel). Na závr hodiny se pomocí propaganích materiál zopakuje uivo. Detailní schéma výuky je uvedeno v píloze Historie programu Program Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je uren dtem základních škol. Vznikl v Bruntále v roce 1996 a do souasnosti je zde realizován ve spolupráci s obanským sdružením CITADELA. Autory programu jsou Bohdan a Štpán Mikulkovi (píslušníci HZS MSK územního odboru Bruntál). V letech probíhalo jeho zkušební ovování na nkolika školách (základní, speciální) a tvorba metodiky práce s dtmi. Základním kritériem pro realizaci tohoto projektu je dlouhodobost, cílenost, odbornost a možnost zajistit program pro co nejvtší poet dtí. V poátku byl program zamen pouze na požární ochranu a postupným vývojem se rozšíil o základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva. Poátením impulsem pro vznik celého programu se stala stáž píslušník tehdy HZS Bruntál v kanadských mstech Ancasteru a Kanat (provincie Ontario) v roce Kanada se adí ke státm, které "školní" požární prevenci s úspchem aplikují již adu let a kde je praxí ovena všeobecn známá skutenost, že investice do této oblasti požární prevence mají pro svou efektivitu mnohonásobnou návratnost. V programu bylo nutné zohlednit rozdílnost životních styl (bydlení jen v devných pízemních domcích) a mentalit obou národ (spoleenská prestiž hasi podepená právní legislativou). Z tchto dvod se také ásten seznámili s obdobným evropským modelem, konkrétn s preventivním programem linkolnshirského hasiského sboru v Anglii. Poátky tamních aktivit sahají až k roku 1978 a do roku 1997 se jim podailo zapojit 70% škol v kraji. Na základ zkušeností z Kanady a Anglie a z materiál, které se k této problematice podailo získat, aplikovali autoi zkušební program pi výuce všech roník jedné z bruntálských 10

11 základních škol. Smyslem zkušebního programu bylo navázat úvodní kontakty s pedagogy, získat je pro danou vc a hlavn urit cílové skupiny dtí. Z výsledk realizace zkušebního programu byl následn celý program rozdlen do nkolika rovin a cykl podobn, jako je tomu nap. v Anglii. V návaznosti na zkušenosti z aplikace programu vznikla v roce 1998 první ze tí publikací s názvem Výchova dtí v oblasti požární ochrany, která popisuje celý systém výuky. Na zpracování této publikace se podílel rovnž dtský psycholog Miroslav Pios, bez jehož odborných zkušeností by nebyl preventivní program úplný. Od této doby se pak postupn dailo rozšíit program do dalších škol na území okresu Bruntál. Program je v souasné dob z ásti rozšíen také na další okresy MSK. Na základ praktických zkušeností a úpravou legislativy se program Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva vyvíjel až do souasné podoby. Ani stávající formu programu nelze považovat za nemnnou. Implementací nových zkušeností bude program i nadále zdokonalován. 6. Souasný stav zajištní programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Úkol provádt preventivn výchovnou innost je z hlediska organizaní struktury HZS piazen odboru prevence. PV je však inností natolik náronou, že k realizaci vytyených cíl vyžaduje vzájemnou spolupráci jednotlivých odbor HZS kraje. V rámci jednotlivých územních odbor HZS MSK psobí vybraní píslušníci, souástí jejichž funkní nápln je i preventivn výchovná innost. Vtšina tchto píslušník je absolventy školení aktivist pro program Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Prbh realizace preventivn výchovné innosti na ZŠ v letech je zobrazen v píloze. 3. Pro Krajské editelství HZS MSK byli proškoleni jako aktivisté 2 píslušníci, kteí ve dvojici provádí besedy pro I. stupe základních škol (2., 3. a 4. tídy). V roce 2004 provedli besedy na 4 základních školách v celkovém potu 24 vyuovacích hodin. Do poloviny roku 2005 se poet škol zaazených do programu zvýšil na 10. Zkušebn byl program prezentován i na jedné mateské škole a jednom víceletém gymnáziu. V první polovin roku 2005 byly provedeny besedy v rozsahu 61 vyuovací hodiny. Územní odbor Bruntál organizuje besedy programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve spolupráci se sborem dobrovolných hasi. Celkem školením aktivist prošlo 10 píslušník HZS MSK a 15 len SDH. Spoluprací s SDH došlo k pokrytí 65 % základních škol v tomto územním celku.v roce 2004 byly provedeny besedy na 25 základních školách, 3 mateských školách a v rámci tvorby metodiky pro stední školy a stední odborná uilišt i na 5 takových zaízeních celkov 419 vyuovacích hodin. Do poloviny roku 2005 byly besedy provedeny na 20 základních školách, což pedstavovalo 192 vyuovací hodiny. Územní odbor Frýdek - Místek zajistil absolvování školení aktivist na pelomu let 2003/2004 jednomu píslušníku HZS MSK. V roce 2004 provedl besedy na 4 základních a 3 mateských školách, celkem v potu 27 vyuovacích hodin. V 1. tvrtletí roku 2005 prošlo školením aktivist programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 11 len SDH. V souasné dob provádí píslušník HZS besedy ve dvojici s aktivistou z ad SDH a postupn pebírá funkci koordinátora akcí aktivist z ad SDH, kteí 11

12 pak na školách aktivn pracují samostatn. V prvním pololetí roku 2005 provedli besedy na 9 základních a 9 mateských školách, celkov byly realizovány besedy v rozsahu 91 vyuovací hodiny. Mezi píslušníky územního odboru Karviná je jeden absolvent školení aktivist. Tento píslušník provádí besedy na školách sám a v souasné dob byl pevelen na oddlení zjišování píin požáru. Situace je doasn ešena poádáním besed na uebn stanice HZS místo na školách a v pípad nutnosti jej zastupuje jiný píslušník, který neprošel školením aktivist a nemá pro danou innost dostatené znalosti. V roce 2004 provedl proškolený píslušník besedy na 10 základních a 6 mateských školách. Do poloviny roku 2005 se uskutenily besedy s dtmi ze 4 základních a 2 mateských škol. Celkov bylo v roce 2004 realizováno 72 vyuovacích hodin a v první polovin roku vyuovacích hodin. V rámci územního odboru Nový Jiín absolvoval školení aktivist na pelomu let 2003/2004 jeden píslušník HZS MSK, který provádl besedy na školách. Po druhé polovin roku 2004 byly provedeny opakované personální zmny v adách píslušník prevence, kterým byla urena PV jako souást pracovní nápln. Z tohoto dvodu již dále nedocházelo k aktivnímu zapojení do programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a uskuteování besed na školách. Územní odbor Opava zajistil v prbhu roku 2003 školení aktivist pro 10 píslušník HZS. V posledním tvrtletí roku 2003 byly v Opav provádny besedy na ZŠ, které byly velmi kladn hodnoceny. V roce 2004 a 2005 se v innosti pokraovalo jen omezen, nebo se nepodailo organizan zajistit podmínky pro innost všech proškolených aktivist. Preventivn výchovnou inností na ZŠ se aktivn zabývají pedevším aktivisté ze stanice Vítkov. Ostatní stanice HZS MSK ÚO Opava zajišují PV pedevším organizováním jednorázových akcí (nap. dny otevených dveí, Bambiriády, branné dny ZŠ). V roce 2004 byly provedeny besedy na 9 základních školách, v prvním pololetí roku 2005 se uskutenily besedy na 3 základních školách, což pedstavuje 26 a 22 vyuovacích hodin. V okruhu psobnosti územního odboru Bruntál program vznikl a bží již cca 10 let ve spolupráci s obanským sdružením CITADELA o.s. Bruntál a SDH. Za dobu trvání programu se podailo vytipovat vhodné aktivisty, kteí mají o danou problematiku zájem a aktivn se v této oblasti angažují. Z tohoto dvodu je programem pokryto nejvíce základních škol. Úspšnost realizace programu závisí mimo jiné na kvalit a potu vyškolených aktivist. Rozsah souasného pokrytí základních škol programem Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ostatních územních odborech v MSK odpovídá souasnému poetnímu stavu vyškolených aktivist. Pro významné zapojení 2. a 6. tíd základních škol do programu je poteba získat a vyškolit více aktivist. Podrobnjší rozvaha potebného potu aktivist je provedena v kapitole

13 Okres Tabulka. 2 Poet škol v programu Celkový poet ZŠ Celkový poet ZŠ již zaazených do programu 1 Procentuální vyjádení potu ZŠ již zaazených do programu 1 Ostrava % Bruntál % Frýdek - Místek % Karviná % Nový Jiín % Opava % CELKEM % 1 Jedná se o školy, na které byl program zaveden, tzn. školy, kde jsou besedy provádny i pouze pro jeden roník. 7. Realizace programu 7.1. Cílová skupina dtské populace Program Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je smován cílen na žáky základních škol tak, aby se pokud možno ke každému dítti dostaly informace o tom, jak pedcházet mimoádným událostem a jak se v pípad takové mimoádné události chovat. Je žádoucí, aby bylo první seznámení s probíranou problematikou provedeno co nejdíve. Ze zkušeností vyplývá, že žáci 1. tíd se ješt ve školním prostedí dostaten neorientují, ale žáci 2. tíd již ztratili poátení ostych, se kterým se potýkali pi zahájení školní docházky. Z tohoto dvodu jsou žáci 2. tíd schopni mnohem lépe vnímat základní informace z oblasti prevence ped mimoádnými událostmi. Na základ zkušeností s aplikací programu na základních školách byl proto 2. roník vyhodnocen jako nejmladší vková skupina se schopností soustedit se v požadovaném ase na pedkládané informace z oblasti prevence ped mimoádnými událostmi. Tento stav trvá po celý první stupe školní docházky. První ást programu je tedy zpracována s ohledem na schopnosti dtí tohoto vku a je možno ji užít prakticky beze zmny od druhé až po pátou tídu. Nejvhodnjší je, aby aktivista navštívil dti hned ve druhé tíd. Následné opakování témat pro první stupe v 3. až 5. tíd zstává dále na uitelích, kteí mají od roku 2005 k dispozici píruky a prvodní videokazety. Žáci na druhém stupni jsou fyzicky a psychicky daleko vysplejší a jsou tedy schopni zvládnout složitjší témata jako je zdravovda, použití penosných hasicích pístroj a chování pi úniku nebezpených látek. Na druhém stupni navštíví aktivisté danou tídu podruhé a výuku rozšíí. Je vhodné, aby aktivisté navštívili podruhé dti hned v šesté tíd, nebo zvládnutí kolektivu dtí ve vyšším vku je náronjší. Také v dalších ronících 13

14 druhého stupn základní školy je pak na uitelích opakování píslušných témat s využitím píruek a prvodních videokazet. Na speciálních školách je nutné volit návštvu školy individuáln s ohledem na psychologickou vysplost dtí. Z praxe vyplývá, že je vhodné navštívit vždy dti o tídu výš (3. a 7. tída) Konené cíle a oekávané výsledky programu Cíl programu Cílem programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je pedat dtem ve dvou vkových rovinách školního života dležité informace z oblasti prevence ped mimoádnými událostmi. Prostednictvím výukových besed a propaganích materiál vzbudit v dtech vztah k dané problematice, nauit je, jak mimoádným událostem pedcházet, základním principm ochrany a chování v pípad vzniku mimoádné události. V optimálním pípad dojde k pedání informací pomocí výukových besed a propaganích materiál pes dti i na rodie. Jak ukazují zkušenosti ze zahranií, výsledky nelze oekávat okamžit. V pípad dobe fungujícího systému však lze touto vasnou prevencí pedejít a snížit procento mimoádných událostí zpsobených dtmi a jejich zranní pi nich. Zkušenosti získané a osvojené v rámci tohoto programu mohou pak úspšn využít dti i v jejich dosplém život Možnosti dalšího uplatnní programu Vzhledem k dlouhodob podceované a zanedbávané problematice prevence ped mimoádnými událostmi, nejsou základní školy jedinou cílovou oblastí, kde lze pro tento program najít uplatnní. S ohledem na schopnosti soustedit se a vnímat pedkládané informace v rzných vkových rovinách lidského života, nelze použít schéma programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva univerzáln na všechny vkové kategorie od nejmenších dtí až po seniory. Z tohoto dvodu je poteba upravit schéma programu a vytvoit novou metodiku i pro jiné vkové skupiny obyvatel, aby se preventivní informace vždy v uritých intervalech znovu pipomínaly a rozšiovaly s ohledem na schopnosti a poteby daných vkových skupin. Po zavedení programu do základních škol, je nutné nastavit uritou kontinuitu také na stedních školách. V souasné dob již probhl na územním odboru Bruntál monitoring znalostí student stedních škol a byla zpracována metodika efektivního preventivního psobení na tuto vkovou skupinu. V psobnosti územních odbor Bruntál a Frýdek - Místek dochází v souasné dob také ke zkušebním besedám v mateských školách v rámci zjednodušeného programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V závislosti na vyhodnocení výsledk a zkušeností z probíhajících zkoušek upraveného programu a na dostatené kapacit vyškolených aktivist je v budoucnosti možné zavedení programu i na MŠ a SŠ. 14

15 7.3. Rozdlení aktivist V popisovaném programu psobí tzv. aktivisté, kteí se dle znalostí a praktických zkušeností dlí na aktivisty úrovn 1 až 3, aktivisty úrovn zvláštní, koordinátory a lektory Aktivista Úrove 1 Za aktivistu Úrovn 1 je považován aktivista po dobu prvního úplného školního roku po absolvování úvodního kurzu aktivist. Dvojice aktivist Úrovn 1 za první školní rok provede besedy na dvou ZŠ Aktivista Úrove 2 Aktivista Úrovn 2 je aktivista po dobu druhého až tetího roku po absolvování úvodního kurzu aktivist. Dvojice aktivist Úrovn 2 provádí besedy na 3 až 4 základních školách Aktivista Úrove 3 Aktivista Úrovn 3 je aktivista s praktickými zkušenostmi delšími než 3 roky. Dvojice aktivist provádí besedy na 5 až 6 základních školách (podle množství tíd v jednotlivých ronících). Aktivista této úrovn mže psobit na zvláštních a nkterých speciálních školách Aktivista Úrove zvláštní Aktivista provádí besedy ve speciálních školách nap. se sluchov i zrakov postiženými dtmi, kdy je vyžadována velmi úzká spolupráce s vyuujícím personálem. Optimální je pokud je aktivista absolventem kurzu speciální pedagogiky atp Koordinátor Koordinátory jsou píslušníci oddlení prevence na jednotlivých územních odborech HZS MSK, kteí mají PV v náplni práce. Tito píslušníci budou koordinovat innost dvojic aktivist a zárove budou psobit jako supervize tak, aby byla dodržována zpracovaná metodika programu a tím zstala zachována vysoká kvalita. Dle možností budou i nadále provádt besedy v programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na vybraných ZŠ. Grafické schéma vazby mezi dvojicí aktivist a koordinátorem je znázornno v píloze Lektoi Lektoi provádjí školení nových aktivist programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jako lektoi mohou být vyškoleni vybraní koordinátoi a aktivisté s minimáln dvouletou praxí a 150 oduenými hodinami v programu. 15

16 7.4. Píprava aktivist Realizace programu je uskuteována ve spolupráci s píslušníky HZS, leny SDH, obanských sdružení psobících v oblasti požární ochrany a jiných organizací, kteí budou postupn odborn vyškolováni pro práci aktivist systémem vzdlávacích kurz. Systém vzdlávání je podrobnji rozveden v píloze. 5 tohoto dokumentu Úvodní kurz Úvodní kurz je rozdlen na dv na sebe navazující ásti, a to úvodní ást a metodický seminá. Úvodní ást trvá 3 dny a v jejím prbhu jsou úastníci kurzu seznámeni lektory se zásadami práce s dtmi, používáním komunikaních dovedností a metodikou programu. Po 4 týdnech, kdy si úastníci kurzu oví metodiku prací s konkrétním kolektivem dtí na vybrané ZŠ, následuje metodický seminá, který trvá 2 dny. Metodický seminá je zamen pedevším na konzultace a výmnu zkušeností aktivist z jejich besed na ZŠ. Seminá je doplován jednorázovými pednáškami a workshopy. Krom základních teoretických vdomostí je pi koncipování výcviku kladen draz na rozvoj komunikaních schopností a na využití interaktivních technik pi práci s dtmi. Detailní harmonogram úvodního kurzu je uveden v píloze Opakovací kurz Úelem realizace tohoto typu kurzu je pedevším rozvoj strategie postupného rozšiování programu na další ZŠ, a to v pímé vazb na zkušenosti, volný as a ochotu stávajících aktivist. V prbhu kurzu jsou dále definovány pípadné provozní nedostatky (docházející výukový a propaganí materiál, výbr nových aktivist a další motivace souasných aktivist atd.) v dané oblasti a zpsob jejich odstranní. Bhem opakovacího kurzu aktivisté pedkládají požadavky zejména na organizaci a bh programu. Dále jsou zde pedávány aktivistm nové poznatky a informace, týkající se vývoje programu a pípadných zmn. Délka trvání opakovacího kurzu je 1 den. Opakovací kurz probíhá formou porady aktivist, lektor a koordinátor Lektorský kurz Úelem realizace tohoto typu kurzu je výbr a výcvik vhodných píslušník pro úlohu lektora programu. Pedpokladem pro absolvování tohoto kurzu je minimáln dvouletá praxe nebo 150 oduených hodin v programu. Následn mže aktivista absolvovat lektorský kurz a získat oprávnní ke školení nových aktivist. Délka trvání kurzu je 4 dny. Detailní harmonogram lektorského kurzu je uveden v píloze Psobení aktivist na školách Dvojice aktivist psobí v tídních kolektivech na škole a realizuje vzdlávací bloky dle dané metodiky a schématu výuky se stejnou skupinou dtí na ZŠ (píp. speciální škole nebo ve tíd víceletého gymnázia), což umožuje navázaní bližšího kontaktu, vzájemné dvry a pekonání komunikaních bariér. 16

17 V prbhu celého programu pednášející smují k vytvoení pátelské atmosféry, pomocí níž se pak dti stávají jeho aktivní souástí. Tomu napomáhá zejména množství dotaz ze strany pednášejících i dtí, ale také ada drobných her a jednoduchých scének, jež provází zejména první ást výuky. Draz je kladen na použití maximáln názorných pomcek a využití propaganích materiál. Tyto materiály, dtmi pinesené dom, poslouží zárove jako zdroj informací pro rodie, kteí se tímto také nepímo zapojí do výukového programu. Psobení aktivist na školách zajišují koordinátoi po domluv s jednotlivými aktivisty, tak aby pi jedné návštv školy byly besedy provedeny ve druhých i v šestých tídách Základní zásady práce s dtmi v programu Hlavní metodou vzdlávacích blok je diskuse, kdy si žáci sami kladou otázky a snaží se nacházet odpovdi. Úloha aktivist je pedevším podncovací a podprná. Aktivisté se snaží dojít u všech vzdlávacích lekcí k pozitivnímu závru (nabídka pozitivních alternativ). Nezbytná je realizace jednotlivých blok vždy jen ve skupinách tídního kolektivu. Nedoporuuje se spojovat tídní kolektivy ani v pípadech, kdy jsou skupiny menší. Pi slouení více tídních kolektiv je skupinová dynamika tídy narušena a prostor pro úinnou prevenci se zmenšuje. Je vhodné realizovat vzdlávací akce v místnosti "bez lavic". Odstranní lavic napomže zmnit situaci charakteristickou pro školské vzdlávání a umožní co nejpirozenjší projev žák. Prbh blok je doplován neverbálními technikami, cviením, využitím audiovizuální techniky, atd. Jednotlivé bloky by mly probíhat bez pítomnosti uitele, aby byl vytvoen vtší prostor k volnému projevu dtí a otevené diskusi. Uitelé mohou být pípadn zváni na poátky jednotlivých blok, aby se mohli seznámit se stylem a náplní práce Další formy výuky Na dti nestaí psobit pouze formou výukových pednášek. Na dané téma je poteba pohlížet, co možná nejkomplexnji a na mládež a jejich prostednictvím i na dosplé psobit v daleko vtší míe. Je nutné, aby si dti mohly své znalosti osvžit a teba i porovnat s ostatními. Mezi další formy výuky lze zaadit propaganí akce (exkurze na hasiských stanicích nebo na centru tísového volání) a soutže (za píklad mže sloužit literární a kreslíská soutž Hasii oima dtí ). Dležitým pomocníkem v diskutované oblasti jsou media (tisk, rozhlas a televize), která je možné využít nejen pro pedání nových informací, ale i pro propagaci poádaných akcí a soutží Tvorba a distribuce metodických a propaganích materiál Nezbytnou souástí práce aktivist je tvorba a distribuce podprných výukových, obrázkových a propaganích materiál, sloužících ke snadnjšímu pochopení jednotlivých probíraných témat. 17

18 7.9. Spolupráce s ostatními Pro vtší efektivitu preventivn výchovné innosti je nutná souinnost a vzájemná spolupráce HZS MSK, obcí, sdružení a dalších organizací psobících na úseku požární ochrany. Dominantním partnerem pi implementaci programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva do škol bude neziskové sdružení CITADELA o.s. Bruntál, které se zabývá podporou prevence závislostí a patologických jev. CITADELA o.s. Bruntál se podílí na propagaci programu na školách, na jeho rozvoji a dalších souvisejících innostech. Do programu budou aktivn zapojení také lenové dobrovolných sdružení psobících na úseku požární ochrany a lenové sbor dobrovolných hasi. Nkteí z nich byli již v minulých letech vyškoleni jako aktivisté v programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a v souasné dob psobí na školách zaazených do popisovaného programu. Vhodným navazujícím stupnm výchovy dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva se jeví Projekt aplikaních kurz ochrany obyvatelstva, na kterém se podílí Ústední hasiská škola SH MS Janské Koupele a Obanské sdružení Arrows. Projekt je zamen pedevším na žáky 8. a 9. tídy základních škol a studenty 1. roník stedních škol. Cílem tchto aplikaních kurz je rozšíení znalostí z pednášek na uvedené téma formou nácviku konkrétních situací. Praktickým nácvikem získá každý jednotlivec uritý rozsah dovedností pi ešení mimoádných událostí, do kterých by se ve svém život mohl dostat nebo pi kterých mže úinn pomoci Evaluaní mechanismy programu Zpsob hodnocení efektivity programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva bude provádn následujícími konkrétními hodnotitelnými výstupy: - supervize práce aktivist na školách provádná koordinátory, - pravidelná metodická setkání a workshopy tým jednotlivých územních odbor s koordinátorem programu, - pravidelné porady a konzultace lektor s koordinátory realizovaného programu, - konzultace s odbornými pracovníky jiných státních i nestátních subjekt, - každoroní zhodnocení projektu ve spolupráci s píslušným oblastním metodikem prevence pro školství, - každým územním odborem bude zpracována závrená roní hodnotící zpráva a krajské editelství zpracuje celkové shrnující hodnocení realizace této koncepce v MSK. 18

19 8. Prostedky pro realizaci 8.1. Výchova a získávání aktivist a lektor Obecné zásady získávání aktivist Na jednotlivých ÚO jsou ureni píslušníci, kteí mají PV v náplni práce. Vtšina z nich jsou absolventy školení aktivist pro program Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a již dva roky zavádjí program na vybrané školy v rámci svého ÚO. Po získání dostatené praxe mohou absolvovat kurz lektor programu tak, aby sami byli schopni vyškolit nové aktivisty. Podmínkou realizace vlastního programu je získat a vyškolit dostatek kvalitních aktivist z ad píslušníku HZS MSK, kteí budou mít potebné pedpoklady pro tuto práci. Výbr aktivist bude založen na principu dobrovolnosti. Celý program je postaven na interaktivním psobení, vzájemné komunikaci a dve mezi dvojicí aktivist a dtmi. Na aktivisty je kladena ada rozmanitých požadavk, jako nap. - znát teorii a praxi detekované problematiky, soustavn se v ní zdokonalovat podle jejího dalšího vývoje, znát rzné modely a pístupy uplatované u nás i v zahranií, - mít schopnost efektivn pracovat s rznou cílovou populací, pomocí obecn uznávaných technik s cílovou skupinou dtí, - vychovávat žáky, rozvíjet jejich zájmy, schopnosti, charakter, k tomuto úelu je dobe poznávat; dokázat svou práci s dtským kolektivem dokumentovat, - osvojit si a dále prohlubovat pedagogické a psychologické poznatky, metody a zpsoby myšlení potebné pro poznávání dtí a psobení na n, - adekvátn realizovat interakci a komunikaci se žáky, pípadn s jejich rodii a pedagogy, - organizovat vlastní rznorodou innost a koordinovat osoby i malé skupiny psobící formativn na žáky (tídní uitel - ostatní uitelé - rodie - tída jako sociální skupina - zájmový kroužek apod.), - poskytovat žákm pozitivní model zralé osobnosti. Dti a mladiství potebují vidt aktivistu jako lovka, který pro n má velký význam, je jedním z dalších dležitých lidí (tak jako rodie a nejbližší pátelé), který k nim má vztah, porozumní pro tídu i pro osobní problémy jednotlivc. Výbru jednotlivých aktivist je nutné vnovat znanou pozornost. Aktivisté by mli být peliv vybráni ve vzájemné spolupráci lektor a služebních funkcioná, kteí znají schopnosti píslušník. Konzultace s psychologem HZS je možné využít pouze v obecné rovin nebo na základ dobrovolného zájmu jednotlivých kandidát na práci aktivist Konkrétní postup pi získávání aktivist Získání kandidát pro práci aktivist bude realizováno poádáním prezentací, jejichž cílem je informovat postupn všechny píslušníky HZS MSK o programu PV na ZŠ. Prezentace budou probíhat v prbhu roku 2006 a Provedení prezentace zajistí autoi programu ve spolupráci s píslušníkem z oddlení prevence, souástí jehož funkní nápln je PV. Podmínkou pro získání aktivist je zajištní efektivní úasti všech píslušník HZS MSK pi prezentacích. Na základ informací o programu a seznámením s podmínkami materiálního 19

20 a finanního zabezpeení bude proveden výbr vhodných osob pro práci aktivist. Skupiny kandidát budou zaazeny do jednotlivých úvodních kurz aktivist. Nábory budou provádny s cílem pokrytí poteby aktivist na plánovaný poet škol a tíd v psobnosti všech územních odbor HZS MSK. Školení aktivist v programu Výchova dtí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva budou organizována dle zájmu o tuto innost. Pedbžn lze pedpokládat realizaci dvou úvodních kurz pro aktivisty v roce 2006, dvou úvodních kurz pro aktivisty v roce 2007 a rovnž dvou úvodních kurz pro aktivisty v roce Po roce 2008 je poítáno s jedním úvodním kurzem aktivist za dva roky. Tento kurz bude zamen na vyškolení nových aktivist pro rozšíení programu na další školy v MSK a pro nahrazení aktivist, kteí již dále v besedách na ZŠ nebudou pokraovat. Podrobnosti o realizaci kurz pro aktivisty jsou dále rozvedeny v tabulce Píprava a financování lektorských tým a kurz pípravy aktivist V souasné dob provádí lektorskou innost jeden lektorský tým. K zajištní plynulého prbhu proškolování aktivist se jeví jako žádoucí sestavení dalšího lektorského týmu. Oba týmy lektor budou vzájemn spolupracovat a koordinovat svou innost. V týmu lektor by mli být zastoupeni 2 píslušníci HZS MSK a psycholog. Pedpokládaný asový rozvrh vzdlávání aktivist i s vyíslenými finanními náklady dle jednotlivých let je uveden v tabulce. 3. Tabulka. 3 asový rozvrh vzdlávání aktivist a finanní náklady dle jednotlivých rok rok kurz pololetí roku lektorský tým poet poet proškolených proškolených nových osob dvojic pomcky lektorné celkem 1. úvodní I/2006 bí. Mikulci úvodní II/2006 bí. Mikulci celkem úvodní I/2007 bí. Mikulci lektorský I/2007 bí. Mikulci opakovací II/2007 bí. Mikulci úvodní II/2007 bí. Mikulci celkem úvodní I/2008 bí. Mikulci úvodní II/2008 bí. Mikulci opakovací II/2008 bí. Mikulci 20 celkem opakovací II/2009 bí. Mikulci 20 celkem úvodní I/2010 bí. Mikulci opakovací II/2010 bí. Mikulci 20 celkem

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI. plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel HZS Jihomoravského kraje

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI. plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel HZS Jihomoravského kraje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI Brno 2007 plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel HZS Jihomoravského kraje Úvod Zákonem č. 238/200 Sb. O Hasičském záchranném

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více