podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb."

Transkript

1 Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České Budějvice

2 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 2 OBSAH strana Obsah... 2 A. Údaje předkladateli... 3 B. Údaje kncepci... 4 B.1. Název... 4 B.2. Obsahvé zaměření (snva)... 4 B.3. Charakter... 5 B.4. Zdůvdnění ptřeby přízení... 6 B.5. Základní principy a pstupy (etapy) řešení... 7 B.6. Hlavní cíle... 8 B.7. Přehled uvažvaných variant řešení... 8 B.8. Vztah k jiným kncepcím a mžnst kumulace vlivů na živtní prstředí a veřejné zdraví s jinými záměry... 8 B.9. Předpkládaný termín dknčení... 9 B.10. Návrhvé bdbí B.11. Způsb schvalvání C. Údaje dtčeném území C.1.Vymezení dtčenéh území C.2. Výčet dtčených územně samsprávných celků, které mhu být kncepcí vlivněny C.3. Základní charakteristiky stavu živtníh prstředí v dtčeném území C.4. Stávající prblémy živtníh prstředí v dtčeném území D. Předpkládané vlivy kncepce na živtní prstředí a veřejné zdraví ve vymezeném dtčeném území E. Dplňující údaje E.1. Výčet mžných vlivů kncepce přesahující hranice České republiky E.2. Mapvádkumentace a jinádkumentace týkající se údajů v známení kncepce E.3. Další pdstatné infrmace předkladatele mžných vlivech na živtní prstředí E.4. Stanvisk rgánu chrany přírdy, pkud je pžadván pdle 45i dst. 1 zákna č. 114/1992 Sb., ve znění zákna č. 218/2004 Sb Údaje zpracvateli známení kncepce Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

3 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 3 A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI A.1. Název rganizace: Kraj Vysčina A.2. IČ: A.3. Sídl: Žižkva Jihlava A.4. Oprávněný zástupce předkladatele: PhDr. Katina Lisá veducí dbru kultury, památkvé péče a cestvníh ruchu tel.: Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

4 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 4 B. ÚDAJE O KONCEPCI B.1. Název Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí B.2. Obsahvé zaměření (snva) Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí je střednědbým kncepčním dkumentem, jehž hlavním cílem je analyzvat stav a ptřeby cykldpravy a cyklturistiky na území Kraje Vysčina a navrhnut patření, kterápvedu ke zlepšení a dalšímu psilvání pzice cyklistiky. Strategie se dělí na analyticku a návrhvu část. Analytickáčást krmě charakterizace cyklistické dpravy (legislativní rámec, vztah ke kncepčním materiálům kraje, EU ČR) bsahuje analýzu cykldpravy v kraji Vysčina. Výstupem tét části je definice prblémvých blastí a SWOT analýza prblematiky cykldpravy v kraji. Analytickáčást snva Obecnácharakteristika cyklistické dpravy Právní a legislativní úprava cyklistiky Charakteristika a definvání sučasných trendů a ptřeb cyklistiky Stručná charakteristika z phledu cykldpravy jak nedílné sučásti dpravníh systému Stručnácharakteristika z phledu cyklturistiky jak nedílné sučásti rekreace a cestvníh ruchu Vymezení cyklistiky ve strategických a kncepčních materiálech (na evrpské, nárdní, krajské úrvni) Systém fungvání a řízení cyklistiky na jedntlivých úrvních Stávající nárdní a nadnárdní prjekty v cyklistice Analýza cyklistiky v Kraji Vysčina d rku 2013 Charakteristika území Kraje Vysčina z phledu využití pr cyklistiku Pstavení Kraje Vysčina z phledu cyklturistiky Pstavení Kraje Vysčina z phledu cykldpravy Přehled cykltras na území kraje Bezpečnst cyklistické dpravy Dprvdnáinfrastruktura a služby Vývj a aktuální stav řízení cyklistiky a zapjení se rgánů, rganizací a dalších subjektů půsbících v blasti cyklistiky v Kraji Vysčina a jejich vzájemná splupráce Cyklstezky v Kraji Vysčina Záměry na budvání a mdernizaci cyklstezek a na značení/přeznačení cyklistických tras Intermdalita Financvání rzvje cyklistické dpravy v reginu Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

5 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 5 Definvání prblémvých blastí Síť cykltras a cyklstezek a její další rzvj Cykldprava ve městech Dplňkváinfrastruktura a služby pr cyklisticku dpravu Marketing cyklistické dpravy a její využití pr rzvj cestvníh ruchu a cyklturistiky Psilvání splupráce a rzvj partnerství pr cyklisticku dpravu Finanční ptřeby dalšíh rzvje cyklistické dpravy v reginu Legislativní vývj a suvisející blasti SWOT analýza Návrhváčást vychází z analytické části a stanvuje následující pririty a patření: Pririta A: Rzvj cyklturistiky jak nedílné sučásti rekreace, sprtu a cestvníh ruchu Opatření A.1 Rzvj sítě cykltras a cyklstezek s primárně rekreačním využitím Opatření A.2:Zvyšvání atraktivity, prpagace a eknmickéh významu cyklturistiky Opatření A.3 Rzvj dprvdných služeb a infrastruktury pr cyklturistiku Pririta B: Rzvj cykldpravy jak integrální sučásti dpravní bsluhy v území Opatření B.1 Rzvj infrastruktury pr cykldpravu Opatření B.2 Intermdalita Opatření B.3 Osvěta a infrmvanst Pririta C: Řízení a krdinace rzvje cykldrpavy a cyklturistiky Opatření C.1 Krdinace cykldpravy a cyklturistiky na reginální úrvni Opatření C.2 Financvání rzvje cykldpravy a cyklturistiky Opatření C.3 Zajištění jedntné prezentace Kraje Vysčina v blasti cyklistiky Vlastní kncepce je zpracvávána externě ddavatelsky (KP prjekt s.r.., Riegrva 1756/51, Č. Budějvice). B.3. Charakter Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina je střednědbým kncepčním dkumentem, jehž hlavním cílem je analyzvat stav a ptřeby cykldpravy a cyklturistiky na území Kraje Vysčina a navrhnut patření, která pvedu ke zlepšení a dalšímu psilvání pzice cyklistiky. První část materiálu se věnuje základním tezím vztahujícím se k cykldpravě a cyklturistice v becné rvině (definvání základních pjmů, jejich becné přínsy a prblémy, právní úprava, uktvení v institucinálním systému apd.). Tat část tak vytváří základní představu řešené prblematice a vymezuje blasti, kterými se materiál zabývá. Druháčást se věnuje analýze sučasnéh stavu bu integrálních sučástí cyklistiky na úrvni Kraje Vysčina. Analyzvány jsu jak cykltrasy, tak stav a záměry v blasti Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

6 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 6 rzvje cyklstezek. Pzrnst je zde rvněž věnvána blasti řízení a financvání rzvje cyklistické dpravy. V závěru kapitly jsu definvány hlavní zjištěné prblémvé blasti včetně jejich prmítnutí d SWOT analýzy. Pslední, návrhváčást materiálu pak shrnuje navrhvanápatření a aktivity, které by ve střednědbém časvém hrizntu měly přispět ke zlepšení pzice cykldpravy a cyklturistiky v Kraji Vysčina. Jednáse jak návrh plánvaných cyklstezek tak je sučástí strategie vznik dtačních titulů, které budu pdprvat výstavbu cyklistické infrastruktury a měkké aktivity pr rzvj cyklistiky. Tyt záměry mhu být umístěny na celém území kraje Vysčina. Materiál je kncipván z reginálníh phledu, sučasně však v přiměřené míře zhledňuje dílčí ptřeby jedntlivých měst a bcí či mikrreginů na území Kraje Vysčina. Dkument tedy nemůže pstihnut všechny existující či zamýšlené skutečnsti existující v tét blasti. Jeh ambicí je napak upzrnit zejména na důležitátémata, kterými je ptřeba se v nadcházejícím prgramvém bdbí priritně zabývat. B.4. Zdůvdnění ptřeby přízení Cyklistika se v psledních desetiletích u nás i v dalších zemích Evrpy pstupně stává stále více blíbenu a vyhledávanu frmu trávení vlnéh času (cyklturistika). Pstupně se stala také důležitu frmu dpravní bsluhy území - dpravy d zaměstnání, d škl apd. (cykldprava). Tyt skutečnsti vyplývají nejen z prbíhajícíh rzvje infrastruktury a služeb pr cyklisty (budvání cyklstezek, značení nvých cykltras a kruhů, instalace infrmačních systémů pr cyklisty, zřizvání nvých webvých prtálů, rzvj pdnikatelských aktivit navázaných nejrůznější frmu právě na cyklistiku atd.), ale také z měnících se sciálních a eknmických pdmínek v našich reginech (snaha zdravý živtní styl neb úsprná patření, úsilí veducí ke snížení prdukce škdlivých látek pcházejících především z individuální autmbilvé dpravy ad.). Rzvj cyklturistiky a cykldpravy je pr splečnst žáducí rvněž vzhledem k jejich prkazatelným scieknmickým přínsům. Cestvání na kle nejenže výrazně méně negativním způsbem vlivňuje živtní prstředí a jeh slžky, ale rvněž přispíváke zlepšvání zdravtníh stavu byvatelstva a becně pdpruje kvalitu jejich živta. Sučasně cyklistika generuje reginům, kde je rzvíjena, významné scieknmické přínsy. Ty představují zejména příliv cyklturistů a cyklvýletníků, kteří zde utrácejí finanční prstředky jak za specializvané na cyklistiku více či méně vázané služby (cyklservisy, cyklpůjčvny, přepravní služby, tištěné mapy a průvdci). Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina jak interdisciplinární kncepce dpravy a cestvníh ruchu pdléháprcesu psuzení vlivu kncepce na živtní prstředí (SEA) dle zákna č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivu na živtní prstředí, ve znění pzdějších předpisů. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

7 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 7 B.5. Základní principy a pstupy (etapy) řešení Základním výchdiskem pr návrhvé bdbí by v kntextu rzvje cykldpravy i cyklturistiky měla být snaha zvyšvání bezpečnsti a atraktivity tét frmy dpravy a trávení vlnéh času, a t plšně na celém území Kraje Vysčina. Prvním krkem k lepšímu uchpení celé blasti však musí být vytvření funkčníh systému řízení tét blasti na krajské úrvni. Důležitáv tmt hledu bude segregace cyklistické dpravy d mtrvé (cyklstezky, cyklpruhy), ale také bezpečnáintegrace tét frmy dpravy d stávajícíh dpravníh prstru tam, kde je t z hlediska bezpečnsti zranitelných účastníků prvzu vhdné. Není vždy nutné vést cyklisty puze p samstatných asfaltvých kmunikacích, mnhdy jsu účelnější (a také mnhem levnější) patření, kterátt nevyžadují. Z hlediska cyklturistiky (a becně cyklistiky v extravilánech) jsu za vhdnářešení pvažvána i vedení cyklistů přirzenými kridry s využitím lesních, plních cest, hrází a břehů vdních tků apd. přirzeně je zde nutné respektvat hlediska chrany přírdy a jejích slžek. Důležité v tmt hledu bude rvněž zajištění průběžné údržby a prav či reinvestic ptřebných pr uchvání a další zvyšvání kvality a atraktivity reginální sítě cykltras a cyklstezek. Ve vztahu k rzvji cyklturistiky bude zásadní zajistit funkční reginální a místní síť cykltras, které budu lgicky navazvat a dplňvat mezinárdní a nárdní síť dálkvých cykltras definvanu prjektem Česk jede. Cílem bude, aby síť byla atraktivní, bezpečná(s minimálním kntaktem s mtrvu dpravu) a pdprvala dkln d individuální autmbilvé dpravy. Důležitu sučástí strategie bude také pdpra dalšíh rzvje suvisejících blastí jak je terénní neb sprtvní cyklistika a in-line bruslení. K již dnes pměrně dbře fungující prpagaci tét blasti bude vhdné dále rzvíjet i tematicky značené trasy a kruhy a zlepšvat jejich prpagaci. Pr celu blast může být ptenciálem rzvj tzv. cyklbalíčků. S rzvjem sítě cykltras a cyklstezek musí ruku v ruce jít i rzvj dprvdných služeb. Významný bude rzvj mžnstí úschvy kla, aplikvání certifikace dprvdných služeb v zájmu zajištění jejich kvality neb psílení celkvé prpagace na reginální úrvni (vznik krajskéh pasprtu, krajskéh cyklprtálu atd.). Dalším bdem, ke kterému by měl vývj směřvat, je pdpra intermdality. Návaznst cykltras a cyklstezek na hrmadnu dpravu (vlak, bus, místní dprava) dprvázenádpvídajícím zázemím v pdbě parkvišť B+R, cyklpintů apd. by měla být vždy dpvídajícím způsbem zajištěna, a t včetně příslušnéh zázemí a dprvdných služeb pr cyklisty. Jen tak může být pdpřen cíl zvýšení bjemu přepravených sb šetrnými frmami dpravy na úkr individuální autmbilvé dpravy. Pstup zpracvání Strategie dpvídábsahvé struktuře uvedené v předchzím textu. Při přípravě Strategie bude využit dstupných infrmačních zdrjů a t jak na Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

8 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 8 reginální úrvni, tak i na úrvni nárdní. Nezbytnu sučástí přípravy bude rvněž zhdncení výchzích dkumentů. B.6. Hlavní cíle Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina shrnuje phled na prblematiku rzvje cykldpravy a cyklturistiky v reginu a také sumarizuje rzvjvé záměry v jedntlivých částech kraje, které je ptřeba v zájmu řízenéh a efektivníh rzvje cykldpravy a cyklturistiky krdinvat. Stejně tak je nutné zajistit krdinaci tht rzvje ve splupráci s klními kraji a s Rakuskem. Hlavní cíle jsu zbrazeny ve stanvených priritách a patřeních: Pririta A: Rzvj cyklturistiky jak nedílné sučásti rekreace, sprtu a cestvníh ruchu Opatření A.1 Rzvj sítě cykltras a cyklstezek s primárně rekreačním využitím Opatření A.2:Zvyšvání atraktivity, prpagace a eknmickéh významu cyklturistiky Opatření A.3 Rzvj dprvdných služeb a infrastruktury pr cyklturistiku Pririta B: Rzvj cykldpravy jak integrální sučásti dpravní bsluhy v území Opatření B.1 Rzvj infrastruktury pr cykldpravu Opatření B.2 Intermdalita Opatření B.3 Osvěta a infrmvanst Pririta C: Řízení a krdinace rzvje cykldpravy a cyklturistiky Opatření C.1 Krdinace cykldpravy a cyklturistiky na reginální úrvni Opatření C.2 Financvání rzvje cykldpravy a cyklturistiky Opatření C.3 Zajištění jedntné prezentace Kraje Vysčina v blasti cyklistiky B.7. Přehled uvažvaných variant řešení Dkument Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina bude zpracván v jedné variantě. Nepředpkládáse variantní řešení navržených pririt, patření a aktivit. B.8. Vztah k jiným kncepcím a mžnst kumulace vlivů na živtní prstředí a veřejné zdraví s jinými záměry Dkument Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina mávztah ke kncepcím dpravním, kncepcím cestvníh ruchu a samzřejmě kncepcích z blasti živtníh prstředí. Kncepce, kterých by se mhla navrženástrategie dtýkat, jsu uvedeny v následujícím přehledu. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

9 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 9 Nárdní úrveň Nárdní strategie rzvje cyklistické dpravy Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu v ČR Státní plitika živtníh prstředí ČR Strategický rámec udržitelnéh rzvje ČR Strategie chrany bilgické rzmanitsti ČR Aktualizace státníh prgramu chrany přírdy a krajiny ČR Dluhdbý prgram zlepšvání zdravtníh stavu byvatelstva České Republiky - Zdraví pr všechny v 21. stletí (Zdraví 21) Reginální úrveň Zásady územníh rzvje Kraje Vysčina (2008) Zásady územníh rzvje Kraje Vysčina Aktualizace č. 1 (2012) Prgram rzvje Kraje Vysčina (prsinec 2011) Strategie Kraje Vysčina 2020 (2012) Aktualizace prgramu ke zlepšení kvality vzduší kraje Vysčina (2008) Strategie chrany krajinnéh ráze kraje Vysčina (2008) Kncepce envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy pr kraj Vysčina (2008) Zdravý kraj Vysčina, Prgram Zdraví 21 pr kraj Vysčina ( ) Strategie rzvje cestvníh ruchu v kraji Vysčina ( ) Kncepce památkvé péče v kraji Vysčina ( ) Plán péče CHKO Železné hry Plán péče CHKO Žďárské vrchy Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v kraji Vysčina vychází z ptřeb definvaných v základních rzvjvých dkumentec kraje a t ZÚR a Prgramu rzvje. Jednznačně pzitivní je vztah ke kncepčním materiálům týkající se rzvje turistiky (Strategie rzvje turistickéh ruchu v kraji Vysčina) a zlepšení zdravtníh stavu byvatel (Zdravý kraj Vysčina, Prgram Zdraví 21 pr kraj Vysčina). Významný negativní vztah ke kncepčním materiálům nepředpkládáme. Kumulativní vlivy k jiným záměrům nelze vylučit, jejich identifikace bude prvedena v rámci zpracvání dkumentace SEA. B.9. Předpkládaný termín dknčení Předpkládaný termín dknčení kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí je říjen Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

10 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 10 B.10 Návrhvé bdbí Návrhvé bdbí realizace kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina je vymezen rky B.11. Způsb schvalvání Kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí bude v knečné pdbě schvalvána Zastupitelstvem Kraje Vysčina. Před jeh předlžením zastupitelstvu prběhne jeh veřejné prjednání a schválení Pracvní skupinu pr přípravu strategie. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

11 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 11 C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ C.1. Vymezení dtčenéh území Dtčené území, pr které je zpracvávána psuzvanákncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí , je vymezen správním bvdem Kraje Vysčina. Kraj Vysčina zaujímájižní část České republiky. Na západě susedí s Jihčeským krajem, na severu se Středčeským a Pardubickým krajem a na výchdě s Jihmravským krajem. Kraj Vysčina nesusedí přím s žádným klním státem. C.2. Výčet dtčených samsprávních celků, které mhu být kncepcí vlivněny Dtčeným vyšším územně samsprávným celkem je Kraj Vysčina. Dtčenými samsprávními celky jsu bce v Kraji Vysčina: Pčet samsprávných bcí 704 Pčet byvatel (dle ČSÚ, k ) Rzlha km 2 C.3. Základní charakteristiky stavu živtníh prstředí v dtčeném území C.3.1. Ovzduší, klima D území Kraje Vysčina zasahuje 8 klimatických blastí dle Quitta. Většina kraje spadád mírně teplých blastí MT2, MT3, MT5, MT7, MT9, MT10 a MT11. Chladná blast CH7 zahrnuje centrální část Žďárských vrchů, Javřické vrchviny a Křemešníka a malu izlvanu blast Kutnhrské plšiny. Údaje kvalitě vzduší jsme čerpali z Aktualizace prgramu ke zlepšení kvality vzduší kraje Vysčina, které zpracvala firma Ascend s.r.. v červnu Kvalita vzduší na území kraje Vysčina je v prvnání s statními kraji dbrá. K překračvání imisních limitů dšl v letech puze jednu, a t u 24hdinvéh imisníh limitu pr PM 10 v dpravně zatíženém městě Třebíč. Dále dchází k překračvání imisníh limitu především u trpsférickéh znu a pak u benz(a)pyrenu. Úrveň znečištění vzduší všemi statními znečišťujícími látkami se phybuje hlubk pd stanvenými přípustnými úrvněmi. Dminantní pstavení u emisí sledvaných znečišťujících látek mají silniční dprava a vytápění dmácnstí, puze u VOC a NH 3 hrají větší rli také menší lakvny a zemědělské chvy. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

12 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 12 V rce 2012 prběhl mnitring kvality vzduší v krajském městě v Jihlavě. Z výsledků vyplývá, že v rce 2012 nedšl k překrčení záknných imisních limitů, stav vzduší v Jihlavě je dluhdbě stabilní a hlavní pdíl na znečištění vzduší mádprava, zejména dálnice D1. Vzhledem k tmu, že nejvyšší hdnty naměřené na všech lkalitách se vyskytují puze v zimním bdbí, lze velký význam přičítat i vlivu malých zdrjů, resp. vytápění dmácnstí. Velmi důležitým faktrem jsu i rzptylvé pdmínky. V rámci kraje Vysčina je realizván prjekt Infrmační systém kvality vzduší v Kraji Vysčina, který zpracvávázdravtní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bhemia s.r.., v rámci kteréh je realizván měření kvality vzduší na území kraje Vysčina v letech Rční závěrečnázpráva za rk 2013 ptvrzuje, že kraj Vysčina patří k nejčistším reginům v České republice. I v případě látek, se kterými se vzduší v ČR ptýkánejvíce (PM 10, PM 2,5, benz(a)pyren) byly na Vysčině naměřeny pměrně nízké kncentrace. Kncentrace SO 2 i NO 2 se k limitu neblížily (zvýšené NO 2 lze pzrvat puze na dpravu nejzatíženějších lkalitách. Lze knstatvat, že kvalita vzduší na Vysčině je dbrá, k překračvání imisních limitů může dcházet puze v případě dluhých epizd s nepříznivými rzptylvými pdmínkami, a t puze na nejzatíženějších lkalitách. C.3.2. Vda Území Kraje Vysčina je pramennu blastí, prchází jím hlavní evrpské rzvdí mezi Severním a Černým mřem. D Severníh mře dvádějí pvrchvé vdy tky Žirvnice, Kamenice, Želivka, Sázava a Dubrava. D Černéh mře dvádějí pvrchvé vdy tky MravskáDyje, Želetavka, Jevišvka, Rkytná, Jihlava, Oslava, Bítyška, Libchvka, Bbrůvka, Nedvědička a Svratka. Území pdél hlavníh evrpskéh rzvdí býváznačván jak střecha Evrpy. Všechny vdní tky na území Kraje Vysčina dvádějí vdu z kraje pryč, žádný vdní tk vdu d kraje nepřivádí. Vdní tky v Kraji Vysčina představují významné zdrje pitné vdy pr byvatele kraje Vysčina i susedních krajů. Vdárenskánádrž Švihv na řece Želivce zásbuje pitnu vdu hlavní měst Prahu, část Středčeskéh kraje a západní část Kraje Vysčina, vdárenskánádrž Vír na řece Svratce zásbuje pitnu vdu brněnsku aglmeraci a severvýchdní část Kraje Vysčina. Vdárenské nádrže Mstiště, Hubenv a NváŘíše jsu významnými reginálními zdrji pitné vdy. Vdní díl Dalešice na řece Jihlavě služí jak zdrj chladící vdy pr jadernu elektrárnu Dukvany. Významným hydrlgickým prvkem v Kraji Vysčina jsu rybníky, které se vyskytují prakticky na celém území kraje. Nejvýznamnější rybniční sustavy jsu Telč, Javřice a Dářsk. Největším rybníkem na území kraje je Velké Dářk s rzlhu cca 205 ha, které služí především k rekreačním účelům. Žďárské vrchy byly vyhlášeny jak Chráněnáblast přirzené akumulace vd (CHOPAV). Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

13 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 13 Kvalita pvrchvých vd je relativně dbrá, především hrní tky spadají převážně d I. a II. třídy. Některé úseky středních a dlních tků jsu však znečištěné, spadají d III. a IV. třídy, v některých ukazatelích d V. třídy. Hlavními zdrji znečištění vd jsu kmunální dpadní vdy ze sídel a plšné znečištění ze zemědělství, v menší míře pak průmysl, především masný, kžedělný a papírenský. C.3.3. Půda Půda je jednu ze základních slžek živtníh prstředí, významných pr existenci rstlinných a živčišných rganizmů. Ochrana půdníh fndu patří k základním přístupům strategie udržitelnéh rzvje. V sučasné dbě je v kraji Vysčina celkem cca 410 tisíc ha zemědělské půdy, tj. 60% z celkvé rzlhy kraje. Ornápůda tvří 317 tisíc ha, tj. 77% zemědělské půdy. Trvalé travní prsty tvří 82 tisíc ha, tj. 20% zemědělské půdy. Zbývajících 11 tisíc ha (3%) zaujímají zahrady, rybníky atd. Nejvíce zastupeným půdním typem v území je kambizem. V plchých částech se nacházejí strvy pseudglejů na těžších hlínách. Nižší plšiny a hrní části krajvých svahů centrální části Vysčiny pkrývají území typické kambizemě, čast glejené. Na krajvých svazích jsu zpravidla vyvinuty kambizemě typické. Ty mají největší zastupení na Třebíčsku. Zde se na sprašvých a hlinitých stanvištích nachází strůvky luvizemě typické s dalšími subtypy a dále jsu zde hnědzemě s různými subtypy. Na hlinitých materiálech plšin se střídavým zamkřváním vznikly pseudgleje. Na skalnatých stanvištích se vyskytují různé subtypy litzemí a rankerů. V nejvýše plžených místech Žďárských vrchů a Javřické vrchviny jsu zastupeny pdzly na kyselých stanvištích. Půdy s vysku hladinu pdzemní vdy se nacházejí zejména pdél vdtečí a na prameništích. Jsu t gleje místy zrašelinělé a fluvizemě. Převažují půdy většinu hlinitpísčité až písčithlinité, s menším bsahem skeletu, slabě až středně bhaté. Ty se nacházejí zejména na rulách a žulách. Charakteristický je vyšší pdíl skeletu, místy jsu půdy až balvanité. C.3.4. Hrninvé prstředí, gelgie, gemrflgie Z hlediska gemrflgickéh členění České republiky většina území Kraje Vysčina spadád pdsustavy (blasti) Českmravskávrchvina, kteráje sučástí Českmravské gemrflgické sustavy (subprvincie). Na severu zasahuje d kraje výběžek pdsustavy (blasti) Středčeskátabule, kteráje sučástí sustavy (subprvincie) Českátabule. Českmravskávrchvina je tvřena především přeměněnými (metamrfvanými) hrninami rulami, amfiblity, migmatity. Přeměněné hrniny jsu na něklika místech prstupeny hlubinnými vyvřelinami především žulami, syenity, dirity (např. masiv jihlavský, třebíčský železnhrský). Pr Kraj Vysčina je typický místní izlvaný výskyt hadců (především v údlí Jihlavy u Mhelna) a krystalických vápenců (např. u Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

14 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 14 Ledče nad Sázavu). Pr výběžek České křídvé tabule, kterázasahuje na kraji Železných hr až k Velkému Dářku je typický výskyt pískvců a puk. C.3.5. Přírda a krajina Prakticky celé území Kraje Vysčina se nachází na území Českmravské vrchviny. Tmu dpvídácharakter krajiny. Reliéf je zvlněný s převahu plšin, plchých hřbetů a mělkých údlí. Hlubce zaříznuté a členité je puze údlí Svratky s většími přítky na výchdě kraje. Převažují vyšší nadmřské výšky, průměrnánadmřskávýška se phybuje mezi m n. m. Nejvyšších nadmřských výšek přes 800 m n.m. dsahuje Českmravskávrchvina v části Jihlavských vrchů na jihzápadě kraje (Javřice, 837 m n.m.) a v části Žďárských vrchů na severu kraje (Devět skal, 836 m n.m.). Nejníže plženým místem kraje je údlní niva Oslavy a Jihlavy (240 m n m.). Pr krajinu je charakteristickámalplšnámzaika, ve které se střídají plchy lesů a bezlesí (ple a luky). Lesní půda zaujímácca 207 tisíc ha, tj. cca 30 % rzlhy kraje. Rzsáhlejší lesní celky se nacházejí především ve Žďárských a Jihlavských vrších. Většina lesních prstů mánepůvdní skladbu s převahu smrku, následuje brvice a mdřín. Lesy s vyšším zastupením listnáčů se nacházejí především pdél vdních tků. Osídlení krajiny je řídké, nicméně suvislé. D území Kraje Vysčina zasahují na severu na hranici s Pardubickým krajem dvě chráněné krajinné blasti (CHKO) - Železné hry a Žďárské vrchy. Celkvárzlha CHKO Železné hry je ha, z th se v Kraji Vysčina nachází ha, tj. 33%. Celkvárzlha CHKO Žďárské vrchy je ha, z th se v Kraji Vysčina nachází ha, tj. 73%. Celkem zaujímají bě CHKO cca 9% z celkvé rzlhy Kraje Vysčina. Na území Kraje Vysčina byl k dle Územně analytických pdkladů (ÚAP, aktualizace ke dni ) vyhlášen celkem 184 malplšných zvláště chráněných území celkvé rzlze ha. Z th je 7 nárdních přírdních rezervací (NPR) celkvé rzlze 1 013,5 ha, 73 přírdních rezervací (PR) celkvé rzlze ha, 3 nárdní přírdní památky (NPP) celkvé rzlze 90,5 ha a 101 přírdních památek (PP) celkvé rzlze 948 ha. Celkem zaujímají malplšnázvláště chráněnáúzemí cca 0,8 % z celkvé rzlhy Kraje Vysčina. Na území Kraje Vysčina je dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb. vymezen 68 evrpsky významných lkalit (EVL) sustavy Natura 2000 a žádnáptačí blast (PO). Celkvá rzlha EVL je ha, tj. cca 1% z celkvé rzlhy Kraje Vysčina. K chraně krajinnéh rázu je na území Kraje Vysčina vyhlášen 9 přírdních parků celkvé rzlze ha, tj. cca 7% z celkvé rzlhy Kraje Vysčina. C.3.6. Kulturní památky Kraj Vysčina patří k územím s bhatu histrií a velkým mnžstvím kulturních památek. Na území kraje se nacházejí 3 památky zařazené na seznam kulturníh dědictví UNESCO (bazilika sv. Prkpa a židvskáčtvrť v Třebíči, histrické jádr Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

15 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 15 města Telče a putní kstel sv. Jana Nepmuckéh na Zelené Hře u Žďáru nad Sázavu), 10 nárdních kulturních památek (Havlíčkva Brvá- Rdný dům Karla Havlíčka Brvskéh, Havlíčkův Brd Štáflva chalupa, Jarměřice nad Rkytnu Zámek, Jihlava - Kstel sv. Jakuba Většíh, Lipnice nad Sázavu - Zřícenina hradu, Náměšť nad Oslavu Zámek, Plná- Kstel Nanebevzetí Panny Marie, Telč Zámek, Třebíč - Zámek s baziliku Sv. Prkpa, Třebíč - Židvský hřbitv, Žďár nad Sázavu - Kstel Sv. Jana Nepmuckéh na Zelené hře, Želiv - Klášter premnstrátů), 3 městské památkvé rezervace (Jihlava, Pelhřimv, Telč), 3 vesnické památkvé rezervace (Dešv, Krátká, Křižánky), 20 městských památkvých zón a 5 vesnických památkvých zón. Významnáčást území Kraje Vysčina je klasifikvána jak území s archelgickými nálezy. C.4. Stávající prblémy živtníh prstředí v dtčeném území Stávající prblémy živtníh prstředí Kraje Vysčina byly identifikvány v Rzbru udržitelnéh rzvje území (RURÚ), knkrétně ve SWOT analýze. SWOT analýza definuje silné a slabé stránky a mžnárizika a příležitsti. V aktuální aktualizaci RURÚ ze dne byly definvány následující slabé stránky a mžnárizika pr živtní prstředí Kraje Vysčina. 1. Hrninvé prstředí, nerstné surviny a gelgie Slabé stránky Nedstatek zdrjů štěrkpísků; z th vyplývající závislst na dvzech ze susedních reginů (zvýšenádpravní zátěž). Nedstatek vydatných zdrjů pdzemní vdy. Střední a vyské rizik radnvéh indexu na většině území. Vyskázátěž území v suvislsti s těžbu a úpravu uranvé rudy v blasti dbývacíh prstru Ržná(dkaliště dpadních rmutů, vznik výsypek a dvalů hlušinvéh materiálu s nízku radiaktivitu, narušení režimu a radiaktivní kntaminace pdzemních a pvrchvých vd, pddlvání). Zátěž území v klí dříve těžených lžisek uranu Olší, Bukv, Drahnín, Slavkvice, Plná, Chtěbř a lžisek v mkré knzervaci Brzkv a Pucv- Jasenice. Rizika Mžnst vybudvání hlubinné úlžiště radiaktivních dpadů. 2. Vdní režim (přírdní pdmínky) Slabé stránky Část řešenéh území je pkryta velkplšnu chranu CHOPAV a vyhlášených pvdí vdárenských tků. T v těcht blastech limituje rzvj území, pdnikání a Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

16 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 16 mžnsti dalších činnstí jak např. těžba nerstů, zřizvání skládek, mezení pr průmyslvu i zemědělsku výrbu, dvdňvání pzemků a další. Analgicky se t týkátéž pvdí příslušných k prfilům VD Švihv, VD Vír, VD NváŘíše). Na území se nenacházejí významné zdrje pdzemních vd ani prameny přírdních léčivých vd. Z hlediska pvdňvých průtků je blast hržena jak při reginálních, tak i při bleskvých pvdních. Stanvenázáplavváúzemí ve správě Pvdí Labe s.p., Pvdí Vltavy s.p. a Pvdí Mravy s.p., ve kterých je stanven mezení územníh rzvje a prvádění staveb s výjimku staveb dpravní a technické infrastruktury, vdních děl jimiž se upravuje vdní tk a prvádějí se patření na chranu před pvdněmi. Přetrvávající zhršenákvalita pvrchvých vd (bdvé i plšné zdrje) limituje eklgický a rekreační ptenciál vdních plch. Limitujícím faktrem je též výskyt části vdních tků s bilančně rzklísaným vdním režimem (s výskytem průtkvých stavů ztěžujících řešení ČOV blízkých sídel). Nepříznivý vliv dálnice D1, dalších významných silnic, železničních tratí a narůstajícíh pdílu plch se zpevněným pvrchem, na přirzené dtkvé pměry. Rizika Všebecný prblém týkající se též území kraje Vysčina - sníženáretence vdy v krajině. Velké mnžství VN v různém technickém stavu představuje technick bezpečnstní rizika jejich havárií zvláštní pvdně, hržení živtů lidí, živtníh prstředí i eknmické škdy na infrastruktuře. Rzličné příčiny pvdňvých událstí v minulých letech splu s Krátku histricku pamětí vedu k pdcenění prtipvdňvých patření, a tak k dalšímu hržení již chráněných lkalit. Dminantní využívání pvrchvých vd je citlivé na udržení jejich kvality (hrzbu eutrfizace a eklgických havárií nelze vylučit, je však mžné je minimalizvat), avšak méně pružně reaguje na snížení rčních úhrnů srážek v psledních letech. Vytipvané lkality vhdné pr akumulaci pvrchvých vd LAPV představují územní střety se zastavěnými a rzvjvými částmi bcí, se záměry na rzvj veřejné infrastruktury, se zásadami chrany přírdy a krajiny. Ptenciální mžnst výskytu technick bezpečnstních rizik v případě havárie některé přehrady (přehradní nádrže). 3. Hygiena živtníh prstředí Slabé stránky Prblém s kvalitu vzduší spjený především s dpravu a malými stacinárními zdrji. Občasné překračvání 24hdinvéh imisníh limitu pr prašné částice veliksti frakce PM 10. Překračvání emisníh strpu NH 3 (k rku 2011). Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

17 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 17 V rce 2010 dšl k překrčení imisníh limitu LV v bcích Třebíč a Kžichvice Nárůst autmbilvé dpravy při sučasném nevyhvujícím stavu dpravních cest, zvýšení zátěže byvatelstva při hlavních dpravních tazích (emise, hluk, vibrace). Velké mnžství bcí bez přístupu k sustavě CZT či bez plynfikace. Nízkátechnlgickávybavenst kraje zařízeními na úpravu a využívání dpadů, zejména kmunálních dpadů. Nárůst pdílu skládkvání kmpstvatelných a spalitelných dpadů. Pměrně vyský pdíl dpadů ukládaných na skládky (v psledních letech mnžství skládkvanéh dpadu stále narůstá). Kraj není sběstačný v blasti zneškdňvání dpadů. Nedřešené sanace v řadě lkalit starých eklgických zátěží. Nedstatek finančních prstředků na sanaci a rekultivaci starých zátěží. Vyský pdíl dpadů ukládaných na skládky a nedstatečný pdíl recyklvaných slžek dpadu. Přibližně na 2/3 území kraje vymezen území s předpkládaným vyský radnvým indexem, na 1/3 se středním radnvým indexem. Hlukvázátěž byvatelstva z letecké dpravy (letiště Náměšť n. O., Jihlava, Havlíčkův Brd). Rizika Další zvyšvání hlukvé a imisní zátěže byvatel v důsledku nárůstu autmbilvé dpravy. Nesplňvání stanvených emisních strpů Nelegální nakládání se stavebními dpady. Rizika havarijních situací dálkvdů (rpvdy, prduktvdy), jaderné elektrárny Dukvany 4. Ochrana přírdy a krajiny Slabé stránky Kraj je jediným krajem ČR, ve kterém nebyla vyhlášena ptačí blast sustavy Natura Menší než průměrnálesnatst území kraje Vysčina v rámci srvnání krajů ČR. Masivní šíření některých druhů invazních nefytů, zejména pdél velkých řek (křídlatka japnskáa sachalinská, netýkavka žláznatá). Místně sníženáeklgickástabilita území. Rzdělení území kraje na dvě části tělesem dálnice D1, kterátvří významnu bariéru pr migraci vlně žijících rganismů. Rizika Nerespektvání principů trvalé udržitelnsti rzvje, s důsledkem další degradace vlné krajiny a jejích bilgických slžek. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

18 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 18 Neregulvanávýstavba na zelené luce (greenfields), zejména v klí větších sídel a pdél dpravních tras nežáducí prces suburbanizace, estetická devastace, zhršvání prstupnsti vlné krajiny. Nezájem státní správy a samsprávy na realizaci územníh systému eklgické stability. Uplatňvání nevhdných způsbů dbahňvání rybníků vyhrnváním břehů včetně litrálníh pásma. Další fragmentace krajiny stavbami dpravní a technické infrastruktury. Výstavba velkých vdních děl. Výstavba areálů vyských větrných elektráren, zejména v phledvě expnvaných lkalitách. Výstavba areálů ftvltaických elektráren ve vlné krajině. Výstavba vertikálních staveb technicistní pvahy (stžáry mbilních perátrů). Další šíření invazních nefytů (stávající druhy, nvé druhy), mj. i v suvislsti s pěstváním geneticky mdifikvaných zemědělských pldin. Umělé zalesňvání nelesních půd kulturami stanvištně nepůvdních jehličnatých dřevin. Tt rizik bude v buducnu zesílen dtačními nástrji k zalesňvání nepldných a zemědělsky nevyužívaných půd. 5a. Zemědělský půdní fnd (ZPF) Slabé stránky V rámci ČR pdprůměrné pdmínky pr rstlinnu zemědělsku výrbu (klimatické pdmínky, nadmřskávýška, sklnitst). Vyské zrnění zemědělské půdy (3. míst mezi kraji ČR). Snížení přirzené úrdnsti půd v důsledku kntinuální intenzivní zemědělské činnsti, nevhdných způsbů bhspdařvání, imisní zátěže, větrné či vdní erze. V zemědělsky intenzivně využívaných územích existence rzsáhlých plch hnů bez prvků rzptýlené zeleně (remízky, hájky, strmřadí větrlamy) - umžnění větrné erze, úbytek půdních rganismů. V prvnání s statními kraji ČR pdprůměrný pdíl eklgicky bhspdařvané půdy na zemědělské půdě. Stále vyský pdíl sevních plch řepky lejné. Neustálý trend pklesu chvu drůbeže. Stálý pkles výměry zemědělské půdy v psledních cca 15 letech, zejména půdy rné v důsledku výstavby dpravní infrastruktury a průmyslvých zón, bytných zón, zalesňvání. Nárůst rzsahu plch zemědělské půdy, kteránení využívána ani krajinářsky udržvána. Lkální kntaminace zemědělských půd z průmyslvé výrby a starých eklgických zátěží. Ohržení půd vdní erzí zejména přívalvými srážkami. Rizika Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

19 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 19 Pkračvání úbytku zemědělské půdy, zejména v důsledku výstavby (dpravní stavby, rzvjvé zóny, bytné subry) a zalesňvání. Zvýšení intenzity prcesů snižujících kvalitu zemědělských půd (erzní splachy, kntaminace půd) v důsledku intenzivníh prdukčníh využití půdy. Zhršení kvality pvrchvých a pdpvrchvých vd v důsledku hnjení a krmení na rybnících. Absence údržby drenážních systémů (melirace dvdnění) s následkem trvaléh zamkřvání některých zemědělských plch. Zvýšený výskyt extrémních situací v důsledku glbální klimatické změny (záplavy, vdní erze) viz. Nárdní prgram na zmírnění dpadů změny klimatu v České republice, přijatý Usnesením vlády ČR. Pěstvání geneticky mdifikvaných pldin (GMO, zejména kukuřice) s riziky pr přírdu, eklgické zemědělství i vlastní knvenční zemědělství (vznik a šíření superplevelů, např. ambrzie). 5b. Pzemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Slabé stránky Mírně pdprůměrný celkvý rzsah lesních prstů (lesnatst 30,44 %, průměr za ČR 33,6 %). Nevhdnádruhválesních prstů plynucí z předchzí právní úpravy. Stejnvěké mnkultury smrku či brvice - prsty jehličnanů představují 90,1 % výměry lesů. Z celkvé plchy prstů tvří 72,5 % smrk, 10,8 % brvice, 3,1 % mdřín, 1,0 % jedle, 3,5 % buk, 2,4 % dub, 1,3 % bříza. Rizika Extrémní klimatické jevy velkplšné plmy s mžným následným kalamitním rzšířením hmyzích škůdců. Převažující zastupení smrku při zalesňvání na základě pžadavků tržní eknmiky. Lkálně zvýšené stavy zvěře bitický škůdce lesa Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

20 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 20 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ U psuzvané kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí lze čekávat puze malé vlivy na některé slžky živtníh prstředí. Ovlivněny mhu být především slžky přírdy a krajiny při realizaci aktivit stavebníh charakteru, především při výstavbě nvých úseků cyklstezek, případně při výstavbě dprvdných zařízení. Ve srvnání s výstavbu silnic (linivé stavby dpravní infrastruktury, pdbně jak cyklstezky) však budu tyt vlivy výrazně menší, nebť cyklstezka je užší než silnice a více kpíruje terén, nemátedy takvé plšné nárky na zábr půdy a méně vlivňuje krajinný ráz. Rvněž zásah d gelgickéh pdlží a d režimu pdzemních vd a vlivnění dtkvých pměrů v území je u cyklstezek relativně malý. Během výstavby mhu nastat negativní vlivy na vzduší a na hlukvu situaci v území a zprstředkvaně i na veřejnázdraví. Vzhledem k lkalizaci a rzsahu výstavby nvých cyklstezek však budu tyt vlivy relativně malé a bude mžné je účinně minimalizvat patřeními stanvenými v územním a stavebním řízení. Během prvzu mhu nastat negativní vlivy na chráněnáúzemí, především pak na faunu a flóru v důsledku zvýšení návštěvnsti blastí u nvých cyklstezek a cykltras. Tyt vlivy mhu půsbit v širším území v klí cyklstezek. Přímé vlivy prvzu cykltras, cyklstezek a dalších aktivit navrhvaných psuzvanu strategií na vzduší, na hlukvu situaci a na veřejné zdraví budu minimální neb nulvé. Napak lze čekávat pzitivní sekundární vlivy na tyt slžky živtníh prstředí a veřejné zdraví. Budu způsbeny čekávanu a žáducí záměnu individuální autmbilvé dpravy za dpravu cyklisticku a nárůstem pčtu byvatel trávících vlný čas na kle. Všechny čekávané pzitivní i negativní vlivy vyvlané naplňváním psuzvané kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí budu vyhdnceny dle pžadavků Přílhy č. 9 k záknu č. 100/2001 Sb., ve znění pzdějších předpisů (hdncení SEA) a dle pžadavků zákna č. 114/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů (hdncení na sustavu Natura 2000). Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Pvdí Vltavy, státní pdnik VODNÍ DÍLO VALDEK STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU STUDIE ČERVEN 2016 1 Pvdí Vltavy, státní pdnik 1 Úvd Předmětem plnění je vypracvání Studie prveditelnsti na realizaci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH Zpracvání pdkladů k realizaci přírdě blízkých prtipvdňvých patření na hrním a středním tku Luhy v bcích Jindřichv,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Adaptace na změnu klimatu v reginech Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Pririty Ministerstva živtníh prstředí a Vlády ČR pr adaptační patření Brn, 17. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Přílha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Metdika pr zpracvání rzbru udržitelnéh rzvje území v aktualizaci ÚAP ORP Jihlava vychází z metdiky zpracvané na ÚÚP v rce 2012 brázky kartgramů mají

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více