podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb."

Transkript

1 Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České Budějvice

2 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 2 OBSAH strana Obsah... 2 A. Údaje předkladateli... 3 B. Údaje kncepci... 4 B.1. Název... 4 B.2. Obsahvé zaměření (snva)... 4 B.3. Charakter... 5 B.4. Zdůvdnění ptřeby přízení... 6 B.5. Základní principy a pstupy (etapy) řešení... 7 B.6. Hlavní cíle... 8 B.7. Přehled uvažvaných variant řešení... 8 B.8. Vztah k jiným kncepcím a mžnst kumulace vlivů na živtní prstředí a veřejné zdraví s jinými záměry... 8 B.9. Předpkládaný termín dknčení... 9 B.10. Návrhvé bdbí B.11. Způsb schvalvání C. Údaje dtčeném území C.1.Vymezení dtčenéh území C.2. Výčet dtčených územně samsprávných celků, které mhu být kncepcí vlivněny C.3. Základní charakteristiky stavu živtníh prstředí v dtčeném území C.4. Stávající prblémy živtníh prstředí v dtčeném území D. Předpkládané vlivy kncepce na živtní prstředí a veřejné zdraví ve vymezeném dtčeném území E. Dplňující údaje E.1. Výčet mžných vlivů kncepce přesahující hranice České republiky E.2. Mapvádkumentace a jinádkumentace týkající se údajů v známení kncepce E.3. Další pdstatné infrmace předkladatele mžných vlivech na živtní prstředí E.4. Stanvisk rgánu chrany přírdy, pkud je pžadván pdle 45i dst. 1 zákna č. 114/1992 Sb., ve znění zákna č. 218/2004 Sb Údaje zpracvateli známení kncepce Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

3 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 3 A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI A.1. Název rganizace: Kraj Vysčina A.2. IČ: A.3. Sídl: Žižkva Jihlava A.4. Oprávněný zástupce předkladatele: PhDr. Katina Lisá veducí dbru kultury, památkvé péče a cestvníh ruchu tel.: Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

4 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 4 B. ÚDAJE O KONCEPCI B.1. Název Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí B.2. Obsahvé zaměření (snva) Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí je střednědbým kncepčním dkumentem, jehž hlavním cílem je analyzvat stav a ptřeby cykldpravy a cyklturistiky na území Kraje Vysčina a navrhnut patření, kterápvedu ke zlepšení a dalšímu psilvání pzice cyklistiky. Strategie se dělí na analyticku a návrhvu část. Analytickáčást krmě charakterizace cyklistické dpravy (legislativní rámec, vztah ke kncepčním materiálům kraje, EU ČR) bsahuje analýzu cykldpravy v kraji Vysčina. Výstupem tét části je definice prblémvých blastí a SWOT analýza prblematiky cykldpravy v kraji. Analytickáčást snva Obecnácharakteristika cyklistické dpravy Právní a legislativní úprava cyklistiky Charakteristika a definvání sučasných trendů a ptřeb cyklistiky Stručná charakteristika z phledu cykldpravy jak nedílné sučásti dpravníh systému Stručnácharakteristika z phledu cyklturistiky jak nedílné sučásti rekreace a cestvníh ruchu Vymezení cyklistiky ve strategických a kncepčních materiálech (na evrpské, nárdní, krajské úrvni) Systém fungvání a řízení cyklistiky na jedntlivých úrvních Stávající nárdní a nadnárdní prjekty v cyklistice Analýza cyklistiky v Kraji Vysčina d rku 2013 Charakteristika území Kraje Vysčina z phledu využití pr cyklistiku Pstavení Kraje Vysčina z phledu cyklturistiky Pstavení Kraje Vysčina z phledu cykldpravy Přehled cykltras na území kraje Bezpečnst cyklistické dpravy Dprvdnáinfrastruktura a služby Vývj a aktuální stav řízení cyklistiky a zapjení se rgánů, rganizací a dalších subjektů půsbících v blasti cyklistiky v Kraji Vysčina a jejich vzájemná splupráce Cyklstezky v Kraji Vysčina Záměry na budvání a mdernizaci cyklstezek a na značení/přeznačení cyklistických tras Intermdalita Financvání rzvje cyklistické dpravy v reginu Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

5 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 5 Definvání prblémvých blastí Síť cykltras a cyklstezek a její další rzvj Cykldprava ve městech Dplňkváinfrastruktura a služby pr cyklisticku dpravu Marketing cyklistické dpravy a její využití pr rzvj cestvníh ruchu a cyklturistiky Psilvání splupráce a rzvj partnerství pr cyklisticku dpravu Finanční ptřeby dalšíh rzvje cyklistické dpravy v reginu Legislativní vývj a suvisející blasti SWOT analýza Návrhváčást vychází z analytické části a stanvuje následující pririty a patření: Pririta A: Rzvj cyklturistiky jak nedílné sučásti rekreace, sprtu a cestvníh ruchu Opatření A.1 Rzvj sítě cykltras a cyklstezek s primárně rekreačním využitím Opatření A.2:Zvyšvání atraktivity, prpagace a eknmickéh významu cyklturistiky Opatření A.3 Rzvj dprvdných služeb a infrastruktury pr cyklturistiku Pririta B: Rzvj cykldpravy jak integrální sučásti dpravní bsluhy v území Opatření B.1 Rzvj infrastruktury pr cykldpravu Opatření B.2 Intermdalita Opatření B.3 Osvěta a infrmvanst Pririta C: Řízení a krdinace rzvje cykldrpavy a cyklturistiky Opatření C.1 Krdinace cykldpravy a cyklturistiky na reginální úrvni Opatření C.2 Financvání rzvje cykldpravy a cyklturistiky Opatření C.3 Zajištění jedntné prezentace Kraje Vysčina v blasti cyklistiky Vlastní kncepce je zpracvávána externě ddavatelsky (KP prjekt s.r.., Riegrva 1756/51, Č. Budějvice). B.3. Charakter Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina je střednědbým kncepčním dkumentem, jehž hlavním cílem je analyzvat stav a ptřeby cykldpravy a cyklturistiky na území Kraje Vysčina a navrhnut patření, která pvedu ke zlepšení a dalšímu psilvání pzice cyklistiky. První část materiálu se věnuje základním tezím vztahujícím se k cykldpravě a cyklturistice v becné rvině (definvání základních pjmů, jejich becné přínsy a prblémy, právní úprava, uktvení v institucinálním systému apd.). Tat část tak vytváří základní představu řešené prblematice a vymezuje blasti, kterými se materiál zabývá. Druháčást se věnuje analýze sučasnéh stavu bu integrálních sučástí cyklistiky na úrvni Kraje Vysčina. Analyzvány jsu jak cykltrasy, tak stav a záměry v blasti Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

6 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 6 rzvje cyklstezek. Pzrnst je zde rvněž věnvána blasti řízení a financvání rzvje cyklistické dpravy. V závěru kapitly jsu definvány hlavní zjištěné prblémvé blasti včetně jejich prmítnutí d SWOT analýzy. Pslední, návrhváčást materiálu pak shrnuje navrhvanápatření a aktivity, které by ve střednědbém časvém hrizntu měly přispět ke zlepšení pzice cykldpravy a cyklturistiky v Kraji Vysčina. Jednáse jak návrh plánvaných cyklstezek tak je sučástí strategie vznik dtačních titulů, které budu pdprvat výstavbu cyklistické infrastruktury a měkké aktivity pr rzvj cyklistiky. Tyt záměry mhu být umístěny na celém území kraje Vysčina. Materiál je kncipván z reginálníh phledu, sučasně však v přiměřené míře zhledňuje dílčí ptřeby jedntlivých měst a bcí či mikrreginů na území Kraje Vysčina. Dkument tedy nemůže pstihnut všechny existující či zamýšlené skutečnsti existující v tét blasti. Jeh ambicí je napak upzrnit zejména na důležitátémata, kterými je ptřeba se v nadcházejícím prgramvém bdbí priritně zabývat. B.4. Zdůvdnění ptřeby přízení Cyklistika se v psledních desetiletích u nás i v dalších zemích Evrpy pstupně stává stále více blíbenu a vyhledávanu frmu trávení vlnéh času (cyklturistika). Pstupně se stala také důležitu frmu dpravní bsluhy území - dpravy d zaměstnání, d škl apd. (cykldprava). Tyt skutečnsti vyplývají nejen z prbíhajícíh rzvje infrastruktury a služeb pr cyklisty (budvání cyklstezek, značení nvých cykltras a kruhů, instalace infrmačních systémů pr cyklisty, zřizvání nvých webvých prtálů, rzvj pdnikatelských aktivit navázaných nejrůznější frmu právě na cyklistiku atd.), ale také z měnících se sciálních a eknmických pdmínek v našich reginech (snaha zdravý živtní styl neb úsprná patření, úsilí veducí ke snížení prdukce škdlivých látek pcházejících především z individuální autmbilvé dpravy ad.). Rzvj cyklturistiky a cykldpravy je pr splečnst žáducí rvněž vzhledem k jejich prkazatelným scieknmickým přínsům. Cestvání na kle nejenže výrazně méně negativním způsbem vlivňuje živtní prstředí a jeh slžky, ale rvněž přispíváke zlepšvání zdravtníh stavu byvatelstva a becně pdpruje kvalitu jejich živta. Sučasně cyklistika generuje reginům, kde je rzvíjena, významné scieknmické přínsy. Ty představují zejména příliv cyklturistů a cyklvýletníků, kteří zde utrácejí finanční prstředky jak za specializvané na cyklistiku více či méně vázané služby (cyklservisy, cyklpůjčvny, přepravní služby, tištěné mapy a průvdci). Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina jak interdisciplinární kncepce dpravy a cestvníh ruchu pdléháprcesu psuzení vlivu kncepce na živtní prstředí (SEA) dle zákna č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivu na živtní prstředí, ve znění pzdějších předpisů. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

7 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 7 B.5. Základní principy a pstupy (etapy) řešení Základním výchdiskem pr návrhvé bdbí by v kntextu rzvje cykldpravy i cyklturistiky měla být snaha zvyšvání bezpečnsti a atraktivity tét frmy dpravy a trávení vlnéh času, a t plšně na celém území Kraje Vysčina. Prvním krkem k lepšímu uchpení celé blasti však musí být vytvření funkčníh systému řízení tét blasti na krajské úrvni. Důležitáv tmt hledu bude segregace cyklistické dpravy d mtrvé (cyklstezky, cyklpruhy), ale také bezpečnáintegrace tét frmy dpravy d stávajícíh dpravníh prstru tam, kde je t z hlediska bezpečnsti zranitelných účastníků prvzu vhdné. Není vždy nutné vést cyklisty puze p samstatných asfaltvých kmunikacích, mnhdy jsu účelnější (a také mnhem levnější) patření, kterátt nevyžadují. Z hlediska cyklturistiky (a becně cyklistiky v extravilánech) jsu za vhdnářešení pvažvána i vedení cyklistů přirzenými kridry s využitím lesních, plních cest, hrází a břehů vdních tků apd. přirzeně je zde nutné respektvat hlediska chrany přírdy a jejích slžek. Důležité v tmt hledu bude rvněž zajištění průběžné údržby a prav či reinvestic ptřebných pr uchvání a další zvyšvání kvality a atraktivity reginální sítě cykltras a cyklstezek. Ve vztahu k rzvji cyklturistiky bude zásadní zajistit funkční reginální a místní síť cykltras, které budu lgicky navazvat a dplňvat mezinárdní a nárdní síť dálkvých cykltras definvanu prjektem Česk jede. Cílem bude, aby síť byla atraktivní, bezpečná(s minimálním kntaktem s mtrvu dpravu) a pdprvala dkln d individuální autmbilvé dpravy. Důležitu sučástí strategie bude také pdpra dalšíh rzvje suvisejících blastí jak je terénní neb sprtvní cyklistika a in-line bruslení. K již dnes pměrně dbře fungující prpagaci tét blasti bude vhdné dále rzvíjet i tematicky značené trasy a kruhy a zlepšvat jejich prpagaci. Pr celu blast může být ptenciálem rzvj tzv. cyklbalíčků. S rzvjem sítě cykltras a cyklstezek musí ruku v ruce jít i rzvj dprvdných služeb. Významný bude rzvj mžnstí úschvy kla, aplikvání certifikace dprvdných služeb v zájmu zajištění jejich kvality neb psílení celkvé prpagace na reginální úrvni (vznik krajskéh pasprtu, krajskéh cyklprtálu atd.). Dalším bdem, ke kterému by měl vývj směřvat, je pdpra intermdality. Návaznst cykltras a cyklstezek na hrmadnu dpravu (vlak, bus, místní dprava) dprvázenádpvídajícím zázemím v pdbě parkvišť B+R, cyklpintů apd. by měla být vždy dpvídajícím způsbem zajištěna, a t včetně příslušnéh zázemí a dprvdných služeb pr cyklisty. Jen tak může být pdpřen cíl zvýšení bjemu přepravených sb šetrnými frmami dpravy na úkr individuální autmbilvé dpravy. Pstup zpracvání Strategie dpvídábsahvé struktuře uvedené v předchzím textu. Při přípravě Strategie bude využit dstupných infrmačních zdrjů a t jak na Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

8 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 8 reginální úrvni, tak i na úrvni nárdní. Nezbytnu sučástí přípravy bude rvněž zhdncení výchzích dkumentů. B.6. Hlavní cíle Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina shrnuje phled na prblematiku rzvje cykldpravy a cyklturistiky v reginu a také sumarizuje rzvjvé záměry v jedntlivých částech kraje, které je ptřeba v zájmu řízenéh a efektivníh rzvje cykldpravy a cyklturistiky krdinvat. Stejně tak je nutné zajistit krdinaci tht rzvje ve splupráci s klními kraji a s Rakuskem. Hlavní cíle jsu zbrazeny ve stanvených priritách a patřeních: Pririta A: Rzvj cyklturistiky jak nedílné sučásti rekreace, sprtu a cestvníh ruchu Opatření A.1 Rzvj sítě cykltras a cyklstezek s primárně rekreačním využitím Opatření A.2:Zvyšvání atraktivity, prpagace a eknmickéh významu cyklturistiky Opatření A.3 Rzvj dprvdných služeb a infrastruktury pr cyklturistiku Pririta B: Rzvj cykldpravy jak integrální sučásti dpravní bsluhy v území Opatření B.1 Rzvj infrastruktury pr cykldpravu Opatření B.2 Intermdalita Opatření B.3 Osvěta a infrmvanst Pririta C: Řízení a krdinace rzvje cykldpravy a cyklturistiky Opatření C.1 Krdinace cykldpravy a cyklturistiky na reginální úrvni Opatření C.2 Financvání rzvje cykldpravy a cyklturistiky Opatření C.3 Zajištění jedntné prezentace Kraje Vysčina v blasti cyklistiky B.7. Přehled uvažvaných variant řešení Dkument Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina bude zpracván v jedné variantě. Nepředpkládáse variantní řešení navržených pririt, patření a aktivit. B.8. Vztah k jiným kncepcím a mžnst kumulace vlivů na živtní prstředí a veřejné zdraví s jinými záměry Dkument Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina mávztah ke kncepcím dpravním, kncepcím cestvníh ruchu a samzřejmě kncepcích z blasti živtníh prstředí. Kncepce, kterých by se mhla navrženástrategie dtýkat, jsu uvedeny v následujícím přehledu. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

9 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 9 Nárdní úrveň Nárdní strategie rzvje cyklistické dpravy Kncepce státní plitiky cestvníh ruchu v ČR Státní plitika živtníh prstředí ČR Strategický rámec udržitelnéh rzvje ČR Strategie chrany bilgické rzmanitsti ČR Aktualizace státníh prgramu chrany přírdy a krajiny ČR Dluhdbý prgram zlepšvání zdravtníh stavu byvatelstva České Republiky - Zdraví pr všechny v 21. stletí (Zdraví 21) Reginální úrveň Zásady územníh rzvje Kraje Vysčina (2008) Zásady územníh rzvje Kraje Vysčina Aktualizace č. 1 (2012) Prgram rzvje Kraje Vysčina (prsinec 2011) Strategie Kraje Vysčina 2020 (2012) Aktualizace prgramu ke zlepšení kvality vzduší kraje Vysčina (2008) Strategie chrany krajinnéh ráze kraje Vysčina (2008) Kncepce envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy pr kraj Vysčina (2008) Zdravý kraj Vysčina, Prgram Zdraví 21 pr kraj Vysčina ( ) Strategie rzvje cestvníh ruchu v kraji Vysčina ( ) Kncepce památkvé péče v kraji Vysčina ( ) Plán péče CHKO Železné hry Plán péče CHKO Žďárské vrchy Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v kraji Vysčina vychází z ptřeb definvaných v základních rzvjvých dkumentec kraje a t ZÚR a Prgramu rzvje. Jednznačně pzitivní je vztah ke kncepčním materiálům týkající se rzvje turistiky (Strategie rzvje turistickéh ruchu v kraji Vysčina) a zlepšení zdravtníh stavu byvatel (Zdravý kraj Vysčina, Prgram Zdraví 21 pr kraj Vysčina). Významný negativní vztah ke kncepčním materiálům nepředpkládáme. Kumulativní vlivy k jiným záměrům nelze vylučit, jejich identifikace bude prvedena v rámci zpracvání dkumentace SEA. B.9. Předpkládaný termín dknčení Předpkládaný termín dknčení kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí je říjen Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

10 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 10 B.10 Návrhvé bdbí Návrhvé bdbí realizace kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina je vymezen rky B.11. Způsb schvalvání Kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí bude v knečné pdbě schvalvána Zastupitelstvem Kraje Vysčina. Před jeh předlžením zastupitelstvu prběhne jeh veřejné prjednání a schválení Pracvní skupinu pr přípravu strategie. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

11 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 11 C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ C.1. Vymezení dtčenéh území Dtčené území, pr které je zpracvávána psuzvanákncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí , je vymezen správním bvdem Kraje Vysčina. Kraj Vysčina zaujímájižní část České republiky. Na západě susedí s Jihčeským krajem, na severu se Středčeským a Pardubickým krajem a na výchdě s Jihmravským krajem. Kraj Vysčina nesusedí přím s žádným klním státem. C.2. Výčet dtčených samsprávních celků, které mhu být kncepcí vlivněny Dtčeným vyšším územně samsprávným celkem je Kraj Vysčina. Dtčenými samsprávními celky jsu bce v Kraji Vysčina: Pčet samsprávných bcí 704 Pčet byvatel (dle ČSÚ, k ) Rzlha km 2 C.3. Základní charakteristiky stavu živtníh prstředí v dtčeném území C.3.1. Ovzduší, klima D území Kraje Vysčina zasahuje 8 klimatických blastí dle Quitta. Většina kraje spadád mírně teplých blastí MT2, MT3, MT5, MT7, MT9, MT10 a MT11. Chladná blast CH7 zahrnuje centrální část Žďárských vrchů, Javřické vrchviny a Křemešníka a malu izlvanu blast Kutnhrské plšiny. Údaje kvalitě vzduší jsme čerpali z Aktualizace prgramu ke zlepšení kvality vzduší kraje Vysčina, které zpracvala firma Ascend s.r.. v červnu Kvalita vzduší na území kraje Vysčina je v prvnání s statními kraji dbrá. K překračvání imisních limitů dšl v letech puze jednu, a t u 24hdinvéh imisníh limitu pr PM 10 v dpravně zatíženém městě Třebíč. Dále dchází k překračvání imisníh limitu především u trpsférickéh znu a pak u benz(a)pyrenu. Úrveň znečištění vzduší všemi statními znečišťujícími látkami se phybuje hlubk pd stanvenými přípustnými úrvněmi. Dminantní pstavení u emisí sledvaných znečišťujících látek mají silniční dprava a vytápění dmácnstí, puze u VOC a NH 3 hrají větší rli také menší lakvny a zemědělské chvy. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

12 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 12 V rce 2012 prběhl mnitring kvality vzduší v krajském městě v Jihlavě. Z výsledků vyplývá, že v rce 2012 nedšl k překrčení záknných imisních limitů, stav vzduší v Jihlavě je dluhdbě stabilní a hlavní pdíl na znečištění vzduší mádprava, zejména dálnice D1. Vzhledem k tmu, že nejvyšší hdnty naměřené na všech lkalitách se vyskytují puze v zimním bdbí, lze velký význam přičítat i vlivu malých zdrjů, resp. vytápění dmácnstí. Velmi důležitým faktrem jsu i rzptylvé pdmínky. V rámci kraje Vysčina je realizván prjekt Infrmační systém kvality vzduší v Kraji Vysčina, který zpracvávázdravtní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bhemia s.r.., v rámci kteréh je realizván měření kvality vzduší na území kraje Vysčina v letech Rční závěrečnázpráva za rk 2013 ptvrzuje, že kraj Vysčina patří k nejčistším reginům v České republice. I v případě látek, se kterými se vzduší v ČR ptýkánejvíce (PM 10, PM 2,5, benz(a)pyren) byly na Vysčině naměřeny pměrně nízké kncentrace. Kncentrace SO 2 i NO 2 se k limitu neblížily (zvýšené NO 2 lze pzrvat puze na dpravu nejzatíženějších lkalitách. Lze knstatvat, že kvalita vzduší na Vysčině je dbrá, k překračvání imisních limitů může dcházet puze v případě dluhých epizd s nepříznivými rzptylvými pdmínkami, a t puze na nejzatíženějších lkalitách. C.3.2. Vda Území Kraje Vysčina je pramennu blastí, prchází jím hlavní evrpské rzvdí mezi Severním a Černým mřem. D Severníh mře dvádějí pvrchvé vdy tky Žirvnice, Kamenice, Želivka, Sázava a Dubrava. D Černéh mře dvádějí pvrchvé vdy tky MravskáDyje, Želetavka, Jevišvka, Rkytná, Jihlava, Oslava, Bítyška, Libchvka, Bbrůvka, Nedvědička a Svratka. Území pdél hlavníh evrpskéh rzvdí býváznačván jak střecha Evrpy. Všechny vdní tky na území Kraje Vysčina dvádějí vdu z kraje pryč, žádný vdní tk vdu d kraje nepřivádí. Vdní tky v Kraji Vysčina představují významné zdrje pitné vdy pr byvatele kraje Vysčina i susedních krajů. Vdárenskánádrž Švihv na řece Želivce zásbuje pitnu vdu hlavní měst Prahu, část Středčeskéh kraje a západní část Kraje Vysčina, vdárenskánádrž Vír na řece Svratce zásbuje pitnu vdu brněnsku aglmeraci a severvýchdní část Kraje Vysčina. Vdárenské nádrže Mstiště, Hubenv a NváŘíše jsu významnými reginálními zdrji pitné vdy. Vdní díl Dalešice na řece Jihlavě služí jak zdrj chladící vdy pr jadernu elektrárnu Dukvany. Významným hydrlgickým prvkem v Kraji Vysčina jsu rybníky, které se vyskytují prakticky na celém území kraje. Nejvýznamnější rybniční sustavy jsu Telč, Javřice a Dářsk. Největším rybníkem na území kraje je Velké Dářk s rzlhu cca 205 ha, které služí především k rekreačním účelům. Žďárské vrchy byly vyhlášeny jak Chráněnáblast přirzené akumulace vd (CHOPAV). Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

13 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 13 Kvalita pvrchvých vd je relativně dbrá, především hrní tky spadají převážně d I. a II. třídy. Některé úseky středních a dlních tků jsu však znečištěné, spadají d III. a IV. třídy, v některých ukazatelích d V. třídy. Hlavními zdrji znečištění vd jsu kmunální dpadní vdy ze sídel a plšné znečištění ze zemědělství, v menší míře pak průmysl, především masný, kžedělný a papírenský. C.3.3. Půda Půda je jednu ze základních slžek živtníh prstředí, významných pr existenci rstlinných a živčišných rganizmů. Ochrana půdníh fndu patří k základním přístupům strategie udržitelnéh rzvje. V sučasné dbě je v kraji Vysčina celkem cca 410 tisíc ha zemědělské půdy, tj. 60% z celkvé rzlhy kraje. Ornápůda tvří 317 tisíc ha, tj. 77% zemědělské půdy. Trvalé travní prsty tvří 82 tisíc ha, tj. 20% zemědělské půdy. Zbývajících 11 tisíc ha (3%) zaujímají zahrady, rybníky atd. Nejvíce zastupeným půdním typem v území je kambizem. V plchých částech se nacházejí strvy pseudglejů na těžších hlínách. Nižší plšiny a hrní části krajvých svahů centrální části Vysčiny pkrývají území typické kambizemě, čast glejené. Na krajvých svazích jsu zpravidla vyvinuty kambizemě typické. Ty mají největší zastupení na Třebíčsku. Zde se na sprašvých a hlinitých stanvištích nachází strůvky luvizemě typické s dalšími subtypy a dále jsu zde hnědzemě s různými subtypy. Na hlinitých materiálech plšin se střídavým zamkřváním vznikly pseudgleje. Na skalnatých stanvištích se vyskytují různé subtypy litzemí a rankerů. V nejvýše plžených místech Žďárských vrchů a Javřické vrchviny jsu zastupeny pdzly na kyselých stanvištích. Půdy s vysku hladinu pdzemní vdy se nacházejí zejména pdél vdtečí a na prameništích. Jsu t gleje místy zrašelinělé a fluvizemě. Převažují půdy většinu hlinitpísčité až písčithlinité, s menším bsahem skeletu, slabě až středně bhaté. Ty se nacházejí zejména na rulách a žulách. Charakteristický je vyšší pdíl skeletu, místy jsu půdy až balvanité. C.3.4. Hrninvé prstředí, gelgie, gemrflgie Z hlediska gemrflgickéh členění České republiky většina území Kraje Vysčina spadád pdsustavy (blasti) Českmravskávrchvina, kteráje sučástí Českmravské gemrflgické sustavy (subprvincie). Na severu zasahuje d kraje výběžek pdsustavy (blasti) Středčeskátabule, kteráje sučástí sustavy (subprvincie) Českátabule. Českmravskávrchvina je tvřena především přeměněnými (metamrfvanými) hrninami rulami, amfiblity, migmatity. Přeměněné hrniny jsu na něklika místech prstupeny hlubinnými vyvřelinami především žulami, syenity, dirity (např. masiv jihlavský, třebíčský železnhrský). Pr Kraj Vysčina je typický místní izlvaný výskyt hadců (především v údlí Jihlavy u Mhelna) a krystalických vápenců (např. u Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

14 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 14 Ledče nad Sázavu). Pr výběžek České křídvé tabule, kterázasahuje na kraji Železných hr až k Velkému Dářku je typický výskyt pískvců a puk. C.3.5. Přírda a krajina Prakticky celé území Kraje Vysčina se nachází na území Českmravské vrchviny. Tmu dpvídácharakter krajiny. Reliéf je zvlněný s převahu plšin, plchých hřbetů a mělkých údlí. Hlubce zaříznuté a členité je puze údlí Svratky s většími přítky na výchdě kraje. Převažují vyšší nadmřské výšky, průměrnánadmřskávýška se phybuje mezi m n. m. Nejvyšších nadmřských výšek přes 800 m n.m. dsahuje Českmravskávrchvina v části Jihlavských vrchů na jihzápadě kraje (Javřice, 837 m n.m.) a v části Žďárských vrchů na severu kraje (Devět skal, 836 m n.m.). Nejníže plženým místem kraje je údlní niva Oslavy a Jihlavy (240 m n m.). Pr krajinu je charakteristickámalplšnámzaika, ve které se střídají plchy lesů a bezlesí (ple a luky). Lesní půda zaujímácca 207 tisíc ha, tj. cca 30 % rzlhy kraje. Rzsáhlejší lesní celky se nacházejí především ve Žďárských a Jihlavských vrších. Většina lesních prstů mánepůvdní skladbu s převahu smrku, následuje brvice a mdřín. Lesy s vyšším zastupením listnáčů se nacházejí především pdél vdních tků. Osídlení krajiny je řídké, nicméně suvislé. D území Kraje Vysčina zasahují na severu na hranici s Pardubickým krajem dvě chráněné krajinné blasti (CHKO) - Železné hry a Žďárské vrchy. Celkvárzlha CHKO Železné hry je ha, z th se v Kraji Vysčina nachází ha, tj. 33%. Celkvárzlha CHKO Žďárské vrchy je ha, z th se v Kraji Vysčina nachází ha, tj. 73%. Celkem zaujímají bě CHKO cca 9% z celkvé rzlhy Kraje Vysčina. Na území Kraje Vysčina byl k dle Územně analytických pdkladů (ÚAP, aktualizace ke dni ) vyhlášen celkem 184 malplšných zvláště chráněných území celkvé rzlze ha. Z th je 7 nárdních přírdních rezervací (NPR) celkvé rzlze 1 013,5 ha, 73 přírdních rezervací (PR) celkvé rzlze ha, 3 nárdní přírdní památky (NPP) celkvé rzlze 90,5 ha a 101 přírdních památek (PP) celkvé rzlze 948 ha. Celkem zaujímají malplšnázvláště chráněnáúzemí cca 0,8 % z celkvé rzlhy Kraje Vysčina. Na území Kraje Vysčina je dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb. vymezen 68 evrpsky významných lkalit (EVL) sustavy Natura 2000 a žádnáptačí blast (PO). Celkvá rzlha EVL je ha, tj. cca 1% z celkvé rzlhy Kraje Vysčina. K chraně krajinnéh rázu je na území Kraje Vysčina vyhlášen 9 přírdních parků celkvé rzlze ha, tj. cca 7% z celkvé rzlhy Kraje Vysčina. C.3.6. Kulturní památky Kraj Vysčina patří k územím s bhatu histrií a velkým mnžstvím kulturních památek. Na území kraje se nacházejí 3 památky zařazené na seznam kulturníh dědictví UNESCO (bazilika sv. Prkpa a židvskáčtvrť v Třebíči, histrické jádr Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

15 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 15 města Telče a putní kstel sv. Jana Nepmuckéh na Zelené Hře u Žďáru nad Sázavu), 10 nárdních kulturních památek (Havlíčkva Brvá- Rdný dům Karla Havlíčka Brvskéh, Havlíčkův Brd Štáflva chalupa, Jarměřice nad Rkytnu Zámek, Jihlava - Kstel sv. Jakuba Většíh, Lipnice nad Sázavu - Zřícenina hradu, Náměšť nad Oslavu Zámek, Plná- Kstel Nanebevzetí Panny Marie, Telč Zámek, Třebíč - Zámek s baziliku Sv. Prkpa, Třebíč - Židvský hřbitv, Žďár nad Sázavu - Kstel Sv. Jana Nepmuckéh na Zelené hře, Želiv - Klášter premnstrátů), 3 městské památkvé rezervace (Jihlava, Pelhřimv, Telč), 3 vesnické památkvé rezervace (Dešv, Krátká, Křižánky), 20 městských památkvých zón a 5 vesnických památkvých zón. Významnáčást území Kraje Vysčina je klasifikvána jak území s archelgickými nálezy. C.4. Stávající prblémy živtníh prstředí v dtčeném území Stávající prblémy živtníh prstředí Kraje Vysčina byly identifikvány v Rzbru udržitelnéh rzvje území (RURÚ), knkrétně ve SWOT analýze. SWOT analýza definuje silné a slabé stránky a mžnárizika a příležitsti. V aktuální aktualizaci RURÚ ze dne byly definvány následující slabé stránky a mžnárizika pr živtní prstředí Kraje Vysčina. 1. Hrninvé prstředí, nerstné surviny a gelgie Slabé stránky Nedstatek zdrjů štěrkpísků; z th vyplývající závislst na dvzech ze susedních reginů (zvýšenádpravní zátěž). Nedstatek vydatných zdrjů pdzemní vdy. Střední a vyské rizik radnvéh indexu na většině území. Vyskázátěž území v suvislsti s těžbu a úpravu uranvé rudy v blasti dbývacíh prstru Ržná(dkaliště dpadních rmutů, vznik výsypek a dvalů hlušinvéh materiálu s nízku radiaktivitu, narušení režimu a radiaktivní kntaminace pdzemních a pvrchvých vd, pddlvání). Zátěž území v klí dříve těžených lžisek uranu Olší, Bukv, Drahnín, Slavkvice, Plná, Chtěbř a lžisek v mkré knzervaci Brzkv a Pucv- Jasenice. Rizika Mžnst vybudvání hlubinné úlžiště radiaktivních dpadů. 2. Vdní režim (přírdní pdmínky) Slabé stránky Část řešenéh území je pkryta velkplšnu chranu CHOPAV a vyhlášených pvdí vdárenských tků. T v těcht blastech limituje rzvj území, pdnikání a Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

16 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 16 mžnsti dalších činnstí jak např. těžba nerstů, zřizvání skládek, mezení pr průmyslvu i zemědělsku výrbu, dvdňvání pzemků a další. Analgicky se t týkátéž pvdí příslušných k prfilům VD Švihv, VD Vír, VD NváŘíše). Na území se nenacházejí významné zdrje pdzemních vd ani prameny přírdních léčivých vd. Z hlediska pvdňvých průtků je blast hržena jak při reginálních, tak i při bleskvých pvdních. Stanvenázáplavváúzemí ve správě Pvdí Labe s.p., Pvdí Vltavy s.p. a Pvdí Mravy s.p., ve kterých je stanven mezení územníh rzvje a prvádění staveb s výjimku staveb dpravní a technické infrastruktury, vdních děl jimiž se upravuje vdní tk a prvádějí se patření na chranu před pvdněmi. Přetrvávající zhršenákvalita pvrchvých vd (bdvé i plšné zdrje) limituje eklgický a rekreační ptenciál vdních plch. Limitujícím faktrem je též výskyt části vdních tků s bilančně rzklísaným vdním režimem (s výskytem průtkvých stavů ztěžujících řešení ČOV blízkých sídel). Nepříznivý vliv dálnice D1, dalších významných silnic, železničních tratí a narůstajícíh pdílu plch se zpevněným pvrchem, na přirzené dtkvé pměry. Rizika Všebecný prblém týkající se též území kraje Vysčina - sníženáretence vdy v krajině. Velké mnžství VN v různém technickém stavu představuje technick bezpečnstní rizika jejich havárií zvláštní pvdně, hržení živtů lidí, živtníh prstředí i eknmické škdy na infrastruktuře. Rzličné příčiny pvdňvých událstí v minulých letech splu s Krátku histricku pamětí vedu k pdcenění prtipvdňvých patření, a tak k dalšímu hržení již chráněných lkalit. Dminantní využívání pvrchvých vd je citlivé na udržení jejich kvality (hrzbu eutrfizace a eklgických havárií nelze vylučit, je však mžné je minimalizvat), avšak méně pružně reaguje na snížení rčních úhrnů srážek v psledních letech. Vytipvané lkality vhdné pr akumulaci pvrchvých vd LAPV představují územní střety se zastavěnými a rzvjvými částmi bcí, se záměry na rzvj veřejné infrastruktury, se zásadami chrany přírdy a krajiny. Ptenciální mžnst výskytu technick bezpečnstních rizik v případě havárie některé přehrady (přehradní nádrže). 3. Hygiena živtníh prstředí Slabé stránky Prblém s kvalitu vzduší spjený především s dpravu a malými stacinárními zdrji. Občasné překračvání 24hdinvéh imisníh limitu pr prašné částice veliksti frakce PM 10. Překračvání emisníh strpu NH 3 (k rku 2011). Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

17 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 17 V rce 2010 dšl k překrčení imisníh limitu LV v bcích Třebíč a Kžichvice Nárůst autmbilvé dpravy při sučasném nevyhvujícím stavu dpravních cest, zvýšení zátěže byvatelstva při hlavních dpravních tazích (emise, hluk, vibrace). Velké mnžství bcí bez přístupu k sustavě CZT či bez plynfikace. Nízkátechnlgickávybavenst kraje zařízeními na úpravu a využívání dpadů, zejména kmunálních dpadů. Nárůst pdílu skládkvání kmpstvatelných a spalitelných dpadů. Pměrně vyský pdíl dpadů ukládaných na skládky (v psledních letech mnžství skládkvanéh dpadu stále narůstá). Kraj není sběstačný v blasti zneškdňvání dpadů. Nedřešené sanace v řadě lkalit starých eklgických zátěží. Nedstatek finančních prstředků na sanaci a rekultivaci starých zátěží. Vyský pdíl dpadů ukládaných na skládky a nedstatečný pdíl recyklvaných slžek dpadu. Přibližně na 2/3 území kraje vymezen území s předpkládaným vyský radnvým indexem, na 1/3 se středním radnvým indexem. Hlukvázátěž byvatelstva z letecké dpravy (letiště Náměšť n. O., Jihlava, Havlíčkův Brd). Rizika Další zvyšvání hlukvé a imisní zátěže byvatel v důsledku nárůstu autmbilvé dpravy. Nesplňvání stanvených emisních strpů Nelegální nakládání se stavebními dpady. Rizika havarijních situací dálkvdů (rpvdy, prduktvdy), jaderné elektrárny Dukvany 4. Ochrana přírdy a krajiny Slabé stránky Kraj je jediným krajem ČR, ve kterém nebyla vyhlášena ptačí blast sustavy Natura Menší než průměrnálesnatst území kraje Vysčina v rámci srvnání krajů ČR. Masivní šíření některých druhů invazních nefytů, zejména pdél velkých řek (křídlatka japnskáa sachalinská, netýkavka žláznatá). Místně sníženáeklgickástabilita území. Rzdělení území kraje na dvě části tělesem dálnice D1, kterátvří významnu bariéru pr migraci vlně žijících rganismů. Rizika Nerespektvání principů trvalé udržitelnsti rzvje, s důsledkem další degradace vlné krajiny a jejích bilgických slžek. Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

18 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 18 Neregulvanávýstavba na zelené luce (greenfields), zejména v klí větších sídel a pdél dpravních tras nežáducí prces suburbanizace, estetická devastace, zhršvání prstupnsti vlné krajiny. Nezájem státní správy a samsprávy na realizaci územníh systému eklgické stability. Uplatňvání nevhdných způsbů dbahňvání rybníků vyhrnváním břehů včetně litrálníh pásma. Další fragmentace krajiny stavbami dpravní a technické infrastruktury. Výstavba velkých vdních děl. Výstavba areálů vyských větrných elektráren, zejména v phledvě expnvaných lkalitách. Výstavba areálů ftvltaických elektráren ve vlné krajině. Výstavba vertikálních staveb technicistní pvahy (stžáry mbilních perátrů). Další šíření invazních nefytů (stávající druhy, nvé druhy), mj. i v suvislsti s pěstváním geneticky mdifikvaných zemědělských pldin. Umělé zalesňvání nelesních půd kulturami stanvištně nepůvdních jehličnatých dřevin. Tt rizik bude v buducnu zesílen dtačními nástrji k zalesňvání nepldných a zemědělsky nevyužívaných půd. 5a. Zemědělský půdní fnd (ZPF) Slabé stránky V rámci ČR pdprůměrné pdmínky pr rstlinnu zemědělsku výrbu (klimatické pdmínky, nadmřskávýška, sklnitst). Vyské zrnění zemědělské půdy (3. míst mezi kraji ČR). Snížení přirzené úrdnsti půd v důsledku kntinuální intenzivní zemědělské činnsti, nevhdných způsbů bhspdařvání, imisní zátěže, větrné či vdní erze. V zemědělsky intenzivně využívaných územích existence rzsáhlých plch hnů bez prvků rzptýlené zeleně (remízky, hájky, strmřadí větrlamy) - umžnění větrné erze, úbytek půdních rganismů. V prvnání s statními kraji ČR pdprůměrný pdíl eklgicky bhspdařvané půdy na zemědělské půdě. Stále vyský pdíl sevních plch řepky lejné. Neustálý trend pklesu chvu drůbeže. Stálý pkles výměry zemědělské půdy v psledních cca 15 letech, zejména půdy rné v důsledku výstavby dpravní infrastruktury a průmyslvých zón, bytných zón, zalesňvání. Nárůst rzsahu plch zemědělské půdy, kteránení využívána ani krajinářsky udržvána. Lkální kntaminace zemědělských půd z průmyslvé výrby a starých eklgických zátěží. Ohržení půd vdní erzí zejména přívalvými srážkami. Rizika Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

19 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 19 Pkračvání úbytku zemědělské půdy, zejména v důsledku výstavby (dpravní stavby, rzvjvé zóny, bytné subry) a zalesňvání. Zvýšení intenzity prcesů snižujících kvalitu zemědělských půd (erzní splachy, kntaminace půd) v důsledku intenzivníh prdukčníh využití půdy. Zhršení kvality pvrchvých a pdpvrchvých vd v důsledku hnjení a krmení na rybnících. Absence údržby drenážních systémů (melirace dvdnění) s následkem trvaléh zamkřvání některých zemědělských plch. Zvýšený výskyt extrémních situací v důsledku glbální klimatické změny (záplavy, vdní erze) viz. Nárdní prgram na zmírnění dpadů změny klimatu v České republice, přijatý Usnesením vlády ČR. Pěstvání geneticky mdifikvaných pldin (GMO, zejména kukuřice) s riziky pr přírdu, eklgické zemědělství i vlastní knvenční zemědělství (vznik a šíření superplevelů, např. ambrzie). 5b. Pzemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Slabé stránky Mírně pdprůměrný celkvý rzsah lesních prstů (lesnatst 30,44 %, průměr za ČR 33,6 %). Nevhdnádruhválesních prstů plynucí z předchzí právní úpravy. Stejnvěké mnkultury smrku či brvice - prsty jehličnanů představují 90,1 % výměry lesů. Z celkvé plchy prstů tvří 72,5 % smrk, 10,8 % brvice, 3,1 % mdřín, 1,0 % jedle, 3,5 % buk, 2,4 % dub, 1,3 % bříza. Rizika Extrémní klimatické jevy velkplšné plmy s mžným následným kalamitním rzšířením hmyzích škůdců. Převažující zastupení smrku při zalesňvání na základě pžadavků tržní eknmiky. Lkálně zvýšené stavy zvěře bitický škůdce lesa Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

20 Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí Strana 20 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ U psuzvané kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí lze čekávat puze malé vlivy na některé slžky živtníh prstředí. Ovlivněny mhu být především slžky přírdy a krajiny při realizaci aktivit stavebníh charakteru, především při výstavbě nvých úseků cyklstezek, případně při výstavbě dprvdných zařízení. Ve srvnání s výstavbu silnic (linivé stavby dpravní infrastruktury, pdbně jak cyklstezky) však budu tyt vlivy výrazně menší, nebť cyklstezka je užší než silnice a více kpíruje terén, nemátedy takvé plšné nárky na zábr půdy a méně vlivňuje krajinný ráz. Rvněž zásah d gelgickéh pdlží a d režimu pdzemních vd a vlivnění dtkvých pměrů v území je u cyklstezek relativně malý. Během výstavby mhu nastat negativní vlivy na vzduší a na hlukvu situaci v území a zprstředkvaně i na veřejnázdraví. Vzhledem k lkalizaci a rzsahu výstavby nvých cyklstezek však budu tyt vlivy relativně malé a bude mžné je účinně minimalizvat patřeními stanvenými v územním a stavebním řízení. Během prvzu mhu nastat negativní vlivy na chráněnáúzemí, především pak na faunu a flóru v důsledku zvýšení návštěvnsti blastí u nvých cyklstezek a cykltras. Tyt vlivy mhu půsbit v širším území v klí cyklstezek. Přímé vlivy prvzu cykltras, cyklstezek a dalších aktivit navrhvaných psuzvanu strategií na vzduší, na hlukvu situaci a na veřejné zdraví budu minimální neb nulvé. Napak lze čekávat pzitivní sekundární vlivy na tyt slžky živtníh prstředí a veřejné zdraví. Budu způsbeny čekávanu a žáducí záměnu individuální autmbilvé dpravy za dpravu cyklisticku a nárůstem pčtu byvatel trávících vlný čas na kle. Všechny čekávané pzitivní i negativní vlivy vyvlané naplňváním psuzvané kncepce Strategie rzvje cyklturistiky a cykldpravy v Kraji Vysčina na bdbí budu vyhdnceny dle pžadavků Přílhy č. 9 k záknu č. 100/2001 Sb., ve znění pzdějších předpisů (hdncení SEA) a dle pžadavků zákna č. 114/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů (hdncení na sustavu Natura 2000). Oznámení dle zákna č. 100/2001 Sb. EIA SERVIS s.r..

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ OZNÁMENÍ pdle zákna č. 100/2001 Sb., ve znění zákna č. 93/2004 Sb. a zákna č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákn č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí (dle 6), přílhy č. 4 záměru PROJEKTU VÝSTAVBY

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více