Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6"

Transkript

1 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6

2 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC (část bce) rzhdvání v území POZEMEK STAVBA 2

3 Základní pjmy týkající se území pzemky zastavěné území pdle katastru nemvitstí + pzemky funkčně suvisející stavební určené k umístění stavby regulačním plánem územním rzhdnutím nezastavitelné zastavěné veřejná zeleň / park zemědělský neb lesní >0,5ha v intravilánu vymezen územním plánem vymezen samstatným pstupem tam, kde není platný územní plán intravilán 1966 nezastavěné celé území bce (zastavěné + zastavitelné plchy) plcha část území vymezená územním plánváním pr nějaké využití zastavitelná plcha vymezená územním plánváním pr zastavění kridr plcha pr linivu infrastrukturu (dpravní / technicku) linivé patření nestavební pvahy (větrlam) 3

4 Veřejná infrastruktura dpravní stavby a zařízení dráhy technická pzemní kmunikace vdní cesty letiště vedení, stavby a zařízení zásbvání vdu kanalizace nakládání s dpady energetika veřejné (tele)kmunikační sítě prduktvdy bčanské vybavení stavby, zařízení a pzemky vzdělávání a výchva sciální služby a péče rdinu zdravtní služby kultura veřejná správa chrana byvatelstva veřejná prstranství prstry a pzemky veřejných cest a kmunikací náměstí veřejných parků a veřejné zeleně 4

5 Obecný pstup při územním plánvání Survey befre plan! Patrick Geddes, 1905 kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení infrmace data bjektivní subjektivní - názry 5

6 Zjištění stavu a vývje území kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení infrmace data bjektivní subjektivní - názry PRŮZKUMY 6

7 Opatřvání dat pr územní plánvání Data specifické šetření pchzí průzkum ankety, scilgický průzkum sekundární analýza ad hc zdrje katastr nemvitstí letecké snímkvání a DPZ sčítání lidu, dmů a bytů demgrafická statistika eknmická statistika a dvětvvé výkaznictví (ČSÚ) rezrtní infrmační systémy veřejné správy IS MŽP, Gefnd, DATIS, TRANIS LIS / MIS / RIS lkální / městské / reginální infrmační systémy územně analytické pdklady účelvé databáze územníh plánvání přizují se pr kraje bvdy bcí s rzšířenu půsbnstí (ORP) PROSTOROVÉ JEDNOTKY SČÍTÁNÍ (SLDB) základní účelvé jedntky (ZÚJ) územní bvdy bcí / městských částí statutárních měst územně technické jedntky (ÚTJ) katastrální území základní sídelní jedntky (ZSJ) / urbanistické bvdy (UO) 7

8 Oblasti veřejnéh zájmu chrana hdnt v území chrana lesa chrana vd chrana přírdy a krajiny chrana nerstných zdrjů chrana přírdních léčivých zdrjů prtipvdňvá chrana chrana zvláštních zájmů státu chrana památek chrana dpravních a technických infrastruktur chrana půdníh fndu pietní území limity využití území hygiena prstředí chrana vzduší chrana prti hluku chrana prti radnvým emanacím dpadvý management 8

9 OCHRANA HODNOT V ÚZEMÍ 9

10 Veřejný zájem limity využití území (1) chrana lesa státní lesnická plitika zachvání sučasné výměry lesů pdpra zalesňvání v méně příznivých blastech - LFA plnění všech funkcí lesa mimprdukční funkce lesa v blastech zvýšenéh veřejnéh zájmu pdpra trvale udržitelnéh hspdaření v lese veškeré pzemky lesa musí být bhspdařvány pdle zákna a pdle lesních plánů pzemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) = lesní pzemky (s lesními prsty neb paseky), průseky, lesní pastviny, plíčka pr zvěř, hle, drbné vdní plchy lesy chranné mimřádně nepříznivá stanviště vyskhrské lesy pd hranicí strmvé vegetace lesy zvláštníh určení v chranných pásmech, lázeňské, příměstské a rekreační, lesnický výzkum a výuka, půd-, vd-chranné, klimatické a krajintvrné, bry a bažantnice lesy hspdářské lesy pd vlivem imisí pásma hržení A, B, C svbzení d daní chranné pásm lesa = 50 metrů d kraje lesa = chrání les před zanesením pžáru = padající strm 10

11 Veřejný zájem limity využití území (2) chrana vd vdní tky vdhspdářsky významné drbné správce vdníh tku zajištění průtčnsti, dstraňvání překážek vdní zdrje chráněná blast přirzené akumulace vd (CHOPAV) mezení pr dběry vdy zákaz vypuštění nečištěných dpadních vd zpřísněný režim hspdaření s TKO zpřísněný režim pr dpravu rpných prduktů vdárenské tky a nádrže chranná pásma vdních zdrjů pdzemních dpadní vdy pvrchvých 1., 2. vnější / vnitřní stupeň pžadavek EU čistit dpadní vdy ve všech bcích nad 2000 (1000) byvatel 11

12 Vdhspdářská mapa 12

13 Ochranná pásma vdních zdrjů 1. stupně plcené nepřístupné 2. stupně vymezení s hledem na pvdí mezení pr zemědělsku výrbu (pužívání umělých hnjiv, chemikálií) zákaz průvzu cisteren s rpnými prdukty 13

14 Ochranná pásma vdních zdrjů 14

15 chranná pásma vdních zdrjů CHOPAV 15

16 Chráněné blasti přirzené akumulace vd 16

17 Individuální zásbvání vdu nejmenší vzdálenst studny d zdrje mžnéh znečištění zdrj znečištění mál prstupné prstředí prstupné prstředí vzdálenst v [m] žumpa, malá čistírna, kanalizační přípjka nádrž tekutých paliv pr vytápění umístěná v bytné budvě neb samstatné pmcné budvě 7 20 chlév, mčůvkvá jímka, hnjiště při drbném ustájení jedntlivých kusů hspdářských zvířat veřejná pzemní kmunikace individuální umývání mtrvých vzidel a d nich veducí dtk

18 Veřejný zájem limity využití území (3) becná chrana přírdy a krajiny předměty chrany rstliny a živčichvé dřeviny mim les jeskyně palentlgické nálezy přechdně chráněné plchy nástrje chrany ÚSES dčasný a nepředpkládaný výskyt významných druhů neb jevů (například hnízdění) generel / plán ÚSES ÚSES prvky ÚSES stávající X k zalžení vychází z KES keficientu eklgické stability KES = eklgicky stabilní plchy / eklgicky nestabilní plchy KES > 3 přírdní a přírdě blízká území KES 1 3 relativně vyvážené území KES 0,3 1 intenzivně využívané území KES 0,1 0,3 zřetelně narušené přírdní struktury KES < 0,1 maximálně narušené přírdní struktury významné krajinné prvky (VKP) puze mim zvláště chráněná území ze zákna lesy, rašeliniště, vdní tky, rybníky, jezera, údlní nivy registrvané například mkřady, stepní trávníky, remízky, meze, skalní útvary chrana krajinnéh rázu přírdní park zásahy d krajinnéh rázu jen s hledem na zachvání VKP, kulturní dminanty, zvláště chráněná území, harmnické měřítk a vztahy v krajině krajina s významnými sustředěnými estetickými přírdními hdntami nepřípustné je využití, které by ničil, pškzval neb rušil stav tht území 18

19 Nadreginální ÚSES a velkplšná chráněná území přírdy 19

20 Generel ÚSES 20

21 Generel ÚSES na lkální úrvni eklgická stabilita 21

22 ÚSES v územní plánu 22

23 Veřejný zájem limity využití území (3b) zvláštní chrana přírdy a krajiny zvláště chráněná území velkplšná nárdní park (NP) Krknše, Šumava, Pdyjí, České Švýcarsk cílem je bnvení přírdníh stavu zákaz nvých sídel, průmyslvých staveb, kmunikací, vedení vvn, prduktvdů puze lesy zvláštníh určení a chranné 3 zóny» I. zóna přímá přírdní pnechává se sukcesi = zákaz měnit kultury v krajině; zákaz nvých staveb» II. zóna řízená přírdní udržení stabilních eksystémů, pstupné přibližvání k přirzeným splečenstvím» III. zóna lze využívat pr bytné, zemědělské, turistické využití, pkud není v rzpru s psláním nárdníh parku» chranné pásm vymezené neb 50m vyžaduje se suhlas chrany přírdy pr stavby, terénní a vdhspdářské úpravy, změny kultur, stanvení hspdaření v lesích chráněná krajinná blast (CHKO) 24 CHKO cílem je bnva hdnt kulturní krajiny zákaz stavět nvé dálnice, sídelní útvary a plavební kanály 4 zóny» I. zóna jen lesy zvláštníh určení, zákaz nvých staveb)» I. a II. zóna zákaz nvých staveb, zákaz intenzivníh zemědělství» IV. zóna je vnitřní chranné pásm území NATURA 2000 evrpsky významné lkality druhy a stanviště evrpsky významné (2008: celkem v návrhu) ptačí blasti (2008: celkem39 v ČR) malplšná nárdní přírdní rezervace (NPR) zákaz umisťvat stavby; lesy jen zvláštníh určení přírdní rezervace (PR) zákaz umisťvat stavby nárdní přírdní památka (NPP) přírdní památka (PP) 23

24 Zvláště chráněná území přírdy v ČR 24

25 Zvláště chráněná území přírdy v ČR 25

26 Natura 2000 ptačí blasti 26

27 Natura 2000 evrpsky významné lkality 27

28 Veřejný zájem limity využití území (4) chrana nerstných survin předmět chrany chrana = stavební uzávěra, která brání využití, které by se stal překážku pr buducí těžbu lžiska survin výhradní vlastnictví surviny ddělené d vlastnictví pzemku (uhlí, rudy, drahé kvy) jsu předmětem státní chrany statní vlastníkem je majitel pzemku (kámen, štěrkpísek, cihlářské hlíny) těžit může kdkliv, kd dstane suhlas vlastníka pzemku nástrje chrany chráněné lžiskvé území (CHLÚ) dbývací prstr 28

29 HTML VIEWER 29

30 Ochrana nerstných zdrjů 30

31 Veřejný zájem limity využití území (5) chrana přírdních léčivých zdrjů předmět chrany léčivé vdy léčivé rašeliny nástrj chrany chranné pásm přírdních léčivých území zdrjů (OPPLZ) 31

32 Přírdní léčivé zdrje a jejich chranná pásma (OPPLZ) 32

33 Veřejný zájem limity využití území (6) chrana zvláštních zájmů státu vjenské újezdy vjenské prstry + chranná pásma 33

34 Veřejný zájem limity využití území (7) záplavvé území prtipvdňvá chrana nástrje chrany záplavvé území průtčné nesmí se d něj umisťvat ckliv, c by stál v cestě dtku vdy při pvdni neprůtčné území určené k rzlivu pvdní (suché pldry) území hržené zvláštní pvdní (vymezen v krizvých plánech) prvzní pásm pr údržbu vdních tků 34

35 Záplavvé území a prtipvdňvá chrana v Praze 35

36 Veřejný zájem limity využití území (8) chrana památek archelgie území archelgickéh zájmu I.-IV. stupně archelgické naleziště archelgická památka nemvité kulturní dědictví památkvá území památkvé rezervace městské, vesnické památkvé zóny městské, vesnické, (krajinné) památkvé bjekty nemvité kulturní památky / subry zapsané ve Státním seznamu + chranná pásma 36

37 37

38 Veřejný zájem limity využití území (9) chrana staveb a infrastruktur dpravní infrastruktura předmět chrany prvz dpravy, rizika z ní vyplývající klí kmunikace hlukvá pásma nástrj chrany chranné pásm dráhy pzemní kmunikace (silnice, dálnice) letiště vdní cesty rzhledvá ple technické infrastruktury předmět chrany funkce infrastruktury, rizika z ní vyplývající nástrje chrany chranná a bezpečnstní pásma zásbvání vdu dstraňvání dpadů zásbvání elektricku energií zásbvání plynem zásbvání teplem prduktvdy telekmunikace 38

39 Ochranná pásma dpravy Dráhy Zákn č. 266/1994 Sb., drahách č. 266/1994 Sb.- chranná pásma Dráhy celstátní, reginální - 60 m d sy krajní kleje a 30 m d hranice bvdu dráhy Dráhy celstátní vybudvané pr rychlst větší než 160 km/h m d sy krajní kleje a 30 m d hranice bvdu dráhy Vlečky - 30 m d sy krajní kleje Speciální dráhy - 35 m d sy krajní kleje u tunelů speciální dráhy a 30 m d hranice bvdu dráhy Pzemní kmunikace Zákn č. 13/1997 Sb., pzemních kmunikacích chranná pásma Dálnice, rychlstní kmunikace, rychlstní místní kmunikace 100 m d sy vzvky přilehléh jízdníh pásu Ostatní silnice I.třídy a statní místní kmunikace I.třídy 50 m d sy vzvky Silnice II. a III. třídy a místní kmunikace II. třídy 15 m d sy vzvky 39

40 Ochranná pásma zásbvání vdu a kanalizace Zásbvání vdu Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Dálkvý přiváděcí řad Zásbvací a hlavní řad Rzváděcí řad Přípjky (blastníh významu) ČSN Navrhvání vdvdníh ptrubí chranné pásm (dpručené) Vdvdní ptrubí 2m Odkanalizvání území Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Kmenvá stka Sběrač Uliční stka přípjky (dálkvá stka blastníh významu) ČSN Stkvé sítě a kanalizační přípjky chranné pásm Kanalizační stka 3m ČSN Malé čistírny dpadních vd chranné pásm mezi čistírnu a suvislu bytvu zástavbu (rientační) ČOV d 100m 3 /den bjekty zakryté vez dvětrávání 20 m d bytné zóny ČOV d 100m 3 /den bjekty s vlnu hladinu: 50 m d bytné zóny 40

41 Ochranná pásma zásbvání plynem Zásbvání plynem Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací) (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Ptrubí VVTL a VTL d zdrje d Ptrubí VTL a STL RS z RS D DN 200 4m DN 200 až 500 8m Nad DN m STL, NTL, přípjky 1 m v zastavěném území Zvláštní případy až 200 m Technlgické bjekty 4 m Ptrubí STL a NTL z RS Pdzemní zásbníky 250 m Tlakvé zásbníky zkapalněných plynů d vnitřníh bsahu: nad 5 m 3 d 20 m 3 20 m nad 20 m 3 d 100 m 3 40 m nad 100 m 3 d 2520 m 3 60 m nad 250 m 3 d 500 m m nad 500 m 3 d 1000 m m nad 1000 m 3 d 3000 m m nad 3000 m m Plynjemy d 100 m 3 30 m Plynjemy nad 100 m 3 50 m Plnírny plynů 100 Zkapalňvací stanice stlačených plynů 100 m Odpařvací stanice zkapalněných plynů 100 m KS 200 m RS VTL 10 M RS VVTL 20 M VTL d DN m d budv VTL DN 100 až m d budv (VTL d DN m) VTL nad DN m d budv (VTL nad DN m) VVTL d DN m VVTL DN 300 až m VVTL nad DN m 41

42 Redukční stanice plynvdu a chranné pásm 42

43 Ochranná pásma rzvdů elektrické energie Zásbvání elektricku energií Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací) (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Kabely 110 kv a vyšší Kabely kv 1 35 kv 220/380 V 46, zákn č. 458/2000 Sb. energetický zákn ve znění pzdějších předpisů Venkvní vedení vzdálenst d krajních vdičů VVN kv - 12 (15)m 7 (10) m 7 (10) m VVN kv - 15 (20)m VVN kv - 20 (25)m VVN nad 400 kv - 30 Pdzemní (kabelvé) vedení-vzdálenst d pvrchu kabelu VVN d 110 (35)m kv včetně 1m VVN nad 110 kv 3m Elektrické stanice 20 m d zdi neb plcení Stžárvé transfrmvny VN 7 m jak vrchní vedení VN 43

44 Ochranné pásm vzdušnéh vedení vvn 44

45 Kategrizace a chranná pásma pr zásbvání teplem a přens infrmací Zásbvání teplem Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Dálkvý napáječ Tepelný napáječ na území sídelníh útvaru Rzvdná tepelná siť zákn č. 458/2000 Sb. energetický zákn ve znění pzdějších předpisů Tepelná vedení, předávací stanice a výrbny tepla 2,5 m Přens infrmací (spje) přípjky Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Dálkvé tranzitní kabely Spjvací kabely z ústředny d ústředny, traťvé kabely d traťvéh rzvaděče včetně místních kabelů bdbnéh charakteru Ostatní síťvé rzváděcí místní kabely Pdzemní dálkvý kabel: vč. Zařízení 2 (3) m přípjky 45

46 Systémy technické infrastruktury v Praze 46

47 zemědělský půdní fnd (ZPF) rná půda trvalé travní prsty chvné rybníky bnitace bnitní půdně-eklgické jedntky BPEJ třídy chrany ZPF bilance zábrů ZPF les (PUPFL) zalesnění dlesnění v sučasně zastavěném území v zastavitelném území Veřejný zájem (10) Ochrana půdníh fndu v ÚPD 47

48 Veřejný zájem (11) Zákn phřebnictví chranné pásm hřbitva chranné pásm krematria pietní území činnsti v něm nesmějí hržvat neb znevažvat phřebiště minimálně 100m d hranice hřbitva/ krematria 48

49 HYGIENA PROSTŘEDÍ 49

50 Hygiena prstředí vybraná témata sledvání vzduší zápach z průmyslvých a zemědělských prvzů Registr emisních zdrjů znečištění vzduší REZZO vda hluk REZZO 1 velké stacinární zdrje REZZO 2 střední stacinární zdrje REZZO 3 malé stacinární zdrje (individuální tpeniště) REZZO 4 mbilní zdrje dpravní prstředky jakstní třídy čistty pvrchvých vd I neznečištěná vda II mírně znečištěná, není eklgicky prblematická III znečištěná není zajištěna funkce přirzenéh eksystému IV silně znečištěná neumžňuje funkci vyváženéh eksystému V velmi znečištěná nefunkční eksystém hygienické limity pdle funkce (bydlení, nemcnice ) zátěž hlukem měřena v db(a) hygienické limity pr den a nc zdrje hluku radn prvzvny dprava stupně rizika pdle Radnvé databáze Českéh gelgickéh ústavu 50

51 Znečištění vzduší plétavým prachem 1990 a

52 Praha imise NOx a hluk 52

53 Mnitrvání znečištění vzduší stabilní zdrje znečištění 53

54 Mnitrvání znečištění vzduší pdíl kategrií a mbilní zdrje znečištění 54

55 Hdncení čistty pvrchvých vd 55

56 Ochrana prti hluku 56

57 57

58 Mapa radnvéh rizika 58

59 Vyhdncení stavu a vývje území kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení infrmace ROZBORY data bjektivní subjektivní - názry 59

60 Pdklady pr Rzbr udržitelnéh rzvje území rzbr udržitelnéh rzvje území Rzbr udržitelnéh rzvje území v územně analytických pdkladech textvá část vyhdncení stavu a vývje území hdnty území limity využití území záměry v území grafická část výkres hdnt výkres limitů využití území výkres záměrů vyhdncení udržitelnéh rzvje území [analýza SWOT] vyhdncení vyvážensti vztahu územních jedntek k pilířům udržitelnéh rzvje prblémy k řešení v ÚPD závady urbanistické, dpravní, hygienické střety záměrů hržení katastrfami prblémvý výkres zbrazení všech prblémů k řešení v ÚPD, které lze v grafice vyjádřit (pdrbněji viz další přednáška) 60

61 Rzbry pr prgnózu vývje pčtu byvatel kvalita prstředí, bydlení eknmika byvatelstv 61

62 Demgrafická pyramida ( strm živta ) 62

63 Demgrafická pyramida ( strm živta ) 63

64 Demgrafická prjekce demgrafický vývj přirzenu měnu prjekce pčtu byvatel pmcí statistických údajů natalitě, smrtnsti a pldnsti vývj migrací dhad salda migrace (přírůstku neb úbytku pčtu byvatel vznikléh stěhváním) na základě pznatků atraktivitě území 64

65 Rzbry pr prgnózu ptřeby plch pr bydlení byvatelstv eknmika bydlení předpkládaný výhledvý pčet byvatel + struktura dmácnstí + extraplace vývje průměrné veliksti bytvé dmácnsti ptřeba bytů (nrmativní) výhledvá sciální struktura pdíl tržníh a netržníh bydlení druhvst ptřebnéh bydlení (RD, BD) stávající bydlení stáří, fyzický stav, struktura předpkládaný dpad, disprprce ve struktuře ptřeba plch pr nvé bydlení plchy pr přestavbu na bydlení ptřeba nvých plch na zelené luce 65

66 Rzbry pr prgnózu ptřeby plch pr výrbu, kmerční vybavení a kanceláře byvatelstv eknmika plchy pr výrbu; bchd; kanceláře stávající kapacita pr jedntlivé typy zařízení kvalitativní hdncení standard, dstupnst kvantitativní hdncení (nedstatečná či vlná kapacita jedntlivých typů / segmentů) předpklad dpadu stávajících zařízení a sítí brwnfields vydaná územní rzhdnutí a další známé záměry investic + předpkládané nvé nárky na jedntlivé typy zařízení celkvá ptřeba nvých plch mžnst recyklace brwnfields ptřeba nvých plch na zelené luce ptřeba nvých vyvlaných investic d infrastruktur 66

67 Rzbry pr prgnózu ptřeby veřejných infrastruktur byvatelstv eknmika infrastruktury: technické, dpravní, bčanské stav infrastruktury kapacitní bilance (nedstatečná či vlná kapacita; kritická místa) předpklad džívání stávajících zařízení a sítí případné prahy rzvje (kapacitní, časvé) předpkládané nvé nárky (růst pčtu uživatelů byvatel, cestujících, napjených na síť apd. ) výhledvé nárky jak pdklad pr návrh ptřeba nvých investic 67

68 Příprava plánu kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení PLÁN infrmace data bjektivní subjektivní - názry 68

69 Příprava plánu = tvrba + kmunikace názry byvatel??? tvrdá data + měkká data + intuice tvrba plánu + kmunikace: knzultace / prjednání navrhvané řešení ÚPD 69

70 Plán a plánvání 70

71 71

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více