Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6"

Transkript

1 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6

2 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC (část bce) rzhdvání v území POZEMEK STAVBA 2

3 Základní pjmy týkající se území pzemky zastavěné území pdle katastru nemvitstí + pzemky funkčně suvisející stavební určené k umístění stavby regulačním plánem územním rzhdnutím nezastavitelné zastavěné veřejná zeleň / park zemědělský neb lesní >0,5ha v intravilánu vymezen územním plánem vymezen samstatným pstupem tam, kde není platný územní plán intravilán 1966 nezastavěné celé území bce (zastavěné + zastavitelné plchy) plcha část území vymezená územním plánváním pr nějaké využití zastavitelná plcha vymezená územním plánváním pr zastavění kridr plcha pr linivu infrastrukturu (dpravní / technicku) linivé patření nestavební pvahy (větrlam) 3

4 Veřejná infrastruktura dpravní stavby a zařízení dráhy technická pzemní kmunikace vdní cesty letiště vedení, stavby a zařízení zásbvání vdu kanalizace nakládání s dpady energetika veřejné (tele)kmunikační sítě prduktvdy bčanské vybavení stavby, zařízení a pzemky vzdělávání a výchva sciální služby a péče rdinu zdravtní služby kultura veřejná správa chrana byvatelstva veřejná prstranství prstry a pzemky veřejných cest a kmunikací náměstí veřejných parků a veřejné zeleně 4

5 Obecný pstup při územním plánvání Survey befre plan! Patrick Geddes, 1905 kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení infrmace data bjektivní subjektivní - názry 5

6 Zjištění stavu a vývje území kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení infrmace data bjektivní subjektivní - názry PRŮZKUMY 6

7 Opatřvání dat pr územní plánvání Data specifické šetření pchzí průzkum ankety, scilgický průzkum sekundární analýza ad hc zdrje katastr nemvitstí letecké snímkvání a DPZ sčítání lidu, dmů a bytů demgrafická statistika eknmická statistika a dvětvvé výkaznictví (ČSÚ) rezrtní infrmační systémy veřejné správy IS MŽP, Gefnd, DATIS, TRANIS LIS / MIS / RIS lkální / městské / reginální infrmační systémy územně analytické pdklady účelvé databáze územníh plánvání přizují se pr kraje bvdy bcí s rzšířenu půsbnstí (ORP) PROSTOROVÉ JEDNOTKY SČÍTÁNÍ (SLDB) základní účelvé jedntky (ZÚJ) územní bvdy bcí / městských částí statutárních měst územně technické jedntky (ÚTJ) katastrální území základní sídelní jedntky (ZSJ) / urbanistické bvdy (UO) 7

8 Oblasti veřejnéh zájmu chrana hdnt v území chrana lesa chrana vd chrana přírdy a krajiny chrana nerstných zdrjů chrana přírdních léčivých zdrjů prtipvdňvá chrana chrana zvláštních zájmů státu chrana památek chrana dpravních a technických infrastruktur chrana půdníh fndu pietní území limity využití území hygiena prstředí chrana vzduší chrana prti hluku chrana prti radnvým emanacím dpadvý management 8

9 OCHRANA HODNOT V ÚZEMÍ 9

10 Veřejný zájem limity využití území (1) chrana lesa státní lesnická plitika zachvání sučasné výměry lesů pdpra zalesňvání v méně příznivých blastech - LFA plnění všech funkcí lesa mimprdukční funkce lesa v blastech zvýšenéh veřejnéh zájmu pdpra trvale udržitelnéh hspdaření v lese veškeré pzemky lesa musí být bhspdařvány pdle zákna a pdle lesních plánů pzemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) = lesní pzemky (s lesními prsty neb paseky), průseky, lesní pastviny, plíčka pr zvěř, hle, drbné vdní plchy lesy chranné mimřádně nepříznivá stanviště vyskhrské lesy pd hranicí strmvé vegetace lesy zvláštníh určení v chranných pásmech, lázeňské, příměstské a rekreační, lesnický výzkum a výuka, půd-, vd-chranné, klimatické a krajintvrné, bry a bažantnice lesy hspdářské lesy pd vlivem imisí pásma hržení A, B, C svbzení d daní chranné pásm lesa = 50 metrů d kraje lesa = chrání les před zanesením pžáru = padající strm 10

11 Veřejný zájem limity využití území (2) chrana vd vdní tky vdhspdářsky významné drbné správce vdníh tku zajištění průtčnsti, dstraňvání překážek vdní zdrje chráněná blast přirzené akumulace vd (CHOPAV) mezení pr dběry vdy zákaz vypuštění nečištěných dpadních vd zpřísněný režim hspdaření s TKO zpřísněný režim pr dpravu rpných prduktů vdárenské tky a nádrže chranná pásma vdních zdrjů pdzemních dpadní vdy pvrchvých 1., 2. vnější / vnitřní stupeň pžadavek EU čistit dpadní vdy ve všech bcích nad 2000 (1000) byvatel 11

12 Vdhspdářská mapa 12

13 Ochranná pásma vdních zdrjů 1. stupně plcené nepřístupné 2. stupně vymezení s hledem na pvdí mezení pr zemědělsku výrbu (pužívání umělých hnjiv, chemikálií) zákaz průvzu cisteren s rpnými prdukty 13

14 Ochranná pásma vdních zdrjů 14

15 chranná pásma vdních zdrjů CHOPAV 15

16 Chráněné blasti přirzené akumulace vd 16

17 Individuální zásbvání vdu nejmenší vzdálenst studny d zdrje mžnéh znečištění zdrj znečištění mál prstupné prstředí prstupné prstředí vzdálenst v [m] žumpa, malá čistírna, kanalizační přípjka nádrž tekutých paliv pr vytápění umístěná v bytné budvě neb samstatné pmcné budvě 7 20 chlév, mčůvkvá jímka, hnjiště při drbném ustájení jedntlivých kusů hspdářských zvířat veřejná pzemní kmunikace individuální umývání mtrvých vzidel a d nich veducí dtk

18 Veřejný zájem limity využití území (3) becná chrana přírdy a krajiny předměty chrany rstliny a živčichvé dřeviny mim les jeskyně palentlgické nálezy přechdně chráněné plchy nástrje chrany ÚSES dčasný a nepředpkládaný výskyt významných druhů neb jevů (například hnízdění) generel / plán ÚSES ÚSES prvky ÚSES stávající X k zalžení vychází z KES keficientu eklgické stability KES = eklgicky stabilní plchy / eklgicky nestabilní plchy KES > 3 přírdní a přírdě blízká území KES 1 3 relativně vyvážené území KES 0,3 1 intenzivně využívané území KES 0,1 0,3 zřetelně narušené přírdní struktury KES < 0,1 maximálně narušené přírdní struktury významné krajinné prvky (VKP) puze mim zvláště chráněná území ze zákna lesy, rašeliniště, vdní tky, rybníky, jezera, údlní nivy registrvané například mkřady, stepní trávníky, remízky, meze, skalní útvary chrana krajinnéh rázu přírdní park zásahy d krajinnéh rázu jen s hledem na zachvání VKP, kulturní dminanty, zvláště chráněná území, harmnické měřítk a vztahy v krajině krajina s významnými sustředěnými estetickými přírdními hdntami nepřípustné je využití, které by ničil, pškzval neb rušil stav tht území 18

19 Nadreginální ÚSES a velkplšná chráněná území přírdy 19

20 Generel ÚSES 20

21 Generel ÚSES na lkální úrvni eklgická stabilita 21

22 ÚSES v územní plánu 22

23 Veřejný zájem limity využití území (3b) zvláštní chrana přírdy a krajiny zvláště chráněná území velkplšná nárdní park (NP) Krknše, Šumava, Pdyjí, České Švýcarsk cílem je bnvení přírdníh stavu zákaz nvých sídel, průmyslvých staveb, kmunikací, vedení vvn, prduktvdů puze lesy zvláštníh určení a chranné 3 zóny» I. zóna přímá přírdní pnechává se sukcesi = zákaz měnit kultury v krajině; zákaz nvých staveb» II. zóna řízená přírdní udržení stabilních eksystémů, pstupné přibližvání k přirzeným splečenstvím» III. zóna lze využívat pr bytné, zemědělské, turistické využití, pkud není v rzpru s psláním nárdníh parku» chranné pásm vymezené neb 50m vyžaduje se suhlas chrany přírdy pr stavby, terénní a vdhspdářské úpravy, změny kultur, stanvení hspdaření v lesích chráněná krajinná blast (CHKO) 24 CHKO cílem je bnva hdnt kulturní krajiny zákaz stavět nvé dálnice, sídelní útvary a plavební kanály 4 zóny» I. zóna jen lesy zvláštníh určení, zákaz nvých staveb)» I. a II. zóna zákaz nvých staveb, zákaz intenzivníh zemědělství» IV. zóna je vnitřní chranné pásm území NATURA 2000 evrpsky významné lkality druhy a stanviště evrpsky významné (2008: celkem v návrhu) ptačí blasti (2008: celkem39 v ČR) malplšná nárdní přírdní rezervace (NPR) zákaz umisťvat stavby; lesy jen zvláštníh určení přírdní rezervace (PR) zákaz umisťvat stavby nárdní přírdní památka (NPP) přírdní památka (PP) 23

24 Zvláště chráněná území přírdy v ČR 24

25 Zvláště chráněná území přírdy v ČR 25

26 Natura 2000 ptačí blasti 26

27 Natura 2000 evrpsky významné lkality 27

28 Veřejný zájem limity využití území (4) chrana nerstných survin předmět chrany chrana = stavební uzávěra, která brání využití, které by se stal překážku pr buducí těžbu lžiska survin výhradní vlastnictví surviny ddělené d vlastnictví pzemku (uhlí, rudy, drahé kvy) jsu předmětem státní chrany statní vlastníkem je majitel pzemku (kámen, štěrkpísek, cihlářské hlíny) těžit může kdkliv, kd dstane suhlas vlastníka pzemku nástrje chrany chráněné lžiskvé území (CHLÚ) dbývací prstr 28

29 HTML VIEWER 29

30 Ochrana nerstných zdrjů 30

31 Veřejný zájem limity využití území (5) chrana přírdních léčivých zdrjů předmět chrany léčivé vdy léčivé rašeliny nástrj chrany chranné pásm přírdních léčivých území zdrjů (OPPLZ) 31

32 Přírdní léčivé zdrje a jejich chranná pásma (OPPLZ) 32

33 Veřejný zájem limity využití území (6) chrana zvláštních zájmů státu vjenské újezdy vjenské prstry + chranná pásma 33

34 Veřejný zájem limity využití území (7) záplavvé území prtipvdňvá chrana nástrje chrany záplavvé území průtčné nesmí se d něj umisťvat ckliv, c by stál v cestě dtku vdy při pvdni neprůtčné území určené k rzlivu pvdní (suché pldry) území hržené zvláštní pvdní (vymezen v krizvých plánech) prvzní pásm pr údržbu vdních tků 34

35 Záplavvé území a prtipvdňvá chrana v Praze 35

36 Veřejný zájem limity využití území (8) chrana památek archelgie území archelgickéh zájmu I.-IV. stupně archelgické naleziště archelgická památka nemvité kulturní dědictví památkvá území památkvé rezervace městské, vesnické památkvé zóny městské, vesnické, (krajinné) památkvé bjekty nemvité kulturní památky / subry zapsané ve Státním seznamu + chranná pásma 36

37 37

38 Veřejný zájem limity využití území (9) chrana staveb a infrastruktur dpravní infrastruktura předmět chrany prvz dpravy, rizika z ní vyplývající klí kmunikace hlukvá pásma nástrj chrany chranné pásm dráhy pzemní kmunikace (silnice, dálnice) letiště vdní cesty rzhledvá ple technické infrastruktury předmět chrany funkce infrastruktury, rizika z ní vyplývající nástrje chrany chranná a bezpečnstní pásma zásbvání vdu dstraňvání dpadů zásbvání elektricku energií zásbvání plynem zásbvání teplem prduktvdy telekmunikace 38

39 Ochranná pásma dpravy Dráhy Zákn č. 266/1994 Sb., drahách č. 266/1994 Sb.- chranná pásma Dráhy celstátní, reginální - 60 m d sy krajní kleje a 30 m d hranice bvdu dráhy Dráhy celstátní vybudvané pr rychlst větší než 160 km/h m d sy krajní kleje a 30 m d hranice bvdu dráhy Vlečky - 30 m d sy krajní kleje Speciální dráhy - 35 m d sy krajní kleje u tunelů speciální dráhy a 30 m d hranice bvdu dráhy Pzemní kmunikace Zákn č. 13/1997 Sb., pzemních kmunikacích chranná pásma Dálnice, rychlstní kmunikace, rychlstní místní kmunikace 100 m d sy vzvky přilehléh jízdníh pásu Ostatní silnice I.třídy a statní místní kmunikace I.třídy 50 m d sy vzvky Silnice II. a III. třídy a místní kmunikace II. třídy 15 m d sy vzvky 39

40 Ochranná pásma zásbvání vdu a kanalizace Zásbvání vdu Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Dálkvý přiváděcí řad Zásbvací a hlavní řad Rzváděcí řad Přípjky (blastníh významu) ČSN Navrhvání vdvdníh ptrubí chranné pásm (dpručené) Vdvdní ptrubí 2m Odkanalizvání území Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Kmenvá stka Sběrač Uliční stka přípjky (dálkvá stka blastníh významu) ČSN Stkvé sítě a kanalizační přípjky chranné pásm Kanalizační stka 3m ČSN Malé čistírny dpadních vd chranné pásm mezi čistírnu a suvislu bytvu zástavbu (rientační) ČOV d 100m 3 /den bjekty zakryté vez dvětrávání 20 m d bytné zóny ČOV d 100m 3 /den bjekty s vlnu hladinu: 50 m d bytné zóny 40

41 Ochranná pásma zásbvání plynem Zásbvání plynem Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací) (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Ptrubí VVTL a VTL d zdrje d Ptrubí VTL a STL RS z RS D DN 200 4m DN 200 až 500 8m Nad DN m STL, NTL, přípjky 1 m v zastavěném území Zvláštní případy až 200 m Technlgické bjekty 4 m Ptrubí STL a NTL z RS Pdzemní zásbníky 250 m Tlakvé zásbníky zkapalněných plynů d vnitřníh bsahu: nad 5 m 3 d 20 m 3 20 m nad 20 m 3 d 100 m 3 40 m nad 100 m 3 d 2520 m 3 60 m nad 250 m 3 d 500 m m nad 500 m 3 d 1000 m m nad 1000 m 3 d 3000 m m nad 3000 m m Plynjemy d 100 m 3 30 m Plynjemy nad 100 m 3 50 m Plnírny plynů 100 Zkapalňvací stanice stlačených plynů 100 m Odpařvací stanice zkapalněných plynů 100 m KS 200 m RS VTL 10 M RS VVTL 20 M VTL d DN m d budv VTL DN 100 až m d budv (VTL d DN m) VTL nad DN m d budv (VTL nad DN m) VVTL d DN m VVTL DN 300 až m VVTL nad DN m 41

42 Redukční stanice plynvdu a chranné pásm 42

43 Ochranná pásma rzvdů elektrické energie Zásbvání elektricku energií Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací) (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Kabely 110 kv a vyšší Kabely kv 1 35 kv 220/380 V 46, zákn č. 458/2000 Sb. energetický zákn ve znění pzdějších předpisů Venkvní vedení vzdálenst d krajních vdičů VVN kv - 12 (15)m 7 (10) m 7 (10) m VVN kv - 15 (20)m VVN kv - 20 (25)m VVN nad 400 kv - 30 Pdzemní (kabelvé) vedení-vzdálenst d pvrchu kabelu VVN d 110 (35)m kv včetně 1m VVN nad 110 kv 3m Elektrické stanice 20 m d zdi neb plcení Stžárvé transfrmvny VN 7 m jak vrchní vedení VN 43

44 Ochranné pásm vzdušnéh vedení vvn 44

45 Kategrizace a chranná pásma pr zásbvání teplem a přens infrmací Zásbvání teplem Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Dálkvý napáječ Tepelný napáječ na území sídelníh útvaru Rzvdná tepelná siť zákn č. 458/2000 Sb. energetický zákn ve znění pzdějších předpisů Tepelná vedení, předávací stanice a výrbny tepla 2,5 m Přens infrmací (spje) přípjky Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Dálkvé tranzitní kabely Spjvací kabely z ústředny d ústředny, traťvé kabely d traťvéh rzvaděče včetně místních kabelů bdbnéh charakteru Ostatní síťvé rzváděcí místní kabely Pdzemní dálkvý kabel: vč. Zařízení 2 (3) m přípjky 45

46 Systémy technické infrastruktury v Praze 46

47 zemědělský půdní fnd (ZPF) rná půda trvalé travní prsty chvné rybníky bnitace bnitní půdně-eklgické jedntky BPEJ třídy chrany ZPF bilance zábrů ZPF les (PUPFL) zalesnění dlesnění v sučasně zastavěném území v zastavitelném území Veřejný zájem (10) Ochrana půdníh fndu v ÚPD 47

48 Veřejný zájem (11) Zákn phřebnictví chranné pásm hřbitva chranné pásm krematria pietní území činnsti v něm nesmějí hržvat neb znevažvat phřebiště minimálně 100m d hranice hřbitva/ krematria 48

49 HYGIENA PROSTŘEDÍ 49

50 Hygiena prstředí vybraná témata sledvání vzduší zápach z průmyslvých a zemědělských prvzů Registr emisních zdrjů znečištění vzduší REZZO vda hluk REZZO 1 velké stacinární zdrje REZZO 2 střední stacinární zdrje REZZO 3 malé stacinární zdrje (individuální tpeniště) REZZO 4 mbilní zdrje dpravní prstředky jakstní třídy čistty pvrchvých vd I neznečištěná vda II mírně znečištěná, není eklgicky prblematická III znečištěná není zajištěna funkce přirzenéh eksystému IV silně znečištěná neumžňuje funkci vyváženéh eksystému V velmi znečištěná nefunkční eksystém hygienické limity pdle funkce (bydlení, nemcnice ) zátěž hlukem měřena v db(a) hygienické limity pr den a nc zdrje hluku radn prvzvny dprava stupně rizika pdle Radnvé databáze Českéh gelgickéh ústavu 50

51 Znečištění vzduší plétavým prachem 1990 a

52 Praha imise NOx a hluk 52

53 Mnitrvání znečištění vzduší stabilní zdrje znečištění 53

54 Mnitrvání znečištění vzduší pdíl kategrií a mbilní zdrje znečištění 54

55 Hdncení čistty pvrchvých vd 55

56 Ochrana prti hluku 56

57 57

58 Mapa radnvéh rizika 58

59 Vyhdncení stavu a vývje území kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení infrmace ROZBORY data bjektivní subjektivní - názry 59

60 Pdklady pr Rzbr udržitelnéh rzvje území rzbr udržitelnéh rzvje území Rzbr udržitelnéh rzvje území v územně analytických pdkladech textvá část vyhdncení stavu a vývje území hdnty území limity využití území záměry v území grafická část výkres hdnt výkres limitů využití území výkres záměrů vyhdncení udržitelnéh rzvje území [analýza SWOT] vyhdncení vyvážensti vztahu územních jedntek k pilířům udržitelnéh rzvje prblémy k řešení v ÚPD závady urbanistické, dpravní, hygienické střety záměrů hržení katastrfami prblémvý výkres zbrazení všech prblémů k řešení v ÚPD, které lze v grafice vyjádřit (pdrbněji viz další přednáška) 60

61 Rzbry pr prgnózu vývje pčtu byvatel kvalita prstředí, bydlení eknmika byvatelstv 61

62 Demgrafická pyramida ( strm živta ) 62

63 Demgrafická pyramida ( strm živta ) 63

64 Demgrafická prjekce demgrafický vývj přirzenu měnu prjekce pčtu byvatel pmcí statistických údajů natalitě, smrtnsti a pldnsti vývj migrací dhad salda migrace (přírůstku neb úbytku pčtu byvatel vznikléh stěhváním) na základě pznatků atraktivitě území 64

65 Rzbry pr prgnózu ptřeby plch pr bydlení byvatelstv eknmika bydlení předpkládaný výhledvý pčet byvatel + struktura dmácnstí + extraplace vývje průměrné veliksti bytvé dmácnsti ptřeba bytů (nrmativní) výhledvá sciální struktura pdíl tržníh a netržníh bydlení druhvst ptřebnéh bydlení (RD, BD) stávající bydlení stáří, fyzický stav, struktura předpkládaný dpad, disprprce ve struktuře ptřeba plch pr nvé bydlení plchy pr přestavbu na bydlení ptřeba nvých plch na zelené luce 65

66 Rzbry pr prgnózu ptřeby plch pr výrbu, kmerční vybavení a kanceláře byvatelstv eknmika plchy pr výrbu; bchd; kanceláře stávající kapacita pr jedntlivé typy zařízení kvalitativní hdncení standard, dstupnst kvantitativní hdncení (nedstatečná či vlná kapacita jedntlivých typů / segmentů) předpklad dpadu stávajících zařízení a sítí brwnfields vydaná územní rzhdnutí a další známé záměry investic + předpkládané nvé nárky na jedntlivé typy zařízení celkvá ptřeba nvých plch mžnst recyklace brwnfields ptřeba nvých plch na zelené luce ptřeba nvých vyvlaných investic d infrastruktur 66

67 Rzbry pr prgnózu ptřeby veřejných infrastruktur byvatelstv eknmika infrastruktury: technické, dpravní, bčanské stav infrastruktury kapacitní bilance (nedstatečná či vlná kapacita; kritická místa) předpklad džívání stávajících zařízení a sítí případné prahy rzvje (kapacitní, časvé) předpkládané nvé nárky (růst pčtu uživatelů byvatel, cestujících, napjených na síť apd. ) výhledvé nárky jak pdklad pr návrh ptřeba nvých investic 67

68 Příprava plánu kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení PLÁN infrmace data bjektivní subjektivní - názry 68

69 Příprava plánu = tvrba + kmunikace názry byvatel??? tvrdá data + měkká data + intuice tvrba plánu + kmunikace: knzultace / prjednání navrhvané řešení ÚPD 69

70 Plán a plánvání 70

71 71

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ OZNÁMENÍ pdle zákna č. 100/2001 Sb., ve znění zákna č. 93/2004 Sb. a zákna č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákn č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí (dle 6), přílhy č. 4 záměru PROJEKTU VÝSTAVBY

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více