Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6"

Transkript

1 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6

2 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC (část bce) rzhdvání v území POZEMEK STAVBA 2

3 Základní pjmy týkající se území pzemky zastavěné území pdle katastru nemvitstí + pzemky funkčně suvisející stavební určené k umístění stavby regulačním plánem územním rzhdnutím nezastavitelné zastavěné veřejná zeleň / park zemědělský neb lesní >0,5ha v intravilánu vymezen územním plánem vymezen samstatným pstupem tam, kde není platný územní plán intravilán 1966 nezastavěné celé území bce (zastavěné + zastavitelné plchy) plcha část území vymezená územním plánváním pr nějaké využití zastavitelná plcha vymezená územním plánváním pr zastavění kridr plcha pr linivu infrastrukturu (dpravní / technicku) linivé patření nestavební pvahy (větrlam) 3

4 Veřejná infrastruktura dpravní stavby a zařízení dráhy technická pzemní kmunikace vdní cesty letiště vedení, stavby a zařízení zásbvání vdu kanalizace nakládání s dpady energetika veřejné (tele)kmunikační sítě prduktvdy bčanské vybavení stavby, zařízení a pzemky vzdělávání a výchva sciální služby a péče rdinu zdravtní služby kultura veřejná správa chrana byvatelstva veřejná prstranství prstry a pzemky veřejných cest a kmunikací náměstí veřejných parků a veřejné zeleně 4

5 Obecný pstup při územním plánvání Survey befre plan! Patrick Geddes, 1905 kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení infrmace data bjektivní subjektivní - názry 5

6 Zjištění stavu a vývje území kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení infrmace data bjektivní subjektivní - názry PRŮZKUMY 6

7 Opatřvání dat pr územní plánvání Data specifické šetření pchzí průzkum ankety, scilgický průzkum sekundární analýza ad hc zdrje katastr nemvitstí letecké snímkvání a DPZ sčítání lidu, dmů a bytů demgrafická statistika eknmická statistika a dvětvvé výkaznictví (ČSÚ) rezrtní infrmační systémy veřejné správy IS MŽP, Gefnd, DATIS, TRANIS LIS / MIS / RIS lkální / městské / reginální infrmační systémy územně analytické pdklady účelvé databáze územníh plánvání přizují se pr kraje bvdy bcí s rzšířenu půsbnstí (ORP) PROSTOROVÉ JEDNOTKY SČÍTÁNÍ (SLDB) základní účelvé jedntky (ZÚJ) územní bvdy bcí / městských částí statutárních měst územně technické jedntky (ÚTJ) katastrální území základní sídelní jedntky (ZSJ) / urbanistické bvdy (UO) 7

8 Oblasti veřejnéh zájmu chrana hdnt v území chrana lesa chrana vd chrana přírdy a krajiny chrana nerstných zdrjů chrana přírdních léčivých zdrjů prtipvdňvá chrana chrana zvláštních zájmů státu chrana památek chrana dpravních a technických infrastruktur chrana půdníh fndu pietní území limity využití území hygiena prstředí chrana vzduší chrana prti hluku chrana prti radnvým emanacím dpadvý management 8

9 OCHRANA HODNOT V ÚZEMÍ 9

10 Veřejný zájem limity využití území (1) chrana lesa státní lesnická plitika zachvání sučasné výměry lesů pdpra zalesňvání v méně příznivých blastech - LFA plnění všech funkcí lesa mimprdukční funkce lesa v blastech zvýšenéh veřejnéh zájmu pdpra trvale udržitelnéh hspdaření v lese veškeré pzemky lesa musí být bhspdařvány pdle zákna a pdle lesních plánů pzemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) = lesní pzemky (s lesními prsty neb paseky), průseky, lesní pastviny, plíčka pr zvěř, hle, drbné vdní plchy lesy chranné mimřádně nepříznivá stanviště vyskhrské lesy pd hranicí strmvé vegetace lesy zvláštníh určení v chranných pásmech, lázeňské, příměstské a rekreační, lesnický výzkum a výuka, půd-, vd-chranné, klimatické a krajintvrné, bry a bažantnice lesy hspdářské lesy pd vlivem imisí pásma hržení A, B, C svbzení d daní chranné pásm lesa = 50 metrů d kraje lesa = chrání les před zanesením pžáru = padající strm 10

11 Veřejný zájem limity využití území (2) chrana vd vdní tky vdhspdářsky významné drbné správce vdníh tku zajištění průtčnsti, dstraňvání překážek vdní zdrje chráněná blast přirzené akumulace vd (CHOPAV) mezení pr dběry vdy zákaz vypuštění nečištěných dpadních vd zpřísněný režim hspdaření s TKO zpřísněný režim pr dpravu rpných prduktů vdárenské tky a nádrže chranná pásma vdních zdrjů pdzemních dpadní vdy pvrchvých 1., 2. vnější / vnitřní stupeň pžadavek EU čistit dpadní vdy ve všech bcích nad 2000 (1000) byvatel 11

12 Vdhspdářská mapa 12

13 Ochranná pásma vdních zdrjů 1. stupně plcené nepřístupné 2. stupně vymezení s hledem na pvdí mezení pr zemědělsku výrbu (pužívání umělých hnjiv, chemikálií) zákaz průvzu cisteren s rpnými prdukty 13

14 Ochranná pásma vdních zdrjů 14

15 chranná pásma vdních zdrjů CHOPAV 15

16 Chráněné blasti přirzené akumulace vd 16

17 Individuální zásbvání vdu nejmenší vzdálenst studny d zdrje mžnéh znečištění zdrj znečištění mál prstupné prstředí prstupné prstředí vzdálenst v [m] žumpa, malá čistírna, kanalizační přípjka nádrž tekutých paliv pr vytápění umístěná v bytné budvě neb samstatné pmcné budvě 7 20 chlév, mčůvkvá jímka, hnjiště při drbném ustájení jedntlivých kusů hspdářských zvířat veřejná pzemní kmunikace individuální umývání mtrvých vzidel a d nich veducí dtk

18 Veřejný zájem limity využití území (3) becná chrana přírdy a krajiny předměty chrany rstliny a živčichvé dřeviny mim les jeskyně palentlgické nálezy přechdně chráněné plchy nástrje chrany ÚSES dčasný a nepředpkládaný výskyt významných druhů neb jevů (například hnízdění) generel / plán ÚSES ÚSES prvky ÚSES stávající X k zalžení vychází z KES keficientu eklgické stability KES = eklgicky stabilní plchy / eklgicky nestabilní plchy KES > 3 přírdní a přírdě blízká území KES 1 3 relativně vyvážené území KES 0,3 1 intenzivně využívané území KES 0,1 0,3 zřetelně narušené přírdní struktury KES < 0,1 maximálně narušené přírdní struktury významné krajinné prvky (VKP) puze mim zvláště chráněná území ze zákna lesy, rašeliniště, vdní tky, rybníky, jezera, údlní nivy registrvané například mkřady, stepní trávníky, remízky, meze, skalní útvary chrana krajinnéh rázu přírdní park zásahy d krajinnéh rázu jen s hledem na zachvání VKP, kulturní dminanty, zvláště chráněná území, harmnické měřítk a vztahy v krajině krajina s významnými sustředěnými estetickými přírdními hdntami nepřípustné je využití, které by ničil, pškzval neb rušil stav tht území 18

19 Nadreginální ÚSES a velkplšná chráněná území přírdy 19

20 Generel ÚSES 20

21 Generel ÚSES na lkální úrvni eklgická stabilita 21

22 ÚSES v územní plánu 22

23 Veřejný zájem limity využití území (3b) zvláštní chrana přírdy a krajiny zvláště chráněná území velkplšná nárdní park (NP) Krknše, Šumava, Pdyjí, České Švýcarsk cílem je bnvení přírdníh stavu zákaz nvých sídel, průmyslvých staveb, kmunikací, vedení vvn, prduktvdů puze lesy zvláštníh určení a chranné 3 zóny» I. zóna přímá přírdní pnechává se sukcesi = zákaz měnit kultury v krajině; zákaz nvých staveb» II. zóna řízená přírdní udržení stabilních eksystémů, pstupné přibližvání k přirzeným splečenstvím» III. zóna lze využívat pr bytné, zemědělské, turistické využití, pkud není v rzpru s psláním nárdníh parku» chranné pásm vymezené neb 50m vyžaduje se suhlas chrany přírdy pr stavby, terénní a vdhspdářské úpravy, změny kultur, stanvení hspdaření v lesích chráněná krajinná blast (CHKO) 24 CHKO cílem je bnva hdnt kulturní krajiny zákaz stavět nvé dálnice, sídelní útvary a plavební kanály 4 zóny» I. zóna jen lesy zvláštníh určení, zákaz nvých staveb)» I. a II. zóna zákaz nvých staveb, zákaz intenzivníh zemědělství» IV. zóna je vnitřní chranné pásm území NATURA 2000 evrpsky významné lkality druhy a stanviště evrpsky významné (2008: celkem v návrhu) ptačí blasti (2008: celkem39 v ČR) malplšná nárdní přírdní rezervace (NPR) zákaz umisťvat stavby; lesy jen zvláštníh určení přírdní rezervace (PR) zákaz umisťvat stavby nárdní přírdní památka (NPP) přírdní památka (PP) 23

24 Zvláště chráněná území přírdy v ČR 24

25 Zvláště chráněná území přírdy v ČR 25

26 Natura 2000 ptačí blasti 26

27 Natura 2000 evrpsky významné lkality 27

28 Veřejný zájem limity využití území (4) chrana nerstných survin předmět chrany chrana = stavební uzávěra, která brání využití, které by se stal překážku pr buducí těžbu lžiska survin výhradní vlastnictví surviny ddělené d vlastnictví pzemku (uhlí, rudy, drahé kvy) jsu předmětem státní chrany statní vlastníkem je majitel pzemku (kámen, štěrkpísek, cihlářské hlíny) těžit může kdkliv, kd dstane suhlas vlastníka pzemku nástrje chrany chráněné lžiskvé území (CHLÚ) dbývací prstr 28

29 HTML VIEWER 29

30 Ochrana nerstných zdrjů 30

31 Veřejný zájem limity využití území (5) chrana přírdních léčivých zdrjů předmět chrany léčivé vdy léčivé rašeliny nástrj chrany chranné pásm přírdních léčivých území zdrjů (OPPLZ) 31

32 Přírdní léčivé zdrje a jejich chranná pásma (OPPLZ) 32

33 Veřejný zájem limity využití území (6) chrana zvláštních zájmů státu vjenské újezdy vjenské prstry + chranná pásma 33

34 Veřejný zájem limity využití území (7) záplavvé území prtipvdňvá chrana nástrje chrany záplavvé území průtčné nesmí se d něj umisťvat ckliv, c by stál v cestě dtku vdy při pvdni neprůtčné území určené k rzlivu pvdní (suché pldry) území hržené zvláštní pvdní (vymezen v krizvých plánech) prvzní pásm pr údržbu vdních tků 34

35 Záplavvé území a prtipvdňvá chrana v Praze 35

36 Veřejný zájem limity využití území (8) chrana památek archelgie území archelgickéh zájmu I.-IV. stupně archelgické naleziště archelgická památka nemvité kulturní dědictví památkvá území památkvé rezervace městské, vesnické památkvé zóny městské, vesnické, (krajinné) památkvé bjekty nemvité kulturní památky / subry zapsané ve Státním seznamu + chranná pásma 36

37 37

38 Veřejný zájem limity využití území (9) chrana staveb a infrastruktur dpravní infrastruktura předmět chrany prvz dpravy, rizika z ní vyplývající klí kmunikace hlukvá pásma nástrj chrany chranné pásm dráhy pzemní kmunikace (silnice, dálnice) letiště vdní cesty rzhledvá ple technické infrastruktury předmět chrany funkce infrastruktury, rizika z ní vyplývající nástrje chrany chranná a bezpečnstní pásma zásbvání vdu dstraňvání dpadů zásbvání elektricku energií zásbvání plynem zásbvání teplem prduktvdy telekmunikace 38

39 Ochranná pásma dpravy Dráhy Zákn č. 266/1994 Sb., drahách č. 266/1994 Sb.- chranná pásma Dráhy celstátní, reginální - 60 m d sy krajní kleje a 30 m d hranice bvdu dráhy Dráhy celstátní vybudvané pr rychlst větší než 160 km/h m d sy krajní kleje a 30 m d hranice bvdu dráhy Vlečky - 30 m d sy krajní kleje Speciální dráhy - 35 m d sy krajní kleje u tunelů speciální dráhy a 30 m d hranice bvdu dráhy Pzemní kmunikace Zákn č. 13/1997 Sb., pzemních kmunikacích chranná pásma Dálnice, rychlstní kmunikace, rychlstní místní kmunikace 100 m d sy vzvky přilehléh jízdníh pásu Ostatní silnice I.třídy a statní místní kmunikace I.třídy 50 m d sy vzvky Silnice II. a III. třídy a místní kmunikace II. třídy 15 m d sy vzvky 39

40 Ochranná pásma zásbvání vdu a kanalizace Zásbvání vdu Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Dálkvý přiváděcí řad Zásbvací a hlavní řad Rzváděcí řad Přípjky (blastníh významu) ČSN Navrhvání vdvdníh ptrubí chranné pásm (dpručené) Vdvdní ptrubí 2m Odkanalizvání území Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Kmenvá stka Sběrač Uliční stka přípjky (dálkvá stka blastníh významu) ČSN Stkvé sítě a kanalizační přípjky chranné pásm Kanalizační stka 3m ČSN Malé čistírny dpadních vd chranné pásm mezi čistírnu a suvislu bytvu zástavbu (rientační) ČOV d 100m 3 /den bjekty zakryté vez dvětrávání 20 m d bytné zóny ČOV d 100m 3 /den bjekty s vlnu hladinu: 50 m d bytné zóny 40

41 Ochranná pásma zásbvání plynem Zásbvání plynem Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací) (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Ptrubí VVTL a VTL d zdrje d Ptrubí VTL a STL RS z RS D DN 200 4m DN 200 až 500 8m Nad DN m STL, NTL, přípjky 1 m v zastavěném území Zvláštní případy až 200 m Technlgické bjekty 4 m Ptrubí STL a NTL z RS Pdzemní zásbníky 250 m Tlakvé zásbníky zkapalněných plynů d vnitřníh bsahu: nad 5 m 3 d 20 m 3 20 m nad 20 m 3 d 100 m 3 40 m nad 100 m 3 d 2520 m 3 60 m nad 250 m 3 d 500 m m nad 500 m 3 d 1000 m m nad 1000 m 3 d 3000 m m nad 3000 m m Plynjemy d 100 m 3 30 m Plynjemy nad 100 m 3 50 m Plnírny plynů 100 Zkapalňvací stanice stlačených plynů 100 m Odpařvací stanice zkapalněných plynů 100 m KS 200 m RS VTL 10 M RS VVTL 20 M VTL d DN m d budv VTL DN 100 až m d budv (VTL d DN m) VTL nad DN m d budv (VTL nad DN m) VVTL d DN m VVTL DN 300 až m VVTL nad DN m 41

42 Redukční stanice plynvdu a chranné pásm 42

43 Ochranná pásma rzvdů elektrické energie Zásbvání elektricku energií Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací) (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Kabely 110 kv a vyšší Kabely kv 1 35 kv 220/380 V 46, zákn č. 458/2000 Sb. energetický zákn ve znění pzdějších předpisů Venkvní vedení vzdálenst d krajních vdičů VVN kv - 12 (15)m 7 (10) m 7 (10) m VVN kv - 15 (20)m VVN kv - 20 (25)m VVN nad 400 kv - 30 Pdzemní (kabelvé) vedení-vzdálenst d pvrchu kabelu VVN d 110 (35)m kv včetně 1m VVN nad 110 kv 3m Elektrické stanice 20 m d zdi neb plcení Stžárvé transfrmvny VN 7 m jak vrchní vedení VN 43

44 Ochranné pásm vzdušnéh vedení vvn 44

45 Kategrizace a chranná pásma pr zásbvání teplem a přens infrmací Zásbvání teplem Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Dálkvý napáječ Tepelný napáječ na území sídelníh útvaru Rzvdná tepelná siť zákn č. 458/2000 Sb. energetický zákn ve znění pzdějších předpisů Tepelná vedení, předávací stanice a výrbny tepla 2,5 m Přens infrmací (spje) přípjky Kategrie vedení sítí technickéh vybavení dle území půsbnsti, funkčníh a kapacitníh významu ČSN Prstrvé uspřádání sítí technickéh vybavení Nadřazená Hlavní Vedlejší Pdružná (tranzitní napájecí) (blastní zásbvací (uliční sptřební) (dmvní přípjkvá) Dálkvé tranzitní kabely Spjvací kabely z ústředny d ústředny, traťvé kabely d traťvéh rzvaděče včetně místních kabelů bdbnéh charakteru Ostatní síťvé rzváděcí místní kabely Pdzemní dálkvý kabel: vč. Zařízení 2 (3) m přípjky 45

46 Systémy technické infrastruktury v Praze 46

47 zemědělský půdní fnd (ZPF) rná půda trvalé travní prsty chvné rybníky bnitace bnitní půdně-eklgické jedntky BPEJ třídy chrany ZPF bilance zábrů ZPF les (PUPFL) zalesnění dlesnění v sučasně zastavěném území v zastavitelném území Veřejný zájem (10) Ochrana půdníh fndu v ÚPD 47

48 Veřejný zájem (11) Zákn phřebnictví chranné pásm hřbitva chranné pásm krematria pietní území činnsti v něm nesmějí hržvat neb znevažvat phřebiště minimálně 100m d hranice hřbitva/ krematria 48

49 HYGIENA PROSTŘEDÍ 49

50 Hygiena prstředí vybraná témata sledvání vzduší zápach z průmyslvých a zemědělských prvzů Registr emisních zdrjů znečištění vzduší REZZO vda hluk REZZO 1 velké stacinární zdrje REZZO 2 střední stacinární zdrje REZZO 3 malé stacinární zdrje (individuální tpeniště) REZZO 4 mbilní zdrje dpravní prstředky jakstní třídy čistty pvrchvých vd I neznečištěná vda II mírně znečištěná, není eklgicky prblematická III znečištěná není zajištěna funkce přirzenéh eksystému IV silně znečištěná neumžňuje funkci vyváženéh eksystému V velmi znečištěná nefunkční eksystém hygienické limity pdle funkce (bydlení, nemcnice ) zátěž hlukem měřena v db(a) hygienické limity pr den a nc zdrje hluku radn prvzvny dprava stupně rizika pdle Radnvé databáze Českéh gelgickéh ústavu 50

51 Znečištění vzduší plétavým prachem 1990 a

52 Praha imise NOx a hluk 52

53 Mnitrvání znečištění vzduší stabilní zdrje znečištění 53

54 Mnitrvání znečištění vzduší pdíl kategrií a mbilní zdrje znečištění 54

55 Hdncení čistty pvrchvých vd 55

56 Ochrana prti hluku 56

57 57

58 Mapa radnvéh rizika 58

59 Vyhdncení stavu a vývje území kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení infrmace ROZBORY data bjektivní subjektivní - názry 59

60 Pdklady pr Rzbr udržitelnéh rzvje území rzbr udržitelnéh rzvje území Rzbr udržitelnéh rzvje území v územně analytických pdkladech textvá část vyhdncení stavu a vývje území hdnty území limity využití území záměry v území grafická část výkres hdnt výkres limitů využití území výkres záměrů vyhdncení udržitelnéh rzvje území [analýza SWOT] vyhdncení vyvážensti vztahu územních jedntek k pilířům udržitelnéh rzvje prblémy k řešení v ÚPD závady urbanistické, dpravní, hygienické střety záměrů hržení katastrfami prblémvý výkres zbrazení všech prblémů k řešení v ÚPD, které lze v grafice vyjádřit (pdrbněji viz další přednáška) 60

61 Rzbry pr prgnózu vývje pčtu byvatel kvalita prstředí, bydlení eknmika byvatelstv 61

62 Demgrafická pyramida ( strm živta ) 62

63 Demgrafická pyramida ( strm živta ) 63

64 Demgrafická prjekce demgrafický vývj přirzenu měnu prjekce pčtu byvatel pmcí statistických údajů natalitě, smrtnsti a pldnsti vývj migrací dhad salda migrace (přírůstku neb úbytku pčtu byvatel vznikléh stěhváním) na základě pznatků atraktivitě území 64

65 Rzbry pr prgnózu ptřeby plch pr bydlení byvatelstv eknmika bydlení předpkládaný výhledvý pčet byvatel + struktura dmácnstí + extraplace vývje průměrné veliksti bytvé dmácnsti ptřeba bytů (nrmativní) výhledvá sciální struktura pdíl tržníh a netržníh bydlení druhvst ptřebnéh bydlení (RD, BD) stávající bydlení stáří, fyzický stav, struktura předpkládaný dpad, disprprce ve struktuře ptřeba plch pr nvé bydlení plchy pr přestavbu na bydlení ptřeba nvých plch na zelené luce 65

66 Rzbry pr prgnózu ptřeby plch pr výrbu, kmerční vybavení a kanceláře byvatelstv eknmika plchy pr výrbu; bchd; kanceláře stávající kapacita pr jedntlivé typy zařízení kvalitativní hdncení standard, dstupnst kvantitativní hdncení (nedstatečná či vlná kapacita jedntlivých typů / segmentů) předpklad dpadu stávajících zařízení a sítí brwnfields vydaná územní rzhdnutí a další známé záměry investic + předpkládané nvé nárky na jedntlivé typy zařízení celkvá ptřeba nvých plch mžnst recyklace brwnfields ptřeba nvých plch na zelené luce ptřeba nvých vyvlaných investic d infrastruktur 66

67 Rzbry pr prgnózu ptřeby veřejných infrastruktur byvatelstv eknmika infrastruktury: technické, dpravní, bčanské stav infrastruktury kapacitní bilance (nedstatečná či vlná kapacita; kritická místa) předpklad džívání stávajících zařízení a sítí případné prahy rzvje (kapacitní, časvé) předpkládané nvé nárky (růst pčtu uživatelů byvatel, cestujících, napjených na síť apd. ) výhledvé nárky jak pdklad pr návrh ptřeba nvých investic 67

68 Příprava plánu kmunikace przumění ( mudrst ) návrh řešení PLÁN infrmace data bjektivní subjektivní - názry 68

69 Příprava plánu = tvrba + kmunikace názry byvatel??? tvrdá data + měkká data + intuice tvrba plánu + kmunikace: knzultace / prjednání navrhvané řešení ÚPD 69

70 Plán a plánvání 70

71 71

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Pvdí Vltavy, státní pdnik VODNÍ DÍLO VALDEK STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU STUDIE ČERVEN 2016 1 Pvdí Vltavy, státní pdnik 1 Úvd Předmětem plnění je vypracvání Studie prveditelnsti na realizaci

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Přílha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Metdika pr zpracvání rzbru udržitelnéh rzvje území v aktualizaci ÚAP ORP Jihlava vychází z metdiky zpracvané na ÚÚP v rce 2012 brázky kartgramů mají

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 13:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv BraFil a.s., Zahradní 360, 25261 Jeneč 26213991 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

(návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC

(návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC (návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC Zadání je zpracván v suladu s 47 dst. 1 a 6 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn)

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE Návrh zadání Změny č. 1 územníh plánu bce Libšvice červen / 2014 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE Návrh zadání vypracval přizvatel Městský úřad Jičín, dbr územníh plánvání a rzvje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.09.2009 16:09:17

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.09.2009 16:09:17 prkazující stav evidvaný k datu 07.09.2009 16:09:17 Okres: Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Správa majetku, č.j.: --- pr Měst Phřelice CZ06 Brn-venkv A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN - POLIČKA průzkumy a rzbry Evidenční čísl zhtvitele: 27 006 138 Přizvatel:

Více

Návrh zadání Územního plánu Vranov

Návrh zadání Územního plánu Vranov Návrh zadání Územníh plánu Vranv Přizvatel: MÚ Stříbr Odbr výstavby a územníh plánvání Masarykv náměstí 63 349 01 Stříbr Určený zastupitel: Milslava Svbdvá starstka bce Datum: září 2011 OBSAH: Návrh zadání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í územníh plánu S E N T I C E listpad 2009 OBSAH: a) pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací...2 b) pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů...4

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

Činnost a role Státního zdravotního ústavu v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Miroslava HORNYCHOVÁ Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Činnost a role Státního zdravotního ústavu v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Miroslava HORNYCHOVÁ Státní zdravotní ústav (SZÚ) Činnst a rle Státníh zdravtníh ústavu v blasti přípravků na chranu rstlin Mirslava HORNYCHOVÁ Státní zdravtní ústav (SZÚ) ddělení chemické bezpečnsti (OCHB) splupráce s rgány státní správy při tvrbě a

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.04.2016 11:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 25 INS 31414/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0311 České Budějvice Vlastník,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více