VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GEODETICKÉ SÍTĚ MODUL 02 VYROVNÁNÍ GEODETICKÝCH SÍTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GEODETICKÉ SÍTĚ MODUL 02 VYROVNÁNÍ GEODETICKÝCH SÍTÍ"

Transkript

1 OKÉ ČENÍ ECHNICKÉ RNĚ FKL ENÍ GEODEICKÉ ÍĚ MODL RONÁNÍ GEODEICKÝCH ÍÍ DIJNÍ OPOR PRO DIJNÍ PROGRM KOMINONO FORMO DI

2 Ladsla árta a Frantšek oukup rno 5 ree: únor 6

3 Obsah OH Úod...5. Cíle...5. Požadoané nalost...5. Doba potřebná ke studu Klíčoá sloa Metodcký náod pro prác s tete...6 Polohoé a ýškoé eodetcké sítě...7. Polohoá bodoá pole...7. ýškoá bodoá pole...9. hrnutí... Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna.... íť s něší osnoa sěrů.... íť s ntřní osnoa sěrů...6. Kobnoaná síť s něší a ntřní osnoa sěrů íť s neorentoaný osnoa sěrů....5 hrnutí Geodetcké sítě s délkoý elčna íť s ěřený délkoý elčna Fktní ěřené souřadnce daných bodů hrnutí polečné ronání délek a sěrů polečné ronání orentoaných osno sěrů a délek polečné ronání neorentoaných osno sěrů a délek hrnutí ronání polohoé složk družcoých ěření ektoroá síť hrnutí ýškoé eodetcké sítě Neloaná eodetcká síť íť tořená elpsodcký přeýšení hrnutí ransorace Pops úloh a druh transorací hodnostní transorace (D Podobnostní transorace (D Přblžné transorační tah (D hodnostní transorace (D Podobnostní transorace (D Přblžné transorační tah (D hrnutí... 9 Do-transorace (4 -

4 Geodetcké sítě. Modul 9. Junoa do-transorace Gracká etoda do-transorace Do-transorace poocí řížk hrnutí... áěr hrnutí tudní praen ena použté lteratur ena doplňkoé studní lteratur Odka na další studní droe a praen Klíč Ponáka (4 -

5 Úod Úod Úkole této kaptol e noroat čtenáře o předětech na které probleatka eodetckých sítí přío naaue. Jde ted o stručné eení teoretckého ákladu předětu.. Cíle Cíle předkládaného studního aterálu e senáení čtenáře se působ řešení růných eodetckých sítí. Čtenář se bude teoretck a praktck abýat postup aplkoaný př řešení sítí a růný nterpretace ýsledků ýpočtu. nalost ateatckého operátu použíaného př řešení úloh ronání totž obecně nearučue neěrohodněší stžení ěření achcené skutečnost. Náplní tohoto aterálu sou ted ásad pro spráné použtí MNČ. ýnaná část tetu e ěnoána též řešení úloh D a D transorací.. Požadoané nalost Pro ládnutí látk tohoto studního aterálu sou žadoán nalost řad odborných a teoretckých předětů. oblast ateatk e žadoána nalost: lneární alebr eéna atce a atcoé operace a řešení sousta lneárních ronc derencálního počtu eéna parcální derace unkcí a rooe unkcí řad oblast ateatcké statstk a praděpodobnost nás budou aíat odhad charakterstk poloh a proěnlost náhodných elčn a náhodných ektorů. láštní kaptolu pak toří testoání paraetrů náhodných elčn a taru ech rodělení. Geodetcké sítě sou postaen na předětu teore chb a ronáací počet. nalost této oblast sou ted pro úspěšné ládnutí tohoto aterálu cela ásadní. ento předět se téatck abýá probleatkou ěřckých chb probleatkou ech šíření a druh ronání ěřených elčn etodou neenších čterců MNČ. oblast nžší eodée se očekáá nalost ákladních souřadncoých úloh pro ískání počátečního řešení eodetcké sítě. Jde ted o ýpočt které obecně předcháí ronání sítí užtí MNČ.. Doba potřebná ke studu Doba potřebná k nastudoání látk probírané rác tohoto odulu odpoídá ýuce hodn cčení a hodn přednášek týdně po dobu 5 týdnů. Jedná se - 5 (4 -

6 Geodetcké sítě. Modul ted orentačně o hodn. Je šak třeba ít na paět že čas potřebný ke studu e načně ndduální áležtost..4 Klíčoá sloa Polohoá a ýškoá eodetcká síť eodetcké áklad lnearace unkčního tahu prostředkuící ronání užtí MNČ charakterstk poloh a proěnlost statstcký test nteral spolehlost transorace a dotransorace souřadnc..5 Metodcký náod pro prác s tete de uedené norace sou ákladní aterále pro pochopení probleatk. rác studa a áu o danou probleatku e hodné s doplnt nalost pročtení další lteratur. Příklad pro procčení sou podstatě ednoduché pohledu použtého ateatckého a kálního operátu. Některé sou oše řeštelné poue pokud e student ochoten se aslet a chíl lock uažoat. Př probléech s naleení postupu řešení autoř doporučuí konultace (a to ak osobní tak orou hodných noračních technoloí. - 6 (4 -

7 Polohoé a ýškoé eodetcké sítě Polohoé a ýškoé eodetcké sítě Př budoání polohoých případně ýškoých bodoých polí na naše úeí cháíe e áaných eodetckých ákladů a bodoých polí které tto áklad dále ahušťuí. ato kaptola přnáší ákladní norace o rodělení bodoých polí a o údaích které o ednotlých bodech ůžee ískat.. Polohoá bodoá pole Polohoá bodoá pole se buduí souřadncoé sstéu -JK. Jenoaný ssté e denoaný Křoákoý konorní obecný kuželoý obraení realuící přeod bodů uístěných na esseloě elpsodu do ron kartorackého obraení t. sstéu -JK. ákladní polohoá bodoá pole ůžee rodělt na: bod nultého řádu bod České státní tronoetrcké sítě bod stronocko eodetcké sítě bod Geodnackých sítí. Podrobná polohoá bodoá pole ůžee rodělt na: hušťoací bod ostatní bod podrobných polohoých bodoých polí. Obr. - Přehled ákladního bodoého pole tranulační lst (4 -

8 Geodetcké sítě. Modul od ákladního bodoého pole tronoetrcké bod a bod podrobného bodoého pole hušťoací bod sou eden databáoě a sou beplatně přístupné na nternetu. Edenční ednotkou ůstáá eden tranulační lst. Ostatní bod podrobného bodoého pole sou k dspoc na odpoídaících katastrálních úřadech. ákladní ýstup o bodech polohoých bodoých polí sou: sena souřadnc bodů přehledné ákres bodů bodoých polí e hodných apoých podkladech eodetcké údae o bodech. Obr. - Geodetcké údae o bodech ákladního bodoého pole Inorace o ákladních bodoých polích ůžete ískat na stránkách edená adresa e přístupoou branou do databáe tronoetrckých a hušťoacích bodů. - 8 (4 -

9 Polohoé a ýškoé eodetcké sítě. ýškoá bodoá pole od ýškoých bodoých polí sou ádřen e ýškoé sstéu altské po ronání P. Na naše úeí sou neloaná přeýšení přeáděna do sstéu Norálních Moloděnského ýšek. ákladní ýškoá bodoá pole roděluee na: ákladní nelační bod bod České státní ednotné nelační sítě I. řádu bod České státní ednotné nelační sítě II. řádu bod České státní ednotné nelační sítě III. řádu. Podrobná ýškoá bodoá pole roděluee na: bod České státní ednotné nelační sítě I. řádu bod plošných nelačních sítí stabloané bod technckých nelací. Obr. - Přehled ákladního bodoého pole od České státní ednotné nelační sítě I. až I. řádu sou eden databáoě a sou beplatně přístupné na nternetu. Nelační bod sou čísloán rác nelačních pořadů onačení rolšených podle ednotlých řádů. Podrobná ýškoá bodoá pole sou k dspoc na odpoídaících katastrálních úřadech. - 9 (4 -

10 Geodetcké sítě. Modul ákladní ýstup o bodech ýškoých bodoých polí sou: sena ýšek bodů přehledné ákres bodů bodoých polí e hodných apoých podkladech eodetcké údae o bodech. Obr. -4 Geodetcké údae o bodech ákladního bodoého pole Inorace o ákladních ýškoých bodoých polích ůžee ískat na stránkách edená adresa e přístupoou branou do databáe nelačních bodů I. až I. řádu. - (4 -

11 Polohoé a ýškoé eodetcké sítě. hrnutí ato podkaptola e náode pro doplnění a opakoání ědoostí týkaících se bodoých polí budoaných státní oranace. Kontrolní oták Jaké e rodělení ákladního polohoého bodoého pole? rác akých edenčních ednotek sou bod ákladního bodoého pole edoán? Jak sou bod ákladního bodoého pole čísloán a stabloán? Jaké e rodělení podrobného polohoého bodoého pole? rác akých edenčních ednotek sou bod podrobného polohoého bodoého pole edoán? Jak sou tto bod čísloán a stabloán? aslete se nad přesnost bodů polohoých bodoých polí. Jaký etoda sou bod polohoých bodoých polí budoán? Jaké e rodělení ákladního ýškoého bodoého pole? rác akých edenčních ednotek sou bod ákladního bodoého pole edoán? Jak sou bod ákladního bodoého pole čísloán a stabloán? Jaké e rodělení podrobného ýškoého bodoého pole? rác akých edenčních ednotek sou bod podrobného ýškoého bodoého pole edoán? Jak sou tto bod čísloán a stabloán? aslete se nad přesnost bodů ýškoých bodoých polí. Jaký etoda sou bod ýškoých bodoých polí budoán? Řešení Odpoěd na kontrolní oták sou obsažen souseících studních aterálech. Inorace Následuící kaptol sou ěnoán ronání polohoých eodetckých sítí. - (4 -

12 Geodetcké sítě. Modul - (4 -

13 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna této kaptole e preentoán ákladní odel ronání D sítí tořených orentoaný případně neorentoaný osnoa sěrů. ákladní norace o přípraě dat pro ronání bl posktnut odulu Geodetcké sítě Přípraa dat pro ronání.. íť s něší osnoa sěrů Měřené osno sěrů na náých bodech přeádíe na hodnou ýpočetní plochu. Následný orentace těchto osno ískáe t. osno sěrů předběžně orentoané. Předběžně orentoaný sěr e sé podstatě předstaue ktně ěřený sěrník. a ýpočetní plochu olíe ronu Křoákoa kartorackého obraení t. ssté -JK. σ er (. σ (. Přesnost orentoaných sěrů ůžee ododt: údaů od ýrobců přístroů odhadů přesnost ronaných osno sěrů odhadů přesnost počtených př orentacích osno sěrů ýše uedená probleatka e podrobně probrána e studní aterálu Geodetcké sítě Přípraa dat pro ronání. ákladní ronce Obserační ronce pro sestaení úloh ronání bude ít tar daný tahe.. ( σ arct (. σ bol a předstauí souřadnce koncoých bodů áěr. tah. e neobecněší podobou obseračních ronc pro předběžně orentoané sěr t. ronce kd oba bod áěr poažuee a nenáé paraetr pro ronání. ato ronce ůže být použta např. př příé etodě ěření sěrníků resp. autu přeedeného na sěrník. tah.4 udáá bod rooe pro lnearac obserační ronce.. H ( (.4 ýsledná podoba ronce. e dána tahe.6. ( σ σ (.5 - (4 -

14 Geodetcké sítě. Modul er σ σ σ σ σ σ d d d d (.6 σ σ (.7 σ cosσ s (.8 σ snσ s σ cosσ (.9 s (. σ snσ s Modeloá úloha další tetu se pokusíe sestat úlohu ronání D sítě tořené něší orentoaný sěr. Pro ednodušení úloh dee konkrétní sítě dané obráke -. Úlohu budee řešt užtí MNČ a dee obserační ronce.. od C D a E budou konstanta pro ronání. od a budou bod o nenáých souřadncích. Obr. - D síť s něší orentoaný sěr ažoaná úloha ronání e tořena čtř nenáý paraetr souřadnce a a deset obserační ronce σ σ σ σ C σ C σ C a σ C D. σ E σ σ arant obseračních ronc udee-l řešt konkrétní D síť ískáe obserační ronce podle náých a nenáých souřadnc koncoých bodů ěřené áěr několka arantách. - 4 (4 -

15 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna aranta příklad orentoaného sěru e náého na nenáý bod er σ σ ( arct (. σ σ aranta příklad orentoaného sěru e náého na náý bod er σ σ ( arct (. σ σ Obecná ronce. pro sestaení eodetcké sítě není e sých paraetrech lneární. O řešení úloh užtí MNČ prohlásíe že bude koneroat k ýsledku edno terační kroku poue případě el kaltního počátečního řešení úloh H. σ ( er σ σ σ arct konst σ (. p n (.4 σ σ σ uažoané úloh olíe ektor počátečního řešení podle ronce.5. H ( (.5 ektor ýsledného řešení pak udáá ronce.6. H H d H (.6 estaení úloh Úlohu ronání sestaíe en pro dě obserační ronce. Ronce. a. lnearuee rooe řadu podle počátečního řešení.5. Úpraou ískáe lnearoané prostředkuící ronce.8. σ σ ( σ σ cosσ snσ (.7 er σ d σ s s er σ σ d (.8 Matcoý áps přetořených ronc opra po dosaení nuloého řešení ronce.9 předstaue nální sestaení úloh t. sousta dou lneárních ronc o čtřech nenáých paraetrech. d cosσ er snσ σ d σ σ (.9 er s s σ d σ σ d olíe-l σ apr pak atce ah P bude ednotkoá ronce... ( P ( da (. - 5 (4 -

16 Geodetcké sítě. Modul estaený ssté ronc rošíříe podle obráku - o býaící elčn a řešíe ako úlohu prostředkuícího ronání. ýsledke ýpočtu bude ektor ronaných nenáých H t. ronané souřadnce nenáých bodů a odpoídaící koaranční atce co ( H. ektor L bude předstaoat ronané ěřené elčn t. ronané konečně orentoané sěr které co L. budou opět doplněn odpoídaící koaranční atcí ( hrnutí Obserační ronce pro elčn ěřené e náý bod nebudou ít žádný l na ronané souřadnce určoaných bodů. to prostředkuící ronce ted ůžee e sstéu ronc loučt. Následuící podkaptola bude ěnoána ronání sítí s ntřní orentoaný osnoa sěrů.. íť s ntřní osnoa sěrů Měřené osno sěrů na nenáých bodech opět přeedee na hodnou ýpočetní plochu. Následný orentace těchto osno sěrů ískáe t. osno sěrů přblžně orentoané. Přblžně orentoanou osnou budee uset írně pootočt př lastní ronání eodetcké sítě. a ýpočetní plochu olíe ronu Křoákoa kartorackého obraení t. ssté -JK. ψ er ψ Odhad přesnost přblžně orentoaných osno sěrů ůžee ododt: údaů od ýrobců přístroů odhadů přesností ronaných osno sěrů (. (. ýše uedená probleatka e podrobně probrána e studní aterálu Geodetcké sítě Přípraa dat pro ronání. ákladní ronce ákladní obserační ronce pro sestaení úloh ronání bude ít tar ronce.. ψ ( O arct O (. ψ bol a předstauí souřadnce koncoých bodů áěr. Poslední paraetr O předstaue t. orentační posun osno přblžně orentoané na bodě. tah.4 udáá bod rooe pro lnearac obserační ronce.. H ( O (.4-6 (4 -

17 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna ýsledná podoba ronce. e dána tahe.6. ( O ψ ψ (.5 er ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ d d d d do (.6 ψ ψ O ψ cosσ (.7 s (.8 s ψ sn σ ψ cosσ (.9 s (. ψ snσ s ψ (. O Modeloá úloha další tetu se pokusíe sestat úlohu ronání D sítě tořené ntřní orentoaný sěr. Pro ednodušení úloh dee konkrétní sítě dané obráke -. Úlohu budee řešt užtí MNČ a dee obserační ronce.. od C D a E budou konstanta pro ronání a bod a budou bod o nenáých souřadncích. úloe přbudou da další nenáé paraetr podobě orentačních posunů pro ěřené osno na bodech a. Obr. - D síť s ntřní orentoaný sěr O ažoaná úloha ronání e tořena šest nenáý paraetr souřadnce a a orentační posun a O a os obserační ronce ψ ψ E ψ ψ ψ ψ D ψ C a ψ. - 7 (4 -

18 Geodetcké sítě. Modul arant obseračních ronc udee-l řešt konkrétní D síť ískáe obserační ronce podle náých a nenáých souřadnc koncoých bodů ěřené áěr několka arantách. aranta příklad ěřeného sěru nenáého na nenáý bod er ψ ψ ψ ( O arct O ψ (. aranta příklad ěřeného sěru nenáého na náý bod er ψ ψ ψ ψ ( O arct O (. Obecná ronce.4 pro sestaení eodetcké sítě není některých paraetrech lneární. O řešení úloh užtí MNČ prohlásíe že bude koneroat k ýsledku edno terační kroku poue případě el kaltního počátečního řešení úloh H. ψ ψ er ψ ψ konst ψ p ψ ψ ψ n ( O O arct O uažoané úloh olíe ektor počátečního řešení podle ronce.6. ( H (.4 (.5 (.6 ektor ýsledného řešení pak udáá ronce.7. H H d H (.7 estaení úloh Úlohu ronání sestaíe en pro dě obserační ronce. Ronce. a. lnearuee rooe řadu podle počátečního řešení.6. Úpraou ískáe lnearoané prostředkuící ronce.9. ( ψ ψ ψ ψ er er ψ ψ ψ ψ cosσ cos s σ s snσ d sn d s σ s cosσ d s d do snσ d s d do (.8 (.9 Matcoý áps přetořených ronc opra po dosaení nuloého řešení ronce.4 předstaue nální sestaení úloh t. sousta dou lneárních ronc o šest nenáých paraetrech. - 8 (4 -

19 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna ψ ψ cosσ s cosσ s snσ s snσ s cosσ s snσ s d d d σ d σ do do olíe-l.apr pak atce ah P bude ednotkoá ronce.4. ψ ψ ψ er er (.4 da ( P ( (.4 estaený ssté ronc rošíříe podle obráku - o býaící elčn a řešíe ako úlohu prostředkuícího ronání. ýsledke ýpočtu bude ektor ronaných nenáých H t. ronané souřadnce nenáých bodů a ronané hodnot orentačních posunů a odpoídaící koaranční atce co ( H. ektor L bude předstaoat ronané ěřené elčn t. ronané konečně orentoané sěr které budou opět doplněn odpoídaící koaranční atcí co. hrnutí (L Následuící podkaptola bude ěnoána ronání sítí kobnoaných t. sítí s ntřní něší osnoa sěrů.. Kobnoaná síť s něší a ntřní osnoa sěrů Geodetcká síť tořená kobnací orentoaných osno sěrů ěřených na náých a nenáých bodech se naýá sítí kobnoanou. σ er er ψ σ ψ (.4 (.4 tah.4 předstaue onačení ednotlých tpů elčn e kterých bude eodetcká síť tořena. tah pro odhad přesností přblžně a předběžně orentoaných osno sěrů sou podrobně dskutoán e studní aterálu Geodetcké sítě Přípraa dat pro ronání. ákladní ronce Do ronání stupuí da druh elčn: předběžně orentoaný sěr ( σ arct (.44 σ přblžně orentoaný sěr ψ ( O arct O (.45 ψ - 9 (4 -

20 Geodetcké sítě. Modul Obserační ronce sou totožné s ronce uedený předchoích podkaptolách a nebudou ted dále roepsoán. Modeloá úloha další tetu se pokusíe sestat úlohu ronání D sítě tořené ntřní a něší orentoaný sěr. Pro ednodušení úloh dee konkrétní sítě dané obráke -. Úlohu budee řešt užtí MNČ a dee obseračních ronc.44 a.45. od C D a E budou konstanta pro ronání a bod a budou bod o nenáých souřadncích. osno sěrů ěřených na určoaných bodech t. bodech a budee určoat orentační posun. Obr. - D síť s ntřní a něší orentoaný sěr ažoaná úloha ronání e ted tořena šest nenáý paraetr souřadnce a a orentační posun a O sed obserační O ronce pro něší osno sěrů σ E σ σ σ σ σ a σ C a os obserační ronce pro ntřní osno sěrů ψ ψ ψ ψ D ψ C a ψ. ψ ψ E arant obseračních ronc udee-l řešt konkrétní D síť ískáe obserační ronce podle náých a nenáých souřadnc koncoých bodů ěřené áěr několka arantách. aranta příklad ěřeného sěru e náého na nenáý bod er σ σ ( arct (.46 σ σ aranta příklad ěřeného sěru e náého bodu na bod náý er σ σ ( arct (.47 σ σ - (4 -

21 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna aranta C příklad ěřeného sěru nenáého na nenáý bod ( O arct O er ψ ψ (.48 ψ ψ aranta D příklad ěřeného sěru nenáého bodu na bod náý er ψ ψ ψ ψ ( O arct O (.49 Obecné ronce.5 a.5 pro sestaení eodetcké sítě nesou některých paraetrech lneární. O řešení úloh užtí MNČ prohlásíe že bude koneroat k ýsledku edno terační kroku poue případě el kaltního počátečního řešení úloh H. σ ( er σ σ σ arct konst σ (.5 ψ ψ er ψ ψ ( O O arct O konst ψ (.5 p ψ ψ ψ p σ σ σ n uažoané úloh olíe ektor počátečního řešení podle ronce.5. ( H (.5 (.5 ektor ýsledného řešení pak udáá ronce.54. H H d H (.54 estaení úloh Úlohu ronání sestaíe en pro čtř obserační ronce. Ronce.46 až.49 lnearuee rooe řadu podle počátečního řešení.5. Úpraou ískáe lnearoané prostředkuící ronce.56. σ σ σ ψ ψ ψ er er er er σ ψ ψ σ ψ σ ( ( σ σ ψ ψ cosσ s cosσ cos s σ s snσ d s sn d snσ d s σ s d cosσ d s d do snσ d s d do (.55 (.56 Matcoý áps přetořených ronc opra po dosaení nuloého řešení ronce.57 předstaue nální sestaení úloh t. sousta čtř lneárních ronc o šest nenáých paraetrech. - (4 -

22 Geodetcké sítě. Modul σ ψ cosσ s cosσ s cosσ s snσ s snσ s snσ s cosσ s snσ s d er d σ σ er d σ σ er d σ ψ er do σ ψ do σ (.57 ψ Pro něší orentoané sěr olíe přesnost toané sěr ψ konst nální ronce.58. da. Matce ah σ konst a pro ntřní oren- P bude a tohoto předpokladu dao- (. apr. apr. apr. apr P (.58 σ σ ψ ψ estaený ssté ronc rošíříe podle obráku - o býaící elčn a řešíe ako úlohu prostředkuícího ronání. ýsledke ýpočtu bude ektor ronaných nenáých H t. ronané souřadnce nenáých bodů a hodnot orentačních posunů a odpoídaící koaranční atce co ( H. ektor L bude předstaoat ronané ěřené elčn t. ronané konečně orentoané sěr které budou opět doplněn odpoídaící koaranční atcí co L. ( hrnutí Řešení eodetckých sítí s orentoaný osnoa sěrů á několk předností: př orentacích osno sěru před ronání se schopn na ákladě konrontace ěření s bodoý pole odhalt hrubé chb a následně e loučt e souboru ěření u předběžně orentoané osno sěru ž neusíe určoat orentační posun př ronání sítě předběžně orentoaný sěr e daný bod předstaue obserační ronc která neá l na ýsledek ronání sítě a ůžee e ted ýpočtu loučt Následuící podkaptola e ěnoána ronání sítě s neorentoaný osnoa sěrů..4 íť s neorentoaný osnoa sěrů ato podkaptola se bude abýat sestaení eodetcké sítě neorentoaných osno sěrů. praktcké řešení úloh to naená že osno orentuee až př lastní ronání eodetcké sítě. každé osno sěrů ted př ronání určíe hodnotu orentačního posunu. ϕ er ϕ (.59 (.6 - (4 -

23 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna Přesnost neorentoaných osno sěrů ůžee ododt: údaů od ýrobců přístroů odhadu přesnost ronaných osno sěrů ýše uedená probleatka e podrobně probrána e studní aterálu Geodetcké sítě Přípraa dat pro ronání. ákladní ronce ákladní obserační ronce pro sestaení úloh ronání bude ít tar ronce.6. ϕ ( O arct O (.6 ϕ bol a předstauí souřadnce koncoých bodů áěr. Paraetr O předstaue t. orentační posun neorentoané osno na bodě. tah.6 udáá bod rooe pro lnearac obserační ronce.6. H ( O (.6 ýsledná podoba ronce.6 e dána tahe.64. ( O ϕ ϕ (.6 er ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ d d d d do (.64 ϕ ϕ O ϕ cosσ (.65 s ϕ sn σ (.66 s ϕ cosσ (.67 s ϕ sn σ (.68 s ϕ (.69 O Modeloá úloha další tetu se pokusíe sestat úlohu ronání D sítě tořené neorentoaný osnoa sěrů. Pro ednodušení úloh dee konkrétní sítě dané obráke -4. Úlohu budee řešt užtí MNČ a dee obserační ronce.6. od C D a E budou konstanta pro ronání. od a budou bod o nenáých souřadncích. úloe se obeí čtř další nenáé paraetr podobě orentačních posunů pro ěřené osno na bodech a. - (4 -

24 Geodetcké sítě. Modul Obr. -4 D síť s neorentoaný osnoa sěrů ažoaná úloha ronání e tořena os nenáý paraetr souřadnce a a orentační posun O O O a O a patnáct obserační ronce ϕ ϕ E ϕ ϕ D ϕ C a ϕ. ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ C ϕ ϕ E ϕ arant obseračních ronc udee-l řešt konkrétní D síť ískáe obserační ronce podle náých a nenáých souřadnc koncoých bodů ěřené áěr několka arantách. aranta příklad ěřeného sěru nenáého bodu na bod nenáý er ϕ ϕ ϕ ϕ ( O arct O (.7 aranta příklad ěřeného sěru nenáého bodu na náý er ϕ ϕ ϕ ϕ ( O arct O (.7 aranta C příklad ěřeného sěru e náého na nenáý bod er ϕ ϕ ϕ ϕ ( O arct O (.7 aranta D příklad ěřeného sěru e náého na náý bod er ϕ ϕ ϕ ϕ ( O arct O (.7 Obecná ronce.74 pro sestaení eodetcké sítě není některých paraetrech lneární. O řešení úloh užtí MNČ prohlásíe že bude koneroat k ýsledku edno terační kroku poue případě el kaltního počátečního řešení úloh H. - 4 (4 -

25 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna ϕ er ϕ ϕ ( O O O O arct O ϕ konst ϕ p ϕ ϕ ϕ n (.74 (.75 uažoané úloh olíe ektor počátečního řešení podle ronce.76. ( H (.76 ektor ýsledného řešení pak udáá ronce.77. H H d H (.77 estaení úloh Úlohu ronání sestaíe en pro čtř obserační ronce. Ronce.7 až.7 lnearuee rooe řadu podle počátečního řešení.76. Úpraou ískáe lnearoané prostředkuící ronce.79. ϕ ϕ ϕ ϕ ( ϕ ϕ (.78 ϕ ϕ ϕ er ϕ er er er ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ cosσ s cos cos σ s σ s do snσ d s sn d sn d σ s σ s d cosσ s d do d do d snσ s d do (.79 Matcoý áps přetořených ronc opra po dosaení nuloého řešení ronce.8 předstaue nální sestaení úloh t. sousta čtř lneárních ronc o os nenáých paraetrech. ϕ ϕ cosσ s cosσ s cosσ s snσ s snσ s snσ s cosσ s snσ s d d er d σ ϕ er er d σ ϕ er do σ ϕ er do σ ϕ do do ϕ (.8 ϕ olíe-l.apr pak atce ah P bude ednotkoá ronce.8. ϕ da ( P ( (.8 estaený ssté ronc rošíříe podle obráku -4 o býaící elčn a řešíe ako úlohu prostředkuícího ronání. ýsledke ýpočtu bude ektor ronaných nenáých H t. ronané souřadnce nenáých bodů a hodnot orentačních posunů a odpoídaící koaranční atce co ( H. ektor L bude předstaoat ronané ěřené elčn t. ronané konečně - 5 (4 -

26 Geodetcké sítě. Modul orentoané sěr které budou opět doplněn odpoídaící koaranční atcí co L. ( ouhrn Látka probraná předchoích podkaptolách e ěnoána ronání eodetckých sítí tořený ěřený osnoa sěrů. Prncpálně e nutno rolšt orentoané a neorentoané osno sěrů. Př řešení eodetcké sítě s orentoaný sěr pracuee s osnoa přblžně a předběžně orentoaný. ronání sítě ískáe osno sěrů konečně orentoané. případě předběžné orentace osno sěrů přecháí ěřené sěr na ktně ěřené sěrník t. proádíe elnac orentačního posunu. Orentace osno sěrů procesu přípra dat pro ronání proádíe kontrolu ýsktu hrubých a odlehlých ěření. O ýše uedené kontrol přcháíe př ronání sítě s neorentoaný osnoa sěrů..5 hrnutí této podkaptole procčíe probranou látku. Příklad - Proeďte ronání sítě s něší orentoaný sěr. 4 [ ] [ ] 4 [ ] σ σ er 4 er 4 4 σ Pon.: Přesnost orentoaných sěrů bla odhadnuta na a 8. σ 4 Příklad - Proeďte ronání sítě s ntřní orentoaný sěr. 9 4 [ ] [ ] [ ] 4 [ ] ψ ψ ψ er 4 9 er 4 er 4 4 ψ Pon.: Přesnost sěrů orentoané osnoě sěrů bla odhadnuta na pro 94. { } - 6 (4 -

27 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna Příklad - Proeďte ronání sítě s ntřní a něší orentoaný sěr. 9 [ ] [ ] 4 [ ] [ ] 4 4 [ [ ] 446.5] ψ ψ ψ ψ σ σ σ er 49 er 4 er 44 er 44 er 4 er 44 er Pon.: Přesnost sěrů orentoaných osnoách sěrů bla odhadnuta na pro 944 ψ { } 4 pro σ { 44} 4 9 a pro { 4} σ. Příklad -4 Proeďte ronání sítě s neorentoaný osnoa sěrů. [ ] 4 [ ] 8 [ ] 9 [ ] [ ] [ ] [ ] 4 4 [ [ ] 446.5] ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ er er 8 er 4 er 4 er 49 er 4 er 44 er (4 -

28 Geodetcké sítě. Modul ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ er 4 er 4 er 4 er 4 er 44 er Pon.: Přesnost sěrů neorentoaných osnoách sěrů bla odhadnuta na pro ϕ { 944} 4 pro ϕ { 44} 4 7 a pro ϕ { 844}. Řešení Řešení příkladu - ronání sítě s něší orentoaný sěr. estaení úloh ronání σ er σ σ ( σ. apr. σ 8 4 σ 4 4 arct σ 4 σ E - -.9E -.54E - d - 9.7E - 4d ákladní údae o proedené ronání n k n k. apost. apr Pon.: Př níké počtu nadbtečných ěření často olíe aposterorní střední ednotkoou chbu ronou ednotkoé chbě aprorní. C. est střední ednotkoé chb Pon.: Nele proést protože eí hodnota toto případě nešla počítat. orec pro ýpočet střední ednotkoé chb po ronání a n k. D. ektor ronaných ěřených elčn středních chb a opra σ σ σ 4 σ 44 σ 4 σ 44-8 (4 -

29 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna E. Hstora reduí F. ronané nenáé elčn a ech přesnost G. Koaranční atce bodů a paraetr elps chb c c.7e E E - 5 ( H co 4 c c 9.7E - 5. a n.5 σ 8. H. Přehled bodoého pole Řešení příkladu - ronání sítě s ntřní orentoaný sěr. estaení úloh ronání ψ ψ er ψ ψ. apr. pro { 94} ψ 4 ( O arct O. - 9 (4 -

30 Geodetcké sítě. Modul O 4. ψ 49 ψ 4 ψ 44.46E E E E E E - d d do ákladní údae o proedené ronání n k n k. apost. apr Pon.: Př níké počtu nadbtečných ěření často olíe aposterorní střední ednotkoou chbu ronou ednotkoé chbě aprorní. C. est střední ednotkoé chb Pon.: Nele proést protože eí hodnota toto případě nešla počítat. orec pro ýpočet střední ednotkoé chb po ronání a n k. D. ektor ronaných ěřených elčn středních chb a opra ψ ψ ψ ψ 49 ψ 4 ψ 44 ψ 49 ψ 4 ψ 44 E. Hstora reduí F. ronané nenáé elčn a ech přesnost [ O4 ] [. 4 ] [ ] [ 7 ] Pon.: [ ] H H H O O 4 G. Koaranční atce bodů a paraetr elps chb c c.4e - 4.E - 4.E - 4 ( H co 4 c c.67e (4 -

31 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna.6 a n.7 σ 46.5 H. Přehled bodoého pole Řešení příkladu - ronání sítě s ntřní a něší orentoaný sěr. estaení úloh ronání σ ψ er σ σ ( σ ψ er ψ ψ arct ( O arct O. apr. ψ 4 σ 9 4 σ O ψ 49 ψ 4 ψ 44 ψ 44 σ 4 σ 44 σ 44.46E E E -.59E E E E E -.5E -.49E E E - -.9E - -.5E -.54E E - 4 d d d d do ákladní údae o proedené ronání n 7 k 5 n k.48. apost C. Nárh technoloe ěření. apost.48 - (4 -

32 Geodetcké sítě. Modul k. apost. apr.48 NE NE NE OLD OLD OLD ( k ( (... ψ 4 σ 4 σ ψ 4 σ 4 σ D. ektor ronaných ěřených elčn středních chb a opra ψ ψ ψ ψ σ σ σ ψ 49 ψ 4 ψ 44 ψ 44 σ 4 σ 44 σ ψ 49 ψ 4 ψ 44 ψ 44 σ 4 σ 44 σ E. Hstora reduí F. ektor ronaných nenáých elčn a ech přesnost [ O4 ] [.4 ] [ ] [ 7 ] Pon.: [ ] H H H O O G. Koaranční atce bodů a paraetr elps chb c c 8.5E E E - 5 ( H co 4 c c 8.7E - 5. a n.5 σ 5.65 c c 4.7E E E - 5 ( H co 4 c c 9.8E - 5. a n.6 σ (4 -

33 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna H. Přehled bodoého pole Řešení příkladu -4 ronání sítě s neorentoaný sěr. estaení úloh ronání ( er O arct O ϕ ϕ ϕ ϕ.. apr ϕ 4 ϕ 7 4 ϕ O. O O do do do d d d d c c c c b b b b b b b b b b a a ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ - (4 -

34 Geodetcké sítě. Modul. ákladní údae o proedené ronání n 4 k 7 n k 7.7. apost C. est střední ednotkoé chb est : hpoté σ σ prot hpotée H : σ σ H : σ σ. 666 η n 4 k 7 α. 5. apr R ( n k ( 4 7 σ. apost { r r < χ ( n k α r > χ ( n } { r r < χ ( r > ( } k α χ (.69 ( 6. R Nuloou hpotéu H se nepodařlo aítnout. D. ektor ronaných ěřených elčn středních chb a opra ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ 8 ϕ 4 ϕ ϕ ϕ 8 ϕ 4 ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ 49 ϕ 4 ϕ 44 ϕ 44 9 ϕ 49 ϕ 4 ϕ 44 ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ 4 ϕ 4 ϕ 4 ϕ 4 ϕ 44 ϕ ϕ 4 ϕ 4 ϕ 4 ϕ 4 ϕ 44 ϕ Pon.: [ ] L L L4 L4-4 (4 -

35 Polohoé eodetcké sítě s úhloý elčna E. Hstora reduí F. ronané nenáé elčn a ech přesnost O O O O O 4 O Pon.: [ ] H H H O G. Koaranční atce bodů a paraetr elps chb c c 9.7E E E - 5 ( H co 4 c c 8.6E - 5. a n.5 σ 5.6 c c 4.E E E - 5 ( H co 4 c c 9.46E - 5. a n.6 σ (4 -

36 Geodetcké sítě. Modul H. Přehled bodoého pole Kontrolní oták sětlete čí se lší úloha ronání sítě s orentoaný a neorentoaný sěr. sětlete poe přblžně a předběžně orentoaná osnoa sěrů. Proč e potřeba přeést ěřené sěr před ronání sítě na ýpočetní plochu? Jaký etoda le oěřt aprorní přesnost technoloe ěření osno sěrů? Řešení Odpoěd na kontrolní oták sou obsažen této kaptole. Inorace Následuící kaptola e ěnoána ronání eodetckých sítí s délkoý elčna. - 6 (4 -

37 Geodetcké sítě s délkoý elčna 4 Geodetcké sítě s délkoý elčna této kaptole e preentoán ákladní odel ronání D sítí tořených délkoý elčna. ákladní norace o přípraě dat pro ronání bl posktnut odulu Geodetcké sítě Přípraa dat pro ronání. 4. íť s ěřený délkoý elčna Délk ěřené na cké eské porchu přeádíe na hodnou ýpočetní plochu a kterou olíe ronu Křoákoa kartorackého obraení t. ssté -JK. er s (4. (4. Přesnost délek ůžee ododt: údaů od ýrobců přístroů doc protsěrně ěřených délek ýše uedená probleatka e podrobně probrána e studní aterálu Geodetcké sítě Přípraa dat pro ronání. ákladní ronce ákladní obserační ronce pro sestaení úloh ronání bude ít tar daný tahe 4.. ( ( ( (4. bol a předstauí souřadnce koncoých bodů áěr. tah 4.4 udáá bod rooe pro lnearac obserační ronce 4.. H ( (4.4 ýsledná podoba ronce 4. e dána tahe 4.6. ( (4.5 s er d d d d (4.6 snσ (4.7 cosσ (4.8 sn σ (4.9 cosσ ( (4 -

TRANSPORT VLHKOSTI VE VZORCÍCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

TRANSPORT VLHKOSTI VE VZORCÍCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ TRANSPORT VLHKOSTI VE VZORCÍCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ Gunnar Kűnzel, Mlosla Lnda Abstract V příspěku jsou uedeny analoge elčn a parametrů př transportu lhkost zorkem materálu e formě desky a elektrckém obodu.

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

Průběžná lokalizace a tvorba map pomocí smykem řízeného robotu

Průběžná lokalizace a tvorba map pomocí smykem řízeného robotu IADENIE MOBILNÝCH OBOOV Průběžná lokalzace a torba map pomocí smkem řízeného robotu omáš Neužl, Frantšek Buran Abstrakt V článku je ueden prncp algortmu pro lokalzac a torbu map pomocí moblního robotu.

Více

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..7 Znaménka Předpoklad: 4 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin. Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

Elektrický proud Q 1 Q 2 Q 3

Elektrický proud Q 1 Q 2 Q 3 Elektrcký proud tomto odstac lastně jž opouštíme elektrostatcké pole, protože elčnu elektrcký proud zaádíme stuac, kdy elektrcké náboje prostoru nejsou nehybné, ale ykazují nějaký pohyb. íme jž, že jednou

Více

Na obrázku je nakreslený vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslený vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..6 Znaménka Předpoklad: 3, 5 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

vzdálenost těžiště (myslí se tím těžiště celého tělesa a ne jeho jednotlivých částí) od osy rotace

vzdálenost těžiště (myslí se tím těžiště celého tělesa a ne jeho jednotlivých částí) od osy rotace Přehled příkladů 1) Valiý pohyb, zákon zachoání energie ) Těžiště tělesa nebo moment setračnosti ýpočet integrací - iz http://kf.upce.cz/dfjp/momenty_setracnosti.pdf Nejčastější chyby: záměna momentu setračnosti

Více

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení SYSTÉMOVÁ ANALÝZA A MODELOVÁNÍ Teoretcký souhrn k 2. ž 4. cvčení ZS 2009 / 200 . Vyezení zákldních poů.. Systé e Systé e účelově defnovná nožn prvků vze ez n, která spolu se svý vstupy výstupy vykzue ko

Více

Kuželosečky. ( a 0 i b 0 ) a Na obrázku 1 je zakreslena elipsa o poloosách 3 a 7. Pokud střed elipsy se posunul do bodu S x 0

Kuželosečky. ( a 0 i b 0 ) a Na obrázku 1 je zakreslena elipsa o poloosách 3 a 7. Pokud střed elipsy se posunul do bodu S x 0 Generted b Foit PDF Cretor Foit Softwre http://www.foitsoftwre.com For elution onl. Kuželosečk I. Kuželosečk zákldních polohách posunuté to prtie je opkoání látk obkle probírné n střední škole. Kružnice

Více

3.3. Operace s vektory. Definice

3.3. Operace s vektory. Definice Operace s ektory.. Operace s ektory Výklad Definice... Nechť ϕ je úhel do nenloých ektorů, (obr. ). Skalárním sočinem ektorů, rozmíme číslo, které bdeme označoat. (někdy strčně ) a které definjeme roností.

Více

1) Zvolíme vztažný výkon; v tomto případě to může být libovolné číslo, například S v

1) Zvolíme vztažný výkon; v tomto případě to může být libovolné číslo, například S v A1B15EN kraty Příklad č. 1 V soustaě na obrázku je označeném místě trojfázoý zkrat. rčete: a) počáteční rázoý zkratoý proud b) počáteční rázoý zkratoý ýkon c) nárazoý proud Řešení: 1) olíme ztažný ýkon;

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

1.6.5 Vodorovný vrh. Předpoklady: Pomůcky: kulička, stůl, případně metr a barva (na měření vzdálenosti doapdu a výšky stolu).

1.6.5 Vodorovný vrh. Předpoklady: Pomůcky: kulička, stůl, případně metr a barva (na měření vzdálenosti doapdu a výšky stolu). 165 Vodoroný rh Předpoklad: 164 Pomůck: kulička, stůl, případně metr a bara (na měření zdálenosti doapdu a ýšk stolu) Pedaoická poznámka: Stejně jako předchozí i tato hodina stojí a padá s tím, jak dobře

Více

Návody na cvičení. Prof. Ing. Jiří Militký CSc. EUR ING Ing. Miroslava Maršálková

Návody na cvičení. Prof. Ing. Jiří Militký CSc. EUR ING Ing. Miroslava Maršálková VLASTNOSTI VLÁKEN Návody na cvčení Pro. Ing. Jří Mltký CSc. EUR ING Ing. Mroslava Maršálková TU Lberec 3 Náplň cvčení z předětu VLASTNOSTI VLÁKEN NÁPLŇ CVIČENÍ:. týden Úvod, bezpečnostní předpsy, poůcky.

Více

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku Využtí logstcké regrese pro hodnocení omaku Vladmír Bazík Úvod Jedním z prmárních proevů textlí e omak. Jedná se o poct který vyvolá textle př kontaktu s pokožkou. Je to ntegrální psychofyzkální vlastnost

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Měření příkonu rotačních íchadel př íchání suspenzí I. Úkol ěření V průyslu téěř 60% všech operacích, kdy je íchání používáno, představuje íchání

Více

Č á á á Ž á š Í á ě ň č á Ť á á é š Ť ě é ž čá Ť Č Ť ě š é é á á á č á ě á š á é ě ž á á š é á á á č ě č ě č á Ž ě é ě á Ž é Í ě š á ě á ž Ž č á á ě é č é ě á á ě á č á á Í á ě ě š ě Ž Ž ž ž Í ě č Ž éč

Více

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. IDEÁLÍ PLY I Prof. RDr. Eanuel Soboda, CSc. DEFIICE IDEÁLÍHO PLYU (MODEL IP) O oleulách ideálního plynu ysloujee 3 předpolady: 1. Rozěry oleul jsou zanedbatelně alé e sronání se střední zdáleností oleul

Více

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze Přijímací kouška na MFF UK v Prae Studijní program Matematika, bakalářské studium Studijní program Informatika, bakalářské studium 2013, varianta A U každé deseti úloh je nabíeno pět odpovědí: a, b, c,

Více

ANALÝZA ROZPTYLU (Analysis of Variance ANOVA)

ANALÝZA ROZPTYLU (Analysis of Variance ANOVA) NLÝZ OZPYLU (nalyss of Varance NOV) Používá se buď ako samostatná technka, nebo ako postup, umožňuící analýzu zdroů varablty v lneární regres. Př. použtí: k porovnání středních hodnot (průměrů) více než

Více

6.1 Shrnutí základních poznatků

6.1 Shrnutí základních poznatků 6.1 Shrnutí ákladních ponatků Prostorová a rovinná napjatost Prostorová napjatost v libovolném bodě tělesa je v pravoúhlé soustavě souřadnic obecně popsána 9 složkami napětí, které le uspořádat do matice

Více

P i= Od každého obrázku sady odečteme průměrný obraz (provedeme centrování dat): (2)

P i= Od každého obrázku sady odečteme průměrný obraz (provedeme centrování dat): (2) METODA PCA A JEJÍ IMPLEMENTACE V JAZYCE C++ Lukáš Frtsch, Ing. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechncká, Katedra radoelektronky Abstrakt Metoda PCA (Prncpal Coponent Analyss- analýza hlavních koponent) ůže

Více

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Evropský socálí fod Prh & EU: Ivestuee do vší udoucost eto terál vkl díky Operčíu progru Prh dptlt CZ..7/3..00/3354 Mžerské kvtttví etody II - předášk č. - eore her eore her 96 vo Neu, Morgester kldtelé

Více

Integrace PER PARTES

Integrace PER PARTES Integrace PER PARTES Integraci per partes požíáme případě, kdy potřebjeme integroat sočin do fnkcí. Vyžíáme při tom následjícího zorce:, který je ntné některých příkladů požít i několikrát po sobě, než

Více

Příklad 1 (25 bodů) Částice nesoucí náboj q vletěla do magnetického pole o magnetické indukci B ( 0,0, B)

Příklad 1 (25 bodů) Částice nesoucí náboj q vletěla do magnetického pole o magnetické indukci B ( 0,0, B) Přijímací zkouška na naazující magisterské studium - 05 Studijní program Fyzika - šechny obory kromě Učitelstí fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad Částice nesoucí náboj q letěla do

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy:

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy: /& 2* KUJCP01AHBXK Smloua o záazku eřejné služby k zajištění základní dopraní obslužnosti Jihočeského kraje linkoou osobní dopraou č. 010/09/56/00/06 (dodatek č. 6) uzařená mezi smluními stranami: 1. JIHOČESKÝ

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2 ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB Vladmír Hanta 1 Ivan Gros 2 Vysoká škola chemcko-technologcká Praha 1 Ústav počítačové a řídcí technky 2 Ústav

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 4. Komplexní čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 4. Komplexní čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyiky CZ.1.07/..00/07.0018 4. Komplexní čísla Matematickým důvodem pro avedení komplexních čísel ( latinského complexus složený), byla potřeba rošířit množinu (obor)

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učení mteriál Projekt: Digitální učení mteriály e škole registrční číslo projektu CZ.1.07/1..00/4.07 Příjeme: Střední zdrotniká škol Vyšší odorná škol zdrotniká Huso 71 60 České Budějoie Náze

Více

Auto během zrychlování z počáteční rychlost 50 km/h se zrychlením dráhu 100 m. Jak dlouho auto zrychlovalo? Jaké rychlosti dosáhlo?

Auto během zrychlování z počáteční rychlost 50 km/h se zrychlením dráhu 100 m. Jak dlouho auto zrychlovalo? Jaké rychlosti dosáhlo? ..7 Ronoměrně zrychlený pohyb příkldech III Předpokldy: 6 Pedgogická poznámk: Hodinu dělím n dě části: 5 minut n prní d příkldy zbytek n osttní. I když šichni nestihnout spočítt druhý příkld je potřeb,

Více

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Normálová napětí v prutech namáhaných na ohb Základní vtah a předpoklad řešení Výpočet normálového napětí Dimenování nosníků namáhaných na ohb Složené

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí Fakulta staební ČVUT Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět HYA K4 FS ČVUT Hydraulika potrubí Doc. Ing. Aleš Halík, CSc., Ing. Tomáš Picek PhD. K4 HYA Hydraulika potrubí 0 DRUHY PROUDĚNÍ V POTRUBÍ

Více

ů ů Č Č Č Č ů ů ú ů ú ů Ý ů Ý ú ů ť ů ů ů ň ů ů Č ů ú Č ů ň ú ů Č ú ň ů Á ů ú ů ť Č Č Č ú ú Č Č Č Č ň ťů ů ů ť Č ů Á ú Ú Č Č ů ů ů Č ů ň Č Č Č ť Á ť Á Č Á ů ť ť ň ů Č ů ú ů ň ů Č ú Č Č ň ů ů Č ů ů ň ň

Více

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APPLICATION OF MATHEMATICAL PROGRAMMING IN DESIGNING THE STRUCTURE OF THE DISTRIBUTION SYSTEM Martn Ivan 1 Anotace: Prezentovaný

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0383 Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce.

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0383 Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce. Proet CZ..7/../5.383 Inoace studního oboru Dopraní a manpulační techna s ohledem na potřeb trhu práce echana odel Doproodný učební tet Jaromír Šígler 3 bsah Předmlua... 5 Úod... 6 Hlaní použtá onačení...

Více

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky C Určení geoetrickýc a yzikálníc paraetrů čočky Úkoly :. Určete poloěry křivosti ploc čočky poocí séroetru. Zěřte tloušťku čočky poocí digitálnío posuvnéo ěřítka 3. Zěřte oniskovou vzdálenost spojné čočky

Více

Důležité pojmy, veličiny a symboly

Důležité pojmy, veličiny a symboly FBI ŠB-U Ostraa erodynaka lynů a ar základní ojy Důležté ojy, elčny a syboly Alkoaná fyzka Staoé elčny, staoé zěny elota, tlak, obje a nožstí čsté látky nejsou nezáslé. U hoogenního systéu lze olt lboolné

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fzikálních praktik při Kabinetu výuk obecné fzik MFF UK Praktiku I Mechanika a olekulová fzika Úloha č. II Název: Studiu haronických kitů echanického oscilátoru Pracoval: Matáš Řehák stud.sk.:

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Smíšený součin

Smíšený součin 7..14 Smíšený součin Předpoklady: 713 Je dán ronoběžnostěn LMNOPR. R O P N M L Jeho objem umíme spočítat stereometrikým zorem: V = S. p Ronoběžnostěn je také určen třemi ektory a, b a R O P b N M a L jeho

Více

Bezpečnostní obvody (BO)

Bezpečnostní obvody (BO) Bezpečnostní obody (BO) rčeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Poznámka:!!! Níže uedené texty neobsahují změny termínech, přístupech a e lastním proedení bezpečnostních systémů yolané

Více

Příklad 4 Ohýbaný nosník - napětí

Příklad 4 Ohýbaný nosník - napětí Příklad 4 Oýaný nosník - napěí Teorie Prosý o, rovinný o Při prosé ou je průře naáán oový oene oáčející kole jedné lavníc os servačnosi průřeu, ovkle os. oen se načí neo jeno. Běžněji je ožné se seka s

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

Metoda datových obalů DEA

Metoda datových obalů DEA Metoda datoých obalů DEA Model datoých obalů složí ro hodoceí techické efektiit rodkčích jedotek ssté a základě elosti stů a ýstů. Protože stů a ýstů ůže být íce drhů, řadí se DEA ezi etod icekriteriálího

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Hydraulika otevřených koryt

Hydraulika otevřených koryt Fakulta staební ČVUT Praze Katedra hdraulk a hdroloe Předmět HYA K4 F ČVUT Hdraulka oteřených kort Doc. In. Aleš Halík, Cc., In. Tomáš Pcek PhD. UTÁLENÉ PROUDĚNÍ VODY V KORYTECH Bernoullho ronce : α α

Více

dat měření do vnitřní paměti přístroje (k polohovému a Souřadnicový systém: S-JTSK, výškový systém: Bpv

dat měření do vnitřní paměti přístroje (k polohovému a Souřadnicový systém: S-JTSK, výškový systém: Bpv Určení vodorovné a o b e c n é r o v n Úkolem je vpočítat pro aměřený rovnatý terén:. vodorovnou rovnu tak, ab celkový objem emních prací bl stejný násp = výkop, 2. najít obecnou rovnc rovn, která dobře

Více

Reversibilní inhibitory [E][I] = [EI] [ES][I] = [ESI] Inhibice enzymové aktivity. inhibitory = látky l

Reversibilní inhibitory [E][I] = [EI] [ES][I] = [ESI] Inhibice enzymové aktivity. inhibitory = látky l Inhibice enzyoé aktiity inhibitory látky l snižuj ující specificky aktiitu daného enzyu ztráta ta aktiity ůž ůže e být dočasn asná,, aktiita se obnoí odstranění inhibitoru (např.. dialysa, geloá filtrace,

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Matematické základy fotogrammetrie, souřadnicové soustavy, transformace

Matematické základy fotogrammetrie, souřadnicové soustavy, transformace Mateatické áklad fotograetrie, souřadnicové soustav, transforace oříení sníků ěření hodnot Fotograetrické pracování - transforace - vrovnání - korelace Fotograetrické výstup Sníkové orientace Fotograetrie

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

Spinový moment hybnosti /magnetický moment, interakce s magnetickým polem

Spinový moment hybnosti /magnetický moment, interakce s magnetickým polem Spnový oent hybnost /anetcký oent, nterakce s anetcký pole Velkost jednoho elektronového spnu: Velkost jednoho jaderného spnu: s s( s ) 3 ( ) Sudé Sudé Z 0 Sudé Lché Z... apř: He, C, 6 O celočíselné apř:

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

σ zrcadlení v rovině symetrie

σ zrcadlení v rovině symetrie Teore grup a molekuloé brace ronoážná konfgurace molekuly daném elektronoém stau prky symetre geometrcké entty (bod, přímka, rona) dentta E rotační osa n rona symetre střed symetre rotačně-reflexní osa

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO Stereometrie je mtemtiká ění isiplin zýjíí se prostoroými útry jejih zthy. Je to geometrie prostoru. 1. HRANOL ) kolmý hrnol pětioký hrnol trojoký hrnol kár Horní post hrnolu Boční stěny toří plášť hrnolu

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasoé a teleizní ysílání Skřetoa t\i\j 6,120 00 Praha 2 Tel.: 4 i 20 274 813 830 / Fax: 420 27/4 810 885 www.rrt.cz Smloua o dílo uzařená níže uedeného

Více

Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných PŘÍKLAD 1. Nalezněte funkční předpis kvadratické formy F( z1, z2, z = A.

Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných PŘÍKLAD 1. Nalezněte funkční předpis kvadratické formy F( z1, z2, z = A. Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných -6- KVADRATICKÉ FORMY PŘÍKLAD Naleněte funkční předpis kvadratické formy F(, ) adané maticí A 4 Pro obecnou kvadratickou formu dvou proměnných platí

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

Modelování a simulace regulátorů a čidel

Modelování a simulace regulátorů a čidel Modeloání a simulace regulátorů a čidel. Modeloání a simulace PI regulátoru Přenos PI regulátoru je yjádřen následujícím ztahem F( p) = ( + p ) p V Simulinu je tento blo obsažen nihoně prů. Bohužel použití

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Hlavní body. Úvod do dynamiky. Dynamika translačních pohybů Dynamika rotačních pohybů

Hlavní body. Úvod do dynamiky. Dynamika translačních pohybů Dynamika rotačních pohybů Mechanka dynaka Hlavní body Úvod do dynaky. Dynaka tanslačních pohybů Dynaka otačních pohybů Úvod do dynaky Mechanka by byla neúplná, kdyby se nezabývala, důvody poč se tělesa dávají do pohybu, zychlují,

Více

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP FP 5 Měření paraetrů solárních článků Úkoly : 1. Naěřte a poocí počítače graficky znázorněte voltapérovou charakteristiku solárního článku. nalyzujte vliv různé intenzity osvětlení, vliv sklonu solárního

Více

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. 43585/201 6-MZE 000251703175 PČ: P26286/2016-CMZE ^lf CUlfYlTV Zaeid.: 27.07.2016 10:03 Počet listů Pianoý zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. Přílohy: W7 Článek I - Základní ustanoení Tyto stanoy jsou

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Speciální teorie relativity IF relativistická kinematika

Speciální teorie relativity IF relativistická kinematika Prinip relatiity Speiální teorie relatiity IF relatiistiká kinematika Newtonoy pohyboé zákony umožňují popis hoání těles pohybujííh se nízkými ryhlostmi Při ryhlosteh, kterýh dosahují částie uryhloačíh,

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ

6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ 6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ Po úspěšném a aktiním absoloání této KAPITOLY Budete umět: Obecné pojmy a terminologii obrobitelnosti. Stanoit základní kritéria obrobitelnosti a součinitel obrobitelnosti. Popsat

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nvert Tomáše Bt ve Zlíně LBOTONÍ CČENÍ ELEKTOTECHNKY PŮMYSLOÉ ELEKTONKY Náev úlohy: Metody řešení stejnosměrných elektrckých ovodů v ustáleném stvu Zprcovl: Petr Lur, Josef Morvčík Skupn: T / Dtum měření:

Více

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM Posudek vedoucího bakalářské práce Bořka Letla Bolometre na tokamaku GOLEM Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc Bořek Letl vpracoval svoj bakalářskou prác na tokamaku GOLEM, jehož rozvoj je závslý

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě ž é ú ý číž ř ž ě ž é ú á ž ř ě š ú ř ý ý Ž š Č é ú š ě ž ě é í Ž ý á á á á ž Ž é š ě Ž ě é í ý Ž í ž ý é č é ř óž ě ž é á ř ř ť é á á ú é é ž ě í á é Í í í ť í ě ší é á é číž Ž ě í ě í í ž É í ý ř é í

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS 10. PŘEVOY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS Jedná se o převody s tvarový styke výhody - relativně alé roěry - dobrá spolehlivost a životnost - dobrá echanická účinnost - přesné dodržení

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Katalogový list Strana:1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Chladící kotouč 2. Oběžné kolo 8. Elektromotor 3. Sací komora 9. Regulační klapka 4.

Více

1. Úvod. Cílem teorie her je popsat situaci, která nás zajímá, jako hru. Klasickým případem

1. Úvod. Cílem teorie her je popsat situaci, která nás zajímá, jako hru. Klasickým případem Kvaternon 2/204, 79 98 79 MATICOVÉ HRY V INŽENÝRSTVÍ JAROSLAV HRDINA a PETR VAŠÍK Abstrakt. Následuící text pokrývá eden z cyklů přednášek předmětu Aplkovaná algebra pro nženýry (0AA) na FSI VUT. Text

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

ZPEVŇOVÁNÍ ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNÝM VYZTUŽOVÁNÍM

ZPEVŇOVÁNÍ ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNÝM VYZTUŽOVÁNÍM Petr Štěpánek Katedra konstrukcí FAST VŠB TU Ostraa, Ludíka Podéště 1875, 708 33 Ostraa-Poruba Katedra betonoých konstrukcí a mostů, FAST VUT Brně, Údolní 53, 60 00 Brno ZPEVŇOVÁNÍ ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH

Více

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ DYNAMICKÉ MODUY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČNÍ D BI0 Zkušebnctví a technologe Ústav stavebního zkušebnctví, FAST, VUT v Brně 1. STANOVNÍ DYNAMICKÉHO MODUU PRUŽNOSTI UTRAZVUKOVOU IMPUZOVOU MTODOU [ČSN 73 1371]

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více