PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI"

Transkript

1 PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI

2 2.1 Zobrazení 2 Definice 1. Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Zobrazení množiny A do množiny B je definováno jako množina F uspořádaných dvojic (x, y A B, kde ke každému prvku x A existuje právě jeden prvek y B, pro který je (x, y F. Prvku x se říká vzor prvku y, prvku y se říká obraz prvku x v zobrazení F ; rovněž se používá vyjádření, že y je hodnota zobrazení F v bodě x a píše se y = F (x nebo x F (x. Množina A se nazývá definiční obor zobrazení F a označuje také symbolem D(F či D F. Množina všech obrazů v zobrazení F se nazývá obor hodnot zobrazení F a označuje se H(F či H F ; platí: H(F B.

3 3 Symbolicky se zobrazení F množiny A do množiny B zapisuje takto: F : A B, D(F = A

4 2.2 Posloupnost reálných čísel 4 Definice 2. Posloupností nazýváme zobrazení N do R. Posloupnost tedy přiřazuje každému n N právě jeden prvek f(n R, který se nazývá člen posloupnosti a obvykle se značí a n. Celou posloupnost budeme značit ( a n. Grafem posloupnosti jsou izolované body:

5 5 Příklad 2.1. Aritmetická posloupnost je definována předpisem a 1 R, a n = a 1 + (n 1d, kde a 1, d jsou daná reálná čísla. Pro členy aritmetické posloupnosti platí: a n+1 a n = d. Číslo d se nazývá diference aritmetické posloupnosti. Matematickou indukcí lze dokázat, že pro součet prvních n členů aritmetické posloupnosti platí: n s n = a k = a 1 + a a n = n( a 1 + a n n(n 1 = na 1 + d. 2 2 k=1 Také lze uvažovat: s n = a 1 + (a 1 + d + (a 1 + 2d + + (a 1 + (n 1d s n = a n + (a n d + (a n 2d + + (a n (n 1d 2s n = (a 1 + a n +(a 1 + a n + (a 1 + a n + + (a 1 + a n = 2s n = n(a 1 + a n = s n = 1 2 n(a 1 + a n

6 6 Příklad 2.2. Geometrická posloupnost je definována předpisem kde a 1, q jsou daná reálná čísla. a 1 R, a n = a 1 q n 1, Je-li a 1 q 0, platí mezi dvěma po sobě jdoucími členy: a n+1 a n = q. Tento poměr se nazývá kvocient geometrické posloupnosti. Matematickou indukcí lze dokázat, že pro součet prvních n členů geometrické posloupnosti platí: s n = q n 1 n ( a 1 pro q 1, a k = a q + q q n 1 q 1 = na 1 pro q = 1. k=1

7 2.3 Vlastnosti posloupností 7 ( Definice 3. Řekneme, že posloupnost an je shora omezená, jestliže existuje K R takové, že pro každé n N platí: a n K.

8 Definice 4. Řekneme, že posloupnost ( a n je zdola omezená, jestliže existuje K R takové, že pro každé n N platí: a n K. 8

9 Definice 5. Řekneme, že posloupnost ( a n je omezená, jestliže existuje K R takové, že pro každé n N platí: a n K. 9

10 10 Příklad 2.3. Pro d > 0 je aritmetická posloupnost zdola omezená číslem a 1, ale není omezená shora, a tedy není ani omezená Příklad 2.4. Pro a 1 0 a q < 1 není geometrická posloupnost omezená ani shora, ani zdola. Pro q 1 je geometrická posloupnost omezená. Stačí zvolit K = a1.

11 Definice 6. Posloupnost ( a n se nazývá rostoucí, jestliže pro každé n N platí: a n < a n+1, klesající, jestliže pro každé n N platí: a n > a n+1, neklesající, jestliže pro každé n N platí: a n a n+1, nerostoucí, jestliže pro každé n N platí: a n a n+1. Posloupnost, která splňuje jednu z výše uvedených podmínek, se nazývá monotónní. Je-li rostoucí nebo klesající, nazývá se též ryze monotónní. Příklad 2.5. Necht je dána posloupnost ( a n, kde an = ( 1n+1. n Členy posloupnosti: 1, 1, 1, 1, 1, 1, Posloupnost není monotonní, je omezená např. číslem 1. 11

12 Definice 7. Necht je dána posloupnost ( a n a rostoucí posloupnost přirozených čísel ( k n, tj. k n N a k n < k n+1. Posloupnost ( b n, pro jejíž členy platí bn = a kn, nazveme vybranou posloupností z posloupnosti ( a n. Příklad 2.6. Posloupnost ( b n definovaná vztahem b n = ( 1n2 +1 n 2 je vybraná z posloupnosti ( a n, kde a n = ( 1n+1 n V tomto případě je k n = n 2 (b 1 = 1 = a 1 ; b 2 = 1 4 = a

13 13 Příklad 2.7. Posloupnost ( c n, kde cn = 1, není vybraná z posloupnosti n2 ( an, kde a n = ( 1n+1, n protože neexistuje rostoucí posloupnost přirozených čísel ( k n tak, aby a kn = c n = 1 (c n 2 1 = 1 = a 1 ; c 2 = 1, a 4 4 = 1. 4 Příklad 2.8. Posloupnost ( d n, jejíž členy jsou postupně 1, 1 2, 1 3, 1 5, 1 4, 1 7, 1 9, 1 6, 1 11,... také není vybranou posloupností z posloupnosti ( a n, přestože množina členů obou těchto posloupností je stejná. Lze sice najít posloupnost přirozených čísel ( k n tak, aby dn = a kn, ale tato posloupnost není rostoucí.

14 2.3.1 Algebraické operace ( Násobení posloupnosti an reálným číslem c R definujeme jako posloupnost, jejíž n tý člen je ca n, tj. jako posloupnost c ( ( a n = can. Součet posloupností ( a n a ( bn je definován předpisem ( an + ( bn = ( an + b n. Součin posloupností ( a n a ( bn je definován předpisem ( an ( bn = ( an b n. Je-li b n 0 pro každé n N, je podíl posloupností ( ( a n a bn definován jako ( ( an an ( =. bn b n 14

15 Limita posloupnosti Definice 8. Řekneme, že posloupnost ( a n má limitu a R (vlastní limitu, jestliže ke každému ε > 0 existuje n 0 N takové, že pro každé přirozené n > n 0 platí nerovnost a n a < ε, neboli a n U ε (a. Výrok posloupnost ( a n má limitu a zapisujeme jako lim a n = a.

16 16 Příklad 2.9. Dokažte, že lim n + 4 n 3 + n + 1 = 0. Řešení. Necht je dáno ε > 0. Z nerovnosti n + 4 n 3 + n + 1 < 5n2 n 3 = 5 n plyne, že pokud zvolíme n 0 N takové, že 5 n 0 < ε, bude pro každé n N, n > n 0, splněna nerovnost n + 4 n 3 + n = n + 4 n 3 + n + 1 < 5 n < 5 < ε. n 0 [ ] 5 Tedy stačí zvolit n 0 = + 1, kde [x] je tzv. celá část reálného ε čísla x, která je pro každé x R definována jako jediné celé číslo, pro které platí nerovnosti [x] x < [x] + 1.

17 17 Definice 9. Řekneme, že posloupnost ( a n má nevlastní limitu +, jestliže ke každému K R existuje n 0 takové, že pro všechna přirozená čísla n > n 0 je a n > K, neboli a n U ε (+.

18 18 Definice 10. Řekneme, že posloupnost ( a n má nevlastní limitu, jestliže ke každému K R existuje n 0 takové, že pro všechna přirozená čísla n > n 0 je a n < K, neboli a n U ε (..

19 19 Věta. Posloupnost ( a n má limitu a (vlastní nebo nevlastní právě tehdy, když mimo každé okolí U ε (a leží pouze konečný počet členů posloupnosti ( a n. Důkaz. Necht je lim a n = a R a U ε (a je libovolné okolí bodu a. Protože lim a n = a, existuje k tomuto ε > 0 index n 0 takový, že pro každé n > n 0 je a n a < ε. Ale to je tvrzení, že pro každé n > n 0 leží všechny body a n uvnitř okolí U ε (a. Tedy mimo množinu U ε (a mohou ležet pouze body a 1, a 2,..., a n0, což je konečná množina. Necht naopak pro každé okolí U ε (a leží mimo toto okolí pouze konečný počet členů posloupnosti ( a n. Je-li dáno ε > 0, leží podle předpokladu mimi okolí U ε (a pouze konečná množina členů posloupnosti. Označme tuto množinu M a zvolme n 0 = max n. a n M Protože je množina M konečná, toto maximum existuje a pro každé n > n 0 je a n U ε (a, což znamená, že an a < ε. Případ nevlastních limit se dokáže obdobně.

20 20 Věta. Posloupnost má nejvýše jednu limitu. Důkaz. Necht má posloupnost ( a n dvě limity a a b, a b. Vyberme disjunktní okolí U ε1 (a bodu a a U ε2 (b bodu b, tj. U ε1 (a U ε2 (b =. Jestliže a b, taková okolí vždy existují. Například pro a b a, b R lze zvolit ε 1 = ε 2 = > 0. Protože a je limitou posloupnosti ( 3 a n existuje index n1 takový, že pro všechna n > n 1 je a n U ε1 (a. Podobně protože b je limitou posloupnosti ( a n existuje index n 2 takový, že pro všechna n > n 2 je a n U ε2 (b. Necht n > max ( n 1, n 2. Pak je an U ε1 (a a také a n U ε2 (b. Ale z toho plyne, že a n U ε1 (a U ε2 (b =. Ale to je spor. Tedy předpoklad a b vede ke sporu. Proto musí pro každé dvě limity posloupnosti ( a n platit a = b.

21 21 Definice 11. Jestliže posloupnost ( a n má vlastní limitu, nazýváme ji konvergentní. Jestliže posloupnost ( a n má nevlastní limitu nebo limitu nemá, nazýváme ji divergentní. Věta. Každá konvergentní posloupnost je omezená. Důkaz. Necht lim a n = a R. Zvolme ε = 1. Pak existuje n 0 N takové, že pro každé n > n 0 je a 1 < a n < a + 1. Označme K = max ( a 1, a 2,..., a n0, a + 1 a L = min ( a 1, a 2,..., a n0, a 1. Protože se jedná o konečné množiny, taková K a L existují. Tedy pro každé n N platí nerovnost L a n K.

22 22 Věta. Necht posloupnosti ( ( a n a bn konvergují, c R. Necht lim a n = a a lim b n = b. Pak konvergují také posloupnosti ( can, ( an + b n, ( an b n a platí ( ( ( lim can = ca, an + b n = a + b, lim an b n = ab. Jestliže je navíc lim b n 0, pak konverguje i posloupnost a platí ( an = a b. lim b n ( an b n

23 23 Věta. Jsou-li posloupnosti ( ( a n a bn konvergentní a pro každé n N platí a n b n, je lim a n lim b n. Důkaz. Necht je lim a n = a, lim b n = b a a > b. Pak je a b > 2 0. K tomuto ε existují n a a n b taková, že pro každé n > n a je a ε = a + b < a n a pro každé n > n b je b n < b + ε = a + b 2 2. Tedy pro n > max ( n a, n b platí bn < a + b < a n, což je spor. 2 Poznámka: Pro limity a a b může platit a = b i v případě, kdy pro každé n N je a n < b n ; například a n = 0 a b n = 1 n.

24 Věta. Necht pro členy posloupností ( ( ( a n, bn a cn platí an b n c n a existují limity lim a n = lim c n = a. Pak existuje také limita posloupnosti ( b n a platí lim b n = a. Důkaz. V případě, že lim a n = + nebo lim c n =, je tvrzení zřejmé. Necht a R. Pak ke každému ε > 0 existují n a a n c taková, že pro každé n > n a je a ε < a n a pro všechna n > n b je c n < a + ε. Tedy pro všechna n > n 0 = max ( n a, n b platí nerovnosti a ε < a n b n c n < a + ε. 24

25 25 Věta. Pro posloupnost ( a n je lim lim an = 0. a n = 0 právě tehdy, když Důkaz. Tvrzení je zcela zřejmé z definice limity. Věta. Necht lim a n = 0 a posloupnost ( b n je omezená. Pak je lim a nb n = 0. Důkaz. Protože lim a n = 0 je také lim a n = 0. Protože je posloupnost ( b n omezená, existuje K R takové, že pro každé n N je K b n K. Tvrzení věty plyne ze zřejmé nerovnosti K an an b n K an a z toho, že lim K an = 0.

26 26 Příklad Najděte limitu posloupnosti a n = 2cos n n + sin n!. Řešení: a n = b n c n, kde b n = 1 n a c 2 cos n n = 1 + ( sin n! /n. lim b n = 0; cos n 1 2 cos n 2; sin n! sin n! 1, proto lim = 0 ( n sin n! lim 1 + = 1. Posloupnost ( c n je omezená a podle n předchozí věty je lim a n = 0.

27 27 Věta. Je-li posloupnost ( a n neklesající, resp. nerostoucí, existuje její limita (vlastní nebo nevlastní a platí lim a n = sup a n, lim a n = inf a n. Poznámka: Tvrzení této věty lze shrnout tak, že monotonní posloupnosti mají vždy limitu, která je rovna supremu pro neklesající posloupnosti a infimu pro posloupnosti nerostoucí. Pomocí uvedené věty lze ukázat, že platí důležité vztahy: ( lim n ( = e, obecněji lim 1 + n k n = e k n

28 28 Důkaz. Pro neklesající posloupnosti (pro nerostoucí anal.: Necht je ( a n neklesající posloupnost, tj. pro každé n N platí nerovnost a n a n+1. Jestliže není posloupnost ( a n omezená, musíme dokázat, že lim a n = +. Necht je dáno K R. Protože posloupnost ( a n není shora omezená, existuje index n0 takový, že a n0 > K. Ale protože je posloupnost neklesající, platí pro každé n > n 0 nerovnost K < a n0 a n. Nyní předpokládejme, že je neklesající posloupnost ( a n shora omezená. Pak existuje sup { a n ; n N } = a R. Ukážeme, že toto a je limitou posloupnosti ( a n. Z první vlastnosti suprema plyne, že pro každé n N je a n a. Necht je dáno ε > 0. Z druhé vlastnosti suprema pak plyne, že existuje index n 0 takový, že a ε < a n0 a. Protože je posloupnost neklesající, platí pro každé n > n 0 nerovnost a ε < a n0 a n a.

29 Definice 12. Posloupnost ( a n se nazývá cauchyovská, jestliže splňuje Cauchy Bolzanovu podmínku: Ke každému ε > 0 existuje n 0 takové, že pro každá m, n, kde m > n 0 a n > n 0, platí a m a n < ε. Věta. Posloupnost ( a n konverguje právě tehdy, když je cauchyovská. Věta. Necht je ( ( b n posloupnost vybraná z posloupnosti an a lim a n = a. Pak je lim b n = a. Důkaz. Pro každé ε > 0 (nebo K R stačí zvolit n 0 = k n0. Příklad Dokažte, že a n = ( 1 n nemá limitu. Řešení. Pro n = 2k dostaneme vybranou posloupnost b k = a 2k = ( 1 2k = 1 s limitou 1, pro n = 2k + 1 vybranou posloupnost b k = a 2k+1 = ( 1 2k+1 = 1 s limitou 1. 29

30 30 Příklad n Dokažte, že posloupnost a n = (1 + ( 1n nemá limitu. n Řešení. Pro sudá n = 2k dostaneme vybranou posloupnost b k = a 2k = ( 2k. ( k To je posloupnost vybraná z posloupnosti n. n Proto je lim b k = e. Pro lichá n = 2k 1 dostaneme vybranou k posloupnost c k = a 2k 1 = ( 1 1 2k 1, 2k 1 což je vybraná posloupnost z posloupnosti ( 1 1 n n. Protože všechny členy této posloupnosti jsou menší než 1, nemůže být její limita rovna e > 1. Ve skutečnosti je lim k c k = e 1. Protože posloupnost a n obsahuje dvě posloupnosti, které nemají stejnou limitu, neexistuje ani limita posloupnosti ( a n.

31 31 Definice 13. Bod a R se nazývá hromadným bodem ( posloupnosti an právě tehdy, když existuje vybraná posloupnost ( b n taková, že a = lim b n. Věta. Bod a je hromadným bodem posloupnosti ( a n právě tehdy, když pro každé okolí U ε (a existuje nekonečná množina indexů N a N taková, že pro každé n N a je a n U ε (a. Důkaz. Je to vlastně jen jinak přepsaná definice hromadného bodu posloupnosti. Příklad Pro posloupnost a n = ( 1 n jsou hromadné body 1 a 1, nebot lim a 2k = lim 1 = 1, k k lim a 2k 1 = lim ( 1 = 1. k k

32 Příklad Najděte všechny hromadné body posloupnosti a n = (n ( 1 n n 2 n 2 + n + 1 cos 2π 3 n. Řešení. a n = b n c n, kde b n = (n ( 1 n n 2, c n 2 n = cos 2 π + n n. Ani jedna z těchto posloupností nemá limitu. b 2k = 8k2 + 4k + 1 4k 2 + 6k + 1 2, b 2k 1 = 4k 1 4k 2 2k Protože posloupnost c n je omezená, je lim k a 2k 1 = 0. 32

33 Uvažujme a 2k = 8k2 + 4k + 1 4k 2 + 6k + 1 cos 4π k; 3 cos 4π k nabývá hodnot 1 pro k = 3m, 1 pro k = 3m ± 1. Tedy z 3 2 posloupnosti ( ( a 2k lze vybrat posloupnosti a6k, která má limitu 2 a ( ( a 6k±2, která má limitu 1. Hromadné body posloupnosti an jsou tedy 1, 0 a 2. Příklad Najděte všechny hromadné body posloupnosti 1 2, 1 3, 2 3, 1 4, 2 4, 3 4,... 1 n, 2 n,..., n 2 n, n 1 n,.... Řešení. Tato posloupnost obsahuje všechna racionální čísla z intervalu (0, 1, tj. čísla p, kde 0 < p < q jsou přirozená nesoudělná q čísla, a to každé dokonce nekonečně krát. Protože každé reálné číslo lze s libovolnou přesností aproximovat posloupností racionálních čísel, je množina hromadných bodů posloupnosti ( a n celý interval 0, 1. 33

34 34 Definice 14. Necht je M množina všech hromadných bodů posloupnosti ( a n. Číslo S = sup M, resp. s = inf M se nazývá limes superior, resp. limes inferior, posloupnosti ( an a značí se lim sup lim a n. a n nebo lim a n, resp. lim inf a n nebo Příklad Pro posloupnost a n = ( 1 n je lim ( 1n = 1, lim ( 1 n = 1 Věta. Posloupnost ( a n má limitu tehdy a jen tehdy, když lim sup a n = lim inf a n.

35 Věta. Množina M je kompaktní právě tehdy, pokud lze z každé posloupnosti ( a n takové, že an M pro každé n N, vybrat konvergentní posloupnost, jejíž limita leží v M. 35

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel Matematická analýza IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel na množině R je definováno: velikost (absolutní hodnota), uspořádání, aritmetické operace; znázornění:

Více

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R...

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R... Kapitola 1 Úvod 1.1 Značení N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Z... celá čísla ( 3, 2, 1, 0, 1, 2,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) q R... reálná čísla C... komplexní čísla 1.2 Výroky -

Více

1 Posloupnosti a řady.

1 Posloupnosti a řady. 1 Posloupnosti a řady. 1.1 Posloupnosti reálných čísel. Definice 1.1: Posloupností reálných čísel nazýváme zobrazení f množiny N všech přirozených čísel do množiny R všech reálných čísel. Pokud nemůže

Více

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI Posloupnosti a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace,

Více

Posloupnosti a jejich konvergence

Posloupnosti a jejich konvergence a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace, integrály.

Více

Číselné posloupnosti

Číselné posloupnosti Číselné posloupnosti Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 43 Pojem posloupnosti Každé zobrazení N do R nazýváme číselná posloupnost. 1 a 1, 2 a 2, 3 a

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Limita posloupnosti (I)

Matematická analýza pro informatiky I. Limita posloupnosti (I) Matematická analýza pro informatiky I. 3. přednáška Limita posloupnosti (I) Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 25. února 2011 tomecek@inf.upol.cz

Více

1. Posloupnosti čísel

1. Posloupnosti čísel 1. Posloupnosti čísel 1.1. Posloupnosti a operace s nimi Definice 1.1 Posloupnost reálných čísel ( = reálná posloupnost ) je zobrazení, jehož definičním oborem je množina N a oborem hodnot je nějaká podmnožina

Více

Limita posloupnosti a funkce

Limita posloupnosti a funkce Limita posloupnosti a funkce Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy I c Petr Hasil (MUNI) Limita posloupnosti a funkce MA I (M1101) 1 / 90 Obsah 1 Posloupnosti reálných čísel Úvod Limita posloupnosti

Více

Spojitost a limita funkce

Spojitost a limita funkce Spojitost a ita funkce Okolí bodu Značení: a R ε > 0 označujeme O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a) \ {a} x a ε-ové

Více

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018 Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost May 26, 2018 Definice (Okolí bodu) Okolím bodu a R (také ε- okolím) rozumíme množinu U(a, ε) = {x R; x a < ε} = (a ε, a + ε), bod a se nazývá střed okolí a

Více

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015 Posloupnosti a řady Přednáška 5 28. listopadu 205 Obsah Posloupnosti 2 Věty o limitách 3 Řady 4 Kritéria konvergence 5 Absolutní a relativní konvergence 6 Operace s řadami 7 Mocninné a Taylorovy řady Zdroj

Více

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE PŘEDNÁŠKA 5 LIMITA A SPOJITOST FUNKCE 5.1 Spojitost funkce 2 Řekneme, že funkce f(x) je spojitá v bodě a D f, jestliže ke každému ε > 0 existuje δ > 0 takové, že pro každé x (a δ, a + δ) D f platí nerovnost:

Více

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že KAPITOLA 1: Reálná čísla [MA1-18:P1.1] 1.1. Číselné množiny Přirozená čísla... N = {1,, 3,...} nula... 0, N 0 = {0, 1,, 3,...} = N {0} Celá čísla... Z = {0, 1, 1,,, 3,...} Racionální čísla... { p } Q =

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina

Omezenost funkce. Definice. (shora, zdola) omezená na množině M D(f ) tuto vlastnost. nazývá se (shora, zdola) omezená tuto vlastnost má množina Přednáška č. 5 Vlastnosti funkcí Jiří Fišer 22. října 2007 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MMAN1 Přednáška č. 4 22. října 2007 1 / 1 Omezenost funkce Definice Funkce f se nazývá (shora, zdola) omezená

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Číselné množiny 2/13 N = {1, 2, 3, 4,... }... přirozená čísla N 0 = N {0} = {0, 1, 2, 3, 4,... } Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4,... }... celá čísla Q = { p q p, q Z}... racionální

Více

Poznámka. Je-li f zobrazení, ve kterém potřebujeme zdůraznit proměnnou, píšeme f(x) (resp. f(y), resp. f(t)) je zobrazení místo f je zobrazení.

Poznámka. Je-li f zobrazení, ve kterém potřebujeme zdůraznit proměnnou, píšeme f(x) (resp. f(y), resp. f(t)) je zobrazení místo f je zobrazení. 2. ZOBRAZENÍ A FUNKCE 2.1 Zobrazení 2. 1. 1 Definice: Nechť A a B jsou množiny. Řekneme že f je zobrazení množiny A do množiny B jestliže (i) f A B (ii) ke každému z množiny A eistuje právě jedno y z množiny

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech 1. července 2008 1 Funkce v R n Definice 1 Necht n N a D R n. Reálnou funkcí v R n (reálnou funkcí n proměnných) rozumíme zobrazení

Více

Reálné posloupnosti 1. Reálné posloupnosti

Reálné posloupnosti 1. Reálné posloupnosti Reálné posloupnosti Reálné posloupnosti Intervaly otevřený interval (a, b) = {x R, a < x < b}; polouzavřený interval (a, b = {x R, a < x b}; uzavřený interval a, b = {x R, a x b}; otevřený neomezený interval

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné Přednáška 4 Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné V několika následujících přednáškách budeme studovat zobrazení jedné reálné proměnné f : X Y, kde X R a Y R k. Protože pro každé

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Funkce jedné proměnné 2/20 Definice: Necht M R. Jestliže každému x M je přiřazeno jistým předpisem f právě jedno y R, říkáme, že y je funkcí x. x... nezávisle proměnná (neboli

Více

Aplikovaná matematika I, NMAF071

Aplikovaná matematika I, NMAF071 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika I kap. 1: Úvod, čísla, zobrazení, posloupnosti 1 Aplikovaná matematika I, NMAF071 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2013/14 Sylabus = obsah (plán) přednášky [a orientační

Více

Přednáška 6, 6. listopadu 2013

Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Kapitola 2. Posloupnosti a řady funkcí. V dalším jsou f, f n : M R, n = 1, 2,..., reálné funkce jedné reálné proměnné definované na (neprázdné) množině M R. Co to znamená,

Více

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky Matematika III Řady Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská Ústav matematiky Přednášky ZS 202-203 Obsah Číselné řady. Součet nekonečné řady. Kritéria konvergence 2 Funkční řady. Bodová konvergence.

Více

2. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

2. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE . LIMITA A SPOJITOST FUNKCE Průvodce studiem Funkce y = je definována pro ( ) (>. Z grafu funkce (obr. 3) a z tabulky (a) je vidět že čím více se hodnoty blíží k -3 tím více se funkční hodnoty blíží ke

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

1 Topologie roviny a prostoru

1 Topologie roviny a prostoru 1 Topologie roviny a prostoru 1.1 Základní pojmy množin Intervaly a okolí Intervaly v rovině nebo prostoru jsou obdélníky nebo hranoly se stranami rovnoběžnými s osami souřadnic. Podmnožiny intervalů se

Více

2. přednáška 8. října 2007

2. přednáška 8. října 2007 2. přednáška 8. října 2007 Konvergence v metrických prostorech. Posloupnost bodů (a n ) M v metrickém prostoru (M, d) konverguje (je konvergentní), když v M existuje takový bod a, že lim n d(a n, a) =

Více

Posloupnosti a jejich limity

Posloupnosti a jejich limity KMA/MAT Přednáška č. 7, Posloupnosti a jejich ity 5. listopadu 203 Motivační příklady Prozkoumejme, zatím laicky, následující posloupnosti: Posloupnost, 4, 9,..., n 2,... : Hodnoty rostou nade všechny

Více

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Okolí bodu 2/20 Značení: a R, ε > 0 O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a)

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

Matematická analýza 1

Matematická analýza 1 Matematická analýza 1 ZS 2019-20 Miroslav Zelený 1. Logika, množiny a základní číselné obory 2. Limita posloupnosti 3. Limita a spojitost funkce 4. Elementární funkce 5. Derivace 6. Taylorův polynom Návod

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 2. prosince 2014 Předmluva

Více

REÁLNÁ FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ

REÁLNÁ FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ REÁLNÁ FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ 5 přednáška S funkcemi se setkáváme na každém kroku ve všech přírodních vědách ale i v každodenním životě Každá situace kdy jsou nějaký jev nebo veličina jednoznačně určeny

Více

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15

Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Požadavky k ústní části zkoušky Matematická analýza 1 ZS 2014/15 Klíčové pojmy Neznalost některého z klíčových pojmů bude mít za následek ukončení zkoušky se známkou neprospěl(a). supremum infimum limita

Více

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI Pojem zobrazení a funkce Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic

Více

Funkce, elementární funkce.

Funkce, elementární funkce. Kapitola 2 Funkce, elementární funkce. V této kapitole si se budeme věnovat studiu základních vlastností funkcí jako je definiční obor, obor hodnot. Připomeneme si pojmy sudá, lichá, rostoucí, klesající.

Více

Definice 1.1. Nechť je M množina. Funkci ρ : M M R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti:

Definice 1.1. Nechť je M množina. Funkci ρ : M M R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti: Přednáška 1. Definice 1.1. Nechť je množina. Funkci ρ : R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti: (1 pro každé x je ρ(x, x = 0; (2 pro každé x, y, x y, je ρ(x, y = ρ(y, x > 0; (3 pro každé

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 4. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 27 Množiny Zavedení pojmu množina je velice

Více

To je samozřejmě základní pojem konvergence, ale v mnoha případech je příliš obecný a nestačí na dokazování některých užitečných tvrzení.

To je samozřejmě základní pojem konvergence, ale v mnoha případech je příliš obecný a nestačí na dokazování některých užitečných tvrzení. STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE Zatím nebylo v těchto textech věnováno příliš pozornosti konvergenci funkcí, at jako limita posloupnosti nebo součet řady. Jinak byla posloupnosti funkcí nebo řady brána jako. To

Více

Zavedení a vlastnosti reálných čísel

Zavedení a vlastnosti reálných čísel Zavedení a vlastnosti reálných čísel jsou základním kamenem matematické analýzy. Konstrukce reálných čísel sice není náplní matematické analýzy, ale množina reálných čísel R je pro matematickou analýzu

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Číselné množiny N, N 0, Z, Q, I, R, C Definice: Kartézský součin M N množin M a N je množina všech uspořádaných dvojic, ve kterých je první složka prvkem množiny M a druhá

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Přednáška 5 Limita a spojitost funkce V této přednášce se konečně dostaneme k diferenciálnímu počtu funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální počet se v podstatě zabývá lokálním chováním funkce v daném

Více

Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1]

Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1] KAPITOLA 3: Limita a spojitost funkce [MA-8:P3.] 3. Úvod Necht je funkce f definována alespoň na nějakém prstencovém okolí bodu 0 R. Číslo a R je itou funkce f v bodě 0, jestliže pro každé okolí Ua) bodu

Více

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY PŘEDNÁŠKA 1 METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY 1.1 Prostor R n a jeho podmnožiny Připomeňme, že prostorem R n rozumíme množinu uspořádaných n tic reálných čísel, tj. R n = R } R {{ R }. n krát Prvky R n budeme

Více

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x.

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x. 1 LIMITA FUNKCE 1. 1 Definice funkce Pravidlo f, které každému z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné. Píšeme y f ( ) Někdy používáme i jiná písmena argument (nezávisle

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/21 Matematická analýza ve Vesmíru. proměnné - p. 2/21 Definice. Funkcí (přesněji:

Více

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy 1 Matematika I. I. Lineární algebra II. Základy matematické analýzy III. Diferenciální počet IV. Integrální počet 2 Matematika

Více

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť.

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť. Přednáška 3, 19. října 2015 Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť X i = M i I je jeho pokrytí otevřenými

Více

Organizace. Zápočet: test týden semestru (pátek) bodů souhrnný test (1 pokus) Zkouška: písemná část ( 50 bodů), ústní část

Organizace. Zápočet: test týden semestru (pátek) bodů souhrnný test (1 pokus) Zkouška: písemná část ( 50 bodů), ústní část Matematika I 1/15 2/15 Organizace Zápočet: test 6. + 11. týden semestru (pátek) 80 bodů 50 79 bodů souhrnný test (1 pokus) Zkouška: písemná část ( 50 bodů), ústní část www.vscht.cz/mat Výuka www.vscht.cz/mat/jana.nemcova

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1 - ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1 - ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA MATEMATICKÁ ANALÝZA 1 - ZIMNÍ SEMESTR 2018 2019 PŘEDNÁŠKA LUBOŠ PICK 1. Logika, množiny a základní číselné obory 1.1. Logika. Logika je věda o formální správnosti myšlení. Formálně logická správnost spočívá

Více

Helena R ˇ ı hova (CˇVUT) Posloupnosti 5. rˇı jna / 17

Helena R ˇ ı hova (CˇVUT) Posloupnosti 5. rˇı jna / 17 Posloupnosti Helena Říhová FBMI 5. října 2012 Helena Říhová (ČVUT) Posloupnosti 5. října 2012 1 / 17 Obsah 1 Posloupnosti Definice, vlastnosti Vybraná, stacionární, oscilující, ohraničená posloupnost Monotónní

Více

Michal Fusek. 10. přednáška z AMA1. Ústav matematiky FEKT VUT, Michal Fusek 1 / 62

Michal Fusek. 10. přednáška z AMA1. Ústav matematiky FEKT VUT, Michal Fusek 1 / 62 Nekonečné řady Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 0. přednáška z AMA Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 62 Obsah Nekonečné číselné řady a určování jejich součtů 2 Kritéria

Více

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2 Matematika 2 14. přednáška Číselné a mocninné řady Jan Stebel Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studíı Technická univerzita v Liberci jan.stebel@tul.cz http://bacula.nti.tul.cz/~jan.stebel

Více

11. Číselné a mocninné řady

11. Číselné a mocninné řady 11. Číselné a mocninné řady Aplikovaná matematika III, NMAF072 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2017/18 11.1 Základní pojmy Definice Necht {a n } C je posloupnost komplexních čísel. Pro m N položme s m = a 1 +

Více

POSLOUPNOSTI. 1. Najděte prvních pět členů posloupnosti (a n ) n=1, je-li a) a n = 1 2 (1 + ( 1)n ), b) a n = n + ( 1) n, c) a n = ( 1) n cos πn2

POSLOUPNOSTI. 1. Najděte prvních pět členů posloupnosti (a n ) n=1, je-li a) a n = 1 2 (1 + ( 1)n ), b) a n = n + ( 1) n, c) a n = ( 1) n cos πn2 POSLOUPNOSTI 1. Najděte prvních pět členů posloupnosti (a n ) n=1, je-li a) a n = 1 2 (1 + ( 1)n ), b) a n = n + ( 1) n, c) a n = ( 1) n cos πn2 n+1n, d) a n = n! n n 2. 2. Najděte předpis pro n-tý člen

Více

Přednáška 6, 7. listopadu 2014

Přednáška 6, 7. listopadu 2014 Přednáška 6, 7. listopadu 204 Část 3: nekonečné řady Základní definice. Nekonečná řada, krátce řada, je posloupnost reálných čísel (a n ) R uvedená v zápisu a n = a + a 2 + a 3 +..., spolu s metodou přiřazující

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

LEKCE10-RAD Otázky

LEKCE10-RAD Otázky Řady -ekv ne ŘADY ČÍSEL 1. limita posloupnosti (operace založená na vzdálenosti bodů) 2. supremum nebo infimum posloupnosti (operace založená na uspořádání bodů). Z hlavních struktur reálných čísel zbývá

Více

FUNKCE POJEM, VLASTNOSTI, GRAF

FUNKCE POJEM, VLASTNOSTI, GRAF FUNKCE POJEM, VLASTNOSTI, GRAF Zavedení pojmu funkce funkce Funkce f na množině D R je předpis, který každému číslu x z množiny D přiřazuje právě jedno reálné číslo y z množiny R. Množina D se nazývá definiční

Více

Funkce základní pojmy a vlastnosti

Funkce základní pojmy a vlastnosti Funkce základní pojm a vlastnosti Základ všší matematik LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺın společného

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet I. Úvod I.1. Množiny Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Značení. Symbol x A značí, že element x je prvkem množiny A. Značení x

Více

Vztah limity k aritmetickým operacím a uspořádání

Vztah limity k aritmetickým operacím a uspořádání Vztah limity k a uspořádání Miroslav Hušek UJEP Prohlížení Celý text je nejlépe čitelný v celoobrazovkovém módu. Toho docílíte stiskem kláves CTRL L. Doprovodný text V textu se užívají definice dle obvyklých

Více

Funkce základní pojmy a vlastnosti

Funkce základní pojmy a vlastnosti Funkce základní pojm a vlastnosti Základ všší matematik LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplín společného

Více

Bakalářská matematika I

Bakalářská matematika I 1. Funkce Diferenciální počet Mgr. Jaroslav Drobek, Ph. D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Bakalářská matematika I Některé užitečné pojmy Kartézský součin podrobnosti Definice 1.1 Nechť A,

Více

Nekonečné číselné řady. January 21, 2015

Nekonečné číselné řady. January 21, 2015 Nekonečné číselné řady January 2, 205 IMA 205 Příklad 0 = 0 + 0 +... + 0 +... =? n= IMA 205 Příklad n= n 2 + n = 2 + 6 + 2 +... + n 2 +... =? + n s = 2 s 2 = 2 3... s 3 = 3 4 IMA 205 Příklad (pokr.) =

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

Úvod základy teorie zobrazení

Úvod základy teorie zobrazení Úvod základy teorie zobrazení V přednášce se budeme zabývat diferenciálním a integrálním počtem funkcí více proměnných. Přednáška navazuje na přednášku atematická analýza 1 z prvního semestru. Proto se

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Základy teorie množin

Základy teorie množin 1 Základy teorie množin Z minula: 1. Cantorovu větu (x P(x)) 2. základní vlastnosti disjunktního sjednocení, kartézského součinu a množinové mocniny (z hlediska relací, ) 3. vztah P(a) a 2 4. větu (2 a

Více

Petr Hasil. c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 183

Petr Hasil. c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 183 Nekonečné řady Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy III c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 183 Obsah 1 Nekonečné číselné řady Základní pojmy Řady s nezápornými členy Řady s libovolnými

Více

Přednáška 9, 28. listopadu 2014 Část 4: limita funkce v bodě a spojitost funkce

Přednáška 9, 28. listopadu 2014 Část 4: limita funkce v bodě a spojitost funkce Přednáška 9, 28. listopadu 2014 Část 4: limita funkce v bodě a spojitost funkce Zápisem f : M R rozumíme, že je dána funkce definovaná na neprázdné množině M R reálných čísel, což je množina dvojic f =

Více

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Matematika 2 Úvod Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Studijní materiály web předmětu: aix-slx.upol.cz/ fiser St. Trávníček: Matematická analýza kag.upol.cz/travnicek/1-matan.

Více

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH V reálných situacích závisejí děje obvykle na více proměnných než jen na jedné (např. na teplotě i na tlaku), závislost na jedné proměnné je spíše výjimkou. OBECNOSTI Reálná funkce

Více

Číselné posloupnosti. H (å) a. a å

Číselné posloupnosti. H (å) a. a å Pokud napíšeme značku H a (ε), je třeba dát pozor, neboť značka je stejná u komplexního i u reálného okolí, ačkoliv jde o jinou množinu (reálné okolí je jen otevřený interval na reálné ose, komplexní zahrnuje

Více

2 Reálné funkce jedné reálné proměnné

2 Reálné funkce jedné reálné proměnné 2 Reálné funkce jedné reálné proměnné S funkcemi se setkáváme na každém kroku, ve všech přírodních vědách, ale i v každodenním životě. Každá situace, kd jsou nějaký jev nebo veličina jednoznačně určen

Více

Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení.

Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení. Předmět: MA4 Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení. Literatura: Kapitola 2 a)-c) a kapitola 4 a)-c) ze skript Karel Rektorys: Matematika 43, ČVUT,

Více

2. FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ

2. FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ 2. FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ Funkce 2.. Definice Říkáme, že na množině D reálných čísel je definována funkce f jedné reálné proměnné, je-li dán předpis, podle kterého je ke každému číslu x D přiřazeno právě

Více

Matematika I (KMI/PMATE)

Matematika I (KMI/PMATE) Přednáška první aneb Úvod do matematické analýzy Funkce a její vlastnosti Úvod do matematické analýzy Osnova přednášky pojem funkce definice funkce graf funkce definiční obor funkce obor hodnot funkce

Více

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE 3.1 Pojem zobrazení a funkce 2 3 Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic (x, y) A B,

Více

Úvod, základní pojmy, funkce

Úvod, základní pojmy, funkce Úvod, základní pojmy, funkce Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 1. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 69 Obsah 1 Matematická logika 2 Množiny 3 Funkce,

Více

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady.

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Číselné řady Definice (Posloupnost částečných součtů číselné řady). Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Definice (Součet číselné

Více

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou,

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou, Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 2. Reálná čísla, funkce reálné proměnné V této kapitole zavádíme množinu, na níž stojí celá matematická analýza:

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Matematika (KMI/PMATE)

Matematika (KMI/PMATE) Úvod do matematické analýzy Funkce a její vlastnosti Funkce a její vlastnosti Veličina Veličina - pojem, který popisuje kvantitativní (číselné) vlastnosti reálných i abstraktních objektů. Funkce a její

Více

1.3. Číselné množiny. Cíle. Průvodce studiem. Výklad

1.3. Číselné množiny. Cíle. Průvodce studiem. Výklad 1.3. Cíle Cílem kapitoly je seznámení čtenáře s axiomy číselných oborů a jejich podmnožin (intervalů) a zavedení nových pojmů, které nejsou náplní středoškolských osnov. Průvodce studiem Vývoj matematiky

Více

5. Limita a spojitost

5. Limita a spojitost 5. Limita a spojitost 5. Limita posloupnosti 5. Limita a spojitost Verze 16. prosince 2016 Diferenciální počet a integrální počet tvoří klasický základ Matematické analýzy. Diferenciální počet zkoumá lokální

Více

17. Posloupnosti a řady funkcí

17. Posloupnosti a řady funkcí 17. Posloupnosti a řady funkcí Aplikovaná matematika III, NMAF073 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2011/12 17.1 Stejnoměrná konvergence posloupnosti funkcí Definice Necht M je množina, f, f n : M R m, m, n N.

Více

7. Funkce jedné reálné proměnné, základní pojmy

7. Funkce jedné reálné proměnné, základní pojmy , základní pojmy POJEM FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ Reálná funkce f jedné reálné proměnné je funkce (zobrazení) f: X Y, kde X, Y R. Jde o zvláštní případ obecného pojmu funkce definovaného v přednášce. Poznámka:

Více

Relativní Eulerova funkce

Relativní Eulerova funkce MUNDUS SYMBOLICUS 25 (2017) Relativní Eulerova funkce J. Nečas Abstract. The article deals with the sequence of ratios between values of the Euler function of the natural number n and that number n. Klíčová

Více

0.1 Úvod do matematické analýzy

0.1 Úvod do matematické analýzy Matematika I (KMI/PMATE) 1 0.1 Úvod do matematické analýzy 0.1.1 Pojem funkce Veličina - pojem, který popisuje kvantitativní (číselné) vlastnosti reálných i abstraktních objektů. Příklady veličin: hmotnost

Více

Funkce a základní pojmy popisující jejich chování

Funkce a základní pojmy popisující jejich chování a základní pojmy ující jejich chování Pro zobrazení z reálných čísel do reálných čísel se používá termín reálná funkce reálné proměnné. 511 f bude v této části znamenat zobrazení nějaké neprázdné podmnožiny

Více

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Funkce monotonní 2/11 Věta: Necht je f spojitá a má derivaci na intervalu I. Potom platí (i) Je-li f (x) > 0 na I, je f rostoucí na I. (ii) Je-li f (x) 0 na I, je f neklesající

Více

0.1 Funkce a její vlastnosti

0.1 Funkce a její vlastnosti 0.1 Funkce a její vlastnosti Veličina - pojem, který popisuje kvantitativní (číselné) vlastnosti reálných i abstraktních objektů. Příklady veličin: hmotnost (m) čas (t) výše úrokové sazby v bance (i) cena

Více