Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1]"

Transkript

1 KAPITOLA 3: Limita a spojitost funkce [MA-8:P3.] 3. Úvod Necht je funkce f definována alespoň na nějakém prstencovém okolí bodu 0 R. Číslo a R je itou funkce f v bodě 0, jestliže pro každé okolí Ua) bodu a eistuje prstencové okolí P 0 ) bodu 0 takové, že P 0 ) Df) a pro všechna P 0 ) platí f) Ua). Píšeme f) = a, f) 0 a, f) a pro 0. Zápisy pomocí kvantifikátorů: f) = a Ua) P 0 ) R : P 0 ) f) Ua) ) 0 R, a R vlastní ita ve vlastním bodě ) f) = a ε > 0 δ > 0 R : 0 < 0 < δ f) a < ε ) 0 R, a = ± nevlastní ita ve vlastním bodě ) f) = + K R δ > 0 R : 0 < 0 < δ f) > K ) f) = K R δ > 0 R : 0 < 0 < δ f) < K ) 0 = ±, a R vlastní ita v nevlastním bodě ) + f) = a ε > 0 L R R : > L f) a < ε ) f) = a ε > 0 L R R : < L f) a < ε ) 0 = ±, a = ± nevlastní ita v nevlastním bodě ) + + f) = + K R L R R : > L f) > K ) f) = + K R L R R : < L f) > K ) f) = K R L R R : > L f) < K ) f) = K R L R R : < L f) < K ) Poznámka: Z definice ita nezávisí na hodnotě funkce v bodě 0, funkce nemusí být v 0 ani definována. Příklad 3., a) : Pomocí definice ukažte, že 2 2 ) = 2. Řešení: Máme f) = 2 2, Df) = R. Funkce je tedy definována na nějakém zde dokonce na každém) prstencovém okolí bodu a itu lze počítat. Mějme nyní dáno ε > 0 které určuje okolí U ε 2) bodu a = 2). Hledáme k němu δ ε > 0 určující prstencové okolí P δε ) bodu 0 = ) takové, že Bude-li pro nějaké δ > 0 platit < δ, pak bude f) U ε 2), kdykoliv P δε ), f) 2) = f) + 2 < ε, kdykoliv 0 < < δ ε. ) f) + 2 = = ) 2 = 2 < δ 2. Zvolíme-li tedy δ ε tak, že δ 2 ε = ε, tj. δ ε = ε, bude??) platit. Tím jsme dokázali, že 2 2 ) = 2.

2 [MA-8:P3.2] Necht je funkce f definována alespoň na nějakém pravém prstencovém okolí bodu 0 R. Řekneme, že a R je itou zprava funkce f v bodě 0, jestliže pro každé okolí Ua) bodu a eistuje pravé prstencové okolí P + 0 ) Df) bodu 0 takové, že pro všechna P + 0 ) platí Píšeme + 0 f) Ua). f) = a apod. též zkráceně f + 0 ) = a ). Analogicky definujeme itu zleva 0 f). Limitě f) říkáme oboustranná ita, itám + 0 f), 0 f) jednostranné ity. Vlastní ita zprava pomocí kvantifikátorů: f) = a Ua) P + 0 ) R : f) = a ε > 0 δ > 0 R : Podobně pro vlastní itu zleva a nevlastní ity zprava a zleva.) P + 0 ) f) Ua) ) 0 < 0 < δ }{{} 0 < < 0+δ f) a < ε ) Příklad 3., b) : Pomocí definice ukažte, že sin ) = +. Řešení: Máme f) = + sin, 0, ) Df), tedy funkce je definována na nějakém zde dokonce na každém) pravém prstencovém okolí bodu 0 a itu lze počítat. Mějme dáno K R které určuje okolí U K + ) bodu a = + ) a hledejme k němu δ K > 0 určující pravé prstencové okolí P + δ K 0) bodu 0 = 0) takové, že f) U K + ), kdykoliv P + δ K 0), f) > K, kdykoliv 0 < < δ K. 2) Zřejmě f) > pro všechna > 0. Tedy pro K lze volit δ K > 0 libovolně. Je-li δ kladné číslo, K >, pak pro všechna taková, že 0 < < δ, máme f) > δ. Zvolíme-li tedy např. δ K tak, že δ K = K, tj. δ K = K+, bude??) platit. Tím jsme dokázali, že sin ) = +. Věta 3.: Funkce má v bodě 0 R itu rovnou a právě tehdy, když má v 0 itu zleva i zprava a obě jsou rovny a. Podobně jako v Příkladu 3.,b) můžeme ukázat, že 0 neeistuje. + sin ) =. Tedy podle Věty sin ) Poznámka: Definici ity lze zobecnit a požadovat po bodu 0 pouze to, aby byl hromadným bodem Df), tj. aby každé jeho prstencové okolí P 0 ) mělo s Df) neprázdný průnik viz [P.5]). Podmínka,,f) Ua) pro všechna P 0 ) se pak nahradí podmínkou,,f) Ua) pro všechna P 0 ) Df). Takovéto zobecnění nám např. dovolí definovat itu posloupnosti, tj. funkce definované na množině přirozených čísel. Množina přirozených čísel neobsahuje prstencové okolí žádného bodu z R, má ale jeden hromadný bod, a to +. Limitu posloupnosti si nyní takto zavedeme. Vezmeme přitom v úvahu, že pro K R je P K + ) N = {n N n n 0 }, kde n 0 N je vhodné číslo. V případě ostatních funkcí budeme dál pro eistenci ity požadovat, aby funkce byla definována na nějakém P 0 ).) Řekneme, že a R je itou posloupnosti a n ) n=, jestliže pro každé okolí Ua) bodu a eistuje přirozené číslo n 0 takové, že pro všechna n N, n n 0 platí a n Ua). Píšeme a n = a, a n a, a n a pro n. Má-li posloupnost vlastní itu a, říkáme, že je konvergentní a že konverguje k a, má-li nevlastní itu + [ ], říkáme, že je divergentní a že diverguje k + [ k ].

3 Limita posloupnosti pomocí kvantifikátorů: a n = a Ua) n 0 N n N : n n0 a n Ua) ) [MA-8:P3.3] Příklad 3.2 : Uvažujme geometrickou posloupnost a n ) n= s prvním členem a = 2 3 a kvocientem q = 3. Ukažte, že pro posloupnost s n ) n=, kde s n = a a n, platí s n =. Řešení: Abychom ověřili, že ita této posloupnosti je rovna, potřebujeme ukázat, že k libovolnému zadanému číslu ε > 0 najdeme inde n 0 takový, že člen posloupnosti s n ) n= s tímto indeem i každý další se od liší méně než o ε. Mějme tedy dáno ε > 0 a zkoumejme rozdíl s n. Podle vzorce pro součet prvních n členů geometrické posloupnosti je s n = )n = )n 2 = ) n. 3 Tedy sn < ε právě tehdy, když 3 )n ) = 3 )n < ε, 3 3 tj. když 3 n > ε, což nastává právě pro čísla n > log ) 3 ε. To znamená, že pokud zvolíme číslo n0 N tak, že bude platit n 0 > log ) 3 ε, pak pro každé n n0 budeme mít s n < ε. Jinými slovy, kdykoliv sečteme minimálně prvních n 0 členů naší geometrické posloupnosti, bude se jejich součet od čísla lišit o méně než ε. Je-li a n ) n= posloupnost reálných čísel a k n ) n= rostoucí posloupnost přirozených čísel, pak posloupnost b n ) n=, kde b n = a kn pro n N, nazýváme vybranou poslopností z posloupnosti a n ) n= podposloupností posloupnosti a n ) n= ). Věta 3.2: Posloupnost má itu a právě tehdy, když každá z ní vybraná posloupnost má itu a. Věta 3.3 Heineova): Funkce f má v bodě 0 R itu rovnou a právě tehdy, když pro každou posloupnost y n ) n= Df) \ { 0 } takovou, že y n = 0, platí fy n) = a. Podobná tvrzení platí i pro ity zleva a zprava. Pro itu zleva uvažujeme posloupnosti y n) n= Df), 0), pro itu zprava posloupnosti y n) n= Df) 0, ). ) Příklad 3.3 : Ukažte, že funkce f) = cos, 0, nemá v bodě 0 = 0 itu zprava ani zleva. Řešení: Pro posloupnosti y n = 2nπ a z n = 2n+)π platí y n ) n=, z n ) n= Df) 0, ), y n 0, z n 0 pro n. Přitom pro každé n N je fy n ) = cos2nπ) =, fz n ) = cos2n + )π) =, takže fy n ) =, zatímco fz n ) =. Protože fy n ) fz n ), podle Heineovy věty cos neeistuje. Pro itu zleva stačí u posloupností y n ) n= a z n ) n= jen změnit znaménko, tj. uvažovat posloupnosti y n = 2nπ a z n = 2n+)π. Další postup je stejný jako u ity zprava. Podobně se dá ukázat, že Dirichletova funkce = pro Q ; = 0 pro Q viz konec odstavce 2. ) nemá dokonce ani v jednom bodě itu zprava nebo zleva. Řekneme, že funkce f je spojitá v bodě 0 Df), jestliže pro každé okolí Uf 0 )) hodnoty funkce f v bodě 0 eistuje okolí U 0 ) bodu 0 takové, že pro všechna U 0 ) Df) platí f) Uf 0 )). Analogicky definujeme také spojitost zleva a spojitost zprava funkce f v bodě 0 Df). Místo eistence okolí U 0) jen požadujeme eistenci jednostranného okolí U 0) resp. U + 0) s uvedenou vlastností. Pozorování: Jestliže je funkce f definovaná alespoň) na nějakém okolí bodu 0, pak je v bodě 0 spojitá právě tehdy, když má v bodě 0 itu rovnou f 0 ). Toto analogicky platí i pro spojitost zleva a zprava. Spojitost funkce pomocí kvantifikátorů: Uf 0 )) U 0 ) R : ε > 0 δ > 0 R : Podobně pro spojitost zprava a zleva.) U0 ) Df) f) Uf 0 )) ) Df) 0 < δ) f) f 0 ) < ε )

4 [MA-8:P3.4] Řekneme, že funkce f je spojitá na intervalu I, jestlliže je spojitá v každém jeho vnitřním bodě a spojitá z příslušné strany v těch krajních bodech intervalu I, které k němu patří. Řekneme, že funkce f je spojitá, jestliže je spojitá na každém podintervalu svého definičního oboru. Platí: Všechny elementární funkce uvedené ve 2. kapitole jsou spojité. 3.2 Věty o itách lokální vlastnosti) nebude-li dále řečeno jinak, je 0, a, b R ) Poznámka: Dále uvedené věty platí analogicky i pro jednostranné ity a ity posloupností pokud v dané situaci má smysl jednostranné ity nebo itu posloupnosti zkoumat). Pokud se ve větě mluví o eistenci prstencového okolí bodu 0 v našem případě 0 = ), na kterém má funkce nějakou vlastnost, v případě posloupnosti tomu odpovídá eistence indeu n N takového, že odpovídající vlastnost mají všechny členy posloupnosti s indeem n a větším. Věta 3.4: Limita funkce je určena jednoznačně. Tedy: Funkce f v bodě 0 bud itu nemá nebo ji tam má právě jednu. Věta 3.5 o zachování znaménka): Je-li f) = a, kde a > 0 [ a < 0 ], pak eistuje P 0 ) tak, že f) > 0 P 0 ) [ f) < 0 P 0 )]. Důkaz: Tvrzení dokážeme pro a < 0, pro a > 0 by se dokazovalo analogicky. Necht tedy 0 f) = a < 0. Z definice ity eistuje pro ε = a 2 = a 2 > 0 ) číslo δ > 0 takové, že kdykoliv platí 0 < 0 < δ, pak f) a < ε, a tedy f) < a + ε = a 2 < 0. To ale znamená, že pro každé P δ 0 ) je f) < 0. Věta 3.6 : Má-li funkce v bodě 0 vlastní itu, pak je na nějakém prstencovém okolí bodu 0 omezená. Věta 3.7 : Každá konvergentní posloupnost je omezená. Je-li tedy a n = a R, pak eistují reálná čísla K, L taková, že pro všechny její členy platí L a n K. Důkaz: Z definice ity posloupnosti pro ε = eistuje n 0 N takové, že pro všechna n N, n n 0 platí a < a n < a +. Členů posloupnosti s indey menšími než n 0 je konečně mnoho, takže z nich můžeme vybrat nejmenší a největší jejich hodnoty označíme L a K ; pro n 0 = položíme L = a, K = a + ). Pro všechny členy posloupnosti tak platí min{a, L } a n ma{a +, K }. Věta 3.8 : Je-li funkce f monotonní na inervalu a, b ), pak eistují Věta 3.9 : Každá monotonní posloupnost má itu. f) a a+ f). b Věta 3.0 o aritmetice it): Je-li f) = a, g) = b, pak f) ± g)) = a ± b, f) g)) = a b, f) g) = a b, kdykoliv je výraz na pravé straně definován.

5 Poznámka: Zřejmě platí: [MA-8:P3.5] 0 f) = a 0 f) a) = 0 použijeme větu o itě rozdílu na funkce f) a g) = a ) 0 Důsledek 3.: Necht u) v) v) = 0 u) f) neeistuje. Pak platí: = použijeme větu o itě podílu na funkce f) = a g) = u) v) ) a) Jestliže eistuje vlastní 0 g), pak neeistují 0 f) ± g)). b) Jestliže eistuje vlastní 0 g) 0, pak neeistují 0 f) g)), 0 f) g). Poznámka: V předchozím důsledku je podstatný předpoklad eistence vlastní ity funkce g. Uvažujme například funkce f) = sin 2 a g) =. Limita f) neeistuje. Funkce g v nekonečnu itu má, ale nevlastní - g) =. I když funkce f itu nemá, ita součtu obou funkcí v nekonečnu eistuje. Pro každé K R totiž platí f) + g)) = sin 2 + > K, kdykoliv > K. Tedy f) + g)) =. Poznámka: Pokud eistuje vlastní nenulová ita b funkce g v bodě 0 tj. 0 g) = b R\{0}), pak můžeme psát rovnost f)g) = b f), chápeme-li ji tak, že ita vlevo eistuje právě tehdy, když eistuje ita vpravo, a pokud ity eistují, jsou si rovny. Eistuje-li totiž 0 f) = a, pak je součin b a definován protože b R \ {0}) a rovnost platí podle věty o aritmetice it. Kdyby 0 f) neeistovala, pak by podle Důsledku 3. neeistovala ani ita vlevo. Důsledek 3.2: Jsou-li funkce f, g spojité v bodě 0, jsou v 0 je v 0 spojitá též funkce f g. spojité i funkce f + g, f g, f g. Je-li navíc g 0 ) 0, pak Věta 3.3:. a) Jestliže f) = ±, pak f) = 0. b) Jestliže f) = 0 a na nějakém P 0 ) je f) > 0, pak f) = +. Jestliže f) = 0 a na nějakém P 0 ) je f) < 0, pak f) =. 2. a) f) = 0 právě tehdy, když f) = 0. b) Jestliže f) = a, pak f) = a. 3. Jestliže f) = 0 a g je omezená na nějakém P 0 ), pak f) g) = a) Jestliže f g na nějakém P 0 ) a f) = a, g) = b, pak a b. tzv. itní přechod v nerovnosti) b) Jestliže f g na nějakém P 0 ) a f) = +, pak Jestliže f g na nějakém P 0 ) a f) =, pak g) = +. g) =. c) Jestliže f g h na nějakém P 0 ) a f) = h) = a, pak g) = a. tzv. věta o dvou policajtech; o sevření ) d) Jestliže f g na nějakém P 0 ) a g) = 0, pak f) = 0. Příklad 3.4: Ukažte, že 0 sin =. Příklad 3.5: Určete an pro a R. Řešení: a) a > V tomto případě máme a = + h, kde h > 0, tedy podle binomické věty = n { }}) { n a n = + h) n = + h + ) n h h n. 2

6 [MA-8:P3.6] Vynecháme-li v součtu všechny sčítance kromě druhého jde o kladná čísla), dostaneme a n > nh. Protože n +, h h > 0, je nh = +, a tedy podle Věty 3.3, 4 b) platí an = +. b) a = Tentokrát jde o konstantní posloupnost posloupnost samých jedniček), tedy c) 0 < a < V tomto případě je a už s využitím Věty 3.3, a) okamžitě dostáváme an =. = A >, tedy podle a) máme an = 0. d) a = 0 Zde jde opět o konstantní posloupnost tentokrát posloupnost samých nul), tedy an = 0. a n = A n = +. Odtud e) < a < 0 Nyní zřejmě máme a 0, ), a tedy podle c) je a n = a n = 0. Pomocí Věty 3.3, 2 a) tak dostáváme an = 0. f) a V tomto případě máme { b n = a2n = pro a =, pro a <, Protože jsme našli dvě posloupnosti b n ) n=, c n ) n= dostáváme z Věty 3.2, že tentokrát { pro a =, c n = a2n+ = pro a <. an vybrané z posloupnosti a n ) n=, které mají různé ity, neeistuje. Kdyby totiž ita celé posloupnosti eistovala a byla rovna A, museli by mít itu A i obě z ní vybrané posloupnosti. ) Shrnutí: an = + pro a > pro a = 0 pro a < neeistuje pro a Příklad 3.6: 5 n 5 3) n 3 n 5 n+2 = 5 n 5 5 ) 3 n ) 5 5 n ) 3 n ) = = 25 Věta 3.4 ita složené funkce): Jestliže f) = a, y a gy) = b a platí alespoň jedna z následujících podmínek: a) f) a na nějakém P 0 ), b) g je spojitá v a, pak ) g f ) = b. Poznámka: Pokud je vnitřní funkce f prostá, pak je podmínka a) ve větě o itě složené funkce vždy splněna. Funkce f totiž nabývá hodnoty a nejvýše v jednom bodě, a ten nemůže ležet ve všech P 0 ).

7 [MA-8:P3.7] Poznámka: Požadavek na splnění podmínky a) nebo b) ve Větě 3.4 nelze vynechat. Vezměme např. funkce f) = sin a gy) =. Platí sice y2 f) = 0 a gy) eistuje = + ), tyto + y 0 funkce ale nesplňují ani jednu z podmínek a), b) a g f)) pro ně neeistuje. Funkce g f totiž není + definována na žádném prstencovém okolí bodu +. Důsledek 3.5 spojitost složené funkce): Je-li funkce f spojitá v bodě 0 a funkce g spojitá v bodě f 0 ), pak je funkce g f spojitá v bodě 0. Příklad 3.7: Víte-li, že 0 e Řešení: což je totéž jako =, ukažte, že ln Podle poznámky za větou o aritmetice it 3.0 máme 0 e =, y 0 y e y =. = 0 ln + ) Položíme-li ve Větě 3.4 f) = ln = y y 0 pro ) a gy) = dostáváme okamžitě gf)) = Ve Větě 3.4 je splněna podmínka a), protože vnitřní funkce f ln =. je prostá.) =. y e y e y = e ln = ), Použijeme-li podruhé větu o itě složené funkce, tentokrát na funkce f) = + = y y pro 0, y = ) a gy) = ln y y, dostaneme 0 gf)) = 0 ln + ) =. Jako u předchozí ity můžeme Větu 3.4 použít, protože je vnitřní funkce prostá.) Funkce typu h) = f) ) g) Definiční obor: Nebude-li g konstantní, budeme pro jednoduchost vždy brát Dh) = Dg) { Df) f) > 0}. To proto, abychom mohli bez problémů používat pravidla pro počítání s mocninami např. 0 = 0 = 0 ) ) 0 ) nebo 2 = 6 /4 = 4) 2 ) /4 4) /2, protože výrazy vpravo nejsou definovány. ) Limita: Pro a > 0, α R je a α = e ln aα = e α ln a = ep α ln a), tedy ) g) f) = ep g) ln f) )). Protože je zde vnější funkce ep = e spojitá, dostáváme z Věty 3.4 o itě složené funkce, že pokud je g) ln f) ) ) g) = A, pak f) = epa) = e A kde zde značíme e + = +, e = 0 ). Předpokládejme nyní, že funkce f je kladná na nějakém P 0 ) a že eistují f) = a a g) = b. Pokud je definován součin ln a) b ln a zde má pro a {0, + } význam ln 0 =, ln+ ) = + ), pak z předešlého ) g) f) = e ln a) b = e ln a) b = a b. Věta o itě složené funkce nám tak v takovémto případě dovoluje získat itu funkce f) g) pouhým umocněním ity základu na itu eponentu. V případech, kdy součin ln a) b není definován, tj. u it typu 0 0, 0, ±, ale takovéto jednoduché dosazení it možné není.

8 Příklad 3.8: Ukažte, že pro h) = + ) je 0 h) = e. [MA-8:P3.8] Řešení: Zřejmě + > 0 pro všechna, ), D ) = R \ {0}, tedy funkce h je definovaná na nějakém prstencovém okolí nuly např. na P 0)) a má smysl uvedenou itu zkoumat. Máme h) = ep ln + )) = = ep ln+) ). Podle Příkladu 3.4 je ln+) ) 0 =. A to znamená, že 0 + = e = e. Příklad 3.9: Vyšetřete itu f) g), kde f) = e 4 0 a ) g) = 2, 2) g) = 6, 3) g) = 2, 4) g) = 3. Řešení: Zřejmě f > 0 na R \ {0}, a tedy funkce f g je definována na dokonce libovolném) prstencovém okolí nuly. ) Protože 0 =, máme 4 0 f) = 0. Dále ve všech případech je g) = 0. Jde tedy vždy o 0 itu typu 0 0. Přitom ln f) =, a tedy 4 ) f) g) = e 2 4 ) = e 2 = e = 0, ) f) g) = e 6 4 ) = e 2 = ) f) g) = e 2 4 ) = e 2 = e 0 =, e =, 4) f) g) = e 3 4 ) = e = e ± neeistuje Tedy přestože jsme definovali 0 0 =, nemůžeme to použít při výpočtu it nemáme větu, která by nám to dovolovala.) Vyjadřovat f g postupem z předchozí poznámky ovšem nebylo nutné. Mohli jsme využít toho, že e /4 ) g) = e /4 ) g).) Přehled některých užitečtých it Funkce: 0 sin = 0 ln + ) 0 0+ α = = e = ln = + ) = e 0 0 pro α > 0 pro α = 0 pro α < 0 α = pro α > 0 pro α = 0 0 pro α < 0 dále α, β > 0 ity těchto čtyř typů je nutné v testu či písemce vždy spočítat postup je uveden v kapitole 5) : ln ) α β = 0 typ 0+ β ln α = 0 typ ) α e ) β = 0 typ ) 0 ) e ) β α = 0 typ 0 ) Posloupnosti: an = n a = pro a > 0 n n = n n! = + + n) n = e Eulerovo číslo) viz skripta [JT-DIP] příklad pro a > pro a = 0 pro a < neeistuje pro a { n k 0 pro k R, a > a n = + pro k R, a 0, ) a n n! = 0 pro a R

9 Dodatky k itě posloupnosti [MA-8:P3.9] Věta 3.6 Bolzano-Weierstrass): Z každé omezené posloupnosti reálných čísel lze vybrat konvergentní podposloupnost. Věta 3.7: Z každé neomezené posloupnosti reálných čísel lze vybrat podposloupnost, která má nevlastní itu. Věta 3.8 Bolzano-Cauchyova podmínka): Posloupnost a n ) n= konverguje právě tehdy, když platí ε > 0 n 0 N n, m N : n, m n 0 a n a m < ε ). Pomocí této podmínky můžeme ukázat, že posloupnost má itu, i když nevíme, jaká by hodnota ity měla být. )

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné Přednáška 4 Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné V několika následujících přednáškách budeme studovat zobrazení jedné reálné proměnné f : X Y, kde X R a Y R k. Protože pro každé

Více

Spojitost a limita funkce

Spojitost a limita funkce Spojitost a ita funkce Okolí bodu Značení: a R ε > 0 označujeme O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a) \ {a} x a ε-ové

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Přednáška 5 Limita a spojitost funkce V této přednášce se konečně dostaneme k diferenciálnímu počtu funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální počet se v podstatě zabývá lokálním chováním funkce v daném

Více

Limita a spojitost LDF MENDELU

Limita a spojitost LDF MENDELU Limita a spojitost Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Limita posloupnosti a funkce

Limita posloupnosti a funkce Limita posloupnosti a funkce Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy I c Petr Hasil (MUNI) Limita posloupnosti a funkce MA I (M1101) 1 / 90 Obsah 1 Posloupnosti reálných čísel Úvod Limita posloupnosti

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

7B. Výpočet limit L Hospitalovo pravidlo

7B. Výpočet limit L Hospitalovo pravidlo 7B. Výpočet it L Hospitalovo pravidlo V prai často potřebujeme určit itu výrazů, které vzniknou operacemi nebo složením několika spojitých funkcí. Většinou pomohou pravidla typu ita součtu násobku, součinu,

Více

1. Posloupnosti čísel

1. Posloupnosti čísel 1. Posloupnosti čísel 1.1. Posloupnosti a operace s nimi Definice 1.1 Posloupnost reálných čísel ( = reálná posloupnost ) je zobrazení, jehož definičním oborem je množina N a oborem hodnot je nějaká podmnožina

Více

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Okolí bodu 2/20 Značení: a R, ε > 0 O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a)

Více

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou 4 Cíle Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou funkce, jejichž ita v bodě 0 je rovna funkční hodnotě v tomto bodě Seznámíme se s vlastnostmi takových funkcí

Více

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Limita funkce FIT ČVUT v Praze 3.týden (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Definice funkce. Zobrazení (f, D f ), jehož definiční obor D f i obor hodnot H f je podmnožinou množiny reálných čísel, se nazývá

Více

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R...

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R... Kapitola 1 Úvod 1.1 Značení N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Z... celá čísla ( 3, 2, 1, 0, 1, 2,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) q R... reálná čísla C... komplexní čísla 1.2 Výroky -

Více

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI 2.1 Zobrazení 2 Definice 1. Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Zobrazení množiny A do množiny B je definováno jako množina F uspořádaných dvojic (x, y A B, kde ke každému

Více

f(c) = 0. cn pro f(c n ) > 0 b n pro f(c n ) < 0

f(c) = 0. cn pro f(c n ) > 0 b n pro f(c n ) < 0 KAPITOLA 5: Spojitost a derivace na intervalu [MA-8:P5] 5 Funkce spojité na intervalu Věta 5 o nulách spojité funkce: Je-li f spojitá na uzavřeném intervalu a, b a fa fb < 0, pak eistuje c a, b tak, že

Více

Posloupnosti a jejich limity

Posloupnosti a jejich limity KMA/MAT Přednáška č. 7, Posloupnosti a jejich ity 5. listopadu 203 Motivační příklady Prozkoumejme, zatím laicky, následující posloupnosti: Posloupnost, 4, 9,..., n 2,... : Hodnoty rostou nade všechny

Více

5. Limita funkce a spojitost strana 1/5 2018/KMA/MA1/přednášky. Definice 5.1. Mějme funkci f : D R a bod x 0 R.

5. Limita funkce a spojitost strana 1/5 2018/KMA/MA1/přednášky. Definice 5.1. Mějme funkci f : D R a bod x 0 R. 5. Limita funkce a spojitost strana 1/5 2018/KMA/MA1/přednášky Definice 5.1. Mějme funkci f : D R a bod 0 R. a) Číslo c R je částečná ita funkce f v bodě 0, pokud eistuje posloupnost ( n ) taková, že platí

Více

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel Matematická analýza IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel na množině R je definováno: velikost (absolutní hodnota), uspořádání, aritmetické operace; znázornění:

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 16. ledna 2009

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 16. ledna 2009 Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů. Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 3 5 Celkem bodů Bodů 8

Více

Přednáška 6, 6. listopadu 2013

Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Kapitola 2. Posloupnosti a řady funkcí. V dalším jsou f, f n : M R, n = 1, 2,..., reálné funkce jedné reálné proměnné definované na (neprázdné) množině M R. Co to znamená,

Více

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE PŘEDNÁŠKA 5 LIMITA A SPOJITOST FUNKCE 5.1 Spojitost funkce 2 Řekneme, že funkce f(x) je spojitá v bodě a D f, jestliže ke každému ε > 0 existuje δ > 0 takové, že pro každé x (a δ, a + δ) D f platí nerovnost:

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech 1. července 2008 1 Funkce v R n Definice 1 Necht n N a D R n. Reálnou funkcí v R n (reálnou funkcí n proměnných) rozumíme zobrazení

Více

Riemannův určitý integrál

Riemannův určitý integrál Riemannův určitý integrál 1. Motivační příklad Příklad (Motivační příklad pro zavedení Riemannova integrálu). Nechť,. Vypočtěme obsah vybarvené oblasti ohraničené grafem funkce, osou a svislými přímkami

Více

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že KAPITOLA 1: Reálná čísla [MA1-18:P1.1] 1.1. Číselné množiny Přirozená čísla... N = {1,, 3,...} nula... 0, N 0 = {0, 1,, 3,...} = N {0} Celá čísla... Z = {0, 1, 1,,, 3,...} Racionální čísla... { p } Q =

Více

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Martina Šimůnková, 6. listopadu 205 Učební tet k předmětu Matematická analýza pro studenty FP TUL Značení a terminologie R značí množinu reálných čísel, rozšířenou

Více

30. listopadu Derivace. VŠB-TU Ostrava. Dostupné: s1a64/cd/index.htm.

30. listopadu Derivace. VŠB-TU Ostrava. Dostupné:   s1a64/cd/index.htm. KMA/MAT1 Přednáška a cvičení č. 11 30. listopadu 2017 [KS] Jaromír Kuben Petra Šarmanová: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. VŠB-TU Ostrava. Dostupné: http://homel.vsb.cz/ s1a64/cd/inde.htm. 1

Více

Zobecněný Riemannův integrál

Zobecněný Riemannův integrál Zobecněný Riemannův integrál Definice (Zobecněný Riemannův integrál). Buď,,. Nechť pro všechna existuje určitý Riemannův integrál. Pokud existuje konečná limita, říkáme, že zobecněný Riemannův integrál

Více

Přednáška 3: Limita a spojitost

Přednáška 3: Limita a spojitost 3 / 1 / 17, 1:38 Přednáška 3: Limita a spojitost Limita funkce Nejdříve je potřeba upřesnit pojmy, které přesněji popisují (topologickou) strukturu množiny reálných čísel, a to zejména pojem okolí 31 Definice

Více

5. Limita a spojitost

5. Limita a spojitost 5. Limita a spojitost 5. Limita posloupnosti 5. Limita a spojitost Verze 16. prosince 2016 Diferenciální počet a integrální počet tvoří klasický základ Matematické analýzy. Diferenciální počet zkoumá lokální

Více

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady.

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Číselné řady Definice (Posloupnost částečných součtů číselné řady). Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Definice (Součet číselné

Více

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky Matematika III Řady Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská Ústav matematiky Přednášky ZS 202-203 Obsah Číselné řady. Součet nekonečné řady. Kritéria konvergence 2 Funkční řady. Bodová konvergence.

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 2. prosince 2014 Předmluva

Více

V této kapitole si zobecníme dříve probraný pojem limita posloupnosti pro libovolné funkce.

V této kapitole si zobecníme dříve probraný pojem limita posloupnosti pro libovolné funkce. Kapitola 7 Limita funkce V této kapitole budeme studovat pojem ita funkce, který lze zařadit mezi základní pojmy matematiky, speciálně pak matematické analýzy Využití ity funkce je široké Pomocí ity lze

Více

0.1 Úvod do matematické analýzy

0.1 Úvod do matematické analýzy Matematika I (KMI/PMATE) 1 0.1 Úvod do matematické analýzy 0.1.1 Limita a spojitost funkce Lineární funkce Lineární funkce je jedna z nejjednodušších a možná i nejpoužívanějších funkcí. f(x) = kx + q D(f)

Více

Přednáška 9, 28. listopadu 2014 Část 4: limita funkce v bodě a spojitost funkce

Přednáška 9, 28. listopadu 2014 Část 4: limita funkce v bodě a spojitost funkce Přednáška 9, 28. listopadu 2014 Část 4: limita funkce v bodě a spojitost funkce Zápisem f : M R rozumíme, že je dána funkce definovaná na neprázdné množině M R reálných čísel, což je množina dvojic f =

Více

2. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

2. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE . LIMITA A SPOJITOST FUNKCE Průvodce studiem Funkce y = je definována pro ( ) (>. Z grafu funkce (obr. 3) a z tabulky (a) je vidět že čím více se hodnoty blíží k -3 tím více se funkční hodnoty blíží ke

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Spojitost funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Spojitost funkce Matematická analýza pro informatiky I. 6. přednáška Spojitost funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 18. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

9. Limita a spojitost

9. Limita a spojitost OKOLÍ BODU, VNITŘNÍ A HRANIČNÍ BOD Okolí bodu a je libovolný interval (a r, a + r), kde r > 0; značí se O(a, r), případně jen O(a) (obr. 9..). Číslo r se nazývá poloměr okolí. O(a, r) 0 a r a a + r Obrázek

Více

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018 Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost May 26, 2018 Definice (Okolí bodu) Okolím bodu a R (také ε- okolím) rozumíme množinu U(a, ε) = {x R; x a < ε} = (a ε, a + ε), bod a se nazývá střed okolí a

Více

LIMITA FUNKCE, SPOJITOST FUNKCE

LIMITA FUNKCE, SPOJITOST FUNKCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA LIMITA FUNKCE, SPOJITOST FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

1 Posloupnosti a řady.

1 Posloupnosti a řady. 1 Posloupnosti a řady. 1.1 Posloupnosti reálných čísel. Definice 1.1: Posloupností reálných čísel nazýváme zobrazení f množiny N všech přirozených čísel do množiny R všech reálných čísel. Pokud nemůže

Více

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Funkce a limita Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16 Matematika 1 3. přednáška 1 Derivace 2 Vlastnosti a použití 3. přednáška 6.10.2009) Matematika 1 1 / 16 1. zápočtový test již během 2 týdnů. Je nutné se něj registrovat přes webové rozhraní na https://amos.fsv.cvut.cz.

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Limita posloupnosti (I)

Matematická analýza pro informatiky I. Limita posloupnosti (I) Matematická analýza pro informatiky I. 3. přednáška Limita posloupnosti (I) Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 25. února 2011 tomecek@inf.upol.cz

Více

Číselné posloupnosti

Číselné posloupnosti Číselné posloupnosti Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 43 Pojem posloupnosti Každé zobrazení N do R nazýváme číselná posloupnost. 1 a 1, 2 a 2, 3 a

Více

Spojitost funkce. Kapitola 8. ale kromě toho zajímá, jestli daný experiment probíhal kontinuálně, nebo nastaly. Intuitivní představy o pojmu spojitost

Spojitost funkce. Kapitola 8. ale kromě toho zajímá, jestli daný experiment probíhal kontinuálně, nebo nastaly. Intuitivní představy o pojmu spojitost Kapitola 8 Spojitost funkce V následující kapitole se budeme zabývat tzv. spojitostí funkce a to, jak spojitostí v bodě, tak spojitostí na množině. S pojmem spojitosti se dále váží pojmy jako je okolí

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce Matematická analýza pro informatiky I. 5. přednáška Limita funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 18. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015 Posloupnosti a řady Přednáška 5 28. listopadu 205 Obsah Posloupnosti 2 Věty o limitách 3 Řady 4 Kritéria konvergence 5 Absolutní a relativní konvergence 6 Operace s řadami 7 Mocninné a Taylorovy řady Zdroj

Více

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je Derivace funkce a jej geometrický význam Je dána funkce f) 3 6 + 9 + a naším úkolem je určit směrnici tečny v bodě [; f)] Pro libovolné lze směrnici sečny danou body [; f)] a [; f)] spočítat jako f) f)

Více

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x.

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x. 1 LIMITA FUNKCE 1. 1 Definice funkce Pravidlo f, které každému z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné. Píšeme y f ( ) Někdy používáme i jiná písmena argument (nezávisle

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

Reálné posloupnosti 1. Reálné posloupnosti

Reálné posloupnosti 1. Reálné posloupnosti Reálné posloupnosti Reálné posloupnosti Intervaly otevřený interval (a, b) = {x R, a < x < b}; polouzavřený interval (a, b = {x R, a < x b}; uzavřený interval a, b = {x R, a x b}; otevřený neomezený interval

Více

Určete (v závislosti na parametru), zda daný integrál konverguje, respektive zda konverguje. dx = t 1/α 1 dt. sin x α dx =

Určete (v závislosti na parametru), zda daný integrál konverguje, respektive zda konverguje. dx = t 1/α 1 dt. sin x α dx = . cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/ kytaristka@gmail.com Teorie Věta 1 (Abelovo-Dirichletovo kritérium konveregnce Newtonova integrálu). Necht a R, b R a necht a < b. Necht f : [a, b) R je

Více

prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. BI-ZMA ZS 2009/2010

prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. BI-ZMA ZS 2009/2010 Věty o přírustku funkce prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze c Čestmír Burdík, Edita Pelantová 2009 Základy matematické

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

Pojem limity funkce charakterizuje chování funkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých funkce není definovaná. platí. < ε.

Pojem limity funkce charakterizuje chování funkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých funkce není definovaná. platí. < ε. LIMITA FUNKCE Pojem ity unkce charakterizuje chování unkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých unkce není deinovaná Zápis ( ) L Přesněji to vyjadřuje deinice: znamená, že pro

Více

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu 22- a3b2/df.te. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, ita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu. Určete definiční obor funkce a proveďte klasifikaci bodů z R 2 vzhledem k a rozhodněte

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

( + ) ( ) f x x f x. x bude zmenšovat nekonečně přesný. = derivace funkce f v bodě x. nazýváme ji derivací funkce f v bodě x. - náš základní zápis

( + ) ( ) f x x f x. x bude zmenšovat nekonečně přesný. = derivace funkce f v bodě x. nazýváme ji derivací funkce f v bodě x. - náš základní zápis 1.. Derivace elementárních funkcí I Předpoklad: 1 Shrnutí z minulé hodin: Chceme znát jakým způsobem se mění hodnot funkce f ( f ( + f ( přibližná hodnota změn = přesnost výpočtu se bude zvětšovat, kdž

Více

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 66 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné I. 5. Vyšetřování průběhu funkce Monotonie a lokální etrémy Důsledek. Nechť má funkce f) konečnou derivaci na intervalu I. Je-li f ) > 0 pro každé I, pak

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce Matematická analýza pro informatiky I. 7. přednáška Derivace funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 31. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

VII. Limita a spojitost funkce

VII. Limita a spojitost funkce VII. Limita a spojitost funkce VII.1. Limita funkce Úvodní poznámky: Limita funkce f v bodě c R hodnota a R, k níž se přibližují hodnoty f(x), jestliže x se blíží k hodnotě c; funkce f nemusí být definovaná

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Teorie. kunck6am/ (a) lim. x x) lim x ln ) = lim. vnitřní funkce: lim x. = lim. lim. ln(1 + y) lim = 1,

Teorie.   kunck6am/ (a) lim. x x) lim x ln ) = lim. vnitřní funkce: lim x. = lim. lim. ln(1 + y) lim = 1, 8. cvičení http://web.natur.cuni.cz/ kunck6am/ Teorie Příklady. Spočtěte ity a) + ) vnitřní funkce: + ) e ln+ ) ln + ) ln + ), nebot další vnitřní funkce b) c) a ln + y) 0 y 0. podmínka P, g) 0 pro 0,

Více

Přednáška 6, 7. listopadu 2014

Přednáška 6, 7. listopadu 2014 Přednáška 6, 7. listopadu 204 Část 3: nekonečné řady Základní definice. Nekonečná řada, krátce řada, je posloupnost reálných čísel (a n ) R uvedená v zápisu a n = a + a 2 + a 3 +..., spolu s metodou přiřazující

Více

Limita ve vlastním bodě

Limita ve vlastním bodě Výpočty it Definice (a případné věty) jsou z knihy [] příklady z [] [] a []. Počítám u zkoušky dvacátou itu hlavu mám dávno už do čista vymytu papír se značkami skvěje z čela mi pot v proudech leje než

Více

Označení derivace čárkami, resp. římskými číslicemi, volíme při nižším řádu derivace, jinak užíváme horní index v závorce f (5), f (6),... x c g (x).

Označení derivace čárkami, resp. římskými číslicemi, volíme při nižším řádu derivace, jinak užíváme horní index v závorce f (5), f (6),... x c g (x). 9 Využití derivace 9.1 Derivace vyšších řádů Definice 1. Nechť funkce má derivaci v nějakém okolí bodu c D(f). Nechť funkce ϕ() =f () máderivacivboděc. Pak hodnotu ϕ (c) nazýváme derivací 2. řádu (2. derivací)

Více

MATEMATIKA I DIFERENCIÁLNÍ POČET I FAKULTA STAVEBNÍ MODUL BA01 M05, GA01 M04 LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

MATEMATIKA I DIFERENCIÁLNÍ POČET I FAKULTA STAVEBNÍ MODUL BA01 M05, GA01 M04 LIMITA A SPOJITOST FUNKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL BA0 M05, GA0 M04 DIFERENCIÁLNÍ POČET I LIMITA A SPOJITOST FUNKCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 0 Typeset

Více

f konverguje a g je omezená v (a, b), pak také konverguje integrál b a fg. Dirichletovo kritérium. Necht < a < b +, necht f : [a, b) R je funkce

f konverguje a g je omezená v (a, b), pak také konverguje integrál b a fg. Dirichletovo kritérium. Necht < a < b +, necht f : [a, b) R je funkce 1. cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/ kytaristka@gmail.com Teorie Abelovo kritérium. Necht < a < b +, necht f : [a, b) R je funkce spojitá na [a, b) a funkce g : [a, b) R je na [a, b) spojitá

Více

Management rekreace a sportu. 10. Derivace

Management rekreace a sportu. 10. Derivace Derivace Derivace Před mnoha lety se matematici snažily o obecné vyřešení úlohy, jak sestrojit tečnu k dané křivce a také yzici zápolili s problémem určení rychlosti nerovnoměrného pohybu K zásadnímu obratu

Více

To je samozřejmě základní pojem konvergence, ale v mnoha případech je příliš obecný a nestačí na dokazování některých užitečných tvrzení.

To je samozřejmě základní pojem konvergence, ale v mnoha případech je příliš obecný a nestačí na dokazování některých užitečných tvrzení. STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE Zatím nebylo v těchto textech věnováno příliš pozornosti konvergenci funkcí, at jako limita posloupnosti nebo součet řady. Jinak byla posloupnosti funkcí nebo řady brána jako. To

Více

Konvergence kuncova/

Konvergence  kuncova/ Konvergence http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/ kytaristka@gmail.com Příklady.. 3. 3 + d Konverguje - u je funkce spojitá, u srovnáme s /. e d Konverguje - na intervalu [, ] je funkce spojitá, na intervalu

Více

1) Spočítejte limitu pomocí l Hospitalova pravidla, pokud selˇze, spočítejte ji klasicky:

1) Spočítejte limitu pomocí l Hospitalova pravidla, pokud selˇze, spočítejte ji klasicky: Příklady k desátému cvičení ) Spočítejte itu pomocí l Hospitalova pravidla pokud selˇze spočítejte ji klasicky:. 2. 3.. 5 + 3 2 8 π π sin 2 + ln(cos(3)) 3 2) Upravte na zlomek a pouˇzijte l Hospitalovo

Více

3. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

3. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE 3. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE Okolí reálného čísla a 3.1. Deinice Okolím reálného čísla a nazýváme otevřený interval a, a, kde je libovolné kladné číslo. Je to tedy množina reálných čísel x, která vyhovují

Více

Přednáška 11, 12. prosince Část 5: derivace funkce

Přednáška 11, 12. prosince Část 5: derivace funkce Přednáška 11, 12. prosince 2014 Závěrem pasáže o spojitých funkcích zmíníme jejich podtřídu, lipschitzovské funkce, nazvané podle německého matematika Rudolfa Lipschitze (1832 1903). Fukce f : M R je lipschitzovská,

Více

f( x) x x 4.3. Asymptoty funkce Definice lim f( x) =, lim f( x) =, Jestliže nastane alespoň jeden z případů

f( x) x x 4.3. Asymptoty funkce Definice lim f( x) =, lim f( x) =, Jestliže nastane alespoň jeden z případů 3 Výklad Definice 3 Jestliže nastane alespoň jeden z případů lim =, lim =, + + lim =, lim =, kde ( D ), pak říkáme, že přímka = je asymptotou funkce f() v bodě f Jestliže lim ( k q) =, resp lim ( k q)

Více

Obsah. Derivace funkce. Petr Hasil. L Hospitalovo pravidlo. Konvexnost, konkávnost a inflexní body Asymptoty

Obsah. Derivace funkce. Petr Hasil. L Hospitalovo pravidlo. Konvexnost, konkávnost a inflexní body Asymptoty Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy I c Petr Hasil (MUNI) MA I (M0) / 46 Obsah Základní vlastnosti derivace Geometrický význam derivace Věty o střední hodnotě L Hospitalovo pravidlo 2 Etrémy Konvenost,

Více

Diferencovatelné funkce

Diferencovatelné funkce Přednáška 5 Diferencovatelné funkce Jak jsme se zmínili v minulé přednášce, je lavní myšlenkou diferenciálnío počtu naradit danou funkci y = f) v okolí bodu a polynomem V této přednášce se budeme podrobně

Více

9. Limita a spojitost funkce

9. Limita a spojitost funkce Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 9. Limita a spojitost funkce OKOLÍ BODU, VNITŘNÍ A HRANIČNÍ BOD Okolí bodu a je libovolný interval (a r, a r), kde r > 0; značí se O (a,

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základ matematik pro FEK 7. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 06/07 Blanka Šedivá (KMA) Základ matematik pro FEK zimní semestr 06/07 / 5 Jednostranné limit Definice: Vlastní limita ve vlastním

Více

INTEGRÁLY S PARAMETREM

INTEGRÁLY S PARAMETREM INTEGRÁLY S PARAMETREM b a V kapitole o integraci funkcí více proměnných byla potřeba funkce g(x) = f(x, y) dy proměnné x. Spojitost funkce g(x) = b a f(x, y) dy proměnné x znamená vlastně prohození limity

Více

2.7. Průběh funkce. Vyšetřit průběh funkce znamená určit (ne nutně v tomto pořadí): 1) Definiční obor; sudost, lichost; periodičnost

2.7. Průběh funkce. Vyšetřit průběh funkce znamená určit (ne nutně v tomto pořadí): 1) Definiční obor; sudost, lichost; periodičnost .7. Průběh unkce Všetřit průběh unkce znamená určit ne nutně v tomto pořadí: deiniční obor; sudost, lichost; periodičnost, interval spojitosti a bod nespojitosti, průsečík grau unkce s osami, interval,

Více

Číselné posloupnosti. H (å) a. a å

Číselné posloupnosti. H (å) a. a å Pokud napíšeme značku H a (ε), je třeba dát pozor, neboť značka je stejná u komplexního i u reálného okolí, ačkoliv jde o jinou množinu (reálné okolí je jen otevřený interval na reálné ose, komplexní zahrnuje

Více

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y = 0.1 Diferenciální počet Je částí infinitezimálního počtu, což je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si

Více

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice I. Funkce dvou a více reálných proměnných 1. Úvod Značení: V textu budeme používat označení: N pro množinu všech přirozených čísel; R pro množinu všech reálných čísel; R n pro množinu všech uspořádaných

Více

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Matematika 2 Úvod Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Studijní materiály web předmětu: aix-slx.upol.cz/ fiser St. Trávníček: Matematická analýza kag.upol.cz/travnicek/1-matan.

Více

2.6. Limita funkce. Nechť c R jevnitřnínebokrajníbodintervaludefiničníhooborufunkce

2.6. Limita funkce. Nechť c R jevnitřnínebokrajníbodintervaludefiničníhooborufunkce 2.6. Limita funkce Nechť c R jevnitřnínebokrajníbod intervalu definičního oboru funkce f.(funkce v něm může, ale nemusí být definovaná.) Jestliže vzorům x blízkým bodu c, ale různýmod c, (tedy x (c d,

Více

7. Funkce jedné reálné proměnné, základní pojmy

7. Funkce jedné reálné proměnné, základní pojmy , základní pojmy POJEM FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ Reálná funkce f jedné reálné proměnné je funkce (zobrazení) f: X Y, kde X, Y R. Jde o zvláštní případ obecného pojmu funkce definovaného v přednášce. Poznámka:

Více

2. přednáška 8. října 2007

2. přednáška 8. října 2007 2. přednáška 8. října 2007 Konvergence v metrických prostorech. Posloupnost bodů (a n ) M v metrickém prostoru (M, d) konverguje (je konvergentní), když v M existuje takový bod a, že lim n d(a n, a) =

Více

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta. 1 Implicitní funkce Implicitní funkce nejsou funkce ve smyslu definice, že funkce bodu z definičního oboru D přiřadí právě jednu hodnotu z oboru hodnot H. Přesnější termín je funkce zadaná implicitně.

Více

Definice derivace v bodě

Definice derivace v bodě Definice derivace v bodě tgϕ = f ( ) f () f () : = tgϕ = lim f f () tgϕ = f f () Obecně: f f f ( ) ( ) : = lim f ( + h) f f : = lim h h Derivace zleva (zprava): f ( ) : = lim f f ( ) f ( ) : = lim + +

Více

1 Topologie roviny a prostoru

1 Topologie roviny a prostoru 1 Topologie roviny a prostoru 1.1 Základní pojmy množin Intervaly a okolí Intervaly v rovině nebo prostoru jsou obdélníky nebo hranoly se stranami rovnoběžnými s osami souřadnic. Podmnožiny intervalů se

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 3. Metrické prostory

Texty k přednáškám z MMAN3: 3. Metrické prostory Texty k přednáškám z MMAN3: 3. Metrické prostory 3. července 2012 1 Metrika na množině, metrický prostor Pojem vzdálenosti dvou reálných (komplexních) čísel, nebo bodů v rovině či prostoru je známý ze

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť.

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť. Přednáška 3, 19. října 2015 Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť X i = M i I je jeho pokrytí otevřenými

Více

Posloupnosti a řady. a n+1 = a n + 4, a 1 = 5 a n+1 = a n + 5, a 1 = 5. a n+1 = a n+1 = n + 1 n a n, a 1 = 1 2

Posloupnosti a řady. a n+1 = a n + 4, a 1 = 5 a n+1 = a n + 5, a 1 = 5. a n+1 = a n+1 = n + 1 n a n, a 1 = 1 2 Vlastnosti posloupností 90000680 (level ): Je dána posloupnost (an + b), ve které platí, že a = a a 4 = 8. Potom: Posloupnosti a řady 900006807 (level ): Které z čísel 5, 5, 8, 47 není členem posloupnosti

Více

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu Úvod Diferenciální počet více proměnných verze.3 Následující text popisuje základy diferenciálního počtu více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na Univerzitě Hradec Králové

Více