Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP"

Transkript

1 Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální práce je mžné získat minimálně tříletým pmaturitním studiem. Tent typ vzdělání je mžné v sučasné dbě získat studiem na vyšších dbrných šklách a studiem bakalářských neb magisterských prgramů vyských škl. Kncepce minimálníh standardu vzdělávání v sciální práci dále předpkládá, že vedle becně akceptvanéh minima škly studentům nabízejí specificku část svéh studijníh prgramu. V zájmu zajištění průhlednsti vztahu mezi disciplínami, které jsu dány minimálním standardem, a sbitým prfilem jedntlivých škl je třeba, aby každá škla sciální práce deklarvala své specifické zaměření v prfilu abslventa. V suladu s míněním statních klegů navrhujeme, aby studijní prgramy, které usilují akreditaci studia sciální práce závazně zavedly následující becné disciplíny pr první fázi nejméně tříletéh pmaturitníh studia: 1. Filzfie a etika. Pjetí filsfie Předmět filsfie uvádí d filsfickéh myšlení způsbem umžňujícím hlubší prniknutí d pvahy vztahu člvěka a světa, vztahu člvěka k člvěku, tedy i d hlubší pvahy sciální práce, jejíh splečenskéh rzměru a zaměření na člvěka. Prstřednictvím vybraných témat seznamuje studenty s filsfickými prblémy, které mají význam pr terii i praxi sciální práce a umžní jim získat kritický náhled na zavedené kncepce. Předmět rvněž ukazuje studentům smysl filsfickéh tázání becně a přivádí je k hlubšímu prmýšlení cílů sciální práce ve vztahu k vlastnímu živtnímu pstji. Pjetí etika Předmět etika uvádí d becné etiky jak d jedné z filsfických disciplín a výrazně ji dplňuje prfesní rzměr a aplikace na knkrétní etické prblémy typické pr sciální práci. Předmět nabízí studentům mžnst reflektvat vlastní hdnty a pstje ve srvnání s hdntami prfesníh rámce sciální práce a infrmvaně přistupvat k řešení etických prblémů a dilemat z blasti praxe sciální práce. Tím předmět přispívá k mravní kmpetenci v sbním a prfesním živtě. Cíle filsfie Cílem předmětu filsfie je umžnit studentům svjit si kritické myšlení na základě vybraných témat evrpské filsfické tradice a reflektvat vlastní pstje se zřetelem k jejich uplatnění v praxi. Cíle etika Cílem předmětu etika je vést studenta k rzeznání etických prblémů, které praxe přináší, ke schpnsti specifikvat a frmulvat důvdněné cesty k jejich řešení a ke kritické rientaci

2 v etických kdexech a lidskprávních dkumentech. Vést ke schpnsti reflektvat chvání, jednání, pstje, mtivy a pvahu institučníh či strukturálníh rámce z hlediska mrální kvality. Kmpetence filsfie Student rzumí tmu, v čem spčívá filsfický phled na svět, má elementární přehled základních etapách evrpské filsfie v kntextu kulturně histrickéh vývje. Dkáže charakterizvat hlavní filsfické prblémy a pjmy, které mají vztah k člvěku a k sciálněplitickým tématům. Student je schpen rzeznat frmální správnst jednduchých argumentací, vystihnut jejich předpklady a závěry a aplikvat tut schpnst v praxi. Kmpetence etika Student rzumí tmu, v čem spčívá etická reflexe, etický prblém či dilema. Je schpen reflektvat prfesní i sbní hdntvu rientaci, psudit rzličná výchdiska různých hdntvě pstavených etických přístupů a identifikvat je v příslušných právních, lidskprávních a prfesních dkumentech. Orientuje se v hlavních etických teriích a jejich aplikacích na knkrétní příklady. Je s t zhlednit etické aspekty při hledání zdpvědnéh rzhdnutí a jednání. Obsahy filsfie Pjem filsfie Klíčvé tázky a prblémy evrpské filsfie, se zvláštním přihlédnutím k prblematice sciální práce (např. filsfické tázání z blasti metafyziky, filsfie pznání, lgiky, estetiky, filsfie nábženství) Vybrané tázky filsfické antrplgie (např.: člvěk jak sba, těl, duše, duch; důstjnst člvěka; lidská svbda; člvěk ve vztahu; čas a knečnst lidské existence; utrpení a nemc) Vybrané tázky sciální a plitické filsfie (např.: jedntlivec, splečnst, kultura, stát, sciální knflikty, mc a diskriminace, demkracie, ttalitarismus, rasismus, lidská práva, práce a vlný čas) Obsahy etika C je t etika (základní pjmy, jejich vztahy, rzdělení etiky, vztah etiky k dalším disciplínám - např. k sciální práci, psychlgii, právu, antrplgii, religinistice...) Vybrané pjmy etiky (např.: dbr, správnst, pvinnst, autnmie, hdnta, ctnst, účel, prstředek, spravedlnst, svědmí, vina) Pvaha etických nrem a způsby jejich vzniku a zdůvdnění Základní etické terie a jejich aplikace (např.: etika ctnstí, hédnismus, utilitarismus, přirzený zákn, splečenská smluva, etika pvinnsti, etika spravedlnsti, etika péče)

3 Etika v sciální práci (prfesní etika; etické aspekty sciální práce; hdnty v sciální práci; etické kdexy v sciální práci a příslušné české i mezinárdní lidskprávní dkumenty; etická dilemata v sciální práci apd.) Lidská práva jak rzhraní práva a mravnsti: vztah k zdpvědnstem a pvinnstem Mrální přesvědčení a etické kdexy v kntextu pluralitní a multikulturní splečnsti a glbálníh světa Dpručení pr výuku Výuka filsfie by měla předcházet etice. Krmě přednášek je vhdné využít pr filsfii i etiku seminární frmu výuky, v níž mají studenti prstr pr diskusi, prezentaci samstudia, interpretaci a kmentáře nastudvaných textů, práci v malých skupinách apd. Je vhdné zadávat písemné práce, jejichž bsahem je filsfická neb etická reflexe vybranéh tématu, prblému či dilematu zejména v kntextu sciální práce. VOŠ Jabk: Standard naplňují celkem 4 předměty s celkvu časvu dtací 4 semestry (2hd/týden) 2. Úvd d scilgické terie. Cílem je, aby byl sciální pracvník schpen przumět sciálním činitelům vzniku prblémů, které řeší, a sciálním pdmínkám výknu své prfese. Za tímt účelem je třeba studentům zprstředkvat přehled vývje scilgickéh myšlení a sciální filzfie tak, aby se abslvent samstatně rientval v scilgické literatuře a aby uměl scilgicky myslet, tj. rientvat se v základních scilgických kategriích (např. tradiční, mderní, respektive pstmderní splečnst, sciální změna a sciální mbilita, mc, sciální struktura a stratifikace, splečenské skupiny, rganizace a kultura, sciální kmunikace, scializace, živtní běh a jeh fáze aj.) a ve vztazích mezi nimi. V průběhu studia je třeba se studenty prcvičvat schpnst aplikvat uvedené kategrie při przumění vzniku a definici řešení sciálních prblémů. VOŠ Jabk: br sciální a pastrační práce Standard naplňuje předmět Scilgie I,II s časvu dtací 2 semestry (týden/2hd) 3. Úvd d psychlgické terie

4 Pjetí Psychlgie patří v rámci vzdělávání v sciální práci k prfilvým disciplínám. Důraz je kladen na aplikaci pznatků, zejména ve smyslu hledání suvislstí knkrétních pznatků s výknem sciální práce. Psychlgie má studentům[1] mj. zprstředkvat pchpení pdstaty pržívání a chvání člvěka z hlediska hlavních terií sbnsti a psychlgických směrů. Zdůrazňvány jsu, s hledem na brvu rientaci, zejména sciální faktry vlivňující lidsku psychiku, cž následně umžňuje chápat pdstatu sciální interakce a účinně d ní vstupvat. Seznamuje zárveň s vývjem lidské psychiky v jedntlivých bdbích živtníh cyklu a napmáhá tak przumět ntgenezi lidské psychiky. Pskytuje mžnst seznámit se s kgnitivní výbavu lidské psychiky, splu s ní se záknitstmi učení, analyzuje lidsku emcinalitu i základní mtivační faktry rzvje sbnsti, pukazuje na typlgii sbnsti, t vše s hledem na frmvání zdravé sbnsti i sbnsti vykazující menší či větší dchylku d nrmy. Psychlgie dává zárveň mžnst uvědmit si vliv duševní pruchy na jedntlivé slžky sbnsti a celkvé chvání a jednání člvěka včetně mžnstí, jak duševním pruchám předcházet. Cíl výuky Hlavním cílem výuky Psychlgie na všech šklách vzdělávajících sciální pracvníky je zprstředkvat studentům pznání sebe sama i druhých z hlediska fungvání lidské psychiky v prcesu sciální interakce a umžnit tak vytváření jejich předpkladů takvu zkušenst využívat v rámci výknu sciální práce. Knkretizace tht cíle se pjí k základním psychlgickým disciplínám, které jsu nezbytnu sučástí studia sciální práce: studentům jsu zprstředkvány základy becné psychlgie a psychlgie sbnsti, základy vývjvé psychlgie, základy psychlgie zdraví i psychpatlgie a největší důraz je kladen na předání pznatků sciální psychlgie. Cílvé kmpetence studenta Znalsti (student zná a chápe): psychlgicku terminlgii, předmět, strukturu a histrii psychlgie vč. jejíh vztahu k jiným vědám, hlavní psychlgické a psychterapeutické směry (zejména pdstatu terií psychdynamických, kgnitivně behavirálních a humanistických), základní znaky lidské psychiky, zejména její bilgicku a sciální pdmíněnst, kgnitivní prcesy a prcesy umžňující získávání individuálních zkušenstí, pdstatu lidských emcí a emční inteligence, prces vlníh jednání, zejména slžitst rzhdvání, pdstatu, typlgie a strukturu sbnsti člvěka a pjetí sbnsti s dkazem na hlavní psychlgické směry, vnější a vnitřní faktry vlivňující utváření sbnsti a její seberegulační mechanismy, mtivační zdrje sbnsti a vlastnsti člvěka pdmiňující jeh výkn, vývj a strukturu charakteru a pstjů člvěka, základní kncepty temperamentu člvěka, metdy veducí k pznání a sebepznání sbnsti člvěka, činitele psychickéh vývje, druhy změn ve vývji a mechanismy vývje,

5 různé kncepty peridizace ntgenetickéh vývje člvěka, pdstatu jedntlivých ntgenetických etap vývje lidské sbnsti, předmět sciální psychlgie a její význam pr sciální pracvníky, prces scializace člvěka a frmy sciálníh učení, pdstatu a záknitsti sciální interakce, včetně sciální percepce, prces sciální kmunikace, charakteristiku verbální a nnverbální kmunikace, klasifikaci skupin a charakteristické atributy sciální skupiny, skupinvu dynamiku - sciální nrmy, rle, pzice, status aj., skupinvý knfrmismus a další skupinvé jevy, strategie zvládání nárčných živtních situací a způsby jejich řešení, základy psychlgie zdraví - pdstatu stresu, frustrace, syndrmu vyhření aj. důsledků půsbení nárčných živtních situací, kncept duševníh zdraví a kncept kvality živta; pjmy nrma a nrmalita, základní patření duševní hygieny, klasifikaci a etilgii duševních pruch a způsby jejich prevence, sciální důsledky duševních pruch. Dvednsti (student dkáže, je schpen, umí): vyhledávat psychlgické pznatky publikvané v knižních, časpiseckých i elektrnických zdrjích; se získanými infrmacemi tvřivě pracvat, aplikvat znalst záknitstí fungvání lidské psychiky na prces pznávání sebe i jiných lidí, rzpznávat pzitivní sbnstní ptenciál i kritická úskalí v blasti vlastních psychických stavů, aplikvat získané psychlgické pznatky v prcesu seberegulace, vstupvat aktivně d sciální interakce a pdprvat její pzitivní rysy, rzpznávat psychsciální zdrje a limity dané sbnsti a respektvat její autnmii, uplatňvat zásady duševní hygieny ve svém sbním živtě i v praxi sciální práce, přispívat k redukci stresvých faktrů ve svém klí, redukvat ve svém klí půsbnst stresvých faktrů, mezvat vznik a tlumit průběh sciálních knfliktů Dpručení pr výuku Prstředky dsahvání uvedených cílvých kmpetencí u svých studentů určí škla, která splňuje či aspiruje na splnění minimálníh standardu vzdělávání v sciální práci. Pr dsažení ptřebnéh cíle je však nezbytné, aby bsah výuky Psychlgie byl realizván nejenm frmu přednášek a samstudia, ale zčásti i ve frmě skupinvých cvičení, která umžňují účinnější sebereflexi, dále pržívání v mdelvých situacích a nácvik praktických dvednstí vycházejících z dbréh przumění lidské psychice. Vzdělavatel zajistí, aby praktickým výcvikem pršel každý student sciální práce. VOŠ Jabk: Standard naplňují celkem 3 předměty s časvu dtací 3 semestry (týden/2hd) (Obecná a vývjvá psychlgie, Sciální psychlgie, Psychpatlgie)

6 4. Terie a metdy sciální práce. Pjetí Terie a metdy sciální práce jsu páteří studia sciální práce, pžadvané výstupní charakteristiky studující získávají ve specifikvaných kurzech (například kurz individuální práce s klientem, skupinvé práce s klientem, kmunitní práce, ), minimálně jeden kurz v rámci studia bru sciální práce je explicitně věnván kmplexnímu studiu terií a metd sciální práce. Terie a metdy sciální práce využívají praktické pznatky studentů získávané na pracvištích při výknu dbrné praxe v přímém kntaktu s klienty. V průběhu celéh studia se student učí identifikvat se s prfesí sciální práce, znát její etické principy, její hranice a specifika Cíl Cílem kurzu Terie a metdy sciální práce je, aby studující bru sciální práce získali základní přehled vývji sciální práce a její legitimitě, přijali hdnty sciální práce a svjili si základní etické principy sciální práce, její terminlgii, rientvali se v hlavních myšlenkvých prudech vlivňujících rzvj sciální práce, znali teretické mdely relevantní pr sciální práci a svjili si základní metdy a techniky pr výkn sciální práce. Cílem je schpnst vytvřit prfesinální vztah sciálníh pracvníka a klienta zalženéh na akceptaci, empatii a tevřensti. Znalsti Dvednsti umí vymezit, c je sciální práce umí vymezit cíle a význam sciální práce má přehled vývji sciální práce a vzdělávání v sciální práci zná hlavní etické principy sciální práce zná teretické perspektivy, přístupy a mdely sciální práce: psychdynamické směry behavirální směry humanistický a existenciální směr sciálně-psychlgický přístup scilgické terie realitní terapii systémvé terie antipresivní přístupy zná hlavní terie a metdy sciální práce s jedntlivcem zná hlavní terie a metdy sciální práce se skupinu zná hlavní terie a metdy sciální práce s rdinu zná hlavní terie a metdy sciální práce s kmunitu zná zásadní principy krizvé intervence, zná aktuální trendy terií a metd sciální práce

7 dvede aplikvat hlavní principy etiky sciální práce při jejím výknu umí vytvřit, rzvíjet a uknčit vztahy s klienty sciální práce a t vše na základě akceptace a vzájemné splupráce. dvede účelně využívat prstředků verbální a neverbální kmunikace dvede vést rzhvr s klientem, psudit jeh sciální situaci, umí zvlit vhdný způsb sciální intervence, umí zpracvat sciální záznam klientvi dvede vhdně aplikvat způsby práce s jedntlivcem, se skupinu, rdinu a kmunitu umí vést základní spisvu dkumentaci klientvi Dpručení a pdmínky pr výuku Způsb výuky uvedených znalstí a dvednstí určí škla, která chce dstát minimálnímu standardu, samstatně. Uvedené znalsti a dvednsti nemusí být nutně vyučvány v rámci jednh kurzu. Mhu být na základě rzhdnutí škly rzděleny d většíh pčtu kurzů (ale tyt případné další kurzy naplňující minimální standard by měly být pr studenty pvinné), mhu se stát sučástí kurzů, které se některými aspekty uvedené prblematiky zabývají pdrbněji než je stanven minimálním standardem. Dpručuje se, aby pedagg TMSP měl sbní prakticku zkušenst s výknem sciální práce (praxe v bru, dbrvlnictví apd.) a zárveň měl mžnst účastnit se stáží, výcviků apd. Praktické dvednsti se dpručují svjvat nácvikem v seminářích. Je na vyučujícím klika hdinami předmětu za semestr navrhne seminář dtvat. VOŠ Jabk: Standard naplňují celkem 7 předmětů s časvu dtací 7 semestrů (týden/2hd) (Úvd d sciální práce, Terie a metdy sc. práce I,II,III,IV, Pradenství v sciální práci, Sciální práce s rdinu) 5. Odbrná praxe Pjetí Odbrná praxe je nedílnu sučástí studia sciální práce, zprstředkvává studujícím[2] zkušenst s výknem sciální práce a umžňuje jim získávat prfesní identitu. Základní principy jsu: individualizvaný přístup ke studujícím, který pdpruje jejich sbnstní zrání a prfesní růst partnerství a aktivní participace všech zúčastněných stran (studující škla pracviště) vzájemné hdncení všech zúčastněných stran Odbrná praxe tvří minimálně 25 % z celkvé hdinvé dtace výuky.

8 Odbrná praxe je systematicky plánvána, krdinvána a hdncena na základě plnění úklů, kterými studující prkazují dsažení vzdělávacích cílů. Důkazy sbnstním a prfesním růstu studující dkládají v prtfliích. Odbrná praxe je dprvázena seminářem k dbrné praxi a supervizí. Cíle dbrné praxe Pdpřit dbrnu způsbilst a rzvíjet kmpetence studujících k výknu sciální práce v příslušných typech institucí a rganizací. Vést studující k reflexi zkušensti z dbrné praxe a sebereflexi, aby si byli vědmi sebe jak nástrje sciální práce. Studující k reflexi a sebereflexi vědmě a aktivně pužívají teretické pznatky, metdy a etické standardy sciální práce. Mtivvat studující k hledání a nalézání prfesní identity. Cílvé kmpetence Pstje: studující se zttžňují cíli, hdntami a etickými principy sciální práce; jsu si vědmi dilemat suvisejících s výknem sciální práce; začínají si být vědmi sebe jak nástrje sciální práce, identifikují svje silné a slabé stránky. Znalsti: studující znají Etický kdex sciálních pracvníků ČR; znají metdy a techniky sciální práce; rzumí systému rganizací veřejné správy a samsprávy, mají přehled aktuální sciální síti; rientují se v legislativě vztahující se k výknu sciální práce; rzumí struktuře rganizace, jejím hdntám, pslání, cílům a pužívaným metdám práce; chápu rli sciálníh pracvníka[3] a dalších dbrníků v rganizaci. Dvednsti: studující ddržují Etický kdex sciálních pracvníků ČR; jsu schpni kriticky prmýšlet základní témata a etická a další dilemata praxe; umí aplikvat metdy a techniky sciální práce; umí aplikvat příslušné právní předpisy; rzvíjejí účinnu kmunikaci; vystupují v suladu s prfesní rlí a cíli sciální práce. ve vztahu ke klientvi[4] (jedntlivci, rdině, skupině, kmunitě)

9 rientují se v situaci a ptřebách klienta, umí psudit jeh sciální situaci, vytvářet individuální plán splupráce s klientem a vlit vhdný způsb sciální intervence na základě akceptace a vzájemné splupráce, umí získávat ptřebné infrmace a dále je využívat ve prspěch klienta, rzeznávají rizikvé faktry svéh půsbení a umí stanvit meze své pdpry, umí vést základní dkumentaci klientvi. ve vztahu k rganizaci aktivně se zapjují d práce týmu; rzumí své rli na pracvišti; rientují se v činnsti a rzumí hdntám a cílům rganizace; rientují se ve vnitřních pravidlech rganizace a ddržují je; přispívají k rzvji rganizace. ve vztahu k sbě dkážu pracvat na svém dbrném růstu prstřednictvím zpětných vazeb, hdncení, reflexe, sebereflexe a sebevzdělávání; jsu schpni dkladvat a prezentvat svji práci; umí hdntit svu činnst a činnst druhých. Dpručení a pdmínky pr výuku Relevantní legislativa týkající se zajištění dbrných praxí: Zákn č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, v platném znění Zákn č. 101/2001 Sb., chraně sbních údajů, v platném znění Zákn č. 262/2006 Sb., zákník práce, v platném znění Zákn č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění Zákn č. 561/2004 Sb., šklský zákn, v platném znění Zákn č. 500/2004 Sb., správní řád Ústava ČR, z. č. 1/1993 Sb. Listina základních práv a svbd, z. č. 2/1993 Sb. Mezinárdní deklarace lidských práv Knvence práv dítěte OSN Vídeňská deklarace Spjených nárdů (1993) Supplement časpisu Internatinal Scial Wrk, 2007 (anglická verze Glbálních a kvalifikačních standardů IFSW a IASSW) ŠEVČÍKOVÁ, S. Mezinárdní a český kntext Glbálních a kvalifikačních standardů vzdělávání v sciální práci vydaných IFSW a IASSW. In Sciální práce/sciálna práca, 4/2007 Odbrnu praxi ve škle vede pvěřená sba, která má vlastní zkušenst s výknem sciální práce a dbře se rientuje v síti služeb. Na pracvišti vede studující určený zkušený sciální pracvník, případně jiný dbrník. K realizaci partnerství a aktivní participace všech zúčastněných stran (studující škla pracviště) je dpručen využít trjstranný kntrakt s vymezením pdmínek splupráce.

10 Ve smluvě zajištění praxí je třeba šetřit také pvinnsti škly a pvinnsti pracviště v suvislsti s nakládáním s důvěrnými údaji a mlčenlivstí, bezpečnstí práce a pžární chranu. Např. : Pvinnsti pracviště : Pracviště pskytne ptřebné infrmace a vytvří pdmínky pr výkn dbrné praxe. Studující budu pučeni svých právech a pvinnstech, specifických pdmínkách pracviště v suvislsti s bezpečnstí práce, pžární chranu a zásadách práce s klienty. Pvinnsti škly : Škla pučí studující jejich pvinnsti vyknávat dbrnu praxi v suladu s tut smluvu a řídit se předpisy a pkyny pracvníků pracviště. VOŠ Jabk: Studenti abslvují v průběhu studia celkem 20 týdnů praxe ( z th 4 týdny prázdninvá praxe) + 40 hd. tzv. průběžné praxe, kteru plní ve svém vlném čase 6. Supervize dbrné praxe Pjetí: Supervizi dbrné praxe vnímáme jak pdpru prfesníh růstu studenta. V rámci tht předmětu student získává teretické vědmsti supervizi a praktické zkušensti se supervizí jak sučástí prfese sciální práce a jak prstředku systematickéh rzvje vlastní dbrné kmpetence. Tent standard se zaměřuje na supervizi dbrné praxe pskytvanu studentům ve škle. Supervize dbrné praxe studentů prbíhá v malé supervizní skupině pd vedením kvalifikvanéh supervizra. Lze nabízet též individuální frmu supervize. Cíl předmětu: Reflexe dbrné praxe v rámci supervize vede studenta k získávání těcht základních dvednstí a znalstí: Student dvede: splupracvat při vytváření supervizníh kntraktu, nalézat situace (zakázky), s kterými přichází d supervize, pracvat na frmulaci zakázky pd vedením supervizra, pracvat pd vedením supervizra na splnění zakázky, být tevřený vůči zpětné vazbě, rzpznat užitečnst zpětné vazby pr svu práci, využívat reflexi a získanu zpětnu vazbu pr rzvj vlastních dbrných kmpetencí v praxi sciální práce,

11 Student aktivně splupracvat v supervizní skupině, pskytvat zpětnu vazbu supervizrvi a supervizní skupině, využívat supervizi při řešení slžitých případů klientů, využívat supervizi při braně vůči stresu a emcinální zátěži, identifikvat svá silná a slabá místa, prvádět sebereflexi, průběžně vyhdncvat splnění cílů supervize. umí definvat, c je supervize, zná cíle, funkce, metdy a frmy supervize, zná etické principy supervize, má základní znalsti mžnstech, struktuře a bsahu supervizníh kntraktu, zná mžnsti, hranice, přínsy a rizika supervize, chápe supervizi jak sučást prfese sciální práce, zná mžnsti dalšíh vzdělávání v supervizi. Tyt dvednsti a znalsti vedu studenta k získávání těcht pstjů: Student je dpvědný vůči sbě, klientům, prfesi, přijímá etické principy sciální práce, rzumí jim a uplatňuje je v praxi, přijímá supervizi jak prstředek vlastníh dbrnéh růstu. Dpručená literatura: Supervize kazuistiky. Praha: Tritn, ISBN CARROLL, M. THOLSTRUPOVÁ, M. Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Tritn, ISBN HAVRDOVÁ, Z. Kmpetence v praxi sciální práce. Praha: Osmium, ISBN HAWKINS, P. SHOHET R.: Supervize v pmáhajících prfesích. 1.vyd.Praha: Prtál, ISBN MATOUŠEK, O. Metdy a řízení sciální práce. 1.vyd. Praha : Prtál, ISBN PAČESOVÁ, M. Lékař, pacient a Michael Balint. Praha: Tritn, ISBN PAGE, S. WOSKET W. Úvd d supervize: cyklický mdel. Tišnv: Sdružení SCAN, ISBN X. VOŠ Jabk Standard naplňují předměty : Metdický a supervizní seminář k praxi, v rčníku, vždy 2 semestry/1 hd./1 týden 7. Metdy a techniky sciálníh výzkumu. Cílem je, aby studenti získali schpnst vyhledávat neb samstatně a systematicky získávat data sciální skutečnsti, przumět jim, znát mžnsti a limity jejich výpvědní schpnsti a naučit se scilgicky interpretvat nesystematizvané infrmace svém prfesinálním

12 živtě a živtě svých klientů. Studium by měl být završen samstatnu empiricku prací. V teretické části by se měli studenti seznámit s účely a principy kvalitativníh i kvantitativníh přístupu ke zkumání sciální skutečnsti a s dpvídajícími výzkumnými technikami (např. zúčastněné pzrvání, studium dkumentů, vlný hlubkvý rzhvr, interpretace vlastní nesystematizvané zkušensti jak techniky kvalitativníh zkumání a dtazník jak technika kvantitativníh zkumání). Studenti by měli przumět funkci základních prvků prcedury empirickéh výzkumu (hyptéza, znaky a jejich peracinalizace, způsb výběru, základní a výběrvý subr) a měli by být seznámeni se základy statistickéh zpracvání dat včetně principů třídění druhéh stupně. V praktické části by měli studenti samstatně vypracvat prjekt výzkumu prjektu, pdílet se na jeh realizaci a seznámit se základy práce s sbním pčítačem (s pužitím prgramu jak SPSSPC). VOŠ Jabk Standard naplňuje předmět Metdy sciálních výzkumů - 1 semestr/2hd/týden 8. Úvd d právní terie a praxe. Antace předmětu: Práv je jednu ze základních sučástí standardu vzdělávání v sciální práci. Obsahem předmětu jsu vybrané kapitly z veřejnéh a sukrméh práva a práva EU. Oblast veřejnéh práva je zaměřena zejména na práv ústavní, správní a trestní. Výklad z blasti sukrméh práva je zaměřen na práv bčanské, rdinné a pracvní. Kapitly z práva EU seznamují se základními zásadami právníh systému EU. Zvláštní míst zaujímá prblematika práva sciálníh zabezpečení. Dpručeny jsu k praxi rientvané přednášky s případvu analýzu. Jedntlivá témata je třeba přizpůsbit tak, aby si studenti mhli prstřednictvím praktické diskuze a řešením knkrétních příkladů z právě prbíraných blastí práva nvé pznatky lépe svjit a získávat tak zárveň nezbytné dvednsti ve smyslu schpnsti aplikace právních pznatků d praxe. Cíle předmětu: Zprstředkvat studentvi pznatky umžňující mu získat nejen základní rientaci v právním systému a nejdůležitějších právních předpisech, včetně práva EU, ale zárveň frmvat jeh schpnst tyt pznatky uplatnit při výknu sciální práce i v bčanském živtě. Splu s tím má předmět práv seznámit studenty s legislativním a institucinálním kntextem výknu sciální práce. Cílvé kmpetence studenta: Znalsti: Student zná a chápe: principy právníh státu základní pjmy terie práva ústavní přádek ČR strukturu právníh řádu ČR

13 Dvednsti: uspřádání státní správy a samsprávy v pdmínkách ČR správní prces prblematiku cizinců a azylantů základní pjmy bčanskéh práva hmtnéh prblematiku chrany sbnsti věcná práva, závazkvá práva, dědění a náhradu škdy základní pjmy, zásady a průběh bčanskéh sudníh řízení základní pjmy, prameny a principy rdinnéh práva právní úpravu manželství a náhradní rdinné péče sciálně právní chranu dítěte právní úpravu individuálníh a klektivníh pracvníh práva a tázek zaměstnansti základní pjmy, prvky a znaky trestníh práva hmtnéh vybrané skutkvé pdstaty trestných činů zásady trestníh řízení, jeh průběh základní pjmy, systém a členění sciálníh zabezpečení v ČR rganizaci a řízení sciálníh zabezpečení financvání sciálníh zabezpečení v zemích EU základy práva a členění institucí v rámci EU Student dkáže, je schpen, umí: VOŠ Jabk : bjasnit fungvání státu a respektvat kmpetence příslušných rgánů vysvětlit dělbu mci, legislativní prces analyzvat právní nrmu a právní vztah aplikvat právní nrmy na knkrétní případy jednat v duchu správníh řízení, respektvat správní řád bjasnit rzhdnutí správníh sudnictví v praxi rzlišvat pslání a kmpetence státní správy a samsprávy brát při práci s klienty hled na státní bčanství v právním kntextu aplikvat právní nrmy na prblematiku cizinců a uprchlíků napmáhat uplatňvání bčanskéh práva prakticky pužívat znalsti z dědickéh práva sepsat jedndušší žalbu adekvátně využívat nástrjů rdinnéh práva, včetně sciálně právní chrany aplikvat základní nástrje trestníh práva adekvátně splupracvat v rámci subsystémů řízení sciálníh zabezpečení Předmět Základy práva 2 semestry(2 hd./týden), některá témata jsu sučástí předmětů Sciální plitika (práv sciálníh zabezpečení) a Metd sc. práce (sciálně právní chrana dětí, rdinné práv). (pzn: Časvá dtace je minimální, zvažujeme navýšení 1 semestr) 9. Sciální plitika.

14 Studium tét disciplíny by měl být rganizván pdle následujících zásad: Abslvent nejméně tříletéh pmaturitníh (vyššíh dbrnéh neb bakalářskéh) vzdělání v sciální práci by měl v průběhu studia zvládnut dále uvedená témata předmětu Sciální plitika. Zvládnutí těcht témat představuje minimální penzum znalstí a dvednstí, které umžňuje prfesinálně řešit dilemata a situace, které vyplývají z účasti sciálníh pracvníka a jeh klientů v systému sciální plitiky. Pjmem zvládnut zde značujeme: 1. znalst základních pjmů, principů a pznatků terie sciální plitiky 2. schpnst nalézt pdrbné infrmace těcht pjmech, principech a pznatcích v relevantní literatuře 3. schpnst uplatnit tyt pjmy, principy a pznatky při interpretaci vlastní pzice sciálníh pracvníka a jeh zaměstnavatelské rganizace v systému sciálních služeb a ve splečnsti, při interpretaci situace svých klientů a při interpretaci pdmínek uspkjvání ptřeb lidí a pdmínek realizace sciálních práv bčanů Minimální bsah tříletéh pmaturitníh vzdělání sciálních pracvníků v sciální plitice tvří následující témata a pjmy: funkce sciální plitiky a funkce sciální práce v systému sciální plitiky sciální a demgrafická struktura splečnsti a cíle sciální plitiky (vzájemné půsbení) sciální slidarita a redistribuce z hlediska tvrby a čerpání státníh rzpčtu funkce sciálníh státu (welfare state) v mderní splečnsti a typlgie sciálníh státu krize sciálníh státu v 70. letech 20. stletí vznik a typy sciálních událstí a situací, sciální rizika, prblémvé událsti, preventivní rle sciální plitiky způsby redistribuce a sciální služby a sciálně právní chrana jak nástrje sciální plitiky stát, bce, nestátní subjekty, stavvská a prfesní sdružení a zájmvé skupiny a rganizace jak subjekty sciální plitiky terie sciálních práv a sciální zákndárství plitika trhu práce, plitika sciálníh zabezpečení, zdravtní plitika, vzdělávací plitika, plitika bydlení, rdinná plitika a (prti)drgvá plitika jak dílčí blasti sciální plitiky, sciální služby tvrba prgramů sciální plitiky vývj a tradice sciální plitiky v České republice. Změny sciální plitiky v České republice p rce 1989 sciální pjištění, státní sciální pdpra a sciální pmc jak tři prvky systému sciální chrany byvatel v ČR a jejich financvání, správa a aplikace intervence českéh státu d situace specifických skupin bčanů strategie sciální plitiky EU, evrpské sciální zákndárství a základní dkumenty Evrpské sciální plitiky Knkrétní bsah uvedených témat, způsb jejich výuky, studijní texty a zařazení témat d jedntlivých kursů určí škla, která chce dstát minimálnímu standardu, samstatně. Uvedená témata a pjmy nemusí být nutně vyučvána v rámci jednh kursu. Témata mhu být na základě rzhdnutí škly rzdělena d většíh pčtu kursů, dílčí témata neb jejich skupiny se mhu stát sučástí kursů, které se některými aspekty uvedené prblematiky zabývají pdrbněji než je stanven minimálním standardem. Minimální standard je šklu naplněn tehdy, když:

15 jsu vytvřeny pdmínky pr t, aby studenti zvládali všechna uvedená témata studenti vědí tm, že uvedená témata tvří splečně minimální bsah vzdělání sciálních pracvníků v prblematice sciální plitiky, a vědí, ve kterých kursech se mhu s jedntlivými tématy seznámit v rámci prgramu studia bru sciální práce existuje alespň jeden kurs, který je explicitně věnván kmplexnímu studiu terie sciální plitiky Dlní hranice bjemu výuky, který je třeba jedntlivým tématům věnvat, není kvantitativně stanvena. Každému tématu je třeba věnvat tlik času (přednášek, seminářů, samstudia, atd.), aby je studenti zvládli ve smyslu výkladu tht termínu, který je uveden v dstavci 2 tht textu. Hrní hranice bjemu času věnvanéh výuce jedntlivých témat je věcí rzhdnutí škly. VOŠ Jabk Předmět Sciální plitika I,II,III, 3 semestry /2hd./týden 10. Sciální patlgie. Pjetí Předmět Sciální patlgie (Sciální deviace) patří mezi disciplíny, které tvří základ dbrné přípravy sciálních pracvníků. Týká se sciálních jevů, chvání a jednání narušujících a hržujících sciální fungvání jedntlivců, skupin a celé splečnsti a jsu tak předmětem zájmu sciální práce a sciální plitiky. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pjmy a suvislsti a terie sciálních deviací, zvláštní část na jedntlivé sciální deviace a sciálně patlgické jevy. Cíl Získat přehled sciálních deviacích a sciálně patlgických jevech, znát jejich důsledky, przumět jejich příčinám a znát mžnsti prevence. Znalsti Obecná část předmětu zajišťuje, že student: umí definvat a rzumí pjmům sciální deviace, sciálně patlgický jev chápe abslutní a relativní platnst sciálních nrem umí aplikvat nrmativní a reaktivní pjetí sciálních deviací zná bilgické, psychlgické a scilgické příčiny (terie) vzniku sciálních deviací a chápe jejich vzájemné interakce Zvláštní část předmětu zajišťuje, že student zná vybrané sciální deviace a sciálně patlgické jevy, jejich strukturu, dynamiku, příčiny, důsledky a mžnst prevence vč.rganizací a institucí, které ji zajišťují. Jde zejména tyt jevy: kriminalita

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách 0 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta filzfická Diplmvá práce Prvnání šklních vzdělávacích prgramů s RVP na knkrétně specifikvaných šklách Mnika Vítkvá Plzeň 2012 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více