Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP"

Transkript

1 Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální práce je mžné získat minimálně tříletým pmaturitním studiem. Tent typ vzdělání je mžné v sučasné dbě získat studiem na vyšších dbrných šklách a studiem bakalářských neb magisterských prgramů vyských škl. Kncepce minimálníh standardu vzdělávání v sciální práci dále předpkládá, že vedle becně akceptvanéh minima škly studentům nabízejí specificku část svéh studijníh prgramu. V zájmu zajištění průhlednsti vztahu mezi disciplínami, které jsu dány minimálním standardem, a sbitým prfilem jedntlivých škl je třeba, aby každá škla sciální práce deklarvala své specifické zaměření v prfilu abslventa. V suladu s míněním statních klegů navrhujeme, aby studijní prgramy, které usilují akreditaci studia sciální práce závazně zavedly následující becné disciplíny pr první fázi nejméně tříletéh pmaturitníh studia: 1. Filzfie a etika. Pjetí filsfie Předmět filsfie uvádí d filsfickéh myšlení způsbem umžňujícím hlubší prniknutí d pvahy vztahu člvěka a světa, vztahu člvěka k člvěku, tedy i d hlubší pvahy sciální práce, jejíh splečenskéh rzměru a zaměření na člvěka. Prstřednictvím vybraných témat seznamuje studenty s filsfickými prblémy, které mají význam pr terii i praxi sciální práce a umžní jim získat kritický náhled na zavedené kncepce. Předmět rvněž ukazuje studentům smysl filsfickéh tázání becně a přivádí je k hlubšímu prmýšlení cílů sciální práce ve vztahu k vlastnímu živtnímu pstji. Pjetí etika Předmět etika uvádí d becné etiky jak d jedné z filsfických disciplín a výrazně ji dplňuje prfesní rzměr a aplikace na knkrétní etické prblémy typické pr sciální práci. Předmět nabízí studentům mžnst reflektvat vlastní hdnty a pstje ve srvnání s hdntami prfesníh rámce sciální práce a infrmvaně přistupvat k řešení etických prblémů a dilemat z blasti praxe sciální práce. Tím předmět přispívá k mravní kmpetenci v sbním a prfesním živtě. Cíle filsfie Cílem předmětu filsfie je umžnit studentům svjit si kritické myšlení na základě vybraných témat evrpské filsfické tradice a reflektvat vlastní pstje se zřetelem k jejich uplatnění v praxi. Cíle etika Cílem předmětu etika je vést studenta k rzeznání etických prblémů, které praxe přináší, ke schpnsti specifikvat a frmulvat důvdněné cesty k jejich řešení a ke kritické rientaci

2 v etických kdexech a lidskprávních dkumentech. Vést ke schpnsti reflektvat chvání, jednání, pstje, mtivy a pvahu institučníh či strukturálníh rámce z hlediska mrální kvality. Kmpetence filsfie Student rzumí tmu, v čem spčívá filsfický phled na svět, má elementární přehled základních etapách evrpské filsfie v kntextu kulturně histrickéh vývje. Dkáže charakterizvat hlavní filsfické prblémy a pjmy, které mají vztah k člvěku a k sciálněplitickým tématům. Student je schpen rzeznat frmální správnst jednduchých argumentací, vystihnut jejich předpklady a závěry a aplikvat tut schpnst v praxi. Kmpetence etika Student rzumí tmu, v čem spčívá etická reflexe, etický prblém či dilema. Je schpen reflektvat prfesní i sbní hdntvu rientaci, psudit rzličná výchdiska různých hdntvě pstavených etických přístupů a identifikvat je v příslušných právních, lidskprávních a prfesních dkumentech. Orientuje se v hlavních etických teriích a jejich aplikacích na knkrétní příklady. Je s t zhlednit etické aspekty při hledání zdpvědnéh rzhdnutí a jednání. Obsahy filsfie Pjem filsfie Klíčvé tázky a prblémy evrpské filsfie, se zvláštním přihlédnutím k prblematice sciální práce (např. filsfické tázání z blasti metafyziky, filsfie pznání, lgiky, estetiky, filsfie nábženství) Vybrané tázky filsfické antrplgie (např.: člvěk jak sba, těl, duše, duch; důstjnst člvěka; lidská svbda; člvěk ve vztahu; čas a knečnst lidské existence; utrpení a nemc) Vybrané tázky sciální a plitické filsfie (např.: jedntlivec, splečnst, kultura, stát, sciální knflikty, mc a diskriminace, demkracie, ttalitarismus, rasismus, lidská práva, práce a vlný čas) Obsahy etika C je t etika (základní pjmy, jejich vztahy, rzdělení etiky, vztah etiky k dalším disciplínám - např. k sciální práci, psychlgii, právu, antrplgii, religinistice...) Vybrané pjmy etiky (např.: dbr, správnst, pvinnst, autnmie, hdnta, ctnst, účel, prstředek, spravedlnst, svědmí, vina) Pvaha etických nrem a způsby jejich vzniku a zdůvdnění Základní etické terie a jejich aplikace (např.: etika ctnstí, hédnismus, utilitarismus, přirzený zákn, splečenská smluva, etika pvinnsti, etika spravedlnsti, etika péče)

3 Etika v sciální práci (prfesní etika; etické aspekty sciální práce; hdnty v sciální práci; etické kdexy v sciální práci a příslušné české i mezinárdní lidskprávní dkumenty; etická dilemata v sciální práci apd.) Lidská práva jak rzhraní práva a mravnsti: vztah k zdpvědnstem a pvinnstem Mrální přesvědčení a etické kdexy v kntextu pluralitní a multikulturní splečnsti a glbálníh světa Dpručení pr výuku Výuka filsfie by měla předcházet etice. Krmě přednášek je vhdné využít pr filsfii i etiku seminární frmu výuky, v níž mají studenti prstr pr diskusi, prezentaci samstudia, interpretaci a kmentáře nastudvaných textů, práci v malých skupinách apd. Je vhdné zadávat písemné práce, jejichž bsahem je filsfická neb etická reflexe vybranéh tématu, prblému či dilematu zejména v kntextu sciální práce. VOŠ Jabk: Standard naplňují celkem 4 předměty s celkvu časvu dtací 4 semestry (2hd/týden) 2. Úvd d scilgické terie. Cílem je, aby byl sciální pracvník schpen przumět sciálním činitelům vzniku prblémů, které řeší, a sciálním pdmínkám výknu své prfese. Za tímt účelem je třeba studentům zprstředkvat přehled vývje scilgickéh myšlení a sciální filzfie tak, aby se abslvent samstatně rientval v scilgické literatuře a aby uměl scilgicky myslet, tj. rientvat se v základních scilgických kategriích (např. tradiční, mderní, respektive pstmderní splečnst, sciální změna a sciální mbilita, mc, sciální struktura a stratifikace, splečenské skupiny, rganizace a kultura, sciální kmunikace, scializace, živtní běh a jeh fáze aj.) a ve vztazích mezi nimi. V průběhu studia je třeba se studenty prcvičvat schpnst aplikvat uvedené kategrie při przumění vzniku a definici řešení sciálních prblémů. VOŠ Jabk: br sciální a pastrační práce Standard naplňuje předmět Scilgie I,II s časvu dtací 2 semestry (týden/2hd) 3. Úvd d psychlgické terie

4 Pjetí Psychlgie patří v rámci vzdělávání v sciální práci k prfilvým disciplínám. Důraz je kladen na aplikaci pznatků, zejména ve smyslu hledání suvislstí knkrétních pznatků s výknem sciální práce. Psychlgie má studentům[1] mj. zprstředkvat pchpení pdstaty pržívání a chvání člvěka z hlediska hlavních terií sbnsti a psychlgických směrů. Zdůrazňvány jsu, s hledem na brvu rientaci, zejména sciální faktry vlivňující lidsku psychiku, cž následně umžňuje chápat pdstatu sciální interakce a účinně d ní vstupvat. Seznamuje zárveň s vývjem lidské psychiky v jedntlivých bdbích živtníh cyklu a napmáhá tak przumět ntgenezi lidské psychiky. Pskytuje mžnst seznámit se s kgnitivní výbavu lidské psychiky, splu s ní se záknitstmi učení, analyzuje lidsku emcinalitu i základní mtivační faktry rzvje sbnsti, pukazuje na typlgii sbnsti, t vše s hledem na frmvání zdravé sbnsti i sbnsti vykazující menší či větší dchylku d nrmy. Psychlgie dává zárveň mžnst uvědmit si vliv duševní pruchy na jedntlivé slžky sbnsti a celkvé chvání a jednání člvěka včetně mžnstí, jak duševním pruchám předcházet. Cíl výuky Hlavním cílem výuky Psychlgie na všech šklách vzdělávajících sciální pracvníky je zprstředkvat studentům pznání sebe sama i druhých z hlediska fungvání lidské psychiky v prcesu sciální interakce a umžnit tak vytváření jejich předpkladů takvu zkušenst využívat v rámci výknu sciální práce. Knkretizace tht cíle se pjí k základním psychlgickým disciplínám, které jsu nezbytnu sučástí studia sciální práce: studentům jsu zprstředkvány základy becné psychlgie a psychlgie sbnsti, základy vývjvé psychlgie, základy psychlgie zdraví i psychpatlgie a největší důraz je kladen na předání pznatků sciální psychlgie. Cílvé kmpetence studenta Znalsti (student zná a chápe): psychlgicku terminlgii, předmět, strukturu a histrii psychlgie vč. jejíh vztahu k jiným vědám, hlavní psychlgické a psychterapeutické směry (zejména pdstatu terií psychdynamických, kgnitivně behavirálních a humanistických), základní znaky lidské psychiky, zejména její bilgicku a sciální pdmíněnst, kgnitivní prcesy a prcesy umžňující získávání individuálních zkušenstí, pdstatu lidských emcí a emční inteligence, prces vlníh jednání, zejména slžitst rzhdvání, pdstatu, typlgie a strukturu sbnsti člvěka a pjetí sbnsti s dkazem na hlavní psychlgické směry, vnější a vnitřní faktry vlivňující utváření sbnsti a její seberegulační mechanismy, mtivační zdrje sbnsti a vlastnsti člvěka pdmiňující jeh výkn, vývj a strukturu charakteru a pstjů člvěka, základní kncepty temperamentu člvěka, metdy veducí k pznání a sebepznání sbnsti člvěka, činitele psychickéh vývje, druhy změn ve vývji a mechanismy vývje,

5 různé kncepty peridizace ntgenetickéh vývje člvěka, pdstatu jedntlivých ntgenetických etap vývje lidské sbnsti, předmět sciální psychlgie a její význam pr sciální pracvníky, prces scializace člvěka a frmy sciálníh učení, pdstatu a záknitsti sciální interakce, včetně sciální percepce, prces sciální kmunikace, charakteristiku verbální a nnverbální kmunikace, klasifikaci skupin a charakteristické atributy sciální skupiny, skupinvu dynamiku - sciální nrmy, rle, pzice, status aj., skupinvý knfrmismus a další skupinvé jevy, strategie zvládání nárčných živtních situací a způsby jejich řešení, základy psychlgie zdraví - pdstatu stresu, frustrace, syndrmu vyhření aj. důsledků půsbení nárčných živtních situací, kncept duševníh zdraví a kncept kvality živta; pjmy nrma a nrmalita, základní patření duševní hygieny, klasifikaci a etilgii duševních pruch a způsby jejich prevence, sciální důsledky duševních pruch. Dvednsti (student dkáže, je schpen, umí): vyhledávat psychlgické pznatky publikvané v knižních, časpiseckých i elektrnických zdrjích; se získanými infrmacemi tvřivě pracvat, aplikvat znalst záknitstí fungvání lidské psychiky na prces pznávání sebe i jiných lidí, rzpznávat pzitivní sbnstní ptenciál i kritická úskalí v blasti vlastních psychických stavů, aplikvat získané psychlgické pznatky v prcesu seberegulace, vstupvat aktivně d sciální interakce a pdprvat její pzitivní rysy, rzpznávat psychsciální zdrje a limity dané sbnsti a respektvat její autnmii, uplatňvat zásady duševní hygieny ve svém sbním živtě i v praxi sciální práce, přispívat k redukci stresvých faktrů ve svém klí, redukvat ve svém klí půsbnst stresvých faktrů, mezvat vznik a tlumit průběh sciálních knfliktů Dpručení pr výuku Prstředky dsahvání uvedených cílvých kmpetencí u svých studentů určí škla, která splňuje či aspiruje na splnění minimálníh standardu vzdělávání v sciální práci. Pr dsažení ptřebnéh cíle je však nezbytné, aby bsah výuky Psychlgie byl realizván nejenm frmu přednášek a samstudia, ale zčásti i ve frmě skupinvých cvičení, která umžňují účinnější sebereflexi, dále pržívání v mdelvých situacích a nácvik praktických dvednstí vycházejících z dbréh przumění lidské psychice. Vzdělavatel zajistí, aby praktickým výcvikem pršel každý student sciální práce. VOŠ Jabk: Standard naplňují celkem 3 předměty s časvu dtací 3 semestry (týden/2hd) (Obecná a vývjvá psychlgie, Sciální psychlgie, Psychpatlgie)

6 4. Terie a metdy sciální práce. Pjetí Terie a metdy sciální práce jsu páteří studia sciální práce, pžadvané výstupní charakteristiky studující získávají ve specifikvaných kurzech (například kurz individuální práce s klientem, skupinvé práce s klientem, kmunitní práce, ), minimálně jeden kurz v rámci studia bru sciální práce je explicitně věnván kmplexnímu studiu terií a metd sciální práce. Terie a metdy sciální práce využívají praktické pznatky studentů získávané na pracvištích při výknu dbrné praxe v přímém kntaktu s klienty. V průběhu celéh studia se student učí identifikvat se s prfesí sciální práce, znát její etické principy, její hranice a specifika Cíl Cílem kurzu Terie a metdy sciální práce je, aby studující bru sciální práce získali základní přehled vývji sciální práce a její legitimitě, přijali hdnty sciální práce a svjili si základní etické principy sciální práce, její terminlgii, rientvali se v hlavních myšlenkvých prudech vlivňujících rzvj sciální práce, znali teretické mdely relevantní pr sciální práci a svjili si základní metdy a techniky pr výkn sciální práce. Cílem je schpnst vytvřit prfesinální vztah sciálníh pracvníka a klienta zalženéh na akceptaci, empatii a tevřensti. Znalsti Dvednsti umí vymezit, c je sciální práce umí vymezit cíle a význam sciální práce má přehled vývji sciální práce a vzdělávání v sciální práci zná hlavní etické principy sciální práce zná teretické perspektivy, přístupy a mdely sciální práce: psychdynamické směry behavirální směry humanistický a existenciální směr sciálně-psychlgický přístup scilgické terie realitní terapii systémvé terie antipresivní přístupy zná hlavní terie a metdy sciální práce s jedntlivcem zná hlavní terie a metdy sciální práce se skupinu zná hlavní terie a metdy sciální práce s rdinu zná hlavní terie a metdy sciální práce s kmunitu zná zásadní principy krizvé intervence, zná aktuální trendy terií a metd sciální práce

7 dvede aplikvat hlavní principy etiky sciální práce při jejím výknu umí vytvřit, rzvíjet a uknčit vztahy s klienty sciální práce a t vše na základě akceptace a vzájemné splupráce. dvede účelně využívat prstředků verbální a neverbální kmunikace dvede vést rzhvr s klientem, psudit jeh sciální situaci, umí zvlit vhdný způsb sciální intervence, umí zpracvat sciální záznam klientvi dvede vhdně aplikvat způsby práce s jedntlivcem, se skupinu, rdinu a kmunitu umí vést základní spisvu dkumentaci klientvi Dpručení a pdmínky pr výuku Způsb výuky uvedených znalstí a dvednstí určí škla, která chce dstát minimálnímu standardu, samstatně. Uvedené znalsti a dvednsti nemusí být nutně vyučvány v rámci jednh kurzu. Mhu být na základě rzhdnutí škly rzděleny d většíh pčtu kurzů (ale tyt případné další kurzy naplňující minimální standard by měly být pr studenty pvinné), mhu se stát sučástí kurzů, které se některými aspekty uvedené prblematiky zabývají pdrbněji než je stanven minimálním standardem. Dpručuje se, aby pedagg TMSP měl sbní prakticku zkušenst s výknem sciální práce (praxe v bru, dbrvlnictví apd.) a zárveň měl mžnst účastnit se stáží, výcviků apd. Praktické dvednsti se dpručují svjvat nácvikem v seminářích. Je na vyučujícím klika hdinami předmětu za semestr navrhne seminář dtvat. VOŠ Jabk: Standard naplňují celkem 7 předmětů s časvu dtací 7 semestrů (týden/2hd) (Úvd d sciální práce, Terie a metdy sc. práce I,II,III,IV, Pradenství v sciální práci, Sciální práce s rdinu) 5. Odbrná praxe Pjetí Odbrná praxe je nedílnu sučástí studia sciální práce, zprstředkvává studujícím[2] zkušenst s výknem sciální práce a umžňuje jim získávat prfesní identitu. Základní principy jsu: individualizvaný přístup ke studujícím, který pdpruje jejich sbnstní zrání a prfesní růst partnerství a aktivní participace všech zúčastněných stran (studující škla pracviště) vzájemné hdncení všech zúčastněných stran Odbrná praxe tvří minimálně 25 % z celkvé hdinvé dtace výuky.

8 Odbrná praxe je systematicky plánvána, krdinvána a hdncena na základě plnění úklů, kterými studující prkazují dsažení vzdělávacích cílů. Důkazy sbnstním a prfesním růstu studující dkládají v prtfliích. Odbrná praxe je dprvázena seminářem k dbrné praxi a supervizí. Cíle dbrné praxe Pdpřit dbrnu způsbilst a rzvíjet kmpetence studujících k výknu sciální práce v příslušných typech institucí a rganizací. Vést studující k reflexi zkušensti z dbrné praxe a sebereflexi, aby si byli vědmi sebe jak nástrje sciální práce. Studující k reflexi a sebereflexi vědmě a aktivně pužívají teretické pznatky, metdy a etické standardy sciální práce. Mtivvat studující k hledání a nalézání prfesní identity. Cílvé kmpetence Pstje: studující se zttžňují cíli, hdntami a etickými principy sciální práce; jsu si vědmi dilemat suvisejících s výknem sciální práce; začínají si být vědmi sebe jak nástrje sciální práce, identifikují svje silné a slabé stránky. Znalsti: studující znají Etický kdex sciálních pracvníků ČR; znají metdy a techniky sciální práce; rzumí systému rganizací veřejné správy a samsprávy, mají přehled aktuální sciální síti; rientují se v legislativě vztahující se k výknu sciální práce; rzumí struktuře rganizace, jejím hdntám, pslání, cílům a pužívaným metdám práce; chápu rli sciálníh pracvníka[3] a dalších dbrníků v rganizaci. Dvednsti: studující ddržují Etický kdex sciálních pracvníků ČR; jsu schpni kriticky prmýšlet základní témata a etická a další dilemata praxe; umí aplikvat metdy a techniky sciální práce; umí aplikvat příslušné právní předpisy; rzvíjejí účinnu kmunikaci; vystupují v suladu s prfesní rlí a cíli sciální práce. ve vztahu ke klientvi[4] (jedntlivci, rdině, skupině, kmunitě)

9 rientují se v situaci a ptřebách klienta, umí psudit jeh sciální situaci, vytvářet individuální plán splupráce s klientem a vlit vhdný způsb sciální intervence na základě akceptace a vzájemné splupráce, umí získávat ptřebné infrmace a dále je využívat ve prspěch klienta, rzeznávají rizikvé faktry svéh půsbení a umí stanvit meze své pdpry, umí vést základní dkumentaci klientvi. ve vztahu k rganizaci aktivně se zapjují d práce týmu; rzumí své rli na pracvišti; rientují se v činnsti a rzumí hdntám a cílům rganizace; rientují se ve vnitřních pravidlech rganizace a ddržují je; přispívají k rzvji rganizace. ve vztahu k sbě dkážu pracvat na svém dbrném růstu prstřednictvím zpětných vazeb, hdncení, reflexe, sebereflexe a sebevzdělávání; jsu schpni dkladvat a prezentvat svji práci; umí hdntit svu činnst a činnst druhých. Dpručení a pdmínky pr výuku Relevantní legislativa týkající se zajištění dbrných praxí: Zákn č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, v platném znění Zákn č. 101/2001 Sb., chraně sbních údajů, v platném znění Zákn č. 262/2006 Sb., zákník práce, v platném znění Zákn č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění Zákn č. 561/2004 Sb., šklský zákn, v platném znění Zákn č. 500/2004 Sb., správní řád Ústava ČR, z. č. 1/1993 Sb. Listina základních práv a svbd, z. č. 2/1993 Sb. Mezinárdní deklarace lidských práv Knvence práv dítěte OSN Vídeňská deklarace Spjených nárdů (1993) Supplement časpisu Internatinal Scial Wrk, 2007 (anglická verze Glbálních a kvalifikačních standardů IFSW a IASSW) ŠEVČÍKOVÁ, S. Mezinárdní a český kntext Glbálních a kvalifikačních standardů vzdělávání v sciální práci vydaných IFSW a IASSW. In Sciální práce/sciálna práca, 4/2007 Odbrnu praxi ve škle vede pvěřená sba, která má vlastní zkušenst s výknem sciální práce a dbře se rientuje v síti služeb. Na pracvišti vede studující určený zkušený sciální pracvník, případně jiný dbrník. K realizaci partnerství a aktivní participace všech zúčastněných stran (studující škla pracviště) je dpručen využít trjstranný kntrakt s vymezením pdmínek splupráce.

10 Ve smluvě zajištění praxí je třeba šetřit také pvinnsti škly a pvinnsti pracviště v suvislsti s nakládáním s důvěrnými údaji a mlčenlivstí, bezpečnstí práce a pžární chranu. Např. : Pvinnsti pracviště : Pracviště pskytne ptřebné infrmace a vytvří pdmínky pr výkn dbrné praxe. Studující budu pučeni svých právech a pvinnstech, specifických pdmínkách pracviště v suvislsti s bezpečnstí práce, pžární chranu a zásadách práce s klienty. Pvinnsti škly : Škla pučí studující jejich pvinnsti vyknávat dbrnu praxi v suladu s tut smluvu a řídit se předpisy a pkyny pracvníků pracviště. VOŠ Jabk: Studenti abslvují v průběhu studia celkem 20 týdnů praxe ( z th 4 týdny prázdninvá praxe) + 40 hd. tzv. průběžné praxe, kteru plní ve svém vlném čase 6. Supervize dbrné praxe Pjetí: Supervizi dbrné praxe vnímáme jak pdpru prfesníh růstu studenta. V rámci tht předmětu student získává teretické vědmsti supervizi a praktické zkušensti se supervizí jak sučástí prfese sciální práce a jak prstředku systematickéh rzvje vlastní dbrné kmpetence. Tent standard se zaměřuje na supervizi dbrné praxe pskytvanu studentům ve škle. Supervize dbrné praxe studentů prbíhá v malé supervizní skupině pd vedením kvalifikvanéh supervizra. Lze nabízet též individuální frmu supervize. Cíl předmětu: Reflexe dbrné praxe v rámci supervize vede studenta k získávání těcht základních dvednstí a znalstí: Student dvede: splupracvat při vytváření supervizníh kntraktu, nalézat situace (zakázky), s kterými přichází d supervize, pracvat na frmulaci zakázky pd vedením supervizra, pracvat pd vedením supervizra na splnění zakázky, být tevřený vůči zpětné vazbě, rzpznat užitečnst zpětné vazby pr svu práci, využívat reflexi a získanu zpětnu vazbu pr rzvj vlastních dbrných kmpetencí v praxi sciální práce,

11 Student aktivně splupracvat v supervizní skupině, pskytvat zpětnu vazbu supervizrvi a supervizní skupině, využívat supervizi při řešení slžitých případů klientů, využívat supervizi při braně vůči stresu a emcinální zátěži, identifikvat svá silná a slabá místa, prvádět sebereflexi, průběžně vyhdncvat splnění cílů supervize. umí definvat, c je supervize, zná cíle, funkce, metdy a frmy supervize, zná etické principy supervize, má základní znalsti mžnstech, struktuře a bsahu supervizníh kntraktu, zná mžnsti, hranice, přínsy a rizika supervize, chápe supervizi jak sučást prfese sciální práce, zná mžnsti dalšíh vzdělávání v supervizi. Tyt dvednsti a znalsti vedu studenta k získávání těcht pstjů: Student je dpvědný vůči sbě, klientům, prfesi, přijímá etické principy sciální práce, rzumí jim a uplatňuje je v praxi, přijímá supervizi jak prstředek vlastníh dbrnéh růstu. Dpručená literatura: Supervize kazuistiky. Praha: Tritn, ISBN CARROLL, M. THOLSTRUPOVÁ, M. Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Tritn, ISBN HAVRDOVÁ, Z. Kmpetence v praxi sciální práce. Praha: Osmium, ISBN HAWKINS, P. SHOHET R.: Supervize v pmáhajících prfesích. 1.vyd.Praha: Prtál, ISBN MATOUŠEK, O. Metdy a řízení sciální práce. 1.vyd. Praha : Prtál, ISBN PAČESOVÁ, M. Lékař, pacient a Michael Balint. Praha: Tritn, ISBN PAGE, S. WOSKET W. Úvd d supervize: cyklický mdel. Tišnv: Sdružení SCAN, ISBN X. VOŠ Jabk Standard naplňují předměty : Metdický a supervizní seminář k praxi, v rčníku, vždy 2 semestry/1 hd./1 týden 7. Metdy a techniky sciálníh výzkumu. Cílem je, aby studenti získali schpnst vyhledávat neb samstatně a systematicky získávat data sciální skutečnsti, przumět jim, znát mžnsti a limity jejich výpvědní schpnsti a naučit se scilgicky interpretvat nesystematizvané infrmace svém prfesinálním

12 živtě a živtě svých klientů. Studium by měl být završen samstatnu empiricku prací. V teretické části by se měli studenti seznámit s účely a principy kvalitativníh i kvantitativníh přístupu ke zkumání sciální skutečnsti a s dpvídajícími výzkumnými technikami (např. zúčastněné pzrvání, studium dkumentů, vlný hlubkvý rzhvr, interpretace vlastní nesystematizvané zkušensti jak techniky kvalitativníh zkumání a dtazník jak technika kvantitativníh zkumání). Studenti by měli przumět funkci základních prvků prcedury empirickéh výzkumu (hyptéza, znaky a jejich peracinalizace, způsb výběru, základní a výběrvý subr) a měli by být seznámeni se základy statistickéh zpracvání dat včetně principů třídění druhéh stupně. V praktické části by měli studenti samstatně vypracvat prjekt výzkumu prjektu, pdílet se na jeh realizaci a seznámit se základy práce s sbním pčítačem (s pužitím prgramu jak SPSSPC). VOŠ Jabk Standard naplňuje předmět Metdy sciálních výzkumů - 1 semestr/2hd/týden 8. Úvd d právní terie a praxe. Antace předmětu: Práv je jednu ze základních sučástí standardu vzdělávání v sciální práci. Obsahem předmětu jsu vybrané kapitly z veřejnéh a sukrméh práva a práva EU. Oblast veřejnéh práva je zaměřena zejména na práv ústavní, správní a trestní. Výklad z blasti sukrméh práva je zaměřen na práv bčanské, rdinné a pracvní. Kapitly z práva EU seznamují se základními zásadami právníh systému EU. Zvláštní míst zaujímá prblematika práva sciálníh zabezpečení. Dpručeny jsu k praxi rientvané přednášky s případvu analýzu. Jedntlivá témata je třeba přizpůsbit tak, aby si studenti mhli prstřednictvím praktické diskuze a řešením knkrétních příkladů z právě prbíraných blastí práva nvé pznatky lépe svjit a získávat tak zárveň nezbytné dvednsti ve smyslu schpnsti aplikace právních pznatků d praxe. Cíle předmětu: Zprstředkvat studentvi pznatky umžňující mu získat nejen základní rientaci v právním systému a nejdůležitějších právních předpisech, včetně práva EU, ale zárveň frmvat jeh schpnst tyt pznatky uplatnit při výknu sciální práce i v bčanském živtě. Splu s tím má předmět práv seznámit studenty s legislativním a institucinálním kntextem výknu sciální práce. Cílvé kmpetence studenta: Znalsti: Student zná a chápe: principy právníh státu základní pjmy terie práva ústavní přádek ČR strukturu právníh řádu ČR

13 Dvednsti: uspřádání státní správy a samsprávy v pdmínkách ČR správní prces prblematiku cizinců a azylantů základní pjmy bčanskéh práva hmtnéh prblematiku chrany sbnsti věcná práva, závazkvá práva, dědění a náhradu škdy základní pjmy, zásady a průběh bčanskéh sudníh řízení základní pjmy, prameny a principy rdinnéh práva právní úpravu manželství a náhradní rdinné péče sciálně právní chranu dítěte právní úpravu individuálníh a klektivníh pracvníh práva a tázek zaměstnansti základní pjmy, prvky a znaky trestníh práva hmtnéh vybrané skutkvé pdstaty trestných činů zásady trestníh řízení, jeh průběh základní pjmy, systém a členění sciálníh zabezpečení v ČR rganizaci a řízení sciálníh zabezpečení financvání sciálníh zabezpečení v zemích EU základy práva a členění institucí v rámci EU Student dkáže, je schpen, umí: VOŠ Jabk : bjasnit fungvání státu a respektvat kmpetence příslušných rgánů vysvětlit dělbu mci, legislativní prces analyzvat právní nrmu a právní vztah aplikvat právní nrmy na knkrétní případy jednat v duchu správníh řízení, respektvat správní řád bjasnit rzhdnutí správníh sudnictví v praxi rzlišvat pslání a kmpetence státní správy a samsprávy brát při práci s klienty hled na státní bčanství v právním kntextu aplikvat právní nrmy na prblematiku cizinců a uprchlíků napmáhat uplatňvání bčanskéh práva prakticky pužívat znalsti z dědickéh práva sepsat jedndušší žalbu adekvátně využívat nástrjů rdinnéh práva, včetně sciálně právní chrany aplikvat základní nástrje trestníh práva adekvátně splupracvat v rámci subsystémů řízení sciálníh zabezpečení Předmět Základy práva 2 semestry(2 hd./týden), některá témata jsu sučástí předmětů Sciální plitika (práv sciálníh zabezpečení) a Metd sc. práce (sciálně právní chrana dětí, rdinné práv). (pzn: Časvá dtace je minimální, zvažujeme navýšení 1 semestr) 9. Sciální plitika.

14 Studium tét disciplíny by měl být rganizván pdle následujících zásad: Abslvent nejméně tříletéh pmaturitníh (vyššíh dbrnéh neb bakalářskéh) vzdělání v sciální práci by měl v průběhu studia zvládnut dále uvedená témata předmětu Sciální plitika. Zvládnutí těcht témat představuje minimální penzum znalstí a dvednstí, které umžňuje prfesinálně řešit dilemata a situace, které vyplývají z účasti sciálníh pracvníka a jeh klientů v systému sciální plitiky. Pjmem zvládnut zde značujeme: 1. znalst základních pjmů, principů a pznatků terie sciální plitiky 2. schpnst nalézt pdrbné infrmace těcht pjmech, principech a pznatcích v relevantní literatuře 3. schpnst uplatnit tyt pjmy, principy a pznatky při interpretaci vlastní pzice sciálníh pracvníka a jeh zaměstnavatelské rganizace v systému sciálních služeb a ve splečnsti, při interpretaci situace svých klientů a při interpretaci pdmínek uspkjvání ptřeb lidí a pdmínek realizace sciálních práv bčanů Minimální bsah tříletéh pmaturitníh vzdělání sciálních pracvníků v sciální plitice tvří následující témata a pjmy: funkce sciální plitiky a funkce sciální práce v systému sciální plitiky sciální a demgrafická struktura splečnsti a cíle sciální plitiky (vzájemné půsbení) sciální slidarita a redistribuce z hlediska tvrby a čerpání státníh rzpčtu funkce sciálníh státu (welfare state) v mderní splečnsti a typlgie sciálníh státu krize sciálníh státu v 70. letech 20. stletí vznik a typy sciálních událstí a situací, sciální rizika, prblémvé událsti, preventivní rle sciální plitiky způsby redistribuce a sciální služby a sciálně právní chrana jak nástrje sciální plitiky stát, bce, nestátní subjekty, stavvská a prfesní sdružení a zájmvé skupiny a rganizace jak subjekty sciální plitiky terie sciálních práv a sciální zákndárství plitika trhu práce, plitika sciálníh zabezpečení, zdravtní plitika, vzdělávací plitika, plitika bydlení, rdinná plitika a (prti)drgvá plitika jak dílčí blasti sciální plitiky, sciální služby tvrba prgramů sciální plitiky vývj a tradice sciální plitiky v České republice. Změny sciální plitiky v České republice p rce 1989 sciální pjištění, státní sciální pdpra a sciální pmc jak tři prvky systému sciální chrany byvatel v ČR a jejich financvání, správa a aplikace intervence českéh státu d situace specifických skupin bčanů strategie sciální plitiky EU, evrpské sciální zákndárství a základní dkumenty Evrpské sciální plitiky Knkrétní bsah uvedených témat, způsb jejich výuky, studijní texty a zařazení témat d jedntlivých kursů určí škla, která chce dstát minimálnímu standardu, samstatně. Uvedená témata a pjmy nemusí být nutně vyučvána v rámci jednh kursu. Témata mhu být na základě rzhdnutí škly rzdělena d většíh pčtu kursů, dílčí témata neb jejich skupiny se mhu stát sučástí kursů, které se některými aspekty uvedené prblematiky zabývají pdrbněji než je stanven minimálním standardem. Minimální standard je šklu naplněn tehdy, když:

15 jsu vytvřeny pdmínky pr t, aby studenti zvládali všechna uvedená témata studenti vědí tm, že uvedená témata tvří splečně minimální bsah vzdělání sciálních pracvníků v prblematice sciální plitiky, a vědí, ve kterých kursech se mhu s jedntlivými tématy seznámit v rámci prgramu studia bru sciální práce existuje alespň jeden kurs, který je explicitně věnván kmplexnímu studiu terie sciální plitiky Dlní hranice bjemu výuky, který je třeba jedntlivým tématům věnvat, není kvantitativně stanvena. Každému tématu je třeba věnvat tlik času (přednášek, seminářů, samstudia, atd.), aby je studenti zvládli ve smyslu výkladu tht termínu, který je uveden v dstavci 2 tht textu. Hrní hranice bjemu času věnvanéh výuce jedntlivých témat je věcí rzhdnutí škly. VOŠ Jabk Předmět Sciální plitika I,II,III, 3 semestry /2hd./týden 10. Sciální patlgie. Pjetí Předmět Sciální patlgie (Sciální deviace) patří mezi disciplíny, které tvří základ dbrné přípravy sciálních pracvníků. Týká se sciálních jevů, chvání a jednání narušujících a hržujících sciální fungvání jedntlivců, skupin a celé splečnsti a jsu tak předmětem zájmu sciální práce a sciální plitiky. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pjmy a suvislsti a terie sciálních deviací, zvláštní část na jedntlivé sciální deviace a sciálně patlgické jevy. Cíl Získat přehled sciálních deviacích a sciálně patlgických jevech, znát jejich důsledky, przumět jejich příčinám a znát mžnsti prevence. Znalsti Obecná část předmětu zajišťuje, že student: umí definvat a rzumí pjmům sciální deviace, sciálně patlgický jev chápe abslutní a relativní platnst sciálních nrem umí aplikvat nrmativní a reaktivní pjetí sciálních deviací zná bilgické, psychlgické a scilgické příčiny (terie) vzniku sciálních deviací a chápe jejich vzájemné interakce Zvláštní část předmětu zajišťuje, že student zná vybrané sciální deviace a sciálně patlgické jevy, jejich strukturu, dynamiku, příčiny, důsledky a mžnst prevence vč.rganizací a institucí, které ji zajišťují. Jde zejména tyt jevy: kriminalita

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z bilgie Časvá dtace: 4 hdiny ve 4. rčníku Charakteristika vyučvacíh předmětu Čtyřhdinvý seminář vyučvaný ve čtvrtém rčníku (ktávě) je zaměřený na přípravu ke šklní maturitě z bilgie a k přijímacím

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch Příležitsti a rizika prfesní kmry pr sci{lní pracvníky v sci{lních služb{ch Presentace pr seminář Výbru pr sciální plitiku PČR 3.3.2015 Daniela Luskvá Pčty sci{lních pracvníků v sci{lních služb{ch Nejsilnější

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno Péče uživatele drg v českých věznicích phled NNO Olga Škvařilvá Sdružení Pdané ruce,.s. Brn Urban Drug Plicies in The Glbalised Wrld Praha 2010 1 Osnva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Situace v českých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Sociologie (socius, societas + logos) = studium lidské společnosti a sociálních jevů.

Sociologie (socius, societas + logos) = studium lidské společnosti a sociálních jevů. SOCIOLOGIE Scilgie (scius, scietas + lgs) = studium lidské splečnsti a sciálních jevů. VZNIK A VÝVOJ SOCIOLOGIE Snaha przumět splečnsti A.Cmte předmětem je splečnst jak celek. Scilgie bsahuje filsfii dějin,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více