Závrená práce posluchae kurzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závrená práce posluchae kurzu"

Transkript

1 Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005

2 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval samostatn a cituji v ní veškeré prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Praze dne 31. kvtna

3 OBSAH Motto 1 ÚVOD MOTIVACE Terminologie Motivace lidského chování Motivace k dobrovolnictví Motivace vdomé a nevdomé Motivace vnitní a vnjší Možnosti motivace dobrovolník ZÁVR Literatura 3

4 Motto: Nepoznávám se ve svých skutcích; vždy nedlám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dlám, je proti mé vli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastn nejsem já, kdo jedná špatn, ale hích, který je ve mn. Vím totiž, že ve mn, to jest v mé lidské pirozenosti, nepebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždy neiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však iním to, co nechci, nedlám to já, ale hích, který ve mn pebývá. Objevuji tedy takový zákon: Když chci init dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitnjší bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podizuje má mysl, a iní m zajatcem zákona híchu, kterému se podizují mé údy. Jak ubohý jsem to lovk! Kdo m vysvobodí z tohoto tla smrti? Bible, ep. ímanm 7: To, že jsem obdaroval žebráka, že jsem odpustil tomu, kdo m urazil, že miluji dokonce nepítele ve jménu Kristov je bezpochyby ctností. Cokoliv jsem uinil jednomu z mých nejmenších bratí, uinil jsem Kristu. Co by se ale stalo, kdybych odhalil, že ten nejmenší ze všech, ten nechudší ze všech žebrák, ten nejdrzejší ze všech pomlouva, že nepítel sám je ve mn, že já sám bych poteboval almužnu své dobroty, že já sám jsem si nepítelem, jehož je teba milovat? C. G. Jung "My, kdo jsme byli v koncentráku, se pamatujeme na lidi, kteí chodili po barácích a konejšili ostatní, rozdávali i poslední chleba. Možná jich nebylo moc, ale jsou i tak dostateným dkazem, že lovku lze vzít vše až na jedinou vc, a sice tu poslední z lidských svobod - svobodu rozhodnout se za jakýchkoliv okolností pro svj vlastní postoj, pro vlastní cestu." V. E. Frankl 4

5 1 ÚVOD Otázka po motivaci lidského konání je velice komplexní. V psychologii patí také jist k nejtžším. Pro se lovk chová tak jak se chová, co lovka vede k myšlenkám, rozhodnutím a inm práv takovým a ne jiným, zamstnává odborníky psychology, psychiatry, ale i teology a v posledku i každého lovka. Prof. Milan Nakonený svou knihu na téma lidské motivace dokonce zaíná vtou: Nepochybn nejdležitjším úkolem psychologie vždy bylo a bude vysvtlit, pro se lidé chovají tak, jak se chovají. 1 Vystopovat a interpretovat pochody probíhající v lidském mozku, determinované obrovským množstvím promnných genetikou, zkušenostmi, vzdláním, výchovou, emocemi, hormony, vnjšími okolnostmi ap. je velmi složité. Pesto by každý lovk rád vdl, jak se druhý zachová, jak bude reagovat, co lovka vede práv k tm i onm rozhodnutím, co je pro lovka motivací k jeho inm. Tyto otázky si klademe i v bžném život, v komunikaci se svými blízkými, rodinou, páteli. A pokud je navíc práce s lidmi i naší profesí, pak nás zajímají (nebo by alespo mly zajímat) o to více. Pirozen má lovk také potebu porozumt sám sob 1 Nakonený, M., Motivace lidského chování, Academia, Praha 1997, s. 5. 5

6 2 MOTIVACE 2.1 Terminologie Slovo motivace je termín odvozený z latinského motivus, což je forma slova moveo hýbám a movere pohybovat, a vyjaduje tak penesen hybné síly chování a jednání. Motivy jsou tedy hybnými silami našeho jednání. 2 Motivace je proces iniciovaný výchozím motivaním stavem, v jehož obsahu se odráží njaký deficit ve fyzickém i sociálním bytí jedince a smující k odstranní tohoto deficitu, které je prožíváno jako uritý druh uspokojení Motivace lidského chování Rzní autoi vycházejí z rzných psychologických škol, které reprezentují, a proto také nacházíme více možných pístup k oblasti lidské motivace. Nkteí rozlišují mezi vdomými a nevdomými, dále mezi tzv. motivy primárními a sekundárními a vtšinou si všímají motivací zamených fyziologicky, zamených na teorii uení nebo na teorii osobnosti, pípadn rozlišují mezi motivy biologickými a sociokulturními. (K nkterým z nich se vrátím v dalším textu, již se zamením k hlavnímu tématu motivaci k dobrovolnictví.) Nakonený (1997) dlí motivace takto (považuje však zárove za dležité rozlišovat mezi motivem a potebou): Motivy primární (vrozené) hlad, žíze, spánek, dýchání, vyhýbání se bolesti atd. 2 Hanuš, R., Motivace motor našeho konání, 3 Nakonený, M., Motivace lidského chování, Academia, Praha

7 Motivy afektivní (ásten primární a ásten sekundární) motiv bezpeí, agrese atp. - jsou vrozené i získané. Motivy sekundární (sociáln vztahové, získané) motiv sociálního kontaktu, dosažení úspchu, moci, vlastnictví atd. Toto dlení do jisté míry odráží pohled humanistické psychologie reprezentovaný A. H. Maslowem, jež vychází ze systému univerzálních lidských poteb, které se každý lovk snaží uspokojit. Maslow však jde dál a hovoí o nemotivovaném chování. Pokládá za n to chování, které nesmuje k uspokojení njaké poteby, jako nap. expresívní chování a fenomény zrání a rstu, ale souasn hovoí o potebách rstu a míní tedy, že chování není motivováno vždy jen redukcí poteb. Jak íká Fromm: Pravda je totiž taková, že lidé nechtjí mít jen to, co potebují k pežití, a to, co tvoí materiální základ lidsky dstojného života. Vtšina lidí našeho kulturního okruhu a v podobných historických obdobích chce stále víc: jídla, pití, sexu, majetku, moci a slávy. ( ) Náruživost je jasným symptomem psychické dysfunkce, vnitní prázdnoty a chybjícího vnitního smyslu života osobnosti. 4 Zstaneme-li ješt u humanistické psychologie, pak práv ona zdrazuje jako determinanty chování vnitní zdroje chování vystupující jako systém uritých poteb i tendencí. Úspšnost, intenzita a zamení motivace je ovlivnna mnoha faktory individuálními charakteristikami lovka, na jeho sociálních vazbách, výchov, okolnostech, momentální i dlouhodobé situaci, uznávaných hodnotách atp. 4 Fromm, E., Anatomie lidské destruktivity, NLN, Praha 1997, s

8 Maslowova hierarchie lidských poteb: poteba SEBEREALIZACE nalézt sebenaplnní a realizovat vlastní potenciál, dosáhnout úspchu, být kompetentní, získat souhlas a uznání rozvoj lovka v pln vyvinutou, tvoivou osobnost s dostateným prostorem pro sebevyjádení poteba ÚELU poteby symetrie, ádu a krásy, vdt, rozumt a zkoumat poteba LÁSKY poteby družit se s ostatními, být pijímán a nkam patit poteba BEZPEÍ (Maslow má na mysli fyzické bezpeí rozumnou jistotu, že fyzické poteby budou uspokojeny i zítra) FYZICKÉ poteby hlad, žíze, teplo, spánek atd. prvky nutné k zachování tlesného života 5 Než se poteby, které jsou umístny v hierarchii výše, stanou dležitým zdrojem motivace, musí být pinejmenším ásten uspokojeny poteby, jež leží v pomyslné pyramid níže. Motivace lidského chování jsou tedy založeny na mnoha faktorech. V dalším textu se zmíním o nkolika z nich altruismu, motivacích substituních, sexuálních, motivu moci, penz, víry, vlastní zkušenosti, seberealizaci i smyslu, ale 5 Podle Crabb, L., Osobnost lovka, Návrat dom, Praha 1995, s

9 ne již v obecné rovin, ale práv v souvislosti s dobrovolnickou prací. Povaha motivace je pedevším intrapsychickou záležitostí, je tedy dobré vnímat i rozdíl mezi vnitními a vnjšími motivy, pokud se snažíme druhého motivovat. Vnjšími impulsy se v podstat snažíme pispt k vnitní kvalitativní pemn ve struktue osobnosti lovka. Více viz kapitola Motivace k dobrovolnictví Jak jsem naznail v úvodu, lovka vede k uritému druhu chování, tedy i dobrovolnictví, velmi složitý komplex motivací. Vnovat svj as, energii, schopnosti pro poteby jiných je jist i psychologicky velmi zajímavý jev. Zamyslíme-li se nad tímto fenoménem jaké píiny, jaké motivy vedou lovka, aby se choval práv takto, pak nás mezi prvními jist napadne slovo altruismus. Ani tento pojem samotný však není tak jednoznaným a jednoduchým vysvtlením. Fri 6 uvádí následující druhy altruistického chování: Reciproní altruismus v jeho pozadí stojí oekávání, že bude altruistv výkon jednou oplacen njakou odmnou. Normativní altruismus charakterizuje chování, které se opírá o motivaci kombinující morální imperativy a sociální tlak, tedy nejen zvnitnné morální imperativy samotné. Emocionální altruismus stojí na citu lovka, na soucitu se strádajícími, na lásce k bližnímu. Není zde tedy pítomen 6 srov. Fri, P. a kol., Dárcovství a dobrovolnictví v eské republice, AGNES a NROS, Praha 2001, s

10 pímý zisk egoisty, ale emoní zisk emocionální zainteresovanost altruisty na konání dobra je mravn krásná. Kesanský altruismus nevyhýbá se ani jednomu z výše uvedených druh motivací, i když nkteré neodpovídají jeho ideálu krásna. Je pro nj charakteristický soucit s trpícím, milosrdenství. Pravý altruismus altruismus bez kontaminace egoismem je velmi složitým problémem. Podle Bolzana jen tehdy vykonáváme opravdové a záslužné dílo dobroinnosti, jestliže pomoc, kterou bližnímu pinášíme, je spojena s jistou námahou a s vtší i menší obtí z naší strany.. Požadavek absolutn istého altruismu je však vzhledem k výše uvedenému diskutabilní. Jednotlivé druhy altruismu se vzájemn nevyluují, dobroinnost je motivována jak racionáln, tak emocionáln a veškerý altruismus je kontaminován egoismem. ( ) Obvykle s ideálem mravní krásy altruismu korespondují ty motivace, které poítají se symbolickou, morální nebo spirituální odmnou. ( ) Zisky z altruismu jsou vždy oboustranné. 7 Problematinost pravého i istého altruismu vidí i jiní autoi: K analýze altruistického chování je úelné rozlišovat podle Wilsona dv základní altruistické tendence. Na jedné stran istou, nevykalkulovanou obtavost a na druhé stran vstícnost s oekáváním reciprocity i jiné vlastní výhody. iny, v nichž se altruistický impuls projevuje naprosto iracionáln, bez logického vysvtlení považujeme za tzv. altruismus tvrdého jádra. Formy altruismu mkkého jádra 7 Tamtéž, s

11 vycházejí ze základní funkce ekonomické interpersonální vzájemnosti, pro kterou se vžil termín reciprocita. 8 Krom altruismu je to pak celá ada dalších motivátor. Nkteré z nich jsem již vyjmenoval v pedchozí kapitole, nyní se je pokusím popsat ve vztahu k dobrovolnictví. Stále je však dležité brát zetel na to, že: ziskový motiv mže existovat i u zdánliv nezištného chování. Peujeme-li o druhé, oekáváme zpravidla bu pímý materiální zisk na základ reciprocity (Pjky za oplátku) nebo zisk nepímý v podob spoleenského uznání a prestiže za své velkorysé iny. Dokonce i kesanm starajícím se v klášterech o bezmocné, oekávají kompenzaci své obti ve form posmrtného života v ráji. 9 Víra a z ní vyvrající služba byla v naší kultue po dlouhá staletí normativní souástí lidského bytí. Atheismus vyprázdnil toto místo, ale poteba sdílení dobra petrvala. lovk potebuje zažívat i tyto vjemy. Provedl jsem šetení u více než 60 respondent, dobrovolník, kteí (mimo jiné aktivity) psobili jako vedoucí na letních dtských táborech. Byli celkem z 12 organizací a výsledky by se daly shrnout velice strun. Na otázku pro jste se rozhodli vnovat dobrovolnické práci? (v souvislosti s prací hlavního vedoucího na táboe) se u vících lidí velmi asto objevil pímý odkaz na víru, Boha, službu atd. - konkrétn šlo o formulace nap. služba Bohu, pedávání Boží lásky, Boží poslání pro mj život. 8 Hlaváek, J. a kol., Mikroekonomie sounáležitosti se spoleenstvím. Karolinum, Praha Džbánková, Z., Racionální a neracionální motivy lidského chování, 11

12 U nevících lidí byl motivací pedevším dobrý pocit formulovaný jako: radost z radosti druhých, dobrý pocit, ale také seberealizace i chci vrátit to, co jsem sám mohl prožít. Tento výsledek pln koresponduje s šetením, které provedl Fri (viz dále). V každém pípad však lze konstatovat, že uritá forma dávání, služby je tedy v každém pípad pociována jako pozitivní vjem, a už pramení z konvenní, reciproní i nerozvinuté motivace, jak motivaci dlí práv Fri, který pomocí statistické analýzy vytipoval ti základní deklarované motivace k dobrovolnictví - konvenní, reciproní a nerozvinutá. Jde o motivace, které se navzájem prolínají, ale u konkrétních jednotlivc nkterá z nich nabývá dominantní vliv. Konvenní motivace Motivace k dobrovolnictví má konvenní charakter, když se její nositel stal dobrovolníkem, protože jej k tomu vedly morální normy bu svého nejbližšího okolí, anebo obecná neformální pravidla chování v dané spolenosti. ( ) Ti dobrovolníci, u kterých dominuje konvenní motivace, mají ve svém rozhodování sklon preferovat své náboženské pesvdení a imponují jim píklady dárcovských aktivit z okruhu píbuzných a pátel. ( ) Normativní motivací se astji vyznaují starší lidé nad 60 let a vící. Reciproní motivace Jak už z názvu vyplývá, typ reciproní motivace orientuje svého nositele k tomu, aby v dobrovolné práci hledal prvky, které by byly užitené i pro nho samého. Recipron motivovaní dobrovolníci chápou svoji práci jako organické spojení dobra pro jiné a vlastního prospchu. Typický je pro n zájem o získávání nových zkušeností, navazování nových vztah a snaha uplatnit svoje schopnosti a udržovat se 12

13 prostednictvím dobrovolné práce v kondici. ( ) Tento vliv je patrný hlavn u mladých lidí do 30 let s jednoznan ateistickým svtonázorem. Nerozvinutá motivace Jde o motivaci, která se omezuje na soubor prvk vytváejících základní prostor pro rozhodování dobrovolník. Jde o prvky jako je dvra v organizaci, pro kterou by mli pracovat, pesvdení o smysluplnosti dobrovolné práce v konkrétním pípad a pocit, že se prostednictvím dobrovolnictví mohou podílet na šíení dobré myšlenky. Tyto ti motivaní pilíe mají pro nositele nerozvinuté motivace postaující vliv k tomu, aby se rozhodli dobrovoln pracovat. ( ) Významn astji se vyskytuje u vysokoškolák a osob pináležejících ke stední a starší generaci (od 46 do 60 let) Fri, P., Proletáský altruismus a dobrovolnictví v R, referát z konference, 13

14 Podívejme se na to, jaké dvody uvádjí jako dležité pro rozhodnutí stát se dobrovolníkem a jaký pínos uvádjí z dobrovolnické práce sami dobrovolníci: Podle výsledk výše zmínného výzkumu dárcovství a dobrovolnictví v R naprostá vtšina dobrovolník uvádí, že dobrovolnictví jim pináší hlavn pocity smysluplné práce, rozšíení a prohloubení kvalifikaních pedpoklad a vhodné vyplnní volného asu. Podle názor vtšiny dobrovolník jim dobrovolná práce posiluje sebevdomí (77 procent) a umož uje jim udržovat se v kondici a neztratit pracovní návyky (63 procent). Nejmenší míru satisfakce zatím vykonávání dobrovolné práce pináší ve spoleenské oblasti. Jen mén než polovina dobrovolník (45 procent) se domnívá, že svou dobrovolnou prací získali také spoleenské uznání a prestiž. Tzv. reciproní motivace je druhým nejrozšíenjším typem motivace dobrovolník v R. Recipron motivovaní dobrovolníci chápou svoji práci jako organické spojení dobra 14

15 pro jiné a vlastního prospchu. V moderní informaní spolenosti stále více lidí souasn hledá nejen smysluplnou výdlenou práci, ale i píležitosti angažovat se mimo ni.(giddens, A.: The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Cambridge, Polily Press 1998.) Orientace na postmateriální hodnoty (Inglehart, R.: Modemizatíon and Postmodemization: Cultural, Economic, And Political Change in 43 Societies. New Jersey, Princeton University Press 1997.) a spiritualitu nabývá masový charakter. Hledání a nacházení individuální identity a životního poslání jednotlivc mimo výdlenou pracovní sféru dokonce smuje k poklesu dležitosti výdlené práce v život lidí. (Offe, C.: Spolenost práce. In: Pongs, A.: V jaké spolenosti vlastn žijeme? Praha, ISVUK 2000.) Fri, P., Význam dobrovolnictví v moderní spolenosti, 15

16 Hodnocení pínosu dobrovolné práce je vlastn otázkou piznání se k jisté reciprocit práce dobrovolníka nebo alespo k uvdomní si i uritého pínosu. V každém pípad vidíme, že uspokojení smyslu, i alespo pocitu smyslu - jak tyto dv veliiny oddluje V. E. Frankl, je velmi významným motivaním faktorem. Také vysoká pítomnost výskytu hodnoty - posílení sebevdomí je pro pracovníky a dobrovolníky v NNO, dle mého pozorování, velmi signifikantní. Za dležité považuji zastavit se ješt u otázky, zda je dobrovolnická práce skuten vždy dobrovolná. Zejm každý koordinátor dobrovolník dokáže rozpoznat rozdíl v pístupu k práci mezi skuteným dobrovolníkem a lovkem, který je do této práce jaksi dotlaen okolnostmi a už naléháním okolí, i formálním zpsobem nutností vykázat ve škole praxi apod. Proto hodnotím jako velmi pozitivní trend rozlišovat skutené dobrovolníky od stážist i praktikant. Na druhé stran nelze pehlédnout to, že pípady neautentické dobrovolné práce petrvávají i v souasných podmínkách - 5% dobrovolník totiž uvedlo, že jsou do dobrovolné práce tlaeni svým okolím. Faktor zkušenosti s neautentickou dobrovolnou prací zddný ze socialistické minulosti stále významn psobí na ochotu potenciálních dobrovolník dobrovoln pracovat. Špatná zkušenost s dobrovolnou prací v minulosti deklarovalo 43% potenciálních dobrovolník, piemž všichni z nich zárove uvedli, že se do dobrovolnictví zapojili práv jen za socialismu a pak už ne. Souástí vlivu minulosti je podezení, že zájem organizací o dobrovolnou práci je neautentický a že ve skutenosti o ni ani nikdo nestojí. Pocity tohoto druhu jsou vlastní 68% potenciálních dobrovolník Fri, P., Proletáský altruismus a dobrovolnictví v R,, referát z konference, 16

17 V této souvislosti vidím do budoucna jako problematické, práv z dvodu dobrovolného dobrovolnictví tzv. firemn garantované dobrovolnictví, tedy možnost, i spíše kvli image firmy nutnost zamstnanc firmy pracovat uritý as jako dobrovolník teba jednu hodinu týdn - místo pro zamstnavatele nap. pro njakou neziskovou organizaci i v sociálních nebo charitativních službách. Mám za to, že pokud iniciativa nevzejde z jedince skuteného dobrovolníka, který se ztotožní s cílem a posláním organizace pro niž má pracovat, bude jeho práce podobná spíše onomu socialistickému modelu. Jinak tomu mže být pouze v pípad, že dojde k celkové promn pohledu spolenosti na oblast dobrovolnictví, ke které ale dle mého názoru mže dojít až generan, nebo komunistická minulost naší zem, která zpsobila perušení kontinuity vývoje naší spolenosti, udlala své a její dsledky v nás stále petrvávají. Z výzkumu Reného Bekkerse 13, který se snažil rozlišit vliv osobnostních vlastností dobrovolník a sociologických faktor na motivaci k dobrovolnictví, vyplývá, že dležité je pro nj extroverze. Naopak negativní vliv ml neuroticismus. Ze sociologických faktor je dležitým prvkem vzdlání a aktivní náboženský život, naopak mírn negativní vliv má velikost obce. 2.4 Motivace vdomá a nevdomá Sigmund Freud považoval veškeré projevy jedince za symptomatické, tj. vyjadující njaký stav a jeho úelný projev. Nemžeme-li tedy njaký motiv identifikovat, 13 Bekkers, R., Participation in voluntary associations: resources, personality, or both?, 17

18 neznamená to, že mu motiv chybí. V tomto ohledu je pak pípadné rozlišovat mezi motivy vdomými a nevdomými. 14 Je možné, že jednáme, aniž bychom vdli pro nebo aniž by nám pravá píina našeho jednání byla zejmá. Naše chování má nkdy manifestaní obsah. ( ) Nevdomé jsou tedy i takové motivace i zpsoby chování, jejichž píiny si subjekt vysvtluje chybn. 15 Do této kategorie patí i substituní chování, které má povahu kompenzace nedosaženého cíle. Zdrojem nevdomých motivací mohou být i potlaené sklony a afekty, z nichž vznikají komplexy neasimilované psychické obsahy a s nimi spojené tendence k jejich kompenzaci. C. G. Jung zdraznil jejich autonomii a íhavost (motivaní pohotovost) a hovoil také o vdomých komplexech. Podle Maslowa komplexy navíc neovlivují jen motivaci jedince, ale pronikají celou jeho psychikou, tj. determinují i jeho myšlení, fantazii, cítní atd. 16 Je signifikantní, že vtšina dobrovolník uvádí jako své motivace pro práci dobrovolníka ty, které považuje za pozitivní. Pedevším je to pomoc, cítit se užiteným, láska k bližnímu, smysluplnost, seberealizace, služba Bohu atp. Do této kategorie však stále astji spadají i reciproní motivace nco se nauit, mít dobrý pocit, uznání, parta apod. 14 srov. Nakonený, M., Motivace lidského chování, Academia, Praha 1997, s Tamtéž, s srov. tamtéž, s

19 Velmi zídka se nkdo odváží sdlit i nkterý z motiv, který by mohl být hodnocen jako negativní kompenzace uritého komplexu, touha po moci, sexuální motiv atp. Vysvtlením mže být do urité míry i to, že ty, které jsou hlubší, skrytjší, mohou být nevdomé, potlaované i vytsované. Syndrom pomáhajících Tento termín se v bžné práci s dobrovolníky nepoužívá zase tak asto. Na nkterých školách zabývajících se pípravou sociálních pracovník, a už jsou to VOŠ i VŠ, se mu však v poslední dob zaíná vnovat pozornost. Je kladen draz na to, aby si studenti tchto obor uvdomili a dokázali pracovat se svými motivacemi k této práci. Hovoí se práv o syndromu pomáhajících, nebo se pedpokládá, že lidé práv s tímto syndromem se na tyto obory hlásí. Jsou tedy vedeni k tomu, aby své motivace - pedevším nevdomé - kultivovali. Jaké to mohou být? O komplikovanosti pojmu altruismus jsem se již zmínil, pro pipomenutí uvedu ješt nkolik informací. Jedna z definic altruismu íká, že jde o chování uskuteované k prospchu druhého bez anticipace odmn z externích zdroj. To nám napovídá, že tedy existují vnitní odmny, které mají povahu vyšších cit. Prof. Nakonený ale upozoruje na to, že pro nkoho mže být manifestovaný altruismus boj o nadosobní dobro - jen pouhou deklarací a druhem spoleenského exhibicionismu, a jejich pravé zájmy mohou být zcela odlišné nap. nkterý z následujících. Substituní léení komplex. Urité procento lidí prožívá komplexy nejrznjšího druhu, z nichž nkteré mohou být kompenzovány dobrovolnou péí o druhé. 19

20 Sexuální bezpochyby jedna z velmi silných motivací pro lidské konání. V prostedí neziskových organizací pracujících s dtmi a mládeží je teba eliminovat zájmy pedofil, které budou vždy takovéto jedince pirozen pitahovat. Je nutno íci, že žádným administrativním zpsobem nelze problémy s touto motivací stoprocentn vylouit. Vím ale, že každá organizace dlá všechno proto, aby je minimalizovala. Moc na první pohled tento motiv zapadá do našeho tématu, ale psychologové naopak tvrdí, že práv u psycholog, pedagog a duchovních (tedy obor, které se zabývají bezprostední prací s lidmi a jejich vedením i výchovou) je práv moc velmi silným motivaním faktorem. Dá se namítnout, že je na jedné stran nutno rozlišovat touhu po moci a touhu po uplatnní, ale psychologové pesto tvrdí, že touha po uplatnní vychází opt z touhy po moci. Navíc Alfred Adler íká, že touha po moci vychází z pocitu bezmocnosti, další poukazují na potebu sebepotvrzení vlastního já. Pokud bych ml uvést píklad signálem pro tuto diagnózu mohou být silné manifestaní projevy vlastního dobrovolnictví, kdy dotyný svou innost chápe jako pedstupe pro svou další kariéru vtšinou politickou. Peníze dobrovolník a peníze? Není to protimluv? I neziskové organizace disponují relativn velkým objemem financí a vždy se najdou lidé, které pítomnost penz provokuje k aktivit. Takový lovk se ale vtšinou nestává dobrovolníkem snad jen na as, než se mu podaí dosáhnout nap. manažerské funkce v organizaci pracující s dobrovolníky. Víra patí k velmi silným motivacím. Nebojím se íci, že práv Ježíšovo uení, je tím, co v naší kultue v celé historii kultivovalo postoj lovka k druhému, pomoci 20

21 bližnímu, pamatování na vdovy a sirotky v jejich soužení (Jan 1,27), dokonce pemáhání zla dobrem, i výzv Jestliže má tvj nepítel hlad, nasy ho, a má-li žíze, dej mu pít ( ímanm 12,21.20). I motivaci víry a kesanské služby je však teba kultivovat, nebo skýtá uritá rizika pehnané sebeobtování se, obchodování s Bohem já budu sloužit a za to pjdu do nebe, pehnaný soucit, který lovka oslabuje a znehodnocuje až znemožuje pomoc druhým atp. Vlastní zkušenost vtšinou jde o odchovance organizace, kteí se po dosažení uritého vku stávají sami vedoucími i dobrovolníky. Seberealizace Podle A. H. Maslowa musí být lovk tím, kým mže být, musí zstat vrný své vlastní povaze. Tuto potebu oznaujeme jako sebeuskuteování. V odpovdích dobrovolník bývá tento motiv vyjáden slovy: sebevzdlání, seberealizace, získání zkušeností, poznávání nových vcí atp. Smysl - V. E. Frankl jej dotahuje do vyjádení vle ke smysluplné existenci. Zde se objevují vyjádení vlastní motivace jako: pocit, že dlám nco dobrého a hodnotného, pomoci dobré vci, má to smysl, pocit naplnní, vím, že to má hlubší smysl, nechci život jen prožít, ale pln žít. Nemla by nás pekvapit ani pítomnost negativních motivací vycházejících spíše z toho negativního v nás. Pokud se podíváme do knihy prof. Nakoneného Motivace lidského chování, tak zjistíme, že prosociálním motivacím vnuje jen devt a pl stránky z celkových 270 stran. Jak jsem již naznail, motivace k jednání je jevem komplexním. Proto je pirozené, že se i zde jist ada tchto prvk u každého lovka pekrývá. 21

22 Friedrich Nietsche tvrdí, že u osob, které si volí pomáhání, pevažují pochybné motivy. íká: Napínáte síly pro bližní a máte na to krásná slova. Já vám ale íkám: Vaše láska k bližnímu je jen vaší špatnou láskou k sob samým. Prcháte k bližnímu ped sebou samým a chcete z toho uinit ctnost: já ale odhaluji tu vaši nezištnost. lovk, který se chce vnovat lidem se zranními, se nevdom spojuje s vlastními zranními. Vzniká tu tak nebezpeí v tom smyslu, že pokud je pomáhající profese zneužívána jako lék na vlastní nemocnou duši, tak je lovk pedem odsouzen k vlastnímu duševnímu trápení i profesnímu zklamání. Navíc však mže touto pomocí utrpt i klient. Chceme-li odkrýt mnohovrstevnaté motivy našeho pomáhání což je úkol, ped nímž nesmí žádný pomáhající, pokud není šarlatán, utéci pak jde o to, abychom pronikli až k nevdomým vrstvám osobnosti a tím i k pramenm volby povolání. 17 Jedna z nebezpených nevdomých motivací k pomáhání mže být myšlenka - Když m jiní potebují, nemžu být bezcenný. Takový lovk je pak ale zamen na vlastní výkon, musí neustále ukazovat svou užitenost, klade si úkoly, na které nebude stait, nebo bude pijímat odpovdnosti i za klienta, a tím se úinek jeho pomoci snižuje. Tak zaíná bludný kruh. Motivace se samozejm mohou v ase mnit i vyvíjet, ty základní však asto zstávají stejné, proto má smysl s nimi alespo pracovat. Úkolem dobrovolníka (ale i každého lovka) je odkrytí tchto nevdomých motivací ve svém chování, vystoupit ze sebeklamu a otevít tak prostor novému pístupu k životu i své práci. 17 Doležel, J., tyi léky proti tzv. syndromu pomáhajících, skriptum VOŠ Caritas, Olomouc. 22

23 2.5 Motivace vnitní a vnjší Toto rozdlení je velmi podstatné. V neziskovém sektoru obzvlášt. Literatura se shoduje na tom, že nejlepší výkony podává motivovaný lovk, nejvíce motivováni jsou pak ti pracovníci, kteí pijmou cíle firmy za své a firmu si ztotožní sami se sebou používáme také termínu VNITNÍ MOTIVACE. 18 Tato skutenost je v neziskovém sektoru zejm ješt vyhrannjší, nebo práv nepítomnost finanního, tedy existenního, ohodnocení vyžaduje jiný zdroj motivace. To, že se lovk rozhodne práv pro tu a ne jinou práci jako dobrovolník, ukazuje práv na nutnost vnitní motivace tedy blízkost cíl a poslání dané organizace. Mže zde však být uritý rozdíl mezi dobrovolníky, kteí jsou leny organizace a krátkodobými dobrovolníky. U len se pedpokládá ješt vyšší ztotožnní se s vizí a posláním organizace, ale na druhou stranu je tžší je dlouhodob v tomto motivovaném stavu udržet. U krátkodobých dobrovolník bývá naopak silná motivace, která bu prací peroste v dlouhodobjší spolupráci, teba i lenství v organizaci, nebo naopak po splnní uritého závazku i vyprchání motivace odejdou. Pokud jde o vnjší motivace, pak je dnes i v ziskovém sektoru známo, že motivovat zamstnance pouze finann je velmi málo. Proto vytváí systémy nefinanních benefit. Neziskový sektor má pro uplatnní jiných než finanních motivátor nejen vtší nutnost, ale i píležitost, nebo mže nabídnout i nkteré žádané atributy, které lidé poptávají pi svém sebeuplatnní. 18 Míka, J., Motivace v policejním stát, 23

24 2.6 Možnosti motivace dobrovolník Motivace, jak jsem uvedl v úvodu je velmi komplexní jev. Také ztráta motivace bývá zpsobena mnoha okolnostmi, které v urité konstelaci mohou snižovat výkon dobrovolníka nebo jej dovést až k perušení i úplnému zanechání dobrovolnické innosti. Mže dojít i k tzv. syndromu vyhoení, což je velmi specifický fenomén, jenž by stál za samostatnou práci. V literatue i ze zkušeností rzných organizací se dají nalézt rzné možnosti jak motivovat pracovníky a dobrovolníky. Nutno piznat, že ziskový sektor je v tomto ohledu mnohem dále než neziskový. Proto jsem se jím také nechal inspirovat v následující ásti. Zajímavým systémem je tzv. Systém motivace 5Z, (v anglicky mluvících zemích znám jako 5I Interesting work, Information, Involvement, Independence, Increasing visibility) jako nízkonákladové a vysoce úinné cesty pro vyšší motivaci a loajalitu zamstnanc. Je to cesta vyšší motivace pes budování pouta a loajality mezi zamstnancem spoleností. Aby tento vztah zaal vzkvétat, je první krok vždy na spolenosti, která musí ukázat, že o zamstnance stojí, váží si jeho práce a má pro firmu hodnotu. Cítí-li zamstnanec tyto jistoty, vztah zane vzkvétat. Systém motivace 5Z -Zajímavá práce -Zprávy -Zapojení do rozhodování -Závislost nula -Zviditelnní v rámci kolektivu Kouil, M., Nízkonákladové cesty motivace se vyplácí, 24

25 Zajímavá práce pracovníci i dobrovolníci picházejí do neziskového sektoru pedevším s pedpokladem, že se chtjí podílet na nem, co má smysl a co je bude bavit, pinášet jim radost a uspokojení. Zprávy pracovník/dobrovolník musí být informován o dní v organizaci, aby se mohl cítit její souástí. Zapojení do rozhodování dostat se v neziskovém sektoru k funkci je spíše brzkou a nezávidníhodnou jistotou než dlouhotrvajícím bojem mezi konkurenty jako nap. ve firm i veejné správ. Dobrovolník, který se stane pozdji lenem, asto koní po nedlouhé dob s úkoly, které na nj nakladou kolegové a kvli nimž pvodn do organizace vtšinou ani nepišel. Vtšinou jde o vci administrativního i funkcionáského charakteru. Pro nkteré to mže být píležitost pro vtší zapojení se do tvorby strategie a ízení organizace, která jej budou dále motivovat, pro jiné však to mže být velmi demotivující, nebo do organizace pišel se zcela jinými pedstavami o svém uplatnní. Tyto dva typy lidí je dobré rozeznat a poskytnout jim prostor tam, kde oni sami vidí své místo, jinak se o nkteré dobrovolníky mžeme zbyten pipravit. Závislost nula neboli nezávislost vytvoení prostoru pro iniciativu, pracovník není písn veden a kontrolován, ale je mu ponechána uritá míra svobody k uplatnní jeho individuálních specifik a je regulován pouze tzv. záchytnými body. Zviditelnní v rámci kolektivu podkování v pravý as a na pravém míst pináší velmi efektivní posun v loajalit pracovníka k organizaci. 25

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní.

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní. VII. VYBRANÉ METODY MENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU SPIDER ANALÝZA (grafická analýza) Ke zvýšení názornosti ve finanní analýze používáme rzných graf, nejbžnjší jsou sloupkové, spojnicové a výseové grafy. V poslední

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel eská zemdlská univerzita v Praze Provozn ekonomická fakulta Katedra informaních technologií Dopady využívání mobilních telekomunikaních technologií na komunikaní procesy Autoi: Ing. Jan Drašnar Ing. Josef

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE Prvodce poskytovatele Praha 2002 ÚVOD... 3 CO JSOU TO STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY:... 4 STANDARD 1. Cíle a zpsoby

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Informaní technologie v zemdlské prvovýrob Information and communication technology in agrobusyness

Informaní technologie v zemdlské prvovýrob Information and communication technology in agrobusyness Informaní technologie v zemdlské prvovýrob Information and communication technology in agrobusyness Šilerová, E., Švarcová, I. Abstrakt: Informace jsou hnací silou moderní doby. Abyste uspli v boji s konkurencí,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE Beru na vdomí, že: odevzdáním bakaláské práce souhlasím se zveejnním své práce podle zákona. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

4.2. publika ní innost Odborné publikace vydané v rámci projektu: Lucie Bukovská: Asertivní komunikace

4.2. publika ní innost Odborné publikace vydané v rámci projektu: Lucie Bukovská: Asertivní komunikace 4.2. publikaní innost V rámci projektu Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí vznikla ada odborných publikací a leták, které se vztahovaly k pednášeným tématm. Úastníci

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Studie. 6 : Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel:

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více