SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Dagmar Brázdová Vedoucí bakaláské práce: PhDr. Jindich Urban, Ph.D. Znojmo duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci Vzdlávání úedník ve veejné správ vypracovala samostatn pod vedením PhDr. Jindicha Urbana, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, s.r.o. V Perov dne 21. dubna 2010

3 Podkování Ráda bych podkovala PhDr. Jindichu Urbanovi, Ph.D. za výraznou pomoc pi vedení mé práce, dále bych chtla podkovat Ing. Mart Štpánkové za cenné a vcné pipomínky, pi zpracování této práce a nakonec velké podkování patí i Mgr. Vlast Vianové za poskytnutí údaj pro zpracování praktických ukazatel uvádných v mé práci.

4

5

6 Abstrakt: Bakaláská práce se zabývá vzdláváním úedník ve veejné správ i dalších státních zamstnanc v eské republice. Okrajov se vnuje veejné správ, personalistice a logistice, které úzce souvisejí se vzdláváním zamstnanc ve veejné správ. Hlavním cílem bakaláské práce je posoudit úinnost systému vzdlávání zamstnanc Magistrátu msta Perova zda je kvalitní nebo v em by se ml zlepšit. Potom se zamuje na podrobnjší popis vzdlávacího systému Magistrátu msta Perova. Annotation The thesis deals with the education of officers in public service and many other state employees in the Czech Republic. It is partly devoted to public service, stuffing and logistics, which are closely connected with education of employees in public service.the main aim of the thesis is to consider the effectivity of education of Municipality employees in town Perov, if the education is on good level or whether and how it is necessary to improve. Next part is focused on more detailed description of educational system in Municipal Council in Perov. Klíová slova: Veejná správa, státní správa, úedník, neúedník, vedoucí úedník, vzdlávání, zkouška, zamstnanec, zákon, obec, samospráva, obyvatel, dotazník. Key words: Public service, state service, officer, non-officer, head officer, education, exam, employee, law, municipality, local government, questionnaire.

7 Obsah: ÚVOD HISTORIE VEEJNÉ SPRÁVY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÍCH CELK OBDOBÍ PED ROKEM OBDOBÍ PO ROCE SITUACE PO ROCE SITUACE PO ROCE PRACOVNÍ ÁD ÚEDNÍK Z ROKU PERSONÁLNÍ PRÁCE V ÚZEMNÍ VEEJNÉ SPRÁV REFORMNÍ PROCESY VÝZNAM KONCEPCE PÍPRAVY ÚEDNÍK VEEJNÉ SPRÁVY STRATEGICKÝ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ ZÁKON O ÚEDNÍCÍCH ÚEDNÍK VEDOUCÍ ÚEDNÍK A VEDOUCÍ ÚADU ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ÚEDNÍKA VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VSTUPNÍ VZDLÁVÁNÍ PRBŽNÉ VZDLÁVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPSOBILOST VZDLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚEDNÍK A VEDOUCÍCH ÚAD PLÁN VZDLÁVÁNÍ AKREDITACE ROVNOCENNOST VZDLÁVÁNÍ ZÁKON O ÚEDNÍCÍCH JAKO NÁSTROJ K VYŠŠÍ PROFESIONALIZACI ÚEDNÍK METODY VZDLÁVÁNÍ, JEJICH POUŽITELNOST A ÚINNOST VZDLÁVÁNÍ ZAMSTNANC MAGISTRÁTU MSTA PEROVA VSTUPNÍ VZDLÁVÁNÍ PRBŽNÉ VZDLÁVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPSOBILOST POROVNÁNÍ ZAMSTNANC Z RZNÝCH HLEDISEK LIST ŠETENÍ PROJEKT VZDLÁVÁNÍ A PODPORA PROFESNÍHO A OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍK MSTSKÝCH ÚAD PODPORA ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY SLUŽEB OBANM ZÁVR POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAF SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PÍLOH... 58

8 Úvod Vzdlávání každého z nás zaíná již od narození a pokrauje bhem celého života. Je zajímavé, že práv vzdlaní lidé se vzdlávají po celý svj život, chtjí získat nové znalosti, dovednosti, poznatky. Jsou profese kde celoživotní vzdlávání je dokonce nutností. Naproti tomu lidé s nízkou kvalifikací nemají o další rozvíjení své osobnosti zájem, nemají žádný dvod, motivaci pro se dále vzdlávat. V eské republice se oproti minulosti vnuje velká pozornost na vzdlávání úedník ve veejné správ i dalších státních zamstnanc. Úedník má dnes povinnost prohlubovat si kvalifikaci podle zákona. 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. První ást bakaláské práce je zamena na piblížení veejné správy v historii, a to ped rokem 1918 až po souasnost. Pro zajímavost je na konci této ásti uveden pracovní ád úedník z roku Další ást bakaláské práce pibližuje zákon. 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, rozvoj vzdlávání úedník územních samosprávných celk, rozvoj vzdlávání úedník Statutárního msta Perova zaazené k výkonu práce do Magistrátu msta Perova. V této kapitole jsou také uvedeny náklady vynaložené na vzdlávání úedník Magistrátu msta Perova. Na závr bakaláské práce je piblížen projekt, kterého se mimo jiné úastnilo i Statutární msto Perov Vzdlávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovník mstských úad podpora zlepšování kvality služeb obanm. 8

9 Cíl a metodika práce V historii bylo povolání úedníka velice vážené a uznávané pracovní místo. Na konci první kapitoly je citován Pracovní ád úedník z roku Z petení pracovního ádu vyplynulo, že v historii úedníci nemli žádné kompetence jen samé povinnosti. Povolání úedníka bylo sice v dívjší dob velice váženým pracovním místem, ale v souasnosti by se za daných pracovních podmínek nenašel nikdo kdo by tuto profesi chtl vykonávat. V souasné dob je povolání úedníka veejností siln negativn vnímáno. Bude velmi obtížné pozvednout dnešní povolání úedníka, aby bylo veejností opt uznáváno a pozitivn vnímáno. Dležitou úlohu by zde ml sehrát výbr vhodných zamstnanc (p. ochotní, bezúplatní), ale také jejich soustavné vzdlávání. Prvním krokem ke zlepšení dnešního postavení profese úedníka v oích veejnosti je hlavn ve výbru zamstnanc, aby i oni byli hrdí na to, že jsou úedníky a mli zájem o sebevzdlávání a profesní rst. Cílem bakaláské práce bylo zjistit zda systém vzdlávání zamstnanc ve veejné správ, zamený na Magistrát msta Perova je kvalitní nebo jestli by se ml v nem vylepšit. Je nutné vytváet a podporovat kvalitnjší vzdlávací programy, které pomáhají veejné správ dosáhnout vysokého stupn profesionality a tím i kvalitní innosti pro obana. Což se výzkumem na Magistrátu msta Perova potvrdilo. Cílem bakaláské práce bylo také piblížit pojem úedník a hlavn vzdlávání úedník územních samosprávných celk. Vzdlávání a výcvik zamstnanc je zajiš ován personálním oddlením a probíhá v souladu se zákonem. 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. Cílem bakaláské práce dále bylo posoudit úinnost systému vzdlávání zamstnanc Magistrátu msta Perova a to jak ze strany zamstnavatele personálního odboru pracovišt vzdlávání, tak i ze strany zamstnanc a zjistit zda dochází k nárstu zamstnanc Magistrátu msta Perova s vyšším odborným i vysokoškolským vzdláním. Kde a jakým zpsobem probíhá vzdlávání úedník Magistrátu msta Perova vstupní, prbžné a zkouška odborné zpsobilosti. 9

10 Pi zpracování bakaláské práce byla použita metoda komparace, dotazníkové šetení kvantitativní forma a studium odborné literatury a zákon. 10

11 Teoretická ást 1. Historie veejné správy územních samosprávních celk 1.1. Období ped rokem 1918 Organizace územní samosprávy zejména v Evrop vykazuje urité spolené rysy, které jsou dsledkem vzájemného dlouhodobého ovlivování, na druhé stran i znané rozdíly plynoucí ze zvláštních podmínek v jednotlivých evropských zemích. Faktem je, že prosazení samosprávy bylo zejména ve stední Evrop pomrn konfliktní zejména vi centralistickému absolutismu, kdy si práv obce držely urité znaky samosprávy. Existuje ada pístup a hodnocení, jež vnují svou pozornost hodnocení vývoje organizace veejné správy, a to pedevším rozsahu samosprávy, míry její samostatnosti, demokratickému základu a finannímu zabezpeení. V podmínkách eské republiky právní úprava, eské obecní zízení z roku 1864, obecní ád pro Moravu z roku 1854 a obecní ád pro Slezsko z roku 1863 pežily zánik Rakouska a nkteré právní instrumenty pežívaly ješt dlouho v dalších právních úpravách Období po roce 1918 Po roce 1918 bylo pomrn siln prosazováno odstranní bývalé rakouské dvojkolejnosti veejné správy, kde na stran jedné stála relativn samostatná a oddlená samospráva (obec-okres-zem), na stran druhé státní (politická) správa (okres-zem). Prvním krokem reorganizace v širším mítku byl zákon. 126/1920 Sb., o zízení župních a okresních úad v republice eskoslovenské. V echách a na Morav však nebyly župy nikdy vytvoeny. Pln uskutennou úpravu obsahoval až zákon. 126/1927 Sb., o organizaci politické správy. Tento zákon nov zavedl tyi zem místo díve upravených dvaceti žup, unifikoval správu a pokusil se spojit státní správu a samosprávu. Zákon vycházel ze skutenosti, že byla sice vytvoena zastupitelstva i zemského výboru byl státní úedník. V dalším období nedošlo k vydání nového obecního zízení. 11

12 1.3. Situace po roce 1945 Po roce 1945 byla snaha najít nový systém správy. Byla vytvoena soustava národních výbor (místních, okresních, zemských), jako zastupitelských orgán a souasn orgán veejné správy ve všech jejich oborech. Tento typ orgánu veejné správy byl volen obany. Došlo zde ke spojení státní správy se samosprávou. Tento prvek byl siln centralistický a zpsoboval v dalším období koncentraci moci u zemských národních výbor. K výrazné promn došlo po roce 1948, kdy se národní výbory staly výhradn orgány státní moci. Obce stejn jako okresy a kraje ztratily povahu právnických osob, vetn vlastního majetku. K dalším zmnám dochází až v roce 1960, kdy zmna územního lenní pinesla snížení potu okres a kraj, tedy zvtšení tchto územních jednotek. V této dob se do centra pozornosti v Evrop dostávala problematika obcí. Tžišt obecní samosprávy tehdy tvoily zejména malé obce a docházelo ke vzniku rozporu mezi rozsahem a povahou úkol, které je teba na komunální úrovni plnit a jejich skutenými možnostmi. Výrazem ešení tohoto rozporu bylo sluování obcí a tím vytváení nových základních územních celk. Tendence sluování ovlivnila vývoj u nás nejvíce v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy byl poet obcí snížen skoro na polovinu stavu roku Situace po roce 1989 Rok 1990 znamenal pro eskou veejnou správu odstranní soustavy národních výbor. Psobnost národních výbor pešla na ústední orgány, pop. nkteré psobnosti byly zrušeny. Nedílnou souástí hlubokých spoleenských a politických zmn, které nastaly po roce 1989, bylo znovuzavedení samosprávy v obcích. Zákon. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zízení) celkov sehrál pozitivní úlohu v konstituování obecní samosprávy. Jeho návrh však byl pipravován v dob, kdy v eské republice neexistovaly zkušenosti s uspoádáním a psobením samosprávy v obcích, což se nemohlo neprojevit v nkterých jeho nedostatcích, jež z ásti byly napravovány novelizacemi zákona. Zásadní povaha pedpokládaných zmn a jejich etnost vedly k závru, že novelizace platného zákona by nebyla vhodná a je tedy úelné, aby byl pijat nový zákon o obcích. Pi jeho píprav se navázalo na stávající právní úpravu a byla z ní pevzata ta ustanovení, 12

13 která se osvdila. Nový zákon. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), byl schválen Parlamentem dne 12. dubna 2000 a nabyl úinností dnem voleb do zastupitelstev kraj. Ve srovnání se zákonem. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zízení) je obsáhlejší, detailnjší a má tém trojnásobný rozsah a byl mnohokráte novelizován. Vývoj samosprávy v eské republice (R) provázela a provází znaná rznorodost názor na její podstatu a úlohu. Nelze však nevidt, že práv Ústava R je dkazem, že zejména v právní úprav jde vývoj samosprávy evropskou cestou. Ústava sama považuje územní samosprávu za jeden ze základních stavebních prvk demokratického právního státu. V západní Evrop bylo sjednocování místní samosprávy na uritých základních principech vyjádeno pedevším pijetím Evropské charty místní samosprávy v roce 1985, která obsahuje pravidla, na nichž má být postavena místní samospráva. Vzhledem k velkému potu obcí v R došlo již v roce 1990 k vytvoení dvou typ obcí pro výkon státní správy. Její minimální rozsah vykonávají obce se základním povením. Vedle nich vznikly obce s poveným obecním úadem, které vykonávají týž rozsah státní správy, a to pro další obce ve svém správním obvodu. K vznikly obce s rozšíenou psobností vznikly a svou náplní by mly spolen s kraji pln nahradit dnes již bývalé okresní úady. Na obcích s rozšíenou psobností se vyizují záležitosti jako nap. osobní a cestovní doklady, idiské prkazy, živnostenská agenda a podobn Pracovní ád úedník z roku 1870 Denn ped zaátkem pracovní doby jsou povinni úedníci dkladn zamést kancelá, vybrat popel z kamen a utít prach. Úedníci zodpovídají dále za to, že kancelá bude vždy ádn vytopena. Potebné palivo obstarají na svj náklad. Soukromé rozhovory jsou v pracovní dob nežádoucí. ádná pracovní doba je 12 hodin denn. 1 LACINA, K., ECHÁK V.Vývoj systém veejné správy. s

14 Jakákoliv politická innost úedník má za následek okamžité propuštní. V kouení a požívání alkoholických nápoj se oekává od úedníka zdrženlivost. K dámám a výše postavených osobám se úedník chová slušn. Jako etba se doporuuje bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravn nezávadné. Povinností každého úedníka je pée o zdraví. V pípad nemoci není nárok na mzdu. Každý úedník, který má pocit zodpovdnosti, by si ml proto pravideln ukládat ze své mzdy pimenou ástku pro pípad nemoci, i jiné nepedvídané poteby. Úedníci se nesmjí pi práci mýlit. Kdo se pi své práci dopouští astji chyb, bude propuštn. Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tím, že ped ním nechová potebné úcty. Z této skutenosti se vyvodí dsledky. Úednice jsou povinny vést zbožný a cudný život. O dovolenou mohou úedníci žádat jen z naléhavých rodinných dvod. Tato je však neplacena. Úedníci a mají stále na mysli, že tisíce jiných osob jsou ochotny okamžit nastoupit na jejich místa. Úedníci nesmjí nikdy zapomenout, že jsou svému principálovi povinni projevovat jejich vdnost, nebo je jejich živitelem. 2 2 Necyklopedie. Úady a úedníci [online]. Leden

15 2. Personální práce v územní veejné správ 2.1. Reformní procesy eská republika procházela závažnou reformou územní veejné správy, která probíhala ve tech fázích. První etapa se týkala zízení krajských úad a byla dokonena k 1. lednu Druhá etapa byla dokonena k 1. lednu 2003 a realizoval se v ní dvoustupový model územní samosprávy: obec kraj. Nyní probíhá již tetí fáze zajištní profesionální funknosti územních samosprávných celk. Strukturální reforma územní veejné správy je v zásad dokonena, i když doladní a sjednocení správních obvod, píp. i optimální rozvrstvení kompetencí podle poteb praxe si ješt njaký as vyžádá. Podmínkou úspchu reformních proces ve veejné správ je její profesionalizace. Reformní procesy s sebou pinášejí nové nároky na úedníky a potebu soustavného vzdlávání a rozvoje. Nezbytností však zstává systematické vzdlávání úedník správních úad po celou dobu pracovní kariéry a poteba zabezpeit kvalitní profesní vzdlávání. Vnjším vlivem nejzásadnjšího významu, kterému veejná správa podléhá, je vliv legislativy. K národním pedpism pistupuje i nutnost pizpsobit fungování veejné správy standardm Evropské unie, což je dalším zcela novým prvkem v eské veejné správ Význam koncepce pípravy úedník veejné správy Koncepce byla schválena vládou R dne 16. ervna 1999 (jako první koncepce po schválení reformy veejné správy) Usnesení Koncepce pípravy úedník veejné správy je prvním materiálem pedloženým po roce 1990, který má pro veejnou správu zásadní význam, nebo dává do souladu cíle a poteby vzdlávání úedník veejné správy s tím, co je ve veejné správ v souasném a budoucím období eká. V tom je teba pedevším spatovat smysl koncepce. Schválení koncepce vládou R v roce 1999 znamenalo významný krok pro zvýšení kvality úedník veejné správy. 15

16 Funkní roli koncepce pro systém veejné správy je možno spatovat pedevším v tom, že stanoví legislativní rámec povinného vzdlávání úedník s cílem napomoci zvýšení profesionality úedník. Profesionalizací se rozumí zvýšené nároky na odbornost úedník, stanovení rozšíených povinností a nárok odpovídajících charakteru práce, poskytnutí záruk a kompenzací, které by vyvažovaly tato rozšíené nároky a povinnosti, stabilizace úedník a posílení nestrannosti. Koncepce nejenže nastiuje poteby vzdlávání ve veejné správ v nadcházejícím období, ale souasn reaguje i na úkoly ve veejné správ. Projevují se v ní (a zejména pak v provádcích dokumentech, tj. v zákon o úednících a vyhlášce o zkoušce odborné zpsobilosti (ZOZ) urité prvky koncepnosti a provázanosti k ídícímu systému. Jedná se zejména o vznik pracovního pomru úedníka (povinnost vypisovat výbrové ízení), namodelování systému vzdlávání (od vstupního vzdlávání, prbžného vzdlávání, zvláštní odborné zpsobilosti až po vzdlávání vedoucích úedník a vedoucích úad), povinné akreditace vzdlávacích institucí a vzdlávacích program (mlo by být dosaženo zvýšení kvality a efektivity), povinnost zpracovávat, hodnotit a aktualizovat plány vzdlávání apod. V R dosud nebyl zaveden systém opatení k získávání kvalitních úedník a odbornému rstu stávajících úedník. Nebyly formulovány cíle v této oblasti ani úkoly, které je nutno ešit. Vzdlávání ve veejné správ nebylo koordinováno, jeho obsah asto vznikal jednorázov a odpovdnost za jeho efektivnost nebyla zejmá. Organizace vzdlávání byla ešena centráln jen v oblasti zkoušek zvláštní odborné zpsobilosti. Vzdlávání pro vedoucí úedníky a úedníky územní samosprávy dosud nemlo kontinuální charakter. Koncepci je možno chápat spíše jako obecnjší dokument nastiující cíle, poteby a úkoly v oblasti vzdlávání úedník veejné správy, z ní pak vycházejí další specifické dokumenty Návrh systému pípravy pracovník ve veejné správ, následn Systém pípravy pracovník veejné správy a v roce 2002 již zmiovaný zákon o úednících a dv provádcí vyhlášky (. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdlávání úedník územních samosprávných celk, ve znní pozdjších pedpis a. 512/2002 Sb., o zvláštní 16

17 odborné zpsobilosti úedník územních samosprávných celk, ve znní pozdjších pedpis). Celá koncepce pípravy úedník ve veejné správ navrhuje základní smr pro restrukturalizaci systému odborného vzdlávání úedník veejné správy spolu s realizací v horizontu 10 let. Obecn pjde zejména o problém implementace meritokratických princip do veejné správy, ale také o obtížnou kulturní zmnu viz. ddictví minulosti, jelikož minulá spolenost provedla destrukci veejné správy, kterou lze dosti tžko napravovat. Na dlouhodobý vývoj lze usuzovat i vzhledem ke zpolitizovanosti veejné správy a složitosti zmn. 3 3 d AMBROSOVÁ H. a kol. Abeceda personalisty. s

18 3. Strategický rozvoj lidských zdroj Definice strategického rozvoje lidských zdroj: Definice od Waltona: Strategický rozvoj lidských zdroj znamená takové zavádní, vyazování, modifikování, ízení a usmrování proces. Které všechny jedince i týmy vybavuje dovednostmi, znalostmi a schopnostmi, které potebují, aby byli schopni plnit souasné i budoucí úkoly požadované organizací. Definice uení: Kim 1993 definoval uení jako proces zvyšování schopnosti lovka konat. K uení dochází, když podnikáme úinné kroky, když odhalujeme a napravujeme chybu. Jak víte, kdy nco znáte? Když mžete udlat nco, o em tvrdíte, že to znáte. Vzdlávání: Je proces, bhem njž uritá osoba získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje. Podle Williamsovy (1996) definice je vzdlávání cílov orientované, založené na zkušenosti, ovlivuje chování a poznávání, a zmny, které pináší, jsou relativn stabilní. Existují 4 typy vzdlávání: o Instrumentální vzdlávání vzdlávání jak lépe vykonávat práci poté, co bylo dosaženo základní úrovn výkonu. Usnaduje je vzdlávání pi výkonu práce. o Poznávací (kognitivní) vzdlávání výsledky jsou založeny na zlepšení znalostí a pochopení vci. o Citové (emoní) vzdlávání výsledky jsou založeny spíše na formování postoj nebo pocit než na formování znalostí. o Sebereflektující vzdlávání formování nových vzorc nazírání, myšlení a chování, a v dsledku toho vytváení nových znalostí (Harrisonová, 2005). 18

19 Cíl: Cílem politiky a program vzdlávání v njaké organizaci je zabezpeit kvalifikované, vzdlané a schopné lidi potebné k uspokojení souasných i budoucích poteb organizace. K dosažení tohoto cíle je nutné zabezpeit, aby lidé byli pipraveni a ochotni se vzdlávat, chápali, co musejí znát a být schopni dlat, a byli schopni pevzít odpovdnost za své vzdlávání tím, že budou pln využívat existující zdroje vzdlávání, vetn pomoci a vedení ze strany svých liniových manažer. 4 4 ARMSTRONG, M. ízení lidských zdroj Nejnovjší trendy a postupy. s. 443, 453,

20 4. Zákon o úednících 4.1. Úedník Zákon o úednících zavádí nový pojem úedník, kterým se rozumí zamstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních inností zaazený do obecního úadu, do mstského úadu, do magistrátu statutárního msta nebo do magistrátu územn lenného statutárního msta, do úadu mstského obvodu nebo úadu mstské ásti územn lenného statutárního msta, do krajského úadu, do Magistrátu hlavního msta Prahy nebo do úadu mstské ásti hlavního msta Prahy. Podmínkou, aby zamstnanec územního samosprávného celku mohl být oznaen za úedníka, je výkon správních inností. Za úedníka jsou proto považováni ti zamstnanci, kteí se podílejí na výkonu správních inností. Správními innostmi se ve smyslu zákona o úednících rozumí plnní úkol v samostatné nebo penesené psobnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních pedpis. Rozdlení zamstnanc na úedníky a ostatní zamstnance (neúedníky) územní samosprávné celky zpravidla specifikují vnitním pedpisem. Samosprávný celek mže zavést vnitním pedpisem systematizaci pracovních míst, na kterých budou vykonávány správní innosti. Úady mohou nap. tuto kategorizaci zamstnanc specifikovat pracovním ádem. Jelikož zákon o úednících neuvádí vyerpávající definici správních inností, v praxi je nkdy obtížné stanovit, co je a co není výkon správní innosti, jelikož tuto oblast upravuje v souasné dob rozsáhlé množství právních pedpis. Zamstnanec územního samosprávného celku nebude považován za úedníka, pokud vbec nevykonává správní innosti, tedy pokud se vbec nepodílí na plnní úkol, které jsou územnímu samosprávnému celku v samostatné nebo penesené psobnosti uloženy zvláštními právními pedpisy. Tito zamstnanci se ídí v pracovnprávních otázkách pouze zákoníkem práce. 20

21 Znamená to, že od 1. ledna 2003 jsou v samosprávných celcích dv kategorie zamstnanc s odlišnými právy a povinnostmi v pracovnprávních vztazích: úedníci a ostatní zamstnanci. O zaazení zamstnanc do kategorie úedníka si úady rozhodují samostatn Vedoucí úedník a vedoucí úadu Vedoucími úedníky jsou ti úedníci, kteí mají postavení vedoucích zamstnanc a jejichž pracovní pomr (stejn jako i obsazení takového místa) vzniká podle zákona o úednících jmenováním. Jmenování provede vedoucí úadu. Jmenování se týká vedoucích zamstnanc, kteí jsou poveni vedením na jednotlivých stupních ízení u zamstnavatele, jsou oprávnni stanovit a ukládat podízeným zamstnancm pracovní úkoly, organizovat, ídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu úelu závazné pokyny. Vedoucím úadu je vedoucí úedník, který vykonává funkci tajemníka obecního úadu, tajemníka magistrátu statutárního msta, tajemníka úadu mstského obvodu nebo mstské ásti územn lenného statutárního msta, editele krajského úadu, editele Magistrátu hlavního msta Prahy nebo tajemníka úadu mstské ásti hlavního msta Prahy Základní povinnosti úedníka Na rozdíl od zákoníku práce. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis stanoví zákon. 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon) v 16 odchylnou právní úpravu také v základních povinnostech úedníka. Toto ustanovení má zcela zásadní význam, nebo v nm je pedevším obsaženo piblížení výkonu veejné správy obanm. Úedník má podle 16 zákona urité základní povinnosti nap. povinnost dodržovat ústavní poádek R, právní pedpisy vztahující se k práci jím vykonávané, prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem o úednících, jednat a rozhodovat nestrann, zdržet se jednání, jež by závažných zpsobem narušilo dvryhodnost územního samosprávného celku, v souvislosti s výkonem zamstnání nepijímat dary nebo jiné 21

22 výhody, zachovávat mlenlivost o skutenostech, které se dozvdl pi výkonu zamstnání a v souvislosti s ním, poskytovat informace o innosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních pedpis nap. zákon. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis, pracovat svdomit a ádn podle svých sil, znalostí a schopností, pln využívat pracovní dobu a pracovní prostedky a ádn hospodait s prostedky, které mu byly územním samosprávným celkem sveny, zachovávat pravidla slušnosti. Úedník mže vykonávat jinou výdlenou innost jen s pedchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u nhož je zamstnán Vzdlávání úedník Schválení zákona o úednících je možno považovat za prosazení podstatného aspektu pro zvýšení kvality výkonu veejné správy. Prostedkem k dosažení vyšší úrovn úedník územních samosprávných celk je zejména rozšíený systém jejich vzdlávání. Do nabytí úinnosti tohoto zákona, tj. do 31. prosince 2002, byla oblast poteby vzdlávání zamstnanc veejné správy ešena pouze v oblasti zkoušek zvláštní odborné zpsobilosti. Nov je v zákon o úednících zahrnuto i vstupní vzdlávání, prbžné vzdlávání a vzdlávání vedoucích úedník a vedoucích úad. Systém vzdlávání úedník územních samosprávných celk (kraj a obcí) je založen na vzájemn provázaných principech, které lze strun charakterizovat takto: Vzdlávání úedník je povinné a územní samosprávný celek má povinnost zabezpeit prohlubování kvalifikace podle zákona o úednících vetn vypracování plánu vzdlávání každého úedníka. Plán vzdlávání obsahuje asový rozvrh prohlubování kvalifikace úedníka v rozsahu nejmén 18 pracovních dn v rozmezí následujících 3 let. Prohlubování kvalifikace úedníka se zajiš uje prostednictvím vzdlávacích institucí akreditovaných pro píslušný vzdlávací program. Akreditaní ízení zajiš uje Akreditaní komise zízená pi Ministerstvu vnitra R. Akreditaci mohou získat právnické nebo fyzické osoby a územní samosprávné celky (kraje a obce), pokud o to požádají. 22

23 Ze zákona je akreditovanou institucí Institut pro místní správu, který je státní píspvkovou organizací zízenou Ministerstvem vnitra R. Vstupní vzdlávání je povinen nový úedník absolvovat do 3 msíc ode dne nástupu do zamstnání. Zvláštním pedpisem se stanoví podmínky pro uznání pedcházejícího získaného vzdlání studiem v bakaláských nebo magisterských studijních programech na vysokých školách nebo úedník mže požádat o vydání osvdení o uznání rovnocennosti vzdlávání nebo jeho ásti podle 34 zákona o úednících, piemž se na ízení o vydání osvdení vztahují obecné pedpisy o správním ízení. Je ešena jednotná certifikace v akreditovaných vzdlávacích programech. Souasn je nov stanovena odpovdnost a kompetence ministerstva vnitra R v oblasti vzdlávání vetn kontrolní innosti kvality poskytovaných vzdlávacích služeb akreditovanými institucemi. Úedník zamstnanec územního samosprávného celku (kraje a obce) je povinen zúastnit se ve lht a za podmínek, které zákon o úednících stanoví: o vstupního vzdlávání, o prbžného vzdlávání, o pípravy a ovení zvláštní odborné zpsobilosti, o vzdlávání vedoucích úedník a vedoucích úad Vstupní vzdlávání Cílovou skupinou u územních samosprávných celk jsou všichni úedníci nov nastupující do pracovního pomru. Vstupní vzdlávání musí úedník ukonit nejpozdji do 3 msíc ode dne vzniku pracovního pomru. Výjimku tvoí ti úedníci, kteí získali vzdlání v bakaláských nebo magisterských studijních programech stanovených ve vyhlášce. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdlávání úedník územních samosprávných celk, ve znní pozdjších pedpis nebo kterým bylo vydáno osvdení o uznání rovnocennosti vzdlání nebo jeho ásti podle 34 zákona. 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk, ve znní pozdjších pedpis. Vstupní vzdlání je chápáno nejen jako uvedení nového zamstnance do problematiky veejné správy, ale pedevším do problematiky vlastní struktury správního úadu. Zahrnuje 23

24 znalosti základ veejné správy a územního samosprávného celku, základy veejného práva, veejných financí, evropského správního práva, práv, povinností a pravidel etiky úedníka, základní dovednosti, návyky potebné pro výkon správních inností, znalosti základ užívání informaních technologií, základní komunikaní, organizaní a další dovednosti vztahující se k pracovnímu zaazení úedníka Prbžné vzdlávání Prbžné vzdlávání se zamuje na všechny úedníky územního samosprávného celku, kteí vykonávají správní innost. Zahrnuje prohlubující, aktualizaní a specializaní vzdlávání úedník zamené na výkon správních inností v územním samosprávném celku, vetn získávání a prohlubování jazykových znalostí. Prbžné vzdlávání se uskuteuje formou kurz. O úasti úedníka na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí úadu na základ poteb územního samosprávného celku a s pihlédnutím k plánu vzdlávání úedníka. Úedník je povinen se kurzu zúastnit. Jedná se o oblast, ve které bylo ponecháno na rozhodnutí jednotlivých úad, na jaké vzdlávání své zamstnance vyšlou, které oblasti považují za prioritní a kolik finanních zdroj k tomuto úelu vylení Zvláštní odborná zpsobilost Cílovou skupinu tvoí úedníci vykonávající správní innosti stanovené provádcím právním pedpisem. Úedník je povinen prokázat zvláštní odbornou zpsobilost (dále jen ZOZ) k výkonu správních inností stanovených provádcím právním pedpisem do 18 msíc od vzniku pracovního pomru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy zaal vykonávat innost, pro jejíž výkon je prokázání ZOZ pedpokladem. Tuto povinnost nemá úedník, kterému byla uznána rovnocennost vzdlání nebo úedník, jemuž do 31. prosince 2007 vznikne nárok na starobní dchod, ledaže by o to sám požádal. Územní samosprávný celek je povinen pihlásit úedníka, který vykonává správní innosti stanovené provádcím právním pedpisem, k vykonání zkoušky do 6 msíc od vzniku pracovního pomru úedníka k územnímu samosprávnému celku nebo do 3 msíc 24

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více