INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. VVO - velkokapacitní vzdlávací odchovny, aneb, Nový zpsob financování regionálního školství / [New way in financing the regional school system] / oš -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 40 (2011), s. 3. Rizika nového zpsobu financování regionálního školství plánovaného od roku 2013 zejména pro školy v menších obcích (požadavek na minimální naplnnost tídy 24 žáky). Doloženo na píkladu konkrétní venkovské školy, která bude muset pi novém systému financování zrušit druhý stupe. financování ; pidlení finanních prostedk ; regionální školství ; malá škola ; poet žák ; venkovská škola 2. Inspirace pro autoevaluaci škol / [Inspiration for self-evaluation of schools] / Zoja Franklová, Anna Valouchová -- eština In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 58,. 10 (2011), s Povinnost školy vnovat se vlastnímu hodnocení (autoevaluaci) vyplývá ze Školského zákona. Po jeho novelizaci byla zjednodušena administrativa, školy se nemusejí tolik vnovat formálnímu vykazování, ale vlastnímu hodnocení by se mly vnovat i nadále. Pomáhá jim v tom projekt Cesta ke kvalit. Informace o tom, jakou pomoc projekt nabídl školám (30 tzv. evaluaních nástroj). škola ; školská legislativa ; školský zákon ; školská reforma ; hodnocení školy ; sebehodnocení ; interní hodnocení ; hodnotící kritérium ; efektivnost vzdlávání ; zptná vazba ; vztah škola-veejnost ; ízení školy ; projekt ; autoevaluace 1

2 3. Mají se školy tšit na nový systém financování? : [Can schools look forward to a new system of financing? :: some will be better off, some will have to close down] / nkteré si polepší, nkteré skoní / Ladislav Nmec ; [Autor interview] Radmil Švancar -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 114,. 34 (2011), s Rozhovor o návrhu nového systému financování regionálního školství. Názorná ilustrace negativ stávajícího systému a koncept nového systému. Rozbor pedpokládaného dopadu navrhovaného systému rozdlování penz na základní školy a gymnázia. školství ; vzdlávání ; regionální školství ; financování ; pidlení finanních prostedk ; ekonomika školství ; koncepce ; základní škola ; gymnázium ; návrh zákona ; školská politika ; nedostatek 4. Nkteré zmny, které obsahuje novela zákoníku práce / [Some changes included in the amendment of the Labour Code] / Olga Šedivá -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 20,. 1 (2012), s. 3. Informace k novele Zákoníku práce platné od 1. ledna Zmny ustanovení týkajících se opakovaného uzavírání pracovních pomr na dobu uritou, rozsahu dohod o provedení práce, povinnosti zamstnavatele vypracovat písemný rozvrh pracovní doby všem zamstnancm, erpání dovolené, pesasové práce apod. Upozornní na problémy, které tyto zmny mohou pinést zamstnancm a ídícím pracovníkm škol. zákon ; pracovní právo ; zamstnanec ; škola ; pracovní doba ; pracovní smlouva ; pesas ; zákoník práce 2

3 5. Škola v pírod: píklad zmn v rodinné a školní socializaci / [Open-Air School: An example of changes in family and school socialisation] / Irena Smetáková, Ida Viktorová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Pedagogika : asopis pro vdy o vzdlávání a výchov -- ISSN Ro. 61,. 3 (2011), s Škola v pírod (ŠVP) v eském základním školství a její zásadní promny v uplynulé dekád jako odraz celkových zmn ve vzdlávacím systému a v jeho postavení v rámci spolenosti. lánek pedstavuje výsledky pípadové studie školy v pírod. Ukazuje, jaký význam má ŠVP pro dti, vyuující a rodie, a jak spoluutváí jejich vzájemné vztahy. Prostednictvím ŠVP pak mžeme analyzovat širší posuny ve školní a rodinné socializaci. škola v pírod ; základní školství ; financování ; spolenost ; spoleenská zmna ; rodie ; postoj rodi ; pípadová studie 6. Partnerství, dvra a vzájemné obohacení : [Partnership, confidence and mutual enrichment: conference on partnerships between schools and companies to support mathemathics and sciences] / konference o partnerství škol a firem pro podporu matematiky a pírodních vd / Leona G. Šteigrová -- eština In: Moderní vyuování : asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN Ro. 17,. 8 (2011), s Informace o konferenci s názvem Partnerství pro MST: podpora výuky matematiky a pírodních vd prostednictvím partnerství s firmami, kterou na podzim 2011 uspoádalo MŠMT s Národní technickou knihovnou v Praze. Krom názor všech zúastnných stran zde byly ukázány i píklady fungující praxe. pírodovdný pedmt ; pírodní vdy ; matematika ; výuka ; škola ; podnik ; vztah škola-výroba ; spolupráce ; spolupráce ve výchov ; konference ; partnerství ; O kvalit škol, roli uitele, nelehkém údlu vedení školy, ale i kultue nedvry a nerozhodnosti / [On the quality of schools, role of teachers, toil of school managements, but also culture of non-confidence] / Glynn Arthur Kirkham -- eština 3

4 In: Moderní vyuování : asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN Ro. 17,. 8 (2011), s Rozhovor s britským mezinárodn uznávaným odborníkem v oblasti vzdlávání, který v souasné dob psobí v eské republice jako konzultant, o eském vzdlávacím systému, roli uitele, školském managementu a ízení škol. školství ; vzdlávání ; systém výchovy a vzdlávání ; hodnocení vzdlávacího systému ; ízení školy ; manažerský personál ; role uitele ; hodnocení ; názor ; eská republika 8. Výzkumy souladu zámru vzdlávacích program s jejich implementací / [Research Projects on How Far the Goal of Educational Programmes is Reflected in their Implementation] / Jana Stará -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Pedagogika : asopis pro vdy o vzdlávání a výchov -- ISSN Ro. 61,. 3 (2011), s Pedagogický výzkum zjišuje zámr autor dílích vzdlávacích program a jeho soulad s realizací program. Autoi program mohou takto získat informace o tom, jak je poteba program upravit, vzdlávací politika a vzdlavatelé uitel se dozví, jakou podporu uitelé pro zkvalitnní své praxe potebují a jaké postupy vedou k lepším výsledkm žák. pedagogický výzkum ; kurikulum ; vzdlávací projekt ; uební plán 9. Metodické orgány školy / [Methodological bodies of schools] / Irena Lhotková -- eština In: ízení školy -- ISSN Ro. 8,. 10 (2011), s lánek se zamuje na skupiny uitel, které jsou ízeny stedním managementem školy. Rozdlení spolupráce uitel na formální a neformální zpsob. Neformální spolupráce pedstavuje náhodná sdlení poznatk, diskuzi a pípadné ešení pedpokládané situace. Formální spolupráci pedstavují dílí organizaní jednotky ustanovené editelem školy. Jde o skupiny uitel spojené roníky nebo pedmty (nap. pedmtové komise, metodické orgány, roníkové týmy). 4

5 ízení školy ; manažerský personál ; vyuující personál ; uitel ; spolupráce ; komunikace ; pedmtová komise ; spolupráce ve výchov ; metodická innost ; ízení ; stední management 10. Školní metodik prevence, vyhledávání školitele / [School methodologist of prevention, search for educators] / Helena Vrbková -- eština In: ízení školy -- ISSN Ro. 8,. 10 (2011), s Do sféry školního metodika prevence patí krom práce s žáky i práce s kolektivem uitel. A už jde o pedávání informací z oblasti primární prevence i spolupráce pi ešení rizikového chování. Školní metodik prevence se mže podílet i na zlepšování školního klimatu, a to nejen ze strany žák, ale také uitel. Když je totiž mezi uiteli nezdravé ovzduší, negativn se to odráží i v chodu školy. výchovný poradce ; vyuující personál ; uitel ; spolupráce ; výchovné psobení ; výchovné poradenství ; interpersonální vztahy ; vztahy mezi vrstevníky ; klima školy ; pomoc ; prevence ; profesní profil ; metodik prevence 11. Šablony inkluzivního vzdlávání / [Patterns of inclusive education] / Petr Neina -- eština In: ízení školy -- ISSN Ro. 8,. 11 (2011), s Odborník z MŠMT pedstavuje ti inkluzivní šablony, jejichž obsahem a cílem je vytváení podmínek pro zaleování žák se speciálními vzdlávacími potebami do bžných základních škol. První šablona je zacílena na rizikové chování u žák, druhé dv šablony umožují ve škole zídit a zaplatit odborné pozice - psychologa nebo speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. žák ; speciální vzdlávací poteby ; vzdlávání ; integrace žáka ; školní psycholog ; speciální pedagog ; asistent ; prevence ; základní škola ; koncepce ; školská politika ; inkluze ; asistent pedagoga 5

6 12. PISA - nástroj vzdlávací politiky nebo výzkumná metoda? / [PISA - an instrument of educational policy or a research method?] / Stanislav Štech -- eština - - Obsahuje bibliografické odkazy In: Orbis scholae -- ISSN Ro. 5,. 1 (2011), s Autor se staví kriticky k názoru, že v oblasti vzdlávání je PISA jedním z nejúspšnjších mících a hodnotících nástroj a je považována za nástroj poznání o úspšnosti vzdlávacích systém. Ve skutenosti je však také nástrojem legitimizace politických rozhodnutí o vzdlávání, která se o hlubší analýzu dat neopírají. To vyvolává adu problém s pevodem interpretací dat ze srovnávacích šetení do reality školního vzdlávání. školství ; vzdlávání ; systém výchovy a vzdlávání ; vzdlávací možnosti ; politika ; školská politika ; mezinárodní vzdlávání ; názor ; komparace ; Organisation for Economic Co-operation and Development ; PISA 13. Káze pedagog / [Teacher discipline] / Helena Vrbková -- eština In: ízení školy -- ISSN Ro. 8,. 11 (2011), s Klima školy a káze ve školních kolektivech (a už jde o žáky nebo uitele) spolu vždy souvisí. Pokud nedodržují káze uitelé, nedodržují ji ani žáci. Práce s kázní zaíná u školního managementu, tedy u editele. Jak dovede nastavit podmínky ve sboru, jak dovede pracovat s pokyny pedagogm, jejich plnním a sankcionováním. káze ; uitel ; vyuující personál ; ízení školy ; manažerský personál ; editel školy ; schopnost ; dovednost ; klima školy ; psobení 14. Jak by ml vypadat kurikulární dokument : [What should curricular document look like :: selected results of expert surveys] / vybrané výsledky expertního šetení / Tomáš Janík -- eština In: ízení školy -- ISSN Ro. 8,. 11 (2011), s V roce 2011 byl proveden expertní výzkum, který ml zjistit mezi uiteli a editeli gymnázií, jak by ml z hlediska jejich zkušeností vypadat státní kurikulární 6

7 dokument (rámcový vzdlávací program) a gymnázii vytváený školní vzdlávací program. Autor lánku pináší rozbor nkterých dležitých výsledk. rámcový vzdlávací program ; školní vzdlávací program ; gymnázium ; obsah výuky ; editel školy ; uitel ; názor ; zkušenost ; výzkum ; výsledek výzkumu ; výzkum kurikula ; Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více