Az Ön kézikönyve SAMSUNG B1045AV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG B1045AV"

Transkript

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Pfied pouitm praky mus bt odstranny vechny rouby pouit pro balen a pfiepravu praky. Pokud by nebyly odstranny, mohlo by dojt k vnmu pokozen. Viz "Demont pfiepravnch roub" na stran 3. Pfied prvnm pranm prdla muste spustit jeden prac cyklus bez prdla. Viz "Prvn pran prdla" na stran 8. Bezpenostn pokyny Pfied itnm a provdnm drby vypojte praku z elektrick zsuvky nebo vypnte tlatko (Vypnuto/Zapnuto) do polohy Vypnuto Pfiesvdte se, zdali jsou przdn vechny kapsy odv pfiipravench na pran. Tvrd ostr pfiedmty, jako napfiklad mince, spnac pendlky, hfiebky, rouby, nebo kameny mohou zpsobit rozshl pokozen praky. Po pouit praku vdy odpojte od elektrick st a zavfiete pfivod vody. Pfied otevfienm dvfiek praky zkontrolujte, zdali je veker voda vyputna. Dvfika neotvrejte, pokud uvnitfi stle vidte vodn hladinu. Domc zvfiata a mal dti mohou vlzt do praky. Pfied kadm pouitm praku zkontrolujte. V prbhu pracho cyklu se sklenn dvfika praky siln zahfivaj. V prbhu pran zabrate dtem v pfistupu k prace. Nepokouejte se praku opravovat sami. Opravy proveden nezkuenmi nebo nekvalifikovanmi osobami mohou zpsobit zrann a/nebo mohou vst k nutnosti provst daleko rozshlej opravu. Pokud je zstrka (pfivodn elektrick ra) pokozena, mus j vymnit vrobce nebo jeho servisn pracovnk nebo jin kvalifikovan osoba, aby nedolo k ohroen osob. Tuto praku sm opravovat pouze autorizovan opravna a pro vmnu se mohou pouvat pouze originln nhradn dly. Nepouvejte upravenou vodu obsahujc olej, krm nebo pleovou vodu, kterou lze zakoupit v obchodech s kosmetikou nebo na masnch klinikch. - V opanm pfipad me dojt k deformaci balen, co zpsob nesprvnou funkci vany nebo nik vody. Nerezov vana obvykle nekoroduje. Pokud je vak ve van po del dobu ponechn kovov pfiedmt, napfi. sponka do vlas, me vana zat korodovat. - Nenechvejte ve van po del dobu vodu nebo blic lze obsahujc chlor. - Nenechvejte ve van po del dobu vodu obsahujc elezo, ani takovou vodu pravideln nepouvejte. - Pokud se na povrchu vany zane objevovat rez, oetfiete povrch neutrlnm isticm prostfiedkem nanesenm na houbu nebo mkk hadfik. (V dnm pfipad nepouvejte kovov kart) Toto zafizen nen ureno k pouvn malmi dtmi nebo nesvprvnmi osobami bez odpovdajcho dohledu odpovdnch osob, kter zajist bezpen pouvn zafizen. Nenechvejte male dti, aby zafizen pouvaly jako hraku. Toto zafizen mus bt pfiipojeno k zsuvce, kter je v fidnm technickm stavu. Toto zafizen mus bt umstno tak, aby byla zstrka pfistupn i po instalaci zafizen. TYTO POKYNY PELIV USCHOVEJTE Obsah Bezpenostn pfiedpisy vnitfin obal Instalace praky Rozbalen praky Celkov pohled na praku Vbr msta Nastaven vyrovnvacch noh Demont pfiepravnch roub Pfiipojen hadic pro pfivod vody (voliteln) Pfiipojen hadic pro pfivod vody Umstn vpustn hadice Zapojen praky do elektrick st Pran prdla Pfiehled ovldacho panelu Prvn pran Dvkovn pracho prostfiedku do praky Pran prdla pomoc Fuzzy Logic Pran prdla manulnm programem Pouit opodnho startu Tipy a rady k pran drba praky Vyputn praky v pfipad nouze Oprava zamrzl praky itn zevnjku itn zsuvky na prac prostfiedky a vklenku itn filtru na tuh pfiedmty itn vodnho filtru pfivodn hadice Odstraovn zvad Problmy a jejich fieen Objasnn chybovch hlen Tabulka program Pfiloha Pfiehledn tabulka pe o tkaninu Varovn pokyny tkajc se elektrickho zapojen Ochrana ivotnho prostfied Prohlen o shod Specifikace SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 1 Instalace praky Rozbalen praky Rozbalte praku a zkontrolujte, zdali nedolo pfii pfieprav k jejmu pokozen. Rovn se pfiesvdte, zdali jste dostali vechny dly, kter jsou znzornny ne. Pokud byla praka v prbhu pfiepravy pokozena nebo pokud nemte vechny dly, kontaktujte ihned Vaeho prodejce Samsung. Celkov pohled na praku Pracovn plocha Detergent drawer Ovldac panel Door Vpustn hadice Zstrka Spodn kryt nastaviteln nohy Filtr na tuh pfiedmty Trubka pro nouzov vypoutn praky Kryt filtru Hadice pfivodu studen vody Kl Vpustn hadice Krytky na otvory po roubech Vodic oblouk 2 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Instalace praky Vbr msta Pfied tm, ne nainstalujete praku, si vyberte umstn, kter m nsledujc parametry: Pevn rovn povrch (pokud nen povrch rovn, viz dle "Nastaven vyrovnvacch noh") Mimo dopad pfimho slunenho svtla. Dostaten vtrn Teplota mstnosti nesm bt ni ne 0 C. Umstn mimo zdroje tepla jako jsou napfiklad kamna nebo plynov topen. Pfiesvdte se, zdali praka nestoj na pfivodnm elektrickm kabelu. V pfipad, e praka stoj na koberci, mus bt vtrac otvory prchoz. Nastaven vyrovnvacch noh Pokud mte nerovnou podlahu, nastavte nohy praky (nepodkldejte nohy dfievem nebo jinmi pfiedmty): 1. Povolte rukou rouby na nohch jejich otenm tak dlouho, dokud nemaj nohy poadovanou vku. 2. Uthnte pojistn matice otenm pomoc kle. Umstte praku na pevn rovn podklad.

3 Pokud bude praka stt na nerovnm nedostaten pevnm povrchu, bude dochzet k hluku a vibracm. (hel sklonu podkladu me bt maximln 1 stupe. ) Demont pfiepravnch roub Pfied pouitm praky muste demontovat vechny pfiepravn rouby ze zadn strany praky: Pfied vlastn demont roub je nejprve uvolnte pomoc kle. 2. Kad roub uchopte za hlavu a vythnte jej ven skrz ir st otvoru. Opakujte u kadho roubu. 3. Do otvor nasate plastikov krytky, kter jsou soust dodvky. 4. Pfiepravn rouby uchovejte pro budouc pouit. Pfiipojen pfivodn hadice vody (Voliteln) 1. Z pfivodn hadice vody demontujte adaptr. c 4. Pfiipojte pfivodn hadici k adaptru. st (c) pfivodn hadice popothnte dol. Kdy uvolnte st (c) hadice se automaticky pfiipoj k adaptru, pfiiem se ozve klapnut. 5. Druh konec pfivodn hadice pfiipojte ke vstupnmu ventilu v horn sti praky. Hadici pfiiroubujte otenm dlu ve smru hodinovch ruiek a do konce. 2. Nejprve povolte pomoc kfiovho roubovku tyfii rouby na adaptru. Potom uchopte adaptr a otejte st (b) ve smru vyznaen ipky, a mezi stmi vznikne mezera 5 mm. 3. dnm utaenm roub pfiipojte adaptr k vodovodnmu kohoutku. Potom otejte st (b) ve smru ipky a smontujte sti (a) a (b) dohromady. a b Pokud je na vodovodnm kohoutku obvykl zvit, pfiipojte hadici k vodovodnmu kohoutku tak, jak je uvedeno na obrzku. POZNMKA Pokud po pfiipojen spoj dochz k niku vody z hadice, tak ve uveden kroky opakujte. Pro pfivod vody pouvejte ten nejbnj typ vodovodnho kohoutku. Pokud m kohoutek tvercov tvar, nebo je pfili velk, tak pfied nasazenm kohoutku do adaptru sundejte vymezovac krouek. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 3 Instalace praky Pfiipojen hadic pro pfivod vody Pfivodn hadice vody mus bt na jednom konci pfiipojena k prace a na druhm konci k vodovodnmu kohoutku. Pfivodn hadici vody nenatahujte. Pokud je hadice pfili krtk a vy nechcete pfiesouvat vodovodn kohoutek, vymte ji za del vysokotlakou hadici. Pro pfiipojen pfivodn hadice vody: 1. Vezmte pfipojku ve tvaru L pfivodn hadice vody a pfiipojte ji k pfivodu studen vody na zadn stran praky. Uthnte ji rukou. 2. Druh konec pfivodn hadice studen vody pfiipojte k vodovodnmu kohoutku a uthnte jej rukou. V pfipad nutnosti mete zmnit polohu pfivodn hadice vody na stran praky tak, e uvolnte upevnn, otote hadic a znovu uthnete upevnn. Voliteln: 1. Vezmte pfipojku ve tvaru L pfivodn hadice tepl vody a pfiipojte ji k ervenmu pfivodu tepl vody na zadn stran praky. Uthnte ji rukou. 2. Druh konec pfivodn hadice tepl vody pfiipojte k vodovodnmu kohoutku tepl vody a uthnte jej rukou. 3. Pokud chcete pouvat pouze studenou vodu, tak pouijte dl ve tvaru Y. Poznmka: Praka se mus pfiipojit k rozvodu vody pomoc nov sady hadic, star sada hadic se nesm pout. Umstn vpustn hadice Konec vpustn hadice me bt umstn tfiemi rznmi zpsoby: Pfies okraj vlevky Vpustn hadice mus bt umstna ve vce mezi 60 a 90 cm. Pro to, aby byl konec vpustn hadice ohnut, pouijte dodvan plastov vodtko hadice. Upevnte vodtko na ze pomoc hku nebo ke kohoutku pomoc provzku tak, aby se vpustn hadice nemohla pohybovat. K hadicov pfipojce na sifonu vlevky Hadicov pfipojka mus bt umstna nad sifonem vlevky tak, aby byl konec hadice nejmn 60 cm nad rovn podlahy. Do vpustn trubky Samsung doporuuje, abyste pouili 65 cm dlouhou svislou trubku. Trubka by nemla bt krat ne 60 cm a del ne 90 cm. 4 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Instalace praky Zapojen praky do elektrick st Pro evropsk uivatele. Zstrku praky NE muste uzemovat. Pro uivatele z USA. Zstrku praky MUSTE uzemnit. Pfied pouitm praky zkontrolujte v pfitomnosti elektrikfie, zdali je praka sprvn uzemnna. Pro uivatele z Velk Britnie. Pokyny k zapojen POZOR, TENTO SPOTEBI MUS BT UZEMNN. Tento spotfiebi mus bt uzemnn. V pfipad elektrickho zkratu ZELEN uzemnn sniuje riziko razu elektrickm proudem tm, e poskytuje elektrickmu proudu nhradn drhu. POJISTKA Spotfiebi je vybaven pfipojnou elektrickou rou, kter obsahuje vodi uzemnn pro pfiipojen k zemncmu plu va sov zstrky. Zstrka mus bt zastrena do zsuvky, kter je sprvn nainstalovan a uzemnn. *Vodie pfivodn ry maj barvu v souladu s nsledujcmi kdy: Zelen a lut : Uzemnn Modr : Nulov vodi Hnd : Fze PROTOE barva vodi pfivodn ry tto praky nemus odpovdat barevnmu znaen na plech Va zstrky, tak postupujte nsledovn. Pfiipojte zelenolut vodi k plu zstrky oznaenmu psmenem E nebo symbolem uzemnn ( ) nebo zbarvenmu na zeleno nebo lutozeleno. Pfiipojte modr vodi k plu oznaenmu psmenem N nebo zbarvenmu Pfiipojte hnd vodi k plu oznaenmu psmenem L nebo zbarvenmu na erveno. * V pfipad pochybnost tkajcch se tchto pokyn se porate s kvalifikovanm elektrikfiem. Vrobce tto praky nenese dnou zodpovdnost za zrann osob nebo za kody na materilu pfii nedodren tchto poadavk. Uvnitfi praky nejsou dn sousti, kter by mohl opravovat uivatel, a pokud dojde k pokozen pfivodn ry tohoto spotfiebie, tak mus bt vymnna pouze kvalifikovanm servisnm pracovnkem, kterho schvlil vrobce, protoe k opravm jsou zapotfieb speciln nstroje. A LUT 13 A MODR HND UPOZORNN Pfied pouitm s), a se zobraz hodnota 40C. 5. Stisknte tlatko Start/Pause (Sputn/Pfieruen). Tmto zpsobem se odstran veker voda, kter v prace zbyla po testech provedench u vrobce. Dvkova Dvkova Dvkova : Prac prostfiedky pro pfiedprku nebo kroben. : Prac prostfiedky pro hlavn pran, zmkovae vody, prostfiedky pro namen, blen a odstraovn skvrn. : Aditiva, napfi. zmkovae tkanin nebo formovae (nenaplujte ve ne je spodn hrana vloky "A") Dvkovn pracho prostfiedku do praky 1. Povythnte uplk na dvkovn pracho prostfiedku. 2. Nasypte prac prek do oddlen. 3. Do oddlen pfiidejte zmkovadlo (pokud si to pfiejete). 4. Do oddlen nasypte prac prek uren pro pfiedprku (pokud si to pfiejete). Upozornn: Koncentrovan nebo hust zmkovae tkanin a prostfiedky na pravu se mus nafiedit malm mnostvm vody pfied tm, ne se nalij do dvkovae (zabrauje se tm pfieteen v dsledku ucpn). 8 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Pran prdla Pran prdla pomoc Fuzzy Logic Vae nov praka Vm zjednoduuje pran prdla a to pomoc automatickho fidcho systmu "Fuzzy Logic" firmy Samsung. Kdy si zvolte pfislun program pran, tak si praka nastav sprvnou teplotu, as pran a rychlost pran. Pro pran prdla pomoc program Fuzzy Logic: 1. Otevfiete kohoutek pfivodu vody. 2. Stisknte tlatko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto). 3. Otevfiete dvfika. 4. Naplujte praku prdlem, do bubnu jej dvejte vdy po jednom kusu. Praku nepfieplujte. 5. Zavfiete dvfika. 6. Do pfislunho oddlen pfiidejte prac prek, zmkova a prac prek pro pfiedprku (pokud to je nezbytn). Poznmka: Pfiedprka je dostupn pouze pfii poit program pro pran provanch pokrvek, lonho prdla, runk, zclon, bavlny, barevnho prdla, syntetiky a jemnho prdla. Je nezbytn pouze v pfipad, pokud je vae prdlo siln zneitn. 7. Otejte volcm kotouem a zvolte si pfislun program pro dan druh prdla, Bavlna, Barevn prdlo, Syntetika, Jemn prdlo, Vlna, Run pran, Rychl pran, Mchn+Odstfieovn, Odstfieovn, Vypoutn, Dtsk (Baby) program (Skvrny, Jemn prdlo, Barevn prdlo, Bavlna) Uvidte, jak se ovldacm panelu rozsvt svtlo indiktoru.

4 8. Nyn, kdy stisknete tlatko pfislun volby, mete ovldat teplotu pran, poet cykl mchn, rychlost otek odstfieovn a as zpodn. 9. Stisknte tlatko Start/Pause na volcm kotoui Fuzzy Control a cyklus pran zane. Rozsvt se indiktor prbhu pran a na displeji se objev as, kter zbv do konce cyklu. Pfii ukonen cyklu: Po ukonen celho cyklu se praka automaticky vypne. 1. Otevfiete dvfika. Poznmka: Dvfika se nedaj otevfit po dobu 3 minut po zastaven praky nebo po jejm vypnut. 2. Vyjmte prdlo. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 9 Pran prdla Pran prdla manulnm programem Prdlo mete prt manulnm programem bez pouit funkce Fuzzy Logic. Provete nsledujc: 1. Otevfiete kohoutkem pfivod vody do praky. 2. Stisknte na prace tlatko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto). 3. Otevfiete dvfika. 4. Naplujte praku prdlem, do bubnu jej dvejte vdy po jednom kusu. Praku nepfieplujte. 5. Zavfiete dvfika. 6. Do pfislunho oddlen pfiidejte prac prek, zmkova a prac prek pro pfiedprku (pokud to je nezbytn). 7. Stisknte tlatko Temperature (Teplota) a zvolte si teplotu (studen voda, 30C, 40C, 60C, 95C). 8. Pro volbu poadovanho potu cykl mchn si vyberte stisknte tlatko mchn. Maximln poet cykl mchn je pt. V zvislosti na tomto potu se doba pran prodlou. 9. Stisknte tlatko Spin (Odstfieovn) a vyberte si rychlost odstfieovn Poznmka: Program pro pozastaven mchn Vm umouje vythnout z praky prdlo, z kterho odkapv voda. : bez odstfieovn, : Pozastaven mchn 10. Opakovan stisknte tlatko pro pfiepnn mezi jednotlivmi dostupnmi volbami opodnho sputn (od 3 hodin do 24 hodin s pfirstkem po jedn hodin). Zobrazen daj v hodinch znamen as ukonen pracho cyklu. 11. Stisknte tlatko Start/Pause (Sputn/Pfieruen) a praka spust dan cyklus pran. Pouit opodnho startu Mete praku nastavit tak, aby automaticky skonila pozdji, kdy si zvolte pfislunou prodlevu od 3 do 24 hodin (s pfirstkem po jedn hodin). Zobrazen daj v hodinch znamen as ukonen pracho cyklu. Provete nsledujc: 1. Nastavte run nebo automaticky praku na typ prdla, kter perete. 2. Opakovan stisknte tlatko Opodnho startu, a nastavte poadovanou prodlevu. 3. Stisknte tlatko Start/Pause. Rozsvt se indiktorov svtlo Opodnho startu a hodiny budou odpotvat as tak dlouho, dokud nedoshnou konenho asu. 4. Funkci Opodnho startu zrute tak, kdy stisknete tlatko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto) a potom praku znovu zapnte. 10 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Pran prdla Tipy a rady k pran Tfidn Vaeho prdla: Roztfiite si prdlo podle nsledujcch charakteristik: Druh tkaniny podle symbolu na ttku: Roztfiite prdlo na bavlnu, smsn tkaniny, syntetiku, hedvb, vlnu a uml hedvb. Barva: Rozdlte prdlo na bl a barevn. Nov barevn prdlo vyperte oddlen. Velikost: Souasn pran kus prdla o rzn velikosti zlepuje innost pran. Citlivost: Kusy jemnho prdla perte oddlen, pro ltky z nov ist vlny, zclonoviny a hedvb pouijte prac program Delicate (Jemn prdlo). Zkontrolujte ttky jednotlivch kus prdla nebo se podvejte na pfiehlednou tabulku pe o tkaniny uvedenou v pfiloze. Vyprzdnn kapes: Mince, zavrac pendlky a podobn pfiedmty mohou pokodit prdlo, buben praky a vodn ndrku. Zajitn zapnadel: Zapnte zipy, knoflky nebo hky; uvolnn fiemnky nebo psky mus bt spojeny dohromady. Uren mnostv prdla: Praku nepfieplujte, protoe by se Vae prdlo fidn nevypralo. Pro uren mnostv prdla v zvislosti na druhu prdla, kter perete, pouijte nsledujc tabulku. Druh tkaniny Mnostv prdla B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/ B1045A(V/S) R1245A(V/S)/ R1045A(V/S) 5,2 kg 5,2 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,5 kg F1245A(V/S)/ F1045A(V/S) 4,5 kg 4,5 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,5 kg Barevn/bavlna -stfiedn/mrn zneitn -siln zneitn Syntetika Jemn prdlo Vlna 6,0 kg 6,0 kg 3,0 kg 2,5 kg 2,0 kg Tipy k vbru pracch prostfiedk: Druh pracho prostfiedku, kter muste pout, se uruje podle druhu tkaniny (bavlna, syntetika, jemn tkanina), barvy, teploty pran, mry a druhu zneitn. Vdy pouvejte "mlo pnc" prac prostfiedky, kter jsou ureny pro automatick praky. Pfii urovn mnostv pracho prostfiedku je nezbytn brt zfietel na doporuen vrobce pracho prostfiedku, kter jsou uveden na obalu, a rovn na hmotnost a druh prdla, mru jeho zneitn a na tvrdost vody v dan oblasti. Pokud nevte, jak je stupe tvrdosti vody, kter pouvte, zeptejte se na vodohospodfiskm fiad. Poznmka: Uchovvejte prac prky a pfisady na bezpenm a suchm mst mimo dosah dt. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 11 drba praky Vyputn praky v pfipad nouze B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/B1045A(V/S) 1. Odpojte praku od elektrick st. 2. Demontujte kryt filtru pomoc mince nebo kle. 3. Otenm doleva odroubujte vko pro nouzov vypoutn. Ponechte vko sevfien na konci trubky pro nouzov vyputn a pomalu ji vythnte ven asi o 15 cm Ponechte vodu vytkat do pfiipraven ndoby. Vlote zptky vpustnou trubku a naroubujte vko zptky. Provete zptnou mont krytu filtru. Oprava zamrzl praky Pokud teplota poklesne pod bod mrazu a vae praka zamrzne: 1. Odpojte praku od elektrick st. 2. Nalijte horkou vodu na kohoutek napjec vody, abyste uvolnili hadici pro pfivod vody. 3. Odpojte hadici pro pfivod vody a ponofite ji do hork vody. 4. Nalijte horkou vodu do bubnu praky a ponechte ji tam po dobu 10 minut. 5. Znovu pfiipojte hadici pro pfivod vody k vodovodnmu kohoutku a zkontrolujte, zdali jsou napoutn vody do praky a jej vypoutn probh normln. itn zevnjku Oistte povrch praky vetn ovldacho panelu pomoc mkk tkaniny a neabrazivnho domcho istcho prostfiedku. Pro vysuen povrchu pouvejte mkkou tkaninu. Nepolvejte praku vodou. 12 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka drba praky itn zsuvky na prac prostfiedky a vklenku 1. Stisknte uvolovac pku na vnitfin stran zsuvky na prac prostfiedky a vythnte ji ven. 2. Demontujte vko z oddlen. 3. Umyjte vechny dly pod tekouc vodou. 4. Oistte vklenek zsuvky pomoc starho kartku na zuby. 5. Provete zptnou mont vka (Zatlate jej pofidn na sv msto) a namontujte rozdlovac pfiku na kapaln prac prostfiedky do zsuvky. 6. Zatlate zsuvku zpt na sv msto. 7. Spuste mchac program bez prdla uvnitfi bubnu. itn filtru na tuh pfiedmty Tento filtr na tuh pfiedmty istte ptkrt nebo estkrt do roka a nebo kdy uvidte na displeji nsledujc chybovou hlku: 1. Demontujte kryt filtru, Viz "Nouzov vypoutn vody z praky" na stran Otenm doleva odroubujte kryc vko nouzovho vypoutn vody a vypuste vechnu vodu. Viz "Nouzov vypoutn vody z praky" na stran Odroubujte vko filtru a vyjmte jej ven. 4. Veker neistoty nebo jin pfiedmty z filtru fidn vymyjte. Pfiesvdte se, zdali nen zablokovan pohonn erpadlo odpadn vody umstn za filtrem. Namontujte zptky kryc vko filtru. 5. Namontujte zptky kryt filtru. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 13 drba praky itn vodnho filtru pfivodn hadice Vodn filtr pfivodn hadice (stko) muste istit nejmn jednou za rok nebo tehdy, kdy na displeji uvidte nsledujc chybovou zprvu: Postupujte nsledovn: 1. Uzavfiete pfivod vody k prace. 2. Odroubujte hadici na zadn stran praky. 3. Pomoc klet jemn vythnte stov filtr z koncov sti hadice a proplachujte jej proudem vody tak dlouho, dokud nebude ist. Vyistte rovn vnitfin a vnj st roubov spojky.

5 4. Zasute filtr zpt do pvodn polohy. 5. Zaroubujte hadici zpt do praky. 6. Otevfiete kohoutek pfivodu vody a pfiesvdte se, zdali jsou spoje vodotsn. 14 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Odstraovn zvad Problmy a jejich fieen Praku nelze spustit Pfiesvdte se, zdali jsou dvfika dobfie zavfien. Pfiesvdte se, zdali je praka zapojena do st. Pfiesvdte se, zdali je otevfien kohoutek pfivodu vody. Pfiesvdte se, zdali jste stiskli tlatko Start/Pause (Sputn/Pfieruen). Pfiesvdte se, zdali je otevfien kohoutek pfivodu vody. Pfiesvdte se, zdali nen kohoutek pfivodu vody zamrzl. Pfiesvdte se, zdali nen pfivodn hadice pfiehnut. Pfiesvdte se, zdali nen ucpan vodn filtr pfivodn hadice Netee voda nebo nedostaten pfivod vody Po ukonen programu zstv prac prek v zsuvce pro prac prostfiedky Pfiesvdte se, zdali je v prbhu pran dostaten tlak vody v prace. Prac prek dvejte do vnitfin sti zsuvky pro prac prostfiedky (dle od vnj stny). Praka vibruje nebo je pfili hlun Pfiesvdte se, zdali je praka umstna na rovnm povrchu. Pokud povrch nen rovn, nastavte nohy praky tak, aby byla praka ve vodorovn poloze (viz strana 3). Pfiesvdte se, zdali jsou demontovny pfiepravn rouby (viz strana 3). Pfiesvdte se, zdali se praka nedotk njakho jinho pfiedmtu. Pfiesvdte se, zdali je prdlo rovnomrn rozmstn. Pfiesvdte se, zdali nen vpustn hadice pfiimknut nebo ohnut. Pfiesvdte se, zdali nen ucpan stkov filtr hadice. (viz strana 14). Dvfika se nedaj otevfit po dobu 3 minut po zastaven praky nebo po jejm vypnut. Objasnn chybovch hlen Praka nevypout a/nebo neodstfieuje Dvfika se neotvraj Objasnn chybovch hlen Zobrazen chyba een Uzavfiete dvfika. Pfiesvdte se, zdali je otevfien kohoutek pfivodu vody. Zkontrolujte tlak vody. Vyistte filtr na tuh pfiedmty Ujistte se, zdali je vpustn hadice sprvn nainstalovan. Npl prdla nen rovnomrn rozmstn; uvolnte vechno do sebe zamotan prdlo. Pokud potfiebujete vyprat pouze jeden kus prdla, jako napfiklad upan nebo dny, me se stt, e vsledn efekt odstfieovn bude nedostaten a na displeji se zobraz chybov hlka "UE". Zkontrolujte, zdali nen konec vpustn hadice pfili nzko. (Pfiesvdte se, zdali nen poruen vzadu drk vpustn hadice). Zkontrolujte, zdali je konec vpustn hadice ponofien ve vod. Pfied tm, ne budete kontaktovat poprodejn servis: 1. Zkuste problm odstranit (viz st "Odstraovn zvad" na tto stran). 2. Spuste program jet jednou, abyste se pfiesvdili, zdali se zvada opakuje. 3. Pokud zvada pfietrvv, zavolejte poprodejn servis a popite jim problm. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 15 Tabulka program ( uivatelsk volby) PROGRAM Maximln mnostv (kg) PRAC PROSTEDKY a ADITIVA Zmko -vadlo Tepl. (C) Max Rychlost odstfieovn (MAX) ot/min B1245A(V/S) B1045A(V/S) B1445A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Odlo start Pol. npl B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) Pfiedprka Pran B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) Bavlna Barevn Syntetick Jemn Vlna Run pran Rychl pran 6,0 6,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 5,2 5,2 3,0 2,5 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5 - ano ano ano ano ano ano ano PROGRAM Bavlna Barevn Syntetick Jemn Vlna Run pran Rychl pran Druh PRAN Stfiedn nebo mlo zneistn bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Stfiedn nebo mlo zneistn bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Mlo nebo stfiedn zneitn blzy, koile, atd. Vyroben z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, Nylon) nebo podobnch materil. Jemn zvsy, obleen, sukn, koile a blzy. Pouze nov vlnn prdlo se ttkem, kter je povoleno prt. Velmi rychl prac cyklus, jako je napfi. run pran. Mlo zneistn bavlna nebo pltn blzy, koile, tmav frot tkaniny, barevn lon prdlo, dny, atd. 1. Program s pfiedprkou trv asi o 15 minut dle. 2. daje o trvn programu byly mfieny za podmnek uvedench ve Standardu IEC Spotfieba se me od hodnot uvedench tabulce v jednotlivch domcnostech liit z dvod rozdlnch tlak a teplot napjec vody, mnostv a druhu prdla. 16 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Tabulka program ( uivatelsk volby) PROGRAM Maximln mnostv (kg) PRAC PROSTEDKY a ADITIVA Pran Zmko -vadlo Tepl. (C) Max Rychlost odstfieovn (MAX) ot/min B1245A(V/S) B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) B1045A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) Odlo start Pol. npl B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) Pfiedprka B1245A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) B1045A(V/S) Dtsk Bavlna Dtsk Barevn Dtsk Jemn 6,0 6,0 2,5 6,0 5,2 5,2 2,0 5,2 4,5 4,5 2,0 4,5 ano ano ano ano Dtsk Skvrny PROGRAM Dtsk Bavlna Druh PRAN Stfiedn nebo mlo zneistn dtsk bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Stfiedn nebo mlo zneistn dtsk bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Jemn dtsk obleen, sukn, koile a blzy. Skvrny na bavln lonm prdle, spodnm prdle, runkch, atd. zpsoben rozlitmi potravinami a mo. Dtsk Barevn Dtsk Jemn Dtsk Skvrny SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 17 Dodatek Pfiehledn tabulka pe o tkaninu Odoln materil Jemn tkanina Prdlo se sm prt pfii 95C Prdlo se sm prt pfii 60C Prdlo se sm prt pfii 40C Prdlo se sm prt pfii 30C Prdlo se sm prt run Suit na podloce na plocho istit pouze suchm itnm Pro suen se me povsit Me se blit ve studen vod Suit na atnm ramnku Neblit Suit v bubnov suice, normln teplota Me se ehlit max. pfii 200C Suit v bubnov suice, snen teplota Me se ehlit max. pfii 150C Me se ehlit max. pfii 100C Neehlit Me se provdt such itn jakmkoliv rozpoutdlem Such itn pouze perchlorem, lehkm benznem, istm alkoholem nebo R113 Such itn pouze leteckm benznem, istm alkoholem nebo pomoc R113 Neprovdt such itn Nesuit v bubnov suice Varovn pokyny tkajc se elektrickho zapojen Pro snen rizika poru, razu elektrickm proudem a ostatnch zrann mjte na pamti nsledujc bezpenostn opatfien: Praku provozujte pouze s takovm zdrojem proudu, jak je uveden na ttku. Pokud si nejste jist, jakm proudem je zsobovn V dm, zeptejte se prodejce praky nebo na mstnch elektrickch podnicch. Pouvejte pouze uzemnn nebo polarizovan zsuvky. Pro Vai bezpenost je tento spotfiebi vybaven polarizovanou zstrkou pro pfiipojen k sovmu napt stfidavho proudu; tato zstrka m jeden kolk silnj ne druh. Tato zstrka se d strit do elektrick zsuvky pouze jednm zpsobem. Pokud nelze pln zastrit zstrku do zsuvky, zkuste zstrku zastrit obrcen. Pokud stle nelze zstrku zastrit, kontaktujte Vaeho elektrikfie, a Vm vymn zsuvku. Dbejte na ochranu pfivodn elektrick ry. Pfivodn ra mus bt vedena tak, aby se po n nelapalo, nebo aby nebyla njakm pfiedmtem nebo proti njakmu pfiedmtu pfiiskfipnuta. Dbejte zejmna na ru pfii zstrce na vhodnost zsuvky a na msto, kde ra opout praku. Nepfietujte zsuvku ve zdi nebo prodluovac ru. Pfietovn me vst k poru nebo k razu elektrickm proudem.

6 18 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Dodatek Ochrana ivotnho prostfied Tento spotfiebi je vyroben z recyklovatelnch materil. Pokud se rozhodnete, e jej vyhodte, tak se prosm fiite mstnmi pfiedpisy pro ukldn odpad. Odstfiihnte pfivodn ru tak, aby se ji praka nedala pfiipojit k elektrick sti. Demontujte dvfika tak, aby nemohlo dojt k uvznn dt nebo zvfiat uvnitfi praky. Nepouvejte vce pracho prostfiedku, ne je uvedeno v pokynech vrobce pracho prostfiedku. Vrobky na odstraovn skvrn a na blen pouvejte pfied pracm cyklem pouze tehdy, pokud to je nezbytn nutn. etfiete vodou a elektrickm proudem, perte pouze pln naloenou praku (pfiesn mnostv prdla zle na pouitm programu). Prohlen o shod Tento spotfiebi vyhovuje Evropskm bezpenostnm standardm, smrnici EC 93/68 a Standardu EN Specifikace TYP ROZMRY TLAK VODY OBJEM VODY HMOTNOST MNOSTV PRDLA PRO PRAN a ODSTEOVN 54L 75kg PRAKA PLNN ZEPEDU B1445A(V/S),B1245A(V/S),B1045A(V/S) R1245A(V/S),R1045A(V/S) W598mm D550mm H844mm 50 kpa ~ 800 kpa 49L 66kg 48L 62kg F1245A(V/S),F1045A(V/S) W598mmD450mmH844mm W598mmD404mmH844mm 5,2kg 4,5kg 6,0kg (SUCH PRDLO) (SUCH PRDLO) (SUCH PRDLO) B1445A(V/S),B1245A(V/S),B1045A(V/S) R1245A(V/S),R1045A(V/S) F1245A(V/S),F1045A(V/S) MODEL PRAN A OHEV 220V 240V 2000W 2400W 220V 1900W 220V 1800W 240V 2200W 240V 2100W SPOTEBA ENERGIE HMOTNOST OBAL RYCHLOST ODSTEOVN ODSTE MODEL B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) OVN 230V 550W 500W 550W 500W 250W 220W 500W ERPN 34W B1445A(V/S),B1245A(V/S),B1045A(V/S) R1245A(V/S),R1045A(V/S) F1245A(V/S),F1045A(V/S) MODEL 2,5kg 1,9kg 2,1kg PAPR PLASTY MODEL ot/min B1445A(V/S) ,0kg ,9kg 0,8kg B1045A(V/S),R1045A(V/S),F1045A(V/S) 1000 B1245A(V/S),R1245A(V/S),F1245A(V/S) SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 19 V PPAD POTEBY SERVISNHO ZSAHU - Nevhejte a zavolejte jakkoliv blzk centrum AS, nahlaste sv jmno, adresu, telefonn slo, slo modelu a sriov slo Vaeho spotfiebie, volejte kdykoliv, kdy na Vaem vrobku nco nebude fungovat. Mosgp Hasznlati tmutat B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Code No.: DC E-HUG Biztonsgi eloersok Gratullunk j Samsung mosgphez. Ez a hasznlati tmutat hasznos tudnivalkat tartalmaz a kszlk zembe helyezsvel, hasznlatval s karbantartsval kapcsolatban. Krjk, gondosan olvassa el ezeket az utastsokat, hogy a kszlk sszes tulajdonsgt hasznosthassa, s hogy a kszlk hossz vekig megbzhatan szolglhassa nt. A kszlk hasznlata eloett A csomagolanyag (mianyag zskok, polisztirol, stb.) veszlyes lehet a kisgyermekekre, tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem frhet hozz. A kszlket kizrlag otthoni hasznlatra terveztk. Az elektromos s vzbektst szakemberrel vgeztesse el, a gyrt tmutatsainak s a hasznlat helyn rvnyes biztonsgi rendelkezseknek a betartsval (lsd,,a kszlk zembe helyezse"c. fejezetet a 2. oldalon). A kszlk hasznlatba vtele eloett el kell tvoltani az sszes, csomagolshoz s szlltshoz hasznlt csavart. Ha a csavarokat nem tvoltotta el, a kszlk slyosan krosodhat. Olvassa el,,a szlltshoz hasznlt rgztoe csavarok eltvoltsa" c. fejezetet a 3. oldalon. Az elsoe adag ruha mossa eloett futtasson le egy mossi programot resen, ruhk nlkl. Olvassa el,,a legelsoe moss" c. fejezetet a 8. oldalon. A kszlk tiszttsa vagy karbantartsa eloett hzza ki a kszlk csatlakozst a hlzati dugaszol aljzatbl, vagy lltsa a FOEkapcsolt [ON/OFF] Kikapcsolt (,,OFF") llsba. EllenOErizze, hogy a mossba kerloe ruhk zsebben ne maradjon semmi. Az les, kemny trgyak, pldul pnzrmk, hajcsat, biztostti, csavarok, szgek, kavics, komoly krokat okozhatnak a mosgpben. Hasznlat utn mindig tvoltsa el a hlzati csatlakoztatst, s zrja el a vizet. A mosgp ajtajnak kinyitsa eloett ellenoerizze, hogy a vz kiszivattyzsa megtrtnt-e. Ne nyissa ki az ajtt, ha mg vizet lt a dobban. Kisgyermek s hzillat befrhet a mosgp ajtajn, s gy bemszhat a dobba. EllenOErizze a kszlket a moss elindtsa eloett. Az vegajt eroeteljesen felmelegszik moss kzben. Hasznlat kzben ne engedjen kisgyermeket a kszlk kzelbe. Ne prblja meg hzilag megjavtani a kszlket. Gyakorlatlan, hozz nem rtoe ember megsrlhet, s komolyabb hibt is okozhat a kszlkben. Ha a hlzati csatlakoz dug (vagy a hlzati vezetk) megsrl, az ramts veszlynek elkerlsre cserltesse ki a szakszervizzel, vagy szakemberrel. A kszlket kizrlag a szakszervizzel javttassa, s a javtshoz csak eredeti alkatrszeket hasznljanak fel. Ne hasznljon az ltalban kozmetikai zletekben kaphat vagy masszoerk ltal hasznlt, olajat, krmet, vagy testpolt tartalmaz vizet. - Ez a csomagols deformldst okozhatja, ami hibs mikdshez vagy szivrgshoz vezethet. A rozsdamentes moscsoe ltalban nem rozsdsodik. Ha viszont hosszabb idoere valamilyen fmtrgy, pldul hajti marad a csoeben, a csoe megrozsdsodhat. - Ne hagyjon hosszabb ideig klrtartalm vizet vagy fehrtoeszert a csoeben. - Ne hasznljon rendszeresen, vagy hagyjon hosszabb ideig vastartalm vizet a csoeben. - Ha a csoe felletn rozsda jelenne meg, ntsn (semleges) tiszttszert a felletre, s tiszttsa meg szivaccsal vagy puha ruhval.(semmilyen krlmnyek kztt ne hasznljon fmkeft.) A kszlket annak biztonsgos mikdse rdekben gyermekek s segtsgre szorul szemlyek kizrlag megfeleloe felgyelet mellett zemeltethetik. gyeljen r, hogy a kszlkkel kisgyermekek ne jtszhassanak. A kszlket az ramfogyaszts mrtknek megfeleloe jellemzoekkel rendelkezoe fali aljzatba kell csatlakoztatni. A kszlket gy kell elhelyezni, hogy a hlzati csatlakozdug az zembe helyezst kvetoeen is knnyen elrhetoe legyen. Biztonsgi eloersok RIZZE MEG EZT A HASZNLATI TMUTATT! Tartalom Biztonsgi eloersok belsoe bort Mosgp zembe helyezse A mosgp kicsomagolsa A mosgp alkotrszei s tartozkai A mosgp elhelyezse A mosgp vzszintbe lltsa a lbak belltsval A szlltshoz hasznlt rgztoe csavarok eltvoltsa VzbevezetOE tmloe csatlakoztatsa (lehetoesg) VzbevezetOE tmloe csatlakoztatsa VzelvezetOE tmloe elhelyezse Hlzati csatlakoztats Moss A KezelOEegysg A legelsoe moss Mosszer adagolsa Moss vezrloetrcsa belltsval Moss egyedi belltssal A moss ksleltetett indtsa Mossi tancsok s tudnivalk Mosgp karbantartsa Mosvz leeresztse problma esetn TeendOEk, ha belefagy a vz a mosgpbe A mosgp klsoe tiszttsa A mosszer tart s krnyezetnek tiszttsa A leeresztoe sziroe tiszttsa A vzbevezetoe sziroe tiszttsa Hibaelhrts Problmk s megoldsok Hibazenetek Programtblzat Fggelk A textilmossi tmutatkon tallhat jellsek rintsvdelmi eloersok Krnyezetvdelem Megfelelsi nyilatkozat MinOEsgtansts (miszaki adatok) SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat 1 A mosgp zembe helyezse A mosgp kicsomagolsa Csomagolja ki a mosgpet, s ellenoerizze, hogy szllts kzben nem srlt-e meg.

7 EllenOErizze azt is, hogy megkapta-e az brn lthat sszes alkatrszt. Ha a mosgp szllts kzben megsrlt, vagy valami hinyzik a dobozbl, azonnal keresse fel az zletet, ahol a kszlket vsrolta. A mosgp alkotrszei s tartozkai FedOElap Detergent KezelOEegysg Door VzleeresztOE csoe Hlzati csatlakoz Lbazat bortsa Bellthat szintezoe lbak VzleeresztOE sziroe VzleeresztOE csoe szksg esetn SzirOE fedoelap Hidegvz bevezetoe SzerelOEkulcs VzleeresztOE csoe Csavarfurat vdoekupakok CsOEvezetOE 2 SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat A mosgp zembe helyezse A mosgp helynek kivlasztsa Keressen megfeleloe helyet a mosgp elhelyezshez. A mosgpet szilrd, egyenletes helyre tegye (ha az aljzat nem sima, olvassa el az albbi bekezdst). A mosgpet ne rje kzvetlen napsugrzs. A mosgp krnyezetben megfeleloe legyen a szelloezs. A helyisg hoemrsklete ne essen 0 C al. A mosgpet ne tegye hoeforrs (sznnel, gzzal mikdoe fitoetest) kzelbe. gyeljen r, hogy a hlzati vezetk ne szoruljon be a kszlk al. Ha a mosgpet szoenyegre teszi, gyeljen r, hogy a szoenyeg ne takarja el a szelloezoenylsokat. A mosgp vzszintbe lltsa a lbak belltsval Ha az aljzat nem teljesen sk s vzszintes, lltsa be a lbak magassgt (ne tegyen a mosgp lba al fadarabot, stb. a magassgklnbsg kiegyenltsre). 1. Laztsa ki a csavarrgztoet, majd kzzel csavarja a lbat a szksges magassgig. 2. Szortsa meg a rgztoe csavaranyt a tartozk csavarkulccsal. Szilrd, sk felletre helyezze a mosgpet. Ha a kszlket nem sk talajra helyezi, rzkds, zaj keletkezhet. (Csak 1 fokos doelsszg megengedett). A szlltshoz hasznlt rgztoe csavarok eltvoltsa A mosgp hasznlatba vtele eloett el kell tvoltani a szlltshoz hasznlt t rgztoe csavart a kszlk htoldalrl. A csavarok eltvoltshoz: Laztsa meg a csavarokat a tartozkknt szlltott csavarkulccsal. 2. Fogja meg a csavarokat, s hzza ki a lyukbl a lyuk szlesebb rsznl. Ezt tegye mindegyik csavarnl. 3. Zrja le a lyukakat a mianyag vdoekupakokkal. 4. Tegye el a csavarokat, ksoebbi szlltsnl mg szksge lehet rjuk. VzbevezetOE tmloe csatlakoztatsa (lehetoesg) 1. Tvoltsa el a felttet a vzbevezetoe csoeroel. c 4. Csatlakoztassa a vzbevezetoe csvet a feltthez. Hzza le a vzbevezetoe csoe `c' rszt. Ha kilaztja a `c' rszt, a csoe automatikusan a felttre kattan. 5. Csatlakoztassa a vzbevezetoe csoe msik vgt a vzbemeneti csonkhoz a mosgp tetejn. Teljesen szortsa r a csvet. 2. A'+' tpus csavarhzval laztsa ki a feltt ngy csavarjt. Vegye le a felttet, s forgassa el a `b' hollandit a nyl irnyba, hogy kb. 5 mm-es nyls jjjn ltre. 3. Csatlakoztassa a felttet a vzcsaphoz a csavar alapos reroestsvel. Forgassa el a `b' rszt a nyl szerint, s szortsa ssze az `a' s a `b' rszt. a b Ha a vzcsap menetes tpus, akkor az bra szerint vgezze el a csatlakoztatst. MEGJEGYZS Ha a csatlakoztats utn szivrog a vz a csoenl, ismtelje meg ezeket a lpseket. A lehetoe legszokvnyosabb vzcsapot hasznljon a csatlakoztatsra. Ha a csap ngyzetes, vagy tl nagy, tvoltsa el a tvolsgtart gyirit, mieloett a csapot a felttre helyezi. SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat 3 A mosgp zembe helyezse VzbevezetOE tmloe csatlakoztatsa Csatlakoztassa a vzbevezetoe csoe egyik vgt a mosgphez, s a msik vgt a vzvezetkhez. Ne hajtsa meg a vzbevezetoe csvet. Ha tl rvid a csoe, s nem akarja megvltoztatni a vzcsap helyt, akkor cserlje ki hosszabb, nagynyoms csoere. VzbevezetOE csoe csatlakoztatsa: 1. Csatlakoztassa a hideg vizes csoe L-alak csoecsatlakozjt a hideg vz bevezetoe csonkjra a mosgp htoldaln. Kzzel szortsa meg. 2. A csoe msik vgt a hideg vizes csapra csatlakoztassa, s kzzel szortsa r. Ha szksges, megvltoztathatja a vzbevezetoe csoe helyzett a mosgpnl, a rgzts kilaztsval, a csoe elfordtsval, s a rgzts jraszortsval. LehetOEsg: 1. Csatlakoztassa a meleg vizes csoe L-alak csoecsatlakozjt a meleg vz bevezetoe csonkjra a mosgp htoldaln. Kzzel szortsa meg. 2. A csoe msik vgt a meleg vizes csapra csatlakoztassa, s kzzel szortsa r. 3. Hasznlja az Y-alak elgazst, ha csak hidegvizet kvn hasznlni. Megjegyzs: A vzbektshez mindig j csvet s szerelvnyeket hasznljon, rgi, hasznlt szerelvnyeket ne hasznljon. 4 SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat A mosgp zembe helyezse A vzelvezetoe tmloe elhelyezse Hrom mdszer kzl vlaszthat: A vzelvezetoe tmloe mosdkagylba illesztse A vzelvezetoe tmloe vgnek illesztsi helye legalbb cm kztti magassgban legyen. Helyezze a vzelvezetoe tmloe vgt a tartozkknt szlltott vezetoe idomba, gy a tmloe vge meghajltott llapotban marad. Rgztse az elvezetoe idomot a falhoz, vagy a vzcsaphoz, nehogy a vz leeresztsekor a tmloe kiugorjon a mosdbl. A vzelvezetoe tmloe bektse a mosd szennyvz szifonjba, elgaz idomon keresztl A tmloe bevezetsre szolgl idomot a szifon felett kell bepteni gy, hogy a vzelvezetoe tmloe vge legalbb 60 cm magasan legyen a padlszinttoel. A vzelvezetoe tmloe bevezetse kzvetlenl a szennyvzhlzatba A Samsung legalbb 65 cm magas fggoeleges csoe alkalmazst javasolja. A csatlakoztats ne legyen rvidebb 60 cm-nl, s ne legyen hosszabb 90 cm-nl. Hlzati csatlakoztats Csatlakoztassa a mosgp hlzati csatlakozkbelt a fali dugaszol aljzathoz. SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat 5 Moss A kezeloeegysg s a megjelenoe informcik Digitlis, grafikus kijelzs Kijelzi a moss htralvoe idejt, s az sszes mossi informcit, valamint a hibazeneteket. 2. ElOEmosst vlaszt gomb Nyomja meg a gombot, ha eloemosst kvn vlasztani. Az eloemossi programot csak pamut, tarka ruhk, szintetikus anyagok, finom textlik s babaholmik esetn vlaszthatja. 3. HOEmrsklet bellt gomb Nyomja meg tbbszr a gombot, hogy a kvetkezoe sorrendboel a megfeleloe mossi hoemrskletet kivlaszthassa: hideg vizes moss ( ), 30 C, 40 C, 60 C and 95 C. 4. blts vlaszt gomb Ha tovbbi bltst kvn beiktatni a mossi programba, nyomja meg ezt a gombot. t kln bltst llthat be sszesen. 5. Centrifuglsi sebessg bellt gomb Nyomja meg a centrifuglsi sebessg vlaszt gombot, az albbi tblzat szerint: B1445A(V/S) B1245A(V/S)/R1245A(V/S)/F1245A(V/S) B1045A(V/S) /R1045A(V/S)/F1045A(V/S),,,, 400, 800, 1200, 1400 fordulat/perc, 400, 800, 1000, 1200 fordulat/perc, 400, 600, 800, 1000 fordulat/perc : centrifugls nlkl, : bltoevzben marad Centrifugls nlkl A kimosott ruha az utols bltoevz leszivattyzsa utn a dobban marad, centrifugls nlkl. bltoevzben marad A kimosott ruha az utols bltoevzben marad. MielOEtt kiveszi a ruht, le kell futtatnia a vzleeresztoe (szivattyzs) programot, vagy egy centrifuglsi programot. 6. Ksleltetett indts gomb Nyomja meg a gombot, ha ksleltetett indtst kvn belltani, a megadott idoetartam lehetoesgek szerint (3 s 24 ra kztt, egyrs fokozatokkal). A kijelezett rk a befejezett mossi ciklus idoetartamt jelentik. 6 SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat Moss Bbi program Pamut Sznes Finom Foltos Vzleereszts Centrifugls blts + Centr. Pamut Sznes Szintetikus Finom textil Gyapj Kz-meleg Gyorsmoss FOEkapcsol Ezst moss Az ezst vizet [Silver Nano] az utols blts utn adagolja be a gp, amely fertoetlentoe s baktrium mentestoe rteget hoz ltre.

8 8. Fladagos moss Nyomja meg ezt a gombot, ha fladagos mosst akar belltani (kb. 1-4 kg). Ez a bellts idoe s energia megtakartst eredmnyez. 9. Gyermekzr gomb Nyomja meg az blts s centrifugls gombot 2-3 s-ig, hogy a gyermekek jtkos gombnyomogatst megeloezze. Csak akkor mikdtethetoe jra, ha ismt bekapcsolja a gpet. Ha mikdteti a bbi programot mossi program kzben, akkor addig nem mikdnek a kezeloegombok, amg be nem lltja, illetve ki nem kapcsolja. Nyomja le kb. 2-3 s-ig az blts s Centrifugls gombot 2-3 s-ig jra, ha ki akarja kapcsolni a belltst. Megjegyzs: Nyomja ki eloeszr a bbi program gombot, ha nem mikdnek kezeloegombok, amikor mikdik a mosgp. 10. VezrlOEtrcsa A trcsval llthatja be a 14 mossi program valamelyikt. Pamut, tarka, miszlas, finom textil, gyapj, kzi moss, gyorsmoss, blts + centrifugls, centrifugls, vzleereszts, bbi program (foltos, finom, sznes, pamut ) 11. Indts/sznet [START/PAUSE] gomb Nyomja meg, ha szneteltetni, illetve jra akarja indtani a programot. 12. FOEkapcsol [ON/OFF] Ha egyszer megnyomja a FOEkapcsolt, bekapcsolja, illetve, ha jra megnyomja, kikapcsolja a mosgpet. Ha bekapcsolta a mosgpet, s 10 percig nem mikdteti egyik gombot sem, a kszlk automatikusan kikapcsol. SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat 7 Moss A legelsoe moss MielOEtt eloeszr ruht tenne a kszlkbe, futtasson le egy mossi programot ruha nlkl. Ehhez a kvetkezoeket kell tennie: 1. Nyomja meg a FOEkapcsol [ON/OFF] gombot. 2. Tegyen egy kevs mosport a mosszer tart rekeszbe. 3. Nyissa meg a vzcsapot. 4. Nyomja meg a HOEfok [TEMPERATURE] gombot tbbszr, hogy a kijelzoen 40C legyen lthat. 5. Nyomja meg az Indts/sznet [START/PAUSE] gombot. Ezzel kimossa a mosgpboel azt a vizet, amely a gyrban a prbafuttats sorn esetleg a kszlkben maradt. Rekesz Rekesz Rekesz Ebbe a rekeszbe tegye az eloemosshoz szksges mosszert vagy a kemnytoeszert. Ebbe a rekeszbe tegye a foemosshoz a mosszert, a vzlgytt, az eloeztat mosszert, a fehrtoet vagy a folteltvoltt. Ebbe a rekeszbe tegye az bltoe szert, vagy az egyb polszert (ne tltse a szert az,,a" jelzsi bett als szlnl magasabbra). Mosszer adagols 1. Hzza ki a mosszerfikot. 2. Tegye a foemosshoz a mosszert a jelzsi rekeszbe. 3. Tegye az bltoet a jeli rekeszbe (kvnsg szerint). 4. Tegye az eloemosshoz a mosszert a rekeszbe (kvnsg szerint). Figyelem: A siri llag bltoe szert, vagy az bltoe koncentrtumot kiss hgtsa fel vzzel, mieloett az bltoe tartlyba tlti (ezzel megakadlyozhatja a tlfoly eltmoedst). 8 SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat Moss Moss a VezrlOEtrcsa hasznlatval A VezrlOEtrcsa automatikus vezrlsi rendszer nagyban egyszeristi a mosst. Amikor n kivlasztja a megfeleloe mossi programot, a mosgp automatikusan belltja hozz a vzhoemrskletet, a mossi idoet s sebessget. Moss a VezrlOEtrcsa programokkal: 1. Nyissa ki a vzcsapot. 2. Nyomja meg a FOEkapcsol gombot. 3. Nyissa ki a mosgp ajtajt. 4. Zrja be a mosgp ajtajt. 6. ElOEmoss csak a paplanmoss, gynemimoss, trlkzoemoss, fggnymoss, vszonmoss, tarkamoss, miszlas moss s finommoss programoknl vlaszthat. ElOEmossra csak akkor van szksg, ha a ruhanemi eroesen szennyezett. 7. A VezrlOEtrcsval vlassza ki a megfeleloe mossi programot: Bbi program Pamutmoss, tarkamoss, miszlas Pamut Pamut moss, finommoss, gyapjmoss, Sznes Sznes kzi moss, gyorsmoss, blts + Finom Szintetikus centrifugls, centrifugls, Foltos Finom textil vzleereszts, bbi ruha program Vzleereszts Gyapj (pamut, sznes, finom, foltos). Centrifugls Kz-meleg Gyorsmoss A kezeloeegysgen vilgtani kezd a megfeleloe jelzs. blts + Centr. FOEkapcsol 8. Ekkor bellthatja a moss hoemrsklett, az bltsi ciklusok szmt, a ksleltetsi idoet a megfeleloe gombok lenyomsval. 9. A mossi program elindtshoz nyomja meg az Indts/sznet [START/PAUSE] gombot a vezrloetrcsn. A program szerinti megfeleloe kijelzs vilgt, s lthat a mossi program htralevoe ideje. Ha vget rt a mossi program: A teljes mossi program vgeztvel a kszlk automatikusan kikapcsol. 1. Nyissa ki az ajtt. percig nem nylik ki a mosgp ajtaja. 2. kvetkezoeket tegye: 1. Nyissa ki a vzcsapot. 2. Nyomja meg a FOEkapcsol gombot. 3. Nyissa ki a mosgp ajtajt. 4. Zrja be a mosgp ajtajt. 6. Az blts gombbal vlassza ki a kvnt bltsi ciklusok szmt. Max. 5 bltst lehet vlasztani. Minl tbbszr blt a gp, annl hosszabb a mossi program. 9. A centrifugls gombbal vlassza ki a centrifugls sebessgt. Centrifugls nlkl, : A ruha az utols bltoevzben marad. 10. megjelent idoetartam a befejezett mossi idoet jelenti. 11. ksleltetsi idoet 3 s 24 ra kztt, rnknti fokozatokban adhatja meg. A kijelzoen a mossi program htralevoe ideje lthat. 1. Nyomja meg az Indts/sznet [START/PAUSE] gombot. Szn szerint: Vlogassa kln a fehr s sznes ruhkat. Az j sznes ruhkat kln mossa. ki a mosgp hlzati csatlakozjt a fali dugaszol aljzatbl. 2. Nyissa ki a sziroe fedelt egy pnzdarabbal, vagy ms eszkzzel. 3. Balra forgatva tekerje le a leeresztoe csoe dugjt. Hzza ki a leeresztoe csvet kb. 15 cm hosszan. 4. Engedje le a vizet egy ednybe. 5. Tolja vissza a leeresztoe csvet, s csavarja vissza a dugt. 6. Zrja vissza a sziroe fedelt. TeendOEk, ha belefagy a vz a mosgpbe Ha a hoemrsklet fagypont al sllyed, s a mosgpbe belefagy a vz, az albbiak szerint jrjon el: 1. Hzza ki a mosgp hlzati csatlakozjt a fali dugaszol aljzatbl. 2. ntsn melegvizet a vzcsapra, hogy a vzbevezetoe csoe csatlakozst meg lehessen laztani. 3. Szerelje le a vzbevezetoe tmloet, s ztassa meleg vzben. 4. Tltsn melegvizet a dobba, s hagyja benne 10 percig. 5. Csatlakoztassa a mosgpet a hlzati feszltsgre, s ellenoerizze, hogy a vz bevezetse s elvezetse normlisan mikdik-e. A mosgp klsejnek tiszttsa 1. Tiszttszeres puha ruhval trlje le a mosgp klsejt, a vezrloepanelt is. Ne hasznljon a tiszttshoz srolszert. 2. Puha ronggyal trlje szrazra a felletet. 3. Ne ntsn vizet a mosgpre. 12 SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat A mosgp karbantartsa A mosszer tart s krnyezetnek a tiszttsa 1. Nyomja meg a fik belsejben a kiold reteszt, s hzza ki a fikot. 2. Vegye ki a bettet a rekeszboel. 3. Mosson el minden alkatrszt folyvz alatt. 4. Tiszttsa meg a fik helyt rgi fogkefvel. 5. Tegye vissza a fikba a bettet (hatrozottan tolja a helyre), s tegye vissza a folykony mosszer rekeszbe is az elvlaszt lapot. 6. Tolja vissza a fikot a helyre. 7. Futasson le egy bltsi ciklust ruha nlkl. A leeresztoe sziroe tiszttsa vente 5-6-szor tiszttsa meg a sziroet, vagy, ha az albbi hibazenetet ltja a kijelzoen: 1. Nyissa ki a sziroe fedelt. Lsd,,A mosvz leeresztse problma esetn" c. fejezetet (12. oldal). 2. Balra forgatva csavarja ki a leeresztoe csoe dugjt, s engedje le teljesen a vizet. Lsd,,A mosvz leeresztse problma esetn" c. fejezetet (12. oldal). 3. Csavarja le a sziroe fedelt, s hzza ki a sziroet. 4. Tiszttsa meg a sziroet. EllenOErizze, hogy a sziroe mgtt a leeresztoe szivatty szabadon foroghasson. Tegye vissza a sziroet s a sziroefedelet. 5. Zrja vissza a sziroe fedelt. SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat 13 A mosgp karbantartsa A vzbevezetoe tmloe sziroejnek tiszttsa Tiszttsa meg a vzbevezetoe csoecsatlakozban tallhat sziroet legalbb vente, vagy, amikor az albbi jelzst ltja a kijelzoen: A tisztts menete: 1.

Az Ön kézikönyve SAMSUNG R1045 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584539

Az Ön kézikönyve SAMSUNG R1045 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584539 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Více

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ Popis zaøízení,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WFD1661BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656208

Vaše uživatelský manuál BOSCH WFD1661BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656208 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX EOB6690K ELUX EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/621274

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX EOB6690K ELUX EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/621274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX EOB6690K ELUX EURO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282 Návod k použití PRAČKA Obsah CZ CZ Český,1 HU Magyar, 13 RO Română,25 Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 71251

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 71251 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 HU Magyar,13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Více

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Práčka EWT 135210 W - EWT 105210 W

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Práčka EWT 135210 W - EWT 105210 W návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Práčka EWT 135210 W - EWT 105210 W 2 electrolux 1 2 1. Ovládací panel 2. Tlačítko víka 3. Kryt přístupu

Více

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Стиральная машина Práčka EWT 135410 W - EWT 105410 W 2 electrolux 1 2 1. Ovládací

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV64800W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty ehlièky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZBX622SS http://cs.yourpdfguides.com/dref/666526

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZBX622SS http://cs.yourpdfguides.com/dref/666526 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZBX622SS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZBX622SS v uživatelské

Více

1 Ovládací panel 2 Tla ítko víka 3 Kryt p ístupu k filtru 4 Nastavitelné vyrovnávací noži ky

1 Ovládací panel 2 Tla ítko víka 3 Kryt p ístupu k filtru 4 Nastavitelné vyrovnávací noži ky ...... 2 electrolux 1 2 1 Ovládací panel 2 Tla ítko víka 3 Kryt p ístupu k filtru 4 Nastavitelné vyrovnávací noži ky 3 4 OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 4 5 1 Voli program 2 Displej 3 Tla ítka a jejich funkce 4 Tla

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 35773G-M

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 35773G-M Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 35773G-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 35773G-M

Více

80 MAREK Industrial a.s. www.marek.eu +420 541 420 811

80 MAREK Industrial a.s. www.marek.eu +420 541 420 811 Zsanérok és szerelvények Áltolános információk Všeobecné informace Zsanérok és szerelvények Ebben a részben nem csak zsanérokat talál, hanem számos összekötő elemet, fogantyút, zárat minden olyan terméket

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 327LS 327LD -series Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

Használati útmutató SÜTÕ

Használati útmutató SÜTÕ FT 80. IX/HA S Magyar Használati útmutató SÜTÕ Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,5 A készülék leírása,6 Üzembe helyezés, Bekapcsolás és használat,5 Program,5 Óvintézkedések

Více

A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött Friss sajtok. Tisztított hús és hal. A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött

A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött Friss sajtok. Tisztított hús és hal. A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött Használati útmutató HÛTÕSZEKRÉNY Magyar, 1 Èesky, 11 Tartalom Beszerelés, 2 Elhelyezés és csatlakoztatás Ajtónyitás-irány változtatás A készülék leírása, 3 Áttekintés Tartozékok, 4 Üzembe helyezés és használat,

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DELONGHI ESAM 3100.S B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Návod k použití Használati útmutató

Návod k použití Használati útmutató Návod k použití Használati útmutató DE LONGHI S.p.A. Via L. Seitz, 47 31100 Treviso Italia Před uvedením přístroje do provozu si prosím přečtěte návod k použití a bezpečnostní předpisy! Kérjük, olvassa

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ PLN ELEKTRONICKÁ PRAKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÁST 1: PED POUŽITÍM Bezpenostní upozornní Doporuení ÁST 2: INSTALACE Odstranní pepravních šroub Seízení nožiek Pipojení k elektrické síti Pipojení pívodu vody

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se praní

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 105 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S7088-1KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/612745

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S7088-1KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/612745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S7088-1KG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV80950I-D http://cs.yourpdfguides.com/dref/616148

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV80950I-D http://cs.yourpdfguides.com/dref/616148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV80950I-D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Váš manuál LG WD-12220FD http://sk.yourpdfguides.com/dref/3970119

Váš manuál LG WD-12220FD http://sk.yourpdfguides.com/dref/3970119 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

Automatická. Dialogic AD10

Automatická. Dialogic AD10 Automatická Dialogic AD10 AD10 4! 6 10 13 Tipy pro praní 16 # $ 19 % 20!'! 22 Instalace 24 1 ()* jste si vybrali výrobek od firmy + Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších '!

Více

RO55xx serie www.rowenta.com

RO55xx serie www.rowenta.com RO55xx serie www.rowenta.com 743281-23/13 1 2 10b 3 4 14 12 4 9 8 5 6 10a 13 11 3 7 2 16a 16b 15* 16* 17a* 17b* I. ERGO COMFORT* II. ERGO COMFORT (LOCK SYSTEM)* a c a a c a I-19* b b II-19* b a I-18* I-20a*

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE SIT Group SIT 840-843- SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE 9.955.450 047 Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

H CZ. GR www.ferm.com. Art.nr. CCM1002 FCP-480. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0406-29.2

H CZ. GR www.ferm.com. Art.nr. CCM1002 FCP-480. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0406-29.2 H CZ R GR TR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË ÏÓ ÛÚ ÌÓÒËÚ Òfl ÂÁ Ôapple appleëúâî

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FAVORIT 99009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 27 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 53

FAVORIT 99009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 27 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 53 FAVORIT 99009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 27 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 53 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Více

Project2 9.2.2006 18:59 Page 1

Project2 9.2.2006 18:59 Page 1 Project2 9.2.2006 18:59 Page 1 Magyar 86 Leírás Presszókávéfőző: A: fedél szűrőtartóval B: kivehető víztartály C: csészetartó D: kávéfőző fej E: gőzfúvóka F: tejhabosító fúvókafej G: csepegtetőrács H:

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ NÁVOD K INSTALACI STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE KONTROLA

Více

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Model TY-WK42PV2W Pfied zahájením práce si dûkladnû pfieãtûte tyto pokyny a Pfiíruãku k irokoúhlému

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 48 Úvod Vážení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 21 Likvidace 22 Va e nová automatická praãka 22 Popis praãky 23-25 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p PRAKA CTD 1365 B1 D V I C4 A G C1 C2 B2 B3 C3 H p A VOLI PROGRAM A TEPLOTY Tento ovládací voli umožuje výbr program požadovaného zpsobu praní. Za tímto úelem je teba pootoit knoflíkem do polohy (lze jej

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PÉČE A ÚDRŽBA

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PÉČE A ÚDRŽBA NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SC 7485 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4565960

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SC 7485 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4565960 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití WD 125 T Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití CZ PL Praèka se sušièkou 1 Návod k instalaci a použití Pralka-suszarka 15 Instrukcja instalacji i obs³ugi BG HU Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ 29 Èíñòðóêöèÿ

Více

Pračka. návod k použití. možnosti bez hranic

Pračka. návod k použití. možnosti bez hranic WF8604GF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8602GF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8600GF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8608GF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502GF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500GF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI MW 345 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3949847

Vaše uživatelský manuál DELONGHI MW 345 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3949847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více