MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických jevů č. 421/MP//2013 ze dne nabývá účinnsti dnem a zárveň ruší Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických jevů ze dne č. 361/MP/2012. Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka metdik prevence SPJ

2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM K PREVENCI SPJ Šklní rk 2013/2014 O B S A H: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM K PREVENCI SPJ 2 MPP K PREVENCI SPJ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ I. HLAVNÍ CÍLE 3 II. PRIORITNÍ AKTIVITY 4 III. SPOLUPRÁCE S VEDENÍM 4 IV. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY, ZAPOJENÍ PEDAGOGŮ DO VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 4 V. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ, PORADENSKÉ SLUŽBY 5 VI. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY, PARTNERY 7 VII. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY 7 VII. POSTUP V PŘÍPADĚ ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 8 IX. AKTIVITY A AKCE PRO ŽÁKY 8 X. KRAJSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE, DĚTSKÝ PARLAMENT MĚSTA VSETÍNA, ŠKOLNÍ PARLAMENT 8 CELOROČNÍ PROGRAMY 9 CELKOVÁ EVALUACE MPP 12 PODROBNÉ ZPRACOVÁNÍ MPP DO CELOROČNÍHO PLÁNU PRÁCE 12 ZÁVĚR 12 Přílha č. 1 Prevence na škle a výchvné pradenství 13 Organizační a bsahvá schéma 13 Přílha č. 2 Páteř prevence sciálně patlgických jevů ve šklství 15 Přílha č. 3 Vymezení základních pjmů 19 Přílha č. 4 Začlenění primární prevence sciálně patlgických jevů u žáků d šklních vzdělávacích prgramů 21 Přílha č. 5 Náplň práce metdika prevence sciálně patlgických jevů pr šklní rk 2013/ Přílha č. 6 Náplň práce šklníh pradenskéh pracviště a šklníh psychlga pr šklní rk 2013/ Přílha č. 7 Zájmvé kružky 28 Přílha č. 8 Dpručené pstupy při výskytu SPJ ve škle a právní vymezení jedntlivých případů 30 Přílha č. 9 Plán práce metdika prevence sciálně patlgických jevů, šklníh pradenskéh pracviště a výchvných pradců pr šk.rk 2013/ Vzr tabulek pr plán práce a vyhdncení práce metdika prevence sciálně patlgických jevů, šklníh pradenskéh pracviště a výchvných pradců pr šklní 38 rk 2013/2014 Přílha č Organizační zajištění prevence sciálně patlgických jevů zneužívání návykvých látek 39 Přílha č Rční harmngram skupinvých činnstí šklní rk 2013/ Přílha č Knzultační hdiny, infrmace pr rdiče 46 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY S MPP 47 2

3 MPP K PREVENCI SPJ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V prstředí škly tráví žáci velku část dne, prt je velmi důležité, aby se dkázali vyrvnat se zátěží, kteru šklní pvinnsti přinášejí a naučili se vycházet se splužáky. Cílem preventivníh prgramu je snaha snížení rizika a vlivů, které narušují zdravý vývj mladéh člvěka, nejen ve šklním prstředí, ale i v nejširším sciálním kntextu. Výchva mládeže ve škle má ukázat směr ke zdravému živtnímu stylu a psílit sebedůvěru. Půsbení na naše žáky není zaměřen puze na předávání infrmací a prevenci, ale zahrnuje rvněž vzdělávání mnhčetnsti prblémů, které mhu nastat a nácvik dvednstí, které mhu žáci v prblémvých situacích využít. Prt jsme půsbení nemezili jen d rámce něklika předmětů či nárazvých světvých akcí, ale zahrnuli jsme je d všech blastí výchvně vzdělávacích prgramů. K systematickému a dluhdbému půsbení v blasti SPJ ředitel škly navíc zřídil šklní pradenské pracviště, které pskytuje žákům, rdičům a učitelům kmplexní pradensku pdpru. Metdickým veducím šklníh pradenskéh pracviště je šklní psychlg financvaný v rámci systémvéh prjektu RAMPS VIP III. v rámci ESF Operačníh prgramu Rzvje lidských zdrjů. Opdstatněnst zřízení šklníh pradenskéh pracviště vyplývá z velkéh pčtu žáků a tedy i velké ptřebnsti systematické pdpry vzhledem ke škle a žákům v blasti vzdělávání, kariérvéh rzhdvání žáků, integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, prevence šklní neúspěšnsti a předčasnéh dchdu žáků ze vzdělávání, uplatnění abslventů na trhu práce. TERMÍN SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S MPP: na úvdních třídnických hdinách TERMÍN SEZNÁMENÍ RODIČŮ S MPP: na třídních schůzkách Minimální preventivní prgram je zaměřen na dluhdbé kmplexní půsbení na sbnst žáka, ke správnému sebehdncení, stanvení si reálných cílů v živtě, k pznání sebe sama, k dvednstem řešit své prblémy bez pmci léků a jiných návykvých látek. Pedaggvé vedu žáky k svjvání mezilidských vztahů zalžených na demkratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pdprují utváření pzitivních vztahů ve třídách, učí žáky przumění a tleranci vůči druhým a snaží se alespň v základech naučit žáky řešit sbní prblémy i závažné živtní situace. I. HLAVNÍ CÍLE Péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, edukační terapie s neprspívajícími, skupinvá práce s třídními klektivy a vycházejícími rčníky, individuální případvá práce, terapeutické vedení, krizvá intervence, individuální knzultace a metdická pdpra, skupinvá knzultace pr rdiče, zvýšit dlnst žáků vůči sciálně patlgickým jevům zejména šikaně, snížit rizik a vliv, které narušují zdravý sbní a sciální vývj, výchva k tleranci a ke zdravému živtnímu stylu, vytvření atmsféry vzájemnéh przumění, respektu a tvůrčí aktivity, psílit sebedůvěru a sebeúctu, rzvíjet sebekntrlu a sebepznání, systematicky vést žáky k přebírání zdpvědnsti za výsledky svéh vzdělávání a k celživtnímu vzdělávání, zvýšit dlnst prti stresu, dluhdbým frustracím s nácvikem chvání ve slžitých živtních slžitých živtních situacích. 3

4 II. PRIORITNÍ AKTIVITY Navzení bezpečnéh prstředí využitím techniky kmunitníh splečenství stanvení pravidel (pravidla splupráce vyučujících a třídních učitelů s žáky) a jejich interirizace žáky, pzitivní vlivňvání třídní dynamiky pr přechd žáků ze ZŠ d nvéh klektivu, vzdělávání v blasti zdravéh živtníh stylu, pdpra sprtvních a vlnčasvých aktivit, pravidelné knzultace v rámci výchvnéh pradenství, splupráce s pedaggickými pracvníky v blasti prevence, bčanská, právní a etická výchva v rámci teretickéh a praktickéh vyučvání i v mimšklních aktivitách, včasný záchyt rizikvých skupin žáků, prevence sciálně patlgických jevů, důraz na splupráci s rdiči, systémvý přístup při řešení prblémů: škla žák- rdiče, splupráce s místními reginálními rgány v blasti prevence sciálně patlgických jevů, vytváření příznivéh klimatu důvěry, splupráce a přátelské atmsféry ve škle, pdpra tvřivsti, sutěživsti, dvednsti žáků, vyhledávání talentu, další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti prevence, systematická prfesní příprava. III. SPOLUPRÁCE S VEDENÍM Seznámit ředitele a vedení SOŠ s návrhem a plánem prgramu, dhdnut základní pravidla realizace prgramu ve škle, zajistit průběžnu pdpru a splupráci s vedením škly, materiální a finanční zabezpečení, ve splupráci s vedením škly analyzvat a statisticky vyhdncvat efektivitu prgramu, průběžně infrmvat vedení škly plnění plánu práce metdika prevence SPJ, ŠPP a výchvných pradců. VEDENÍ ŠKOLY zajišťuje pskytvání pradenských služeb ve škle se zaměřením na primární prevenci sciálně patlgických jevů, řeší aktuální prblémy suvisející s výskytem sciálně patlgických jevů, krdinuje tvrbu a kntrluje realizaci Minimálníh preventivníh prgramu, jmenuje šklníh metdika prevence, šklní výchvnu kmisi, pdpruje splupráci metdika prevence, výchvnéh pradce, třídních učitelů a dalších pedaggických i nepedaggických pracvníků škly, pdpruje aktivity na využívání vlnéh času žáků. IV. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY, ZAPOJENÍ PEDAGOGŮ DO VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Seznámit pedaggické pracvníky s filzfií prgramu a zaangažvat je d jeh realizace, metdické šklení všech pracvníků pr prezentaci ŠPP, za pdpry vedení úzce splupracvat s ŠPP (prblémví žáci, jednání s rdiči atd.), v přípravném týdnu uskutečnit vzdělávání učitelů na téma Vztahy ve sbrvně a vztah učitel a žák + Bálintvsku metdu prblémvé případy na tt téma, v průběhu celéh šklníh rku budu učitelé ON, EK, OV využívat při realizaci blku Úvd d světa práce šklní pradenské pracviště v rámci metdických ukázek naplnění tht blku bude realizvána příprava žáků vycházejících rčníku pr vstup na trh práce, pkračvat v úzké splupráci s ÚP žáci vycházejících rčníku se zúčastni besed na ÚP, během šklníh rku budu pedaggičtí pracvníci pravidelně vzdělávání na téma prevence SPJ šikana, záškláctví, drgvá závislst apd., maximálně využívat infrmací, dvednstí získaných v rámci přednášek, výcviku a individuálních knzultací zejména ve vztahu k žákům se SVP, zabezpečení prevence sciálně patlgických jevů, seznámit žáky 4

5 s MPP, šklním řádem, klasifikačním řádem, s dhdnutými pravidly mezi vyučujícími a žáky a mezi třídním učitelem a žáky, jednu za čtvrt rku, neb dle pžadavku třídy, uskuteční třídní učitelé besedu s žáky své třídy na vlné téma jejich prblémech, stresech, úspěších, přáních a zkušenstech, na třídních hdinách vyčlenit prstr pr diskusi zdravém živtním stylu a prblematice výchvy, sledvat vývjvé a individuální ptřeby žáků, vyučující jsu seznámeni s žáky, kterým je třeba věnvat zvýšenu speciální péči, d vzdělávání žáků důsledně začleňvat prblematiku etické a právní výchvy a prpagaci zdravéh živtníh stylu, praktické kariérvé pradenství, infrmvat rdiče na třídních schůzkách záměrech a způsbech realizace prgramu, šklní psychlg bude mít pravidelné prgramy pr žáky 1. rčníku a pravidelné vstupy v hdinách statních tříd dle dmluvy s vyučujícími, pdílet se na přípravě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů, pracvat s nadanými žáky, splupracvat na tvrbě a realizaci prgramu Pdpra rmských žáků. V. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ, PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ve splupráci se šklním psychlgem) zajišťuje prevenci sciálně patlgických jevů, vypracvání kmplexníh a dluhdbéh minimálníh preventivníh plánu, aktivity uplatňvané v rámci preventivní činnsti, důsledné a sustavné vzdělávání žáků, učitelů a statních pracvníků ve šklství, světa rdičů v blasti zdravéh živtníh stylu, etické a právní výchvy, pdíl na utváření pstjů ke splečnsti, zdravému živtnímu stylu a speciálně k zneužívání drg u žáků, rdičů, učitelů, pdíl na utváření ptimálních pdmínek pr vzdělávací prces, minimalizace nepříznivéh vlivňvání rzvje schpnstí a sbních vlastnstí žáků, vést k rzvji dvednsti sciální kmunikace, zvládání sciálních vztahů a stresvých situací žáků, učitelů, dvednsti říkat ne, pskytvat důvěryhdné, snadn dstupné pradenské služby pr žáky, rdiče a učitele, vést ke zvýšení nabídky a rzvje vlnčasvých aktivit, ve splupráci se šklním psychlgem seznámit rdiče na úvdní besedě před třídními schůzkami se ŠPP, MPP, šklním řádem, klasifikačním řádem, žáci budu infrmváni při návštěvě ŠPP interakčními technikami, úzká splupráce s VP, PPP, rgány sciálně-právní chrany dětí, kresním metdikem prevence, krajským šklským krdinátrem prevence, speciálními institucemi zabývajícími se drgvu prblematiku, OHS, Plici ČR, metdické vedení pedaggů v tét blasti, světvá a přednáškvá činnst, vyhdncvání účinnsti prgramů. ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE zpracvání prjektů, pdíl na vzdělávání pedaggů zpracvání prjektů pr rmské žáky splečně se šklním psychlgem realizvat prjekt pr sprtvně seznamvací kurzy PREVENCE ŠIKANY VE ŠKOLNÍM KOLEKTIVU, POZNEJ SEBE, POZNEJ DRUHÉ, prgram prjektu bude sbně zprstředkván žákům šklním psychlgem a metdikem prevence, na úvdním vstupu v rámci SSK naváže celrční prgram prevence šikany, záškláctví, drgvé závislsti pr 1. rčníky prevence vzniku SPJ v blasti zneužívání návykvých látek 1. pr 1. rčníky DOTAZNÍK PRO ANALÝZU RIZIK vyplní žáci pd vedením metdika prevence 2. na základě výsledků bude v celrčním prgramu šklníh pradenskéh pracviště zakmpnván interakční blk zabývající se tímt prblémem 5

6 3. žákům bude během celéh šklníh rku předkládána nabídka nejrůznějších kružků, kulturních a splečenských aktivit, sutěží, besed, výstav, sprtvních akcí, 4. systematicky a kmplexně budu vedeni ke zdravému živtnímu stylu 5. využití sekundární prevence, světy 6. prtidrgvé prgramy ve splupráci s nízkprahvým Centrem Archa Vsetín pdpra a rzvj sciálních a bčanských kmpetencí 1. realizvat výcvikvý blk rzvje sciálních a bčanských kmpetencí v rámci předmětů OV, AJ, ČJ jedná se kmunikaci, týmvu splupráci, rzhdvání, vztah k celživtnímu vzdělávání (metdik prevence splečně se šklním psychlgem) 2. d tht prgramu zapjit všechny rčníky na SOŠ 3. šklní řád: žáci budu seznámeni prstřednictvím třídních učitelů žáci + rdiče prstřednictvím metdika prevence a šklníh psychlga na úvdní besedě v září před třídními schůzkami a žáci při návštěvě ŠPP interakčními technikami během celéh šklníh rku budu žáci vedeni k ddržvání práv a pvinnstí vyplývajících ze šklníh řádu pradenské služby žáci, pedaggičtí pracvníci, rdiče mají k dispzici šklní pradenské pracviště, výchvné pradce, metdika prevence sciálně patlgických jevů, lze zajistit kntakty s PPP, ÚP, sciálními pracvnicemi. ŠKOLNÍ PSYCHOLOG metdické vedení pracviště, pedaggů, tvrba metdický a kncepčních materiálů, metdická pmc při jejich realizaci, kmplexní zabezpečení diagnstických, psychterapeutických a edukativních služeb při řešení prblémů ve vývji a vzdělávání mládeže ve škle a v rdině, zaměřených zejména na žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, krizvá intervence pr žáky, rdiče a pedaggy, depistáž a samstatné prvádění nárčných kntaktních činnstí zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem neúspěšnsti neb vzniku prblémů v sbnstním a sciálním vývji, systematická práce s neprspívajícími žáky, žáky se speciálními vývjvými pruchami, nadanými žáky včetně dpručení individuálníh vzdělávacíh plánu, psychdiagnstická a psychterapeutická činnst u btížně vychvatelných jedinců, stanvení preventivních a nápravných pstupů, individuální případvé práce i skupinvé práce s třídními klektivy s využitím efektivních metd, ulehčvat adaptaci žákům na nvé prstředí, ptimalizvat vývj struktury třídníh klektivu, individuální i skupinvé práce s rdiči, záknnými zástupci, prvádění bilanční diagnstiky prfesní rientace žáků ve splupráci s výchvným pradcem, knzultace pr žáky, rdiče, vedení škly, pedaggy, výchvnéh pradce, metdika prevence, pracvníky PPP, SPC, ÚP, rgány sciálně-právní chrany dětí, diagnstika prstředí škly, třídních klektivů, sbnstních a intelektvých vlastnsti žáků, jejich rdinnéh zázemí, sciálníh zázemí a následné terapeutické pstupy. Splupráce s vedením škly, pedaggy, výchvným pradcem, metdikem prevence, zpracvání a prezentace metdiky primární a další prevence sciálně patlgických jevů ve skupinách dspívající mládeže ve splupráci s metdikem prevence, metdické vedení k rzvji klíčvých kmpetencí pr živt a práci žáků, přednáškvé, výcvikvé, publikační, vědecké činnsti a vlastní permanentní vzdělávání. 6

7 SPECIÁLNÍ PEDAGOG przatím externí, intenzivní splupráce v rámci metdické sučinnsti s PPP VÝCHOVNÝ PORADCE (ve splupráci se šklním psychlgem) depistáž žáků se SVP, kariérvé pradenství ve škle, krdinace infrmační činnsti pr žáky ve škle, třídní učitelé v blasti vlby pvlání, metdická pmc v blasti dluhdbé prfesní rientace žáků zejména žáků se SVP, metdická pmc v dluhdbém systematickém sledvání a tvrbě pdmínek pr harmnický vývj žáků, zpracvání sbní charakteristiky žáků při jejich prblémech, infrmvanst učitelů, rdičů a žáků činnsti výchvnéh pradenství, individuální pmc při řešení výchvných a výukvých btíží žáků, splupráce s PPP, SPC, rgány sciálně-právní chrany dětí, metdikem prevence, ÚP, ŠP VI. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY, PARTNERY Během šklníh rku splupracujeme: Šklní pradenské pracviště (ŠPP) Institutu PPP Praha v rámci prjektu RSPP VIP II, Nízkprahvé zařízení ARCHA Vsetín, krizvéh centra knkrétní řešení naléhavých případů, knzultace žáků, ddělení sciální prevence (referát sciálních věcí) a kurátry pr mládež, Úřadu práce besedy pr žáky vycházejících rčníků, Městský úřad Vsetín- dbr sciálních věcí, úzká splupráce se sciálními kurátry, ddělení péče dítě, Měst Vsetín Kmise prevence kriminality, PPP Vsetín a Valašské Meziříčí, Pradny AIDS, zdravtnické zařízení, Aprbační služby, Hygiena, Červený kříž, Zdravtnické zařízení - lékaři, psychiatrické ambulance, Centrum KLÍČ pmc pr drgvě závislé, Linka důvěry, Plicie ČR - ddělení pr děti a mládež, Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajský úřad Zlínskéh kraje se sídlem ve Zlíně, úzká splupráce s rdiči v rámci Šklníh pradenskéh pracviště. VII. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY Ve šklní knihvně a ŠPP je vyčleněn prstr pr literaturu, videkazety a prpagační materiály zabývající se prblematiku zdravéh tělesnéh a duševníh vývje žáků, tyt materiály jsu přístupné všem pedaggům, kteří je využívají v rámci své výuky, žákům byly d tříd pskytnuty prpagační materiály směřující prti zneužívání návykvých látek, zabývající se sexuální prevencí a prpagací zdravéh živtníh stylu, u výchvných pradců a šklníh psychlga je mžn zjistit infrmace institucích, rganizacích a dbrnících, kteří v blasti prevence půsbí, ve slžce výchvné pradenství, která je ulžena ve sbrvně škly, jsu vlženy telefnní seznamy těcht institucí a dbrníků, pravidelné aktuality a infrmace jsu vyvěšeny na určené nástěnce pr žáky, zpětná vazba je frmu sbníh individuálníh kntaktu neb prstřednictvím schránky důvěry, p chdbách škly jsu umístěny prpagační plakáty. 7

8 VIII. POSTUP V PŘÍPADĚ ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK pvěřený pracvník škly prvede diskrétní šetření, phvr s žákem, dpručí mu knzultaci s dbrníkem ze zdravtnickéh zařízení, pedaggick-psychlgické pradny a střediska výchvné péče při ptvrzeném důvdném pdezření je nutné kntaktvat rdiče, neb záknné zástupce průkazné zjištění zneužívání návykvých látek ve škle neb v případě, že žák je prkazatelně vlivněn drgu (alkhlem) v dbě vyučvání, musí ředitel škly neb pvěřený pracvník pstupvat následvně: 1. uvědmit rdiče neb záknné zástupce 2. uvědmit ddělení péče děti a mladistvé v případě dealerství je nutné věc známit plicii ČR (Přílha č. 8 Dpručené pstupy při výskytu SPJ ve škle a právní vymezení jedntlivých případů) IX. AKTIVITY A AKCE PRO ŽÁKY Kulturně výchvné akce dle aktuální nabídky, filmvá a divadelní představení, vzdělávací prgramy a exkurze, účast na sutěžích, sprtvní kurzy, nabídka sprtvníh využití, účast na benefičních a nadačních akcích, dbrné přednášky, velmi důležitá je kncepčnst a sustavnst vlivu na žáka s výraznu převahu pzitivních mtivů, vzrů a aktivit, psilující zdravé způsby chvání a sbní dpvědnst žáků za zdraví, ddržvání ustanvené "Úmluvy právech dítěte" ve smyslu práva dítěte na fyzický, duševní, mrální, duchvní a sciálně zdravý rzvj zajistí pdmínky ptimálníh rzvje žáků, na škle aktivně pracuje něklik zájmvých kružků, každý kružek má v prstrách SOŠ vyčleněnu nástěnku, na které průběžně infrmují statní žáky a pedaggické pracvníky své činnsti. X. KRAJSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE, DĚTSKÝ PARLAMENT MĚSTA VSETÍNA, ŠKOLNÍ PARLAMENT Od rku 2004 má škla své zástupce v DĚTSKÉM PARLAMENTU MĚSTA VSETÍN i v KRAJSKÉM PARLAMENTU ZLÍN. Zvlení zástupci p celu dbu svu práci vyknávají zdpvědně, aktivně se pdílí na akcích, které tyt rganizace přádají a průběžně infrmují vedení škly činnsti. Obě funkce budu vyknávat i v letšním šklním rce 2013/2014. Od šklníh rku 2012/13 úspěšně funguje šklní parlament i na naší škle. Šklní parlament bude pkračvat ve své činnsti, jelikž se úzká splupráce zástupců z řad žáků s vedením škly se svědčila. 8

9 CELOROČNÍ PROGRAMY 1. HLAVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garantem prgramu je: Mgr. Libr Vakrčka metdik prevence PhDr. Martina Jandrvá šklní psychlžka KOMUNITNÍ TŘÍDA, KOMUNITNÍ ŠKOLA Prgram: - je zalžen na skupinvé práci s třídními klektivy při využití efektivních metd pr adaptaci a ptimální vývj struktury třídníh klektivu, - jde svjení klíčvých, přensitelných kmpetencí pr živt a práci žáků, - pr vycházející rčníky jde především přípravu na vstup na trh práce, - zahrnuta je individuální a skupinvá práce s učiteli, vzdělávací akce pr učitele a členy pedaggické rady a další pracvní setkání, - nabídka směřuje i d blasti skupinvých knzultací pr rdiče, individuální případvé práce, knzultací a pradenské vedení, krizvá intervence a světa rdičům, - jsu pskytvány individuální psychlgické služby žákům, Cíl: - navzení bezpečnéh prstředí využitím techniky kmunitníh splečenství, - pzitivní vlivňvání třídní dynamiky pr přechd žáků ze ZŠ d nvéh klektivu, - prevence sciálně patlgických jevů, - sebepznání, pznání druhých, zvyšvání sebevědmí a schpnsti rzhdvat, řešit prblém, - kmunikativnst, rzvj schpnsti učit se, práce v týmu, řešení prblému, I. PROGRAM POZNEJ SEBE, POZNEJ DRUHÉ Prgram je určen pr žáky 1. rčníků, který se bude realizvat v rámci sprtvně seznamvacích kurzů (SSK). Prgram prjektu bude sbně zprstředkván žákům šklním psychlgem a metdikem prevence sciálně patlgických jevů. Na úvdní vstupy v rámci SSK naváže celrční prgram šikany, záškláctví, drgvé závislsti. Cíl pzitivní vlivňvání vývje třídní dynamiky, nabídka zdravéh živtníh stylu, tlerance druhých, rzvj týmvé splupráce a rzhdvání. II. PROGRAM PREVENCE VZNIKU SPJ Prgram je určen pr žáky 1. rčníků. Je realizván vstupní depistáží pmcí dtazníku na SSK a prstřednictvím besed při setkání s rdiči žáků 1. rčníků. Tent prgram je dále rzpracván prgramu č. 420/PR/2013 Krizvý prgram prti šikanvání. Celrčně je prgram prevence vzniku SPJ také zakmpnván d rčníh harmngramu skupinvých činnstí pr žáky (viz přílha č. 11). Na základě měření klimatu ve třídách lze získat hlubší phled d klektivu, a tím předcházet SPJ. Prgram zahrnuje i měření klimatu ve třídách, tvrbu hierarchie žáků dle blíbensti a vyprfilvání hržených žáků. Cíl vést žáky k bčansk-právnímu vědmí, předcházet a kamžitě reagvat za pmcí sciálních partnerů na každý náznak SPJ. Kladně vlivnit žáky v kntextu nabídky zdravéh živtníh stylu v blasti tělesné i duševní. Na základě testvání zjistit atmsféru ve třídě a dle výsledků cíleně vlivňvat klektiv. 9

10 III. PROGRAM - AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ ŽÁKŮ Prgram je určen pr žáky 1. rčníků, kteří nastupili na naší škle, pmáhá žákům zvládnut přestup ze ZŠ na SOŠ, seznámit žáky s třídním učitelem a statními vyučujícími, seznámit se s rganizací a chdem škly, na prvním dvuhdinvém sezení je nutná účast třídníh učitele. Cíl význam nabízených služeb pr žáky, stanvení pravidel v kmunitě (participace žáků), práv mluvit, mít vlastní názr, nemluvit, tlervat názry druhých, mluví jen jeden, zachvání intimity, psilvání sebevědmí, základní kmunikační techniky, seznámení se navzájem, najít své míst v klektivu, vytvření struktury (pzic) ve třídě. IV. PROGRAM POZITIVNÍ OVLIVŇOVÁNÍ TŘÍDNÍ DYNAMIKY Prgram pr žáky prvních rčníků, aktivity jsu zaměřené na zjišťvání náznaků ubližvání, prblémů žáků. Dchází k prfilvání jedntlivých rlí ve třídě, zjišťvání hierarchie pzic a tlaku na zvýšení tlerance k druhým. Cíl prevence kumulace mžných prblémů ve třídní dynamice i u jedntlivých žáků a jejich následná krekce, psilvání třídní sunáležitsti, uvědmění si pdbnsti a rzdílnsti pvah, hlubším sebepznáním zvýšení tlerance k sbě a druhým. V. PROGRAM VÁŽÍM SI SEBE, VÁŽÍM SI DRUHÝCH Prgram pr žáky prvních rčníků, kmunikační technika zaměřená na předsudky ve splečnsti případně třídě. Jde psilvání pzitivní kmunikace ve třídě a vedení k tleranci. Cíl nácvik kmunikace, schpnst dhdy a prezentace stanvisek skupiny, pdpra tlerance k dlišnstem, zaměření na dstranění předsudků ve třídě, psílení vzájemnsti, práce v týmu, psilvání sebevědmí, sebepznání a pznání druhých prstřednictvím zpětné vazby. VI. PROGRAM KOMUNIKAČNÍ Prgram pr žáky prvních rčníků, kde na základě technik dchází ke zlepšvání kmunikačních dvednstí žáků a pdpře jejich vlastních stanvisek a názrů. Cíl nácvik dvednsti nasluchat druhým, sebepznání, schpnst identifikace se splužáky, nalézání vlastní identity, tlerance k sbě samému a druhým lidem, seznámení se se zásadami vedení rzhvru a pkládání tázek. VII. PROGRAM EFEKTIVNÍ UČENÍ A PSYCHOSOMATIKA Prgram pr žáky prvních rčníků. Fenmén psychmtrický prpjenst tělesnéh a duševníh, psychsmatika, základní nácvik relaxace, téma stres a jak jej zvládat. Diskuze na téma jak se efektivně učit, tvrba becných zásad veducích k efektivnějšímu učení. Cíl přijetí vlastníh těla, umění být sám se sebu, uvědmění si prpjensti duševníh a tělesnéh, dkázat uvlňvat své těl, psychiku a tím vládat i své chvání, uvědmění si suvislsti s neverbální kmunikací, stres a jeh zvládání, zásady efektivníh učení. VIII. PROGRAM PARTNERSKÉ VZTAHY, RODIČOVSTVÍ A ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI Prgram pr žáky prvních rčníků, nácvik základních asertivních metd, umění říkat an - ne, přijímat kritiku pchvalu, práva pr každéh práva pr všechny. Téma partnerství a rdičvství - c čekávají muži a ženy v partnerském vztahu, hierarchie hdnt a styly výchvy. Cíl pržitkvé pchpení věty chvej se tak, jak chceš, aby se k tbě chvali druzí nebli práva a pvinnsti jsu pr všechny, nácvik dvednsti prsazvat právněný pžadavek, dvednsti umět dmítat, dvednsti pracvat s kritiku. Zamyšlení nad partnerstvím, vlastním čekáváním a hierarchií hdnt 10

11 IX. PROGRAM SKUPINOVÉ TŘÍDNÍ DYNAMIKY, INDIVIDUÁLNÍCH HODNOT A CÍLŮ, SKUPINOVÉ HODNOCENÍ Prgram pr žáky prvních rčníků, Naše škla, technika pr prevenci ubližvání, technika pr dhalení pdvědmých hdnt bav, knkretizace pstjů, mtivů, hdnt a živtních cílů. Cil věřit zda atmsféra ve třídě je zdravá a v pačném případě bezprstředně krigvat, uvědmit si sílu našich mtivů, pstjů k hdntám, snažení realizaci živtních cílů. X. PROGRAM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO ŽIVOT Prgram pr žáky vycházejících rčníků, pracvní psychdiagnstika schpnsti, prfesinální ptřeby, zájmy, pracvní mtivace, sebehdncení, buducí perspektivy, prfesní a splečenské kntakty, rientace na trhu práce inzerce, služby úřadu práce, zprstředkvatelen práce, bcházení zaměstnavatelů, internet, infrmace mžném uplatnění v daném bru v rámci města, kraje, ČR, změny na trhu práce, přechd d instrumentálníh pjetí zaměstnání k celživtnímu vzdělávání, první kntakt se zaměstnavatelem, příprava na výběrvé řízení, příprava strukturvanéh živtpisu, nejčastější tázky zaměstnavatelů u přijímacíh phvru, c dělat, když nenajdu práci, seznámení s činnstí ÚP, vyplňvání dtazníků. Cíl kmplexní psuzení dynamickéh vývje sbnsti, citvě pdpřit vztah k celživtnímu vzdělávání, psychsciálním výcvikem se připravit na prezentaci na trhu práce, psychdramaticku metdu navdit fikci výběrvéh řízení, knkretizace buducích alternativ p uknčení střední škly. Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence sciálně patlgických jevů 11

12 CELKOVÁ EVALUACE MPP měsíční vyhdncení plánu práce metdika prevence, šklníh psychlga, výchvných pradců a pedaggických pracvníků vyhdncení MPP za šklní rk 2012/2013 vyhdncení prgramu EVVO za šklní rk 2013/2012 vyhdncení práce šklníh pradenskéh pracviště za šklní rk 2012/2013 PODROBNÉ ZPRACOVÁNÍ MPP DO CELOROČNÍHO PLÁNU PRÁCE Přílha č. 11 ZÁVĚR Učitelé a všichni pedaggičtí pracvníci by měli být schpni vybavit žáky jak se vyrvnat s nárčnými živtními situacemi, jak řešit knflikt, zvýšit dlnst žáků vůči sciálně patlgickým jevům, snížit rizik a vliv, které narušují zdravý sbní a sciální vývj, vychvávat k tleranci a zdravému živtnímu stylu. Nesmějí však zapmínat na vytváření atmsféry vzájemnéh przumění, psílit sebedůvěru a sebeúctu, rzvíjet sebekntrlu. Prt je nutné další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti prevence. Mladý člvěk má puze dvě mžnsti. Buď zmbilizuje všechny své síly a překná všechna rizika, neb prhraje a uvízne v síti sciální patlgie. Je nutné předcházet výskytu těcht jevů a hledat účinnu preventivní strategii. Tent prgram má být jedním z krků ke snížení rizik, k nalezení a udržení sebedůvěry a k psílení hdntvéh systému. Naše klektivní úsilí výstižně vyjadřují slva prfesra Matějčka : Jeden dbře vyřešený případ znamená čast i vyřešený lidský sud, tedy něc, c nás přesahuje v čase i ve splečenských důsledcích. Garanti prgramu jsu: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence sciálně patlgických jevů Mgr. Alena Schrvá, Mgr. Dagmar Hlubvá - výchvné pradkyně PhDr. Martina Jandrvá - šklní psychlžka Schválil: Mgr. Jsef Slvák ředitel 12

13 Přílha č. 1 PREVENCE NA ŠKOLE A VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Organizační a bsahvé schéma Vedení škly Výchvný pradce Psychlg Preventista Třídní učitel 13

14 Výchvný pradce Sekundární prevence seznamuje s úkly výchvnéh pradenství akce a agenda prfirientace, přihlášky přednášky pr rdiče, žáky, učitele péče prblémvé žáky se závažnými přestupky (záškláctví) zařazení žáka d speciální péče, šklní zařízení depistáž ptenciálních prblémvých žáků péče tyt žáky (rdiny) sledvání péče talenty knzultace, žádsti dbrné vyšetření kariérvé pradenství individuální pradenství při řešení prblémů infrmační servis zprstředkvává další dbrné služby sleduje efektivnst navržených patření PPP (metdik VP) PPP (jedntliví pracvníci) ddělení péče dítě OkÚ ddělení sc. prevence OkÚ IPS ÚP statní (lékaři) Splupráce na úrvni Vedení škly Třídní učitelé Žáci - rdiče Instituce Šklní metdik prevence Primární prevence seznamuje s úkly prevence (minimální preventivní prgramy škly) přednášky pr rd., žáky, uč. péče prblémvé třídy (šikana) účast tříd na preventivních akcích navrhuje PP pr jedntlivé rč. krdinuje jeh plnění v rámci snv i mim ně vzdělávání v blasti sc. patlgických Jevů splupráce na analýze výchvných výsledků sleduje mžnsti vlnčasvých aktivit vyhdncuje účinnst PP PPP (metdik PP) kresní metdik prevence ddělení prevence OkÚ OHS statní (nestátní zařízení) 14

15 Přílha č. 2 PÁTEŘ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLSTVÍ Vertikální úrveň MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Odbr speciálníh vzdělávání a institucinální výchvy MŠMT KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE Odbr šklství, mládeže a sprtu Oddělení mládeže, sprtu a rzvje lidských zdrjů Krajská šklská krdinátrka prevence PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY Metdici prevence ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V KRAJI Šklní metdici prevence 15

16 MŠMT a) v návaznsti na schválené vládní dkumenty z blasti primární prevence sciálně patlgických jevů u žáků zpracvává příslušný kncepční materiál resrtu na dané bdbí b) vytváří pdmínky pr realizaci resrtníh systému prevence na nárdní úrvni v blasti metdické a legislativní c) každrčně vyčleňuje resrtní finanční prstředky na primární prevenci d) vytváří infrmační kmunikační systém pr činnst resrtníh systému prevence e) rzvíjí splupráci v blasti primární prevence na meziresrtní úrvni f) krdinuje činnst přím řízených rganizací (Výzkumný ústav pedaggický, Institut pedaggick- psychlgickéh pradenství, Nárdní institut pr další vzdělávání a Nárdní institut dětí a mládeže) v blasti primární prevence a efektivně využívá jejich dbrnéh ptenciálu v blasti metdické, vzdělávací, výzkumu a metdlgie, v blasti kntrlní využívá dbrný ptenciál České šklní inspekce g) svlává Výbr pr udělvání certifikací prgramům primární prevence užívání návykvých látek a na základě pdkladů pskytnutých Agenturu pr certifikace při IPPP ČR uděluje certifikace, h) metdicky vede krajské šklské krdinátry prevence Krajský úřad a) krdinuje činnsti jedntlivých institucí systému prevence v resrtu šklství, mládeže a tělvýchvy na krajské úrvni a zajišťuje naplňvání úklů a záměrů bsažených ve Strategii prevence sciálně patlgických jevů u dětí a mládeže v půsbnsti resrtu šklství, mládeže a tělvýchvy b) v rámci rganizační struktury krajskéh úřadu pvěřuje vhdnéh pracvníka funkcí krajskéh šklskéh krdinátra prevence c) vytváří pdmínky pr realizaci Minimálních preventivních prgramů ve šklách svéh reginu a kntrluje jejich plnění (přerzdělvání finančních prstředků z Prgramů na pdpru aktivit v blasti prevence SPJ u dětí a mládeže v půsbnsti resrtu MŠMT na daný rk Prgram I) d) zabezpečuje funkční systém vzdělávání pedaggických a dalších pracvníků šklství na úrvni kraje, zaměřený na zvyšvání jejich dbrné způsbilsti pr činnst v blasti prevence e) zařazuje d dluhdbých záměrů vzdělávání a rzvje vzdělávací sustavy v kraji témata týkající se specifické i nespecifické primární prevence f) v rámci kncepce šklské plitiky a své pravmci zřizuje pedaggick- psychlgické pradny a vymezuje jejich územní půsbnst. Krajskému úřadu se dpručuje každrčně vyčleňvat z jeh rzpčtu finanční prstředky určené výhradně na specificku primární prevenci Krajský šklský krdinátr prevence a) za účelem krdinace činnstí realizvaných v rámci krajské kncepce (prgramu) prevence splupracuje s krajským prtidrgvým krdinátrem a krdinátrem prevence kriminality KÚ; splu s nimi a s dalšími subjekty pdílejícími se na prevenci v rámci kraje se aktivně účastní na vytváření a zdknalvání krajské kncepce (prgramu) prevence na příslušné bdbí, prsazuje přitm naplňvání úklů a záměrů bsažených ve Strategii MŠMT 16

17 b) mnitruje situaci ve šklách v reginu z hlediska pdmínek pr realizaci Minimálních preventivních prgramů a navazujících aktivit v blasti prevence c) metdicky vede a splupracuje s metdiky prevence v pedaggick-psychlgických pradnách zřizvaných krajem při krdinaci preventivních aktivit škl v rámci kraje a participuje na zajišťvání pracvních prad (seminářů) pr šklní metdiky prevence, kteří ve šklách v kraji půsbí d) prvádí kntrlu naplňvání Minimálních preventivních prgramů a připravuje jejich vyhdncení, využívá jeh výsledků pr návrhy invací v krajské kncepci a prgramu prevence a prstřednictvím hejtmana kraje je předkládá MŠMT e) sumarizuje návrh na financvání Minimálních preventivních prgramů a dalších aktivit v blasti prevence ze státních zdrjů Metdik prevence v pedaggick-psychlgické pradně a) zajišťuje v PPP specificku prevenci sciálně patlgických jevů a realizaci preventivních patření v blasti územní půsbnsti vymezené krajským úřadem pdle dstavce b) zajišťuje krdinaci a metdicku pdpru šklních metdiků prevence, rganizuje pr ně pravidelné pracvní prady (semináře) a pskytuje jim individuální dbrné knzultace c) na žádst škly pmáhá ve splupráci se šklním metdikem prevence a dalšími pedaggickými pracvníky řešit aktuální prblémy suvisející s výskytem sciálně patlgických jevů ve škle d) udržuje pravidelný kntakt se všemi institucemi, rganizacemi a jedntlivci, které se v kraji v prevenci angažují e) splupracuje s krajským šklským krdinátrem prevence zejména při vypracvávání pdkladů pr výrční zprávy či jiná hdncení a při stanvvání pririt v kncepci preventivní práce ve šklství na úrvni kraje f) pečuje svůj dbrný rzvj frmu dalšíh vzdělávání v prblematice specifické prevence g) minimální rzsah činnsti metdika prevence v PPP je 0,5 úvazku, dpručený rzsah činnsti je plný úvazek Ředitel škly Vytváří pdmínky pr předcházení vzniku sciálně patlgických jevů zejména: a) zabezpečením pskytvání pradenských služeb ve škle se zaměřením na primární prevenci sciálně patlgických jevů b) krdinací tvrby, kntrlu realizace a pravidelným vyhdncváním Minimálníh preventivníh prgramu a začleněním Šklníh preventivníh prgramu d snv a učebních plánů šklníh vzdělávacíh prgramu škly c) řešením aktuálních prblémů suvisejících s výskytem sciálně patlgických jevů ve škle d) jmenváním šklním metdikem prevence pedaggickéh pracvníka, který má pr výkn tét činnsti dbrné předpklady, případně mu umžní studium k výknu specializvaných činnstí v blasti prevence sciálně patlgických jevů e) pr systematické další vzdělávání šklníh metdika v blasti specifické primární prevence a pr činnst šklníh metdika s žáky a záknnými zástupci ve škle 17

18 f) pdpru týmvé splupráce šklníh metdika, výchvnéh pradce, šklníh psychlga/šklníh speciálníh pedagga, třídních učitelů a dalších pedaggických pracvníků škly při přípravě, realizaci a vyhdncvání Minimálníh preventivníh prgramu g) spluprací s metdikem prevence v PPP a s krajským šklským krdinátrem prevence h) pdpru aktivit příslušnéh becníh úřadu zaměřených na využívání vlnéh času žáků se zřetelem k jejich zájmům a jejich mžnstem a splupráci se zájmvými sdruženími a dalšími subjekty Šklní metdik prevence Standardní činnsti šklníh metdika prevence jsu vymezeny právním předpisem Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci): a) splupracuje se šklním metdikem prevence na zachycvání varvných signálů, pdílí se na realizaci Minimálníh preventivníh prgramu a na pedaggické diagnstice vztahů ve třídě b) mtivuje k vytvření vnitřních pravidel třídy, která jsu v suladu se šklním řádem, a dbá na jejich důsledné ddržvání (vytváření tevřené bezpečné atmsféry a pzitivníh sciálníh klimatu ve třídě); pdpruje rzvj pzitivních sciálních interakcí mezi žáky třídy c) zprstředkvává kmunikaci s statními členy pedaggickéh sbru a je garantem splupráce škly se záknnými zástupci žáků třídy d) získává a udržuje si přehled sbnstních zvláštnstech žáků třídy a jejich rdinném zázemí Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence sciálně patlgických jevů 18

19 Přílha č. 3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Minimální preventivní prgram je knkrétní dkument škly zaměřený zejména na výchvu žáků ke zdravému živtnímu stylu, na jejich sbnstní a sciální rzvj a rzvj jejich sciálně kmunikativních dvednstí. Minimální preventivní prgram je zalžen na pdpře vlastní aktivity žáků, pestrsti frem preventivní práce s žáky, zapjení celéh pedaggickéh sbru škly a splupráci se záknnými zástupci žáků škly. Minimální preventivní prgram je zpracváván na jeden šklní rk šklním metdikem prevence, pdléhá kntrle České šklní inspekce, je průběžně vyhdncván a písemné vyhdncení účinnsti jeh realizace za šklní rk je sučástí výrční zprávy činnsti škly. Na tvrbě a realizaci Minimálníh preventivníh prgramu se pdílejí všichni pedaggičtí pracvníci škly. Krdinace tvrby a kntrla realizace patří ke standardním činnstem šklníh metdika prevence. 1) Primární prevence sciálně patlgických jevů u žáků základním principem strategie prevence sciálně patlgických jevů u dětí a mládeže ve šklství je výchva žáků ke zdravému živtnímu stylu, k svjení pzitivníh sciálníh chvání a zachvání integrity sbnsti s cílem zabránit výskytu rizikvéh chvání v daných blastech, neb c nejvíce mezit škdy půsbené jejich výskytem mezi žáky. 2) Nespecifická primární prevence veškeré aktivity pdprující zdravý živtní styl a svjvání pzitivníh sciálníh chvání prstřednictvím smysluplnéh využívání a rganizace vlnéh času, například zájmvé, sprtvní a vlnčasvé aktivity a jiné prgramy, které vedu k ddržvání určitých splečenských pravidel, zdravéh rzvje sbnsti, k dpvědnsti za sebe a své jednání. 3) Specifická primární prevence aktivity a prgramy, které jsu zaměřeny specificky na předcházení a mezvání výskytu jedntlivých frem rizikvéh chvání žáků. Jedná se : a) Všebecnu prevenci, která je zaměřena na širší ppulaci, aniž by byl dříve zjišťván rzsah prblému neb rizika b) Selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpkládat zvýšenu hrzbu rizikvéh chvání c) Indikvanu prevenci, která je zaměřena na jedntlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikvých faktrů v blasti chvání, prblematických vztahů v rdině, ve škle neb s vrstevníky. 4. Efektivní primární prevence kntinuální a kmplexní prgramy, interaktivní prgramy, především prgramy pmáhající čelit žákům sciálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění kmunikace, nenásilné zvládání knfliktů, dmítání návykvých látek, zvyšvání zdravéh sebevědmí, zvládání úzksti a stresu apd. 5. Neúčinná primární prevence: a) zastrašvání, citvé apely, puhé předávání infrmací, samstatně realizvané jednrázvé akce, ptlačvání diskuse b) hrmadné aktivity neb prmítání filmu by měly být puze dplňkem, na který by měl vždy navazvat rzhvr v malých skupinkách. Preventivní prgram k primární prevenci sciálně patlgických jevů u dětí, žáků a studentů vymezuje terminlgii a začlenění prevence d šklníh vzdělávacíh prgramu, ppisuje jedntlivé instituce v 19

20 systému prevence a úlhu pedaggickéh pracvníka, dpručuje pstupy škly při výskytu vybraných rizikvých frem chvání dětí a mládeže. Primární prevence sciálně patlgických jevů u žáků je zaměřena na předcházení zejména následujícím rizikvým jevům v chvání žáků záškláctví, šikana, rasismus, xenfbie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykvých látek (tabák, alkhl, mamné a psychtrpní látky) a nemcnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemcemi suvisejícími s užíváním návykvých látek, závislst na plitickém a nábženském extremismu, netlismus (virtuální drgy) a patlgické hráčství (gambling), rzpznání a zajištění včasné intervence zejména v případech dmácíh násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně kmerčníh sexuálníh zneužívání, hržvání mravní výchvy mládeže, pruch příjmu ptravy (mentální bulimie, mentální anrexie). Aktivity škly jsu cíleně směrvány k efektivní primární prevenci a eliminaci aktivit z blasti neúčinné primární prevence. Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence sciálně patlgických jevů 20

21 Přílha č. 4 ZAČLENĚNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ D šklníh vzdělávacíh prgramu vydanéh ředitelem škly je začleněna prblematika prevence sciálně patlgických jevů u dětí tak, aby se prevence sciálně patlgických jevů u žáků stala přirzenu sučástí šklních snv a výuky jedntlivých předmětů a nebyla pjímána jak nadstandardní aktivita škl. Každý pedaggický pracvník dbá, aby uplatňvaná prevence sciálně patlgických jevů u žáků byla prváděna kmplexně, tj. ve všech blastech, jichž se prevence sciálně patlgických jevů u žáků dtýká: a) blast zdravéh živtníh stylu (výchva ke zdraví, sbní a duševní hygiena, výživa a phybvé aktivity) b) blast splečenskvědní (kmunikace, sciální dvednsti a kmpetence) c) blast přírdvědná (bilgie člvěka, fyzilgie, chemie), d) blast rdinné a bčanské výchvy, e) blast sciálně-právní. Šklní preventivní prgram: a) je dluhdbým preventivním prgramem škly b) je sučástí šklníh vzdělávacíh prgramu, který vychází z příslušnéh rámcvéh vzdělávacíh prgramu, ppř. přílhu dsud platných snv a učebních plánů c) vychází z mezených časvých, persnálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu d) jasně definuje dluhdbé a krátkdbé cíle e) je naplánvána tak, aby mhla být řádně uskutečňvána f) přizpůsbuje se kulturním, sciálním či plitickým klnstem i struktuře škly či specifické ppulaci jak v rámci škly, tak v jejím klí g) ddaluje, brání neb snižuje výskyt sciálně patlgických jevů h) zvyšuje schpnst žáků a studentů činit infrmvaná a zdpvědná rzhdnutí i) má dluhtrvající výsledky j) pjmenvává prblémy z blasti sciálně patlgických jevů a případné další závislsti, včetně anablik, dpingu, násilí a násilnéh chvání, intlerance a antisemitismu k) pmáhá zejména těm jedincům, kteří pcházejí z nejvíce hržených skupin při chraně jejich lidských práv l) pdpruje zdravý živtní styl, tj. harmnicku rvnváhu tělesných a duševních funkcí s pcitem spkjensti, chuti d živta, tělesnéh i duševníh blaha (výchva ke zdraví, sbní a duševní hygiena, výživa a phybvé aktivity). 21

22 Příklady preventivních aktivit ve vybraných vyučvacích předmětech: Občanská nauka, nauka splečnsti: multikulturní sužití, rasismus, xenfbie, agrese, šikanvání, tlerance, zdravý živtní styl, nábženský fundamentalismus, řešení krizvých situací, živtní pstje a hdntvá rientace, sciálně patlgické jevy, základní lidská práva, trvale udržitelný rzvj učení a celživtní vzdělávání Český jazyk a literatura, dějepis: světvá i česká literatura nabízí mnžství děl, které s tímt tématem úzce suvisí, výchva k pcitu příslušnsti ke svému nárdu, k evrpanství Anglický, německý jazyk: knverzace na téma vlný čas a jeh využití, sprty a kníčky, zdraví a nemci, vyhledávání infrmací na internetu Tělesná výchva: význam phybu a sprtu pr zdravý živt, zvyšvání dlnsti žáků vůči zátěži, psilvání, vliv návykvých látek na zdravtní stav a výknnst člvěka Základy přírdních věd, Zdravvěda: nervvá sustava, drgy a jejich půsbení na rganismus, antikncepce, phlavní chrby Aplikvaná psychlgie, psychlgie prdeje: vztahy mezi lidmi, kmunikace, řešení knfliktů, vliv návykvých látek na psychiku člvěka, prevence při stresu, duševní hygiena, mtivace, ptřeby a přání Právní nauka, práv: lidská a bčanská práva, právní nrmy trestní, rdinné, pracvní práv, bčanské sudní řízení, kriminalita mladistvých Krmě tradičních výchvně vzdělávacích metd budu při výuce využívány: metdy aktivníh sciálníh učení - kmunikace, řešení knfliktů, psychsciální hry řízená diskuse různých splečenských prblémech individuální přístup k žákům besedy, přednášky s dbrníky, dbrné exkurze samstatná práce vyhledávání infrmací v dbrné literatuře, tisku, na internetu sbnstní a dramatická výchva sciální hry, hraní rlí, bhajba určitéh názru, trénvání způsbu dmítání nabízené drgy Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence sciálně patlgických jevů 22

23 Přílha č. 5 NÁPLŇ PRÁCE METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V prstředí škly tráví žáci velku část dne, prt je velmi důležité, aby se dkázali vyrvnat se zátěží, kteru šklní pvinnsti přinášejí a naučili se vycházet se splužáky. Cílem metdika prevence SPJ, výchvných pradců a všech pedaggů je snaha snížení rizika a vlivů, které narušují zdravý vývj mladéh člvěka. Výchva mládeže ve škle má ukázat směr ke zdravému živtnímu stylu a psílit sebedůvěru. Půsbení na naše žáky není zaměřen puze na předávání infrmací a prevenci, ale zahrnuje rvněž vzdělávání mnhčetnsti prblémů, které mhu nastat. Prt jsme půsbení nemezili jen d rámce jednh předmětu, ale zahrnuli jsme je d všech blastí výchvně vzdělávacích prgramů. Pradenské pracviště bude pskytvat žákům, rdičům a učitelům kmplexní pradensku pdpru. I. HLAVNÍ CÍLE péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, edukační terapie s neprspívajícími, skupinvá práce s třídními klektivy a vycházejícími rčníky, individuální případvá práce, terapeutické vedení, krizvá intervence, individuální knzultace a metdická pdpra, skupinvá knzultace pr rdiče, zvýšit dlnst žáků vůči sciálně patlgickým jevům zejména šikaně, snížit rizik a vliv, které narušují zdravý sbní a sciální vývj, výchva k tleranci a ke zdravému živtnímu stylu, vytvření atmsféry vzájemnéh przumění, respektu a tvůrčí aktivity, psílit sebedůvěru a sebeúctu, rzvíjet sebekntrlu a sebepznání, systematicky vést žáky k přebírání zdpvědnsti za výsledky svéh vzdělávání a k celživtnímu vzdělávání, zvýšit dlnst prti stresu, dluhdbým frustracím prstřednictvím nácviku chvání ve slžitých živtních situacích II. PRIORITNÍ AKTIVITY navzení bezpečnéh prstředí využitím techniky kmunitníh splečenství, pzitivní vlivňvání třídní dynamiky pr přechd žáků ze ZŠ d nvéh klektivu, vzdělávání v blasti zdravéh živtníh stylu, pdpra sprtvních a vlnčasvých aktivit, pravidelné knzultace v rámci výchvnéh pradenství, splupráce s pedaggickými pracvníky v blasti prevence, bčanská, právní a etická výchva v rámci teretickéh a praktickéh vyučvání i v mimšklních aktivitách, včasná depistáž rizikvých skupin žáků, prevence sciálně patlgických jevů, důraz na splupráci s rdiči, systémvý přístup při řešení prblémů: škla žák- rdiče, splupráce s místními reginálními rgány v blasti prevence sciálně patlgických jevů, vytváření příznivéh klimatu důvěry, splupráce a přátelské atmsféry ve škle, pdpra tvřivsti, sutěživsti, dvednsti žáků, vyhledávání talentu, další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti prevence, systematická prfesní příprava Náplň práce šklníh metdika prevence sciálně patlgických jevů: zajištění prevence sciálně patlgických jevů včetně splupráce se ŠPP s cílem kmplexníh, systematickéh a dluhdbéh půsbení šklníh psychlga na žáky prstřednictvím psychsciálníh učení (bude vycházet ze zkušenstí svědčenéh interakčníh prgramu dtvanéh v piltní fázi státním rzpčtem dle pravidel pr pskytvání dtací KÚ Zlínskéh 23

24 kraje Kmunitní třída a piltníh prgramu INTERPONS Praha pdprvanéh MŠMT) další aktivity uplatňvané v rámci preventivní činnsti důsledné a sustavné vzdělávání žáků, učitelů a statních pracvníků ve šklství, světa rdičů v blasti zdravéh živtníh stylu, etické a právní výchvy pdíl na utváření pstjů ke splečnsti, zdravému živtnímu stylu a speciálně k zneužívání drg u žáků, rdičů, učitelů pdíl na utváření ptimálních pdmínek pr vzdělávací prces, minimalizace nepříznivéh vlivňvání rzvje schpnstí a sbnstních vlastnstí žáků vést k rzvji dvednstí v sciální kmunikaci, zvládání sciálních vztahů a stresvých situací žáků, učitelů, dvednsti říkat ne pskytvat důvěryhdné, snadn dstupné pradenské služby pr žáky, rdiče a učitele vést ke zvýšení nabídky a rzvje vlnčasvých aktivit uplatňvat přiměřené represe úzká splupráce s VP, PPP, rgány sciálně-právní chrany dětí, kresním metdikem prevence, krajským šklským krdinátrem prevence, speciálními institucemi zabývajícími se drgvu prblematiku, OHS, Plicií ČR aj. metdické vedení pedaggů v tét blasti, světvá a přednáškvá činnst vyhdncvání účinnsti prgramů Prtidrgvá preventivní strategie musí respektvat věk a sbní zvláštnsti žáků. Prevence t znamená: 1. splupráce s rdiči 2. pstupy při absenci 3. kntakty s dbrníky, ddělní péče dítě a rdinu, sciální kurátři, ddělení sciální prevence, plicie atd. 4. prevence drgvých závislstí (prevence sciálně-patlgických jevů) 5. pskytvání pravdivých a aktuálních infrmací 6. infrmvání pradenských mžnstech Pstup v případě výskytu zneužívání návykvých látek ve škle a šklních zařízeních: pvěřený pracvník škly prvede diskrétní šetření, phvr s žákem. Dpručí mu rzhvr s dbrníkem ze zdravtnickéh zařízení, pedaggick psychlgické pradny, střediska výchvné péče Při ptvrzeném důvdném pdezření je nutné kntaktvat rdiče, event. záknnéh zástupce. Průkazné zjištění návykvých látek ve škle neb v případě, že žák je prkazatelně vlivněn drgu (alkhlem) v dbě vyučvání, musí ředitel škly neb pvěřený pracvník: uvědmit rdiče, ppř. záknné zástupce a zárveň kntaktuje zdravtnické zařízení uvědmí ddělení péče dítě v případě dealerství je nutné věc známit plicii Dpručené pstupy řešení případů knzumace tabákvých výrbků, alkhlu a OPL ve škle a případů suvisejících s krádežemi a vandalismem v prstředí škl jsu ppsány v přílze č. 8. Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence sciálně patlgických jevů 24

25 Přílha č. 6 NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ A ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Ředitel SOŠ Jsefa Susedíka Vsetín zřídil d 1. září 2005 šklní pradenské pracviště, jehž metdickým veducím se stal šklní psychlg. Cílem šklníh pradenskéh pracviště je pskytvat žákům, rdičům a učitelům systematicku, kmplexní pradensku pdpru vzdělávání a kariérvéh rzhdvání se zaměřením na prevenci rizikvéh chvání žáků. SOŠ Jsefa Susedíka Vsetín je jedna z vybraných škl v České republice, která v rámci systémvéh prjektu RAMPS VIP III zajištěnu metdicku a finanční pmc. Opdstatněnst zřízení šklníh pradenskéh pracviště vyplývá z velkéh pčtu žáků škly a tedy i velké ptřebnsti systematické pdpry vzhledem ke škle a žákům v blasti vzdělávání, kariérvéh rzhdvání žáků, integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, prevence šklní neúspěšnsti a předčasnéh dchdu žáků ze vzdělávání a jinéh rizikvéh chvání, uplatnění abslventů na trhu práce. Tyt dbrné pradenské služby budu zabezpečvány pracvníky ŠPP následujícími činnstmi: Šklní psychlg metdické vedení pracviště, krdinační činnsti v rámci pracviště, tvrba metdických a kncepčních materiálů, příprava aktivit šklníh psychlga, analýza a statistické hdncení činnstí, přednáškvé, výcvikvé, publikační, administrativní práce, vlastní permanentní vzdělávání, knzultace s vedením škly, vedení dkumentace, supervize, stáže, prezentace škly, média, skupinvá práce s třídními klektivy při využití efektivních metd pr adaptaci a ptimální vývj struktury třídníh klektivu, zamezení sciálně patlgickým jevům zejm. šikaně, skupinvá práce s třídními klektivy pr svjení klíčvých, přensitelných kmpetencí pr živt a práci, skupinvá práce s vycházejícími rčníky, frmu intenzivních metd příprava na vstup na trh práce Další přehled činnstí pr žáky: individuální případvá práce, terapeutické vedení, krizvá intervence, edukační terapie s neprspívajícími péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami zdravtně pstižení, s pruchami učení a chvání scikulturní znevýhdnění diagnstika, screeningy, pzrvání a následné vyhdncvání, péče nadané žáky, práce se třídu bez diagnstiky, skupinvá práce (výcviky, nápravy), knzultace, kariérvé pradenství, krdinace další dbrné péče žáka, přednášky, besedy, světa, jiné (dle zakázek a ptřeb škly) Přehled činnstí pr učitele: individuální knzultace a metdická pdpra: třídnímu učiteli, výchvnému pradci a šklnímu metdikvi prevence, asistentu pedagga, dalším učitelům škly skupinvá práce s učiteli, vzdělávací akce pr učitele pedaggické rady a další pracvní setkání a jiné 25

26 Přehled činnstí pr rdiče: individuální případvá práce, knzultace a pradenské vedení, krizvá intervence, skupinvá knzultace pr rdiče, přednášky, besedy, světa rdičům, jiné Šklní metdik prevence (ve splupráci se šklním psychlgem) zajištění prevence sciálně patlgických jevů včetně kmplexníh, systematickéh a dluhdbéh půsbení šklníh psychlga na žáky prstřednictvím psychsciálníh učení (bude vycházet ze zkušenstí svědčenéh interakčníh prgramu dtvanéh v piltní fázi státním rzpčtem dle pravidel pr pskytvání dtací KÚ Zlínskéh kraje Kmunitní třída a piltníh prgramu INTERPONS Praha pdprvanéh MŠMT) další aktivity uplatňvané v rámci preventivní činnsti: důsledné a sustavné vzdělávání žáků, učitelů a statních pracvníků ve šklství, světa rdičů v blasti zdravéh živtníh stylu, etické a právní výchvy pdíl na utváření pstjů ke splečnsti, zdravému živtnímu stylu a speciálně k zneužívání drg u žáků, rdičů, učitelů pdíl na utváření ptimálních pdmínek pr vzdělávací prces, minimalizace nepříznivéh vlivňvání rzvje schpnstí a sbnstních vlastnstí žáků vést k rzvji dvednstí v sciální kmunikaci, zvládání sciálních vztahů a stresvých situací žáků, učitelů, dvednsti říkat ne pskytvat důvěryhdné, snadn dstupné pradenské služby pr žáky, rdiče a učitele vést ke zvýšení nabídky a rzvje vlnčasvých aktivit uplatňvat přiměřené represe úzká splupráce s VP, PPP, rgány sciálně-právní chrany dětí, kresním metdikem prevence, krajským šklským krdinátrem prevence, speciálními institucemi zabývajícími se drgvu prblematiku, OHS, Plicií ČR aj. metdické vedení pedaggů v tét blasti, světvá a přednáškvá činnst vyhdncvání účinnsti prgramů Výchvný pradce (ve splupráci se šklním psychlgem) depistáž žáků se SVP, kariérvé pradenství ve škle, krdinace infrmační činnsti pr žáky, třídní učitele v blasti vlby pvlání, metdická pmc v blasti dluhdbé prfesní rientace žáků zejména se SVP, metdická pmc v dluhdbém systematickém sledvání a tvrbě pdmínek pr harmnický vývj žáků, zpracvání sbní charakteristiky žáků při prblémech, infrmvanst učitelů, rdičů a žáků činnstech výchvnéh pradenství, individuální pmc při řešení výchvných a výukvých btíží žáků, splupráce s PPP, SPC, rgány sciálně- právní chrany dětí, metdikem prevence, ÚP Pedaggvé za pdpry vedení škly úzce splupracvat s ŠPP (prblémví žáci, jednání s rdiči atd.) maximálně využívat infrmací, dvednstí získaných v rámci přednášek, výcviků a individuálních knzultací zejména ve vztahu k žákům se SVP, zabezpečení prevence sciálně patlgických jevů, využívat metdik pskytnutých ŠPP Úvd d světa práce pracvat s nadanými žáky, navrhvat IVP a další Speciální pedagg externí, intenzivní splupráce v rámci v rámci metdické sučinnsti s PPP. 26

27 Cílem všech těcht činnstí ppsaných c d bsahu a metd bude zabezpečit v průběhu danéh šklníh rku dle rientačníh časvéh harmngramu: analýzu předchzíh stavu pr ptřeby zjišťvání efektivity činnstí prfesní dráhy již před vstupem žáka d střední škly, a t při získávání žáků ze ZŠ inzercí či lépe sbním setkáváním s buducími žáky a jejich rdiči, nabízet dbrnu pmc ŠPP při zjišťvání schpnstí, ptřeb a zájmů žáka setkání s rdiči a žáky 1. rčníků na pčátku šklníh rku s cílem pdrbnéh seznámení s nabídku ŠPP ptimální pdmínky pr přechd žáků ze ZŠ d středšklskéh prstředí (využitím interakčních, psychsciálních metd, skupinvé dynamiky atd. ve šklním či nejlépe v mimšklním prstředí), usnadnění adaptace a utváření struktury třídníh klektivu depistáž žáků se SVP a následné pradenské prvázení p celu dbu vzdělávání s cílem zmírnit jejich hržení v prfesním začlenění v buducnu pskytvání krekce prfesní dráhy neb mtivace k dalšímu vzdělávání zejména žákům se SVP systematicky vést žáky k přebírání zdpvědnsti za výsledky svéh vzdělávání a k celživtnímu vzdělávání preventivní pmc žáků se vzdělávacími či výchvnými prblémy, které se bjevily již na základní škle hledání ptimálních učebních metd, zvyšvání mtivace, sebevědmí, splupráce s vyučujícími, rdinu, krekce chvání individuální pmc sciálně znevýhdněným žákům na základě maximálně čtvrtletních infrmací dluhdbé a systematické řešení prblematiky žáků vykazujících zhršení prspěchu, zvýšení absence, pdezřelu absenci, splupráce s pedaggy a záknnými zástupci řešení prblémů sbnstních, rdinných a sciálních v suvislsti se studijními výsledky či dcházku žáků, řešení prblematiky žáků hržených sciálně patlgickými jevy metdická a pradenská pmc pedaggům v blasti využití efektivních didaktických, interakčních metd, kariérvéh pradenství, integrace žáků se SVP, sciálně znevýhdněnými, nadanými výcvik třídních učitelů v interakčních skupinvých technikách kncepční a metdicku pmc při realizaci dluhdbéh prgramu prevence sciálně patlgických jevů dbru kmunikaci s veřejnstí, rdiči, mezi učiteli a žáky, učiteli navzájem, pedaggy a vedením škly úzku splupráci se specializvanými pradenskými zařízeními PPP, SPC, MěÚ a dalšími sciálními partnery kriminalisty, ÚP, pdnikateli, pdniky, vyššími a vyskými šklami, základními šklami atd. při využití mnhaleté splupráce s ÚP Vsetín v prjektvých činnstech pr nezaměstnané (např. Abslvent a praxe, prjekt EU Kmpas atd.) zjišťvání prcenta nezaměstnansti abslventů škly a bližší infrmace důvdech nezaměstnansti hdncení výstupů směrem k dalšímu vzdělávání na vyšších a vyských šklách účast ve vzdělávacích a metdických aktivitách, včetně IPPP mnitring a evaluace činnsti, její prpagace. Zpracvala: PhDr. Martina Jandrvá šklní psychlžka 27

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 3 OBSAH I. Rdiče a rdina v živtě dítěte MUDr. Petra Uhlíkvá, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy... 5 II. Ptřebnst

Více