Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí"

Transkript

1 Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1

2 Rodina Rodina tvoila tém ve všech kulturách a asových obdobích základní jednotku buku spolenosti, která mla za úkol pedevším zabezpeit dti a vybavit je pro samostatné fungování ve spolenosti, tedy vychovat další generaci. Rodina prošla v prbhu staletí vývojem, posunul se význam jejích funkcí: Nkolikageneraní rodinné soužití se posouvá spíše k užší rodin-nukleární, vtší draz se klade na poteby dítte, patriarchální rodina se více demokratizuje. (Frost a kol. 1990) Rodina v prbhu vlastního vývoje prochází zmnami a pekonává pekážky, které není vždy schopna zvládnout vlastními silami a tehdy potebuje podporu a pomoc z nejbližšího okolí, pípadn pomoc státu nebo státníi nestátní organizace i instituce. 2

3 HoSt Home-Start eská republika Zámr: Podpora rodiny prostednictvím školených dobrovolník, kteí vstupují do rodiny na její pozvání a poskytují pomoc v jejím pirozeném prostedí. doma s cílem zajistit harmonické a podntné prostedí pro rozvoj dítte. Rodina: Pomoc a podpora se týká rodi s alespo 1 díttem pedškolního vku vkové období klíové pro formování osobnosti Dobrovolník je také rodi. Zkušený a odborn proškolený rodi pomáhá rodii mén zkušenému. 3

4 Stádia vývoje rodiny nároná z hlediska tlaku na systém: 1. Rodie s dtmi do 6 let. (nové role, vytváení vztah, mnoho zmn, období 1. vlny rozvodovosti.) 2. Rodie s pubertálními dtmi a stárnoucími vlastními rodii prarodii (pemíra zátže, stereotypie, nedostatek asu na sebe sama a na partnera, 2. vlna rozvodovosti) 4

5 Význam rodiny pro dít - vliv pvodní rodinné konstelace na utváení pozdjšího životního stylu. (Erik Erikson) Vývojová období Kojenecký vk (0-1 rok) Rané dtství (1-3roky) Období hry (3-5 let Školní vk (6-11, let) Adolescence (15-19 let) Mladá dosplost (20-30) Dosplost (30-40, 40-50, 50-60) Stáí (60-) Vývojové úkoly dvra x nedvra autonomie x stud, pochybnost iniciativa x vina snaživost x netenost identita x zmatení rolí intimita x osamlost generativita x stagnace integrita x zoufalství 5

6 Kojenecký vk (0-1 rok) dvra x nedvra Získání dvry v sebe sama a ve svou schopnost ovlivovat svt tak, že budou kojencovy poteby naplnny. Vytváí bazální pocit dvry vád a uchopitelnost svta, v možnost pipojit se, dostávat a brát Proto souasné trendy výchovy zdrazují plný respekt k páním dítte, Dít by mlo vnímat a zažívat, že jsou jeho poteby oprávnné, že je vše ešitelné, svt je srozumitelný a dostane se mu vyhovní nebo vysvtlení. Zabezpeit základní poteby dítte nasycení dvra, láska, postupn dít nauit nkteré jeho poteby oddalovat a to vše s vdomím, že základní dvra dítte v sebe a ve svt pramení pedevším z dvry v naši péi. Toto vývojové období lze charakterizovat vtou Jsem to, co cítím. 6

7 Ranné dtství (1-3roky) autonomie x stud, pochybnost V ranném dtství vzniká pocit viny a pocit studu. Vizuální stud vzniká díve než auditivní Souasné trendy doporuují nechat dít, pokud mu nehrozí nebezpeí samo dospt k tomu, aby se vzdalo svého názoru, aby si ozkoušelo, jaké to je nechat nco být, pro nco se rozhodnout, získávat zkušenosti a zážitek z pocitu autonomie, že zstává v situaci samo. Období nazývané také obdobím vzdoru, je etapou stanovování citlivých hranic. ím víc rodie bojují o moc, tím více se dti obvykle brání Jsem to, co mohu svobodn dlat. 7

8 Období hry (3-5 let) iniciativa x vina Základy vztahu k práci Dít vyvíjí iniciativu, která smuje k výkonu, a touží uspt. Potlaování iniciativy mže dít brzdit a frustrovat, vyvolávat pocity viny a obavy z nedostatku schopností, pípadn posilovat pasivitu nebo naopak stupovat tendenci dokázat sob i okolí, že je schopno nco dokázat Jsem to, co udlám. Školní vk (6-11, let) snaživost x netenost Školní vk pináší první tendence komplexn srovnávat sebe s vrstevníky Vytváí se základ sebepojetí a sebevdomí a dít se uí sama sebe pijmout. Rodie by si mli všímat nejen toho, co se dítti nedaí, ale pedevším nacházet a zdrazovat všechno, co dítti dobe jde a na co je šikovné, podporovat ho v samostatnosti a umožnit mu zkoušet si,na co je nadané. Sebepojetí dítte v tomto období lze shrnout vtou: Jsem to, co dovedu. 8

9 Adolescence (15-19 let) identita x zmatení rolí Poteba vybudovt svoji identitu Jsem to, emu vím. Mladá dosplost (20-30) intimita x osamlost Ti hlavní okruhy zájmu: partner, dti, práce. Hlavní vývojový úkol se týká zajištní souhry s partnerem, reprodukce, vytvoení rodiny a vytvoení zázemí pro všechny jejíleny. Jsem to, co miluji. Dosplost (30-40, 40-50, 50-60) generativita x stagnace Toto období je plno pée o druhé, tvoivéinnosti s vdomím konenosti Objevuje se zájem budovat svoje pokraování v práci, ve vnouatech Jsem to, co poskytuji Stáí (60-) integrita x zoufalství lovk se vyrovnává s koneností života, nemocemi a vlastní smrtelností a hodnotí svj život. Pokud tyto tžké úkoly zvládne, hovoíme o tom, že si zachoval integritu, celistvost. 9

10 Význam rodiny pro dít Vliv rodinné konstelace v pvodní rodin na pozdjší životní styl Podstatné základní zkušenosti pro další vývoj získává dít nejen pímo prostednictvím výchovy, ale i nepímo ze situace do které se rodí a ve které se vyvíjí - v pvodní rodinné konstelaci. Prvorození: je hlavním nositelem veškerých výchovných pokus a omyl svých rodi. výraznjší oekávání rodi a nároky na jeho pokroky ve vývoji, které se ješt mohou stupovat píchodem dalšího dítte. zaazováno do role zodpovdnjšího, mívá více povinností vetn povinnosti ásten odpovídat za mladšího sourozence. Výrazným rysem prvorozených: zodpovdnost a poteba odvádt dobrou práci na klí, tendence být nad vcí, mít všechno pod kontrolou a zabezpeit si tak podmínky, které umožní omezit nebo eliminovat možnost selhání. prvorození píliš neriskují. prvorození i v pozdjším život he snášejí neúspch, jsou mén ležérní, a mén improvizují. 10

11 Mladší sourozenci: rodí se do situace rozdaných karet, kdy nepicházejí o ást pozornosti rodi a okolí a dlit se je pro n pirozené. problémem je dostihnout staršího sourozence vad oblastí, vyrovnat se mu volí originální cesty, jak na sebe upozornit, potebuje rozvíjet tvoivost ochotni v život více riskovat, improvizovat, hledat nevšedníešení. Rizikem mže být nižší míra zodpovdnosti, kterou jsou schopni leckdy penést na druhé nebo se jí úpln zbavit. Mohou se negativn projevit jako laxní. Prostední: v pozdjším dtském vku své postavení v sourozenecké konstelaci chválí. užívají výhod starších sourozenc nemají tolik odpovdnosti a povinností jako oni a zárove možnost se od nich uit. rznorodé zkušeností z komunikace s lidmi a vytváení vztah a vyšší sociální zdatnost. velmi spoleensky obratní, snadno se sžívají s rznými lidmi a nemívají problémy se zalenním do kolektivu. Rizikem: nejsou ani nej (nejstarší) ani nej (nejmladší). Potebuje se více zviditelnit než ostatní dti, mže provozovat extravagantní zájmy nebo se extravagantn chovat. 11

12 Jedináek: nemže vytváet koalici s dalším sourozencem v pípad konfliktu s rodii, nemá po ruce rovnocenného spojence upena veškerá pozornost v kladném i záporném smyslu Riziko: pokud se podaí touto zátží projít a vyzrát, vyroste z nj obvykle silná osobnost. V opaném pípad mže jít o jedince, který zstane po delší dobu i v dosplosti závislý na rodiích nebo na jednom z nich. 12

13 Poruchy rodiny Poruchou rodiny nazýváme stav, kdy jeden nebo více len rodiny neplní nkteré nebo Všechny základní rodinné funkce nebo je plní nedostaten. Hlavní píiny poruch je možno dlit na objektivní, subjektivní a smíšené: Objektivní píiny nezávislé na vli rodi. Nap.: invaliditu, nemoc, úmrtí, nezamstnanost, živelné katastrofy, války apod. Subjektivní píiny na možnostech rodi závislé. Nap.: neochota nebo neschopnost peovat o dít,vyrovnat se s náronou životní situací, nezralost apod. asto jde o píiny smíšené, které spojují rysy obou skupin. 13

14 Funknost rodiny -tyi typy rodin (J. Dunovský): Funkní rodina: ve funkní rodin jsou zajištny podmínky pro dobrý vývoj dítte a pro to, aby prospívalo. V populaci je vtšina funkních rodin asi 85 procent. Problémová rodina: je taková rodina, ve které se vyskytují závažnjší poruchy nkterých nebo všech funkcí, které ale neznamenají vážnjší ohrožení rodinného systému nebo vývoje dítte. rodina je schopna problémy zvládat vlastními silami, pípadn využívá krátkodobé nebo jen jednorázové pomoci zvení. Z hlediska orgánu sociáln právní ochrany dtí, tyto rodiny potebují zvýšenou pozornost. v populaci je jich asi 12 až 13 procent. Dysfunkní rodina: V dysfunkní rodin se projevují vážné poruchy nkterých nebo všech funkcí rodiny, které bezprostedn ohrožují nebo poškozují vývoj a prospch dítte nebo rodinu nií jako celek. Je poteba využít opatení zvení, protože rodina situaci není schopna sama zvládnout. Využívá se služeb a opatená zamených na sanaci rodiny. Problémem odborných pracovník pi práci s tímto typem rodin je rozpoznat hranici, po kterou je dobré rodinu podporovat jako celek a naopak od jakého momentu se postavit za zájmy dítte proti pvodní rodin. takových rodin jsou asi 2 procenta. Afunkní rodina: Rodina zcela selhává v plnní svého poslání a úkol a dítti závažn škodí.jediné možnéešení, které je pro dít prospšné je odebrání z pvodní rodiny a umístní do rodiny náhradní nebo do jiné bezpené pée. Sanace pvodní rodiny je už nemožná. Takových rodin je v populaci asi 0,5 procenta. 14

15 Výzkum rodiny Zdenk Matjek a Jií Kovaík koncem 90. let provedli przkum spokojenosti u širokého spektra eských rodin. Soubor rodin rozdlili na 3 skupiny: Šastné rodiny (asi 70%) rodin dobe fungující rodiny Nešastné rodiny cítily se nespokojeny se svým životem (10%), své soužití považovaly za he fungující až afunkní Nevyhranné rodiny, které nebylo možno jednoznan zaadit. (20%) Výsledky Autoi shledali, že hlavní rozdíl mezi spojenými a nespokojenými rodinami není ve vnjších znacích, jako je nap. velikost, skladba, uspoádání rodiny, ale ve znacích vnitních komunikace, vzájemné vazby Hlavní rozdíl v životním stylu mezi šastnými a spokojenými a nešastnými a nespokojenými rodinami se projevuje pedevším v délce doby strávené s rodinou, ve schopnosti ešit problémy, v drazu na tradiní hodnoty pedevším v míe otevené komunikace v rodin. 15

16 Dobe fungující: draz na tradiní hodnoty: vrnost, trvalý partnerský vztah, porozumní v zájmech, pracovním zaujetí porozumní v názorech na politickou situaci a veejný život, uznání a tolerance, možnost a schopnost spolu oteven hovoit, poteba optimismu, vzájemné dvry i sebedvry partner, možnost pln se vnovat zamstnání eší problémy vas nenarstají pravideln si povídají o každodenních zážitcích asto hovoí o vcech nad rámec rodiny o politice, život ve spolenosti, vývoji ve svt, pátelích zájmech apod. mén dležitosti pikládali hmotným podmínkám z 96% ze svých dtí radost, více než 70% nemá s výhovou vtší problémy Ze 2/3 se dtem vnovala hlavn matka, z 1/3 oba rodie spolen, 1% se týkalo pée muže. 90% dotázaných nemlo výraznjší problémy nebo neshody se svými rodii 85 procent dodržuje rodinné tradice 60% respondent oekávalo pomoc od prarodi nebo dalších píbuzných. Více asu tráví spolen o 7 hod. týdn 16

17 Nespokojené rodiny: eší problémy pomalu, nkdy vbec ve více než 70% si nepovídají o každodenním život jednotlivých len a vtšinou už vbec nehovoí o život spolenosti, politice atd. více než z poloviny starosti s výchovou dtí. ve více než 4/5 se vnovala dtem matka, nejvýše v do jedné desetiny oba rodie a v pti procentech se výchov dtí vnoval nkdo další. Prarodie nefigurují jako pomoc 2/3 dodržuje rodinné tradice více asu mimo rodinu o 2,5 hod. týdn 17

18 Pomoc zvládání problému poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy pedagogicko-psychologických poradny soukromých psychiatrické, psychologických a psychoterapeutických ordinace krizové linky krizová centra zaízení odlehovacích služeb respitní pée peovatelské služby pro matky s dtmi, kurátoi a sociální pracovnice oddlení sociáln právní ochrany dtí azylové domy pro matky s dtmi. 18

19 Sociáln - zdravotníást Rodinu a její zdravý vývoj a fungování rovnž velmi významn ovlivuje: 1. Zdravotní a psychopatologický stav jednoho z jejich len - nemoc - zdravotní postižení - duševní a behaviorální poruchy 2. Sociáln ekonomické problémy jednotlivých len rodiny - nezamstnanost 19

20 Nemoc Závažné somatické onemocnní pedstavuje jednu z nejvtších životních zátží. Mže uritým zpsobem ovlivnit psychiku nemocného a dokonce mže do jisté míry zmnit nkteré jeho vlastnosti. Na druhé stran mohou být nkteré nemoci ovlivnny nebo vyvolány psychickými podnty (Vymtal J.,1994). Postoj nemocného k vlastnímu onemocnní je ovlivnn initeli ze sociální, somatické a psychické oblasti a jejich zmnami. Sociální význam nemoci Nemoc není jenom biologickou odchylkou, ale je i uritým druhem sociální komplikace. Somatická nemoc i jednou z mála odchylek sociální identity, která svému nositeli zaruuje i uritá privilegia, jako jsou nap. ohledy, sympatii, trplivost a ochotu tolerovat nkteré jeho nedostatky. Somatické onemocnní je odchylkou, která bývá sociáln tolerována (Vágnerová, 1999). Sociální pozice nemocného se mní podle závažnosti choroby. Nemocný lovk ztrácí v prbhu léby své zamstnání a profesní pozici. Mní i jeho role v rámci rodiny, kde se stává závislým na péi ostatních len rodiny. Nemocný na jedné stran nemusí plnit nkteré povinnosti, ale na druhé stran ztrácí i nkterá práva. Vážné onemocnní v rodin ovlivní její celkové fungování, chod domácnosti, plánování asu, mní se role toho, kdo se o koho stará apod. 20

21 Zdravotní postižení Do oblasti zdravotního postižení patí postižení: Neurologická onemocnní (DMO, hyperaktivita, traumatické poškození mozku apod.) Zrakové a sluchové postižení 1. Postižení vrozené, resp. V raném vku získané, ovlivuje ve vtší míe vývoj jedince, ale subjektivn není tak traumatizující. 2. Postižení získané pedstavuje vtší psychické trauma, postižený jedinec ví, co ztratil, dokáže porovnávat a svou novou situaci považuje jednoznan za horší. Zdravé okolí vtšinou hodnotí postiženého lovka, jako osobu která se kvalitativn nemže rovnat svému okolí, ale zárove je postiženým pisuzováno právo na speciální ohledy trplivost a toleranci nedostatk v rzných oblastech, jež z jeho handicapu vyplývají. Trvalé postižení mže být za uritých okolností hodnoceno jako sociální stigma. Pée o takové osoby je náronáasov, finann, ale i psychicky a fyzicky. Pée je dlouhodobá a svou délkou a nároností ovlivuje chod domácnosti, vztahy mezi rodii, vztahy mezi sourozenci a ostatním rodinou. 21

22 Duševní a behaviorální poruchy Do oblasti duševních a behaviorálních poruch patí postižení: Demence (Alzheimerova choroba, Ischemicko-vaskulární demence) Mentální postižení (retardace) Pervazivní vývojové poruchy (dtský autismus,aspergerv a Hellerv syndrom) Psychotické poruchy Schizofrenie Afektivní poruchy nálad (depresivní porucha, manický syndrom, bipolární porucha atd.) Neurotické poruchy (úzkostná, panická, obsedantn-kompulzivní atd.) Poruchy píjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) Sebevražedné jednání Poruchy osobnosti (paranoidní, schizoidní, disociální, anakastická,úskostná atd.) Poruchy chování v dtském vku a dospívání (lhaní, útky a toulání, krádeže atd.) Agresivní chování Problémy spojené se životním stylem závislosti (alkohol, drogy atd.) Návykové a impulzivní poruchy (patologické hráství) 22

23 Pomoc zvládání problému: Specializované poradny Svépomocná sdružení pro obany s rzným typem postižení Pedagogicko-psychologické poradny Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a další Psychiatrické ambulance a kliniky Nízkoprahová zaízení pro dti a mládež Kontaktní centra Nadace a sbírky na pomoc nemocným a zdravotn postiženým Stacionáe pro dti se speciálními potebami Ústavy sociální pée a další. Stát pomáhá rodin formou penžitých, vcných dávek a rzných výhod pro zdravotn postižené. Tyto výhody jsou obsaženy ve vyhlášce.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeení. Z dchodového pojištní, které je provádno zákonem o dchodovém pojištní.155/1995 Sb., jsou osobám zdravotn postiženým vypláceny dávky invalidního nebo ásteného dchodu. Z nemocenského pojištní, které je upraveno zákonem o nemocenském pojištní zamstnanc,. 54/1956 Sb., jsou hrazeny dávky v nemoci. Zdravotní stav nemocného nebo zdravotn postiženého posuzují posudkoví a revizní lékai. 23

24 Nezamstnanost Nezamstnanost jednoho z len rodiny je zátžovou situací pro celou rodinu. Za uritých okolností mže vést ke krizi a k následnému rozpadu rodiny. Ztráta profesní role jednoho lena rodiny se projeví: zmnou ve vztazích mezi rodinnými píslušníky ztrátou rolí (nap. nezamstnaný otec ztratí dominantní roli,kterou získává jiný, ekonomicko aktivnílen rodiny), a z toho vyplývající zmnou statusu (zejména u muž) narušením stereotypu rodinného života (nap. rušivý vliv trvalé pítomnosti nezamstnaného doma) narušení rodinných zvyk v oblasti spoteby vlivem nedostatku finanních prostedk, nutnost redukce poteb všech len rodiny Nezamstnanost je definována tymi faktory: nedobrovolný charakter, tzn. nemožnost získat zamstnání pracovní schopnost nezamstnaného, tj. zpsobilost být zamstnán pipravenost pro výkon zamstnání a aktivní hledání zamstnání, zejména docházením na úad práce. Význam práce pro lovka: Peníze Aktivita Seberealizace Sociální kontakt Samostatnost a nezávislost 24

25 Zmny uspokojování poteb Nedostatek stimulace nedostatek podnt,ochuzení životního programu, ztráta navyklého zpsobu života Poteba aktivity pokud neuspokojována lovk mže upadat do apatie Poteba smysluplného uení dochází ke stagnaci Poteba citové jistoty a bezpeí ztráta zamstnání pedstavuje osobní ohrožení a zvyšuje pocit celkové nejistoty, zvyšuje se poteba citové podpory Profesní role dležitá složka seberealizace Poteba otevené budoucnosti, nadje ztráta zamstnání zatžuje pedstavu o budoucím uplatnní Sociální pomoc pí a proti vzniku nezamstnanosti Solidarita rodiny mže nezamstnaného podpoit, mže fungovat jako zdroj jistoty a ekonomického zázemí, ale pi dlouhodobé podpoe mže pedstavovat problém. Instituce zabývající se zamstnaností je pedevším Ministerstvo práce a sociálních vcír, které vypracovává národní plán zamstnanosti a ídí úady práce. Úady práce se pímo zabývají zprostedkováním pracovních míst, rekvalifikací, výplatou dávek v nezamstnanosti a dalšími opateními. Komerní a nestání neziskové spolenosti a agentury zabývající se zprostedkováním práce. 25

26 Ekonomicko právníást Sociální politika pée o rodinu Státní sociální podpora Sociální pojištní Sociální pée/pomoc státní a nestátní Vzdlávací instituce Daové zvýhodnní Zvýhodnné komerní spoení, pjky a úvry Právní ochrana Sociáln právní ochrana dtí Právní ochrana thotných žen a matek Další právní ochrana rodiny (zákon o rodin atd.) 26

27 Zabezpeení rodin rodinná politika Sociální zabezpeení Státní sociální podpora Dávky testované Pídavek na dít Sociální píplatek Píspvek na bydlení Píspvek na dopravu Dávky netestované Rodiovský píspvek Zaopatovací píspvek Dávky pstounské pée (pi pevzetí dítte, na úhradu poteb dítte, odmna pstouna, píspvek na zakoupení motorového vozidla) Porodné Pohebné Sociální pojištní Nemocenské pojištní Nemocenské Dávky pi ošetování lena rodiny Vyrovnávací píspvek v thotenstvíi mateství Penžitá pomoc v mateství Dchodové pojištní Vdovský a vdovecký dchod Sirotí dchod Zdravotní pojištní Sociální pée/pomoc Dávky Píspvek na výživu dítte jednorázové penžité a vcné dávky rodim nezaopatených dtí, thotným ženám a nezaop. dtem Píspvek pi péi o osobu blízkou nebo jinou osobu Píspvek na poízení základního vybavení dítte ped jeho pevzetím do pstounské pée Píspvek pi uzavení manželství dítte v pstounské péi Píspvek na úhradu za užívání bytu nezaopateného osielého dítte Píspvek na rekreaci dtí dchodce Sociální pée/pomoc Sluby(státní) Intervenní a preventivní Kurátoi pro dti a mládež Streetwork Dtská centra pro ohrožené a postižené dti Peovatelské sluby Poradenské Pedagogickopsychologické poradny Speciáln pedagogická centra Výchovní poradci ve školách Stediska výchovné pée pro dti a mládež Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Institucionální ústavní Ústavy sociální péedtské domovy, domovy pro dti se speciál. potebami 27 Diagnostický ústav Výchovný ústav

28 Vzdlávací instituce Daové zvýhodnní rodin Další formy finanního zvýhodnní Právní ochrana rodiny Pedškolní, školní zaízení a další školní zaízení (družiny) Mateské školy Jesle Da ze spoleného základu manžel Daové zvýhodnní na dít Hypoténí úvry Bezúroné pjky Stavební spoení Pracovn právní ochrana (mateská dovolená, pracovní podmíny thotných žen a matek) Trestn právní ochrana (trestnéiny proti rodin a mládeži, trestnéiny proti životu a zdraví, trestnéiny proti lidské dstojnosti) Sociáln právní ochrana dtí další formy ochrany obsažené v obanském zákoníku(zastupován í, spolené jmní manžel, ddictví apod.) + zákon o rodin a v dalších zákonech 28

29 The aim of HoSt is a child made happy by happy parents. Nestání nezisková pée o rodiny Ranná pée Azylové domy Zaízení pstounské pée Odlehovací-respitní pée Osobní asistence Centrum denních služeb(stacionáe) Nízkoprahová zaízení pro dti a mládež Poradenské služby Kontaktní centra Péi zajišují: Obanská sdružení Obecn prospšné spolenosti Nadace a nadaní fondy Úelové zaízení církví Nestání zisková pée Komerní pojišovny Obchodní spolenosti (s.r.o., a.s...) Obecn prospšné spol., píspvkové organizace, obanská sdružení apod. 29

30 Sociáln právní ochrana dtí Úelem sociáln právní ochrany dtí je poskytnout zvýšenou ochranu nezletilým dtem, které se nemohou sami bránit v pípad psobení negativních vliv na jejich osobu nebo na jejich budoucí vývoj. Sociáln právní ochrana zejména chrání práva dítte na píznivý vývoj a ádnou výchovu, dále chrání oprávnné zájmy dítte, vetn ochrany jeho jmní, a psobí na obnovení narušených funkcí rodiny atd. Úkolem sociáln právní ochrany je zejména (ze strany státu resp. obecního úadu) psobit na rodie, aby plnili povinnosti vyplývající z rodiovské odpovdnosti; projednávat s rodii i díttem odstraování nedostatk ve výchov a chování dítte; zamezovat dítti pístupu do prostedí, které je z hlediska jeho vývoje ohrožující; poskytovat rodim na jejich žádost poradenství; sledovat nepíznivé vlivy na vývoj dítte a init opatení na jejich odstranní atd. Sociáln právní ochrana spoívá i v omezení nebo zbavení rodiovských práv v nutných pípadech; naízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy dítte, umístní dítte do náhradní rodinné pée; vykonávání funkce opatrovníka nebo poruníka v zastupování dítte v pípad trestního ízení, vztah s cizinou, správního ízení a další Sociáln právní ochrana dtí je ošetena v zákon. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran dtí. Sociáln právní ochrana dtí je zakotvena v Úmluv o právech dítte, která v eské republice vstoupila v platnost 6. února roku

31 Pracovní podmínky thotných žen a matek Úelem této ochrany je zajistit budoucí matce v thotenství takové podmínky, aby se dít mohlo dobe vyvíjet, a aby thotenství nebylo ohroženo žádnými rizikovými faktory. Matky a thotné ženy jsou chránny v zákoníku práce zvláštním ustanovením o pracovních podmínkách thotných žen a matek. Tato ochrana a zvýhodnní spoívá zejména v zákazu uritých nároných zamstnání pro thotnou ženu. Zamstnavatel nesmí, krom zákonem stanovených okolností, rozvázat pracovní pomr s thotnou ženou nebo ženou (zamstnankyní) peující trvale o dít mladší než ti roky. Žena peující o dít má nárok, nebrání-li to závažn provoznímu chodu, na úpravu pracovní doby. Zamstnavatel rovnž nesmí thotnou ženu a ženu peující trvale o dít mladší než jeden rok zamstnávat prací pesas. 31

32 Mateská a rodiovská dovolená Mateská dovolená Smyslem mateské dovolené je, co nejvíce prohloubit vztah matky s díttem po dostaten dlouhou dobu. Z psychologického hlediska jsou nejdležitjší pro vytvoení tchto vazeb první ti roky života dítte. Rodiovská dovolená Po vyerpání mateské dovolené má žena nárok na to, aby jí byla k prohloubení pée o dít poskytnuta rodiovská dovolená až do tí let vku dítte. Nárok na rodiovskou dovolenou ve stanoveném rozsahu má také žena nebo muž, kteí pevzali dít do trvalé pée nahrazující péi rodi. Rodiovská dovolená se pak poskytuje ode dne pevzetí dítte až do dne, kdy dít dosáhne tí let. 32

33 Ostatní formy sociáln-právní ochrany rodiny a jejích len Rodina je proti nežádoucím zásahm cizích osob chránna zákonem.140/1961 Sb., trestní zákon, hlavou šestou, trestnéiny proti rodin a mládeži, a hlavou sedmou, trestnéiny proti životu a zdraví, 220 a

34 Zákony upravující péi o rodiny Zákony, které upravují sociální zabezpeení Zákon. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeení Zákon. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoe (Systém státní sociální podpory je upraven zákonem. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoe, ve znní zák.. 137/1996 Sb., zák.. 132/1997 Sb., zák.. 242/ 1997 Sb., zák.. 91/1998 Sb., zák.. 158/1998 Sb., zák.. 360/1999 Sb., zák.. 118/2000 Sb., zák.. 132/2000 Sb., zák.. 155/2000 Sb., zák.. 492/2000 Sb., zák.. 271/2001 Sb., zák.. 151/2002 Sb., zák. 309/2002 Sb., zák. 320/2002 Sb., zák.. 125/2003 Sb., zák.. 424/2003 Sb., zák. 438/2003 Sb. a zák.. 453/2003 Sb., ) Zákon. 463/1991 Sb., o životním minimu Zákon. 482/1991 Sb., o sociální potebnosti Zákon. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištní zamstnanc Zákon.88/1968 Sb. o prodloužení mateské dovolené, o dávkách v mateství a o pídavcích na dti z nemocenského pojištní Zákon.155/1995 Sb.,o dchodovém pojištní Vyhláška.165/1997 Sb.,o nemocenském pojištní nkterých pracovníka o poskytování dávek nemocenského pojištní obanm ve zvláštních pípadech. Vyhláška.143/1965 Sb.,o poskytování penžitých dávek v nemocenském pojištní Vyhláška.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeení 34

35 Zákony upravující výkon náhradní rodinné pée Zákon. 94/1963 Sb., o rodin Zákon. 359/1999Sb., o sociáln-právní ochran Zákony upravující sociáln-právní ochranu rodiny Zákon. 359/1999Sb., o sociáln-právní ochran Zákon.65/1965 Sb., zákoník práce Zákon. 140/1961 Sb., trestní zákon Zákon. 40/1964 Sb., obanský zákoník Vyhláška ÚRO. 143/1965 Sb.,o poskytování penžitých dávek v nemocenském pojištní Zákony upravující fungování neziskových organizací Zákon. 38/1990 Sb., o sdružování oban Zákon.248/1995 Sb., o obecn prospšných spolenostech Zákon.227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech Zákon. 40/1964 Sb., obanský zákoník 35

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Komunita a zdraví Communitas (lat.) spoleenství lidí Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Pocit sounáležitosti, sociální identity Jak funguje sociální skupina? Co podporuje pocit

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 OBSAH I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice II.

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Fakulta sociáln ekonomická Studijní program: Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce Forma studia: kombinovaná Školní rok: 2010/2011

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více