1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková"

Transkript

1 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí s pojmem socializace. Nejastji a nejbžnji se s pojmem integrace setkáváme ve spojení integrace postižených. Úžeji se vztahuje na plné splynutí postiženého se spoleností, zalenní se do ní. Znamená to jeho samostatnost a nezávislost bez poteby zvláštních ohled a pístup prostedí, ve kterém žije. Integrace znamená, že se takový lovk se svým postižením vyrovnal, dokázal kompenzovat jeho dsledky a je po celý svj život schopen být rovnoprávným partnerem ve všech bžných oblastech spoleenského života, profesní pípravy i pracovního uplatnní. Úspšnost takto pojímané integrace lze pedpokládat pedevším u opoždných a zanedbaných dtí, u lehích forem postižení nebo u nkterých chronických onemocnní. Integrace a vzdlávání V oblasti školství se pojem integrace vztahuje na vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami (s postižením) spolen s tzv. zdravou populací. Hovoí se o integrovaném vzdlávání. To v sob zahrnuje pístupy a zpsoby zapojení tchto dtí, žák a student do hlavních proud vzdlávání a do bžných škol. Cílem je poskytnout jim spolenou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a pitom respektovat jejich specifické poteby. V této souvislosti je dležité si vyjasnit také pojmy postižený lovk a zdraví. - Postižený znamená, že jedinec trpí nkterým druhem trvalého tlesného, duševního, smyslového nebo eového poškození, které mu bez speciální pomoci více mén znemožuje splovat požadavky bžného vzdlávacího procesu a provozu školy. - Zdraví je stav dokonalé tlesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném psobení organismu a prostedí. Integrace a inkluze V pístupech jak realizovat proces zalenní (podpoit proces socializace) postižených se zatím hledají neúinnjší zpsoby. - U nás byla a stále pevažuje postup pi integraci tak, že postižené dít nejprve navštvuje speciální školu, a zdá-li se rodin i píslušným odborníkm, že by mohlo zvládnout bžnou školu, je do ní peazeno. Stále se ješt objevuje, že škola není dostaten na píchod takového dítte pipravena. Není to problém pouze materiálního zajištní, ale úspch závisí zejména na vstícnosti kolektivu dtí,

2 houževnatosti integrovaného dítte, nasazení a trplivosti rodiny, konkrétních uitel i vedení školy. astji, než je žádoucí, však souhrn nepíznivých okolností vede k tomu, že se dít vrací do speciální školy. Dsledkem bývá trauma dítte z toho, že neusplo v bžných podmínkách, že nezvládlo bžné nároky. Následky se jen velmi obtížn smazávají a asto vedou k jeho celoživotnímu handicapu. - Stále astji se k nám dostávají informace o zahraniních systémech, které jsou založeny na inkluzi. Hovoí se o tzv. inkluzivních školách, což jsou, voln peloženo, školy pro všechny bez rozdílu. Pro zdravotn postižené dti tento pístup znamená, že každé z nich (až na výjimky, kdy tomu brání velmi tžké postižení) jsou prioritn zaazeny do bžné školy bez ohledu na typ postižení. Není pitom rozhodující, zda dít zvládne vzdlávání v plném rozsahu, ale to, zda pi jeho zaazení pevažují pozitiva (nap. sociální a emoní zisk pro dít i ostatní dti ve tíd) nad pípadnými nedostatky a problémy. Inkluze tedy není uritá výhoda pro snaživjší, schopnjší dít, ale jeho automatické právo, které se nevyužije pouze tehdy, kdy speciální vzdlávání pedstavuje ješt lepší variantu a vtší pínos (resp. když by inkluzivní vzdlávání mohlo dít poškodit). Napomáhá tomu pístup tchto zemí pi zajištní optimálního prostedí. Jsou to bezbariérové budovy, kvalitní kompenzaní i další pomcky, vstícný postoj veejnosti, individualizace pístup, pomoc asistent uiteli, nižší poty žák ve tídách i kvalitní odborný podprný a poradenský servis. Teprve v pípad, když se prokáže, že dít objektivn bžnou školní docházkou trpí, nastupuje další ešení. Spoleenská dimenze integrace Splynutí jedince se spoleností se nám zdá jako naprosto jednoduchá, samozejmá záležitost. Pi bližším zamyšlení a pohledu do minulosti si však musíme uvdomit, že se názory na zpsob soužití s postiženými mnily a vyvíjely, a že dosud ne všichni je pijímají jako rovnoprávné leny souasné spolenosti. Postoj k minoritním skupinám, mezi které postižení patí, je do urité míry formován hodnotami, které daná spolenost uznává. Neblahým ddictvím naší minulosti je skutenost, že lidé s postižením žili v podstat na okraji spoleenského života a náš vztah k nim byl rozpaitý. asto jsme tak znemožovali bžnou vzájemnou sociální komunikaci a u postižených se tím vytváel pocit neúspchu, trpkosti a nedvry. Tvoily se tak bariéry, které petrvávají v rzném rozsahu i dodnes. Bariéry v našem okolí jsou dvojí. - Fyzickými bariérami jsou konkrétní omezení v prostedí, ve kterém žijeme, ve kterém se každý den pohybujeme. Komplikují nebo zcela znemožují pohyb osob s postižením v daném prostedí. Ten, kdo patí mezi zdravé, si neuvdomuje, že prostedí mst, doprava, budovy apod. byly tvoeny pro n, bez ohledu na tuto skupinu lidí. I pes snahu posledních let o nápravu petrvávají výrazná omezení v jejich samostatnosti. - Psychické bariéry jsou jak ve zdravých lidech, tak v samotných postižených. Zdravý lovk se mnohdy postiženému vyhýbá. Dvody mohou být rzné. Jsou lidé, kteí nevdí, jak s postiženou osobou komunikovat, jak jí pomoci. Nkteí mají jakýsi zvláštní pocit viny, že oni jsou zdraví a ten druhý je více i mén bezmocný. Zdraví lidé asto nevdí, jaké zdravotní komplikace postižení pináší a zda je osoba pohybující se nap. na vozíku schopna komunikace. Problematické je v poslední dob také (bezpochyby vedeno dobrým úmyslem) velké zdrazování specifik postižení. Tyto pojmy známe jako speciální poteby, specifické

3 poteby nebo zvláštní poteby. Vzbuzuje se tím pocit, že tito lidé mají njaké jiné, mimoádné poteby než ostatní. Ale oni mají pece stejné základní poteby jako ostatní lidé, tak jak jsou popisovány rznými teoriemi (nap. Maslowovou). Ocitli se však v situaci, kdy pro svoje postižení nemohou nkterou z tchto obecn lidských poteb uspokojovat obvyklým zpsobem. Brání jim v tom tlesná nebo smyslová vada, chronické onemocnní, snížená mentální úrove nebo psychické onemocnní. Dležité je si uvdomit, že osoba s postižením se cítí být vyazena ze spolenosti do té míry, jak se k ní chová její okolí. Pítomnost fyzických, materiálních bariér pitom situaci jenom zhoršuje. Jak tuto situaci ešit? Více i mén mže svým pístupem pomoci každý. Teba tím, že si uvdomí, že již zítra mže být i jeho život zcela jiný. Staí jedna nehoda a každý mže zstat upoután na vozík, mže pijít o zrak nebo sluch. Naprosto bžný by ml být proto postoj, že osoba s postižením se od zdravé liší jen na první pohled pouze nevidí, neslyší i nechodí. Uvnit jsme všichni stejní. Ne nadarmo se íká, že u lovka je rozhodující, jaký je uvnit, a ne, jak vypadá jeho tlesná schránka. Chceme-li umožnit plnohodnotné a spravedlivé zalenní postižených do spolenosti, musíme jim to umožnit i v našich myslích a srdcích. Musíme je poznávat takové, jací jsou, s jejich radostmi i starostmi a umt v nich objevovat to, ím mohou obohacovat náš spolený život. Výrazn pomoci mohou projektanti, architekti, úedníci stavebních úad, sociální pracovníci a pracovníci ve zdravotnictví, zkrátka všichni ti, kteí se spolupodílejí na tvorb našeho životního prostedí a spolenosti. Nezastupitelnou roli pitom sehrává škola a pracovníci zabývající se vzdláváním dtí, žák, student i dosplých. 1/3.2 Školská legislativa a integrace PaedDr. Hana Sedláková Pluralitní demokracie vzniklá zmnou politické situace u nás umožnila vytváet píznivé podmínky pro integraci postižených. Základním dokumentem je Listina základních práv a svobod, podle které se základní práva zaruují všem bez rozdílu. Stávající legislativa v eské republice také akceptuje mezinárodní dokument Úmluvu o právech dítte, která íká: Smluvní strany se shodují, že výchova dítte má smovat k rozvoji osobnosti dítte, jeho nadání a jeho rozumových schopností na nejvyšší možnou míru. V roce 1993 eská republika pijala podobn jako ostatní lenské státy OSN Standardní pravidla pro vyrovnávání píležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Následn byl ve stejném roce pijat Národní plán opatení pro snížení negativních dsledk zdravotního postižení, který se snaží více podporovat aktivitu postižených. Souasné právní pedpisy se opírají o program rozvoje vzdlávací soustavy Kvalita a odpovdnost a dokumentu Národní program rozvoje v eské republice Bílá kniha. Ve svých ustanoveních zajišují právo všech dtí na adekvátní formu pravidelného systematického vzdlávání.

4 Právní pedpisy vztahující se k integraci: Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) - 16 se zabývá vzdláváním dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami: 1. stanoví, kdo jsou pro úely tohoto zákona dti, žáci a studenti se speciálními vzdlávacími potebami (zdravotn postižení, zdravotn znevýhodnní, sociáln znevýhodnní a s naízenou ústavní výchovou), 2. uruje, kdo zjišuje jejich speciální vzdlávací poteby, 3. vyjmenovává práva dtí žák a student se speciálními vzdlávacími potebami, 4. zavádí možnost a pravidla pro zízení funkce asistent pedagoga; - 18 umožuje zavedení individuálního vzdlávacího plánu; 19 uruje, kdo stanoví pravidla vzdlávání dtí žák a student se speciálními vzdlávacími potebami.zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon - 3 stanoví pedpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka; - 5 se zabývá odbornou kvalifikací uitele mateské školy; 20 se zabývá kvalifikací asistenta pedagoga.vyhláška. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných - 1 hovoí o podprných opateních pi vzdlávání a stanoví, kdo je považován za žáka s tžkým zdravotním postižením; - 2 se zabývá zásadami a cíli speciálního vzdlávání; - 3 stanoví formy speciálního vzdlávání; - 4 definuje innost škol pi zdravotnických zaízeních; - 5 vyjmenovává typy speciálních škol; - 6 se zabývá individuálním vzdlávacím plánem; - 7 definuje innost asistenta pedagoga a náležitosti žádosti o zízení jeho funkce; - 8 stanoví organizaci speciálního vzdlávání; - 9 uruje zpsob zaazování žák se zdravotním postižením do speciálního vzdlávání; - 10 stanoví poty žák ve tídách; - 11 se zabývá péí o bezpenost a zdraví žák. Dležitou skuteností je, že vyhláška stanoví, že individuální integrace je pouze u dtí se zdravotním postižením, které mají specifické vzdlávací poteby v souladu s ustanovením školského zákona. Vyhláška. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání

5 - 1a) stanoví, že dtem se speciálními vzdlávacími potebami je zabezpeena nezbytná speciáln pedagogická podpora; 2 uruje poet dtí ve tíd, kde jsou zaazeny dti se speciálními vzdlávacími potebami.vyhláška. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních - 1 stanoví, komu jsou služby ureny; - 2 uruje obsah poradenských služeb. 1/3.3 Integrace v mateské škole (dále MŠ) PaedDr. Hana Sedláková Ustanovení výše citovaných právních pedpis se v plném rozsahu vztahují také na MŠ. Co nejdležitjšího z nich pro MŠ vyplývá: - Dtmi se speciálními vzdlávacími potebami (dále SVP) jsou:dti se zdravotním postižením, což je mentální, tlesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady ei, soubžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy uení nebo chování, - dti se zdravotním znevýhodnním, což je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám uení a chování, které vyžadují zohlednní pi vzdlávání, - dti se sociálním znevýhodnním, což je rodinné prostedí s nízkým sociáln kulturním postavením, ohrožení sociáln patologickými jevy, - dti s naízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, nebo dti s postavením azylanta a úastníka ízení o udlení azylu na území eské republiky. - Formy integrace dtí mohou být: - individuální integrace, ímž se rozumí vzdlávání v bžné MŠ, nebo v pípadech hodných zvláštního zetele ve speciální škole pro dti s jiným druhem postižení, - skupinová integrace, ímž se rozumí ve tíd zízené pro dti se SVP v bžné MŠ nebo speciální škole zízené pro dti s jiným druhem postižení (nejastjší jsou to logopedické tídy nebo tídy pro dti se sociálním znevýhodnním, které se zizují zejména pi základních školách), - vzdlávání ve škole samostatn zízené pro dti se zdravotním postižením (tzv. speciální školy), - kombinace výše uvedených forem. Zaazení dítte do nkteré formy (tedy i individuální integraci) provádí editel školy na základ doporuení školského poradenského zaízení a se souhlasem zákonného zástupce dítte, piemž zaazení mže pedcházet diagnostický pobyt v rozsahu 2 až 6 msíc.individuální vzdlávací plán není povinností pi vzdlávání dtí se SVP, ale

6 zpracovává se, pokud to situace vyžaduje, nejastji v pípadech individuální integrace (pokud bez nho nelze zaruit pizpsobení vzdlávání potebám a možnostem dítte).stanovené poty dtí ve tíd MŠ jsou: 1. bžná tída, do které jsou zaazeny dti se zdravotním postižením, má nejmén 12 dtí a napluje se do potu 19 dtí, - tída zízená pro dti se zdravotním postižením má nejmén 6 a nejvíce 14 dtí s pihlédnutím k vku a jejich speciálním vzdlávacím potebám.v pípad poteby a na základ návrhu školského poradenského zaízení lze požádat o dalšího pedagogického pracovníka zízení funkce asistenta pedagoga.ve tíd samostatn zízené pro dti se zdravotním postižením se zabezpeuje speciáln pedagogická pée nejvýše v rozsahu 3 hodiny denn (nap. logopedická, tyflopedická). Pée o dti se SVP se promítla také do dalších dokument souvisejících s kurikulární reformou. Základním z nich je Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání j / (dále RVP PV), který v samostatné kapitole podrobnji rozpracovává vzdlávání tchto dtí. Hlavním zámrem je, aby co nejvíce dtí se SVP mlo šanci vzdlávat se se svými zdravými vrstevníky, být nedílnou souástí života spolenosti. Dti se tak stávají sebevdomjšími, odvážnjšími a postupn nezávislými na druhých. Pro ostatní dti je pínos v tom, že se nauí v pirozených podmínkách pijímat rznorodost lidí jako bžnou souást života. Výzkumy bylo prokázáno, že 7 prvních let života lovka je z hlediska utváení základ jeho osobnosti nejdležitjších. Co se v tomto období do dtí vloží, prokazateln tvoí základ jejich chování v dosplosti. Integrace je pirozeným prostedkem pro pokládání základ tolerance a ohleduplnosti. Co je dležité si uvdomit: - Školská reforma nastavila pravidla vzdlávání v souladu s demokratickými principy a novými vdeckými poznatky. MŠ, která dobe pochopila první dv zásady vzdlávání stanovené školským zákonem (rovného pístupu a zohledování vzdlávacích poteb jednotlivc), do svých dlouhodobých zámr i školního vzdlávacího programu (dále ŠVP) zapracovala vytváení nebo zlepšování podmínek pro integraci dtí se SVP. Nejedná se pouze o zámry a cíle v materiálních podmínkách, které se vztahují zejména k vytváení bezbariérového prostedí, ale také v oblasti personální, což úzce souvisí s dalším vzdláváním uitelek ve speciáln pedagogické problematice. - Z hlediska vzdlávacího obsahu ŠVP jsou rámcové cíle i výstupy kompetence pro dti se SVP i ostatní dti spolené. Pi tvorb integrovaných blok se mže MŠ rozhodnout, zda problematiku speciálních poteb (cíle, innosti, postupy) zapracuje do spolených blok, nebo vypracuje samostatné, doplující programy (nap. pro logopedickou péi). - Tídní vzdlávací program se musí ve svém obsahu (cílech i innostech) pizpsobovat situaci, že ve tíd je dít s SVP a ml by odpovídat jeho potebám i možnostem. Pokud je dít vzdláváno pevážn izolovan od ostatních dtí, nedochází k žádoucí sociální integraci, dít se nestává a necítí rovnoprávnou souástí komunity tídy. - Pi integraci se neobejdeme bez systematické spolupráce s odborníky, zejména školských poradenských zaízení (speciáln pedagogických center a pedagogickopsychologických poraden, dále také SPC a PPP).

7 Je tedy jednoznané, že k integraci dtí se SVP musíme pistupovat s mimoádnou zodpovdností. Aby byla úspšná, je teba, aby jí pedcházelo vytvoení celé ady podmínek, bez jejichž naplnní by bylo nejen zbytené, ale i nezodpovdné dít do bžné MŠ pijmout. 1/3.4 Podmínky pro integraci PaedDr. Hana Sedláková Kdy jsou zajištny podmínky pro vzdlávání dtí s konkrétním druhem postižení, zdravotním nebo sociálním znevýhodnním, podrobn stanoví RVP PV v kapitole Vzdlávání dtí se speciálními vzdlávacími potebami. Není proto nutné je nyní opisovat, vhodnjší je ujasnit si širší souvislosti. Materiální podmínky Postiženému dítti musí být budova školy i tída dostupná bez nadmrné nutnosti pomoci okolím.vybavení tídy musí obsahovat pomcky a materiály odpovídající jeho speciálním potebám (druhu postižení) a umožovat stimulaci v rozvoji jeho osobnosti. - Sociáln personální podmínkydležitým faktorem je pipravenost uitele. Vedení školy by pi rozhodování o integraci mlo vycházet i ze skutenosti, zda konkrétní uitel se zaazením postiženého dítte do své tídy souhlasí. Zda je pesvden, že tuto náronou pedagogickou situaci zvládne. Jeho ochota a vstícnost je velmi dležitá, ale sama o sob bez základních znalostí píslušné oblasti speciální pedagogiky nestaí. Uitelka nemusí být speciální pedagog, ale mla by si být vdoma nutnosti vzdlávat se v problematice daného postižení. Jsou známy pípady, kdy dobrá snaha uitelky, ale neodhadnutí závažnosti postižení a neznalost pístup, vedla: - k nezvládnutí situace a peazení dítte zpt do speciální školy, což vtšinou provázejí negativní dsledky pro dít (pocit selhání, neúspchu apod.), - k situaci, že uitelka zacházela s díttem soucitn, z dvodu ochrany ho svým pístupem oddlovala od dtí, a tím docházelo k jeho izolovanosti a potebná sociální integrace byla minimální, - k extrémní péi uitelky o zdravotn postižené dít, kdy jí na ostatní dti ve tíd zbývalo minimum asu, což je nepípustné. - Naprosto klíovou podmínkou je pijetí postiženého dítte kolektivem ostatních. Ten musí být na píchod dítte, zejména s tžším postižením (neslyšící, nevidomé, tlesn postižené apod.) pipraven a uitelka musí jakékoliv negativní projevy vi nmu s dtmi citliv a okamžit projednávat. Pesto, že je integrace postiženého dítte, jak je zmínno v úvodu, pro ostatní dti pirozeným prostedkem k vyváení pozitivních postoj k odlišnostem mezi lidmi,

8 mže vést již v pedškolním vku také k projevm netolerance, dokonce i vzniku šikany. Formální Pro integraci jsou pesn stanoveny náležitosti, které škola musí naplnit. Souvisí zejména s dokumentací, která je potebná pro její realizaci. S integrací dítte nebo skupiny dti škole také vzniká nárok na další finanní prostedky (související s jinou výší normativu na dít, pípadn se zízením funkce asistenta pedagoga). Zaazení tchto dtí do bžné MŠ s sebou nese také snížení pot dtí ve tídách. V dsledku rostoucího zájmu o pedškolní vzdlávání se tak mže znesnadnit pijetí všech pihlášených dtí. Proto je vždy nejen diplomatické, ale také nutné projednání a získání souhlasu od zizovatele i píslušného odboru školství krajského úadu. Podrobnji se tmito náležitostmi zabýváme v následující ásti. 1/3.5 Postup pi realizaci integrace PaedDr. Hana Sedláková Pokud se po zvážení, nakolik naplujeme materiální a sociáln-personální podmínky, rozhodneme integrovat dít nebo dti se SVP, je teba: - Organizan zabezpeit tídu s nižším potem dtí umožujícím individuální integraci nebo zídit tídu pro dti se zdravotním postižením (skupinová integrace), k emuž je teba: - Mít projednání a souhlas píslušného odboru školství krajského úadu. To zakládá nárok na získání finanních prostedk ze státního rozpotu na pokrytí zvýšených náklad. Musíme si uvdomit, že stávající zpsob financování je založen, zjednodušen eeno, na potu dtí ve tíd. Proto je velmi obtížné snížit jejich poet v souladu s požadavky platných vyhlášek a integrovat postižené dít, aniž bychom mli jistotu, že náklady s tím spojené máme finann zajištny. Nižší poty dtí s sebou totiž vždy nesou snížení limitu pracovník, a tím i délky jejich pedagogického úvazku. Mže se tak výrazn komplikovat provoz školy i zajištní bezpenosti dtí pi vzdlávání. Je samozejm možné získat finanní prostedky i z jiných zdroj (od zizovatele, od obanských sdružení nebo od sponzor). Z praxe však víme, že to bývá velmi obtížné a ne vždy spolehlivé z hlediska dlouhodobosti procesu integrace. - Poty dtí ve tídách i vybavení jejich prostor upravit tak, jak požadují platné vyhlášky a další školské dokumenty (popsáno již výše).rozhodnout o pijetí dítte (vhodné je ped pijetím využít možnosti diagnostického pobytu). K pijetí a následnému vykázání dítte jako integrovaného je teba mít následující dokumenty:

9 1. Neopomenutelným základním dokumentem je vyšetení a doporuení školského poradenského zaízení (píklad. 1). Velký draz je kladen na slovo školským. Stále astji se objevují nejrznjší návrhy a vyšetení od privátních odborník. Vzhledem k tomu, že integrace s sebou nese zvýšené erpání finanních prostedk ze státního rozpotu, stát si stanovil, že pro tyto úely jsou kompetentní pouze poradenská zaízení, která jsou ádn zapsána v rejstíku škol a školských zaízení. Neznamená to, že by rodie nemli možnost absolvovat vyšetení u jiného odborníka. Výsledky vyšetení ale musí posoudit a na jejich základ, pípadn po dovyšetení, dát písemné doporuení mže jen nkteré ze školských poradenských zaízení.žádost zákonného zástupce (píklad. 2) nebo jeho souhlas se zaazením dítte do nkteré formy speciálního vzdlávání (integrace). 2. Rozhodnutí o pijetí dítte, které má stanovené náležitosti a je v souladu se školským zákonem vydáno ve správním ízení (píklad. 3), 3. Vytvoený individuální vzdlávací plán (píklad. 4), pokud ho školské poradenské pracovišt navrhne. Podrobnji je tato problematika ešena v další ásti. - Nástupem dítte do MŠ nastává velmi zodpovdná, ale smysluplná práce, o níž již bylo mnohé eeno v pedchozích kapitolách. Je nutné si uvdomit, že pedpokladem pro dosahování žádoucích pozitivních výsledk je aktivita v sebevzdlávání uitelek a dkladné promýšlení postup pi plánování a píprav vzdlávacích píležitostí pro dti. Je nezbytn nutné si uvdomit, že pedagogické psobení musí být po odborné stránce profesionální, ponvadž tyto dti mají asto odlišné zkušenosti, jiné pedpoklady, jsou v obtížnjší situaci z hlediska samostatnosti a schopnosti pizpsobit se. Mnohdy jsou jejich projevy výrazn odlišné od bžné normy chování dítte pedškolního vku. Nezbytn nutná je proto také citlivá a otevená spolupráce s rodinou dítte a systematická spolupráce s odborníky poradenských pracoviš. 1/3.6 Individuální vzdlávací plán PaedDr. Hana Sedláková Právní problematiku související s individuálním vzdlávacím programem (dále IVP) eší 18 a 19 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), které urují, že vzdlávání podle IVP editel mže povolit na základ žádosti zákonného zástupce a doporuení školského poradenského zaízení a podrobnosti jsou stanoveny provádcím pedpisem vyhláškou. 6 vyhlášky. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných, z jehož obsahu vyplývá: - IVP nemusí být vypracován vždy, ale stanoví se v pípad poteby. Pokud ho však navrhne nkteré školské poradenské zízení ve svém doporuení, ml by být

10 vytvoen.vypracovává se ve spolupráci se školským poradenským zaízením a zákonným zástupcem dítte, zpravidla nejpozdji do 1 msíce po nástupu dítte do MŠ. Bhem školního roku mže být doplován a upravován.za jeho zpracování zodpovídá editel, který má povinnost seznámit s ním zákonného zástupce dítte. Seznámení potvrdí zákonný zástupce svým podpisem.školské poradenské pracovišt sleduje a 2x ron vyhodnocuje realizaci IVP a MŠ zajišuje poradenskou pomoc. V pípad problém informuje editele. - IVP je souástí dokumentace dítte a obsahuje (píklad. 4) - údaje o obsahu, rozsahu, zpsobu individuální speciáln pedagogické pée, vetn zdvodnní, - údaje o cíli vzdlávání, o volb pedagogických postup, o zpsobu hodnocení a konkrétní asové a obsahové rozvržení vzdlávání, - vyjádení poteby dalšího pedagogického pracovníka nebo osoby vetn jejího rozsahu, - seznam potebných speciálních, kompenzaních, rehabilitaních pomcek a materiál, - jmenovité urení pedagogického pracovníka školského poradenského zaízení, se kterým bude škola spolupracovat, - návrh pípadného snížení potu dtí ve tíd, - pedpokládanou potebu navýšení finanních prostedk, - závry odborných vyšetení. V MŠ se vypracovávají IVP nejastji v pípad individuální integrace. Jeho hlavním smyslem a obsahem je naplánovat kroky vedoucí ke kompenzaci, náprav, zmírnní vlivu postižení a maximálnímu rozvoji osobnosti dítte. Má význam a pínos zejména v tom, že: - umožuje dítti postupovat pi vzdlávání podle jeho schopností, individuálním tempem, bez stresujícího porovnávání se s ostatními dtmi, - umožuje uiteli pracovat s díttem na úrovni, které ono konkrétn dosahuje, - do pípravy se zapojují i rodie, kteí se tak stávají spoluodpovdnými za pokroky dítte. IVP není slohové cviení, ale jasný, struný a konkrétní dokument. Na základ pesn stanovené pedagogické diagnózy by ml vycházet z obsahu vzdlávání (integrovaných blok) platného ŠVP. Ml by být také v souladu s tídním vzdlávacím programem tídy, do které bylo dít integrováno. Tídní plány by mly vždy obsahovat konkrétní vzdlávací cíle a innosti pro integrované dít. Vzdlávací nabídku IVP je teba upravit tak, aby odpovídala jeho individuálním možnostem a schopnostem a volené innosti byly pro dít vhodné a zvládnutelné. Zde se mnohé školy dopouštjí chyby tím, že za pedagogickou diagnózu považují opsání závru z odborného vyšetení. Dobrou pedagogickou diagnózou je však jasn definovaný stav, jak dít zvládá poznatky, dovednosti, jaké úrovn dosahuje v rozvoji kompetencí apod., aby IVP mohl na jeho aktuální stav navazovat a smyslupln a cílen je rozvíjet. Nesmíme také zapomínat, že nedílnou souástí je pravidelné vyhodnocování pokrok dítte

11 a úinnosti pedagogických postup uitelek. Závrem je urit dobré pojmenovat si nejastjší nedostatky pi tvorb IVP, abychom se jich vyvarovali: - povrchní vnímání a pochopení závr odborných vyšetení, které asto souvisí s malou odbornou znalostí problematiky, - formální stanovení vzdlávacích cíl bez vazby na konkrétní poteby dítte, které vyplývají z výsledk odborných vyšetení, - chybí promyšlené zvyšování nárok na dít s ohledem na jeho pedpoklady, - pílišná obecnost IVP, který sice formáln spluje všechny požadavky, ale nedává jasný obraz o tom, do kterých oblastí bude vzdlávání cílen zameno a jak bude realizováno, - nevyváženost jeho zamení, kdy se zabývá pouze nkterými problémy, a již z hlediska výsledk odborných vyšetení, nebo nap. materiálního zajištní, jiné významné opomíjí. 1/3.7 Podpora odborných pracoviš pi integraci PaedDr. Hana Sedláková Z pedcházejících ástí je zejmé, že významnou a nezastupitelnou roli pi integraci a vzdlávání dtí se SVP mají školská poradenská zaízení. Systematická spolupráce s nkterým ze školských poradenských pracoviš je pro úspšnost nezbytn nutná. S nimi MŠ konzultuje a radí se pi problémech souvisejících s konkrétní prací s díttem. Má také možnost na základ souhlasu zákonných zástupc (píklad. 5) požádat o provedení dalšího odborného vyšetení, které mže pomoci zkvalitnit pístupy pi vzdlávání integrovaného dítte. Pro je nutné obracet se práv na školské poradenské zaízení, bylo vysvtleno v ásti zabývající se postupem MŠ pi integraci. Ve vyhlášce. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních, pak najdeme dležité informace týkající se - komu jsou služby poskytovány dtem, jejich zákonným zástupcm, školám, - podmínek, za kterých se služby poskytují na základ jejich žádosti nebo písemného souhlasu (píloha. 5), - obsahu služeb pro naše úely jsou dležité zejména zajištní speciáln pedagogické pée a diagnostiky pro postižené integrované dti, pomoc pi ešení problém souvisejících s jejich vzdláváním jak rodim, tak i pedagogickým pracovníkm, - spoluúasti na tvorb IVP. Pílohy vyhlášky obsahují podrobný popis všech standardních inností školských poradenských zaízení. MŠ pi své innosti využívají služby dvou z nich pedagogickopsychologických poraden a speciáln pedagogických center.

12 - Pedagogicko-psychologické poradny poskytují MŠ poradenství zejména pi zjištní problém souvisejících s pipraveností dtí na základní vzdlávání. - Speciáln pedagogická centra jsou odbornými poradenskými centry zamenými na poradenství v pípad vzdlávání zdravotn postižených dtí a také jejich integrace do bžných škol. Zizovány jsou podle druhu postižení a v souasnosti mají MŠ možnost využít odborných služeb poskytovaných: - speciáln pedagogickým centrem pro dti s vadami ei, - speciáln pedagogickým centrem pro dti se zrakovým postižením, - speciáln pedagogickým centrem pro dti se sluchovým postižením, - speciáln pedagogickým centrem pro dti s mentálním postižením, - speciáln pedagogickým centrem pro dti s tlesným postižením, - speciáln pedagogickým centrem pro dti s poruchami autistického spektra. Centra vznikají zpravidla pi školách zízených pro dti s konkrétním druhem postižení. To je velmi dobrým vodítkem, kam se mže MŠ obrátit v pípad rozhodování se o integraci. Práv v centru MŠ získá nejvíce potebných informací. Pokud dít integruje, pak práv s centrem podle druhu postižení bude nejvíce spolupracovat. Co je dležité si uvdomit: - Spolupráce MŠ s tmito zaízeními by mla být systematická, ne pouze nárazová v pípad krizových situací.pokud se MŠ obrací na poradenské pracovišt, mla by svj dotaz, požadavek formulovat konkrétn. Nestaí pouze máme s tímto díttem problémy, vyšetete ho. Zaízení potom obvykle vypracuje na základ vyšetení zprávu, obsahující jen diagnózu. MŠ pak asto kritizují, že se ze zprávy nedozví, jak s díttem pracovat. Dležité je proto jasn formulovat svoje oekávání. Nejlepší je popsat, jak se dít chová, projevuje, reaguje v MŠ konkrétn popsaným zpsobem a MŠ by potebovala vdt, co mže být píinou, a hlavn, jakým zpsobem postupovat pi vzdlávání dítte, jaké metody a formy používat.mnohdy MŠ poukazují na to, že pece nemohou bez souhlasu rodi žádat o vyšetení dítte, nebo že výsledky vyšetení od rodi nezískají. To je pochopitelné, jedná se o citlivé informace a o jejich použití mají právo rozhodovat pouze rodie. Nic však MŠ nebrání konzultovat s poradenským pracovištm tím zpsobem, že v obecné rovin požádá o radu, jak postupovat, když je ve tíd dít, které se projevuje zpsobem, který podrobn popíše. Pak by mla škola získat konkrétní odpov. I tak lze získat metodickou pomoc, která pispje ke zkvalitnní vzdlávací práce ve prospch dtí. 1/3.8 Spolupráce rodiny a MŠ PaedDr. Hana Sedláková Spolupráce rodiny a MŠ pi vzdlávání dtí je jednou ze základních podmínek úspšnosti. RVP PV jí proto vnuje velkou pozornost. Klade draz na spolupodílení se rodi na

13 tvorb programu a dokument MŠ i jejím život. Vymezuje, že pedškolní vzdlávání dopluje rodinnou výchovu, tedy to, eho se dítti z nejrznjších dvod v rodin nedostává. MŠ by proto mla promýšlet a zavádt nové formy spolupráce, které tyto požadavky umožní naplnit. Rodie dtí se SVP, zejména se zdravotním postižením, tvoí skupinu, která navíc vyžaduje velmi citlivý a empatický pístup od pedagog. Tyto rodiny se obvykle musejí vyrovnávat s velmi obtížnými situacemi, které si pedagogové musí uvdomovat, respektovat je a pochopit. Problémy, které život rodiny s postiženým díttem ovlivují, jsou zejména: Osobní Narození postiženého dítte zásadním zpsobem zasáhne život všech len rodiny. Odborníci uvádjí, že mnohdy, zejména v prvních letech, více odborné podpory potebují rodie než postižené dít. Je pro n nesmírn obtížné vyrovnat se se skuteností, že se stalo to, o em byli pesvdeni, že se jich netýká. Jejich dít není dokonalé. Nastupují u nich pochybnosti, pocity viny, mnohdy sebeobviování, nebo hledání viníka. asto dlouhodob petrvává postoj, který se dá vyjádit slovy pro zrovna nám. Všechny tyto okolnosti narušují soužití v rodin. Nkteré rodiny se spojí k ešení problém a její lenové se vzájemn dlí o povinnosti a spolupodílí se na péi o dít. astjším jevem však zatím je, že se rodina rozpadne a na vše zstává obvykle sama matka. Spoleenské Dsledky vtší zátže se projevují také ve vztahu ke komunit, ve které rodina žije. Stává se, že okolí neví, jak s rodinou a díttem komunikovat, jak se k nim chovat. Zaínají se jim proto vyhýbat. Rodina se tak mže dostat tém do izolace a velmi trpt nedostatkem kontakt s ostatními. Pispívá k tomu také skutenost, že na rozdíl od bžných rodin, kde se dít velmi rychle osamostatuje, jejich dít obvykle vyžaduje pomoc a péi mnohem déle. Nkdy i po celý život. Matky velmi asto opouštjí zamstnání a soustedí se na poskytování nutné pée. Pestože se situace v zajištní sociální pomoci zlepšuje, píležitostí pro spoleenský život proto mají mnohem mén. Finanní Rodiny se asto dostávají do obtížné finanní situace. Je to obvykle dsledkem rozpadu rodiny nebo nutnosti opustit zamstnání a peovat o dít. asto situaci ovlivuje také poteba zajistit dítti finann nároné pomcky, lébu nebo léky. I pes zvyšující se vstícnost sociální politiky to mnohdy znamená velkou zátž pro rodinný rozpoet. Pedagogové by mli mít tyto problémy na pamti, když rodie picházejí mnohdy i s nereálnými požadavky, názory nebo neobjektivním pohledem na možnosti a schopnosti svých dtí. Dležité je mít pochopení pro nkdy až pecitlivlost a neodsuzovat postoje, hraniící až s pocitem nepochopení a ublíženosti. Mli by citliv a s trplivostí psobit ve smru sjednocení pohled a dohody na postupu rozvoje dítte. Rodie by mli být pesvdeni, že MŠ jde skuten o prospch jejich dítte. Jen tak mže získat jejich plnou dvru, kterou provází také otevenost a ochota sdlovat i dvrnjší

14 informace, které mohou výrazn pomoci v pochopení problém dítte a hledání optimálnho pístupu k nmu. 1/3.9 Asistent pedagoga PaedDr. Hana Sedláková Reforma školství ve svých právních dokumentech v souvislosti s podporou integrace dtí se SPV a na základ zkušeností s jejich vzdláváním nastavila pesnji a optimálnji možnosti pro vytvoení žádoucího prostedí pro jejich rozvoj a úspšnost integrace. Umožnila pi zajištní vzdlávání psobení další osoby krom uitelky. Byla zavedena funkce asistenta pedagoga. Péi o postižené dti nezajišuje pouze školství, ale výrazn se na ní podílí také rezort práce a sociálních vcí. Ten má pro rodinu zavedenu možnost v pípad poteby využít osobního asistenta. V praxi se pak setkáváme se zamováním tchto funkcí. Mnohdy rodie na základ nepesných informací picházejí do školy s požadavkem na osobního asistenta pro svoje dít. Pedagog by ml být schopen fundovan odpovdt, proto je nutné si ob funkce ujasnit: Osobní asistent je v užším slova smyslu zamstnanec poskytovatele sociálních služeb, který je registrován na službu osobní asistence podle zákona o sociálních službách. V širším slova smyslu je to osoba, která poskytuje dobrovoln nebo za dohodnutou finanní odmnu péi klientovi v jeho pirozeném prostedí. Rodie se proto musí obrátit na píslušný odbor sociální pée v míst jejich bydlišt. Funkci asistenta pedagoga eší pedpisy platné v rámci resortu ministerstva práce a sociálních vcí. Jsou to: - Zákon. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v 39 definuje, že osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez asového omezení, v pirozeném sociálním prostedí osob a pi innostech, které osoba potebuje. Dále tyto služby definuje. Pro naše úely jsou dležité zejména tyto: - pomoc pi zvládání bžných úkon pée o vlastní osobu, - pomoc pi osobní hygien, - pomoc pi zajištní stravy, - výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, - zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím.vyhláška MPSV. 505/2006 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o sociálních službách, která v 5 podrobnji stanoví, co patí do základních služeb poskytovaných osobním asistentem. Vybíráme ty, které mají vztah k integraci dtí: - pomoc a podpora pi podávání jídla a pití, - pomoc pi oblékání a svlékání, vetn speciálních pomcek,

15 - pomoc pi prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitním i vnjším prostoru, - pomoc pi úkonech osobní hygieny a použití WC, - pomoc a podpora rodin v péi o dít, - pomoc s nácvikem a upevováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, - doprovázení do školy, školského zaízení, k lékai, na zájmové a volnoasové aktivity. - Funkci asistenta pedagoga eší pedpisy platné v resortu školství. Jsou to: - Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání. V 16 odst. 9 stanoví, že editel mateské školy, základní školy mže se souhlasem odboru školství krajského úadu ve tíd, ve které se vzdlává dít se speciálními vzdlávacími potebami, zídit funkci asistenta pedagoga. V pípad dtí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnním je nezbytn vyjádení školského poradenského pracovišt. - Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zmn nkterých zákon. V 2 stanoví, že asistent pedagoga je pedagogický pracovník, který vykonává pímou pedagogickou innost a v 20 vymezuje požadavky na jeho odbornou kvalifikaci. - Vyhláška. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných. - 7 odst. 1 stanoví podrobnosti o innosti asistenta pedagoga. Jsou to pomoc pi pizpsobování se prostedí školy, pomoc uiteli pi vzdlávání, pi komunikaci dítte s ostatními dtmi i spolupráci s rodii a komunitou, ze které dít pochází. - Stejný 7 v odst. 2 vymezuje náležitosti žádosti o souhlas se zízením této funkce. Souhlas vydává odbor školství píslušného krajského úadu a ten si obvykle vytváí podrobnjší vnitní pedpis. Ten obvykle eší také zpsob financování. Pro pehlednost uvádíme píklady. 6 a 7, kterými je podrobn ešena problematika zízení této funkce samostatn pro zdravotn postižené a znevýhodnné dít a pro dti ze sociáln znevýhodnného prostedí. - 8 odst. 6 umožuje, že ve tídách urených pro dti s tžkým zdravotním postižením mohou zabezpeovat výchovn vzdlávací innost soubžn 3 pedagogití pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga. - Naízení vlády. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu pímé vyuovací, pímé výchovné, pímé speciáln pedagogické a pímé pedagogicko-psychologické innosti pedagogických pracovník. V píloze. 1 stanoví týdenní rozsah hodin pímé pedagogické innosti asistenta pedagoga. Je to v rozsahu hodin. 1/3.10 Píloha s píklady PaedDr. Hana Sedláková

16 Píklad. 1 DOPORUENÍ K INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÉ INTEGRACI / K ZAAZENÍ DO ŠKOLY SAMOSTATN ZÍZENÉ PRO DTI, ŽÁKY, STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ponechte konkrétní typ doporuené formy) Speciáln pedagogické centrum Píloha ke zpráv z vyšetení MATESKÁ / ZÁKLADNÍ / STEDNÍ / VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Roník / školní rok (v dob vyšetení): (ponechte pouze druh školy, pro kterou je doporuení ureno) Jméno a píjmení dítte/žáka: Narozen: Bydlišt: Typy zdravotního postižení dítte, žáka, studenta se speciálními vzdlávacími potebami jsou specifikovány v 16 odst. 2 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školského zákona) Typ zdravotního postižení: (ponechte jediné oznaení) Mentální (lehké, stedn tžké, tžké, hluboké) doplte doporuený vzdlávací program Tlesné Zrakové Sluchové Vady ei Soubžné postižení více vadami (napište jakými) Autismus Vývojové poruchy uení Vývojové poruchy chování Doporuujeme (dle vyhlášky o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných. 73/2005 Sb.): - individuální integraci (dle 3 odst. 1 písmeno a) - skupinovou integraci (dle 3 odst. 2 písmeno b) - zaazení ve škole samostatn zízené pro žáky se zdravotním postižením ( 3 odst.1, písmeno d) - kombinaci výše uvedených forem jakou ( 3 odst. 1, písmeno d) Ponechte jedinou formu integrace poteba asistenta pedagoga: (specifikujte jeho innost a poet hodin) NE ANO - jiná doporuení: viz zpráva z vyšetení

17 Úinnost doporuení pro poteby statistického výkaznictví od do: KONZULTANT NA SPC: Doporuení vypracoval: editel: Datum: UPOZORN NÍ! ped uplynutím doby platnosti doporuení (2 3 msíce) škola požádá o kontrolní vyšetení (vyplnní školního dotazníku a souhlas rodi) Píklad. 2 ŽÁDOST O POVOLENÍ VZDLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDLÁVACÍHO PLÁNU 1. Zákonný zástupce dítte Jméno a píjmení: Datum narození:.. Místo trvalého pobytu: 2. editelka školy Jméno a píjmení: Název školy: Sídlo školy:.. Žádám o povolení vzdlávání podle individuálního vzdlávacího plánu pro... Pílohou k žádosti je doporuení pedagogicko-psychologické poradny k integraci dítte se zdravotním postižením ze dne.., íslo spisu v PPP. V.dne.. podpis zákonného zástupce dítte

18 Píklad. 3 Do vlastních rukou Hlavika píslušné školy V.dne.. Vážený pan... ROZHODNUTÍ editel/ka mateské školy, jejíž innost vykonává Mateská škola,, rozhodla podle ustanovení 18, 165 odst. 2 písm. a) a 183 odst. 1 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ustanovení 6 vyhlášky. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných, a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb., správní ád, takto: Dítti, nar., bytem, se na období školního roku 2005/2006 povoluje vzdlávání v základní škole, jejíž innost vykonává Mateská škola, podle individuálního vzdlávacího plánu. Od vodnní: Dít, nar bytem,, podalo prostednictvím svého zákonného zástupce, bytem, podle ustanovení 18 školského zákona dne žádost o povolení vzdlávání podle individuálního vzdlávacího plánu. Dít je jako dít se zdravotním postižením vzdláváno podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky. 73/2005 Sb. formou individuální integrace v bžné tíd výše uvedené mateské školy. Vzdlávání bylo doporueno pedagogicko-psychologickou poradnou dne. Individuální vzdlávací plán zpracuje editel základní školy ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou a zákonnými zástupci žáka. Pouení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lht 15 dn od jeho doruení. Odvolání se podává u editele/editelky mateské školy, jejíž innosti vykonává Mateská škola,, a rozhoduje o nm Krajský úad. editelka mateské školy. Úastník ízení:..(jméno a píjmení)

19 Píklad. 4

20 HLAVIKA PÍSLUŠNÉ ŠKOLY INDIVIDUÁLNÍ VZD LÁVACÍ PLÁN šk.rok. Jméno a píjmení dítte: Mateská škola, Tída: Datum narození: Poslední vyšetení a pedagogicko psychologická diagnostika ze dne: Pedagogická diagnóza: Cíl vzdlávání: Uební dokumenty: - nap. Školní vzdlávací program MŠ...j., s názvem Vzdlávací oblasti: - viz OPR (nutno doložit) Poet žák ve tíd: Snížení potu žák ve tíd: ano x ne; doporuený poet žák ve tíd: Pom cky, vybavení: Pedpokládaná poteba navýšení finanních prostedk : Speciáln pedagogická a psychologická pée: - podklad osobního vzdlávacího plánu viz zpráva ze dne. - psychologická a speciáln pedagogická diagnostika dítte dle požadavk rodiny i školy - metodicko poradenská intervence ve vzdlávání dívky/chlapce na podklad požadavk školy i rodiny - terapie - individuální konzultace k problematice vzdlávání dítte pro rodie dítte a školu dle poteby a požadavk Pedagogický asistent: ano x ne; rozsah pée: Osobní asistent: ano x ne; rozsah pée: Poet hodin plné individuální výuky: a) v rámci školy hodin/týden b) v rámci SPC hodin/týden Dohoda o spolupráci s rodii: Pracovník SPC spolupracující se ZŠ: Kontrolní vyšetení SPC: Podpisy: editel MŠ:. Uitel:. Rodie:..

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení

Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení Vzory tiskopis pihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodie nebo školy je mohou nalézt na webové stránce MŠMT (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více