1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková"

Transkript

1 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí s pojmem socializace. Nejastji a nejbžnji se s pojmem integrace setkáváme ve spojení integrace postižených. Úžeji se vztahuje na plné splynutí postiženého se spoleností, zalenní se do ní. Znamená to jeho samostatnost a nezávislost bez poteby zvláštních ohled a pístup prostedí, ve kterém žije. Integrace znamená, že se takový lovk se svým postižením vyrovnal, dokázal kompenzovat jeho dsledky a je po celý svj život schopen být rovnoprávným partnerem ve všech bžných oblastech spoleenského života, profesní pípravy i pracovního uplatnní. Úspšnost takto pojímané integrace lze pedpokládat pedevším u opoždných a zanedbaných dtí, u lehích forem postižení nebo u nkterých chronických onemocnní. Integrace a vzdlávání V oblasti školství se pojem integrace vztahuje na vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami (s postižením) spolen s tzv. zdravou populací. Hovoí se o integrovaném vzdlávání. To v sob zahrnuje pístupy a zpsoby zapojení tchto dtí, žák a student do hlavních proud vzdlávání a do bžných škol. Cílem je poskytnout jim spolenou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a pitom respektovat jejich specifické poteby. V této souvislosti je dležité si vyjasnit také pojmy postižený lovk a zdraví. - Postižený znamená, že jedinec trpí nkterým druhem trvalého tlesného, duševního, smyslového nebo eového poškození, které mu bez speciální pomoci více mén znemožuje splovat požadavky bžného vzdlávacího procesu a provozu školy. - Zdraví je stav dokonalé tlesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném psobení organismu a prostedí. Integrace a inkluze V pístupech jak realizovat proces zalenní (podpoit proces socializace) postižených se zatím hledají neúinnjší zpsoby. - U nás byla a stále pevažuje postup pi integraci tak, že postižené dít nejprve navštvuje speciální školu, a zdá-li se rodin i píslušným odborníkm, že by mohlo zvládnout bžnou školu, je do ní peazeno. Stále se ješt objevuje, že škola není dostaten na píchod takového dítte pipravena. Není to problém pouze materiálního zajištní, ale úspch závisí zejména na vstícnosti kolektivu dtí,

2 houževnatosti integrovaného dítte, nasazení a trplivosti rodiny, konkrétních uitel i vedení školy. astji, než je žádoucí, však souhrn nepíznivých okolností vede k tomu, že se dít vrací do speciální školy. Dsledkem bývá trauma dítte z toho, že neusplo v bžných podmínkách, že nezvládlo bžné nároky. Následky se jen velmi obtížn smazávají a asto vedou k jeho celoživotnímu handicapu. - Stále astji se k nám dostávají informace o zahraniních systémech, které jsou založeny na inkluzi. Hovoí se o tzv. inkluzivních školách, což jsou, voln peloženo, školy pro všechny bez rozdílu. Pro zdravotn postižené dti tento pístup znamená, že každé z nich (až na výjimky, kdy tomu brání velmi tžké postižení) jsou prioritn zaazeny do bžné školy bez ohledu na typ postižení. Není pitom rozhodující, zda dít zvládne vzdlávání v plném rozsahu, ale to, zda pi jeho zaazení pevažují pozitiva (nap. sociální a emoní zisk pro dít i ostatní dti ve tíd) nad pípadnými nedostatky a problémy. Inkluze tedy není uritá výhoda pro snaživjší, schopnjší dít, ale jeho automatické právo, které se nevyužije pouze tehdy, kdy speciální vzdlávání pedstavuje ješt lepší variantu a vtší pínos (resp. když by inkluzivní vzdlávání mohlo dít poškodit). Napomáhá tomu pístup tchto zemí pi zajištní optimálního prostedí. Jsou to bezbariérové budovy, kvalitní kompenzaní i další pomcky, vstícný postoj veejnosti, individualizace pístup, pomoc asistent uiteli, nižší poty žák ve tídách i kvalitní odborný podprný a poradenský servis. Teprve v pípad, když se prokáže, že dít objektivn bžnou školní docházkou trpí, nastupuje další ešení. Spoleenská dimenze integrace Splynutí jedince se spoleností se nám zdá jako naprosto jednoduchá, samozejmá záležitost. Pi bližším zamyšlení a pohledu do minulosti si však musíme uvdomit, že se názory na zpsob soužití s postiženými mnily a vyvíjely, a že dosud ne všichni je pijímají jako rovnoprávné leny souasné spolenosti. Postoj k minoritním skupinám, mezi které postižení patí, je do urité míry formován hodnotami, které daná spolenost uznává. Neblahým ddictvím naší minulosti je skutenost, že lidé s postižením žili v podstat na okraji spoleenského života a náš vztah k nim byl rozpaitý. asto jsme tak znemožovali bžnou vzájemnou sociální komunikaci a u postižených se tím vytváel pocit neúspchu, trpkosti a nedvry. Tvoily se tak bariéry, které petrvávají v rzném rozsahu i dodnes. Bariéry v našem okolí jsou dvojí. - Fyzickými bariérami jsou konkrétní omezení v prostedí, ve kterém žijeme, ve kterém se každý den pohybujeme. Komplikují nebo zcela znemožují pohyb osob s postižením v daném prostedí. Ten, kdo patí mezi zdravé, si neuvdomuje, že prostedí mst, doprava, budovy apod. byly tvoeny pro n, bez ohledu na tuto skupinu lidí. I pes snahu posledních let o nápravu petrvávají výrazná omezení v jejich samostatnosti. - Psychické bariéry jsou jak ve zdravých lidech, tak v samotných postižených. Zdravý lovk se mnohdy postiženému vyhýbá. Dvody mohou být rzné. Jsou lidé, kteí nevdí, jak s postiženou osobou komunikovat, jak jí pomoci. Nkteí mají jakýsi zvláštní pocit viny, že oni jsou zdraví a ten druhý je více i mén bezmocný. Zdraví lidé asto nevdí, jaké zdravotní komplikace postižení pináší a zda je osoba pohybující se nap. na vozíku schopna komunikace. Problematické je v poslední dob také (bezpochyby vedeno dobrým úmyslem) velké zdrazování specifik postižení. Tyto pojmy známe jako speciální poteby, specifické

3 poteby nebo zvláštní poteby. Vzbuzuje se tím pocit, že tito lidé mají njaké jiné, mimoádné poteby než ostatní. Ale oni mají pece stejné základní poteby jako ostatní lidé, tak jak jsou popisovány rznými teoriemi (nap. Maslowovou). Ocitli se však v situaci, kdy pro svoje postižení nemohou nkterou z tchto obecn lidských poteb uspokojovat obvyklým zpsobem. Brání jim v tom tlesná nebo smyslová vada, chronické onemocnní, snížená mentální úrove nebo psychické onemocnní. Dležité je si uvdomit, že osoba s postižením se cítí být vyazena ze spolenosti do té míry, jak se k ní chová její okolí. Pítomnost fyzických, materiálních bariér pitom situaci jenom zhoršuje. Jak tuto situaci ešit? Více i mén mže svým pístupem pomoci každý. Teba tím, že si uvdomí, že již zítra mže být i jeho život zcela jiný. Staí jedna nehoda a každý mže zstat upoután na vozík, mže pijít o zrak nebo sluch. Naprosto bžný by ml být proto postoj, že osoba s postižením se od zdravé liší jen na první pohled pouze nevidí, neslyší i nechodí. Uvnit jsme všichni stejní. Ne nadarmo se íká, že u lovka je rozhodující, jaký je uvnit, a ne, jak vypadá jeho tlesná schránka. Chceme-li umožnit plnohodnotné a spravedlivé zalenní postižených do spolenosti, musíme jim to umožnit i v našich myslích a srdcích. Musíme je poznávat takové, jací jsou, s jejich radostmi i starostmi a umt v nich objevovat to, ím mohou obohacovat náš spolený život. Výrazn pomoci mohou projektanti, architekti, úedníci stavebních úad, sociální pracovníci a pracovníci ve zdravotnictví, zkrátka všichni ti, kteí se spolupodílejí na tvorb našeho životního prostedí a spolenosti. Nezastupitelnou roli pitom sehrává škola a pracovníci zabývající se vzdláváním dtí, žák, student i dosplých. 1/3.2 Školská legislativa a integrace PaedDr. Hana Sedláková Pluralitní demokracie vzniklá zmnou politické situace u nás umožnila vytváet píznivé podmínky pro integraci postižených. Základním dokumentem je Listina základních práv a svobod, podle které se základní práva zaruují všem bez rozdílu. Stávající legislativa v eské republice také akceptuje mezinárodní dokument Úmluvu o právech dítte, která íká: Smluvní strany se shodují, že výchova dítte má smovat k rozvoji osobnosti dítte, jeho nadání a jeho rozumových schopností na nejvyšší možnou míru. V roce 1993 eská republika pijala podobn jako ostatní lenské státy OSN Standardní pravidla pro vyrovnávání píležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Následn byl ve stejném roce pijat Národní plán opatení pro snížení negativních dsledk zdravotního postižení, který se snaží více podporovat aktivitu postižených. Souasné právní pedpisy se opírají o program rozvoje vzdlávací soustavy Kvalita a odpovdnost a dokumentu Národní program rozvoje v eské republice Bílá kniha. Ve svých ustanoveních zajišují právo všech dtí na adekvátní formu pravidelného systematického vzdlávání.

4 Právní pedpisy vztahující se k integraci: Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) - 16 se zabývá vzdláváním dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami: 1. stanoví, kdo jsou pro úely tohoto zákona dti, žáci a studenti se speciálními vzdlávacími potebami (zdravotn postižení, zdravotn znevýhodnní, sociáln znevýhodnní a s naízenou ústavní výchovou), 2. uruje, kdo zjišuje jejich speciální vzdlávací poteby, 3. vyjmenovává práva dtí žák a student se speciálními vzdlávacími potebami, 4. zavádí možnost a pravidla pro zízení funkce asistent pedagoga; - 18 umožuje zavedení individuálního vzdlávacího plánu; 19 uruje, kdo stanoví pravidla vzdlávání dtí žák a student se speciálními vzdlávacími potebami.zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon - 3 stanoví pedpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka; - 5 se zabývá odbornou kvalifikací uitele mateské školy; 20 se zabývá kvalifikací asistenta pedagoga.vyhláška. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných - 1 hovoí o podprných opateních pi vzdlávání a stanoví, kdo je považován za žáka s tžkým zdravotním postižením; - 2 se zabývá zásadami a cíli speciálního vzdlávání; - 3 stanoví formy speciálního vzdlávání; - 4 definuje innost škol pi zdravotnických zaízeních; - 5 vyjmenovává typy speciálních škol; - 6 se zabývá individuálním vzdlávacím plánem; - 7 definuje innost asistenta pedagoga a náležitosti žádosti o zízení jeho funkce; - 8 stanoví organizaci speciálního vzdlávání; - 9 uruje zpsob zaazování žák se zdravotním postižením do speciálního vzdlávání; - 10 stanoví poty žák ve tídách; - 11 se zabývá péí o bezpenost a zdraví žák. Dležitou skuteností je, že vyhláška stanoví, že individuální integrace je pouze u dtí se zdravotním postižením, které mají specifické vzdlávací poteby v souladu s ustanovením školského zákona. Vyhláška. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání

5 - 1a) stanoví, že dtem se speciálními vzdlávacími potebami je zabezpeena nezbytná speciáln pedagogická podpora; 2 uruje poet dtí ve tíd, kde jsou zaazeny dti se speciálními vzdlávacími potebami.vyhláška. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních - 1 stanoví, komu jsou služby ureny; - 2 uruje obsah poradenských služeb. 1/3.3 Integrace v mateské škole (dále MŠ) PaedDr. Hana Sedláková Ustanovení výše citovaných právních pedpis se v plném rozsahu vztahují také na MŠ. Co nejdležitjšího z nich pro MŠ vyplývá: - Dtmi se speciálními vzdlávacími potebami (dále SVP) jsou:dti se zdravotním postižením, což je mentální, tlesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady ei, soubžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy uení nebo chování, - dti se zdravotním znevýhodnním, což je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám uení a chování, které vyžadují zohlednní pi vzdlávání, - dti se sociálním znevýhodnním, což je rodinné prostedí s nízkým sociáln kulturním postavením, ohrožení sociáln patologickými jevy, - dti s naízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, nebo dti s postavením azylanta a úastníka ízení o udlení azylu na území eské republiky. - Formy integrace dtí mohou být: - individuální integrace, ímž se rozumí vzdlávání v bžné MŠ, nebo v pípadech hodných zvláštního zetele ve speciální škole pro dti s jiným druhem postižení, - skupinová integrace, ímž se rozumí ve tíd zízené pro dti se SVP v bžné MŠ nebo speciální škole zízené pro dti s jiným druhem postižení (nejastjší jsou to logopedické tídy nebo tídy pro dti se sociálním znevýhodnním, které se zizují zejména pi základních školách), - vzdlávání ve škole samostatn zízené pro dti se zdravotním postižením (tzv. speciální školy), - kombinace výše uvedených forem. Zaazení dítte do nkteré formy (tedy i individuální integraci) provádí editel školy na základ doporuení školského poradenského zaízení a se souhlasem zákonného zástupce dítte, piemž zaazení mže pedcházet diagnostický pobyt v rozsahu 2 až 6 msíc.individuální vzdlávací plán není povinností pi vzdlávání dtí se SVP, ale

6 zpracovává se, pokud to situace vyžaduje, nejastji v pípadech individuální integrace (pokud bez nho nelze zaruit pizpsobení vzdlávání potebám a možnostem dítte).stanovené poty dtí ve tíd MŠ jsou: 1. bžná tída, do které jsou zaazeny dti se zdravotním postižením, má nejmén 12 dtí a napluje se do potu 19 dtí, - tída zízená pro dti se zdravotním postižením má nejmén 6 a nejvíce 14 dtí s pihlédnutím k vku a jejich speciálním vzdlávacím potebám.v pípad poteby a na základ návrhu školského poradenského zaízení lze požádat o dalšího pedagogického pracovníka zízení funkce asistenta pedagoga.ve tíd samostatn zízené pro dti se zdravotním postižením se zabezpeuje speciáln pedagogická pée nejvýše v rozsahu 3 hodiny denn (nap. logopedická, tyflopedická). Pée o dti se SVP se promítla také do dalších dokument souvisejících s kurikulární reformou. Základním z nich je Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání j / (dále RVP PV), který v samostatné kapitole podrobnji rozpracovává vzdlávání tchto dtí. Hlavním zámrem je, aby co nejvíce dtí se SVP mlo šanci vzdlávat se se svými zdravými vrstevníky, být nedílnou souástí života spolenosti. Dti se tak stávají sebevdomjšími, odvážnjšími a postupn nezávislými na druhých. Pro ostatní dti je pínos v tom, že se nauí v pirozených podmínkách pijímat rznorodost lidí jako bžnou souást života. Výzkumy bylo prokázáno, že 7 prvních let života lovka je z hlediska utváení základ jeho osobnosti nejdležitjších. Co se v tomto období do dtí vloží, prokazateln tvoí základ jejich chování v dosplosti. Integrace je pirozeným prostedkem pro pokládání základ tolerance a ohleduplnosti. Co je dležité si uvdomit: - Školská reforma nastavila pravidla vzdlávání v souladu s demokratickými principy a novými vdeckými poznatky. MŠ, která dobe pochopila první dv zásady vzdlávání stanovené školským zákonem (rovného pístupu a zohledování vzdlávacích poteb jednotlivc), do svých dlouhodobých zámr i školního vzdlávacího programu (dále ŠVP) zapracovala vytváení nebo zlepšování podmínek pro integraci dtí se SVP. Nejedná se pouze o zámry a cíle v materiálních podmínkách, které se vztahují zejména k vytváení bezbariérového prostedí, ale také v oblasti personální, což úzce souvisí s dalším vzdláváním uitelek ve speciáln pedagogické problematice. - Z hlediska vzdlávacího obsahu ŠVP jsou rámcové cíle i výstupy kompetence pro dti se SVP i ostatní dti spolené. Pi tvorb integrovaných blok se mže MŠ rozhodnout, zda problematiku speciálních poteb (cíle, innosti, postupy) zapracuje do spolených blok, nebo vypracuje samostatné, doplující programy (nap. pro logopedickou péi). - Tídní vzdlávací program se musí ve svém obsahu (cílech i innostech) pizpsobovat situaci, že ve tíd je dít s SVP a ml by odpovídat jeho potebám i možnostem. Pokud je dít vzdláváno pevážn izolovan od ostatních dtí, nedochází k žádoucí sociální integraci, dít se nestává a necítí rovnoprávnou souástí komunity tídy. - Pi integraci se neobejdeme bez systematické spolupráce s odborníky, zejména školských poradenských zaízení (speciáln pedagogických center a pedagogickopsychologických poraden, dále také SPC a PPP).

7 Je tedy jednoznané, že k integraci dtí se SVP musíme pistupovat s mimoádnou zodpovdností. Aby byla úspšná, je teba, aby jí pedcházelo vytvoení celé ady podmínek, bez jejichž naplnní by bylo nejen zbytené, ale i nezodpovdné dít do bžné MŠ pijmout. 1/3.4 Podmínky pro integraci PaedDr. Hana Sedláková Kdy jsou zajištny podmínky pro vzdlávání dtí s konkrétním druhem postižení, zdravotním nebo sociálním znevýhodnním, podrobn stanoví RVP PV v kapitole Vzdlávání dtí se speciálními vzdlávacími potebami. Není proto nutné je nyní opisovat, vhodnjší je ujasnit si širší souvislosti. Materiální podmínky Postiženému dítti musí být budova školy i tída dostupná bez nadmrné nutnosti pomoci okolím.vybavení tídy musí obsahovat pomcky a materiály odpovídající jeho speciálním potebám (druhu postižení) a umožovat stimulaci v rozvoji jeho osobnosti. - Sociáln personální podmínkydležitým faktorem je pipravenost uitele. Vedení školy by pi rozhodování o integraci mlo vycházet i ze skutenosti, zda konkrétní uitel se zaazením postiženého dítte do své tídy souhlasí. Zda je pesvden, že tuto náronou pedagogickou situaci zvládne. Jeho ochota a vstícnost je velmi dležitá, ale sama o sob bez základních znalostí píslušné oblasti speciální pedagogiky nestaí. Uitelka nemusí být speciální pedagog, ale mla by si být vdoma nutnosti vzdlávat se v problematice daného postižení. Jsou známy pípady, kdy dobrá snaha uitelky, ale neodhadnutí závažnosti postižení a neznalost pístup, vedla: - k nezvládnutí situace a peazení dítte zpt do speciální školy, což vtšinou provázejí negativní dsledky pro dít (pocit selhání, neúspchu apod.), - k situaci, že uitelka zacházela s díttem soucitn, z dvodu ochrany ho svým pístupem oddlovala od dtí, a tím docházelo k jeho izolovanosti a potebná sociální integrace byla minimální, - k extrémní péi uitelky o zdravotn postižené dít, kdy jí na ostatní dti ve tíd zbývalo minimum asu, což je nepípustné. - Naprosto klíovou podmínkou je pijetí postiženého dítte kolektivem ostatních. Ten musí být na píchod dítte, zejména s tžším postižením (neslyšící, nevidomé, tlesn postižené apod.) pipraven a uitelka musí jakékoliv negativní projevy vi nmu s dtmi citliv a okamžit projednávat. Pesto, že je integrace postiženého dítte, jak je zmínno v úvodu, pro ostatní dti pirozeným prostedkem k vyváení pozitivních postoj k odlišnostem mezi lidmi,

8 mže vést již v pedškolním vku také k projevm netolerance, dokonce i vzniku šikany. Formální Pro integraci jsou pesn stanoveny náležitosti, které škola musí naplnit. Souvisí zejména s dokumentací, která je potebná pro její realizaci. S integrací dítte nebo skupiny dti škole také vzniká nárok na další finanní prostedky (související s jinou výší normativu na dít, pípadn se zízením funkce asistenta pedagoga). Zaazení tchto dtí do bžné MŠ s sebou nese také snížení pot dtí ve tídách. V dsledku rostoucího zájmu o pedškolní vzdlávání se tak mže znesnadnit pijetí všech pihlášených dtí. Proto je vždy nejen diplomatické, ale také nutné projednání a získání souhlasu od zizovatele i píslušného odboru školství krajského úadu. Podrobnji se tmito náležitostmi zabýváme v následující ásti. 1/3.5 Postup pi realizaci integrace PaedDr. Hana Sedláková Pokud se po zvážení, nakolik naplujeme materiální a sociáln-personální podmínky, rozhodneme integrovat dít nebo dti se SVP, je teba: - Organizan zabezpeit tídu s nižším potem dtí umožujícím individuální integraci nebo zídit tídu pro dti se zdravotním postižením (skupinová integrace), k emuž je teba: - Mít projednání a souhlas píslušného odboru školství krajského úadu. To zakládá nárok na získání finanních prostedk ze státního rozpotu na pokrytí zvýšených náklad. Musíme si uvdomit, že stávající zpsob financování je založen, zjednodušen eeno, na potu dtí ve tíd. Proto je velmi obtížné snížit jejich poet v souladu s požadavky platných vyhlášek a integrovat postižené dít, aniž bychom mli jistotu, že náklady s tím spojené máme finann zajištny. Nižší poty dtí s sebou totiž vždy nesou snížení limitu pracovník, a tím i délky jejich pedagogického úvazku. Mže se tak výrazn komplikovat provoz školy i zajištní bezpenosti dtí pi vzdlávání. Je samozejm možné získat finanní prostedky i z jiných zdroj (od zizovatele, od obanských sdružení nebo od sponzor). Z praxe však víme, že to bývá velmi obtížné a ne vždy spolehlivé z hlediska dlouhodobosti procesu integrace. - Poty dtí ve tídách i vybavení jejich prostor upravit tak, jak požadují platné vyhlášky a další školské dokumenty (popsáno již výše).rozhodnout o pijetí dítte (vhodné je ped pijetím využít možnosti diagnostického pobytu). K pijetí a následnému vykázání dítte jako integrovaného je teba mít následující dokumenty:

9 1. Neopomenutelným základním dokumentem je vyšetení a doporuení školského poradenského zaízení (píklad. 1). Velký draz je kladen na slovo školským. Stále astji se objevují nejrznjší návrhy a vyšetení od privátních odborník. Vzhledem k tomu, že integrace s sebou nese zvýšené erpání finanních prostedk ze státního rozpotu, stát si stanovil, že pro tyto úely jsou kompetentní pouze poradenská zaízení, která jsou ádn zapsána v rejstíku škol a školských zaízení. Neznamená to, že by rodie nemli možnost absolvovat vyšetení u jiného odborníka. Výsledky vyšetení ale musí posoudit a na jejich základ, pípadn po dovyšetení, dát písemné doporuení mže jen nkteré ze školských poradenských zaízení.žádost zákonného zástupce (píklad. 2) nebo jeho souhlas se zaazením dítte do nkteré formy speciálního vzdlávání (integrace). 2. Rozhodnutí o pijetí dítte, které má stanovené náležitosti a je v souladu se školským zákonem vydáno ve správním ízení (píklad. 3), 3. Vytvoený individuální vzdlávací plán (píklad. 4), pokud ho školské poradenské pracovišt navrhne. Podrobnji je tato problematika ešena v další ásti. - Nástupem dítte do MŠ nastává velmi zodpovdná, ale smysluplná práce, o níž již bylo mnohé eeno v pedchozích kapitolách. Je nutné si uvdomit, že pedpokladem pro dosahování žádoucích pozitivních výsledk je aktivita v sebevzdlávání uitelek a dkladné promýšlení postup pi plánování a píprav vzdlávacích píležitostí pro dti. Je nezbytn nutné si uvdomit, že pedagogické psobení musí být po odborné stránce profesionální, ponvadž tyto dti mají asto odlišné zkušenosti, jiné pedpoklady, jsou v obtížnjší situaci z hlediska samostatnosti a schopnosti pizpsobit se. Mnohdy jsou jejich projevy výrazn odlišné od bžné normy chování dítte pedškolního vku. Nezbytn nutná je proto také citlivá a otevená spolupráce s rodinou dítte a systematická spolupráce s odborníky poradenských pracoviš. 1/3.6 Individuální vzdlávací plán PaedDr. Hana Sedláková Právní problematiku související s individuálním vzdlávacím programem (dále IVP) eší 18 a 19 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), které urují, že vzdlávání podle IVP editel mže povolit na základ žádosti zákonného zástupce a doporuení školského poradenského zaízení a podrobnosti jsou stanoveny provádcím pedpisem vyhláškou. 6 vyhlášky. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných, z jehož obsahu vyplývá: - IVP nemusí být vypracován vždy, ale stanoví se v pípad poteby. Pokud ho však navrhne nkteré školské poradenské zízení ve svém doporuení, ml by být

10 vytvoen.vypracovává se ve spolupráci se školským poradenským zaízením a zákonným zástupcem dítte, zpravidla nejpozdji do 1 msíce po nástupu dítte do MŠ. Bhem školního roku mže být doplován a upravován.za jeho zpracování zodpovídá editel, který má povinnost seznámit s ním zákonného zástupce dítte. Seznámení potvrdí zákonný zástupce svým podpisem.školské poradenské pracovišt sleduje a 2x ron vyhodnocuje realizaci IVP a MŠ zajišuje poradenskou pomoc. V pípad problém informuje editele. - IVP je souástí dokumentace dítte a obsahuje (píklad. 4) - údaje o obsahu, rozsahu, zpsobu individuální speciáln pedagogické pée, vetn zdvodnní, - údaje o cíli vzdlávání, o volb pedagogických postup, o zpsobu hodnocení a konkrétní asové a obsahové rozvržení vzdlávání, - vyjádení poteby dalšího pedagogického pracovníka nebo osoby vetn jejího rozsahu, - seznam potebných speciálních, kompenzaních, rehabilitaních pomcek a materiál, - jmenovité urení pedagogického pracovníka školského poradenského zaízení, se kterým bude škola spolupracovat, - návrh pípadného snížení potu dtí ve tíd, - pedpokládanou potebu navýšení finanních prostedk, - závry odborných vyšetení. V MŠ se vypracovávají IVP nejastji v pípad individuální integrace. Jeho hlavním smyslem a obsahem je naplánovat kroky vedoucí ke kompenzaci, náprav, zmírnní vlivu postižení a maximálnímu rozvoji osobnosti dítte. Má význam a pínos zejména v tom, že: - umožuje dítti postupovat pi vzdlávání podle jeho schopností, individuálním tempem, bez stresujícího porovnávání se s ostatními dtmi, - umožuje uiteli pracovat s díttem na úrovni, které ono konkrétn dosahuje, - do pípravy se zapojují i rodie, kteí se tak stávají spoluodpovdnými za pokroky dítte. IVP není slohové cviení, ale jasný, struný a konkrétní dokument. Na základ pesn stanovené pedagogické diagnózy by ml vycházet z obsahu vzdlávání (integrovaných blok) platného ŠVP. Ml by být také v souladu s tídním vzdlávacím programem tídy, do které bylo dít integrováno. Tídní plány by mly vždy obsahovat konkrétní vzdlávací cíle a innosti pro integrované dít. Vzdlávací nabídku IVP je teba upravit tak, aby odpovídala jeho individuálním možnostem a schopnostem a volené innosti byly pro dít vhodné a zvládnutelné. Zde se mnohé školy dopouštjí chyby tím, že za pedagogickou diagnózu považují opsání závru z odborného vyšetení. Dobrou pedagogickou diagnózou je však jasn definovaný stav, jak dít zvládá poznatky, dovednosti, jaké úrovn dosahuje v rozvoji kompetencí apod., aby IVP mohl na jeho aktuální stav navazovat a smyslupln a cílen je rozvíjet. Nesmíme také zapomínat, že nedílnou souástí je pravidelné vyhodnocování pokrok dítte

11 a úinnosti pedagogických postup uitelek. Závrem je urit dobré pojmenovat si nejastjší nedostatky pi tvorb IVP, abychom se jich vyvarovali: - povrchní vnímání a pochopení závr odborných vyšetení, které asto souvisí s malou odbornou znalostí problematiky, - formální stanovení vzdlávacích cíl bez vazby na konkrétní poteby dítte, které vyplývají z výsledk odborných vyšetení, - chybí promyšlené zvyšování nárok na dít s ohledem na jeho pedpoklady, - pílišná obecnost IVP, který sice formáln spluje všechny požadavky, ale nedává jasný obraz o tom, do kterých oblastí bude vzdlávání cílen zameno a jak bude realizováno, - nevyváženost jeho zamení, kdy se zabývá pouze nkterými problémy, a již z hlediska výsledk odborných vyšetení, nebo nap. materiálního zajištní, jiné významné opomíjí. 1/3.7 Podpora odborných pracoviš pi integraci PaedDr. Hana Sedláková Z pedcházejících ástí je zejmé, že významnou a nezastupitelnou roli pi integraci a vzdlávání dtí se SVP mají školská poradenská zaízení. Systematická spolupráce s nkterým ze školských poradenských pracoviš je pro úspšnost nezbytn nutná. S nimi MŠ konzultuje a radí se pi problémech souvisejících s konkrétní prací s díttem. Má také možnost na základ souhlasu zákonných zástupc (píklad. 5) požádat o provedení dalšího odborného vyšetení, které mže pomoci zkvalitnit pístupy pi vzdlávání integrovaného dítte. Pro je nutné obracet se práv na školské poradenské zaízení, bylo vysvtleno v ásti zabývající se postupem MŠ pi integraci. Ve vyhlášce. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních, pak najdeme dležité informace týkající se - komu jsou služby poskytovány dtem, jejich zákonným zástupcm, školám, - podmínek, za kterých se služby poskytují na základ jejich žádosti nebo písemného souhlasu (píloha. 5), - obsahu služeb pro naše úely jsou dležité zejména zajištní speciáln pedagogické pée a diagnostiky pro postižené integrované dti, pomoc pi ešení problém souvisejících s jejich vzdláváním jak rodim, tak i pedagogickým pracovníkm, - spoluúasti na tvorb IVP. Pílohy vyhlášky obsahují podrobný popis všech standardních inností školských poradenských zaízení. MŠ pi své innosti využívají služby dvou z nich pedagogickopsychologických poraden a speciáln pedagogických center.

12 - Pedagogicko-psychologické poradny poskytují MŠ poradenství zejména pi zjištní problém souvisejících s pipraveností dtí na základní vzdlávání. - Speciáln pedagogická centra jsou odbornými poradenskými centry zamenými na poradenství v pípad vzdlávání zdravotn postižených dtí a také jejich integrace do bžných škol. Zizovány jsou podle druhu postižení a v souasnosti mají MŠ možnost využít odborných služeb poskytovaných: - speciáln pedagogickým centrem pro dti s vadami ei, - speciáln pedagogickým centrem pro dti se zrakovým postižením, - speciáln pedagogickým centrem pro dti se sluchovým postižením, - speciáln pedagogickým centrem pro dti s mentálním postižením, - speciáln pedagogickým centrem pro dti s tlesným postižením, - speciáln pedagogickým centrem pro dti s poruchami autistického spektra. Centra vznikají zpravidla pi školách zízených pro dti s konkrétním druhem postižení. To je velmi dobrým vodítkem, kam se mže MŠ obrátit v pípad rozhodování se o integraci. Práv v centru MŠ získá nejvíce potebných informací. Pokud dít integruje, pak práv s centrem podle druhu postižení bude nejvíce spolupracovat. Co je dležité si uvdomit: - Spolupráce MŠ s tmito zaízeními by mla být systematická, ne pouze nárazová v pípad krizových situací.pokud se MŠ obrací na poradenské pracovišt, mla by svj dotaz, požadavek formulovat konkrétn. Nestaí pouze máme s tímto díttem problémy, vyšetete ho. Zaízení potom obvykle vypracuje na základ vyšetení zprávu, obsahující jen diagnózu. MŠ pak asto kritizují, že se ze zprávy nedozví, jak s díttem pracovat. Dležité je proto jasn formulovat svoje oekávání. Nejlepší je popsat, jak se dít chová, projevuje, reaguje v MŠ konkrétn popsaným zpsobem a MŠ by potebovala vdt, co mže být píinou, a hlavn, jakým zpsobem postupovat pi vzdlávání dítte, jaké metody a formy používat.mnohdy MŠ poukazují na to, že pece nemohou bez souhlasu rodi žádat o vyšetení dítte, nebo že výsledky vyšetení od rodi nezískají. To je pochopitelné, jedná se o citlivé informace a o jejich použití mají právo rozhodovat pouze rodie. Nic však MŠ nebrání konzultovat s poradenským pracovištm tím zpsobem, že v obecné rovin požádá o radu, jak postupovat, když je ve tíd dít, které se projevuje zpsobem, který podrobn popíše. Pak by mla škola získat konkrétní odpov. I tak lze získat metodickou pomoc, která pispje ke zkvalitnní vzdlávací práce ve prospch dtí. 1/3.8 Spolupráce rodiny a MŠ PaedDr. Hana Sedláková Spolupráce rodiny a MŠ pi vzdlávání dtí je jednou ze základních podmínek úspšnosti. RVP PV jí proto vnuje velkou pozornost. Klade draz na spolupodílení se rodi na

13 tvorb programu a dokument MŠ i jejím život. Vymezuje, že pedškolní vzdlávání dopluje rodinnou výchovu, tedy to, eho se dítti z nejrznjších dvod v rodin nedostává. MŠ by proto mla promýšlet a zavádt nové formy spolupráce, které tyto požadavky umožní naplnit. Rodie dtí se SVP, zejména se zdravotním postižením, tvoí skupinu, která navíc vyžaduje velmi citlivý a empatický pístup od pedagog. Tyto rodiny se obvykle musejí vyrovnávat s velmi obtížnými situacemi, které si pedagogové musí uvdomovat, respektovat je a pochopit. Problémy, které život rodiny s postiženým díttem ovlivují, jsou zejména: Osobní Narození postiženého dítte zásadním zpsobem zasáhne život všech len rodiny. Odborníci uvádjí, že mnohdy, zejména v prvních letech, více odborné podpory potebují rodie než postižené dít. Je pro n nesmírn obtížné vyrovnat se se skuteností, že se stalo to, o em byli pesvdeni, že se jich netýká. Jejich dít není dokonalé. Nastupují u nich pochybnosti, pocity viny, mnohdy sebeobviování, nebo hledání viníka. asto dlouhodob petrvává postoj, který se dá vyjádit slovy pro zrovna nám. Všechny tyto okolnosti narušují soužití v rodin. Nkteré rodiny se spojí k ešení problém a její lenové se vzájemn dlí o povinnosti a spolupodílí se na péi o dít. astjším jevem však zatím je, že se rodina rozpadne a na vše zstává obvykle sama matka. Spoleenské Dsledky vtší zátže se projevují také ve vztahu ke komunit, ve které rodina žije. Stává se, že okolí neví, jak s rodinou a díttem komunikovat, jak se k nim chovat. Zaínají se jim proto vyhýbat. Rodina se tak mže dostat tém do izolace a velmi trpt nedostatkem kontakt s ostatními. Pispívá k tomu také skutenost, že na rozdíl od bžných rodin, kde se dít velmi rychle osamostatuje, jejich dít obvykle vyžaduje pomoc a péi mnohem déle. Nkdy i po celý život. Matky velmi asto opouštjí zamstnání a soustedí se na poskytování nutné pée. Pestože se situace v zajištní sociální pomoci zlepšuje, píležitostí pro spoleenský život proto mají mnohem mén. Finanní Rodiny se asto dostávají do obtížné finanní situace. Je to obvykle dsledkem rozpadu rodiny nebo nutnosti opustit zamstnání a peovat o dít. asto situaci ovlivuje také poteba zajistit dítti finann nároné pomcky, lébu nebo léky. I pes zvyšující se vstícnost sociální politiky to mnohdy znamená velkou zátž pro rodinný rozpoet. Pedagogové by mli mít tyto problémy na pamti, když rodie picházejí mnohdy i s nereálnými požadavky, názory nebo neobjektivním pohledem na možnosti a schopnosti svých dtí. Dležité je mít pochopení pro nkdy až pecitlivlost a neodsuzovat postoje, hraniící až s pocitem nepochopení a ublíženosti. Mli by citliv a s trplivostí psobit ve smru sjednocení pohled a dohody na postupu rozvoje dítte. Rodie by mli být pesvdeni, že MŠ jde skuten o prospch jejich dítte. Jen tak mže získat jejich plnou dvru, kterou provází také otevenost a ochota sdlovat i dvrnjší

14 informace, které mohou výrazn pomoci v pochopení problém dítte a hledání optimálnho pístupu k nmu. 1/3.9 Asistent pedagoga PaedDr. Hana Sedláková Reforma školství ve svých právních dokumentech v souvislosti s podporou integrace dtí se SPV a na základ zkušeností s jejich vzdláváním nastavila pesnji a optimálnji možnosti pro vytvoení žádoucího prostedí pro jejich rozvoj a úspšnost integrace. Umožnila pi zajištní vzdlávání psobení další osoby krom uitelky. Byla zavedena funkce asistenta pedagoga. Péi o postižené dti nezajišuje pouze školství, ale výrazn se na ní podílí také rezort práce a sociálních vcí. Ten má pro rodinu zavedenu možnost v pípad poteby využít osobního asistenta. V praxi se pak setkáváme se zamováním tchto funkcí. Mnohdy rodie na základ nepesných informací picházejí do školy s požadavkem na osobního asistenta pro svoje dít. Pedagog by ml být schopen fundovan odpovdt, proto je nutné si ob funkce ujasnit: Osobní asistent je v užším slova smyslu zamstnanec poskytovatele sociálních služeb, který je registrován na službu osobní asistence podle zákona o sociálních službách. V širším slova smyslu je to osoba, která poskytuje dobrovoln nebo za dohodnutou finanní odmnu péi klientovi v jeho pirozeném prostedí. Rodie se proto musí obrátit na píslušný odbor sociální pée v míst jejich bydlišt. Funkci asistenta pedagoga eší pedpisy platné v rámci resortu ministerstva práce a sociálních vcí. Jsou to: - Zákon. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v 39 definuje, že osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez asového omezení, v pirozeném sociálním prostedí osob a pi innostech, které osoba potebuje. Dále tyto služby definuje. Pro naše úely jsou dležité zejména tyto: - pomoc pi zvládání bžných úkon pée o vlastní osobu, - pomoc pi osobní hygien, - pomoc pi zajištní stravy, - výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, - zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím.vyhláška MPSV. 505/2006 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o sociálních službách, která v 5 podrobnji stanoví, co patí do základních služeb poskytovaných osobním asistentem. Vybíráme ty, které mají vztah k integraci dtí: - pomoc a podpora pi podávání jídla a pití, - pomoc pi oblékání a svlékání, vetn speciálních pomcek,

15 - pomoc pi prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitním i vnjším prostoru, - pomoc pi úkonech osobní hygieny a použití WC, - pomoc a podpora rodin v péi o dít, - pomoc s nácvikem a upevováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, - doprovázení do školy, školského zaízení, k lékai, na zájmové a volnoasové aktivity. - Funkci asistenta pedagoga eší pedpisy platné v resortu školství. Jsou to: - Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání. V 16 odst. 9 stanoví, že editel mateské školy, základní školy mže se souhlasem odboru školství krajského úadu ve tíd, ve které se vzdlává dít se speciálními vzdlávacími potebami, zídit funkci asistenta pedagoga. V pípad dtí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnním je nezbytn vyjádení školského poradenského pracovišt. - Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zmn nkterých zákon. V 2 stanoví, že asistent pedagoga je pedagogický pracovník, který vykonává pímou pedagogickou innost a v 20 vymezuje požadavky na jeho odbornou kvalifikaci. - Vyhláška. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných. - 7 odst. 1 stanoví podrobnosti o innosti asistenta pedagoga. Jsou to pomoc pi pizpsobování se prostedí školy, pomoc uiteli pi vzdlávání, pi komunikaci dítte s ostatními dtmi i spolupráci s rodii a komunitou, ze které dít pochází. - Stejný 7 v odst. 2 vymezuje náležitosti žádosti o souhlas se zízením této funkce. Souhlas vydává odbor školství píslušného krajského úadu a ten si obvykle vytváí podrobnjší vnitní pedpis. Ten obvykle eší také zpsob financování. Pro pehlednost uvádíme píklady. 6 a 7, kterými je podrobn ešena problematika zízení této funkce samostatn pro zdravotn postižené a znevýhodnné dít a pro dti ze sociáln znevýhodnného prostedí. - 8 odst. 6 umožuje, že ve tídách urených pro dti s tžkým zdravotním postižením mohou zabezpeovat výchovn vzdlávací innost soubžn 3 pedagogití pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga. - Naízení vlády. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu pímé vyuovací, pímé výchovné, pímé speciáln pedagogické a pímé pedagogicko-psychologické innosti pedagogických pracovník. V píloze. 1 stanoví týdenní rozsah hodin pímé pedagogické innosti asistenta pedagoga. Je to v rozsahu hodin. 1/3.10 Píloha s píklady PaedDr. Hana Sedláková

16 Píklad. 1 DOPORUENÍ K INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÉ INTEGRACI / K ZAAZENÍ DO ŠKOLY SAMOSTATN ZÍZENÉ PRO DTI, ŽÁKY, STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ponechte konkrétní typ doporuené formy) Speciáln pedagogické centrum Píloha ke zpráv z vyšetení MATESKÁ / ZÁKLADNÍ / STEDNÍ / VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Roník / školní rok (v dob vyšetení): (ponechte pouze druh školy, pro kterou je doporuení ureno) Jméno a píjmení dítte/žáka: Narozen: Bydlišt: Typy zdravotního postižení dítte, žáka, studenta se speciálními vzdlávacími potebami jsou specifikovány v 16 odst. 2 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školského zákona) Typ zdravotního postižení: (ponechte jediné oznaení) Mentální (lehké, stedn tžké, tžké, hluboké) doplte doporuený vzdlávací program Tlesné Zrakové Sluchové Vady ei Soubžné postižení více vadami (napište jakými) Autismus Vývojové poruchy uení Vývojové poruchy chování Doporuujeme (dle vyhlášky o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných. 73/2005 Sb.): - individuální integraci (dle 3 odst. 1 písmeno a) - skupinovou integraci (dle 3 odst. 2 písmeno b) - zaazení ve škole samostatn zízené pro žáky se zdravotním postižením ( 3 odst.1, písmeno d) - kombinaci výše uvedených forem jakou ( 3 odst. 1, písmeno d) Ponechte jedinou formu integrace poteba asistenta pedagoga: (specifikujte jeho innost a poet hodin) NE ANO - jiná doporuení: viz zpráva z vyšetení

17 Úinnost doporuení pro poteby statistického výkaznictví od do: KONZULTANT NA SPC: Doporuení vypracoval: editel: Datum: UPOZORN NÍ! ped uplynutím doby platnosti doporuení (2 3 msíce) škola požádá o kontrolní vyšetení (vyplnní školního dotazníku a souhlas rodi) Píklad. 2 ŽÁDOST O POVOLENÍ VZDLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDLÁVACÍHO PLÁNU 1. Zákonný zástupce dítte Jméno a píjmení: Datum narození:.. Místo trvalého pobytu: 2. editelka školy Jméno a píjmení: Název školy: Sídlo školy:.. Žádám o povolení vzdlávání podle individuálního vzdlávacího plánu pro... Pílohou k žádosti je doporuení pedagogicko-psychologické poradny k integraci dítte se zdravotním postižením ze dne.., íslo spisu v PPP. V.dne.. podpis zákonného zástupce dítte

18 Píklad. 3 Do vlastních rukou Hlavika píslušné školy V.dne.. Vážený pan... ROZHODNUTÍ editel/ka mateské školy, jejíž innost vykonává Mateská škola,, rozhodla podle ustanovení 18, 165 odst. 2 písm. a) a 183 odst. 1 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ustanovení 6 vyhlášky. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných, a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb., správní ád, takto: Dítti, nar., bytem, se na období školního roku 2005/2006 povoluje vzdlávání v základní škole, jejíž innost vykonává Mateská škola, podle individuálního vzdlávacího plánu. Od vodnní: Dít, nar bytem,, podalo prostednictvím svého zákonného zástupce, bytem, podle ustanovení 18 školského zákona dne žádost o povolení vzdlávání podle individuálního vzdlávacího plánu. Dít je jako dít se zdravotním postižením vzdláváno podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky. 73/2005 Sb. formou individuální integrace v bžné tíd výše uvedené mateské školy. Vzdlávání bylo doporueno pedagogicko-psychologickou poradnou dne. Individuální vzdlávací plán zpracuje editel základní školy ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou a zákonnými zástupci žáka. Pouení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lht 15 dn od jeho doruení. Odvolání se podává u editele/editelky mateské školy, jejíž innosti vykonává Mateská škola,, a rozhoduje o nm Krajský úad. editelka mateské školy. Úastník ízení:..(jméno a píjmení)

19 Píklad. 4

20 HLAVIKA PÍSLUŠNÉ ŠKOLY INDIVIDUÁLNÍ VZD LÁVACÍ PLÁN šk.rok. Jméno a píjmení dítte: Mateská škola, Tída: Datum narození: Poslední vyšetení a pedagogicko psychologická diagnostika ze dne: Pedagogická diagnóza: Cíl vzdlávání: Uební dokumenty: - nap. Školní vzdlávací program MŠ...j., s názvem Vzdlávací oblasti: - viz OPR (nutno doložit) Poet žák ve tíd: Snížení potu žák ve tíd: ano x ne; doporuený poet žák ve tíd: Pom cky, vybavení: Pedpokládaná poteba navýšení finanních prostedk : Speciáln pedagogická a psychologická pée: - podklad osobního vzdlávacího plánu viz zpráva ze dne. - psychologická a speciáln pedagogická diagnostika dítte dle požadavk rodiny i školy - metodicko poradenská intervence ve vzdlávání dívky/chlapce na podklad požadavk školy i rodiny - terapie - individuální konzultace k problematice vzdlávání dítte pro rodie dítte a školu dle poteby a požadavk Pedagogický asistent: ano x ne; rozsah pée: Osobní asistent: ano x ne; rozsah pée: Poet hodin plné individuální výuky: a) v rámci školy hodin/týden b) v rámci SPC hodin/týden Dohoda o spolupráci s rodii: Pracovník SPC spolupracující se ZŠ: Kontrolní vyšetení SPC: Podpisy: editel MŠ:. Uitel:. Rodie:..

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více