Program proti šikanování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program proti šikanování"

Transkript

1 Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran

2 Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně nebezpečná frma násilí, která hržuje základní výchvné a vzdělávací cíle škly. V místech jejíh výskytu dchází ke ztrátě pcitu bezpečí žáků, který je nezbytný pr harmnický rzvj sbnsti a efektivní výuku. Na rzdíl d jiných druhů násilí je šikana zvlášť zákeřná, prtže čast zůstává dluh skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích bětí dcházet k závažným psychickým traumatům s dluhdbými následky a k pstupné defrmaci vztahů v klektivu. Vzhledem k tmu, že šikana se v zárdečných fázích vyskytuje v téměř každé škle, je ptřeba věnvat tmut jevu zvláštní pzrnst. Důraz je nutné zaměřit na vytváření dbrých vztahů uvnitř třídních klektivů, zabývat se vztahy v třídních klektivech ještě před vznikem šikanvání. K tmut je ptřeba zajistit další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti prblematiky vytváření dbrých vztahů, v práci s dynamiku skupiny, v pdpře a upevňvání zdravých třídních nrem žáků jak prevenci šikanvání. Na prevenci šikany i při řešení jedntlivých případů by měli splupracvat pedaggičtí pracvníci pdle předem dhdnutých pstupů. K tmu je nutné zajistit další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti prblematiky šikanvání. Cílem předkládanéh metdickéh pkynu je upzrnit na závažnst šikanvání, pskytnut pedaggickým pracvníkům základní infrmace k prevenci a řešení tht specifickéh prblému. (1) Šikanvání je jakékliv chvání, jehž záměrem je ublížit, hrzit neb zastrašvat žáka, případně skupinu žáků. Spčívá v cílených a pakvaných fyzických a psychických útcích jedincem neb skupinu vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí neb z nejrůznějších důvdů nemhu bránit. Zahrnuje jak fyzické útky v pdbě bití, vydírání, lupeží, pškzvání věcí, tak i útky slvní v pdbě nadávek pmluv, vyhržvání či pnižvání. Může mít i frmu sexuálníh btěžvání až zneužívání. Nvě se může realizvat i prstřednictvím elektrnické kmunikace, jedná se tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útky pmcí ů, sms zpráv, vyvěšvání urážlivých materiálů na internetvé stránky. Šikana se prjevuje i v nepřímé pdbě jak demnstrativní přehlížení a ignrvání žáka či žáků třídní neb jinu skupinu splužáků. Nebezpečnst půsbení šikany spčívá zvláště v závažnsti, dluhdbsti a nezřídka v celživtních následcích na duševní a tělesné zdraví běti. (2) Šikanvání se ve své zárdečné frmě vyskytuje prakticky na všech šklách. Pcit bezpečí každéh jedince a jeh začlenění d třídníh klektivu je základní pdmínku vytváření prduktivníh prstředí a dbréh sciálníh klimatu třídy a škly. Všechny škly mají pvinnst předcházet všem náznakům násilí a šikanvání. Šikanvání v jakékli frmě a pdbě nesmí být pracvníky škly akceptván. Samtní pedaggičtí pracvníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chváním vůči nim pdněcvat zhršvání vztahů směřující k šikanvání těcht žáků jejich splužáky. Prjevy šikanvání (1) Šikanvání má ve svých prjevech velice různu pdbu. Mezi základní frmy šikany patří: Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (sučástí je i kyberšikana, děje se pmcí ICT technlgií). Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku běti). Smíšená šikana, kmbinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apd.).

3 (2) Za určitých klnstí může šikanvání přerůst až d frem skupinvé trestné činnsti a v některých pravdu závažných případech může nabýt i rysy rganizvanéh zlčinu. Příklady šikanvání jsu uvedeny v přílze. Odpvědnst škly (1) Škla má jednznačnu dpvědnst za děti a žáky. V suladu s ustanvením 29 zákna č. 5651/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném, a jiném vzdělávání (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů, jsu škly pvinny zajišťvat bezpečnst a chranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a suvisejících aktivit, a sučasně vytvářet pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku rizikvéh chvání (sciálně patlgických jevů). Z tht důvdu musí pedaggický pracvník šikanvání mezi žáky předcházet, jeh prjevy neprdleně řešit a každé jeh běti pskytnut kamžitu pmc. (2) Z hlediska trestníh zákna může šikanvání žáků naplňvat skutkvu pdstatu trestných činů či prvinění (dále jen trestných činů) vydírání ( 235), mezvání sbní svbdy ( 213), útisku ( 237), ublížení na zdraví ( ), lupeže ( 234), násilí prti skupině byvatelů a prti jedntlivci (zvláště 197a), pškzvání cizí věci ( 257), znásilnění ( 241), kuplířství ( 204) apd. (3) Pedaggický pracvník, kterému bude znám případ šikanvání a nepřijme v tmt hledu žádné patření, se vystavuje riziku trestníh pstihu pr neznámení, případně nepřekažení trestnéh činu ( 168, 167 trestníh zákna). V úvahu přicházejí i další trestné činy jak např. nadržvání ( 166 tr. zákna) či schvalvání trestnéh činu ( 165 tr. zákna), v krajním případě i pdněcvání ( 164 tr. zákna). Skutkvu pdstatu účastenství na trestném činu ( 10 tr. zákna) může jednání pedaggickéh pracvníka naplňvat v případě, že chvání žáků věděl a nezabránil spáchání trestnéh činu např. tím, že pnechal šikanvanéh samtnéh mezi šikanujícími žáky apd. Škla v prevenci šikanvání Základem prevence šikanvání a násilí na šklách je pdpra pzitivních vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Škla při efektivní realizaci prevence šikanvání usiluje vytváření bezpečnéh prstředí a za tím účelem: pdpruje slidaritu a tleranci pdpruje vědmí sunáležitsti psiluje a vytváří pdmínky pr zapjení všech žáků d aktivit třídy a škly uplatňuje splupráci mezi dětmi a rzvíjí jejich vzájemný respekt rzvíjí jednání v suladu s právními nrmami a s důrazem na právní dpvědnst jedince. Ředitel škly zajistí: vzdělávání pracvníků (pedaggických i nepedaggických) v akreditvaných kurzech k prblematice šikanvání. Vzdělávání pedaggických pracvníků se řídí 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., dalším vzdělávání pedaggických pracvníků, akreditační kmisi a kariérním systému pedaggických pracvníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. vzdělávání šklníh metdika prevence ve specializačním studiu se řídí 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

4 dhled pedaggických pracvníků nad žáky zejména ve škle před vyučváním, přestávkách mezi vyučvacími hdinami, mezi dpledním a dpledním vyučváním, při přecházení žáků mezi budvami škly, d šklní jídelny a d šklní družiny. aby žáci i pedaggičtí pracvníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanvání, a t jak pr jeh běti a pachatele, tak i pr celý třídní (šklní) klektiv. Za zvlášť nebezpečnu je třeba pvažvat tendenci pdceňvat pčáteční prjevy šikanvání. dplňvání šklní knihvny literaturu z blasti prblematiky násilnéh chvání a šikanvání. Pedaggičtí pracvníci vedu důsledně a systematicky žáky a studenty k svjvání nrem mezilidských vztahů zalžených na demkratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. pmáhají rzvíjet pzitivní mezilidské vztahy a úctu k živtu druhéh člvěka. Všichni pedaggičtí pracvníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmsféru v třídních klektivech, kde půsbí, jak nedílnu a velmi důležitu sučást své práce. Důležité aktivity škly nelze spjvat jen s určitým vyučvacím předmětem neb skupinu předmětů. Vztahy a chvání pedaggických i nepedaggických pracvníků vůči sbě a vůči žákům, vlivňují chvání žáků. Ve šklním řádu jsu jasně stanvena pravidla chvání včetně sankcí za jejich prušení. Prgram prti šikanvání Škla má vytvřen vlastní Prgram prti šikanvání jak sučást Minimálníh preventivníh prgramu. Na tvrbě a realizaci Prgramu prti šikanvání se pdílejí všichni pedaggičtí pracvníci škly. Krdinace jeh tvrby patří ke standardní činnsti šklníh metdika prevence. Ten pdle ptřeby splupracuje s metdikem prevence v PPP. Za realizaci a hdncení prgramu je dpvědný ředitel škly. Cílem prgramu je vytvřit ve škle bezpečné, respektující a splupracující prstředí. Důležité je zaměřit se na blast kmunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a t bez hledu na t, zda tam k prjevům šikany již dšl či ne: 1. Pravidelné třídnické hdiny minimálně jednu za měsíc 2. Phvry s dětmi, s třídními učiteli 3. Pržitkvé prgramy zaměřené na vztahy ve třídě 4. Prjektvé dny Vánce, Veliknce, sprtvní dny stmelvání klektivu Hlavní sučástí prgramu je Krizvý plán, který eliminuje či minimalizuje škdy v případě, že k šikanvání ve šklním prstředí djde.

5 KRIZOVÝ PLÁN A Zahrnuje situace, které škla zvládne řešit vlastními silami. D tét skupiny patří pstupy pr pčáteční stádia šikanvání: 1. Rzhvr s těmi, kteří na šikanvání upzrnili a s běťmi. 2. Nalezení vhdných svědků. 3. Individuální, případně knfrntační rzhvry se svědky (nikli však knfrntace bětí a agresrů). 4. Zajištění chrany bětem. 5. Rzhvr s agresry, případně knfrntace mezi nimi. Zajišťuje ŠMP ve splupráci s TU a VP. KRIZOVÝ PLÁN B Zahrnuje situace, kdy škla ptřebuje pmc z venku a je nezbytná její sučinnst se specializvanými institucemi a plicií. Sem patří řešení případů pkrčilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinvéh násilí vůči běti, tzv. třídníh lynčvání: 1. Překnání šku pedaggickéh pracvníka a bezprstřední záchrana běti. 2. Dmluva pedaggických pracvníků na splupráci a pstupu vyšetřvání. 3. Zabránění dmluvě agresrů na křivé výpvědi. 4. Pkračující pmc a pdpra běti. 5. Nahlášení plicii. Djde-li k závažnějšímu případu šikanvání neb při pdezření, že šikanvání naplnil skutkvu pdstatu trestnéh činu (prvinění), ředitel škly známí tut skutečnst Plicii ČR. 6. Vlastní vyšetřvání. Učitelé jsu seznámeni s infrmací MŠMT ČR č.j.: / Splupráce předšklních zařízení, škl a šklských zařízení s Plicií ČR při prevenci a při vyšetřvání kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. V případě negativních dpadů šikanvání na běť je nutné zprstředkvat jí péči pedaggick-psychlgické pradny, střediska výchvné péče, speciálně pedaggickéh centra neb dalších dbrníků klinických psychlgů, psychterapeutů neb psychiatrů. Ředitel škly známí rgánu sciálně právní chrany dítěte skutečnsti, které hržují bezpečí a zdraví žáka. Pkud žák spáchá trestný čin (prvinění), ppř. pakvaně páchá přestupky, ředitel škly zahájí bez zbytečnéh dkladu splupráci s rgány sciálně právní chrany dítěte. Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá splupráce vedení škly neb šklskéh zařízení, šklníh metdika prevence, výchvnéh pradce neb zástupce ředitele škly s dalšími institucemi a rgány. V resrtu šklství s pedaggick-psychlgickými pradnami, středisky výchvné péče, speciálně pedaggickými centry, v resrtu zdravtnictví s pediatry a dbrnými lékaři, dětskými psychlgy, psychiatry a zařízeními, která pskytují dbrnu pradensku a terapeuticku péči, včetně individuální a rdinné terapie, v resrtu sciální péče s ddělením péče rdinu a děti, s ddělením sciální prevence (mžnst vstupvat d každéh šetření, jednat s dalšími zainteresvanými stranami, s rdinu), případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany

6 Výchvná patření Je důležité dále pracvat s agresrem (jeh náhled na vlastní chvání, mtivy, rdinné prstředí). V případě ptřeby mu zprstředkvat péči pedaggick-psychlgické pradny, střediska výchvné péče neb jiných dbrníků klinických psychlgů, psychterapeutů neb psychiatrů. Pr ptrestání agresrů lze užít i následující běžná výchvná patření: Napmenutí a důtka třídníh učitele, důtka ředitele škly Snížení známky z chvání Převedení d jiné třídy (v naší škle neprveditelné) Pr nápravu situace ve skupině je ptřeba pracvat s celým třídním klektivem. Je nezbytné vypřádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). Nutný je intervenční prgram, který je záležitstí dbrníků PPP. V mimřádných případech se užijí další patření: Ředitel škly dpručí rdičům dbrvlné umístění dítěte d pbytvéh ddělení SVP, případně dpručí realizvat dbrvlný diagnstický pbyt žáka v místně příslušném diagnstickém ústavu. Ředitel škly pdá návrh rgánu sciálně právní chrany dítěte k zahájení práce s rdinu, případně k zahájení řízení nařízení předběžnéh patření či ústavní výchvy s následným umístěním v diagnstickém ústavu. Splupráce s rdiči, infrmvanst žáků Ředitel škly seznámí na začátku šklníh rku s krizvým plánem záknné zástupce žáků. Třídní učitelé seznámí žáky (přiměřeně jejich věku) s krizvým plánem A i B (zápis d TK a ŽK). Ředitel škly publikuje Prgram prti šikanvání včetně Krizvéh plánu B na a infrmační nástěnce škly. Pkud rdiče infrmují šklu pdezření na šikanvání, je za dbrné vyšetření záležitsti zdpvědný ředitel škly. Při nápravě šikanvání je ptřebná splupráce vedení škly, šklníh metdika prevence, výchvnéh pradce a dalších pedaggických pracvníků, jak s rdinu běti, tak i s rdinu agresra. Při jednání s rdiči dbají pedaggičtí pracvníci na taktní přístup a zejména na zachvání důvěrnsti infrmací. Je nutné předem infrmvat rdiče tm, c dělat v případě, když se dzvědí šikanvání (na třídní schůzce). Selhání škly v řešení šikany V případech pdezření neb již prkazatelných prjevů šikany, které nejsu bezdkladně a uspkjivě řešeny v pravmci pedaggických pracvníků včetně metdika prevence či výchvnéh pradce, je zcela na místě se brátit na ředitele škly písemně, sbně neb v elektrnické pdbě. Dále je mžné jednat v tét záležitsti se zřizvatelem škly neb pdat stížnst na šklu České šklní inspekci. Stížnst pdaná písemně, sbně neb v elektrnické pdbě se přijímá ve všech pracvištích ČŠI. Stížnst je mžné adresvat příslušnému inspektrátu ČŠI, je mžn pdat stížnst i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, Praha 5, resp. elektrnicky na adresu Sučasně je ptřebné v důvdněných případech zajistit běti šikanvání pmc psychlga, speciálníh pedagga (etpeda) ppřípadě jinéh specialisty.

7 Přílha č. 1 Příklady nepřímých a přímých znaků šikanvání 1. Nepřímé (varvné) znaky šikanvání mhu být např.: Žák je přestávkách čast samcený, statní něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmvých sprtech bývá jedinec vlen d mužstva mezi psledními. O přestávkách vyhledává blízkst učitelů. Má-li žák prmluvit před třídu, je nejistý, ustrašený. Půsbí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízk k pláči. Stává se uzavřeným. Jeh šklní prspěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhršuje. Jeh věci jsu pškzené neb znečištěné, případně rzházené. Zašpiněný neb pškzený děv. Stále pstrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit pškzení a ztráty věcí neb pužívá nepravděpdbné výmluvy. Mění svji pravidelnu cestu d škly a ze škly. Začíná vyhledávat důvdy pr absenci ve škle. Odřeniny, mdřiny, škrábance neb řezné rány, které nedvede uspkjivě vysvětlit. (Zejména je třeba věnvat pzrnst mladším žákům nvě zařazeným d třídy, nebť přizpůsbvací knflikty nejsu vzácnstí!) 2. Přímé znaky šikanvání mhu být např.: Psměšné pznámky na adresu žáka, pkřující přezdívka, nadávky, pnižvání, hrubé žerty na jeh účet. Rzhdujícím kritériem je, d jaké míry je daný žák knkrétní přezdívku neb "legrací" zranitelný. Kritika žáka, výtky na jeh adresu, zejména prnášené nepřátelským až nenávistným, neb phrdavým tónem. Nátlak na žáka, aby dával věcné neb peněžní dary šikanujícímu neb za něj platil. Příkazy, které žák dstává d jiných splužáků, zejména prnášené panvačným tónem, a skutečnst, že se jim pdřizuje. Nátlak na žáka k vyknávání nemrálních až trestných činů či k spluúčasti na nich. Hnění, strkání, šťuchání, rány, kpání, které třeba nejsu zvlášť silné, ale je nápadné, že je běť neplácí. Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknut. 1. Rdiče žáků se dpručuje upzrnit zejména na t, aby si všímali těcht mžných příznaků šikanvání: Za dítětem nepřicházejí dmů splužáci neb jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávil vlný čas, s nímž by se telefnval apd. Dítě není zván na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít rán d škly (zvláště když dříve měl dítě šklu rád). Dítě dkládá dchd z dmva, případně je na něm mžn při bedlivější pzrnsti pzrvat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechdí d škly a ze škly nejkratší cestu, případně střídá různé cesty, prsí dvz či dvz autem. Dítě chdí dmů ze škly hladvé (agresři mu beru svačinu neb peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" Dítě ztrácí zájem učení a schpnst sustředit se na ně. Dítě bývá dma smutné či apatické neb se bjeví výkyvy nálad, zmínky mžné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, c je trápí. Dítě žádá peníze, přičemž udává nevěrhdné důvdy (například pakvaně říká, že je ztratil), případně dma krade peníze. Dítě nápadně čast hlásí ztrátu sbních věcí.

8 Dítě je nebvykle, nečekaně agresívní k surzencům neb jiným dětem, mžná prjevuje i zlbu vůči rdičům. Dítě si stěžuje na neurčité blesti břicha neb hlavy, mžná rán zvrací, snaží se zůstat dma. Své zdravtní btíže může přehánět, případně i simulvat (manipulace s teplměrem apd.) Dítě se vyhýbá dcházce d škly. Dítě se zdržuje dma víc, než měl ve zvyku.

9 Přílha č. 2 Stádia šikanvání Mtt: Šklní šikanvání je nemc skupinvé demkracie a má svůj záknitý vnitřní vývj. První stadium se v pdstatě dehrává v jakékliv skupině. Všude je někd neblíbený neb nevlivný, na jehž úkr je prima si dělat legrácky. Pak t ale jde dál, skupina si najde jakéhsi tlukánka. Třetí stadium už je klíčvé. Vydělí se jádr útčníků a systematicky začne šikanvat nejvhdnější běti. D tét chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale djde k bdu zlmu, kdy se šikanvání stane nepsaným záknem i pr pravdu slušné děti a celá skupina se stává krutu. V pátém stadiu ttalitě se stane šikanvání skupinvým prgramem. Michal Klář První stadium: Zrd strakismu Jde mírné, převážně psychické frmy násilí, kdy se krajvý člen skupiny necítí dbře. Je neblíben a není uznáván. Ostatní h více či méně dmítají, nebaví se s ním, pmluvají h, spřádají prti němu intriky, dělají na jeh účet drbné legrácky apd. Tat situace je již zárdečnu pdbu šikanvání a bsahuje rizik dalšíh negativníh vývje. Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzvání manipulace V zátěžvých situacích, kdy ve skupině stupá napětí, začnu strakizvaní žáci služit jak hrmsvd. Splužáci si na nich dreagvávají nepříjemné pcity například z čekávané těžké písemné práce, z knfliktu s učitelem neb prstě jen z th, že chzení d škly je btěžuje. Manipulace se přitvrzuje a bjevuje se zprvu pnejvíce subtilní fyzická agrese. Třetí stadium (klíčvý mment): Vytvření jádra Vytváří se skupina agresrů, úderné jádr. Tit šiřitelé viru začnu splupracvat a systematicky, nikliv již puze náhdně, šikanvat nejvhdnější běti. V pčátku se stávají jejich běťmi ti, kteří jsu už svědčeným bjektem strakizvání. Jde žáky, kteří jsu v hierarchii nejníže, tedy ti slabí. Čtvrté stadium: Většina přijímá nrmy Nrmy agresrů jsu přijaty většinu a stanu se nepsaným záknem. V tét dbě získává nefrmální tlak ke knfrmitě nvu dynamiku a málkd se mu dkáže pstavit. U členů virem přemžené skupiny dchází k vytvření jakési alternativní identity, která je zcela pplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnu chvat krutě aktivně se účastní týrání splužáka a pržívají při tm uspkjení. Páté stadium: Ttalita nebli dknalá šikana Násilí jak nrmu přijímají všichni členvé třídy. Šikanvání se stává skupinvým prgramem. Obrazně řečen nastává éra vykřisťvání. Žáci jsu rzděleni na dvě srty lidí, které jsem pr přehlednst značil jak trkáře a trky. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

10 Přílha č. 3 Dpručená literatura z blasti šklníh šikanvání Klář, M. (2001, 2005). Blest šikanvání. Praha: Prtál. Klář, M. (1997, 2000). Skrytý svět šikanvání ve šklách. Praha: Prtál. Klář, M. (2005). Šklní násilí a šikanvání. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita. Klář, M. (Ed.) (2004). Šklní šikanvání. Sbrník z první celstátní knference knané v Olmuci na PF UP Klář, M. (2003). Specifický prgram prti šikanvání a násilí ve šklách a šklských zařízeních. Praha: MŠMT ČR. Parry, J., Carringtn, G. (1997). Čelíme šikanvání: sbrník metd. Praha, IPPP. Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škle pcit bezpečí. Praha: Prtál. Časpisy Klář, M. (2007). Český šklský prgram prti šikanvaniu. Perspektivy. In: Sciálna prevencia. Bratislava: Nárdné svetvé centrum. Klář, M. (2007). Český šklní prgram prti šikanvání. Práv a rdina č.3/2007 Klář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychlgie dnes 2 (12), Klář, M. (2005). Devět krků při řešení pčáteční šikany aneb pedaggická chirurgie. Prevence 7 (2), 3-7. Klář, M. (1998). Sudce Lynch na českých šklách? Vyšetřvání a léčba specifických typů šikan; in Sbrník Prevence šikanvání ve šklách, Institut pedaggick-psychlgickéh pradenství ČR, Praha.

11 Infrmační leták pr žáky ZŠ Nikd nemá práv druhému ubližvat! Splužáci se k tbě chvají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál. Víš někm, kd je šikanván, a je ti h lít? PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM, VÝCHOVNÝM PORADCEM). C je t šikanvání? Za šikanvání se pvažuje t, když jeden neb více žáků úmyslně, většinu pakvaně ubližuje druhým. Znamená t, že ti někd, kmu se nemůžeš ubránit, dělá, c ti je nepříjemné, c tě pnižuje, neb t prstě blí. Strká d tebe, nadává ti, schvává ti věci. Ale může ti znepříjemňvat živt i jinak. Pmluvá tě, intrikuje prti tbě, navádí splužáky, aby s tebu nemluvili a nevšímali si tě. Pzději se travvání živta stupňuje a zdknaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a pškzvání věcí). Šikanvání je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. Prč bývá člvěk šikanván? Není t prt, že by byl špatný, neb prt, že by si t nějak zaslužil. Chyba není v něm, ale ve špatných vztazích mezi některými splužáky. Převládá v nich bezhlednst a násilí. Jak se můžeš bránit? Když se ptali jednh zufaléh žáka, prč svém trápení neřekl rdičům, dpvěděl: Já nevím, když přijdu dmů, tak se na t snažím nemyslet. A dufám, že už t bude lepší. Myslet si, že t bude lepší, je myl. Nikmu nic neříct je strkání hlavy d písku, které situaci jenm zhršuje. Nevzdávej t a udělej následující: Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pmci, bude ti věřit a neprzradí tě. Svěř se svým rdičům. V případě, že nenajdeš dvahu říct t ani svým rdičům, zavlej na Linku bezpečí, telefn , ppř. d Psychsciálníh centra v Přervě, telefn , Tit lidé ti budu věřit, prtže nejsi sám, kmu se něc pdbnéh děje. Telefn na pražsku Linku bezpečí, telefn neb Bezplatně můžeš telefnvat z celé republiky. Neptřebuješ k tmu peníze ani telefnní kartu.

12 Infrmace pr rdiče PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Vážení rdiče, bracíme se na Vás s důležitými infrmacemi, které se týkají všech zúčastněných šklníh vzdělávání ( žáci-rdiče-pedaggvé-další instituce). Naše škla začala pracvat na preventivním prgramu prti šikanvání, prtže jsme si stanvili jak jednu z pririt našeh šklníh výchvně vzdělávacíh prgramu zdravé a bezpečné sciální klima škly. Jedním z nejdůležitějších krků k dsažení tét pririty je účinná splupráce s Vámi, rdiči. Chceme, abyste pchpili, c se snažíme. Chceme, abyste se přesvědčili, že bez Vás t nedkážeme. Prt chceme, abyste měli pravdivé a pužitelné infrmace. Děkujeme Vám za čas, který čtení tht listu věnujete. učitelky ZŠ a MŠ Hrní Mštěnice Časté myly, čili NENÍ PRAVDA ŽE ten, kd šikanuje, je vyšinutý jedinec ten, kd je týrán, si za t může sám mému dítěti se t (být agresrem, být bětí) nemůže stát přísná kázeň t vyřeší je t jen kčkvání, vždycky t byl, není t žádný prblém takvá je dba, nedá se s tím nic dělat není t mje věc, ať si t vyřeší tam, kde se t děje vše se vyřeší změnu skupiny (třídy, škly) statní ze skupiny (ze třídy) d th netahejte, ti za nic nemůžu, nic nezmění a nic neřeknu, prtže přece nebudu bnzvat ŠIKANOVÁNÍ Z HLEDISKA PRÁVA je v řadě případů naplnění skutkvé pdstaty řady trestních činů: mezvání sbní svbdy, vydírání, vzbuzení důvdné bavy, lupeže, ublížení na zdraví, pškzení cizí věci, znásilnění, phlavníh zneužívání CO NABÍZÍME: Bereme vážně všechny infrmace, se kterými se nám svěříte. Každu situaci prfesinálně pršetříme pdle dhdnutých pstupů. Pdělíme se všechny infrmace, které pskytvat můžeme a které budete stát. Pradíme Vám, kam se bracet pr dbrnu radu, kde sehnat další infrmační zdrje. Nabízíme Vám v tmt přehledu základní infrmace, se zvídavými rdiči dmluvíme splečné setkání i za přítmnsti dbrníka.

13 ŠIKANA JE sučasně: CO UŽ UMÍME VE ŠKOLE PROTI ŠIKANĚ UDĚLAT: Víme,čeh si máme všímat. Víme, jak dhadnut stupně šikany. Víme, jakých knkrétních chyb se máme při vyšetřvání jedntlivých stupňů vyvarvat. Máme speciální krizvé plány, které nám pmáhají rychle reagvat, jakmile vyhdntíme infrmace z šetření. Víme, že musíme šikanu řešit kmplexně ve všech třech jejích rzměrech (viz tři v jednm ). Jsme učitelé, prt splupracujeme s dbrníky tam, kde knčí naše prfesní kmpetence. PATERO PRO RODIČE 1. Všímejte si nejrůznějších prjevů, které by mhly být známku šikany (např. změny nálady a chvání dítěte, nechta škle hvřit, blesti břicha před ranní cestu d škly, pničené pmůcky, stálý nedstatek peněz ). 2. Pkud se Vám dítě se svým trápením svěří, důvěřujte mu, pdpřte h, nedbývejte h bvyklým: T je nrmální, vyřiď si t sám 3. Pkuste se patrně zjistit c nejvíce pdrbnstí. 4. Kntaktujte nás, navštivte nás, infrmujte třídníh učitele, šklníh preventistu, výchvnu pradkyni, ředitelku. Dmluvíme se na dalším splečném (!!!) pstupu. 5. Velice důležité je, abyste šikaně něc věděli. Tent list přináší jen letmé nahlédnutí d prblematiky. Jsme připraveni Vám pskytnut pdrbnější údaje. Můžete navštívit webvé stránky

14 STUPNĚ (ZÁKONITOSTI VÝVOJE) ŠIKANY: 1) Zárdečná frma, ptenciálně přítmná v každém klektivu, prjevuje se vyčleňváním některých jedinců na kraj skupiny většinu slvní prjevy, fyzické ústrky. 2) Přitvrzvání prjevů: výhružky, nadávky, fyzické útky, zatím jen d agresra(ů). 3) Vytvření jádra, uskupení klem agresra, pkud nezasáhne někd zvenčí, znamená t začátek systematické šikany. 4) Většina skupiny přijímá nrmy agresrů, přidávají se i mírní a slušní žáci ( i ve fyzickém násilí!!!). 5) Dknalá šikana = ttalita, ztráta zbytků zábran, brutalita se stává nrmu pr celu skupinu. KONTAKTY Mgr. Jiřina Ostrčilvá, šklní preventista, Mgr. Zdenka Opavská, výchvná pradkyně Mgr. Marie Uhlířvá, ředitelka škly,

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více