Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu"

Transkript

1 C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c a klik th dítě vypil a zda alkhl nekmbinval ještě s jinu látku. - Dle GS( generální suhlas ) rdičů máme mţnst zjišťvat, zda je dítě pd vlivem alkhlu zkušku z dechu, ale záknnu mţnst ne!!! - Neprdleně uvědmte vedení škly, rdiče, záknnéh zástupce - V případě, ţe je ţák hrţen na zdraví a ţivtě, vlejte lékařsku sluţbu první pmci. - V případě, ţe ţák je i není schpný pkračvat ve výuce, vyrzumí škla záknnéh zástupce a vyzve jej, aby se ţáka vyzvedl! - V případě nedstupnsti záknnéh zástupce, vyrzumí škla rgán sciálně právní chrany dítěte s rzšířenu půsbnstí a vyčká jeh pkynů. - Rzhvr s dítětem dlţte aţ na dbu, kdy bude zcela střízlivé. S člvěkem pd vlivem nemá cenu diskutvat. Zeptejte se pak, za jakých klnstí se pil a prč. Jasně a důrazně mu sdělte, ţe s jeh jednáním nesuhlasíte a krátce mu vysvětlete důvdy. Zdůrazněte, ţe nemáte námitky prti jeh sbě, ale prti jeh chvání.. - Pedaggický pracvník událsti sepíše stručný záznam v vyjádřením ţáka / dkud a d kh/- ten předá vedení škly, metdikvi PP - Při pakvaní, splní škla znamvací pvinnst k rgánu sciálně-právní chrany dítěte - Škla v zájmu dítěte a jeh zástupce můţe infrmvat mţnstech dbrné pmci při řešení takvé situace.

2 nalezneme alkhl ve škle - nepdrbuje se ţádnému testu ke zjištění jeh chemické struktury - známení vedení škly - ulţení u vedení škly pr případ důkazu - stručný záznam ( tř. učitel a metdik prevence, ulţen u MP ) nalezneme alkhl u žáka - nepdrbuje se ţádnému testu ke zjištění jeh chemické struktury - známí vedení škly - ulţení u vedení škly - záznam s vyjádřením ţáka /datum, míst, čas, jmén ţákapdpis ţáka, v případě, ţe dmítne uvede pracvník škly tut skutečnst d zápisu, při záznamu by měli být minimálně 2 účastníci z řad pedaggů - vyrzumění záknnéh zástupce - v případě pakvání známení na OSPOD - v případě, ţe alkhl bsahuje i jiné příměsi, předat tekutinu přivlanému lékaři - dle zákna nemáme mžnst žákvi prhledávat sbní věci!!! OPL mamné a psychtrpní látky.zjistíme knzumaci ve škle 1. V případě, kdy je ţák přistiţen při knzumaci OPL v prstrách škly neb v dbě šklníh vyučvání neb v rámci akcí šklu přádaných je primárně nutné mu v další knzumaci zabránit. 2. Návykvu látku debrat a zajistit ji 3. Pedaggický pracvník psudí, zda ţáku nehrzí nějaké nebezpečí. 4. V případě, ţe nebezpečí pd vlivem OPL hrţuje ţákův ţivt, zajistí škla nezbytnu pmc přivláním lékařské první pmci 5. Jestliţe akutní nebezpečí nehrzí, zajistí pedagg vyjádření ţáka / sepíše prtkl d kh /--Vyrzumí záknné zástupce a vedení škly. 6. V případě, ţe ţák není schpen pkračvat ve vyučvání, vyrzumí škla ihned záknnéh zástupce a vyzve jej, aby si

3 žáka vyzvedl, prtže není zdravtně způsbilý k pbytu ve škle. 7. Jestliže není záknný zástupce dstupný, vyrzumí škla OSPOD a vyčká jeh pkynů a vyžádá pmc. 8. Záknnému zástupci škla známí skutečnst, ţe ţák knzumval OPL i v případě, ţe je ţák schpen výuky...nalezneme OPL ve škle 1. Látka se nepdrbuje ţádnému testu. 2. Ihned se infrmuje vedení škly. 3. Za přítmnsti dalšíh pracvníka vlţíme d bálky, napíšeme datum, čas a míst nálezu. Přelepit, razítkvat pdepsat a uschvat d trezru!!!!! 4. O nálezu vyrzumět Plicii ČR- prvede identifikaci a zajištění pdezřelé látky...nalezneme u některéh žáka 1. Zabavená látka se nepdrbuje ţádnému testu na slţení. 2. Ihned infrmvat vedení škly. 3. O nálezu sepsat stručný záznam : datum, míst a čas nálezu, jmén ţáka. Zápis ţák pdepíše 4. O nálezu se vyrzumí Plicie ČR, identifikace a zajištění pdezřelé látky.infrmují se záknní zástupci 5. V případě, ţe se látka našla u ţáka, který se jí intxikval, předá se zajištěná látka přivlanému lékaři. Usnadní t léčbu. máme pdezření, že některý žák má u sebe nějaku OPL 1. Jedná se pdezření ze spáchání trestnéh činu neb přestupku- řešení spadá d kmpetence Plicie ČR. 2. Vyrzumět Plicii ČR, zknzultvat pstup a infrmvat záknnéh zástupce. 3. Ţáka izlvat a d příjezdu Plicie h mít pd dhledem. Nesmí se v žádném případě prvádět sbní prhlídka ani prhlídka jeh věcí...máme pdezření na zneužívání návykvých látek -předběţně se pkusit zjistit jaku drgu se jedná - ihned přivlat rdiče d škly - šetrně světlit rdičům pdezření - dpručit rdičům návštěvu dbrníka - dhdnut se na dalším výchvném pstupu

4 ..distribuce OPL ve škle Distribuce OPL je pvaţvána za prtiprávní jednání. Je prt zakázána a můţe být kvalifikvána jak trestný čin. Mnţství není rzhdující. Přechvávání OPL je také prtiprávní jednání. Mnţství, které má ţáka u sebe je rzhdující pr t, aby byl tt jednání specifikván jak přestupek/ menší mnţství/ neb jak trestný čin / více neţ mál/. Jestliže má pracvník škly pdezření, že dšl k distribuci OPL ve škle, známí tut skutečnst příslušnému místnímu ddělení Plicie ČR Jestliže se tht jednání dpustila sba mladší 18 let prti sbě mladší 18 let, vyrzumí škla záknné zástupce a rgán sciálně právní chrany bce s rzšířenu půsbnstí. máme pdezření na záškláctví Nemluvenu absenci d sučtu deset hdin řeší se záknným zástupcem ţáka třídní učitel frmu phvru, na který je záknný zástupce ţáka vyzván dpručeným dpisem. Prjednejte důvd nepřítmnsti a způsb mluvání a upzrněte na pvinnst stanvenu záknem. Seznamte záknnéh zástupce ţáka s mţnými důsledky v případě růstu nemluvené absence. Prveďte stručný zápis z tht jednání, který bude bsahvat dhdnutý způsb nápravy. Záknný zástupce ţáka zápis pdepíše a bdrţí kpii..řešíme kuření Ve šklních prstrách, na šklních pzemcích a při šklních akcích musí děti ddrţvat zákaz kuření. Případné přestupky prti tmut zákazu řešte pdle dhdnutých výchvných patření. Pkud zjistíte, že dítě kuří mim šklu,můžete využít mžnsti hlásit tent přestupek na OSPOD, rdičů, záknným zástupcům Pstup při šetření šikany či jiné frmy násilí Pr vyšetřvání pčáteční šikany (se standardní frmu) lze dpručit strategii v těcht pěti krcích: Rzhvr s těmi, kteří na šikanvání upzrnili a s běťmi. Nalezení vhdných svědků.

5 Individuální, případně knfrntační rzhvry se svědky (nikli však knfrntace bětí a agresrů). Zajištění chrany bětem. Rzhvr s agresry, případně knfrntace mezi nimi. Při vyšetřvání puţijeme například techniky -zahřívací předkl - mnlg dialg -knfrntace Pkrčilá šikana s nebvyklu frmu výbuch skupinvéh násilí vůči běti, tzv. třídníh lynčvání, vyžaduje následující pstup: Překnání šku pedaggickéh pracvníka a bezprstřední záchrana běti. Dmluva pedaggických pracvníků na splupráci a pstupu vyšetřvání. Zabránění dmluvě agresrů na křivé výpvědi. Pkračující pmc a pdpra běti. Nahlášení plicii. Vlastní vyšetřvání. Nepřímé (varvné) znaky šikanvání mhu být např.: Ţák je přestávkách čast samcený, statní něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmvých sprtech bývá jedinec vlen d muţstva mezi psledními. O přestávkách vyhledává blízkst učitelů. Má-li ţák prmluvit před třídu, je nejistý, ustrašený. Půsbí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízk k pláči. Stává se uzavřeným. Jeh šklní prspěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhršuje. Jeh věci jsu pškzené neb znečištěné, případně rzházené. Zašpiněný neb pškzený děv. Stále pstrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit pškzení a ztráty věcí neb puţívá nepravděpdbné výmluvy. Mění svji pravidelnu cestu d škly a ze škly. Začíná vyhledávat důvdy pr absenci ve škle. Odřeniny, mdřiny, škrábance neb řezné rány, které nedvede uspkjivě vysvětlit. (Zejména je třeba věnvat pzrnst mladším ţákům nvě zařazeným d třídy, nebť přizpůsbvací knflikty nejsu vzácnstí!) Přímé znaky šikanvání mhu být např.: Psměšné pznámky na adresu ţáka, pkřující

6 přezdívka, nadávky, pniţvání, hrubé ţerty na jeh účet. Rzhdujícím kritériem je, d jaké míry je daný ţák knkrétní přezdívku neb "legrací" zranitelný. Kritika ţáka, výtky na jeh adresu, zejména prnášené nepřátelským aţ nenávistným, neb phrdavým tónem. Nátlak na ţáka, aby dával věcné neb peněţní dary šikanujícímu neb za něj platil. Příkazy, které ţák dstává d jiných spluţáků, zejména prnášené panvačným tónem, a skutečnst, ţe se jim pdřizuje. Nátlak na ţáka k vyknávání nemrálních aţ trestných činů či k spluúčasti na nich. Hnění, strkání, šťuchání, rány, kpání, které třeba nejsu zvlášť silné, ale je nápadné, ţe je běť neplácí. Rvačky, v nichţ jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaţí se uniknut. Rdiče žáků se dpručuje upzrnit zejména na t, aby si všímali těcht mžných příznaků šikanvání: Za dítětem nepřicházejí dmů spluţáci neb jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímţ by trávil vlný čas, s nímţ by se telefnval apd. Dítě není zván na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít rán d škly (zvláště kdyţ dříve měl dítě šklu rád). Dítě dkládá dchd z dmva, případně je na něm mţn při bedlivější pzrnsti pzrvat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechdí d škly a ze škly nejkratší cestu, případně střídá různé cesty, prsí dvz či dvz autem. Dítě chdí dmů ze škly hladvé (agresři mu beru svačinu neb peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" Dítě ztrácí zájem učení a schpnst sustředit se na ně. Dítě bývá dma smutné či apatické neb se bjeví výkyvy nálad, zmínky mţné sebevraţdě. Odmítá svěřit se s tím, c je trápí. Dítě ţádá peníze, přičemţ udává nevěrhdné důvdy (například pakvaně říká, ţe je ztratil), případně dma krade peníze. Dítě nápadně čast hlásí ztrátu sbních věcí. Dítě je nebvykle, nečekaně agresivní k surzencům neb jiným dětem, mţná prjevuje i zlbu vůči rdičům. Dítě si stěţuje na neurčité blesti břicha neb hlavy, mţná rán zvrací, snaţí se zůstat dma. Své zdravtní

7 btíţe můţe přehánět, případně i simulvat (manipulace s teplměrem apd.) Dítě se vyhýbá dcházce d škly. Dítě se zdrţuje dma víc, neţ měl ve zvyku. Výskyt sciálně patlgických jevů hlaste vedení škly, metdikvi PP VŠE ZAPISOVAT + pdpisy pstiženéh, zástupců nezletiléh a dále viz. Zápis phvru / Mgr. Šárka Rambuskvá Metdik prevence sciálně patlgických jevů

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Damníkov Program proti šikanování na školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov Program proti šikanování Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24 246/2008-6

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Školní preventivní strategie Vypracoval: Mgr. Miroslava Štibingerová, metodik

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 OBSAH 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Zpracovala: Mgr. Iveta Kudrová školní metodik prevence sociálně patologických jevů (ŠMP) Program proti

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace 751 17 Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30 Telefon: 581 224 248 www.zshornimostenice.cz Mobil: 739 310 468 E-mail: zs@zshornimostenice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Eva Plachá (577 213 405*22) Školní metodik prevence: Mgr. Dana Uhrová (577 213 405*27) Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ A) ÚVOD 1. Vnější charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ , příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Vypracovaly: Schválila: PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Mgr. R. Palzerová, PaedDr. I. Rudolfová PaedDr. Irena Rudolfová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více