INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Každá škola bude mít psychologa [Each school will have its own psychologist] / -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 23,. 166 (20.VII.) (2010), s. 4. Podle slibu nového ministra školství Josefa Dobeše by mla mít každá škola v dohledné dob svého psychologa. Ten je pedpokladem pro zavedení smlouvy mezi školou a rodii o trestech a odpovdnosti za chování žáka. Rodie by po podpisu smlouvy odpovídali za své nezvladatelné, neukáznní a agresivní dít, které narušuje výuku. Od této smlouvy ministr oekává i zvýšení autority uitel a prohloubení spolupráce všech zúastnných stran (uitel, rodi i žák). neukáznnost ; nesprávné chování ; agresivita ; žák ; trest ; represe ; vztah rodieškola ; vztah rodie-uitel ; vztah uitel-žák ; rodiovská odpovdnost ; školní psycholog ; spolupráce ; smlouva ; školská politika ; odpovdnost ; chování žáka 2. Mají být zkoušky na vysoké škole pezkoumatelné soudem? / [Should examinations in higher education be reviewable by a court?] / Vojtch Šimíek -- eština In: Universitas [Tištný text] : revue Masarykovy univerzity v Brn -- ISSN Ro. 43,. 3 (2010), s

2 Možnost soudního pezkumu zkoušek na veejnoprávní vysoké škole. Analýza dvou pípad žaloby student právnické fakulty na hodnocení státních zkoušek. Právním závrem analýzy soudních dokument je, že rozhodnutí orgánu veejné vysoké školy je soudn pezkoumatelné; pezkum je však omezen na proceduru prbhu zkoušky; soudu nepísluší posuzovat její obsah a hodnotit vdomosti studenta. Porovnání s legislativou v SRN; v SRN je umožnn i pezkum obsahu zkoušek. Otázky spojené s objektivitou v hodnocení student. právo ; analýza ; dokumentace studenta ; zkouška ; vysoká škola ; veejná škola ; hodnocení studenta ; komparace ; objektivita ; eská republika ; SRN ; pezkoušení 3. Podporujme studenty, ne školy / [We support students, not schools] / Václav Klaus ml. -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 23,. 217 (17.IX.) (2010), s. 11. Úhel pohledu editele elitního pražského gymnázia PORG na problematiku základního vzdlávání. Základní školní systém se mu zdá neefektivní, zbyten dlouhý a finann nároný. Navrhuje proto zkrátit povinnou školní docházku na osm tíd a nechat tak maturovat dti o rok mladší. základní školství ; základní vzdlání ; povinná školní docházka ; délka školní docházky ; základní škola ; efektivnost vzdlávání ; nedostatek ; názor 4. Kurikulární reforma v eských školách z pohledu editel škol. [Curricular reform in Czech schools from the perspective of headteachers.. Part 2] / [ást 2] / Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláek -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Pedagogické rozhady -- ISSN , -- Ro. 19,. 3 (2010), s Role editel škol v procesu zavádní kurikulární reformy do eských základních škol v posledních pti letech v podob školních vzdlávacích program. Typy editel podle pístupu k realizaci reformy: editel hrdina, inovátor, systematik, alibista a nepítel. Snaha o formulaci princip udržitelnosti reformy v kontextu vývoje základního školství. editel školy ; základní škola ; role ; postoj ; reforma ; inovace ve vzdlávání ; kurikulum ; vývoj kurikula ; školní vzdlávací program 2

3 5. Mli by mít rektoi vtší pravomoci? / [] / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 113,. 33 (2010), s. 15. Postoje vysokoškolských odborník (rektor, dkan aj.) k otázce posílení pravomocí rektor na eských vysokých školách. Vtšina rektor se shoduje v tom, že jejich pravomoci není nutné zvyšovat, nkteí by ale zmnu kompetencí uvítali. rektor ; dkan ; manažerský personál ; vysoká škola ; univerzita ; zpsobilost ; odpovdnost ; ízení školy ; ízení ; názor ; postoj ; pravomoc ; kompetence 6. Ideální škola : [] / vize optimáln financované sít škol / Libor Svoboda ; [Autor interview] Radmil Švancar -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 113,. 34 (2010), s Námstek ministra školství hovoí o pipravovaném projektu MŠMT Ideální škola, který by ml spoítat optimální náklady na sí škol. Ml by to být nástroj urený zizovatelm škol, krajským samosprávám a odborm školství, aby podle parametr dlouhodobého zámru mohly jednoduše zjistit soulad nebo nesoulad krajské sít škol se sítí ideální, aby mohly identifikovat slabá místa a vyíslit, jaký je rozdíl mzi financováním ideálního stavu a stavu aktuálního. školství ; regionální školství ; ekonomika školství ; financování ; náklady na vzdlání ; sí škol ; ízení školství ; regionální správa ; koncepce ; projekt ; ministerstvo školství ; Ideální škola 7. Rozpoet školství 2011 : [] / peníze navíc i bolestné škrty / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 113,. 34 (2010), s Rozhovor s vrchní editelkou sekce financování kapitoly školství MŠMT o nejbližší ekonomické budoucnosti eského školství. V tabulkách jsou uvedeny rozpotové výdaje na jednotlivé školské oblasti za rok 2011 a porovnání objemu financí v roce 2010 s návrhem na rok

4 školství ; vzdlávání ; financování ; ekonomika školství ; pidlení finanních prostedk ; rozpoet na vzdlání ; náklady na vzdlání ; komparace ; názor ; eská republika ; 2010 ; Analýza výsledk šetení v pedagogicko - psychologických poradnách [Analysis of results of findings in pedagogical-psychological counseling centres] / -- eština In: Pedagogicko-psychologické poradenství [Tištný text] -- ISSN , -- Ro. 2010,. 58 (záí 2010) (2010), s Celý asopis se zabývá analýzou diagnostických nástroj užívaných ve školských poradenských zaízeních. Výzkum ml zjistit, jaké diagnostické nástroje jsou v praxi poraden nejastji používány pro vyšetení dtí a žák a pro které oblasti diagnostiky v poradnách nástroje chybí. pedagogicko-psychologická poradna ; poradenská služba ; poradenství ; psychologická služba ; škola ; diagnostika ; pedagogická diagnostika ; diagnostický test ; žák ; dít ; pedagogická psychologie ; analýza ; výzkum ; výsledek výzkumu ; školní poradenské pracovišt ; diagnostická metoda 9. Pro supervize? : [Why supervision? :: it helps teachers mature] / pomáhá uitelm zrát / Renata Fejfarová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 57,. 8 (2010), s Pro uitele se jako forma osobnostního a profesního rozvoje nov nabízí supervize. Co pináší a jak probíhá? Speciální forma skupinové supervize jsou tzv. balintovské skupiny. V píloze hovoí editelka ZŠ o své osobní zkušenosti se supervizí. uitel ; kontrola výkonu ; rozvíjení schopností ; sebehodnocení ; odborný rozvoj zamstnanc ; osobnost ; psychologie chování ; psychologie práce ; sebeuvdomní ; supervize 10. Neberme uitelm as a energii, nechme je prost uit / [Let 's not steal teachers' time, let them teach] / František Hodný ; [Redaktor] oš -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 18,. 36 (2010), s. 3. 4

5 Píspvek editele základní školy na Fóru ke svtovému dni uitel poádaném MOS pracovník školství, který upozoruje na nárst zbytené administrativy ve školách a zamení inspekce na formální záležitosti. Školní inspekce by mla hodnotit pedevším výstupy, tj. znalosti a dovednosti žák, nikoli vstupy, tj. vzdlávací programy, metody a postupy. editelé škol by mli dostat plnou odpovdnost za výchovu a vzdlávání žák a uitelé by mli mít možnost vnovat pln svj as a energii výuce a výchov. administrativa ; byrokracie ; inspekce ; hodnocení školy ; editel školy ; odpovdnost ; uitel ; petžování ; eská školní inspekce 11. Tucet dvod k zamyšlení, aneb, Jak léit nemocné školství? / [A dozen of reasons for reflection, or, How to treat ill school system?] / Stanislav Titzl -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 18,. 36 (2010), s. 8. Názor stedoškolského uitele na nepíznivý stav našeho školství. Výet nejvtších problém (nap. vtší volnost v osnovách vyplývající z rámcového vzdlávacího programu versus jednotná státní maturita). Návrhy, jak neutšený stav školství zlepšit (obnovení výchovné funkce školy, zlepšování kvality školství zaít od mateské a základní školy, nikoli od maturit). školství ; hodnocení vzdlávacího systému ; zlepšení ; kvalita vyuování ; kvalita vzdlání ; státní maturita ; názor ; uitel ; stední škola 12. Státní maturity nejsou ve svt bžné, ale ada zemí o n usiluje / [State secondary school-leaving examinations are not common in the world, but many countries strive for introducing them] / tk -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 18,. 38 (2010), s. 3. Situace v oblasti organizace maturitní zkoušky nebo jí podobných závrených stedoškolských zkoušek v SRN, Rakousku, Polsku, Francii, Rusku, Belgii, Velké Británii a v USA. Z uvedených zemí má státní maturity nap. Polsko (od roku 2005) a tradin jednotné zkoušky má i Francie a ásten Velká Británie (A-Levels v Anglii a Walesu). Další zem je pipravují nebo se o n v minulosti (neúspšn) pokoušely. maturita ; státní maturita ; závrená zkouška ; stední škola ; zkušební systém ; komparace ; SRN ; Rakousko ; Polsko ; Francie ; Rusko ; Belgie ; Velká Británie ; USA 5

6 13. Situace uitel v eské republice v porovnání se zemmi OECD / [Situation of teachers in the Czech Republic in comparison with OECD countries] / Pavlína Šastnová ; ÚIV -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 18,. 38 (2010), s. 10. Další informace z publikace Education at a Glance Srovnání délky vyuovací doby a celkové pracovní doby uitel na jednotlivých úrovních vzdlávání v eské republice a v ostatních zemích OECD. Porovnání roních tabulkových plat. Údaje jsou za rok pracovní doba ; vyuovací doba ; uitel ; vyuující personál ; plat ; komparace ; statistická data ; Education at a Glance 2010 ; eská republika ; zem OECD 14. Zaazení problematiky návykových látek do školních ád : [Including the problem of addictive drugs in school orders :: testing pupils on the presence of drugs] / orientaní testování žák na pítomnost návykových látek / Betislav Brejcha, Irena Kejová -- eština In: Závislosti a my : odborný asopis pro sociáln patologické jevy -- ISSN Ro. 2010,. 9 (záí) (2010), s Sedm bod doporuení, které je teba doplnit do školních ád v souvislosti s ešením problematiky drog ve školním prostedí. Postup pi rozhodnutí školy testovat žáky na pítomnost návykových látek. Legislativní opatení týkající se této problematiky. drogy ; toxikomanie ; škola ; školní prostedí ; žák ; test ; školní ád ; prevence ; školská legislativa ; protidrogová prevence ; protidrogová politika Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více