INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové podob pes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese 1. Die Sonderpädagogik in der bildungspolitischen Debatte Schwedens / [Speciální pedagogika v debat Švédska o vzdlávací politice] / Thomas Barow, Bengt Persson -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 25 In: Sonderpädagogische Förderung heute [Tištný text] : integration und pädagogische Rehabilitation -- ISSN , -- Ro. 56,. 1 (2011), s Vývoj speciální pedagogiky ve Švédsku za posledních 15 let. Typy problém s integrovanými dtmi: nízká asová dotace na výuku, nedostatený poet stávajících kvalifikovaných uitel, ztížené podmínky práce uitel pi integraci kurikulí. Speciální pedagogika se stává souástí rámcových vzdlávacích plán. Reformní snahy v oblasti inkluzivního vzdlávání nejsou ve Švédsku pijímány jednoznan pozitivn. historické hledisko ; integrace žáka ; organizace asu ; vyuující personál ; pracovní podmínky uitel ; speciální pedagogika ; rámcový vzdlávací program ; kurikulum ; školská reforma ; nedostatek ; Švédsko ; inkluzivní vzdlávání 1

2 2. Sonderpädagogische Diagnostik auf dem langen Marsch zur inklusiven Pädagogik / [Speciáln pedagogická diagnostika na dlouhé cest k inkluzivní pedagogice] / Hans Wocken -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Sonderpädagogische Förderung heute [Tištný text] : integration und pädagogische Rehabilitation -- ISSN , -- Ro. 56,. 1 (2011), s O stavu speciáln pedagogické diagnostiky a léebné pedagogiky v SRN. V léebné praxi pevažuje diagnostika selekní. Stále je otevená otázka optimálního místa podpory: inkluzivní nebo speciální vzdlávání? Trendy v pedagogické diagnostice v rzných alternativních školách v SRN od 70. let minulého století do souasnosti. speciální pedagogika ; pedagogická diagnostika ; selekce ; pomoc ; uební prostedí ; integrace žáka ; alternativní škola ; historické hledisko 3. How History Became a Core Subject in Swedish Upper Secondary Schools / [Jak se historie stala základním pedmtem na švédských stedních školách] / Ole Elgström, Mats Hellstenius -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 53 In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištný text] -- ISSN , -- Ro. 54,. 6 (2010), s. [565]-580. V roce 2004 se djepis stal na švédských vyšších stedních školách jedním z hlavních pedmt. Analýza rozhovor len parlamentu spojená s analýzou školských dokument pibližuje proces rozhodování o místu djepisu v kurikulu. djepis ; vyšší stední škola ; analýza ; dokument ; školská politika ; kurikulum ; hlavní pedmt ; Švédsko ; School Choice in Sweden : [Volba školy ve Švédsku :: vliv na výsledky žák, náklady školy a segregaci] / Effects on Student Performance, School Costs, and Segregation / Anders Lindbom -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: [615]-630 In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištný text] -- ISSN , -- Ro. 54,. 6 (2010), s. [615]-630. Empirická analýza výsledk jedné soukromé základní školy ve Švédsku. Hypotézou je pedpoklad, že na soukromé škole mají žáci lepší prospch. Náklady na mstské 2

3 soukromé školy stoupají; cílem výzkumu je ovit efektivitu školských investic. Souasný systém švédského veejného a soukromého základního školství. empirický výzkum ; analýza instituce ; prospch ; hodnocení školy ; soukromá škola ; hypotéza ; veejná škola ; efektivnost vzdlávání ; náklady na vzdlání ; základní škola ; efektivita školských investic 5. Considering protective factors as a tool for teacher resiliency / [Ochranné faktory jako nástroj k udržení uitel v povolání] / Susan M. Muller, Teena R. Gorrow, Kelly A. Fiala -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Education : (Chula Vista) -- ISSN , -- Ro. 131,. 3 (spring 2011) (2010/2011), s Co ovlivuje houževnatost zaínajících uitel. V USA opouští školu v prvních pti letech 50% zaínajících uitel, 17% nedokoní ani první rok. Uitelé se vyjadovali k šesti ochranným faktorm, které jsou považovány za úinné nástroje k udržení uitele na škole (úel a oekávání, pozitivní vztahy na pracovišti, podpora apod.). Studie se zúastnilo pes 300 uitel s rznými délkami praxe. Ukázky z dotazník. zaínající uitel ; pomoc ; spokojenost v povolání ; oekávání ; pedagogické povolání ; výzkum ; USA 6. The REAL (relevant, exciting, applicable lessons) project : [Projekt REAL :: tematická jazyková intervence] / thematic language intervention / Merrill Catt, Richard A. Neeley, Shelby Lovins -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 17 In: Education : (Chula Vista) -- ISSN , -- Ro. 131,. 3 (spring 2011) (2010/2011), s Pilotní studie, která zkoumala výsledky jazykové intervence u dtí s jazykovými poruchami (omezená schopnost rozumt jazyku a/nebo jazyk vytváet, komunikovat). Pedstavení projektu REAL - intervence zábavnou formou, aplikovatelnou na bžný život. Ukázalo se, že intervence prezentovaná v pirozeném kontextu napomohla výraznému zlepšení v jazykových dovednostech dtí bhem pl roku. Projekt REAL se osvdil i jako terapeutický model pro zlepšování komunikaních a gramotnostních dovedností. handicap ; jazyková dovednost ; komunikace ; zákrok ; výzkum ; pilotní projekt ; zlepšení ; terapie ; dysfunkce ; USA 3

4 7. Evidence-based practice in educating deaf and hard-of-hearing children : [Dležitost praxe pi vzdlávání hluchých a nedoslýchavých dtí :: uit je podle jejich kognitivních schopností a poteb] / teaching to their cognitive strengths and needs / Marc Marschark, Patricia Elizabeth Spencer, Jennifer Adams, Patricia Sapere -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: European journal of special needs education -- ISSN Ro. 26,. 1 (february 2011) (2011), s. [3]-16. Hluché a nedoslýchavé dti mají ve vtšin pípad špatné výsledky ve škole. Výzkumy však prokázaly, že nejmén 50% horších výsledk je zpsobeno nesprávnou výukou. Pokud hluché a nedoslýchavé žáky vyuuje v bžné tíd zkušený uitel, dosahují stejn dobrých výsledk jako jejich slyšící vrstevníci. Záleží nejen na kognitivních schopnostech postižených dtí, ale i na zkušenosti uitele s jejich výukou. handicap ; postižený ; hluchota ; sluchov postižený ; prospch ; komparace ; uitel ; vztah uitel-žák ; forma výuky ; integrace žáka ; styl výuky ; výzkum ; neslyšící ; pedagogická zkušenost ; nedoslýchavost ; inkluze 8. Cyber als Verlängerung von Mobbing / [Kyber jako nadstavba mobbingu] / Ottmar Hanke -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Pädagogik -- ISSN X -- Ro. 63,. 1 (2011), s Kyberšikana jako zvláštní forma mobbingu, která využívá mobilních telefon a internetu. Kyberšikana nevyžaduje pímý osobní kontakt mezi viníkem a obtí, využívá nap. rzných fotografií obtí a její charakteristikou je rychlost seznámení širokého publika se zraujícími nebo intimními detaily obti. Viník nevyužívá obvykle možnosti anonymity, ale je obti znám. Kyberšikana vzniká ve škole, je formou násilí a povinností školy je pée o vytvoení prostedí bez násilí. šikanování ; násilí ; nesprávné chování ; agresivita ; škola ; vztahy mezi vrstevníky ; Internet ; kyberšikana 9. Teacher strategies for effective intervention with students presenting social, emotional and behavioural difficulties : [Strategie uitel pro efektivní intervence u žák s emocionálními a sociálními problémy a s problémovým chováním :: 4

5 mezinárodní pehled] / an international review / Paul Cooper -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: European journal of special needs education -- ISSN Ro. 26,. 1 (february 2011) (2011), s. [71]-86. Pehled studií o pístupech a strategiích uitel vedoucích k navození pozitivního vztahu ke vzdlávání u žák se sociálními a emocionálními problémy a s problémovým chováním. Vztah mezi uitelem a žákem je nejdležitjším ukazatelem úspšnosti výuky, uitelé ovlivují klima tídy a vytváejí domácké prostedí, které žákm poskytuje pocit bezpeí. Uitel má využívat i vlivu vrstevník, nap. pi vzájemném uení. uitel ; role uitele ; chování uitele ; problémové dít ; vzdlávání ; chování žáka ; vztah uitel-žák ; výuka ; prostedí ; klima tídy ; vztahy mezi vrstevníky ; vzájemné uení mezi vrstevníky ; zákrok ; emocionální narušenost ; motivace uení ; analýza vdecké literatury ; strategie 10. What Forty Years of Research Says About the Impact of Technology on Learning : [Co vypovídá posledních 40 let o vlivu technologií na uení :: metaanalýza a validaní studie] / a Second-Order Meta-Analysis and Validation Study / Rana M. Tamim, Robert M. Bernard, Eugene Borokhovski, Philip C. Abrami, Richard F. Schmid -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Review of Educational Research -- ISSN Ro. 81,. 1 (2011), s Metaanalýza výzkum, které srovnávaly uení a školní úspšnost u žák ze tíd s klasickou výukou a ze tíd s novými technologiemi. Autoi zkoumali studie z posledních tyiceti let. Takováto srovnání brzy zastarají, protože technologie pronikají do stále vtšího potu škol. Svj pínos však mají pro další vývoj nových softwar používaných pi vyuování. uení ; školní úspšnost ; nové technologie ; srovnatelný výkon ; komparace ; historické hledisko ; výukový software ; výzkum ; analýza vdecké literatury 11. Förder- und Sonderschulen in Deutschland : [Podprné a speciální školy v Nmecku :: pehled o podmínkách a podntech] / ein Überblick über Bedingungen und Herausforderungen / Gotthilf Gerhard Hiller -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 19 5

6 In: Sonderpädagogische Förderung heute [Tištný text] : integration und pädagogische Rehabilitation -- ISSN , -- Ro. 55,. 4 (2010), s Podle výzkumu provádného v roce 2008 v SRN bylo k tomuto roku evidováno dtí a mladistvých se speciálními vzdlávacími potebami. Autor zjišuje, jaký druh školy postižení žáci navštvují a jakého druhu speciáln pedagogické podpory se jim dostává pi rzných konkrétních poruchách uení. Necelá ptina postižených žák je integrována ve všeobecn vzdlávacích školách, pevážn základních. Pes to, že žákm byla vnována tato zvláštní pée, celkov žák neukonilo základní školní docházku, z toho žák speciálních škol, žák základních všeobecn vzdlávacích škol; vyvstává otázka efektivity integrace. V SRN chybí koncepce uplatnní marginalizovaných mladistvých v praxi. pedagogický výzkum ; speciální vzdlávací poteby ; pedagogická diagnostika ; pomoc ; porucha uení ; integrace žáka ; základní škola ; ukonení školy ; povinná školní docházka ; speciální škola ; efektivnost vzdlávání ; marginální skupina ; SRN ; Teacher Effects on Minority and Disadvantaged Students' Grade 4 Achievement / [Vliv uitel na výkon žák 4. roníku sociáln znevýhodnných a pocházejících z národnostních menšin] / Spyros Konstantopoulos, Vicki Chung -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Educational Research [Tištný text] -- ISSN Ro. 104,. 2 (2010/2011), s. [73]-86. Autoi zjišovali rozdílný vliv uitel na školní výkon žák 4. roníku z hlediska pohlaví, píslušnosti k národnostní menšin a nízkého sociáln ekonomického statusu (SES). Byla použita data z Projektu Star a jeho následná vyhodnocení. Za tyi roky prošlo výzkumem žák ze 79 základních škol 42 okres státu Tennessee. Byly uplatnny víceúrovové modely interakce mezi žákem a uitelem a pomocí výkonových test byl hodnocen prospch žák v matematice, tení a pírodovdných pedmtech. Výsledky ukázaly, že rozdílný pístup uitel k žákm ženského pohlaví, národnostních menšin nebo nízkého SES byl zanedbatelný. pedagogický výzkum ; longitudinální výzkum ; základní škola ; první stupe ; národnostní menšina ; prospch ; pohlavní rozdíl ; sociáln znevýhodnný ; role uitele ; psobení ; srovnatelný výkon ; výkonový test ; USA ; roník 4 Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více