Jednoduchá lineární regrese

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednoduchá lineární regrese"

Transkript

1 Jedoduchá leárí regrese Motvace: Cíl regresí aalýz - popsat závslost hodot velč Y a hodotách velč X. Nutost vřešeí dvou problémů: a) jaký tp fukce se použje k popsu daé závslost; b) jak se staoví kokrétí parametr daého tpu fukce? ad a) Př určeí tpu fukce je třeba provést teoretcký rozbor zkoumaé závslost. Teoretcká aalýza může upozort apříklad a to, že s růstem hodot velč X budou mít hodot velč Y tedec mootóě růst č klesat, tato tedece má charakter zrchlujícího se č zpomalujícího se růstu č poklesu, jde o závslost, kd s růstem hodot velč X dochází zpočátku k růstu hodot velč Y, který je po dosažeí určtého maxma vstřídá poklesem, apod. Můžeme apř. zkoumat závslost ce ojetého auta (velča Y) a jeho stáří (velča X). Je zřejmé, že s rostoucím stářím bude klesat cea, ale eí jasé, zda leárě, kvadratck č dokoce expoecálě. Vžd se sažíme o to ab regresí model bl jedoduchý, tj. ab eobsahoval přílš moho parametrů. Přpadá-l v úvahu více fukcí, posuzujeme jejch vhodost pomocí růzých krtérí vz dále. Často však emáme dostatek formací k provedeí teoretckého rozboru. Pak se sažíme odhadout tp fukce pomocí dvourozměrého tečkového dagramu. Zde se omezíme a fukce, které závsejí leárě a parametrech.,, 0, Zvláští pozorost budeme věovat polomálí fukc. stupě = β 0 + β x. x ad b) Odhad b0,b,, bp ezámých parametrů 0,,, p získáme a základě dvourozměrého datového souboru metodou ejmeších čtverců, tj. z podmík, ab součet čtverců odchlek zjštěých a odhadutých hodot bl x mmálí. p

2 Specfkace klasckého modelu leárí regrese, kde - teoretcká regresí fukce, která leárě závsí a ezámých regresích parametrech Y m x; m x;,, 0, 0,,, zámých fukcích p p f x,,f p x, které jž eobsahují ezámé parametr, tj. m p x; 0,,, p jf jx j0,, 0,, přčemž Jde o determstckou složku modelu. Složka - áhodá složka modelu. Je to áhodá odchlka od determstcké závslost Y a X. Popsuje závslost vsvětlovaé proměé a ezámých ebo epozorovaých proměých a popsuje vlv áhod. Nelze j fukčě vjádřt. Velča Y - závsle proměá (též vsvětlovaá) velča. Velča X - ezávsle proměá (též vsvětlující) velča. Pořídíme dvojc pozorováí, tj. dvourozměrý datový soubor x,,, x Pro =,..., platí: mx ; 0,,, p., O áhodých odchlkách předpokládáme, že a) (odchlk ejsou sstematcké) b) D 0 (všecha pozorováí jsou prováděa s touž přesostí) c) C, 0 pro j(mez áhodým odchlkam eexstuje žádý leárí vztah) 0 E j,, d) N 0,. V tomto případě hovoříme o klasckém modelu leárí regrese. ~ x x. f 0 p a x.

3 Ozačeí p 0 b,,,b b - odhad regresích parametrů p 0,,, (ejčastěj je získáme metodou ejmeších čtverců, tj. z podmík, že výraz p 0 j j j x f abývá svého mma pro β j = b j, j = 0,,, p) 0 b p,, x;b mˆ - emprcká regresí fukce p 0 j j j p 0 x f b,b, ;b x mˆ ŷ - regresí odhad -té hodot velč Y (-tá predkovaá hodota velč Y) ŷ e - -té rezduum E ŷ S - rezduálí součet čtverců p S s E - odhad rozptlu σ R m ŷ S - regresí součet čtverců ( m ) T m S - celkový součet čtverců ( E R T S S S )

4 Výzam jedotlvých tpů součtů čtverců Předpokládejme, že máme dvourozměrý datový soubor, v ěmž průměr hodot závsle proměé velč Y je 9 a závslost velč Y a velčě X je popsáa regresí přímkou = x + 3. Dvourozměrý tečkový dagram obsahuje bod o souřadcích (5, 9), který pochází z datového souboru. Na regresí přímce leží bod o souřadcích (5, 3). Odchlka zjštěé hodot 9 od průměru 9 je v obrázku ozačea Total devato a po umocěí je to jeda ze složek celkového součtu čtverců S T, tj. složka m. Odchlka zjštěé hodot 9 od hodot 3 a regresí přímce je v obrázku ozačea Uexplaed devato a po umocěí je to jeda ze složek rezduálího součtu čtverců S E, tj. složka. Odchlka hodot 3 a regresí přímce od průměru 9 je v obrázku ozačea Explaed devato a po umocěí je to jeda ze složek regresího součtu čtverců S R, tj. složka. ŷ m ŷ

5 Matcový záps klasckého modelu leárí regrese, kde Xβ ε ',, - vektor pozorováí závsle proměé velč Y, f x f p x X - regresí matce f x f p x (předpokládáme, že h(x) = p+ < ) ' 0,,, - vektor regresích parametrů, ', p, - vektor áhodých odchlek. Podmík (a) až (d) lze zkráceě zapsat ve tvaru ~ N (0, σ I). Matcově zapsaá metoda ejmeších čtverců vede a rovce X Xβ = X - sstém ormálích rovc b = (X X) - X odhad vektoru β získaý metodou ejmeších čtverců ŷ = Xb vektor regresích odhadů (vektor predkce) e = - ŷ - vektor rezduí Vlastost odhadu b: ' ' - odhad b je leárí, eboť je vtvoře leárí kombací pozorováí,, s matcí vah X X - odhad b je estraý, eboť E(b) = β; - odhad b má varačí matc var b = σ (X'X) - ; - odhad b ~ Np+(β, σ (X'X)-) vzhledem k platost podmík (d); X ; - pro odhad b platí Gaussova - Markovova věta: Odhad b = (X'X) - X' je ejlepší estraý leárí odhad vektoru β.

6 Příklad U šest obchodíků bla zjšťováa poptávka po určtém druhu zboží lo (velča X - v kusech) a letos (velča Y - v kusech). číslo obchodíka poptávka lo (X) poptávka letos (Y) Předpokládejte, že závslost letoší poptávk a loňské lze vsthout regresí přímkou. Sestavte regresí matc, vpočtěte odhad regresích parametrů a apšte rovc regresí přímk. Iterpretujte parametr regresí přímk. Řešeí: Sestavíme regresí matc. X x x Podle vzorce, ted X = b X X ' ' X Nejprve vpočítáme matc X X =. získáme odhad regresích parametrů a k í verzí matc (X X) - = 0, , , Dále získáme souč X = a akoec vektor odhadů regresích parametrů: b = ,0030 Regresí přímka má ted rovc = 0,6868 +,665 x. 0,0030 0, , ,6868. =. 0, ,665 Zameá to, že př ulové loňské poptávce b letoší poptávka čla 0,6868 kusů a př zvýšeí loňské poptávk o 0 kusů b se letoší poptávka zvedla o,665 kusů.

7 Výpočet pomocí sstému STATISTICA Vtvoříme ový datový soubor se dvěma proměým X a Y a 6 případ: Statstk Vícerozměrá regrese Závsle proměá Y, ezávsle proměá X - OK OK Výpočet: Výsledk regrese. N=6 Abs.č le X Výsledk regrese se závslou proměou : Y (Tabulka) R=, R=, Upraveé R=, F(,4)=68,384 p<,007 Směrod. chba odhadu : 9,9 Beta Sm.chba B Sm.chba t(4) Úroveň p beta B 0, ,6436 0,0337 0, , ,7538, ,535 8, ,0067 Ve výstupí tabulce ajdeme koefcet b 0 ve sloupc B a řádku ozačeém Abs. čle, koefcet b ve sloupc B a řádku ozačeém X. Rovce regresí přímk: = 0, ,66484 x. Zameá to, že př ulové loňské poptávce b letoší poptávka čla 0,6868 kusů a př zvýšeí loňské poptávk o 0 kusů b se letoší poptávka zvedla o,665 kusů.

8 Testováí výzamost modelu jako celku (celkový F-test) Na hladě výzamost α testujeme, 0,, 0 H 0 :, p, 0,, 0. prot H :, p (Nulová hpotéza říká, že dostačující je model kostat.) Testová statstka: Krtcký obor: F S p R S p má rozložeí F(p, -p-), pokud H 0 platí. E W F p, p., F W H 0 zamítáme a hladě výzamost α. Výsledk F-testu zapsujeme do tabulk aalýz rozptlu: zdroj varablt součet čtverců stupě volost podíl model S R p S R /p rezduálí S E -p- S E /(-p-) - celkový S T statstka F S E SR p p

9 Příklad: Majtelé prodej počítačových her echal své prodavače absolvovat kurz prodejích dovedostí. Poté zjšťoval po dobu 0 dů, kolk osob avštíví během otevírací dob prodeju (proměá X) a jaká je v teto de tržba (proměá Y, udává se v tsících Kč a je zaokrouhleá) x Dvourozměrý tečkový dagram x Z grafu závslost Y a X vplývá, že s rostoucím počtem zákazíků se tržb zvšují, avšak př deím počtu zákazíků as 4 dosahují svého maxma a pak už zase klesají (všší počet zákazíků obsluha prodej ezvládá a zákazíc odcházejí, až b akoupl). Zdá se ted, že vhodým modelem závslost tržeb a počtu zákazíků bude regresí parabola 0 x x. Odhaděte parametr regresího modelu a proveďte celkový F-test.

10 Řešeí: Vtvoříme ový datový soubor se třem proměým X, Xkv, Y a o 0 případech. Do proměých X a Y apíšeme zjštěé hodot a do Dlouhého jméa proměé Xkv apíšeme = X^. Získáí odhadů b 0, b, b : Statstk Vícerozměrá regrese Závsle proměá Y, ezávsle proměé X, Xkv - OK OK Výpočet: Výsledk regrese. N=0 Abs.č le x xkv Výsledk regrese se závslou proměou : (prodeja_software.sta) R=, R=,9393 Upraveé R=, F(,7)=88,54 p<,00000 Směrod. chba odhadu :,063 b* Sm.chba b Sm.chba t(7) p-hod. z b* z b -0,773 3, ,579 0,0000 4,564 0,5480,565 0, ,5655 0, , ,5480-0,073 0, ,89 0, Regresí parabola má ted tvar: = -0,773 +,565x - 0,073x. Výsledk celkového F-testu jsou uvede v záhlaví výstupí tabulk. Testová statstka F abývá hodot 88,54, odpovídající p-hodota je blízká 0, ted a hladě výzamost 0,05 zamítáme hpotézu, že dostačující je model kostat. Podrobější výsledk získáme v tabulce aalýz rozptlu: Aktvujeme Výsledk víceásobá regrese Detalí výsledk ANOVA Efekt Regres. Rezd. Celk. Aalýza rozp tlu (prodeja_software.sta) Součet sv Průměr F p-hod. čtverců čtverců 99,84 99, ,5445 0, ,859 7,858 9,0000

11 Testováí výzamost regresích parametrů (dílčí t-test) Na hladě výzamost α pro j = 0,,..., p testujeme hpotézu H 0 : β j = 0 prot H : βj 0. Testová statstka: Krtcký obor: b Tj s j b j má rozložeí t(-p-), pokud H 0 platí. W, t / p t / p, T j W H 0 zamítáme a hladě výzamost α.. Příklad: V předešlém příkladě, kde bla modelováa závslost tržb a počtu zákazíků regresí parabolou, proveďte dílčí t-test o evýzamost jedotlvých regresích parametrů Řešeí: Stačí terpretovat výstupí tabulku víceásobé regrese: N=0 Abs.č le x xkv Výsledk regrese se závslou proměou : (prodeja_software.sta) R=, R=,9393 Upraveé R=, F(,7)=88,54 p<,00000 Směrod. chba odhadu :,063 b* Sm.chba b Sm.chba t(7) p-hod. z b* z b -0,773 3, ,579 0,0000 4,564 0,5480,565 0, ,5655 0, , ,5480-0,073 0, ,89 0, Sloupec ozačeý t(7) obsahuje realzace testových statstk a sloupec p-hod. pak odpovídající p-hodot. Ve všech třech případech jsou p-hodot meší ež 0,05, ted a hladě výzamost 0,05 zamítáme hpotéz o evýzamost regresích parametrů β 0, β, β.

12 Krtéra pro posouzeí vhodost zvoleé regresí fukce a) Idex determace ID S S R E - dex determace ( T S S T 0 ID ) udává, jakou část varablt závsle proměé velč Y lze vsvětlt zvoleou regresí fukcí (často se udává v %); je zároveň mírou těsost závslost proměé Y a proměé X; je to obecá míra, ezávslá a tpu regresí fukce (lze použít pro měřeí eleárí závslost); je to míra, která ebere v úvahu počet parametrů regresí fukce. U regresích fukcí s více parametr vchází ted obvkle všší ež u regresích fukcí s méě parametr; tato míra eí smetrcká. Za vhodější se považuje ta regresí fukce, pro ž je dex determace všší. V případě, že porováváme ěkolk modelů s rozdílým počtem parametrů, používáme adjustovaý dex determace: ID adj ID p ID - adjustovaý dex determace p V příkladu s prodejem software ajdeme dex determace ve výstupí tabulce regrese: Výsledk regrese se závslou proměou : (prodeja_software.sta) R=, R=,9393 Upraveé R=, N=0 Abs.č le x xkv F(,7)=88,54 p<,00000 Směrod. chba odhadu :,063 b* Sm.chba b Sm.chba t(7) p-hod. z b* z b -0,773 3, ,579 0,0000 4,564 0,5480,565 0, ,5655 0, , ,5480-0,073 0, ,89 0, Idex determace je zde ozače jako R, abývá hodot 0,94 a říká ám, že 9,4% varablt tržeb je vsvětleo regresí parabolou. Adjustovaý dex determace je ozače Upraveé R.

13 b) Testové krtérum F Za vhodější je považováa ta regresí fukce, u íž je hodota testové statstk modelu jako celku všší. Ve výstupí tabulce regrese je testová statstka F uvedea v záhlaví: Výsledk regrese se závslou proměou : (prodeja_software.sta) R=, R=,9393 Upraveé R=, N=0 Abs.č le x xkv F(,7)=88,54 p<,00000 Směrod. chba odhadu :,063 b* Sm.chba b Sm.chba t(7) p-hod. z b* z b -0,773 3, ,579 0,0000 4,564 0,5480,565 0, ,5655 0, , ,5480-0,073 0, ,89 0, V ašem příkladě je ozačea F(,7) a abývá hodot 88,54. F S E SR p p pro test výzamost

14 c) Rezduálí součet čtverců a rezduálí rozptl Rezduálí součet čtverců: S E ŷ Za vhodější považujeme fukc, která má rezduálí součet čtverců žší. Rezduálí součet čtverců lze použít pouze tehd, kdž srováváme fukce se stejým počtem parametrů. Rezduálí rozptl: s SE p Za vhodější považujeme tu fukc, která má rezduálí rozptl žší. Rezduálí rozptl můžeme použít vžd, bez ohledu a to, kolk parametrů mají srovávaé regresí fukce. Obě charakterstk ajdeme v tabulce ANOVA: Efekt Regres. Rezd. Celk. Aalýza rozp tlu (prodeja_software.sta) Souč et sv Průměr F p-hod. čtverců čtverců 99,84 99, ,5445 0, ,859 7,858 9,0000 Rezduálí součet čtverců je 9,859 a rezduálí rozptl je,858.

15 d) Středí absolutí procetuálí chba predkce (MAPE) MAPE ŷ Za vhodější považujeme tu fukc, která má MAPE žší. Sstém STATISTICA MAPE eposktuje, tuto chbu musíme vpočítat. Statstk Vícerozměrá regrese Závsle proměá Y, ezávsle proměé x, xkv - OK OK zvolíme Rezdua/předpoklad/předpověd Rezduálí aalýza Uložt Uložt rezdua & předpověd vbereme proměou - OK. K vzklému datovému souboru přdáme jedu ovou proměou, azveme j chba a do jejího Dlouhého jméa apíšeme =00*abs((v-v)/v) Pomocí Statstk Základí statstk/tabulk Popsé statstk zjstíme průměr proměé chba. V ašem případě je MAPE 9,3%.

16 e) Aalýza rezduí Rezdua považujeme za odhad áhodých odchlek a klademe a ě stejé požadavk jako a áhodé odchlk, tj. mají být ezávslá, mají být ormálě rozložeá, mají mít ulovou středí hodotu, mají mít kostatí rozptl (tj. jsou homoskedastcká). Nezávslost rezduí (autokorelac) posuzujeme apř. pomocí Durbov Watsoov statstk, která b se měla acházet v tervalu 6 krtckou hodotou). Normaltu rezduí ověřujeme pomocí testů ormalt (apř. Lleforsovou varatou Kolmogorovova Smrovova testu ebo Shaprovým Wlksovým testem) č grafck pomocí N-P plotu. Testováí ulovost středí hodot rezduí provádíme pomocí jedovýběrového t-testu. Homoskedastctu rezduí posuzujeme pomocí grafu závslost rezduí a predkovaých hodotách. V tomto grafu b rezdua měla být rovoměrě rozptýlea.,4;, (to je ovšem pouze oretačí vodítko, korektí postup spočívá v porováí této statstk s tabelovaou

17 Příklad: Proveďte aalýzu rezduí pro příklad s modelováím závslost tržb a počtu zákazíků. Posouzeí ezávslost rezduí pomocí Durbov Watsoov statstk: Statstk Víceásobá regrese proměá Závslá:, ezávslá x, xkv OK a záložce Resdua/předpoklad/předpověd vbereme Rezduálí aalýza - Detal Durb-Watsoova statstka: Durb- Watso.d Sérové korelace Odhad 0, ,59948 Hodota této statstk je ízká, svědčí o tom, že rezdua jsou kladě korelovaá. Posouzeí homoskedastct rezduí Rezduálí aalýza Bodové graf Předpověd vs. rezdua,0 Předpovězeé hodot vs. rezdua Závslá proměá :,5,0 0,5 Rezdua 0,0-0,5 -,0 -,5 -,0 -, Předpov. hodot 0,95 It.spol. Je vdět, že rezdua ejsou kolem 0 rozmístěa áhodě. Model s regresí parabolou ted eí úplě vhodý.

18 Testováí ulovost středí hodot rezduí: Pro proměou Rezdua z tabulk uložeé pomocí Rezduálí aalýz provedeme jedovýběrový t-test: Statstk - Základí statstk/tabulk t-test, samost. vzorek OK proměé Rezdua OK. Průměr Sm.odch. N Sm.chba Referečí t SV p Proměá kostata Rezdua -0,000000, ,4698 0,00-0, , Na hladě výzamost 0,05 ezamítáme hpotézu, že středí hodota rezduí je 0. Posouzeí ormalt rezduí: Na záložce Pravděpodobostí graf zvolíme Normálí pravděpodobostí graf rezduí:,0 Normálí p-graf z Rezdua Tabulka 9v*0c,5,0 Oček. ormál. hodot 0,5 0,0-0,5 -,0 -,5 -,0 -,5 -,0 -,5 -,0-0,5 0,0 0,5,0,5,0 Rezdua : SW-W = 0,960; p = 0,5453 Pozorovaý kvatl Rezdua se řadí kolem deálí přímk, lze ted soudt, že se řídí ormálím rozložeím. Závěr: V eprospěch regresí parabol hovoří hodota Durbov Watsoov statstk a graf závslost rezduí a predkovaých hodotách.

19 Pops časových řad Pojem časové řad: Časovou řadou rozumíme řadu hodot určtého ukazatele uspořádaou podle přrozeé časové posloupost t <... < t. Jsou-l časové terval (t, t ),..., (t -, t ) stejě dlouhé (ekvdstatí), zjedodušeě zapsujeme časovou řadu jako,...,. Přtom ukazatel je velča, která charakterzuje ějaký jev v určtém prostoru a určtém čase (okamžku č tervalu). t,, t Druh časových řad a) Časová řada okamžková: příslušý ukazatel udává, kolk jevů exstuje v daém časovém okamžku (apř. počet obvatelstva k určtému du). b) Časová řada tervalová: příslušý ukazatel udává, kolk jevů vzklo č zaklo v určtém časovém tervalu (apř. počet sňatků během roku). Nejsou-l jedotlvé časové terval ekvdstatí, musíme provést očštěí časové řad od důsledků kaledářích varací. Příklad: Máme k dspozc údaje o tržbě obchodí orgazace (v ts. Kč) v jedotlvých měsících roku 995: 400, 34, 407, 445, 894, 3354, 355, 355, 35, 3063, 694, 600. Vpočtěte očštěé údaje. Řešeí: Průměrá délka měsíce je 365/ de. Očštěá hodota 365 pro lede ( o) , 84 3, 365 pro úor ( o) 34 38, 8 8. Pro ostatí měsíce aalogck dostaeme 36,7; 478,96; 839,54; 3400,58, 3448,86; 3448,86; 369,79; 3005,36; 73,4; 55,08.

20 Výpočet pomocí sstému STATISTICA: Vtvoříme ový datový soubor o třech proměých: trzba, dm (délk jedotlvých měsíců) a ot (očštěá tržba) a případech. Do proměé trzba zapíšeme zjštěé hodot. Do proměé dm vložíme délk jedotlvých měsíců, tj. 3, 8, 30,, 3. Do Dlouhého jméa proměé ot apíšeme =trzba*365/(*dm) trzba dm 3 ot , , , , , , , , , , , ,075

21 Grafcké zázorěí okamžkové časové řad Použjeme spojcový dagram. Na vodorovou osu vášíme časové okamžk t,..., t, a svslou osu odpovídající hodot,...,. Dvojce bodů (t, ), =,..., spojíme úsečkam. Příklad: Časová řada obsahuje údaje o počtu zaměstaců určté akcové společost v letech vžd k Zázorěte tuto časovou řadu grafck. Řešeí pomocí sstému STATISTICA: Vtvoříme datový soubor o dvou proměých azvaých rok a pocet a 8 případech. Graf Bodové graf odškrteme Leárí proložeí Proměé X rok, Y počet OK OK. x klkeme a pozadí grafu vbereme Graf: obecé zaškrteme Spojce OK pocet rok

22 Grafcké zázorěí tervalové časové řad Použjeme sloupkový dagram. Je to soustava obdélíků, kde šířka obdélíku je rova délce tervalu a výška odpovídá hodotě ukazatele v daém tervalu. Ke zázorěí tervalové časové řad lze použít spojcový dagram, přčemž a vodorovou osu vášíme střed příslušých tervalů. Příklad: Máme k dspozc údaje o produkc určtého podku (v tsících výrobků) v letech Zázorěte tuto časovou řadu grafck. Řešeí pomocí sstému STATISTICA: Vtvoříme datový soubor o dvou proměých azvaých rok a produkce a 6 případech. Graf Bodové graf odškrteme Leárí proložeí Proměé X rok, Y produkce OK OK. x klkeme a pozadí grafu vbereme Graf: obecé zaškrteme Spojce Přdat ový graf tp Sloupcový graf OK. Do sloupců ozačeých jako Nový, Nový okopírujeme hodot proměých rok a produkce. Ve Všech možostech: Sloupce upravíme šířku sloupce a produkce rok

23 Průměr okamžkové časové řad Nejprve vpočteme průměr pro jedotlvé dílčí terval (t, t ), (t, t 3 ),..., (t -, t ):,,, 3. Jsou-l všech tto terval stejě dlouhé, vpočteme prostý chroologcký průměr okamžkové časové řad:. Nemají-l terval stejou délku, vpočteme d = t t -, =,..., a použjeme vážeý chroologcký průměr okamžkové časové řad: d d. Příklad: Časová řada vjadřuje počet obvatelstva ČSSR (v tsících) v letech 965 až 974 vžd ke d 3.. Rok počet Charakterzujte tuto časovou řadu chroologckým průměrem. Řešeí:

24 Průměr tervalové časové řad. Příklad:Vpočtěte průměrou hodotu ročí časové řad HDP ČR (v mlardách Kč) v letech 994 až 000. Řešeí: 303,6 433,8 398, ,6 38, 447,7 43,8 40,3 390,6 433,8. 7

25 Damcké charakterstk časových řad Absolutí přírůstk. dferece:. dferece: atd. (Dferecováí má velký výzam př odhadu tredu časové řad regresím metodam.),,,, 3,, Průměrý absolutí přírůstek: Relatví přírůstek,,, (Relatví přírůstek po vásobeí 00 udává, o kolk procet se změla hodota v čase t oprot času t -.) Koefcet růstu (tempo růstu) k,,, (Koefcet růstu po vásobeí 00 udává, a kolk procet hodot v čase t - vzrostla č poklesla hodota v čase t.) Průměrý koefcet růstu k k k 3 k Průměrý relatví přírůstek k

26 Příklad: Pro časovou řadu HDP ČR v letech 994 až 000 (v mlardách Kč) vpočtěte základí charakterstk damk a grafck zázorěte. dferece a koefcet růstu. Řešeí: rok HDP Δ k δ ,6 x x x , 77,5,059 0, ,7 66,6,048 0, ,8-4,7 0,990-0, ,3-3,5 0,978-0, ,6-0,7 0,99-0, ,8 43,,03 0,03 Průměrý absolutí přírůstek: ročě. Průměrý koefcet růstu: 433,8 303,6, ,8 k 6,06 303,6, tz., že v období rostl HDP průměrě o,7 mlard Kč, tz., že v období rostl HDP průměrě o,6% ročě. Graf. dferecí: Graf koefcetů růstu: dferec e koefcet růstu rok rok

27 Výpočet pomocí sstému STATISTICA Statstk Pokročlé leárí/eleárí model Časové řad/predkce Proměé HDP OK OK (trasformace, autokorelace, kříž. korelace, graf) Dferecováí - OK (trasformovat vbraé řad) vkreslí se graf. 00 Graf proměé: HDP D(-) HDP ,5,0,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 Čísla případů Vrátíme se do Trasformace proměých Uložt proměé. Otevře se ové datové oko, kde v proměé HDP_ jsou ulože. dferece. HDP HDP_ 303,600 38,00 77, ,700 66, ,800-4, ,300-3, ,600-0, ,800 43,00

28 Výpočet relatvích přírůstků: pro =,..., Vrátíme se do Trasformace proměých ozačíme proměou, kterou chceme trasformovat (HDP) vbereme Posu OK, (Trasformovat vbraé řad) vkreslí se graf. Vrátíme se do Trasformace proměých Uložt proměé. Tato trasformovaá velča se uloží do tabulk pod ázvem HDP_ (proměá s. dferecem se přejmeuje a HDP_). Přdáme ovou proměou RP a do jejího Dlouhého jméa apíšeme vzorec =HDP_/HDP_. Výpočet koefcetů růstu: k pro =,..., Do tabulk přdáme proměou KR a do jejího Dlouhého jméa apíšeme vzorec =HDP/HDP_. Získáme tabulku HDP HDP_ 3 HDP_ 4 RP 5 KR 303,600 38,00 77, ,600 0,05945, ,700 66,600 38,00 0,048,048 43,800-4, ,700-0,009 0, ,300-3,500 43,800-0,098 0, ,600-0,700 40,300-0, , ,800 43,00 390,600 0,03066, ,800 Pomocí Graf - D Graf Spojcové graf (Proměé) vkreslíme průběh relatvích přírůstků a koefcetů růstu. Průměrý absolutí přírůstek a průměrý koefcet růstu vpočteme a kalkulačce pomocí vzorců 433,8 303,6 433,8,7 a k 6, ,6

29 Adtví model časové řad Předpokládejme, že pro časovou řadu,..., platí model t = f(t) + ε t, t =,...,, kde f(t) je ezámá tredová fukce (tred), kterou považujeme za sstematckou (determstckou) složku časové řad (popsuje hlaví tedec dlouhodobého vývoje časové řad), ε t je áhodá složka časové řad zahrující odchlk od tredu. Náhodá složka splňuje předpoklad E(ε t ) = 0, D(ε t ) = σ, C(ε t, ε t+h ) = 0, ε t ~ N(0, σ ) (říkáme, že ε t je bílý šum).

30 Odhad tredu časové řad pomocí klouzavých průměrů Podstata klouzavých průměrů Předpokládáme, že časová řada se řídí adtvím modelem t = f(t) + ε t, t =,...,. Odhad tredu v bodě t získáme určtým zprůměrováím původích pozorováí z jstého okolí uvažovaého časového okamžku t. Můžeme s představt, že podél daé časové řad klouže okéko, v jehož rámc se průměruje. Nechť toto okéko zahruje d čleů alevo od bodu t a d čleů apravo od bodu t. Hovoříme pak o vhlazovacím okéku šířk h = d +. Prvích a posledích d hodot tredu eodhadujeme, protože pro eí vhlazovací okéko smetrcké. Odhad tredu ve středu vhlazovacího okéka je dá vztahem: fˆ (t) d td td td d d k0 tdk, t = d+,..., -d. t,,d d,, Šířka vhlazovacího okéka Velm důležtou otázkou je staoveí šířk vhlazovacího okéka. Je-l okéko přílš šroké, bude se odhad tredu blížt přímce (říkáme, že je přehlaze) a zároveň se ztratí velký počet čleů a začátku a a koc časové řad. Je-l aopak okéko úzké, bude se odhad tredu blížt původím hodotám (říkáme, že odhad je podhlaze). Nejčastěj se volí šířka okéka h = 3, 5, 7, pro čtvrtletí hodot pak 4.

31 Příklad: Časová řada 5, 9,, 35, 0, 07, 87, 04, 74, 7, 0, 7 udává ročí objem vývozu pva (v mlóech ltrů) z Českosloveska v letech 980 až 99. a) Odhaděte tred této časové řad pomocí klouzavých průměrů s vhlazovacím okékem šířk 3 a poté 5. b) Grafck zázorěte průběh časové řad s odhadutým tredem. Řešeí pomocí sstému STATISTICA: Vtvoříme datový soubor export_pva.sta o dvou proměých ROK a VYVOZ a dvaáct případech. Statstk Pokročlé leárí/eleárí model Časové řad/predkce Proměé Y OK OK (trasformace, autokorelace, kříž. korelace, graf) Vhlazováí zaškrteme N-bod. klouzavý průměr, N = 3 OK (Trasformovat vbraé řad) vkreslí se graf, vrátíme se do Trasformace proměých Uložt proměé. Otevře se ový spreadsheet, kde v proměé VYVOZ_ jsou ulože klouzavé průměr pro N = 3. Totéž uděláme pro případ N = 5. Ve spreadsheetu se proměá VYVOZ_ přepíše a VYVOZ_ a ová proměá se uloží jako VYVOZ_. Nově vzklé proměé azveme KP3 a KP5. K datovému souboru přdáme proměou ROK, do jejíhož Dlouhého jméa apíšeme =979+v export_pva.sta rok VYVOZ 3 KP3 4 KP , ,000 8,667 98,000 5,333 8, ,000 9,667 7, ,000 4,667 0, ,000 98,667 07, ,000 99,333 94, ,000 88,333 88, ,000 83,333 87, ,000 8,333 04, ,000 5, ,000

32 Grafcké zázorěí časové řad s odhadutým tredem provedeme pomocí víceásobých bodových grafů

33 Porováí emprckého a teoretckého rozložeí Motvace: Možost použtí statstckých testů je podmíěa ějakým předpoklad o datech. Velm často je to předpoklad o tpu rozložeí, z ěhož získaá data pocházejí. Moho testů je založeo a předpokladu ormalt. (Testováí ormalt blo probráo ve. kaptole.) Opomíjeí předpokladů o tpu rozložeí může v prax vést ke zcela zavádějícím výsledkům, proto je uté věovat tomuto problému patřčou pozorost. V této kaptole se sezámíme s testem dobré shod, který je (po splěí určtých předpokladů) použtelý k ověřeí shod emprckého rozložeí s jakýmkolv teoretckým rozložeím. Tato uverzálost je ovšem provázea poěkud sížeou slou testu. Proto bl pro ěkterá rozložeí vvut specálí test vužívající charakterstckých vlastostí těchto rozložeí. Zde uvedeme tzv. jedoduché test expoecálího a Possoova rozložeí.

34 Test dobré shod Pops testu Testujeme hpotézu, která tvrdí, že áhodý výběr X,..., X pochází z rozložeí s dstrbučí fukcí Φ(x). Spojtý případ: - data rozdělíme do r třídcích tervalů - zjstíme absolutí četost j j-tého třídcího tervalu - vpočteme pravděpodobost p j, že áhodá velča X s dstrbučí fukcí Φ(x) se bude realzovat v j-tém třídcím tervalu. Platí-l ulová hpotéza, pak p j = Φ(u j+ ) - Φ(u j ). Dskrétí případ: - určíme varat x [j], j =,, r - pro varatu x [j] zjstíme absolutí četost j - vpočteme pravděpodobost p j, že áhodá velča X s dstrbučí fukcí Φ(x) se bude realzovat varatou x [j]. Platí-l ulová hpotéza, pak. Testová statstka: K r j j p p j j p j x j u,, j =,..., r j u j lm x xx j P X x j. Platí-l ulová hpotéza, pak K χ (r--p), kde p je počet odhadovaých parametrů daého rozložeí. (Např. pro ormálí rozložeí p =, protože z dat odhadujeme středí hodotu a rozptl.) Pokud žádý parametr emusíme odhadovat, hovoříme o úplě specfkovaém problému. Nulovou hpotézu zamítáme a asmptotcké hladě výzamost α, kdž K χ -α(r--p). Aproxmace se považuje za vhovující, kdž p j 5, j =,..., r. Upozorěí: Př esplěí podmík p j 5, j =,..., r je třeba ěkteré terval resp. varat slučovat, což vede ke ztrátě formace. Ve spojtém případě je hodota testové statstk K slě závslá a volbě třídcích tervalů

35 Příklad: (Testováí shod emprckého a teoretckého rozložeí př úplě specfkovaém problému) Ze souboru rod s pět dětm blo áhodě vbráo 84 rod a bl zjšťová počet chlapců: Počet chlapců Počet rod Na asmptotcké hladě výzamost 0,05 testujte hpotézu, že rozložeí počtu chlapců se řídí bomckým rozložeím B(5; 0,5). Řešeí: Počet chlapců v áhodě vbraé rodě s 5 dětm je áhodá velča s rozložeím B(5; 0,5), její pravděpodobostí fukce je p j 5, j 0,,,5 j 3. Výpočt potřebé pro staoveí testové statstk K uspořádáme do tabulk. j j p j p j 0 3 0, ,035=,65 0 0, ,565=3,5 0, ,35=6, , ,35=6, , ,565=3, , ,035=,65 Podmík dobré aproxmace ejsou splě, sloučíme ted prví dvě varat a posledí dvě varat. j j p j p j p j p 0 a 3 0, ,875=5,75 0, , ,35=6,5 0, , ,35=6,5 0, a 5 8 0, ,875=5,75 0,349 Vpočteme realzac testové statstk: K = 0, , , ,349 =,349, počet tříd r = 4, počet odhadovaých W r p, 0, 95 3, 7,847;. Protože K W, ulovou hpotézu parametrů p = 0, r p - = 3, krtcký obor ezamítáme a asmptotcké hladě výzamost 0,05. j j

36 Výpočet pomocí sstému STATISTICA: Vtvoříme datový soubor se dvěma proměým a čtřm případ. Proměá j obsahuje zjštěé četost (po sloučeí varat), proměá pj pak teoretcké četost. Statstk Neparametrcká statstka Pozorovaé vs. očekávaé χ OK Proměé Pozorovaé četost j, očekávaé četost pj OK Výpočet. Případ C: C: C: 3 C: 4 Sčt Pozorovaé vs. oč ekávaé č etost (T abulka) Ch-Kvadr. =,34906 sv = 3 p =,5036 pozorov. oč ekáv. P - O (P-O)^ j pj /O 3, , , ,48059, ,5000-4,5000 0, , ,5000 4, , , ,75000,5000 0,349 84, , ,00000,34906 V záhlaví výstupí tabulk je uvedea hodota testového krtéra (,34906), počet stupňů volost = 3 a p-hodota (0,5036). Nulová hpotéza se ted ezamítá a asmptotcké hladě výzamost 0,05.

37 Příklad: (Testováí shod emprckého a teoretckého rozložeí př eúplě specfkovaém problému dskrétí případ) V tabulce jsou roztřídě fotbalové zápas určté soutěže podle počtu vstřeleých braek. Počet braek a víc Počet zápasů Na asmptotcké hladě výzamost 0,05 testujte hpotézu, že jde o výběr z Possoova rozložeí. Výpočet pomocí sstému STATISTICA: Vtvoříme datový soubor s dvěma proměým a 5 případ. Proměá POCET obsahuje počet vstřeleých braek, proměá CETNOST pak počet zápasů, v chž blo dosažeo zjštěého počtu braek. Statstk Prokládáí rozděleí Dskrétí rozděleí Possoovo OK Proměá POCET klkeme a kou se závažím Proměá vah CETNOST Stav Zaputo OK Výpočet. Kategore <= 0,00000,00000, ,00000 < Nekoečo Proměá: POCET, Rozděleí:Possoovo, Lambda =,500 (brak.sta) Chí-kvadrát =,0705, sv = 3, p = 0,55790 Pozorovaé Kumulatv. Procet Kumul. % Očekáv. Kumulatv. Procet Kumul. % Pozorovaé - Četost Pozorovaé Pozorovaé Pozorovaé Četost Očekáv. Očekáv. Očekáv. Očekáv. 9 9,6905,6908,7494 8,7494,330,330 0, ,749 58,33338,440 46, , ,785, ,380 78,574, ,94335,04 80,8847-4, , ,4760, ,48603, ,4358-0, ,538 00,0000 5, , , ,0000,48603 V tomto případě je parametr λ Possoova rozložeí ezámý, je odhadut pomocí výběrového průměru a odhad čí,5. Podmík dobré aproxmace jsou splě, dokoce všech teoretcké četost jsou větší ež 5. Dále je v záhlaví výstupí tabulk uvedea hodota testového krtéra (,0705), počet stupňů volost r p = 5 = 3 a p-hodota (0,5578). Nulová hpotéza se ted ezamítá a asmptotcké hladě výzamost 0,05.

38 Počet pozorováí Pro vtvořeí grafu se vrátíme do Proložeí dskrétích rozložeí Základí výsledk Graf pozorovaého a očekávaého rozděleí Kategore (horí meze)

39 Příklad: (Testováí shod emprckého a teoretckého rozložeí př eúplě specfkovaém problému spojtý případ) U 48 studetek VŠE v Praze bla zjšťováa výška (v cm): Pomocí testu dobré shod testujte a hladě výzamost 0,05 hpotézu, že data pocházejí z ormálího rozložeí. Pomocí hstogramu posuďte vzuálě předpoklad ormalt. Výpočet pomocí sstému STATISTICA: Statstk - Prokládáí rozděleí poecháme mplctí astaveí a ormálí rozložeí OK Proměá X OK a záložce Parametr změíme Počet kategorí a 7 (podle Sturgesova pravdla) Výpočet. Horí hrace <= 57,486 6,857 67,4857 7, ,749 8,8574 < Nekoečo Proměá: X, Rozděleí:Normálí (vska.sta) Chí-kvadrát =,0980, sv = (uprav.), p = 0,9585 Pozorovaé Kumulatv. Procet Kumul. % Očekáv. Kumulatv. Procet Kumul. % Pozorovaé - Četost Pozorovaé Pozorovaé Pozorovaé Četost Očekáv. Očekáv. Očekáv. Očekáv.,08333,0833,9706,9706,49387,4939-0, , ,5833 5,5484 6,789,4894 3,983 0, , ,58333,460 0,74098,0464 4,093 -, , ,6675, , ,07 75,366 3, , ,6667 9, ,4558,904 94,0470-3, , ,8333, ,6460 5,594 99,69-0, , ,0000 0, , , ,0000,6460 Př tomto roztříděí dat do 7 tervalů ejsou splě podmík dobré aproxmace, ve třech tervalech jsou teoretcké četost pod 5. Změíme ted dolí mez a 59 a horí a 78.

40 Proměá: X, Rozděleí:Normálí (vska.sta) Chí-kvadrát = 3,8568, sv = 4, p = 0,463 Horí hrace Pozorovaé Četost Kumulatv. Pozorovaé Procet Pozorovaé Kumul. % Pozorovaé Očekáv. Četost Kumulatv. Očekáv. Procet Očekáv. Kumul. % Očekáv. Pozorovaé - Očekáv. <= 6, ,5000 6,500 5,7996 5,7300,99,99 -, , , ,83335,675946,39894,8489 3,7478, , , ,58337, ,6576, ,83, , ,9667 6,50008,8455 8,074038, ,4876,8755 7, , ,6677, ,065556, ,366 0, , , ,4675, ,990,575 87,353 -,86356 < Nekoečo , ,00006, ,00000, ,0000 0,990 V tomto případě jsou podmík dobré aproxmace splě. Testová statstka se realzuje hodotou 3,8568, p-hodota je 0,463, ted a asmptotcké hladě výzamost 0,05 hpotézu o ormaltě ezamítáme. Podívejme se ještě a hstogram s proložeou Gaussovou křvkou: Na záložce Základí výsledk zvolíme Graf pozorovaého a očekávaého rozděleí. 4 Proměá: X, Rozděleí:Normálí Chí-kvadrát test = 3,8568, sv = 4, p = 0,463 0 Počet pozorováí ,49 65,574 7, ,486 6,857 68,857 73,743 79,49 Kategore (horí meze)

41 Jedoduchý test expoecálího a Possoova rozložeí Jedoduchý test expoecálího rozložeí Testujeme hpotézu, která tvrdí, že áhodý výběr X,..., X pochází z expoecálího rozložeí. Ozačme M výběrový průměr a S výběrový rozptl tohoto áhodého výběru. Víme, že středí hodota áhodé velč X ~ Ex(λ) je E(X) = /λ a rozptl je D(X) = /λ. Test založíme a statstce rozložeím χ (-). Krtcký obor: výzamost α. K S M W 0, / /,, která se v případě platost H 0 asmptotck řídí. Jestlže K W, H 0 zamítáme a asmptotcké hladě Příklad Bla zkoumáa doba žvotost 45 součástek (v hodách). Průměrá žvotost bla m = 99,93 a rozptl s = 738,9. Na asmptotcké hladě výzamost 0,05 testujte hpotézu, že daý áhodý výběr pochází z expoecálího rozložeí. Řešeí: S Testovou statstku K vpočteme podle vzorce K. Krtcký obor má tvar: M V ašem případě K = 3,94, W 0;7,575 64,0;, H 0 ted ezamítáme a asmptotcké hladě výzamost 0,05. 0; / / ;. W

42 Jedoduchý test Possoova rozložeí Testujeme hpotézu, která tvrdí, že áhodý výběr X,..., X pochází z Possoova rozložeí. Ozačme M výběrový průměr a S výběrový rozptl tohoto áhodého výběru. Víme, že středí hodota áhodé velč X ~ Po(λ) je E(X) = λ a rozptl je D(X) = λ. Test založíme a statstce χ (-). Krtcký obor: výzamost α. K S M / W 0, /,, která se v případě platost H 0 asmptotck řídí rozložeím. Jestlže K W, H 0 zamítáme a asmptotcké hladě Příklad Studujeme rozložeí počtu pacetů, kteří během 75 dů přjdou a pohotovost. Osmhodovou pracoví dobu rozdělíme do půlhodových tervalů a v každém tervalu zjstíme počet příchozích pacetů: Počet pacetů Pozrovaá četost Na asmptotcké hladě výzamost 0,05 testujte hpotézu, že daý áhodý výběr pochází z Possoova rozložeí. Řešeí: Celkový počet pacetů je = 00. Realzac výběrového průměru M získáme jako vážeý průměr počtu pacetů (m =,8033) a realzac výběrového rozptlu S získáme jako vážeý rozptl počtu pacetů (s =,7086). Testovou statstku S vpočteme podle vzorce K, ted K = 58,5, krtcký obor M W 0, / /, 0, 0,0599 0, 97599, 0;04,93 96,86;. Protože testová statstka se erealzuje v krtckém oboru, H 0 ezamítáme a asmptotcké hladě výzamost 0,05.

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hypotéz - Testováí hypotéz je postup, sloužící k ověřeí předpokladů o ZS (hypotéz a základě výběrových dat (tj. hodot z výběrového souboru. - ypotéza = určtý předpoklad o základím

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Matematka IV PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Lbor Žák Matematka IV Lbor Žák Regresí aalýza Regresí aalýza zkoumá závslost mez ezávslým proměým X ( X,, X k a závsle proměou Y. Tato závslost se vjadřuje ve tvaru

Více

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n.

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n. Předáška č. 8 Testováí rozptylu, testy relatví četost, testy dobré shody, test ezávslost kvaltatvích zaků Testy rozptylu Testy se používají k ověřeí hypotézy o určté velkost rozptylu a k ověřeí vztahu

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Úvod do korelační a regresní analýzy

Úvod do korelační a regresní analýzy Úvod do korelačí a regresí aalýz Bude ás zajímat, jak těsě spolu souvsí dva sledovaé jev Příklad: vztah mez rchlostí auta a brzdou dráhou vztah mez věkem žáka a rchlostí v běhu a 60 m vztah mez spotřebou

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru Lekce Normálí rozděleí v rově V této lekc se udeme věovat měřeí korelačí závslost dvojce áhodých velč (dvousložkového áhodého vektoru) Vcházet udeme z ormálího rozděleí pravděpodoost áhodého vektoru v

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2 SP3 Neparametrcké testy hypotéz PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Neparametrcké testy hypotéz čast Lbor Žák SP3 Neparametrcké testy hypotéz Lbor Žák Neparametrcké testy hypotéz - úvod Neparametrcké testy statstckých

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor 1 Měřeí závlot tattckých zaků 1.1 Dvourozměrý tattcký oubor Př aalýze ekoomckých kutečotí á čato ezajímají jedotlvé velč jako takové, ale vztah mez m. Ptáme e, jak záví poptávka a ceě produktu, plat zamětaců

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n Regrese Aproxmace metodou ejmeších čtverců v v ( ) = f x v v x x x x Je dáo bodů [x, ], =,,, předpoládáme závslost a x a chceme ajít fuc, terá vsthuje teto tred - Sažíme se proložt fuc = f x ta, ab v =

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák SP Popsá statstka Popsá statstka Lbor Žák SP Popsá statstka Lbor Žák Základí zdroje : skrpta Mateatka IV - doc. RNDr. Z. Karpíšek, CSc. ateatka o le - http://athole.fe.vutbr.cz/ Základ ateatcké statstk

Více

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i : ometové míry polohy zahrují růzé druhy průměrů pomocí kterých můžeme charakterzovat cetrálí tedec dat ometové míry polohy jsou jedoduché číselé charakterstky které se vyčíslují ze všech prvků výběru

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x Výběr z eřeštelých příkladů ze zkouškových testů Jde o výběr z tpů příkladů, jejchž úspěšost řešeí u zkoušek se blíží ule. Itervalové versus bodové tříděí V tabulce je uvedeo rozděleí četostí a) př bodovém

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů SP4 Přpomeutí pojmů Pravděpodobost Náhodý jev: - základí prostor - elemetárí áhodý jev A - áhodý jev, - emožý jev, jstý jev podjev opačý

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

Lineární regrese ( ) 2

Lineární regrese ( ) 2 Leárí regrese Častým úolem je staoveí vzájemé závslost dvou (č více) fzálích velč a její matematcé vjádřeí. K tomuto účelu se používají růzé regresí metod, pomocí chž hledáme vhodou fuc f (), apromující

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění Předáška č. 0 Aalýza roztylu ř jedoduchém tříděí Aalýza roztylu je statstcká metoda, kterou se osuzuje romělvost oakovaých realzací áhodého okusu tj. romělvost áhodé velčy. Náhodá velča vzká za relatvě

Více

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 Tvorba eleárího regresího modelu Postup tvorby eleárího regresího modelu se dá rozčlet do těchto kroků: Návrh regresího modelu Obvykle se jako eleárí regresí model používá

Více

11. Popisná statistika

11. Popisná statistika . Popsá statstka.. Pozámka: Př statstckém zkoumáí ás zajímají hromadé jevy a procesy, u kterých zkoumáme zákotost, které se projevují u velkého počtu prvků. Prvky zkoumáí azýváme statstcké jedotky. Př

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

8. Zákony velkých čísel

8. Zákony velkých čísel 8 Zákoy velkých čísel V této část budeme studovat velm často užívaá tvrzeí o součtech posloupost áhodých velč Nedříve budeme vyšetřovat tvrzeí azývaá souhrě ako slabé zákoy velkých čísel Veškeré úvahy

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Statsta statstcé údaje o hromadých jevech čost, terá vede zísáí statstcých údajů a jejch zpracováí teore statsty - věda o stavu, vztazích a vývoj

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Úvod Testy statstckých hypotéz Václav Adamec vadamec@medelu.cz Testováí: kvalfkovaá procedura vedoucí v zamítutí ebo ezamítutí ulové hypotézy v podmíkách ejstoty Testy jsou vázáy a rozděleí áhodých velč

Více

Spolehlivost a diagnostika

Spolehlivost a diagnostika Spolehlvost a dagostka Složté systémy a jejch spolehlvost: Co je spolehlvost? Vlv spolehlvost kompoetů systému Návrh systému z hledska spolehlvost Aplkace - žvotě důležté systémy - vojeské aplkace Teore

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Lbor Žák SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta Lbor Žák Kovergece podle pravděpodobost Posloupost áhodých proměých,,,, koverguje

Více

12. Neparametrické hypotézy

12. Neparametrické hypotézy . Neparametrcké hypotézy V této část se budeme zabývat specálí částí teore statstckých hypotéz tzv. eparametrckým hypotézam ebo jak řečeo eparametrckým statstckým testy. Neparametrcké se azývají proto,

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky).

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky). Statstka. Základí pojmy Statstcký soubo - daá koečá, epázdá moža M předmětů pozoováí, majících jsté společé vlastost (událost, věc,.) Jedotlvé pvky této možy se azývají pvky statstckého soubou (statstcké

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP esty dobré shody PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Lbor Žá SP esty dobré shody Lbor Žá Přpomeutí - estováí hypotéz o rozděleí Ch-vadrát test Chí-vadrát testem terý e založe a tříděém statstcém souboru. SP esty

Více

Úvod do teorie měření

Úvod do teorie měření Uverzta Jaa Evagelsty Purkyě v Ústí ad Labem Přírodovědecká fakulta Úvod do teore měřeí Prof. Chlář emář 0 Průměr, rozptyl a směrodatá odchylka X = X = ( X X ) = = = Výpočty pomocí vzorců a pomocí statstckých

Více

[ jednotky ] Chyby měření

[ jednotky ] Chyby měření Chyby měřeí Provedeme-l určté měřeí za stejých podmíek vícekrát, jedotlvá měřeí se mohou odlšovat (z důvodu koečé rozlšovací schopost měř. přístrojů, áhodých vlvů apod.). Chyba měřeí: e = x x x...přesá

Více

USTÁLENÉ PROUDĚNÍ V OTEVŘENÝCH KORYTECH

USTÁLENÉ PROUDĚNÍ V OTEVŘENÝCH KORYTECH USTÁLENÉ POUDĚNÍ V OTEVŘENÝCH KOYTECH ovoměré prouděí Charakterstka:. Hloubka vod v kortě, průtočá plocha a průřezová rchlost jsou v každém příčém řezu kostatí.. Čára eerge, vodí hlada a do korta jsou

Více

Chyby přímých měření. Úvod

Chyby přímých měření. Úvod Chyby přímých měřeí Úvod Př zjšťováí velkost sledovaé velčy dochází k růzým chybám, které ovlvňují celkový výsledek. V pra eestuje žádá metoda měřeí a měřcí zařízeí, které by bylo absolutě přesé, což zameá,

Více

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC 5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC V této kaptole se dozvíte: jak je defováa fukce přrozeá odmoca v kompleím oboru a jaké má vlastost včetě odlšostí od odmocy v reálém

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady SP Bodové a tervalové odhady PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a tervalové odhady Lbor Žák SP Bodové a tervalové odhady Lbor Žák Bodové a tervalové odhady Nechť je áhodá proměá, která má dstrbučí fukc

Více

Statistika - vícerozměrné metody

Statistika - vícerozměrné metody Statstka - vícerozměré metody Mgr. Mart Sebera, Ph.D. Katedra kezologe Masarykova uverzta Fakulta sportovích studí Bro 0 Obsah Obsah... Sezam obrázků... 4 Sezam tabulek... 4 Úvod... 6 Pojmy... 7 Náhodé

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresí a korelačí aalýza Závslost příčá (kauzálí). Závslostí pevou se ozačuje případ, kdy výskytu jedoho jevu utě odpovídá výskyt druhé jevu (a často aopak). Z pravděpodobostího hledska jde o vztah, který

Více

APLIKOVANÁ STATISTIKA

APLIKOVANÁ STATISTIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ APLIKOVANÁ STATISTIKA FRANTIŠEK PAVELKA PETR KLÍMEK ZLÍN 000 Recezoval: Haa Lošťáková Fratšek Pavelka, Petr Klímek, 000 ISBN 80 4

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. upraveé vydáí Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 008 OBSAH: Úvod... 3 Parametrcké testy o shodě středích hodot... 4. Jedovýběrový t-test...

Více

Odhady a testy hypotéz o regresních přímkách

Odhady a testy hypotéz o regresních přímkách Lekce 3 Odhad a tet hpotéz o regreích přímkách Ve druhé lekc jme kotruoval kofdečí terval a formuloval tet hpotéz o korelačím koefcetu Korelačí koefcet je metrckou charaktertkou tezt závlot, u které ezáleží

Více

Výsledky této ásti regresní analýzy jsou asto na výstupu z poítae prezentovány ve form tabulky analýzy rozptylu.

Výsledky této ásti regresní analýzy jsou asto na výstupu z poítae prezentovány ve form tabulky analýzy rozptylu. Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cveí 4 JEDNODUCHÁ LINEÁRNÍ REGRESE asto chceme prozkoumat vztah mez dvma velam, kde jeda z ch, tzv. ezávsle promá x, má ovlvovat druhou, tzv. závsle promou Y. edpokládá

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

Interpolační křivky. Interpolace pomocí spline křivky. f 1. f 2. f n. x... x 2

Interpolační křivky. Interpolace pomocí spline křivky. f 1. f 2. f n. x... x 2 Iterpolace pomocí sple křvky dáo: bodů v rově úkol: alézt takovou křvku, která daým body prochází y f f 2 f 0 f x0 x... x 2 x x Iterpolace pomocí sple křvky evýhodou polyomálí terpolace změa ěkterého z

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat 4. Korelace 4. Teoretcké základy korelace 4. Způsoby měřeí závslostí pro růzé typy dat Př prác se statstckým údaj se velm často setkáváme s daty, která jsou tvořea dvojcem, trojcem hodot. Složky takovýchto

Více

Měření závislostí. Statistická závislost číselných znaků

Měření závislostí. Statistická závislost číselných znaků Měřeí závslostí Statstcká závslost číselých zaků - závslost dvou velč lze vádřt ako ech fukčí vztah vzorcem, taulkou hodot příslušé fukce eo grafck; - mez zak zkoumaých evů zšťueme estec příčé (kauzálí

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Statstcká aalýza dat Učebí texty k semář Autor: Prof. RNDr. Mla Melou, DrSc. Datum: 5.. 011 Cetrum pro rozvoj výzkumu pokročlých řídcích a sezorckých techologí CZ.1.07/.3.00/09.0031

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hyotéz Př statstckých šetřeích se často setkáváme s roblémy tohoto druhu () Máme zjstt, zda dva daé vzorky ocházejí z téhož ZS. () Máme rozhodout, zda rozdíly hodot růměrů (res. roztylů)

Více

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. Metody statstcké aalýzy doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Bakoví sttut vysoká škola, a.s. Praha 0 METODY STATISTICKÉ ANALÝZY Autor: Recezet: Vydal: Tsk: Vydáí: doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. doc. Ig. Jří Trešl,

Více

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost S Náhodé jevy pravděpodobost Náhodé jevy jevové pole pravděpodobost Lbor Žák S Náhodé jevy pravděpodobost Lbor Žák Základí pojmy Expermet česky též vědecký pokus je soubor jedáí a pozorováí jehož účelem

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesé výchovy VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ STATISTICKÉ POSTUPY V ANTROPOMOTORICE Zdeěk Havel Davd Chlář 0 VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU)

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) Základy teorie pravděpodobosti měřeí chyba měřeí Provádíme kvalifikovaý odhad áhodá systematická výsledek ejistota výsledku Základy teorie pravděpodobosti

Více

VY_52_INOVACE_J 05 01

VY_52_INOVACE_J 05 01 Název a adresa školy: Středí škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková orgazace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačího programu: OP Vzděláváí pro kokureceschopost, oblast podpory 1.5 Regstračí

Více

KVALITA REGRESNÍHO MODELU Radek Fajfr

KVALITA REGRESNÍHO MODELU Radek Fajfr UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KVALITA REGRESNÍHO MODELU Radek Fajfr Bakalářská práce 00 Prohlášeí Tuto prác jsem vypracoval samostatě. Veškeré lterárí pramey a formace, které jsem v

Více

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson STATISTIKA Statistika se těší pochybému vyzameáí tím, že je ejvíce epochopeým vědím oborem. H. Leviso Charakterizace statistického souboru Statistický soubor Prvek souboru Zak prvku kvatitativí teplota,

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese cvčící 9. cvčení 4ST01 Obsah: Jednoduchá lneární regrese Vícenásobná lneární regrese Korelační analýza Vysoká škola ekonomcká 1 Jednoduchá lneární regrese Regresní analýza je statstcká metoda pro modelování

Více

Přednáška V. Úvod do teorie odhadu. Pojmy a principy teorie odhadu Nestranné odhady Metoda maximální věrohodnosti Průměr vs.

Přednáška V. Úvod do teorie odhadu. Pojmy a principy teorie odhadu Nestranné odhady Metoda maximální věrohodnosti Průměr vs. Předáška V. Úvod do teore odhadu Pojmy a prcpy teore odhadu Nestraé odhady Metoda mamálí věrohodost Průměr vs. medá Opakováí výběrová dstrbučí fukce Sestrojíme výběrovou dstrbučí fukc pro výšku a váhu

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor SP Náhodý vektor PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Náhodý vektor SP Náhodý vektor Náhodý vektor Náhodý vektor slouží k popsu výsledku pokusu kdy měříme více údaů o procesu. Před provedeím pokusu eho výsledek a

Více

Kapitola 6. : Neparametrické testy o mediánech

Kapitola 6. : Neparametrické testy o mediánech Kapitola 6 : Neparametrické testy o mediáech Cíl kapitoly Po prostudováí této kapitoly budete umět - provádět testy hypotéz o mediáu jedoho spojitého rozložeí - hodotit shodu dvou ezávislých áhodých výběrů

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby. ováí - Hru IV /6 ováí Hru IV Mila RůžR ůžička, Josef Jureka,, Zbyěk k Hrubý zbyek.hruby hruby@fs.cvut.cz ováí - Hru IV /6 ravděpodobostí úavové diagramy s uvažováím předpětí R - plocha ve čtyřrozměrém

Více

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem Popisá statistika - zavedeí pojmů Popisá statistika - zavedeí pojmů Soubor idividuálích údajů o objektech azýváme základí soubor ebo také populace. Zkoumaé objekty jsou tzv. statistické jedotky a sledujeme

Více

SP2 Korelační analýza. Korelační analýza. Libor Žák

SP2 Korelační analýza. Korelační analýza. Libor Žák Korelačí aalýza Přpomeutí pojmů áhodá proměá áhodý vetor áhodý vetor Náhodý výběr: pro áhodou proměou : pro áhodý vetor : pro áhodý vetor : Přpomeutí pojmů - ovarace Kovarace áhodých proměých ovaračí oefcet

Více

Pravděpodobnostní modely

Pravděpodobnostní modely Pravděpodobostí modely Meu: QCEpert Pravděpodobostí modely Modul hledá metodou maimálí věrohodosti (MLE Maimum Likelihood Estimate) statistický model (rozděleí) který ejlépe popisuje data. Je přitom k

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekoomcká fakulta Semestrálí ráce S kua Jméa: Leka Pastorová, Davd arha, Ja Vtásek a Fl Urbačík Ročík: 0/06 Učtel: gr. Jří Rozkovec Obor: Podková ekoomka Datum:.. 06 Obsah

Více