Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku"

Transkript

1 Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je právněn činit veškeré úkny v rámci uzavřené smluvy, zejména: činit zápisy ve stavebním deníku sjednávat se stavbyveducím zhtvitele pr bě smluvní strany závazné dílčí termíny vyvlané ptřebami stavby a nezbytné pr řádnu realizaci díla. dsuhlasvat se zhtvitelem ve stavebním deníku drbné změny či dílčí dplňky prti prjektu stavby dsuhlasvat faktury přerušit práce zhtvitele při hrubém prušvání ustanvení smluvy díl vč. těcht Pdmínek pdepisvat zjišťvací prtkly, přílhy ke knečné faktuře a zápisy předání a převzetí díla dd. 2 Nvé práce, změny a dplňky a jejich cenění 1. Za nvé práce se pvažují takvé práce, které nebyly při pdání nabídky předvídány ani c d druhu neb prvedení. 2. Za méněpráce se pvažují práce v předmětu plnění bsažené, avšak neuskutečněné. 3. Veškeré změny bsahu či rzsahu smluvenéh předmětu plnění, příp. nvé práce budu předem s bjednatelem prjednány a dsuhlaseny. 4. Žádná změna však nemůže být prvedena jinak, než pdle platných becně závazných právních předpisů a platných technických nrem. 5. Smluva může být měněna puze písemnu dhdu smluvních stran, a t frmu ddatku ke smluvě Zhtvitel prhlašuje, že si je vědm skutečnsti, že není právněn pžadvat úhradu výše uvedených prací, aniž by byly předem dhdnuty ddatkem k tét smluvě. 6. Změna díla musí být pdlžena příslušnu změnu prjektu a patřena rzhdnutím změně stavby před dknčením. T neplatí pr nepdstatné změny, které budu řešeny puze dhdu bsaženu ve stavebním deníku a nepvažují se za změny zakládající nárk na změnu ujednanéh předmětu, času či ceny smluvenéh plnění. 7. Případné bjednatelem pžadvané nvé práce a změny nad rámec zadání cení zhtvitel následvně: - za shdnéh pužití jedntkvých cen uvedených v nabídce - pužije ceník RTS Brn neb URS Praha v platném znění, nebude-li mžné pužít jedntkvé ceny 8. Tyt práce budu uhrazeny p jejich prvedení a písemném převzetí stavbyveducím bjednatele na základě měsíční fakturace zhtvitele nvých prací platí přiměřeně ustanvení smluvy díl. dd. 3. Staveniště Odevzdání staveniště 1. Objednatel předá staveniště frmu písemnéh vzájemně ptvrzenéh prtklu předání a převzetí staveniště a vymezí je v takvém rzsahu, aby zhtvitel mhl díl prvádět ve sjednaných termínech.zhtvitel si na základě předaných pdkladů zajistí na vlastní náklady vytýčení pdzemních vedení na staveništi a bude ddržvat pdmínky správců a vlastníků těcht pdzemních vedení. 2. Pskytnutím zařízení staveniště zhtviteli dle čl. VI. smluvy se rzumí pskytnutí el. energie, vdy, a spluužívání sciálníh zařízení. 3. V případě, že se bjednatel s předáním staveniště a se stavební připravenstí pzdí, dhdnu smluvní strany tmu dpvídající prdlužení dby realizace díla. Nedjde-li k dhdě délce prdlužení, má se zat, že se termín předání díla psune tlik dní, klik dní se bjednatel zpzdil se stavební připravenstí. 4. Pvlení a náhrady za užívání veřejných plch, a také pvlení k výkpům, překpům a prtlakům, vč. náhrad zábrů, bstarává a případné pkuty a majetkvé sankce za delší než smluvenu dbu užívání hradí zhtvitel p dbu, kteru je v prdlení. Zhtvitel se zavazuje ddržvat veškerá chranná pásma d klních bjektů určená zvláštními předpisy. 1

2 Přádek a čistta na staveništi 1. Zhtvitel je pvinen udržvat na převzatém staveništi přádek a čisttu a je pvinen dstraňvat dpady a nečistty vzniklé jeh činnstí, a zajistit, aby míst stavby nebyl rušen hlukem, prachem neb jinu nečisttu. Zhtvitel se prt zavazuje předejít prašnsti krpením vnitrstaveništních kmunikací a dále zajistit stálu čisttu všech vnitrstaveništních kmunikací a čištění svých vzidel a techniky i svých subddavatelů d nečistt před výjezdem ze staveniště., přičemž v případě znečištění veřejné kmunikace má bjednatel práv vyúčtvat smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý případ znečištění 2. Pkud djde činnstí zhtvitele ke znečistění přilehlých fasád, kmunikací ppř. i mimareálvých či jiných veřejných plch, zavazuje se zhtvitel, že je vyčistí na své náklady, a t bez zbytečnéh dkladu. 3. Pkud během realizace díla djde k pškzení stávajících bjektů či klních zařízení vinu zhtvitele, zhtvitel se zavazuje uvedenu škdu nahradit (např. uvedením d půvdníh stavu). Pkud tak neučiní je bjednatel právněn dstranit škdy na náklady zhtvitele.objednatel má práv nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi přádek, zejména uspřádaný zbylý materiál neb není.li dstraněn ze staveniště dpad vzniklý při stavebních prací apd.. 4. Zhtvitel si zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, survin, strjů a strjních zařízení v prstru staveniště vyhrazeném mu bjednatelem. Objednatel nenese dpvědnst za jejich případné ztráty neb dcizení, či pškzeními třetími sbami. Vyklizení pracviště Při devzdání díla je zhtvitel pvinen uspřádat strje, výrbní zařízení, zbylý materiál a dpady na staveništi tak, aby byl mžn díl řádně převzít a bezpečně prvzvat (užívat). V termínu dle zápisu předání a převzetí díla je zhtvitel pvinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje prjekt stavby. Pkud staveniště v dhdnutém termínu nevyklidí neb pkud jej neupraví d sjednanéh stavu, je bjednatel právněn fakturvat zhtviteli smluvní pkutu dle příslušných ustanveních SD a t až d dby vyklizení staveniště. P uplynutí lhůty uvedené zápisu předání a převzetí díla může zhtvitel pnechat na staveništi jen strje, výrbní zařízení a materiál, ptřebné pr dstranění vad a neddělků, se kterými bjednatel práce převzal. Pnechané strje, výrbní zařízení a materiál musí zhtvitel umístit tak, aby nepřekážely bezpečnému prvzu (užívání). P dstranění vad a drbných neddělků je zhtvitel pvinen vyklidit staveniště dle dalších dhd. dd. 4 Stavební deník Zhtvitel je pvinen vést de dne převzetí staveniště pracích, které prvádí, stavební deník (dále jen deník ) v suladu s 43 vyhl. č. 135/1998 Sb., d kteréh se zapisují všechny skutečnsti rzhdné pr plnění smluvy díl. Zejména je pvinen zapisvat údaje časvém pstupu prací, jejich jaksti, klimatických pdmínkách, zdůvdnění dchylek prváděných prací d prjektvé dkumentace, údaje důležité pr psuzení hspdárnsti prací a údaje nutné pr psuzení prací rgány státní správy. Objednatel je pvinen sledvat bsah deníku a k zápisům připjvat své stanvisk (suhlas, námitky apd.). Během pracvní dby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Pvinnst vést stavební deník knčí devzdáním a převzetím prací. Deník se skládá z úvdních listů, denních záznamů a přílh. Úvdní listy bsahují : základní list, ve kterém, jsu uvedeny název, sídl a IČ bjednatele; základní list, ve kterém, jsu uvedeny název, sídl a IČ zhtvitele; základní list, ve kterém, jsu uvedeny název, sídl a IČ zpracvatele prjektvé dkumentace; základní list, ve kterém, jsu uvedeny název, sídl a IČ zástupce bjednatele (TDO); přehled všech prvedených zkušek jaksti, přehled zkušek všech druhů; seznam smluv včetně ddatků a změn; seznam dkladů a úředních patření, týkajících se stavby; seznam dkumentace stavby, jejich změn a dplňků. Denní záznamy se píší d knihy s číslvanými listy jednak pevnými, jednak perfrvanými pr dva ddělitelné průpisy, pkud se strany nedhdnu na větším pčtu průpisů. Perfrvané listy se číslují shdně s listy pevnými. Denní záznamy mhu být psány i na vlné listy s průpisy, číslvanými a datvanými shdně s riginálem. V deníku se vyznačí dklady, které se v jednm vyhtvení, buď v prvpise neb v pise, ukládají přím na staveništi. Jde zejména územní rzhdnutí, stavební pvlení, smluvu díl, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dkumentující dchylky d prjektvé dkumentace. U každéh dkladu se uvede, zda je ulžen u stavbyveducíh neb u technickéh dzru bjednatele, případně jiné míst jeh ulžení. Denní záznamy čitelně zapisuje a pdpisuje stavbyveducí, ppřípadě jeh zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce prvedeny, neb kdy nastaly klnsti, které jsu předmětem zápisu. Jen výjimečně může tak učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána vlná místa. 2

3 Mim stavbyveducíh může prvádět ptřebné záznamy v deníku technický dzr bjednatele, dále rgány státníh stavebníh dhledu, ppřípadě jiné příslušné rgány státní správy a k tmu zmcnění zástupci bjednatele a zhtvitele. Jestliže stavbyveducí zhtvitele nesuhlasí s prvedeným záznamem bjednatele, zástupce bjednatele (TDO) neb prjektanta, je pvinen připjit k záznamu d 3 pracvních dnů svje vyjádření, jinak se má za t, že s bsahem záznamu suhlasí. Objednatel, neb jím pvěřený zástupce je pvinen vyjadřvat se k zápisům ve stavebním deníku prvedeným zhtvitelem nejpzději d 5ti pracvních dnů,, jinak se má za t, že s bsahem záznamu suhlasí. Je-li na stavbě stálý technický dzr bjednatele, je stavbyveducí pvinen předlžit mu denní záznam nejpzději následující pracvní den a devzdat mu prvý průpis. Jestliže technický dzr bjednatele nesuhlasí s bsahem zápisu, zapíše t d 3 pracvních dnů d deníku s uvedením důvdu. Jinak se má za t, že s bsahem záznamu suhlasí. Zhtvitel je pvinen ulžit druhý průpis denních záznamů dděleně d riginálu tak, aby byl k dispzici v případě ztráty neb zničení riginálu. Zhtvitel je pvinen za stejných pdmínek, jak jsu uvedeny výše, vést pr účely řádné, průběžné a přesné evidence samstatný pmcný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen víceprací). D tht deníku se zapisují zejména všechny změny neb úpravy díla, které se dchylují d prjektvé dkumentace a veškeré vícepráce neb méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknu. Zhtvitel je pvinen vypracvat a d deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický ppis vícepráce neb změn díla a jejich pdrbný a přesný výkaz výměr a je-li t mžné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny díla. Zápis zhtvitele musí bsahvat i dkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a jejich důvdy. Zápisy v deníku se nepvažují za změnu smluvy, ale služí jak pdklad pr vypracvání dplňků a změn smluvy. V případě, že nebude deník přístupný v pracvní dbě na stavbě, bude zhtviteli účtvána jednrázvá smluvní sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ. Stavební / mntážní / deník bude ulžen u stavbyveducíh zhtvitele. Při předání a převzetí díla, předá zhtvitel bjednateli riginál Stavebníh deníku a sám si pnechává jednu kpii. Deníky uschvává bjednatel l0 let d nabytí právní mci klaudačníh rzhdnutí. dd. 5 Prvádění díla 1. Zhtvitel bude práce prvádět dle prjektvé dkumentace, kteru převzal a dalších předaných pdkladů, které ve svém kmplexu činí subr zadání zhtviteli. Prjektvu dkumentaci (dále také PD) je nutn chápat jak celek. Z th důvdu nabídka zhtvitele bsahuje veškeré práce a ddávky bsažené v dkumentaci, a t bez hledu na t, v které části dkumentace jsu bsaženy a dále práce i ddávky, které sice v PD bsaženy nejsu, ale s prvedením díla věcně suvisí. Zhtvitel prhlašuje, že před pdáním své nabídky pečlivě překntrlval prjektvu dkumentaci a pdrbně se s ní seznámil a vyjasnil si případné nejasnsti. Na pzdější dplňky neb úpravy nebude brán zřetel v případě, že je zhtvitel mhl neb měl na základě svých technických a dbrných znalstí vědět. neb předpkládat.. Je-li sučástí prjektvé dkumentace výkaz výměr, tent služí puze jak pmcný pdkladvý materiál. 2. Pkud je v některé části prjektu předmět díla neb jeh část ppsána, byť na jednm místě, je sučástí smluvních pdmínek. 3. Cenvá nabídka zhtvitele platí jen v částech, které nejsu v rzpru s textem tét smluvy. V případě rzpru textu smluvy s textem nabídky, platí text smluvy. Zhtvitel prhlašuje, že cenvu nabídku vyhtvil až p pdrbném przkumání prjektvé dkumentace (dále také PD) a na základě všech infrmací bsažených v tét PD. Je-li sučástí prjektvé dkumentace výkaz výměr, tent služí puze jak pmcný pdkladvý materiál. 4. Zhtvitel je pvinen se řídit pkyny hlavníh stavbyveducíh bjednatele, které musí být v suladu s předmětem smluvy. 5. P prvedení prací, tj. před předáním díla bjednateli prvede bjednatel pracvníky ddělení kvality kntrlu tzv. inspekce p dknčení. Kntrla bude prvedena bezdkladně p známení zhtvitele dknčení celkvých prací. V případě jakýchkliv rzprů neb nejasnstí může bjednatel přizvat nezávislé dbrníky v bru. 6. Při kntrle bjednatel przkumá rzsah, funkčnst díla a jak celkvé práce neb jejich část vyhvují pžadavkům smluvní dhdy. Pkud díl nebsahuje žádné vady a neddělky, je připraven k předání bjednateli. Další sučásti díla úklid pracviště a dstranění dpadu d přistavených kntejnerů, zhtvitel bude třídit dpad, v případě netřídění dpadu zaplatí zhtvitel za ulžení na netříděnu skládku přesun hmt p pdlaží veškeré prjednání záležitstí týkajících se prvedení díla s veřejnprávními rgány, uzavření nezbytných dhd, bstarání kntrl v suladu s legislativními pžadavky neb pžadavky příslušných rgánů s úřady, pkud t vyžaduje díl zhtvitele, např. prtkl pvlení zásypu ze strany správců spravujících příslušné vedení písemné vyjádření statních správců sítí pvlení zásypů, pkud dšl ke křížení s jejich sítěmi 3

4 pvlení k zprvznění díla ze strany správce příslušné sítě gedetické zaměření před zahájením stavby nutné k řádnému prvedení díla gedetické zaměření skutečnéh stavu prvedení díla a zakreslení veškerých změn a vypracvání prjektu skutečnéh prvedení, které bude připraven při zahájení přejímacíh řízení v trjím vyhtvení v grafické pdbě, a t takt: d prjektu prvedení stavby budu zřetelně zakresleny všechny změny, k nimž dšl v průběhu zhtvení díla a každý výkres bude patřen jménem a příjmením právněné sby, které změny zakreslila, jejím pdpise, a razítkem zhtvitele. části prjektu pr prvedení stavby, u kterých nedšl k žádným změnám, budu značeny nápisem beze změn u výkresů bsahujících změnu prti prjektu pr prvedení stavby bude přilžen i dklad, ze kteréh bude vyplývat prjednání změny s dpvědnu sbu bjednavatele a investra a její suhlasné stanvisk zpracvání výrbní dkumentace - při jejím zpracvání je zhtvitel pvinen splupracvat s GP stavby a bjednatelem, zejména knzultvat dkumentaci v rzpracvansti a respektvat jejich pžadavky pžární ucpávky, pkud jsu v prjektvé dkumentaci předané zhtviteli zajištění všech nezbytných zkušek, atestů a revizí pdle ČSN a případně jiných právních neb technických předpisů, kterými bude prkázán dsažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla a dklady prvedení uvedených zkušek vztahující se k ddávkám pdle tét smluvy zašklení bsluhy k prvzu ddaných zařízení. Zašklením se rzumí seznámení pracvníků buducíh prvzvatele s principy činnsti a se všemi funkcemi jedntlivých zařízení, jejich vládáním, seřizváním neb nastavváním prvzních parametrů a se zásadami jejich údržby kmplexní vyzkušení a zprvznění díla dvz a likvidace dpadu vznikléh činnstí zhtvitele dstranění případných klaudačních závad d předmětu díla jsu zahrnuty i ty práce, ddávky suvisející s dílem zhtvitele, které sice v dkumentaci bsaženy nejsu, ale které zhtvitel mhl neb měl na základě svých dbrných a technických znalstí předpkládat. Jedná se takvé pdrbné práce, jejichž prvedení - aniž by byl specificky předepsán ve smluvních dkumentech neb dkumentaci je evidentně zamýšlen, a t bez jakýchkliv ddatků ke smluvní ceně tj.jedná se všechny výrbky, z nichž se díl skládá (z nichž sestává) a kterých bude pužit k jeh realizaci, jakž i veškeré práce, ddávky, výkny, sjednané a v ČSN stanvené zkušky a služby, kterých je dčasně neb trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k prvedení, dknčení a předání předmětu plnění (díla) a k jeh úspěšné klaudaci a uvedení d prvzu v suladu s jeh účelvým určením. krdinace prací se všemi předanými dklady a dkumenty v subru zadání, který se vztahuje k prváděnému dílu zhtvitele a dále s prjekty stavební části, které jsu ulženy na stavbě s statními prjekty prfesí zápisy z kntrlních dnů a dílčí krdinace s statními subddavateli a dpracvání realizační prjektvé dkumentace danéh předmětu ve vztahu k výše uvedeným částem. Tt dpracvání bude průmětem všech infrmací bsažených ve výše uvedených pdkladech. Zhtvitel garantuje, že díl bude bsahvat veškeré pžadavky bjednatele a investra tak, jak jsu specifikvány ve výše uvedených částech subru zadání a že díl bude zprvzněn a bude funkční. V případě, pkud zhtvitel prvede díl v rzpru s prjektvu dkumentací a takvé prvedení nebude písemně bjednatelem dsuhlasen, bude pvažván za vadu díla a zhtvitel ji bude muset dstranit. Díl musí zhtvitel prvést v suladu se všemi pdklady a pžadavky vyplývajícími ze subru zadání. Při realizaci díla bude zhtvitel ddržvat technlgické předpisy prvádění díla závazné, dpručené a platné ČSN v dbě prvádění stavby. Pr předmět plnění se dpručené ČSN stanu závaznými, přičemž úrveň jaksti stanvená v ČSN je minimem pr daný účel. Mezní dpručené dchylky gemetrických tvarů knstrukcí uváděných v nrmách jsu pr zhtvitele stavby stanveny jak maximální. záknná ustanvení platná v České republice v dbě prvádění stavby s vyhlášku Hl. m. Prahy č.26/1999 becných technických pžadavcích na výstavbu v Hl. m. Praze (v případě staveb v Praze) dle plánu jaksti stavby Zaměření 1. V případě, pkud vznikne zhtviteli ptřeba prvést gedetické práce ptřebné k řádnému prvedení díla, zhtvitel tyt gedetické práce bjedná u hlavníh gedeta stavby, pkud je hlavní gedet na stavbě určen. V pačném případě si zajišťuje zhtvitel tt gedetické měření sám a prvedené zaměření díla předá bjednateli při závěrečném předání a převzetí díla. Objednatel pskytne za tím účelem určení plhvých a výškvých bdů. 4

5 2. Pkud však zhtvitel využije vlastní gedety, přest, že je určen hlavní gedet stavby, je zhtvitel pvinen hlavnímu gedetvi stavby předat veškeré výsledky gedetických měření k dalšímu zpracvání. Skutečný stav prvedenéh díla bude také ptvrzen hlavním gedetem stavby. Náhradní hmty a výrbky Jestliže v dbě ptřebné pr plynulý průběh výstavby nemůže zhtvitel některé výrbky neb hmty dhdnuté ve smluvě díl prkazatelně bstarat ani při vynalžení veškeréh úsilí, které lze na něm pžadvat, učiní tm zápis d Stavebníh deníku. Objednatel ptm může suhlasit s pužitím náhradních hmt neb výrbků a s úpravu ceny, pkud tím nebude snížena jakst ddávaných prací neb významně překrčena dhdnutá cena samstatně devzdávané ddávky. Záměnu materiálu musí dsuhlasit prjektant a investr Zemní práce Při zemních pracích v blízksti pdzemních vedení (vda, kanalizace, plynvd, rzvdy NN a VN apd.) je zhtvitel pvinen zjistit přesné míst vedení (vytyčení správcem vedení) a zajistit chranu před pškzením. Veškeré škdy, způsbené nedbalstí a neddržením bezpečnstních předpisů činnstí při zemních pracích hradí zhtvitel. Zhtvitel je pvinen během zemních prací a p jejich uknčení zajistit čištění využívaných kmunikací. Náklady, vyplývající z tht dstavce, jsu sučástí dhdnuté ceny a také veškeré škdy při těcht pracích způsbené bjednateli neb třetí sbě budu zhtvitelem uhrazeny. Zakrývání prací Zhtvitel je pvinen vyzvat bjednatele k prvěření prací, které v dalším pracvním pstupu budu zakryty neb se stanu nepřístupnými (strpní kce, pdkladní betny, izlace, kanalizace atp.). Výzva musí být bjednateli dručena písemně, nejméně 3 pracvní dny předem. Výzva může být prvedena zápisem ve stavebním deníku, pkud takvý zápis je zástupcem bjednatele pdepsán. Jestliže se bjednatel k prvěření prací ve stanvené lhůtě nedstaví, ačkliv byl k tmu řádně vyzván, je pvinen hradit náklady ddatečnéh dkrytí, pkud takvé dkrytí pžaduje. Zjistí-li se však při ddatečném dkrytí, že práce byly prvedeny vadně, nese náklady ddatečnéh dkrytí zhtvitel. Prvádění zkušek 1. Zhtvitel známí bjednateli 2 pracvní dny předem ve stavebním deníku termín prvádění sjednaných zkušek neb zkušek dle ČSN a seznámí bjednatele písemně s jejich výsledkem. Prvedená zkuška je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje práv se k výsledkům zkušek vyjádřit a v případě pchybnstí jejich průkaznsti nařídit jejich pakvání. Náklady na tyt ddatečné zkušky jdu k tíži zhtvitele v případě, že jejich výsledky prkáží pchybnsti bjednatele, v pačném případě hradí náklady na pakvané zkušky bjednatel. 2. Objednatel si také vyhrazuje práv v případě spru či jiné právněné ptřeby k prvěření jaksti díla nechat si vyhtvit znalecký psudek. V případě, že jeh výsledek ukáže právněnst pchyb či námitek bjednatele, náklady na jeh vyhtvení půjdu k tíži zhtvitele. Organizace práce na stavbě Zhtvitel se zavazuje rganizvat práci na díle v suladu s pžadavky stavby v případě ptřeby i v nci a ve dnech pracvníh klidu a svátcích. Zhtvitel je zejména pvinen ddržvat pdmínky stanvené v čl. VI dst. 3 a v čl. VIII dst. 3 a 4 základní smluvy díl. Zhtvitel dále zabezpečí stálu účast svéh zástupce (technika) pr řízení prací na stavbě, který bude v kntaktu s hlavním stavbyveducím bjednatele příp. s sbu jím pvěřenu. Veškeré dbrné práce musí vyknávat pracvníci zhtvitele neb jeh subddavatelů mající příslušnu kvalifikaci. Dklad kvalifikaci pracvníků je zhtvitel na pžádání bjednatele pvinen předlžit. Zhtvitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem infrmvat bjednatele činnstech, které mhu narušit běžný ;chd investra. Objednatel je právněn i v průběhu prvádění díla mezit neb rzšířit jeh rzsah. Tt práv je bjednatel pvinen uplatnit v dstatečném předstihu tak, aby zhtviteli nevznikly marné náklady. Termíny prvádění díla, cena díla apd. budu upraveny dhdu smluvních stran dle ustanvení smluvy pr půvdní rzsah díla pměrně. Zhtvitel se zavazuje, že nebude bez vědmí bjednatele prjednávat případné změny technickéh řešení s investrem, prjektantem stavby ppř. s jeh smluvními partnery. Pkud vyvstane prblém technickéh řešení, který bude muset být prjednán, bude zhtvitel prblém řešit s s bjednatelem, s třetími sbami puze za účasti bjednatele. Pkud tak zhtvitel neučiní, bude t pvažván za pdstatné prušení pvinnsti zakládající práv bjednatele dstupit d smluvy díl. V případě, pkud se na zhtvitele brátí přím investr neb jeh knzultant s pžadavkem prvedení prací nad rámec smluvy díl neb prací, které mhu být pvažvány za významné pr prváděné díl a mhly by mít dpad na cenu díla, zhtvitel takvé práce neprvede a bude bjednatele infrmvat. Pkud zhtvitel svu pvinnst uvědmit bjednatele nesplní a prvede vícepráce bez předchzí písemné dhdy s bjednatelem, pvažuje se prvedení těcht prací za dar bjednateli. 5

6 Lhůty Dílčí termíny mhu být upřesňvány bjednatelem frmu zápisu ve stavebním deníku dle ptřeb výstavby, čímž se p dsuhlasení ze strany zhtvitele stávají závaznými ve smyslu tét smluvy. T se netýká knečnéh termínu, který může být psunut puze na základě písemnéh dsuhlasenéh a ptvrzenéh ddatku k tét smluvě. dd. 6 Práva a pvinnsti stran 1. Zhtvitel je dpvědný za řádnu chranu svých prací p celu dbu jejich prvádění. je pvinen ve smyslu zák. č. 50/76 Sb. ve znění zák. 262/92 Sb. pužít pr realizaci díla jen výrbky, které mají takvé vlastnsti, aby p dbu předpkládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena pžadvaná mechanická pevnst a stabilita, pžární bezpečnst, hygienické pžadavky, chrana zdraví a živtníh prstředí a bezpečnst při užívání. je p celu dbu prvádění díla pvinen umžnit na stavbě prvádění prací třetích sb v suladu s technickými ptřebami a bezpečnstními předpisy. Tt však nesmí hrzit mžnst zhtvitele realizvat díl ve sjednaném termínu. zúčastní se 1x týdně a v případě ptřeby i častěji kntrlní prady průběhu stavebních prací, kteru svlá hlavní stavbyveducí bjednatele. Závěry přijaté na tét pradě v suladu s tut smluvu jsu pr smluvní strany závazné. Pkud mají dpad na změnu smluvních ujednání, musí být dhdnuty písemně frmu ddatku ke smluvě. zhtvitel díla je pvinen vyjít vstříc nařízením zejména v následujícím: zvětšení neb zmenšení kvantity každéh výknu předpkládanéh smluvu, výkny, které byly ve smluvě sjednány zcela vylučit, změna pvahy neb kvality práce neb druhu každéh výknu předpkládanéh smluvu, změna výškvé plhy, s, pzice, vyrvnání a dimenze každéh výknu předpkládanéh smluvu, prvedení ve smluvě nepředpkládaných výknů jakéhkliv pžadvanéh druhu Žádná ze změn výknu nařízená bjednatelem neznamená nikterak prušení smluvy neb nečiní smluvu v celku ani z části neplatnu. je pvinen přerušit práce, pkud bjednatel dá k tmu příkaz s důvdněním, že zhtvitel pskytuje vadné plnění neb jinak prušuje tut smluvu či právní předpisy je pvinen zastavit práce, pkud bjednatel dá k tmu příkaz s důvdněním dle dst. 2 (třetí a čtvrtá drážka) tht ddílu a uzavřít s bjednatelem dhdu předčasném uknčení prací. 2. Objednatel je právněn k sustavné kntrle prvádění díla.a v případě ptřeby i ve výrbně zhtvitele a t buď sám neb dbrnu firmu supervizrem. Pvěřený supervizr je právněn nařídit zhtviteli úpravu neb pravu částí díla a zhtvitel je pvinen úpravy prvést. Náklady na psuzení závady supervizrem hradí zhtvitel. je právněn ke kntrle plnění plateb zhtvitele za prvedené ddávky a práce svých subddavatelů. V případě, že jakákliv platba subddavateli ze strany zhtvitele nebude uhrazena, a t prkazatelně z viny zhtvitele, má bjednatel práv prvedení přímých plateb za prvedené práce přím těmt subddavatelům. takt prvedené platby se sníží přímá úhrada zhtviteli. je právněn přerušit práce, a t zejména v případě, že zhtvitel pskytuje vadné plnění neb jinak prušuje tut smluvu či právní předpisy. Pkud zhtvitel vady ve stanveném termínu nedstraní, je bjednatel právněn účtvat smluvní pkutu 500,-Kč denně až d dby, kdy zhtvitel sjedná nápravu. Pkud se bude jednat vadu sice nedstranitelnu, ale nebránící užívání díla, je právněn bjednatel pžadvat snížení ceny přiměřenu částku dpvídající snížení hdnty díla a vyvlaným vícenákladům při dalších pracích. je právněn zastavit práce, a t v případě, že zjistí závažné nedstatky v kvalitě díla zhtvitele (sám neb supervizrem), dále že zhtvitel svým pstupem zmaří splnění dhdnutéh termínu neb rzhdujících dílčích termínů a tím i realizaci dhdnutéh díla, zejména prušením pvinnstí stanvených v tét smluvě neb v těcht smluvních pdmínkách, ppř. dmítne nastupit na výzvu bjednatele k zahájení prací, dmítne díl dle tét smluvy prvést neb bude pakvaně pskytvat plnění v rzpru se subrem zadání a nesjedná nápravu. V takvém případě je bjednatel právněn brátit se na třetí sbu a uzavřít s ní dhdu dknčení díla zhtvitele. Objednatel je v tmt případě právněn přeúčtvat náklady na prvěření prací supervizrem a na dknčení díla třetí sbu v plné výši zhtviteli, který je pvinen je neprdleně uhradit nejpzději d 14ti dnů d dručení faktury. má vždy nemezené práv dát zhtviteli díla prstřednictvím vedení stavby (sby právněné jednat jménem bjednatele ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla) další prváděcí pdklady a supisy prací a 6

7 ddávek, které díl mění, rzšiřují neb mezují. Okamžikem předání těcht prváděcích pdkladů zhtviteli neb jejich uvlněním k realizaci se tyt stávají autmaticky sučástí smluvy. bjednatel může pžádat zhtvitele, aby zakázal přístup na staveniště těm svým zaměstnancům neb subddavatelům, jež bjednatel pvažuje za nekmpetentní, nedbalé, neddržující pkyny bjednatele neb jinak prblematické. dd. 7 Další ujednání ceně, fakturvání a placení 1. Cena sjednaná ve smluvě díl se skládá se z cen jedntlivých plžek dlžených pdrbným plžkvým rzpčtem v členění dle ppisů prací, které jsu uvedeny v přílze č. 1. Jedntkvé ceny jedntlivých plžek jsu pevné p celu dbu stavby. Celkvá cena za díl, kteru bjednatel zhtviteli uhradí, bude stanvena vynásbením těcht jedntlivých plžek mnžstvím výknů, avšak maximálně d výše stanvené dhdnuté ceny. Cena je závazná až d splnění závazku. Lze ji změnit puze v případě dhdy prvedení nvých prací ve smyslu dd. 2 Všebecných stavebních bchdních pdmínek neb méněprací v případě, kdy zhtvitel má práce sice smluvené, ale které neprvedl neb jen v menším rzsahu a jsu sučástí předmětu smluvy a dále v případě pžadavků na sníženu kvalitu. V takvém případě se cena takt neprvedených prací dečte z dhdnuté ceny. v případě, že djde v průběhu realizace díla ke změnám daňvých předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny díla 2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hdnty. DPH bude zhtvitelem účtvána a bjednatelem uhrazena v záknné výši platné ke dni uskutečnění daňvéh plnění v rámci jedntlivých dílčích plnění dle dle z. 235/2004 Sb. ve znění pzdějších právních předpisů. 3. Cena dle čl. III dst. 1 bsahuje veškeré náklady nezbytné pr kvalitní zhtvení díla jak např. náklady na dpravu,vrn, kmpletační činnst, krdinaci s statními prfesemi a krdinaci a případné dpracvání prváděcíh prjektu, náklady na zajištění ptřebných dkladů, na vypracvání prjektu skutečnéh prvedení díla ve třech vyhtveních pjištění, zajištění bezpečné práce, náklady na chranu materiálů a díla až d přejímky, pplatky za skládky, náklady na zimní patření, případně na další zhršené pvětrnstní pdmínky náklady na zařízení staveniště a jeh prvz, náklady spjené s mezeným přístupem k dílu a mezeným prstrem pr staveniště, ceny vdnéh, stčnéh a energií, pracvní lešení, plšiny, příp. nutné zvedací mechanizmy a jejich mntáž, náklady na pžární utěsnění prstupů náklady na zhtvení a dstranění vzrků, předepsané zkušky a atesty náklady na likvidaci dpadů náklady spjené s prstji vzniklými suběžnu činnstí jiných ddavatelů, statickými úpravami neb dalšími pžadavky, které vyplynu z ptřeb stavby náklady spjené se záruku za jakst díla náklady na zkušební prvz, kmplexní vyzkušení, dbrné zašklení bsluhy, zprvznění náklady na na drbné práce HSV suvisející s prváděným dílem náklady sekání drážek a na prvedení průrazů t je náklady na veškeré i ztížené pdmínky, které je mžn při prvádění díla, dpravě neb ulžení hmt čekávat (zhtvitel si je vědm, že na pzdější dplňky nebude brán zřetel). V ceně díla je bsažen i předpkládaný vývj cen vstupních nákladů a předpkládané zvýšení ceny v závislsti na čase plnění. Náklady na výše uvedené práce nebudu bjednatelem zvlášť hrazeny a jsu sučástí smluvní ceny. 4. U plžek jejichž cena není v nabídce stanvena se má zat, že jsu zahrnuty v maximální ceně díla. Ocenění pmenutých částí díla, které zhtvitel nezahrnul d rzpčtu, nelze ddatečně zahrnut d ceny díla jejím navýšením. 5. Rzpis ceny je uveden v cenvé nabídce zhtvitele. 6. Fakturvání a placení Fakturace bude prváděna buď měsíčně neb p až p řádném splnění díla. a) V případě měsíční fakturace bude fakturace prváděna měsíčně dle bjemu skutečně prvedených prací a ddávek. Zhtvitel bude předkládat bjednateli pdepsaný supis prvedených prací d 3. dne měsíce následujícíh, a t za své plnění prvedené v příslušném kalendářním měsíci. Hlavní stavbyveducí bjednatele prvede kntrlu správnsti každéh supisu prvedených prací a výsledek kntrly zaznamená d tzv. zjišťvacíh prtklu (přílha č. 2 tét smluvy). Pkud je supis prací v přádku, hlavní stavbyveducí uvede tut skutečnst d zjišťvacíh prtklu, který pdepíše a předá zhtviteli d tří dnů. V pačném případě vrátí hlavní stavbyveducí zhtviteli supis prací ve kterém budu uvedeny zjištěné závady.. V suladu s ptvrzenými zjišťvacími prtkly vystaví zhtvitel faktury, které budu splatné ve lhůtě sjednané v základní smluvě díl (čl. IV). Nedílnu sučástí faktury bude vždy zjišťvací prtkl a běma stranami 7

8 pdepsaný supis prací a zjišťvací prtkl. Bez těcht přílh nebude dílčí faktura prplacena. První faktura bude však uhrazena až p předlžení záruční listiny ve smyslu čl. V dst. 1 tét smluvy ( pkud je bankvní garance smluvu sjednána). Datem uskutečnění zdanitelnéh plnění v případě dílčíh plnění se rzumí pslední den v měsíci, ve kterém byly práce prvedeny. Pslední tzv. knečnu fakturu má zhtvitel práv vystavit až p řádném splnění kmpletníh díla. Pslední faktura však nebude činit méně jak 20% ceny díla. Faktura je rvněž splatná ve lhůtě dle čl. IV základní smluvy díl. Nedílnu sučástí knečné faktury bude její vyplněná a pdepsaná přílha a předávací prtkl pdepsaný právněnými sbami bu smluvních stran. Bez těcht přílh nebude knečná faktura prplacena. b) V případě, kdy je sjednána fakturace jednu fakturu až p splnění díla má zhtvitel práv vystavit fakturu až p řádném splnění kmpletníh díla. Nedílnu sučástí knečné faktury bude její vyplněná a pdepsaná přílha (tzv. přílha ke knečné faktuře) a předávací prtkl pdepsaný právněnými sbami bu smluvních stran. Bez těcht přílh nebude faktura prplacena. c) Objednatel splní svji platební pvinnst v den, který následuje p dni, v němž předlžil prveditelný a krytý příkaz k úhradě svému peněžnímu ústavu, d) Faktury zhtvitele musí bsahvat zejména: značení faktury a čísla IČO, DIČ název a sídl zhtvitele a bjednatele, vč. čísel bank.účtů název stavby + čísl smluvy+ čísl SAP (kncvé desetimístné čísl smluvy) předmět plnění cena prvedených prací DPH v plné výši dpčet zádržnéh - smluvené prcent z fakturvané ceny, které je puze platební pdmínka smluvy a nemá vliv na základ daně a pvinnst uplatnit daň na výstupu celé fakturvané ceny datum uskutečnění zdanitelnéh plnění účtvaná částka den vystavení a splatnsti faktury v přílze supis prvedených prací a zjišťvací prtkl ptvrzený hlavním stavbyveducím bjednatele neb předávací prtkl a přílha ke knečné faktuře e) Objednatel může fakturu vrátit, bude-li faktura bude bsahvat nesprávné údaje. V tm případě se hledí na fakturu jak na nedručenu. Za nesprávné údaje se pvažují zejména: Faktura nemá náležitsti daňvéh dkladu Údaje na faktuře nedpvídají supisu prvedených prací Splatnst nedpvídá dhdnutým pdmínkám Faktura nebsahuje datum uskutečnění zdanitelnéh plnění, Faktura nebsahuje čísl smluvy a čísl SAP Objednatel je pvinen při vrácení faktury z výše uvedených důvdů výslvně specifikvat, kteru závadu se jedná. Objednatel je právněn vrátit fakturu i v případě, že díl bsahuje vady neb zadržet příslušnu platbu, a t až d dby dstranění vad. V takvém případě není bjednatel v prdlení s placením ceny díla. 7. Pzastávky Pkud zhtvitel nebude řádně a včas dstraňvat vady zjištěné v průběhu záruční dby, má bjednatel práv pužít pzastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je právněn z titulu tét smluvy neb pdle zákna. dd. 8 Náhrady škd 1. Zhtvitel se zavazuje prvést díl na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí a zajistit díl prti krádeži a dalším škdám. Převzetím staveniště k prvedení díla nese zhtvitel nebezpečí všech škd na prváděném díle pr bjednatele a za materiál, a t d zahájení prací až d pdepsání předávacíh prtklu, kdy dpvědnst za škdy přechází na bjednatele. Vlastnictví ke zhtvvanému dílu přechází ze zhtvitele na bjednatele kamžikem zabudvání, eventuelně prvedením prací. 2. Pkud činnstí zhtvitele djde ke způsbení škdy bjednateli z důvdu pmenutí, nedbalsti neb neplnění pdmínek tét smluvy díl, zákna, ČSN či jiných nrem a předpisů, je zhtvitel pvinen bez zbytečnéh dkladu škdu dstranit, není-li t mžné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spjené nese zhtvitel. 3. Dále se zhtvitel zavazuje prvést pravu případných škd, které vzniknu v důsledku jeh činnsti na susedních bjektech a na díle zhtvitelů dalších částí stavby neb jiným subjektům. Zhtvitel nese i veškeré důsledky a další náklady plynucí z takt vzniklých škd a při jejich dstraňvání. 4. Za nedknčené části díla nese plnu dpvědnst zhtvitel. 8

9 Zhtvitel je pvinen být pjištěn prti škdám způsbeným jeh činnstí včetně mžných škd pracvníků zhtvitele, a t až d výše ceny díla. Stejné pdmínky je zhtvitel pvinen zajistit u svých subddavatelů. Škdy, které nelze uhradit pjištěním, jdu na vrub zhtvitele, jmenvitě zdpvědných pracvníků. 5. Případným uplatněním smluvních pkut, t veškerých pkut, které se v tét smluvě vyskytují, není dtčen nárk smluvních stran na úhradu vzniklých škd. Náhrada škdy není výší smluvní pkuty mezena a smluvní pkuta se na náhradu škdy nezapčítává. Objednatel nepřebírá žádnu dpvědnst za ztráty materiálu, zařízení, strjů atd. Zhtvitel nese dpvědnst i za škdy způsbené třetími sbami pracujícími na základě jeh vedení. Zhtvitel nese dpvědnst i za případné škdy na částech bjektu, ve kterých nebudu prváděny stavební práce, ale které jsu sučástí reknstruvanéh bjektu a které vzniknu v důsledku jejich činnsti. dd. 9 Bezpečnst a chrana zdraví při práci. 1. Základní vyhlášku, která upravuje pžadavky na zachvání bezpečnsti a chrany zdraví při práci je Vyhláška Českéh úřadu bezp. práce a Českéh báňskéh úřadu č. 324/1990 Sb., bezp. práce a technických zařízení při stavebních pracích. Vyhláška stanví pžadavky k zajištění bezpečnsti práce a tech. zařízení při přípravě a prvádění stavebních, mntážních a udržvacích prací a při pracích s nimi suvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické sby, které prvádějí stavební práce a jejich pracvníky. V případě vzniklé škdy na majetku bjednatele z důvdu prušení pvinnstí zhtvitele, tent uhradí případnu škdu bjednateli. 2. Zhtvitel v plném rzsahu dpvídá za ddržvání bezpečnsti a chrany zdraví svých pracvníků na staveništi a je pvinen učinit veškerá bezpečnstní patření k zamezení pracvních úrazů. Zhtvitel je pvinen známit bjednateli pdrbné údaje pracvním úrazu c nejdříve p jeh vzniku. 3. Zhtvitel je pvinen ddržvat další platné předpisy na úseku bezpečnsti práce, chrany zdraví a předpisy pžární chraně a prevenci, a t zejména: 133 a 135 zák. č. 65/1965 Sb. Zákník práce v platném znění, vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. bezpečnsti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zák. ČNR č. 133/1985 Sb. Sb. pžární chraně v platném znění, vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kteru se prvádí některá ustanvení pžárníh zákna ČNR č. 133/1985 Sb. v platném znění, vyhl. ČÚBP a ČBÚ 494/2001 Sb. evidenci a registraci pracvních úrazů a hlášení prvzních nehd (havárií) a pruch technickéh zařízení v platném znění. ČSN ČSN ČSN Je pvinen respektvat veškerá bezpečnstní pravidla, vydaná bjednatelem. Zajištění prstředků bezpečnsti a chrany zdraví při práci a pžární chrany je výlučně pvinnstí zhtvitele. 5. Za prušení pvinnstí zhtvitele ve smyslu předchzíh dstavce se pvažují zejména následující skutečnsti a v tmt případě je zhtvitel pvinen bjednateli uhradit smluvní pkuty za každý zjištěný případ v následující výši: nezakrytý tvr ve vdrvné knstrukci - vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. 13 Kč ,-- nezajištěný výkp - vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. 19 Kč ,-- chybějící chranné zábradlí na stavbě vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. 48 Kč ,-- nezajištěné pracviště pd místem práce ve výšce vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. 52 Kč 5.000,-- nezajištěný prstr, kde se prvádí burací práce vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. 63 Kč ,-- prvzván vyhrazené zdv. zařízení (výtah) bez revize ČSN Kč ,-- stavební výtah bsluhván nepršklenu sbu ČSN Kč ,-- jízda sb v nákladním výtahu ČSN Kč ,-- jeřábvá dprava - vázání břemen bez vazač. právnění ČSN Kč ,-- neprveden předání a převzetí lešení ČSN Kč ,-- nepužití sbních chran. pmůcek - zejména chranné přilby zák. práce 135 Kč 1 000,-- pžití alkhlických nápjů neb jiné návykvé látky na pracvišti, ppř. dmítnutí dech. zkušky zák. práce 135 Kč ,-- Pkud djde pracvníkem neb pracvníky zhtvitele k pžití alkhlických nápjů neb jiné návykvé látky na staveništi, je pvinen stavbyveducí zhtvitele dtyčnéh pracvníka kamžitě ze stavby dvlat. Pr případ jeh nepřítmnsti má tt práv hlavní stavbyveducí neb stavbyveducí bjednatele. Odvlaný pracvník musí být nahrazen nejpzději d 24 hdin pracvníkem jiným. Pracvníci zhtvitele jsu pvinni pdrbit se na žádst bjednatele dechvé zkušce na přítmnst alkhlických nápjů neb jiné návykvé látky za účasti právněnéh zástupce zhtvitele. V případě, že se pracvník zhtvitele dmítne pdrbit takvét zkušce, má se za t, že byl pd vlivem alkhlickéh nápje či jiné návykvé látky. 9

10 dd. 10 Splnění a předání díla 1. Splněním díla se rzumí úplné dknčení díla neb díla prvedenéh v jedntlivé etapě, vyklizení staveniště, prvedení závěrečné inspekce a pdepsání zápisů předání a převzetí, předání dkladů ke klaudačnímu řízení, dstranění případných vad a neddělků, předepsaných dkladů zkuškách a revizích a dkumentace skutečnéh prvedení stavby. Objednatel není pvinen převzít díl, které nebude řádně prveden. Může však převzít díl s drbnými vadami nebránícími bezpečnému prvzu či užívání díla, není však pvinen tak učinit. T, zda ta knkrétní je vadu drbnu, která nebrání bezpečnému užívání díla, psuzuje bjednatel. 2. Závěrečná inspekce (kntrla) prvedení díla ze strany bjednatele je nutnu pdmínku pr devzdání a převzetí díla. O výsledcích inspekce bude sepsán prtkl, který pstihne všechny případné vady a termíny k jejich dstranění. 3. Odevzdání díla se řídí ustanveními bchdníh zákníku. Zhtvitel devzdá zhtvené díl či jeh dílčí část a bjednatel převezme frmu zápisu předání a převzetí zhtvenéh díla. Zhtvitel vyzve bjednatele k převzetí díla nejméně 5 pracvních dní před předáním díla zápisem ve stavebním deníku. Zápis předání a převzetí 1. Zápis předání a převzetí díla přizuje bjednatel. Obsah zápisu musí být přizpůsben pvaze a rzsahu prací. V zápise se uvede zejména též supis přílh a ppřípadě i záznam nutných ddatečně pžadvaných pracích. 2. Zhtvitel je pvinen staveniště vyklidit, vč. demntáže zařízení staveniště, úklidu, vyčistění a uvedení d půvdníh stavu v termínech dhdnutých při předání a převzetí díla. Nebude-li tt dhdnut, splní tut pvinnst nejpzději d 3 kalendářních dnů p předání a převzetí díla. 3. V zápise devzdání a převzetí díla bude dhdnut i nezbytný rzsah staveniště, které bude vyklizen d 3 dnů p dstranění pslední z drbných neddělků či vad uvedených v zápise devzdání a převzetí díla. 4. Pdpisem zápisu předání a převzetí díla dchází k předání předmětu díla či jeh části zhtvitelem bjednateli, avšak závazek zhtvitele vůči bjednateli daný tut smluvu není splněn, pkud nejsu dstraněny veškeré vady a neddělky zhtvitele, a t i zjištěné při klaudaci. Sučástí předmětu díla je rvněž dstranění případných klaudačních závad. 5. Zápis devzdání a převzetí díla bude ze strany bjednatele pdepsán vždy dvěma pracvníky, a t hlavním stavbyveducím a pracvníkem ddělení kvality. Bez pdpisu pracvníka ddělení kvality není díl bjednatelem převzat. 6. V zápise devzdání a převzetí díla budu uvedeny veškeré drbné vady a neddělky a dhdnuty termíny jejich dstranění. Nebudu-li tyt termíny dhdnuty, má se zat, že budu dstraněny d 10 kalendářních dní de dne prtklárníh devzdání a převzetí díla. Nárky bjednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škd nejsu tímt dtčeny. Vadu se pr účely tét smluvy rzumí dchylka v kvalitě, rzsahu neb parametrech díla stanvených prjektem, tut smluvu díl, nrmami, becně závaznými předpisy neb klaudačním rzhdnutím. Neddělkem se rzumí nedknčená práce prti prjektu a smluvě díl. Vadu není dchylka d prjektu, která nemění přijaté řešení, jestliže byla dhdnuta alespň frmu zápisu ve stavebním deníku, dsuhlasená bjednatelem a ptvrzená TDI. 7. Na žádst bjednatele se zhtvitel zúčastní klaudačníh řízení, na němž pskytne pžadvané infrmace předmětu a prvádění díla. Dklady zhtvitele nutné k řádnému splnění díla. Jedná se např. : dkumentaci skutečnéh prvedení specifikvanu ve smluvě prhlášení shdě v suladu s příslušnými právními předpisy, atesty pužitých materiálů stavební / mntážní / deník (KOPIE) zápisy prvěření prací a knstrukcí zakrytých v průběhu prací; zápis předběžném prvěření dknčenstí a kvality prací u bjektů pdepsaný technickým dzrem bjednatele; revize; atesty, záruční listy; dklady tlakvé zkušce; dklady zkušce těsnsti (vda, kanalizace atd.); dklad pvlení záhzu inženýrských sítí p kntrle jejich buducími správci. další dklady uvedené v ČSN, pkud se vztahují k prváděnému dílu zhtvitele bvyklu průvdní technicku dkumentaci jedntl. zařízení zápisy prvěření prací zakrytých v průběhu realizace díla, pkud nejsu zapsány v denících stavby dklady likvidaci veškeréh dpadu vznikléh činnstí zhtvitele na veřejných skládkách návdy k bsluze, údržbě a prtkly zašklení 10

11 seznam strjů a zařízení, které jsu sučástí díla, jejich pasprty a návdy k bsluze v českém jazyce, údržbě a prtklární seznámení s bsluhu a zaučení. Zaučení bsluhy zajistí zhtvitel alespň 10 dnů před zahájením vyzkušení neb kmplexních zkušek zápisy prvedeném zkušebním prvzu, kmplexním vyzkušení všech systémů a zařízení neb jiným způsbem dhdnuté věření funkce, vyhdncení kmplexníh vyzkušení a zprvznění seznam sb s uvedením jejich adres a telefnních čísel, u kterých bude mžné nahlásit reklamvanu vadu seznamy náhradních dílů specifikující všechny nezbytné náhradní díly zajištění pdkladů pr zpracvání manipulačních a prvzních řádů a zpracvání prvzních řádů. návrh servisní smluvy s ptvrzením d investra, že s ním byl návrh prjednán a že si je vědm nezbytné řádné údržby díla a pravidelnéh servisu (platí pr technlgické subry a zařízení) Zhtvitel předává ty dklady, které se vztahují k jeh prváděnému dílu. Výše uvedené dklady a dklady prvedených zkuškách budu sučástí zápisu devzdání a převzetí díla. Veškeré průvdní technické dklady, svědčení apd., pkud je jejich riginál vyhtven v cizím jazyce, musí být patřeny úředním překladem d českéh jazyka. Dklady (prhlášení shdě, certifikáty, atesty, zkušební prtkly na materiály )se musí vztahvat k realizvané stavbě a musí být v dbě zahájení prací platné. Jsu-li některé části dkladů, které je pvinen připravit zhtvitel, rzsáhlé neb slžité, vypracuje k nim přehledy neb vyhdncení. Dklady bjednatele Objednatel je pvinen připravit pr přejímací řízení veškeré své dklady tak, aby jejich prvnáním s dklady zhtvitele byl zajištěn kvalitní, úplné a rychlé prvedení tht řízení. Objednatel připraví zejména : frmuláře předávacích prtklů (Zápis předání a převzetí díla). Objednatel není pvinen převzít dknčenu část stavby, kteru nelze samstatně užívat. Způsb dstraňvání vad a neddělků Objednatel je pvinen umžnit zhtviteli přístup d prstrů neb místnstí pr řádné dstranění vad neb neddělků. V takvém případě strany dhdnu dbu, ve které bude bjekt přístupný pracvníkům zhtvitele. Při sjednávání tét dby je zhtvitel pvinen přizpůsbit se ptřebám bjednatele, ppřípadě uživatele. V případě ptřeby je pvinen přistupit i na prvádění pravy v mimpracvní dbě. V případech uvedených v předchzím dstavci je bjednatel pvinen sdělit zhtviteli jmén svéh zástupce, který prjedná a zprstředkuje u uživatele pracvníkům zhtvitele přístup d prstru neb místnstí bjektu a který bezprstředně p sknčení prací písemně zhtviteli buď ptvrdí, že vady neb neddělky byly dstraněny, neb sdělí důvdy, prč tt ptvrzení dmítá. dd. 11 Jakst díla a záruční pdmínky Záruka Délka záruční dby je sjednána ve smluvě díl. Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí díla uvedenéh v zápise devzdání a převzetí dknčenéh díla pdepsanéh právněnými zástupci bu smluvních stran, případně jimi písemně zmcněnými zástupci, u vad a neddělků dnem dstranění pslední vady či neddělku specifikvanéh v zápisu devzdání a převzetí díla. Záruka knčí uplynutím sjednaných měsíců záruky uvedených ve smluvě d klaudace. Pkud je běh záruční lhůty upraven dlišně d těcht pdmínek, platí ustanvení sjednaná ve smluvě díl. Zhtvitel p dbu záruky zaručuje: bezvadnu jakst a bezpruchvu funkci díla že díl bude plně dpvídat tét smluvě že díl bude splňvat pžadavky všech platných suvisejících nrem a předpisů a prjektvé dkumentaci V případě zjištění vady díla v záruční dbě má zhtvitel pvinnst vadu zdarma a na vlastní náklady dstranit. Jakst díla bude psuzvána dle ČSN, přičemž úrveň jaksti stanvená v ČSN, a t i těch, které byly platné d , je minimem pr daný účel. V případě, že budu vydány další nrmy, a t buď nvé nrmy neb nrmy, které nahradí nrmy stávající je zhtvitel platnst těcht nástupných nrem pvinen avizvat bjednateli písemně. V takvém případě se pužije nrma, která má pžadavky na vyšší kvalitu. Ve sprných případech rzhdne bjednatel. Pkud v případě prušení předpisů vznikne jakákliv škda, nese vzniklé náklady a náhrady škd zhtvitel. 11

12 Reklamace 1. Zhtvitel rzhdne reklamaci ihned, ve slžitějších případech d tří pracvních dnů. Pkud zhtvitel písemně nesdělí bjednateli ve lhůtě d tří pracvních dnů, že reklamaci neuznává, platí nevyvratitelná dmněnka, že reklamaci uznává. 2. Zhtvitel se zavazuje bezplatně dstraňvat vady díla, které se prjeví v záruční dbě. Zhtvitel se zavazuje nést veškeré náklady s dstavením se na míst a dbrným psuzením veškerých reklamvaných vad. 3. V reklamaci bjednatel uvede, jak se závada prjevuje a jakým způsbem pžaduje sjednat nápravu. Objednatel je právněn pžadvat: dstranění vady ddáním náhradníh plnění (u vad materiálů, zařizvacích předmětů, svítidel apd.) dstranění vady pravu, je-li vada pravitelná přiměřenu slevu ze sjednané ceny dstupení d smluvy neb části plnění díla 4. Vady z reklamací se zavazuje zhtvitel dstranit takt: vady vyskytnuvší se v bdbí d předání a převzetí díla bjednatelem d klaudace zhtvitel nastupí d 24 hdin a dstraní je d 48 hdin, ne však pzději než 1 kalendářní den před klaudací vady z havárií a vady bránící užívání k jejich dstranění nastupí zhtvitel ihned a dstraní je nejpzději d 24 hdin d nástupu drbné vady a statní vady k jejich dstranění zhtvitel nastupí d 3 pracvních dnů a dstraní je nejpzději d 14ti kalendářních dnů d nástupu Puze v případě, že charakter, závažnst a rzsah vady neumžní lhůtu 14ti dnů splnit, dhdnu se smluvní strany na lhůtě delší. Jestliže bjednatel v reklamaci výslvně uvede, že se jedná havárii, je zhtvitel pvinen nastupit a zahájit dstraňvání vady (havárie) nejpzději d 24 hdin p bdržení reklamace. 5. Zhtvitel je pvinen vady v záruční dbě dstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady nedpvídá. Náklady na dstranění v těcht sprných případech nese až d rzhdnutí zhtvitel. 6. Nenastupí-li zhtvitel k dstranění reklamvané vady ve sjednaných termínech, je bjednatel právněn pvěřit dstraněním vady jiný subjekt a náklady zhtviteli, u něhž uplatnil reklamaci, vyúčtvat. Zhtvitel je pvinen je uhradit d 10 dní pté, c bdržel vyúčtvání. D nákladů bjednatele se zapčítávají též částky, které bjednatel hradí uživatelům jak ušlu mzdu (zisk). 7. Vzniknu-li mezi stranami rzpry hledně kvality, technlgie prvádění díla neb právněnsti reklamace, je kterákli ze stran právněna předlžit takvý rzpr k psuzení akreditvané zkušebně, případně sudnímu znalci. Stanvisk zkušebny či znalce bude pr bě strany závazné. Náklady spjené s psuzením nese strana, jejíž názr se ukáže jak nesprávný. 8. I reklamace deslaná pslední den záruční dby se pvažuje za včas uplatněnu. 9. Záruční dba neběží p dbu, p kteru prbíhá řízení reklamaci, tj. de dne uplatnění reklamace d dne vyřízení reklamace zhtvitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy bjednatel ptvrdil vyřízení reklamace. O tut dbu se záruční dba prdlužuje. 10. V případě, že vady na díle způsbené zhtvitelem budu příčinu vad vzniklých na jiných částech díla, má bjednatel práv přeúčtvat zhtviteli veškeré náklady suvisející s jejich dstraněním. dd. 12 Majetkvé sankce 1. V případě prdlení se splněním díla ve sjednaném termínu, má bjednatel práv účtvat smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý i zapčatý den prdlení. 2. V případě prdlení se splněním dílčích termínů, má bjednatel práv účtvat smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý den prdlení se splněním dílčíh termínu. 3. Za nesplnění termínu pr dstranění vad a neddělků sjednanéh v zápise devzdání a převzetí díla má bjednatel práv účtvat smluvní pkutu ve výši 5 000,-Kč za každu vadu či neddělek a kalendářní den prdlení. Uplatnění tét smluvní pkuty nevylučuje práv vyúčtvat smluvní pkutu za nesplnění díla. Obě smluvní pkuty lze pužít sučasně. 4. Za prdlení s dhdnutým termínem vyklizení staveniště p sknčení prací má bjednatel práv účtvat smluvní pkutu ve výši ,-Kč za každý kalendářní den prdlení. 5. Za prdlení s nástupem k dstranění reklamvaných vad či vyřizvání reklamací a dstraňváním vad má bjednatel práv účtvat smluvní pkutu ve výši 3 000,- Kč za každý kalendářní den prdlení. 6. Za prušení pvinnsti prvádět práce s nadměrným hlukem až p 18 hd. má práv bjednatel vyúčtvat smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý zjištěný případ. 7. Za nesplnění dhdnutéh termínu pr dstranění záruční vady má bjednatel práv účtvat smluvní pkutu ve výši 5 000,-Kč za každý kalendářní den prdlení a za každu vadu. 12

13 8. V případě, pkud zhtvitel pruší pdmínky živtníh prstředí, zaplatí smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý případ prušení pdmínek. Uplatnění smluvní pkuty zhtvitele nevyjímá z pvinnsti uvést předmětný stav d přádku na vlastní náklady či uhradit tyt náklady bjednateli p předlžení dkladů uvedení předmětnéh stavu d suladu se zákny v blasti chrany živtníh prstředí či s těmit pdmínkami. 9. V případě, že investr uplatní na bjednateli smluvní pkutu vyšší než je sjednána v tmt ddíle, a t z důvdu prušení pvinnsti ze strany zhtvitele, má bjednatel práv přeúčtvat tut smluvní pkutu a zhtvitel pvinnst rzdíl ve výši smluvních pkut uhradit, a t d 14ti dnů d dručení faktury zhtviteli. 10. Zhtvitel prhlašuje, že si je vědm své dpvědnsti vůči bjednateli, kteru na sebe přebírá pdpisem tét smluvy díl a že si uvědmuje důležitst zajišťvaných smluvních termínů a pvinnstí, a prt pvažuje sjednanu smluvní pkutu vzhledem k převzatému závazku za přiměřenu. 11. Uvedené majetkvé sankce platí puze, pkud není ve smluvě uveden jinak. dd. 13 Odstupení d smluvy 1. Odstupení d smluvy se řídí režimem bchdníh zákníku. Ohrzí-li neb zmaří-li zhtvitel realizaci dhdnutéh díla, neb pdstatným způsbem pruší tut smluvu, má bjednatel práv d tét smluvy dstupit. 2. Mezi důvdy, pr něž může bjednatel kamžitě d smluvy dstupit, patří zejména: a) prdlení zhtvitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů, b) prdlení ve sjednaných dílčích termínech převyšující dbu 7 kalendářních dnů (termíny mhu být sjednány buď smluvu neb zápisem d SD) c) prdlení se splněním díla více jak 20 dnů d) nedstranění vad a neddělků zjištěných na kntrlních dnech ve stanveném termínu e) nesplnění bjemu díla v rzsahu 45% v plvině sjednané lhůty, f) nepředání bankvní záruky za řádné prvedení díla, pkud je ve smluvě sjednána g) prvádění prací v rzpru s prjektem a v rzpru s tut smluvu h) sustavné neb zvlášť hrubé prušení prvzních pdmínek pracviště, které před zahájením prací, resp. jejich jedntlivých etap,písemně stanví bjednatel a předá zhtviteli i) sustavné prušení pdmínek jaksti díla, které bude zjištěn pracvníkem dd. kvality bjednatele j) hrubé prušení pdmínek jaksti díla, které bude zjištěn pracvníkem dd. kvality bjednatele k) neplacení svým subddavatelům, pkud zhtvitel nesjedná kamžitu nápravu l) prušení pvinnsti neprjednávat záležitsti týkající se smluvy díl s třetími sbami bez účasti bjednatele (investrem, prjektantem a pd) m) zhtvitel bude v likvidaci, na jeh majetek byl prhlášen knkurs, prti zhtviteli byl zahájen a prbíhá knkursní neb vyrvnávací řízení n) prti zhtviteli byl návrh na prhlášení knkursu zamítnut pr nedstatek majetku úpadce 3. Hdnta záruky Smluvní strany knstatují, že pr případ dstupení d smluvy bjednatele z výše uvedených důvdů a dále kdy z jakýchkliv dalších důvdů zhtvitel nebude mci dstát svých závazků neb nebude plnit pvinnsti ve smluvě a VSOP uvedené je stanvena tzv. hdnta záruky za jakst a kmpletnst díla, která je v ceně díla a jejíž výše je stanvena v závislsti na dbě, kdy dšl k dstupení d smluvy ze strany bjednatele: V dbě d uzavření smluvy díl až d předání díla bjednateli činí hdnta záruky 25% dhdnuté ceny díla bez daně z přidané hdnty resp. zabudvanéh díla, kdy díl ještě není kmpletně htv V průběhu záruční lhůty činí hdnta záruky 10% dhdnuté ceny díla bez daně z přidané hdnty V případě dstupení d smluvy tak, jak je výše uveden, je cena sjednaná ve smluvě díl bez daně z přidané hdnty snížena hdntu záruky, přičemž účinek snížení nastane kamžikem dstupení d smluvy, tj. kdy je dstupení dručen zhtviteli. Zhtvitel má v důsledku th nárk na zaplacení ceny za díl ve výši dpvídající reálné hdntě jím na díle realizvaných prací a ddávek pnížené sjednanu hdntu záruky. Smluvní strany si dhdly, že pkud se nepdaří písemnst dručit, pvažuje se den vrácení nedručenéh dpisu za den dručení. 4. Odstupení d smluvy díl nejsu dtčeny nárky na zaplacení smluvních pkut. 5. D dby vyčíslení právněných nárků smluvních stran a d dby dhdy vzájemném vyrvnání těcht nárků, je bjednatel právněn zadržet veškeré fakturvané a splatné platby zhtviteli. dd. 14 Rzhdnutí státních a jiných rgánů Je-li při přípravě neb v průběhu prvádění prací třeba rzhdnutí rgánů hygienických, energetických, dpravních, vdhspdářských, památkvé péče neb jiných, je bjednatel, není-li ve zvláštních předpisech stanven něc jinéh, 13

14 pvinen včas pžádat tyt rgány prjednání a rzhdnutí. K jednání s těmit rgány je pvinen přizvat zhtvitele, pkud se jich rzhdnutí dtýká. Zhtvitel je pvinen nvá stanviska, rzhdnutí, patření, případně zápisy d SD apd. při realizaci respektvat a řídit se jimi. dd. 15 Ochrana autrských práv Zhtvitel je pvinen zachvat chranu patentů a technických řešení bjednatele a zamezit jejich pužití pr jiné účely. 1. Výkresy a infrmace získané d bjednatele smí zhtvitel pužít puze pr účely vyplývající z tét smluvy, pr jiné účely je smí pužít puze s předchzím písemným suhlasem bjednatele. 2. Infrmace a dhdy cenách a platebních pdmínkách jsu ve smyslu 271 bchdníh zákníku důvěrné a zhtvitel je nesmí bez suhlasu bjednatele sdělvat třetím sbám. 3. Prušení závazku zhtvitele důvěrnsti těcht dhd a infrmací je pstižitelné smluvní pkutu, kteru je zhtvitel pvinen uhradit bjednateli ve výši 2 % z ceny díla. Tím není dtčen práv na náhradu škdy, kteru je zhtvitel pvinen uhradit v plné výši. dd. 16 Řešení sprů Právní vztahy zalžené tut smluvu a v ní výslvně neupravené dhdu smluvních stran se řídí ustanveními Obchdníh zákníku a předpisů suvisejících. Sprné případy nepravňují zhtvitele zastavit práce. Smluvní strany se dhdly na tm, že v případě rzprů hledně změny neb zrušení závazku vyplývajících z tét smluvy, se pdřídí bě strany rzhdnutí sudu. dd. 18 Zvláštní ujednání 1. Zhtvitel prhlašuje, že se důkladně a pdrbně seznámil s rzsahem a pvahu díla a že mu jsu známy technické, kvalitativní a specifické pdmínky stavby za nichž se bude díl realizvat. 2. Jestliže zhtvitel narazí při prvádění díla na archelgické nálezy, je pvinen přerušit práce a infrmvat bjednatele. 3. Zhtvitel je pvinen být pjištěn p dbu výstavby prti škdám způsbeným jeh činnstí na díle a cizím majetku. Kpii pjistné smluvy předlží bjednateli. 4. Zhtvitel ddrží při prvádění díla limit pr hlučnst pdle hygienických předpisů, pkyny bjednatele pr prvádění prací. 5. Objednatel si vyhrazuje práv dsuhlasení subddavatelů zhtvitele a je právněn navrhnut jejich změnu. Zhtvitel je pvinen na změnu přistupit 6. Zhtvitel je pvinen před předáním díla předlžit investrvi ke schválení návrh na uzavření servisní smluvy na buducí servisní práce s pdmínkami vyhvujícími prvzu investra a hspdárnsti prvzu, puze však v případě, pkud řádné užívání předpkládá pravidelný servis dbrnu firmu. 7. Smluvní strany se dhdly, že rzhdnutí a stanviska dhdnutá při kntrlních dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými právněnými sbami suvisejících se stavbu a nevybčujících z mezí stanvených tut smluvu, zapsané ve stavebním deníku neb i jiném zápisu, dlženém ddatečně d stavebníh deníku, jsu pr bě strany závazná. 8. V případě, že djde k pžděné úhradě finančních prstředků ze strany investra a bjednatel z tht důvdu nebude schpen hradit faktury v termínu dle uzavřené smluvy, budu strany pstupvat takt: bjednatel bude neprdleně zhtvitele infrmvat vzniklé situaci zhtvitel bude za účelem zajištění plynulé realizace díla i nadále pkračvat v prvádění díla a t až d dby než smluvní strany dhdnu další pstup zhtvitel přistupí na prdlužení splatnsti faktur dbu nezbytně nutnu, nejdéle dalších 90 dnů v případě pžadavku bjednatele zhtvitel zastaví (mezí) práce a bude jednat vzniklé situaci pkud djde k zastavení stavby, zavazuje se zhtvitel uzavřít s bjednatelem ddatek změně rzsahu předmětu plnění, příp. zrušení smluvy. 9. Zhtvitel může prti bjednateli zapčíst puze ty phledávky, které jsu ze strany bjednatele písemně uznané neb prti němu pravmcně přiznané. 10. Objednatel může zapčíst svůj právněný nárk na uhrazení pkut a sankcí příp. jiných phledávek prti jakékliv splatné i nesplatné peněžní phledávce vzniklé z tht neb jinéh smluvníh vztahu zhtvitele a bjednatele. 11. Smluvní strany výslvně prhlašují, že pdepsáním tét smluvy dchází k zániku smluvníh vztahu, který vznikl ještě před uzavřením tét smluvy na základě bjednávky vystavené bjednatelem a jejím přijetím ze strany zhtvitele. Veškeré pdmínky dříve djednané a vztahující se k předmětu díla dle čl. II smluvy jsu nahrazeny pdmínkami zaktvenými v tét smluvě. 14

15 12. Pkud by jedntlivá ustanvení smluvy díl byla neplatná či neprveditelná, neb se neplatnými či neprveditelnými stala, nebude tím dtčena platnst tét smluvy becně. Strany se zavazují nahradit neplatné neb neprveditelné ustanvení platným či prveditelným ustanvením, které se pkud mžn blíží hspdářskému účelu neplatnéh neb neprveditelnéh ustanvení. 13. Smluva nabývá účinnsti dnem pdpisu běma smluvními stranami. Smluva je sepsána ve 4 vyhtveních, z nichž zhtvitel i bjednatel bdrží dva stejnpisy. 14. V pchybnstech bsahu smluvníh vztahu v průběhu plnění předmětu smluvy, budu pužity tyt dklady, a t v přadí text smluvy díl, VSOP, subr zadání, stavební deník zápis předání staveniště cenvá nabídka zhtvitele zápis devzdání a převzetí díla Všebecné stavební bchdní pdmínky jsu uvedeny na internetu na a jsu účinné d září 2004 a dále. 15

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele : SMLOUVA O DILO čísl smluvy bjednatele : \OÁA / 2>^ čísl smluvy zhtvitele : uzavřená pdle 536 a následujících zákna č. 513/1991 Sb. bchdníh zákníku ve znění nvel Objednatel: se sídlem: zastupený: IČ: DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 Obsah 1 Kncvá zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb lgistika KZ Ddání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další pdmínky pskytnutí služby lgistika kncvých zařízení...

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

objednatele:s 7886/2013-OI zhotovitele: SMLOUVA Čl. 1 Smluvní strany

objednatele:s 7886/2013-OI zhotovitele: SMLOUVA Čl. 1 Smluvní strany Zakázkvé čísl Zakázkvé čísl bjednatele:s 7886/2013-OI zhtvitele: 13-0011-002 SMLOUVA Čl. 1 Smluvní strany (1) Objednatel: Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace, se sídlem Praha 1, Nvé Měst,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více