Podmínky platné pro smlouvy o záruce poskytované společností SMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky platné pro smlouvy o záruce poskytované společností SMA"

Transkript

1 SMA Slar Technlgy AG Snnenallee Niestetal Germany Phne: Fax: Internet: Amtsgericht Kassel (District Curt f Kassel) HRB (registratin number) 3972 Chairman f the Supervisry Bard: Dr. Erik Ehrentraut Managing Bard: Ulrich Hadding, Dr.-Ing. Jürgen Reinert Pdmínky platné pr smluvy záruce pskytvané splečnstí SMA Čl. 1: Rzsah platnsti a všebecná ustanvení (1) Tyt pdmínky platné pr smluvy záruce pskytvané splečnstí SMA (dále jen pdmínky ) jsu nedílnu sučástí smluvy záruce splečnsti SMA. Smluva záruce splečnsti SMA je dále značvána jen jak smluva. Tyt pdmínky platí výhradně pr smluvu. Platnst pdmínek zákazníka je vylučena. (2) Smluva platí výhradně pr stanvené (stanvená) zařízení, pr které (která) byla uzavřena. (3) Smluva nemá vliv na záknnu dpvědnst prdejce za vady zařízení ani na příslušná práva kupujícíh, která z tét dpvědnsti za vady vyplývají. (4) Na základě tét smluvy není pskytvána záruka na dbu pužitelnsti ani záruka způsbilsti zařízení. (5) Rzsah závazků pdle smluvy se liší v závislsti na tm, zda se zákazník rzhdl uzavřít smluvu ve variantě ACTIVE, neb ve variantě COMFORT. Pdrbné infrmace závazcích splečnsti SMA vyplývajících z příslušné varianty smluvy jsu uvedeny níže. Čl. 2: Smluvní strany (1) Smluvními stranami jsu splečnst SMA Slar Technlgy AG (dále jen SMA ) a vlastník zařízení, s nímž byla uzavřena smluva (dále jen zákazník ). (2) Splečnst SMA si vyhrazuje práv nechat závazky stanvené v tét smluvě vyknávat prstřednictvím autrizvaných partnerů splečnsti SMA. Čl. 3: Oprávněnst k uplatnění nárků Uplatňvat nárky na základě tét smluvy jsu právněni výhradně zákazník a splečnst SMA. Bude-li splečnst SMA pvinna pskytnut dle níže uvedených ustanvení náhradu sbě prvádějící instalaci, práv na uplatnění tét náhrady přím u splečnsti SMA náleží puze tét sbě prvádějící instalaci. Jiné sby nejsu právněny vůči splečnsti SMA uplatňvat nárky na základě tét smluvy. Zákazník však může jmenvat třetí sbu právněnu uplatňvat nárky na základě smluvy. Pstupit tat práva jiným sbám než zákazníkvi neb je na ně převést není dvlen. Čl. 4: Pdmínky smluvy Smluva začíná běžet d sjednanéh pčátečníh data a je platná p sjednanu dbu (dále jen dba platnsti smluvy ). P uplynutí dby platnsti smluva autmaticky zaniká. Nebude-li sjednán knkrétní pčáteční datum, začíná smluva běžet k kamžiku vypršení platnsti záruky výrbce SMA neb stávající záruky. Čl. 5: Rzsah závazků krytých smluvu ACTIVE I. Gegrafická platnst Závazky pdle smluvy ACTIVE jsu pskytvány celsvětvě. (1) Smluva pkrývá náklady zapříčiněné pravami neb výměnu dílů během stanvené dby platnsti smluvy jak sučást pdmínek stanvených v tét smluvě a v suladu s těmit pdmínkami, a t d data začátku platnsti smluvy. Djde-li na zařízení během stanvené dby platnsti smluvy k závadě, splečnst SMA pdle vlastníh uvážení zašle náhradní zařízení stejné hdnty z hlediska typu prduktu neb výknvé třídy (kva), neb praví vadné zařízení na místě jeh instalace (pravu prvede buď splečnst SMA, neb servisní partner určený splečnstí SMA) (pkud splečnst SMA důvdně usudí, že gegrafická blast, ve které je systém prvzván, je příliš rizikvá pr prvedení servisu na místě instalace, bude závazek splečnsti SMA pskytnut příslušné služby v tét blasti pzastaven p dbu, p kteru lze důvdně předpkládat existenci tht rizika), neb praví vadné zařízení v prstrách splečnsti SMA (pravu prvede buď splečnst SMA, neb servisní partner určený splečnstí SMA). (2) Zákazník musí přijmut náhradní zařízení dpvídající hdnty s hledem na typ a stáří prduktu neb výknvu třídu (kva), i pkud má tt zařízení ksmetické vady, které nemají vliv na výrbu energie neb bezpečnst. Při pravě neb výměně zařízení zákazníka pužije splečnst SMA pdle svéh uvážení buď díly, které jsu nvé, neb díly, které svým COM-RES-EWTC-cs-15 1/5

2 stavem dpvídají nvým dílům; tyt díly budu mít ve srvnání s půvdními díly stejné neb lepší knstrukční prvedení. (3) Splečnst SMA není pvinna plnit na základě smluvy ACTIVE jiné závazky než ty, které jsu výslvně uvedeny ve smluvě. Zákazník není mim jiné právněn pžadvat náhradu jakýchkli škd, leda že by splečnst SMA na základě hrubé nedbalsti prušila závazky, které jí vyplývají ze smluvy. III. Specifické infrmace pr případ, že se splečnst SMA rzhdne zaslat náhradní zařízení Pkud se splečnst SMA rzhdne zaslat náhradní zařízení, splečnst SMA dle vlastníh uvážení buď předem zašle náhradní zařízení (případně zašle náhradní zařízení p úhradě zálhy ve výši hdnty náhradníh zařízení a nákladů na dpravu), neb náhradní zařízení zašle p bdržení vadnéh zařízení. Dle pžadavků splečnsti SMA musí zákazník vadné zařízení vrátit na vlastní rizik ve vhdném přepravním balení na adresu stanvenu splečnstí SMA, která se bude nacházet ve stejném státě, z něhž je zařízení desílán. Náklady na demntáž a výměnu zařízení a také na zaslání náhradníh zařízení a vrácení vadnéh zařízení (včetně, mim jiné, exprtních certifikací, prhlídek a celních pplatků) jdu výhradně k tíži zákazníka. Je-li však zařízení instalván ve státě primární pdpry SMA (viz tabulku níže), budu náklady na dpravu, exprtní certifikace, prhlídky a celní pplatky pr náhradní a vracená zařízení hrazeny splečnstí SMA; Splečnst SMA zůstává vlastníkem ddanéh náhradníh zařízení, dkud jí nebude vrácen vadné zařízení. Pkud se splečnst SMA rzhdla pžadvat p zákazníkvi před dručením náhradníh zařízení zálhu v hdntě náhradníh zařízení, vrátí zákazníkvi částku přijatu d zákazníka jak zálhu na hdntu náhradníh zařízení, jakmile zákazník vrátí splečnsti SMA vadné zařízení a tt vadné zařízení nebude vykazvat jiné vady než ty, které byly dříve známeny splečnsti SMA. Pkud zákazník vrátí vadné zařízení více než třicet (30) kalendářních dnů d bdržení náhradníh zařízení, je splečnst SMA právněna účtvat zákazníkvi náklady spjené se správu účtu RMA vzniklé z tht prdlení. Vracené zbží nelze přijmut bez platnéh čísla RMA získanéh d splečnsti SMA. Tt čísl RMA musí být zřetelně vyznačen na balu vracenéh zbží. IV. Specifické infrmace pr případ, že se splečnst SMA rzhdne pravit zařízení na místě instalace Pkud se splečnst SMA rzhdne pravit vadné zařízení na místě instalace (prava splečnstí SMA neb servisním partnerem určeným splečnstí SMA), hradí splečnst SMA materiál a pracvní náklady ptřebné k dstranění a výměně dílu neb náhradníh zařízení, pkud je však zařízení instalván v úrvni terénu neb na bezpečně přístupné střeše. Smluva nepkrývá žádné další náklady, včetně, mim jiné, nákladů na dpravu, exprtní certifikace, prhlídky, celní pplatky, nákladů na bezpečný přístup k zařízení instalvaným na šikmých střechách neb nákladů na zvedací zařízení, cestvních nákladů a nákladů na ubytvání, nákladů na vlastní zaměstnance zákazníka či nákladů účtvaných třetími stranami a neschválených splečnstí SMA. Je-li však zařízení instalván ve státě primární pdpry SMA (viz tabulku níže), budu náklady na dpravu, exprtní certifikace, prhlídky a celní pplatky pr náhradní a vracená zařízení hrazeny splečnstí SMA. V. Specifické infrmace pr případ, že se splečnst SMA rzhdne zařízení pravit v prstrách splečnsti SMA Má-li být zařízení praven v prstrách splečnsti SMA, musí zákazník demntvat vadné zařízení a deslat h na pravu splečnsti SMA d německéh Kasselu, a t na vlastní rizik a ve vhdném přepravním balu. Jakmile bude zařízení v prstrách splečnsti SMA praven, splečnst SMA pravené zařízení vrátí zákazníkvi. Náklady na demntáž a výměnu zařízení a také na zaslání zařízení d prstr splečnsti SMA v německém Kasselu a na vrácení zařízení zákazníkvi (včetně, mim jiné, nákladů na dpravu, exprtních certifikací, prhlídek a celních pplatků) jdu výhradně k tíži zákazníka. Je-li však zařízení instalván ve státě primární pdpry SMA (viz tabulku níže, čl. 5 VII.), pkrývá smluva také náklady na dpravu, exprtní certifikace, prhlídky a celní pplatky pr vracené a pravené zařízení. VI. Specifické infrmace krytí dalších nákladů Splečnst SMA infrmuje zákazníka veškerých nákladech (včetně, mim jiné, hdnty náhradníh zařízení, nákladů na dpravu, exprtních certifikací, prhlídek a celních pplatků, cestvních nákladů a nákladů na ubytvání), které bude muset zákazník před prvedením pravy uhradit splečnsti SMA. Oprava bude prvedena na základě suhlasu zákazníka s úhradu těcht nákladů. VII. Země primární pdpry SMA Země primární pdpry SMA jsu následující státy, avšak bez přidružených strvů a zámřských území: Austrálie Kanada Chile Čína Státy EU Indie Vatikán Japnsk Jrdánsk Lichtenštejnsk Malajsie Mexik Mnak Nvý Zéland Filipíny San Marin Jihafrická republika Jižní Krea Švýcarsk Tchaj-wan Thajsk Tureck Spjené Spjené státy arabské americké Brazílie Izrael COM-RES-EWTC-cs-15 2/5

3 emiráty Čl. 6: Rzsah závazků krytých smluvu COMFORT I. Gegrafická platnst Závazky pdle smluvy COMFORT budu pskytnuty puze tehdy, pkud bude příslušné zařízení prvzván ve státě primární pdpry. (1) Nebude-li v čl. 6 I. a níže v tmt dkumentu uveden jinak, rzsah závazků pdle smluvy COMFORT pkrývá všechny závazky platné pr smluvu ACTIVE. V případě závady na zařízení navíc splečnst SMA (pdle vlastníh uvážení): p debrání vadnéh zařízení zpět d svéh vlastnictví pskytne sbě prvádějící instalaci náhradu nákladů na výměnu vadnéh zařízení za náhradní zařízení pskytnuté splečnstí SMA (v tmt případě se splečnst SMA zavazuje uhradit sbě prvádějící instalaci servisní paušál za každý vyměněný střídač; servisní paušál dpvídá pevné částce, jejíž výši vám sdělí místní servisní inflinka splečnsti SMA), neb zdarma vymění vadné zařízení za náhradní zařízení. (2) Splečnst SMA není pvinna plnit na základě smluvy COMFORT jiné závazky než ty, které jsu výslvně uvedeny ve smluvě. Zákazník není mim jiné právněn pžadvat náhradu jakýchkli škd, leda že by splečnst SMA na základě hrubé nedbalsti prušila závazky, které jí vyplývají ze smluvy. Čl. 7: Rzsah závazků krytých smluvu FLEX I. Zvláštní infrmace uzavření smluvy FLEX (1) Při uzavírání smluvy FLEX musí zákazník zvlit buď smluvu ACTIVE pdle čl. 5, neb smluvu COMFORT pdle čl. 6 těcht pdmínek. Z tét vlby pak vyplývá rzsah závazků smluvy FLEX pdle čl. 7 II. (2) Smluvu FLEX lze uzavřít d uplynutí deseti let d uvedení příslušnéh zařízení d prvzu. (3) Splečnst SMA si výslvně vyhrazuje práv uzavřít se zákazníkem smluvu FLEX puze p předchzí prhlídce příslušnéh zařízení. (1) Nebude-li v čl. 7 I. a níže v tmt dkumentu uveden jinak, pkrývá smluva FLEX veškeré závazky pdle smluvy ACTIVE (čl. 5) neb COMFORT (čl. 6). (2) Splečnst SMA není pvinna plnit na základě smluvy FLEX jiné závazky než ty, které jsu výslvně uvedeny ve smluvě. Zákazník není mim jiné právněn pžadvat náhradu jakýchkli škd, leda že by splečnst SMA na základě hrubé nedbalsti prušila závazky, které jí vyplývají ze smluvy. III. Zvláštní infrmace způsbu platby a dbě platnsti smluvy (1) Platbu za smluvu FLEX hradí zákazník rčně. (2) Pkud splečnst SMA neb zákazník neuplatní své práv na výpvěď pdle čl. 7 IV., bude se smluva každrčně bnvvat na jeden další rk. Záruka SMA FLEX bude prdlužvána nejdéle d knce 20. rku d uvedení zařízení d prvzu. IV. Zvláštní infrmace právu na výpvěď Odlišně d čl. 4 těcht pdmínek může každá ze stran vypvědět smluvu FLEX jak celek neb pr jedntlivé střídače, a t bez uvedení důvdu, ke knci smluvníh rku a s tříměsíční (3měsíční) výpvědní lhůtu. Čl. 8: Výluky (1) Zákazník je právněn uplatňvat nárky ze smluvy puze tehdy, pkud byl zařízení nainstalván a uveden d prvzu v suladu návdem k instalaci, který byl pskytnut výrbcem a vztahuje se k danému zařízení. Djde-li k pškzení knstrukčně pzměněnéh zařízení, u něhž tyt knstrukční změny nebyly prvedeny na základě pžadavku splečnsti SMA, nekryje tat smluva náklady vzniklé v suvislsti s pravu pškzení, bez hledu na t, zda příčinu pškzení byly tyt knstrukční změny. Splečnst SMA těcht nákladech infrmuje příjemce záruky předem. (2) Splečnst SMA rvněž není pvinna plnit závazky pdle smluvy v případě, že bude závada zapříčiněna některu z následujících klnstí, leda že by tyt klnsti byly zapříčiněny splečnstí SMA: neddržení návdů k bsluze, instalaci, pužití neb údržbě či prtklů neb pžadavků, které jsu v nich uvedeny; nesprávná manipulace, přeprava, uschvání neb pětvné zabalení; nesprávná instalace neb nesprávné uvedení d prvzu; úpravy, změny neb pkusy pravu neschválené splečnstí SMA; COM-RES-EWTC-cs-15 3/5

4 nedstatečné dvětrávání zařízení a veškerá následná tepelná pškzení; krze v důsledku agresivní atmsféry neb klních pdmínek, které nedpvídají návrhvým hdntám; neddržení příslušných bezpečnstních předpisů (UL, CSA, VDE, IEC atd.); nesprávné pužití neb prvzvání nevhdným způsbem (včetně, mim jiné, nesprávnéh vynucenéh vypnutí či nesprávnéh pměru mezi stejnsměrným a střídavým prudem); pužití akumulátrů neschválených pr prvz s akumulátrvými střídači SMA; pužívání střídačů Sunny Island a Sunny By, které překrčily hdin prvzu při plném zatížení (hdiny při plném zatížení jsu definvány jak výstupní energie AC a vstupní energie AC za celu dbu prvzu vydělená jmenvitým výknem zařízení); nehdy a externí vlivy; vyšší mc, například přepětí, zásah bleskem, záplavy, pžáry, zemětřesení, pškzení buří, pškzení škůdci. Čl. 9: Plžky, které smluva výslvně nepkrývá Smluva výslvně nepkrývá následující plžky: veškeré plžky, které nebyly půvdně prdány splečnstí SMA, včetně, mim jiné, instalvané kabeláže, vládacích jedntek, baterií a akumulátrů, prudvých měničů, napěťvých měničů a kmunikačních zařízení, sptřební materiál a díly zařízení pdléhající běžnému ptřebení (včetně, mim jiné, varistrů, dprvých bleskjistek, pjistek stringů, ESS, filtrů, baterií a akumulátrů neb zařízení přepěťvé chrany); ksmetické vady neb vady pvrchvé úpravy, které přím nevlivňují výrbu elektrické energie neb nesnižují funkčnst. Čl. 10: Dpady záručníh krytí na (zbývající) dbu platnsti smluvy Bude-li na základě tét smluvy vyměněn celé zařízení, zbývající dba platnsti smluvy se převádí na náhradní zařízení. Budu-li na základě tét smluvy vyměněny neb praveny kmpnenty zařízení, vztahuje se na pužité kmpnenty stejná zbývající dba platnsti smluvy jak na pravené zařízení. Čl. 11. Nesplacení splatné částky Pkud zákazník včas nedstjí svým platebním závazkům, je splečnst SMA právněna dmítnut pskytnutí služeb pdle tét smluvy, dkud zákazník nedstjí všem sjednaným platebním závazkům, a zákazník bude vyzván k prvedení úhrady ve lhůtě 14 dnů. P uplynutí 14denní lhůty si splečnst SMA vyhrazuje práv na kamžité vypvězení smluvy. Oznámení výpvědi musí mít písemnu frmu. Pkud splečnst SMA smluvu nevypví pdle výše uvedenéh ustanvení, bude právněna pskytnut zákazníkvi služby pdle tét smluvy nejdříve čtyři (4) týdny d kamžiku splnění platebních závazků zákazníkem. Splečnst SMA je d splnění platebních závazků zákazníkem ve stanvené lhůtě právněna účtvat úrk z prdlení. Dkud je zákazník v prdlení, nese dpvědnst za veškeré škdy způsbené nedbalstí. Zákazník nese dpvědnst za plnění i v případě náhdných událstí, leda že by ke škdě dšl i při včasném pskytnutí plnění. Čl. 12: Pstup při výknu práv na základě tét smluvy (1) Zákazník musí splečnsti SMA závadu na zařízení neb pruchu zařízení známit během dby platnsti smluvy. Za účelem zjištění, zda je zařízení kryt smluvu, musí zákazník ddatečně k níže uvedeným pžadavkům zaslat kpii prtklu uvedení d prvzu bsahující sérivé čísl vadnéh zařízení. Splečnst SMA si vyhrazuje práv pžadvat kpii dalších dkumentů, včetně, mim jiné, nákupní faktury. Splečnst SMA přijímá puze dkumenty v následujících jazycích: angličtina, arabština, čeština, francuzština, hindština, italština, japnština, jihkrejština, mandarínština, němčina, nizzemština, řečtina, španělština a thajština. Akceptuje rvněž věřený překlad d těcht jazyků. Typvý štítek na zařízení musí být plně čitelný. Nebudu-li plně splněny výše uvedené pžadavky, splečnst SMA dmítne plnit závazky pdle smluvy. (2) Servis je k dispzici na stránkách nline pdpry splečnsti SMA pd hlavičku SERVIS A PODPORA. Zákazník neb jeh zástupce s elektrtechnicku kvalifikací musí pruchu místnímu servisnímu středisku splečnsti SMA nahlásit níže ppsaným pstupem. Správná diagnstika pruchy může vyžadvat, aby byl u zařízení SMA přítmen kvalifikvaný servisní technik vybavený kvalitním digitálním AC/DC vltmetrem a ptřebnými nástrji uvedenými v návdu k zařízení SMA. Kvalifikvaný servisní technik přítmný na místě instalace může být pžádán, aby změřil napětí a pskytl chybvé kódy indikvané na střídači. Mhu být pžadvány další infrmace, mim jiné: značení typu, míst instalace, datum prvníh uvedení d prvzu, COM-RES-EWTC-cs-15 4/5

5 knfigurace FV generátru, výrbce a typ baterie, ppis veškerých úprav prvedených na střídači. Ze střídače, který budete vracet, bezpečně vyjměte veškeré vlitelné mduly rzhraní a uchvejte je pr pětvnu instalaci d náhradníh zařízení. Pkyny pr správné vrácení neb likvidaci vadnéh zařízení vám pskytne splečnst SMA. Pkud ddělení servisních prav splečnsti SMA během testvání nezjistí žádné pruchy, může být zákazníkvi účtván pplatek za prhlídku a náklady na dpravu. (3) Služby pskytvané splečnstí SMA v suladu s tut smluvu jsu pskytvány zdarma puze tehdy, pkud bude pstup předem dhdnut se splečnstí SMA a písemně ptvrzen. Pžadavek na písemné ptvrzení splňují písemné dkumenty a elektrnické zprávy zaslané mim jiné faxem neb em. Všechny náklady vzniklé zákazníkvi při výknu jeh práv pdle tét smluvy hradí zákazník. Čl. 13: Knečná platnst (1) Práva uvedená v tét smluvě drážejí výhradní práva zákazníka v suladu s tut smluvu. Z tét smluvy nevyplývají žádné další nárky, včetně, mim jiné, nárků na náhradu přímých či nepřímých škd zapříčiněných vadným zařízením, nárků na náhradu nákladů zapříčiněných demntáží neb instalací, nákladů zapříčiněných nemžnstí vyrábět elektricku energii neb nárků na náhradu ušléh zisku. Zákazník není mim jiné právněn pžadvat náhradu jakýchkli škd, leda že by splečnst SMA na základě hrubé nedbalsti prušila závazky, které jí vyplývají ze smluvy. Vyžádá-li si zákazník v rámci tét smluvy zbytečné neb neprávněné servisní práce neb výměny, je splečnst SMA právněna naúčtvat zákazníkvi vzniklé náklady. (2) S výjimku ustanvení výslvně uvedených v tmt dkumentu jsu vylučeny veškeré nárky na náhradu škdy a nákladů, které zákazníkvi mhu vzniknut na základě tét smluvy neb v suvislsti s tut smluvu, bez hledu na právní základ, včetně prušení pvinnstí vyplývajících ze smluvních závazků a škd zakládajících nárk na pdání sudní žalby. T samé platí pr nárky vzniklé z chybně uzavřené smluvy. (3) Čl. 13 (2) se nevztahuje na škdy vzniklé na základě právních předpisů dpvědnsti za vady výrbku, na škdy vzniklé z hrubé nedbalsti na straně splečnsti SMA neb jejích zástupců, ani na škdy vzniklé v důsledku ztráty na živtě, pranění sb, pškzení zdraví, zlvlnéh skrytí vady neb prušení zásadních smluvních pvinnstí. Náhrada za zásadní prušení smluvy se však mezuje na předvídatelné škdy ve standardních smluvách, s výjimku případů dpvědnsti za úmyslné jednání, hrubu nedbalst neb újmu na živtě, těle neb zdraví. Zásadní smluvní závazky jsu závazky, jejichž splnění je předpkladem řádnéh plnění smluvy a na jejichž ddržvání se mhu smluvní strany nepřetržitě splehnut. (4) Výjimky z dpvědnsti a mezení platná pr splečnst SMA platí také pr sbní dpvědnst zaměstnanců, zástupců a zmcněnců splečnsti SMA. (5) Výše uvedená ustanvení nemění důkazní břemen v neprspěch zákazníka. Čl. 14: Rzhdné práv a sudní příslušnst (1) Veškeré nárky vzniklé z tét smluvy neb v suvislsti s ní pdléhají právu Splkvé republiky Německ s výluku Úmluvy OSN smluvách mezinárdní kupi zbží (CISG). Pkud však zákazník dpvídá definici sptřebitele v článku 6 nařízení (ES) č. 593/2008 a splečnst SMA (i) vyknávala své kmerční či prfesinální činnsti v zemi, kde má sptřebitel své trvalé sídl neb (ii) libvlným způsbem směřvala pdbné činnsti d tét země neb něklika zemích včetně tét a (iii) tat smluva dpvídá rzsahu pdbných činnstí, pak vlba německéh zákna, jak je uvedena v čl. 14 (1) věta 1 tét smluvy, nemá za následek zbavení zákazníka chrany, kteru mu zajišťují ustanvení, jež nelze mezit smluvně dle právních předpisů země, kde má zákazník trvalé sídl. (2) Výlučným sídlem sudu pr všechny spry vzniklé z tét smluvy neb v suvislsti s ní je německý Kassel, a t za předpkladu, že zákazník je bchdník, právnická sba pdle veřejnéh práva neb zvláštní majetkvá sba pdle veřejnéh práva. (3) Jestliže je nárkující strana sptřebitelem, jehž bydliště neb trvalý pbyt je v Evrpské unii neb ve státech, které jsu smluvními stranami Dhdy Evrpském hspdářském prstru, platí následující ustanvení: Splečnst SMA je ze zásady zastáncem řešení sprů před Obecným smírčím sudem pr spry se sptřebiteli německé instituce Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.v., Straßburger Str. 8, Kehl. Další infrmace najdete v sekci Servis na našem webu COM-RES-EWTC-cs-15 5/5

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky Všebecné pdmínky pskytvání datvých služeb prstřednictvím bezdrátvé sítě Všebřice.net prvzvané splečnstí Všebřice.net s.r.. (dále Všebecné pdmínky) 1. Úvdní ustanvení 1.1. Služby

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 Obsah 1 Kncvá zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb lgistika KZ Ddání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další pdmínky pskytnutí služby lgistika kncvých zařízení...

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

obchodní společnosti Ing.Smelík Jan, Petrovice 515, Petrovice u Karviné, IČ , DIČ CZ (dále též jen Prodávající ).

obchodní společnosti Ing.Smelík Jan, Petrovice 515, Petrovice u Karviné, IČ , DIČ CZ (dále též jen Prodávající ). Reklamační řád bchdní splečnsti Ing.Smelík Jan, Petrvice 515, 735 72 Petrvice u Karviné, IČ 64148 360, DIČ CZ6207290958 (dále též jen Prdávající ). I. Všebecná ustanvení 1. Reklamační řád byl zpracván

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 1 / 5 Stav dkumentu 1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Antace:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Platba online. Výklad pojmů. Platné ke dni Twisto je platba ve vybraných e-shopech jedním kliknutím.

Platba online. Výklad pojmů. Platné ke dni Twisto je platba ve vybraných e-shopech jedním kliknutím. Platba nline (platné ke dni 1. 6. 2017) Twist je platba ve vybraných e-shpech jedním kliknutím. Výklad pjmů Platba nline je jednrázvé dlžení platby za nákupy u Obchdníka prstřednictvím splečnsti Twist.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Informace pro zákazníky spotřebitele

Informace pro zákazníky spotřebitele Infrmace pr zákazníky sptřebitele Infrmace pr zákazníky sptřebitele Vstupuje li d bchdníh vztahu s prdávajícím, splečnstí MANUTAN s.r.., sptřebitel, řídí se tyt vztahy vedle becných ustanvení zákna č.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení, Statutární měst Ostrava-městský bvd Lhtka, IČ 00845451, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava Lhtka, jak správce sbních údajů (dále jen jak správce neb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Všeobecné podmínky 2017

Všeobecné podmínky 2017 Všebecné pdmínky 2017 Vzájemný vztah a právní pměr mezi cestvní kanceláří EVROPA, zastupenu Mirslavem Hrušku, (dále jen CK) a účastníky zájezdů se řídí ustanveními bčanskéh zákníku č. 89/2012 Sb. a případně

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více