CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky"

Transkript

1 dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh pškzení, pjištění prti dcizení neb pjištění náhdnéh pškzení a pjištění prti dcizení). Z pjistnéh certifikátu i faktury Dell vyplývá, zda-li jste si pjištěný zvlil 1. puze pjištění náhdnéh pškzení neb 2. puze pjištění prti dcizení neb 3. pjištění náhdnéh pškzení a pjištění prti dcizení. Pr pjištění sjednané dle těcht pjistných pdmínek je dále pužíván také splečný pjem pjištění CmpleteCare. Rzsah pjištění závisí na druhu pjištění, které si pjištěný vybral a které je ptvrzen v jeh pjistném certifikátu. Tt pjištění CmpleteCare (dále jen pjištění ) je sjednán mezi pjistitelem, kterým je ČSOB Pjišťvna, a. s. člen hldingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykv náměstí čp. 1458, PSČ , IČ: (dále také jen pjistitel ), a pjistníkem, splečnstí Dell Cmputer, s.r.., se sídlem Praha 11, Chdv, V Parku 2325/16, PSČ , IČ: (dále také jen pjistník ). Pjistitel zplnmcnil pjistnu smluvu, které jsu tyt pjistné pdmínky nedílnu sučástí, pjistníka ke všem právním i faktickým úknům suvisejícím s likvidací škdních událstí z pjištění sjednanéh dle těcht pjistných pdmínek. Pjištěný svu vlbu jednh ze tří druhů pjištění vymezených v těcht pjistných pdmínkách výše sdělí pjistníkvi při kupi výrbku značky Dell; dkladem vlbě druhu pjištění pjištěným je pak druh pjištění uvedený ve faktuře k úhradě kupní ceny výrbku Dell vystavené pjistníkem pjištěnému. Úhradu kupní ceny uvedené na faktuře, v níž je uveden jeden ze tří druhů pjištění vymezených v těcht pjistných pdmínkách výše, pjištěný prjevuje svu vůli a stvrzuje, že byl seznámen s těmit pjistnými pdmínkami, s rzsahem pjištění z nich vyplývajícím a že s těmit pjistnými pdmínkami a rzsahem pjištění suhlasí. 2. Rzsah pjištění Pjištění náhdnéh pškzení Pkud v průběhu trvání pjištění djde k náhdnému pškzení pjištěnéh výrbku, má pjištěný práv na pravu neb výměnu pjištěnéh výrbku zajištěnu pjistníkem v suladu s těmit pjistnými pdmínkami, jejíž náklady (pravy neb výměny) uhradí pjistníkvi pjistitel frmu pjistnéh plnění. Práv na pravu pjištěnéh výrbku V případě pravy pjištěnéh výrbku budu pužity nvé neb pužité náhradní díly kteréhkliv výrbce. Vyměněné díly budu mít stejnu funkčnst, která dpvídá funkčnsti půvdních dílů. Práv na výměnu pjištěnéh výrbku Pjistník je právněn psudit a rzhdnut, kdy je prava pjištěnéh výrbku fakticky nemžná neb eknmicky nerentabilní v takvém případě má pjištěný práv na výměnu pjištěnéh pškzenéh výrbku za výrbek nvý stejné neb lepší funkční kvality. Pkud není ve výjimečných případech mžná ani prava ani výměna pjištěnéh pškzenéh výrbku, má pjištěný práv na pjistné plnění ve výši kupní ceny, za kteru pjištěný výrbek d pjistníka kupil. Místní rzsah pjištění Pjištění CmpleteCare se vztahuje na pjistné událsti nastalé kdekliv na světě, nicméně

2 práv na pravu neb výměnu pjištěnéh výrbku specifikvané v těcht pjistných pdmínkách výše lze uplatnit puze v následujících zemích - Rakusk, Belgie, Česká republika, Dánsk, Finsk, Francie, Německ, Řeck, Irsk, Itálie, Lucembursk, Nizzemsk, Nrsk, Plsk, Prtugalsk, Slvensk, Španělsk, Jižní Afrika, Švédsk, Švýcarsk neb Spjené Králvství Velké Británie a Severníh Irska; V případě vzniku pjistné událsti mim území zemí uvedených výše musí pjištěný uplatnit práv na pravu pjištěnéh výrbku neb práv na výměnu pjištěnéh výrbku v zemi, ve které pjištěný výrbek kupil neb v některé ze zemí uvedených výše. Každé jedntlivé pjištění náhdnéh pškzení sjednané pdle těcht pjistných pdmínek se vztahuje maximálně puze na tři pjistné událsti spčívající v náhdném pškzení pjištěnéh výrbku v dbě trvání pjištění. Každé jedntlivé pjištění náhdnéh pškzení sjednané pdle těcht pjistných pdmínek se vztahuje puze na samtný pjištěný výrbek, tj. na hardware, nikliv na sftwarvé vybavení pjištěnéh výrbku. Výluky z pjištění náhdnéh pškzení Pjištění náhdnéh pškzení se nevztahuje na: 1. Náhdné pškzení následujícíh: vnější zařízení jak stanice pr ntebk, externí mdemy, zařízení pr hry, disky se hrami, sekundární mnitry, externí myš neb externí klávesnici (pr ntebky neb mbilní stanice, pkud jsu ve faktuře uvedeny jak sučásti systému), bedny neb plžky klasifikvané jak příslušenství neb sptřební zbží včetně ale nejen baterie, žárvky, žárvky prjektrů, jednrázvé neb výměnné inkustvé neb jiné tiskvé náplně, ft papír neb papír pr tisk, paměťvé disky, zařízení jednúčelvé paměti, přensné baly, dtykvé per, jakékli části/sučástky vyžadující pravidelnu údržbu neb jiné pčítačvé kmpnenty, které nejsu uvnitř výrbku. 2. Jakékli pškzení (včetně pškzení způsbených virem) sftwaru nahranéh, kupenéh neb jinak přenesenéh na pjištěný výrbek, včetně plžky Custm Factry Integratin. Pjištění CmpleteCare se nevztahuje na sftware ddávaný jak periferní zařízení. 3. Jakákli pškzení pjištěnéh výrbku, která mají puze ksmetický charakter neb jinak nevlivňují funkčnst výrbku, včetně škrábanců a zářezů, které pdstatně nenarušují užívaní výrbku. 4. Jakékli pškzení vzniklé v důsledku ptřebvání. 5. Pjištěný výrbek, který se pkušel pravit někd jiný než pjistník neb sba pvěřená pjistníkem neb jeh zástupcem. Jakákli prava neb pkus ni jinu sbu než pjistníkem neb pvěřeným bchdním zástupcem bude mít za následek zánik tht pjištění CmpleteCare, a t bez nárku na vrácení pjistnéh. Pjistitel nepskytne pjistné plnění za náklady na pravu, kteru prvedl pjištěný neb jiná sba dlišná d pjistníka neb bchdníh zástupce. 6. Ztrátu pjištĕnéh výrbku. 7. Odcizení pjištěnéh výrbku (pkud nebyl sjednán pjištění prti dcizení). 8. Pškzení pjištěnéh výrbku způsbené hněm z vnějšíh neb z vnitřníh zdrje. 9. Jakékli úmyslné pškzení. 10. Pškzení pjištěnéh výrbku terristickým činem neb válku. 11. Obnvu neb přens dat ulžených v pjištěném výrbku. Avšak pkud v důsledku vzniku pjistné událsti vznikl pjištěnému práv na výměnu pevnéh disku, pak pjištěnému sučasně vzniká práv na bezplatnu instalaci sučasné verze hlavních aplikací a peračníh systémvéh sftwaru, které pjištěný zakupil d pjistníka. Uplatnění nárku na pjistné plnění z pjištění náhdnéh pškzení Vznik škdní událsti znamuje pjištěný pjistníkvi (na základě zmcnění pjistníka pjistitelem) na telefnním čísle Při známení škdné událsti pjištěný: - sdělí technikvi čísl uvedené na servisním štítku, který se nachází vzadu neb na spdní straně pjištěnéh výrbku; tt čísl je uveden také na pjistném certifikátu; - dpví na dtazy technika směřující ke zjištění rzsahu a příčiny pškzení pjištěnéh výrbku; - splupracuje s pjistníkem resp. s bchdním zástupcem, který zajišťuje pravu pjištěnéh výrbku a rzhdne pravě či výměně pjištěnéh výrbku;

3 - pstupuje pdle pkynů pjistníka neb bchdníh zástupce, pr vznik nárku na uhrazení nákladů vynalžených pjištěným na vrácení pjištěnéh výrbku d určenéh servisníh zařízení. P dručení pjištěnéh výrbku d servisníh zařízení bude výrbek praven neb bude vyměněn za náhradní, pdle rzsahu jeh pškzení. V některých případech, kdy již p telefnickém rzhvru s technikem bude patrné, že je třeba pjištěný výrbek vyměnit, může pjistník neb bchdní zástupce rzhdnut kamžitém zaslání náhradníh výrbku pjištěnému. Pkud však pjištěný nevrátí pškzený pjištěný výrbek, suhlasí s tím, že uhradí malbchdní cenu náhradníh výrbku (neb jeh sučásti). Dba pskytvání pdpry pjištěnému ze strany pjistníka neb bchdníh zástupce nezahrnuje státní svátky v zemi, kde má být pskytnuta. Pjistitel, pjistník ani bchdní zástupce nedpvídají za selhání či prdlení pskytvaných služeb, které byl způsbené příčinu, která je mim jejich kntrlu. 3. Rzsah pjištění Pjištění prti dcizení Práv na náhradu V případě dcizení pjištěnéh výrbku v dbě trvání tht pjištění má pjištěný práv na bezplatné pskytnutí nvéh náhradníh výrbku se specifikacemi dpvídajícími pjištěnému dcizenému výrbku neb na pjistné plnění ve výši kupní ceny, za kteru pjištěný výrbek d pjistníka kupil. Práv vlby ze dvu alternativních nárků uvedených v předchzí větě nemá pjištěný, ale tat vlba náleží puze pjistníkvi či jeh bchdnímu zástupci. Místní rzsah pjištění Pjištění CmpleteCare se vztahuje na pjistné událsti nastalé kdekliv na světě, nicméně práv na náhradní výrbek lze uplatnit puze v následujících zemích - Rakusk, Belgie, Česká republika, Dánsk, Finsk, Francie, Německ, Řeck, Irsk, Itálie, Lucembursk, Nizzemsk, Nrsk, Plsk, Prtugalsk, Slvensk, Španělsk, Jižní Afrika, Švédsk, Švýcarsk neb Spjené Králvství Velké Británie a Severníh Irska. Každé jedntlivé pjištění prti dcizení sjednané pdle těcht pjistných pdmínek se vztahuje puze na jednu pjistnu událst spčívající v dcizení pjištěnéh výrbku v dbě trvání pjištění. Každé jedntlivé pjištění prti dcizení sjednané pdle těcht pjistných pdmínek se vztahuje puze na samtný pjištěný výrbek, tj. na hardware, nikliv na sftwarvé vybavení pjištěnéh výrbku. Výluky z pjištění prti dcizení Pjištění prti dcizení se nevztahuje na: 1. Náklady na výměnu sftwaru. Avšak stávající verze hlavních aplikací a peračníh systémvéh sftwaru, které pjištěný kupil pjistníka, budu pjištěnému bezplatně nahrazeny a ddány splu s nvým výrbkem ddaným v suladu s tímt pjištěním prti dcizení. 2. Jakékli jiné dcizení pjištěnéh výrbku krmě dcizení nastaléh jak sučást lupeže neb dcizení vlupáním třetí sbu. 3. Odcizení jakéhkli příslušenství pjištěnéh výrbku a dalšíh vnějšíh zařízení. 4. Odcizení pjištěnéh výrbku, pkud nebyla přijata příslušná patření k zabezpečení výrbku před dcizením. 5. Odcizení pjištěnéh výrbku nastalé v dbě, kdy byl výrbek předán d péče neb k užívání třetí sbě. 6. Odcizení pjištěnéh výrbku z vzidla, krmě případu, kdy byl výrbek ukrytý a ulžený v uzamčeném kufru neb uzamykatelné přihrádce a pkud byl d vzidla násilně vniknut a pkud je důkaz násilném vniknutí předlžen pjištěným při uplatnění nárku na pjistné plnění. 7. Odcizení pjištěnéh výrbku, pkud pjištěný výrbek zanechal na svém pracvišti neb na jiném pracvišti, ve škle neb jiném veřejném místě, krmě případu, kdy byl výrbek zamčený bezpečnstním kabelem k sučásti nemvitsti neb příslušenství nemvitsti pevně spjenému s nemvitstí neb v pevné uzamykatelné skříňce, v sejfu neb v pdbném uzamykatelném zařízení, ke kterému má přístup puze pjištěný, a pkud dšl k násilnému pškzení bezpečnstníh kabelu, uzamykatelné skříňky, sejfu neb jinéh uzamykatelnéh zařízení a pkud je důkaz násilném pškzení výše uvedených zařízení předlžen pjištěným při uplatnění nárku na pjistné plnění. 8. Jakýkli případ dcizení pjištěnéh výrbku, který není pjištěným nahlášen plicii nejdéle d 72 hdin p zjištění dcizení pjištěnéh výrbku. 9. Ztrátu pjištěnéh výrbku v důsledku událsti způsbené vyšší mci (nedvratitelné, nepředvídatelné a vnější událsti). 10. Odcizení pjištěnéh výrbku, které nastal následkem vědméh jednání pjištěnéh.

4 Uplatnění nárku na pjistné plnění z pjištění prti dcizení Vznik škdní událsti znamuje pjištěný pjistníkvi (na základě zmcnění pjistníka pjistitelem) elektrnicky prstřednictvím webvé stránky pjistníka neb na telefnní čísl Pkud budete činit nárk na náhradu škdy n-line, Vaše žádst bude zpracvána v nejkratším mžném čase. Pvinnstí pjištěnéh při známení vzniku škdní událsti je sdělit čísl uvedené na servisním štítku a neb čísl pjistky (čísla jsu uvedena v pjistném certifikátu) a známit vznik škdní událsti prstřednictvím výše uvedené webvé stránky pjistníka vyplněním a pdáním n-line frmuláře pr známení vzniku škdní událsti a uplatnění práva na pjistné plnění. Pdrbnsti vznesení nárku na pjistné plnění v případě dcizení jsu k dispzici n-line. Pvinnsti pjištěnéh v případě vzniku škdní událsti 1. Pjištěný je pvinen dcizení pjištěnéh výrbku známit plicejním rgánům nejdéle d 72 hdin p zjištění dcizení pjištěnéh výrbku a pskytnut jim následující infrmace: Pdrbnsti dcizeném pjištěném výrbku, včetně značky, mdelu a čísla uvedenéh na Servisním štítku, který se nachází vzadu neb na spdní straně pjištěnéh výrbku, čísl Servisníh štítku je rvněž uveden na faktuře vystavené pjistníkem pjištěnému při kupi pjištěnéh výrbku a na přední straně pjistnéh certifikátu. Pdrbné klnsti dcizení pjištěnéh výrbku. 2. Pjištěný je pvinen vznik škdní událsti známit pjistiteli, prstřednictvím pjistníka, nejdéle d 10 pracvních dnů p zjištění dcizení pjištěnéh výrbku a pskytnut pjistníkvi následující dkumenty: Kmpletně vyplněný frmulář pr známení vzniku škdní událsti a uplatnění práva na pjistné plnění. Frmulář je k dispzici na Kpii plicejníh prtklu (zprávy) dcizení pjištěnéh výrbku značenéh referenčním číslem známení trestnéh činu. Důkaz vlupání, násilném vniknutí neb přepadení. 3. Pjistitel je právněn prstřednictvím pjistníka pžádat pjištěnéh předlžení následujících dkumentů a pjištěný je pvinen takvé žádsti vyhvět: a. Originál lékařské zprávy neb svědecké výpvědi třetích sb v případě dcizení při lupežném přepadení. b. Odhad ceny neb účet za prvedené pravy v suvislsti s pškzením majetku při dcizení včetně pškzení vzidla, bezpečnstníh kabelu, uzamykatelné skříňky, sejfu neb pdbnéh uzamykatelnéh zařízení způsbenéh vlupáním třetí sbu. Pr hdncení náhrady škdy si pjistitel vyhrazuje práv vyžádat si riginální dkumentaci. c. Pkud byl splečně s pjištěným výrbkem dcizen či pškzen i jiný majetek pjištěnéh, pak ptvrzení hlášení škdné událsti pjistiteli, který pjistil statní dcizený či pškzený majetek pjištěnéh. 4. Obecná ustanvení Výklad pjmů Náhdné pškzení: jakékli náhdné, náhlé a nepředvídané pškzení výrbku vnějšími vlivy, které vlivňují prvzní funkčnst výrbku.

5 Obchdní zástupce: Jakákliv sba, kteru pjistník zplnmcnil k tmu, aby pjištěný výrbek pravvala, vyměnila neb jménem pjistníka činila právní úkny neb faktická jednání v suladu s těmit pjistnými pdmínkami. Lupež: přisvjení si pjištěnéh výrbku pachatelem za pužití násilí neb phrůžky bezprstředníh násilí prti pjištěnému, jeh zaměstnanci neb jiné sbě pvěřené pjištěným. Vlupání: násilné vniknutí d uzavřenéh prstru nedvleným překnáním uzamčení neb překnáním jiné jistící překážky s pužitím síly. Uzavřeným prstrem se rzumí budva neb vzidl s uzavřenu karserií. Pjištěný výrbek: výrbek pdrbně ppsaný v pjistném certifikátu a ve faktuře vystavené pjistníkem pjištěnému při kupi pjištěnéh výrbku. Pjistný certifikát: dkument, který ptvrzuje existenci pjištění v rzsahu zvleném pjištěným v suladu s těmit pjistnými pdmínkami Odcizení: ztráta pjištěnéh výrbku v důsledku lupeže neb vlupání. Třetí sba: jakákli jiná sba než pjištěný, druh pjištěnéh neb jeh záknný partner, ptmci neb předci pjištěnéh, zaměstnanci pjištěnéh neb jakákli sba, kteru pjištěný neprávnil k užívání pjištěnéh výrbku. Pjištěný: sba, na jejíž majetek se pjištění vztahuje a je uvedena v pjistném certifikátu. Dba trvání pjištění CmpleteCare Každé jedntlivé pjištění sjednané dle těcht pjistných pdmínek se sjednává s pčátkem de dne, kdy pjištěný, způsbem uvedeným v těcht pjistných pdmínkách výše zvlil jeden ze tří druhů pjištění vymezených v těcht pjistných pdmínkách výše, neb de dne, kdy pjištěný převezme d pjistníka na základě kupní smluvy pjištěný výrbek, platí datum té skutečnsti, která nastane pzději. Každé jedntlivé pjištění sjednané dle těcht pjistných pdmínek se sjednává na pjistnu dbu určitu, která je uvedena v pjistném certifikátu pr každý druh pjištění zvlášť. Krmě důvdů stanvených pjistnu smluvu, pjistnými pdmínkami a becně závaznými právními předpisy každé jedntlivé: a) pjištění náhdnéh pškzení sjednané dle těcht pjistných pdmínek zaniká kamžikem vzniku třetí pjistné událsti z tht pjištění; b) pjištění prti dcizení sjednané dle těcht pjistných pdmínek zaniká kamžikem vzniku pjistné událsti z tht pjištění. Převd pjištění na nvéh vlastníka výrbku Pjištění sjednané dle těcht pjistných pdmínek nezaniká změnu v sbě vlastníka pjištěnéh výrbku, ale puze za pdmínky schválení pjistníkem. Odstupení pjištěnéh d sjednanéh pjištění Pjištěný může dstupit d pjištění sjednanéh v rzsahu dle těcht pjistných pdmínek d čtrnácti (14) dnů d data sjednání pjištění. Tut skutečnst musí sdělit písemně pjistníkvi na adresu: Dell Cmputer, s.r.. Chdv, V Parku 2294/ Praha 11 V případě dstupení pjištěnéh d pjištění d čtrnácti (14) dnů d data jeh sjednání, vrátí pjistník pjištěnému kupní cenu uvedenu ve faktuře za zvlený rzsah pjištění dle těcht pjistných pdmínek. Pkud již vznikla škdná událst, za kteru vznikl nárk na pjistné plnění dle těcht pjistných pdmínek, je pjištěný pvinen plnění vrátit. Pravdivst infrmací Pkud bude pjištěným pskytnuta pjistiteli, pjistníkvi neb jeh bchdnímu zástupci vědmě nepřesná infrmace, neb zamlčí-li pjištěný vědmě infrmaci, která by mhla pdstatně vlivnit psuzení nárků pjištěnéh na náhradu škdy, není pjistitel pvinen plnit. V takvém případě má pjistitel práv pjištění sjednané v rzsahu dle těcht pjistných pdmínek a ptvrzené v pjistném certifikátu vypvědět. Rzhdné práv Pjistná smluva a pjištění v ní sjednané v rzsahu dle těcht pjistných pdmínek se řídí pdle českéh práva. Péče zákazníka V případě dtazů neb stížnstí se může pjištěný brátit na pjistníka:

6 telefn: Pkud nebude záležitst vyřešena, může se brátit také na pjistitele: tel.: ,

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Tento dokument poskytuje informace o dvou druzích pojištění - pojištění proti náhodnému poškození

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více