Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2005/2006"

Transkript

1 1 Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2005/2006

2 Charakteristika školy: Název : Gymnázium,Rumburk,Komenského 10, píspvková organizace 2 Sídlo : Komenského 1130/10, Rumburk Zizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PS ,IO Vedení školy : Mgr.Roman Kroutil, editel školy, jmenován od Mgr.Tomáš Pavlas, statutární zástupce, zástupce editele školy pro pedagogickou innost, jmenován od Dagmar Moravcová, zástupkyn editele pro vci ekonomické, jmenována od Kontakt : Telefon : (kancelá), (editel) Fax : pracovník povený podáváním informací : Mgr.Tomáš Pavlas Gymnázium v Rumburku vzniklo v roce 1906, zizovací listinou vydanou MŠMT R ze dne se stalo rozpotovou organizací,dodatkem k zizovací listin z se stalo píspvkovou organizací a zizovací listinou ze dne vydanou Ústeckým krajem je píspvkovou organizací Ústeckého kraje. Do sít škol byla škola zaazena rozhodnutím MŠMT R ze dne ,.j / Poslední aktualizace v síti škol probhla rozhodnutím MŠMT R ze dne ,.j / Škola má jedinou souást Gymnázium (IZO ) s cílovou kapacitou 450 žák. Gymnázium v Rumburku je jedinou krajskou školou v celém Šluknovském výbžku, která soustavn pipravuje ke studiu na vysokou školu. Nejbližší další gymnázia zizovaná Ústeckým krajem jsou ve vzdálenosti cca 40 km (eská Kamenice, Dín). Vzhledem k potu obyvatel samotného msta Rumburk je jasné, že škola je typicky spádová. Ve spádové oblasti Šluknovského výbžku s hranicemi ve Varnsdorfu, Jietín pod Jedlovou a Chibské žije obyvatel. Existence Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu do jisté míry ovlivuje skladbu uchaze o studium na osmiletém i tyletém gymnáziu. Složení žák podle bydlišt bydlišt poet student % bydlišt poet student % Rumburk ,3 Mikulášovice 13 3,2 Varnsdorf 66 16,1 Vilémov u Šluknova 13 3,2 Šluknov 39 9,5 eská Lípa 10 2,4 Dolní Poustevna 24 5,9 Velký Šenov 10 2,4 Krásná Lípa 18 4,4 Chibská 6 1,5 Jiíkov 14 3,4 Dolní Podluží 5 1,2 Nový Bor 14 3,4 ostatní 21 5,1

3 3 O nutnosti existence školy gymnaziálního typu v našem regionu svdí statistika úrovn vzdlanosti,která dosahuje ve Šluknovském výbžku nejnižších hodnot v rámci celé R.Vzhledem k nevypracované komplexní analýze vývoje poptávky na trhu práce je možné jen velmi tžko odhadovat, které obory na vysoké škole budou mít uplatnní v tomto regionu a povedou následn k zvýšení úrovn vzdlanosti. Optimálním ešením se zdá být neustálý rozvoj všeobecného vzdlání v návaznosti na další studium na VŠ, VOŠ i jiných vzdlávacích zaízeních, která se zamují na pípravu k povolání. V záí 2006 bude škola slavit 100 let své existence a vzhledem k jejímu dominantnímu charakteru v celém regionu bude zapotebí vložit nemalé prostedky do uvedení budovy a jejího okolí do optimálního stavu.v minulých letech a i v tomto školním roce byly OŠMT KÚ Ústeckého kraje pedloženy zámry na investiní a neinvestiní dotace v celkové výši cca. 15 milion K. V prosinci 2005 byla dokonena rekonstrukce elektrických a datových rozvod, osvtlení, zabezpeovacího systému a školního rozhlasu. Na rok 2007 je zizovatelem naplánována rekonstrukce rozvod ÚT, vody, odpad, sociálních zaízení a vybudování pístupu pro imobilní žáky. S touto akcí souvisí následné vymalování celé školy,které nebylo provádno z dvodu nedostatku finanních prostedk po dobu více jak 10 let. Budova nadále potebuje opravu fasády a rekonstrukci tzv. horního sportovního hišt s bžeckou dráhou.v tomto školním roce byla šatna školy vybavena novými šatními skíkami dv tídy byly vybaveny novým, výškov stavitelným, nábytkem. Uvedená tabulka sumarizuje základní údaje o potu žák,tíd a uitelských úvazcích. Škola je registrována pod identifikátorem editelství a její IZO školy je Údaje v tabulce jsou vetn dvou maturitních tíd. Prmrná naplnnost tíd je na velmi dobré úrovni. V letošním školním roce škola šetila oproti normativu pedagogické pracovníky.tento trend bude v následujícím školním roce pokraovat díky udržení potu tíd na 15 pi zachování stejného potu žák. Jiné typy studia než denní škola nenabízí. denní studium Typ školy Poet tíd *Poet žák ke dni Prmrný poet žák na tídu ke dni Pepotený poet pedagogických pracovník Poet žák na pepoteného ped. pracovníka Gymnázium osmileté ,9 Gymnázium tyleté ,7 33,57 12,21 Školní jídelnu ani domov mládeže Gymnázium Rumburk neprovozuje. Stravování žák i zamstnanc zajišuje soukromá firma Školní jídelna Turková s.r.o., které škola pronajímá prostory. Ubytování žák dojíždjících ze vzdálenjších míst okresu eská Lípa eší škola ve spolupráci se SZŠ Rumburk a SOU polygrafickým v Rumburku.ást pespolních využívá nabídky ubytování v soukromí. Školská rada Gymnázia, Rumburk,Komenského 10, byla zízena dne usnesením Rady Ústeckého kraje.63/13r/2005 ze dne Ustavující zasedání Školské rady se uskutenilo 23.ledna Školská rada je v souasné dob šestilenná. Ve školním roce 05/06 zasedala Školská rada dvakrát, zápisy ze zasedání jsou uloženy u Mgr.Tomáše Pavlase, lena Rady školy. Ustavující zasedání svolal editel školy. V ervnu 2006 byla zletilými žáky

4 4 provedena volba zástupce této skupiny v Rad školy.v souvislosti s novým Školským zákonem došlo ke zvýšení významu Rady školy. Školská rada má prostor pro zveejnní svých dokument s stanovisek na webu školy, kde lze nalézt i kontakty na jednotlivé leny rady. innost školy je podporována obanským sdružením Sdružení rodi a pátel školy pi Gymnáziu Rumburk, IO , které v nkterých ohledech nahrazuje povinnost zizovatele školy zajišovat píspvkové organizaci svými píspvky nejen její provoz ale i rozvoj. V letošním roce finann podpoilo zízení další multimediální uebny zakoupením datavideoprojektoru do posluchárny fyziky. Sdružení pispívá pedevším na žákovskou innost organizovanou školou.v tomto školním roce se úspšn ucházelo o grantové prostedky pro aktivity našich žák jako jsou spolený sportovn turistický kurz se žáky gymnázia Seifhennersdorf i spolená tydenní exkurze do Prahy. Pi škole psobí Školní sportovní klub, který je zapojen do inností v rámci AŠSK. V uplynulém školním roce ml Školní sportovní klub na Gymnáziu Rumburk 100 len. Díky existenci tohoto klubu jsou v nkterých pípadech ásten kryty náklady spojené s úastí na sportovních utkáních. Aktuální nabídka obor je vzhledem k odhadovaným potebám regionu dostaující. Do budoucna je teba reagovat na pípadnou poptávku po studiu pi zamstnání distanní studium. Na distanní studium však není škola v souasnosti pipravena materiáln ani personáln. O úspšnosti naplování výchovn vzdlávacích cíl vypovídají tabulky v sekci výsledky výchovy a vzdlání. Ve školním roce 2005/2006 probíhala výuka na Gymnáziu Rumburk v souladu s aktuálními generalizovanými uebními plány pro tyletá a osmiletá gymnázia.vzhledem k absolutní pevaze odborného stedního školství v regionu je regionální význam naší školy, která poskytuje všeobecné vzdlání, nezpochybnitelný. Již druhým rokem je škola zaazena do seznamu pilotních gymnázií, která ovují na základ obecn definovaného rámcového vzdlávacího programu pro gymnaziální vzdlávání tvorbu školních vzdlávacích program. Souvislost tohoto kroku s v parlamentu schváleným Školským zákonem je zejmá a dvouletý náskok v pípravách ŠVP škole prospívá.dokonení první etapy pilotáže tvorba vlastního školního vzdlávacího programu nazvaného Na cest v kvtnu je pedzvstí etapy druhé, kterou je výuka podle daného dokumentu. První etapu práce na ŠVP provázela vnitní diskuze v uitelském sboru, která byla pínosem pro celý tým. Další extenzivní rozvoj školy již není z kapacitních dvod možný. Cílem vedení školy je vytvoení takového materiálního prostedí pro vzdlávání, které odpovídá významu školy v regionu a maximální využití všech prostedk k zefektivnní výchovn vzdlávacího procesu na škole. O významu školy svdí i neúplná statistika úspšnosti letošních absolvent zpracovaná výchovným poradcem školy. Neúplná je z dvod neustále probíhajících zápis na VŠ a VOŠ. Z celkového potu 53 absolvent jich bylo pijato studiu na VŠ 47(88,7%), na VOŠ bude studovat jeden absolvent naší školy a jeden nastoupil do zamstnání. Dosud nemáme zptnou vazbu od tyech bývalých žák naší školy. Škola byla na základ jednání editele školy zaazena do sít škol DSD (Deutsches Sprachdiplom), kterých je v R osmnáct.tento krok umožní škole získat pro další roky rodilého mluvího pro výuku nminy a vybraným žákm umožní získat výše uvedený certifikát, který osvduje znalost nminy na úrovni C1 Evropského referenního rámce pro jazyky (pro srovnání maturitní zkouška cizího jazyka by mla ovovat znalost na úrovni B2, tzn. o stupe nižší).první žáci by mli absolvovat zkoušky za tyi roky. S partnerskou školou v Seifhennersdorfu a nov i s brightonskou školou jednáme o vytvoení spoleného jazykového projektu v rámci Comenius 1.

5 Díky vysoké variabilit umožuje škola žákm v prbhu studia získat získání 16 hodin matematiky,18 hodin cizího jazyka a 12 hodin pírodovdných pedmt Tím je dosaženo v podmínkách relativn malého potu žák a velké rznorodosti zájm možnosti pomrn úzce se specializovat. Tento systém dostává naší školu na úrove hodinových dotacím škol se specializovaným zamením.velkou výhodou našeho systému je roníková prostupnost povinn volitelných i nepovinných pedmt. Tato filozofie se týká i zájmových kroužk. 5 Dkazem pestrosti vzdlávacího procesu budiž nabídka povinn volitelných a nepovinných pedmt, které byly na Gymnáziu Rumburk v minulém školním roce vyuovány. Píklady vyuovaných volitelných pedmt :Pírodovdný seminá, Literární seminá, eské djiny 20.století, Svtové djiny 20.století, Konverzace v anglitin a nmin, Francouzština, Latina, Matematicko-fyzikální seminá, Filosofie i jednoletý seminá Úvod do svta práce. Široká byla také nabídka nepovinných pedmt a zájmových kroužk psaní na stroji, matematika pro žáky 1.roníku, francouzština,španlština, kroužek odbíjené, sborový zpv,díví kopaná,,poítaové kluby,výtvarný kroužek, píprava recitátor V letošním školním roce se škola pokraovala spolu s partnerským gymnáziem v Seifhennersdorfu v projektu Schule Wirtschaft. Projekt vykazuje prvky formalismu a proto i naše úast na projektu je pouze formální. S partnerskými školami z Nmecka (Ellwangen) Anglie (Brighton), ecka (Thessaloniki) a Itálie (Milano) jsme pracovali na projektu Nature for the next generation of Europeans.Partnerem v R je Správa národního parku eské Švýcarsko. Ti pedagogití pracovníci školy se v listopadu zúastnili partnerské schzky v ecké Soluni a ti pedagogové spolu s osmi žáky vycestovali v beznu na pracovní schzku do anglického Brightonu. V kvtnu navštívil v rámci bilaterálního setkání naší školu zástupce brightonské školy. Tématem pracovní schzky byla píprava záijového setkání v Rumburku. Finanní prostedky nutné k realizaci projektu jsme získali v rámci projekt EU Socrates/Comenius. V lednu jsme zažádali o podporu projektu v roce 06/07 a naší žádosti bylo vyhovno. Škola se zapojila do pilotního projektu trvale udržitelného rozvoje (UNDP), který vyhlásilo MŠMT. Podle zákona musí výkonné orgány rozpracovat principy trvale udržitelného rozvoje do výchovn vzdlávacích plán. Podle pedpoklad ministerstva školství budou myšlenky trvale udržitelného rozvoje prolínat všemi vyuovacími pedmty. V tomto pilotním projektu si úastníci vymují zkušenosti, aplikují teoretické pedpoklady v praktických podmínkách svých škol. Údaje o pracovnících školy Cílem vedení školy je zajistit plnou jak odbornou tak i pedagogickou kvalifikovanost pedagogického sboru. ešení personálních záležitostí je ovšem úzce spjato s nízkou úrovní vzdlanosti populace Šluknovského výbžku a nechutí vzdlaných jedinc vracet se do regionu, který je spojován s nejistotou získání práce a malou pravdpodobností získání vlastního bydlení.v souvislosti se získáváním kvalifikovaných pracovník je teba ocenit vstícný postoj Msta Rumburk v ešení bytové problematiky zaínajících i nov píchozích pedagog.jádro uitelského sboru je stabilizováno. Promnlivá míra fluktuace pedagogických pracovník v nkterých pípadech znemožuje vedení školy každoron sestavovat úvazky v návaznosti na pedchozí školní rok. Vedení školy zajistilo z vlastní iniciativy rodilé mluví pro výuku anglitiny, nminy a španlštiny.na konci školního roku odešli dva zamstnanci do starobního dchodu a jeden rozvázal pracovní pomr dohodou, což spolu s programem rozvoje gymnaziálního vzdlávání, který byl vyhlášen MŠMT v srpnu 2006 (!!) a stanoví direktivn navýšení žákovských hodin o 2 týdn, znamená znané komplikace v personálním obsazení uitelských post pro následující rok.

6 Interní pedagogití pracovníci 6 Celkový poet uitel Celkový poet odborn i pedagogicky zpsobilých uitel (fyzicky) Odborná a pedagog. zpsobilost uitel v % Celkový poet vyuovaných hodin na škole v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v % ,5 Externí pedagogití pracovníci Celkový poet uitel Celkový poet odborn i pedagogicky zpsobilých uitel (fyzicky) Odborná a pedagog. zpsobilost uitel v % Celkový poet vyuovaných hodin na škole v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v % Prmrný vk pedagoga pracujícího na Gymnáziu Rumburk je 44 let. Ze statistiky vyplývá eském školství neobvyklý pomr potu mužských a ženských len uitelského sboru. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník na stedních školách Problematika DVPP zasahuje následující oblasti : motivace k dalšímu vzdlávání ze strany pedagog, organizaní zajištní chodu školy, náklady s DVPP spojené a nabídka vzdlávacích akcí.. Ze strany editele školy je jasn deklarován vstícný postoj k dalšímu vzdlávání pedagogických pracovník, který je ovšem limitován finanními prostedky a nutností zabezpeit stabilitu výuky na škole. V tématech DVPP se stále astji objevují kurzy rozšiující všeobecné vzdlání pedagoga ( cizí jazyky, práce na PC ), které umožují použití nabytých vdomostí ve výuce ( multimediální výuka, práce s informaními technologiemi ) nebo v projektových aktivitách (cizí jazyky). Nedílnou souástí dalšího vzdlávání je samostudium, které je novým zpsobem definováno v Školském zákon, platném od 1.ledna2005. V období záí srpen 2006 erpal každý pedagog odpovídající poet dní samostudia (maximáln 12 dní). Vedení školy se snaží v rámci možností zabezpeit podmínky k samostudiu nákupem odborných knih do uitelské knihovny i samotných pedmtových sbírek, standardem je volný pístup pedagog k internetu. Na akce DVPP bylo ve školním roce 05/06 vynaloženo K. Jazykové kurzy navštvují zamstnanci školy na základ smlouvy s poadatelem kurz zdarma. Díky smlouv s místní jazykovou školou jsme takto ušetili ,-K. Poteba financí každým rokem kolísá. Souástí DVPP jsou školení zamená na získání certifikát úrovn Z a P Poítaové gramotnosti v rámci projektu SIPVZ. Tento projekt je pímo financován MŠMT R a využití prostedk škole pidlených je úelov vázáno. Prostedky pidlené škole ve školním roce 2005/2006 byly vyerpány a ádn vyútovány.

7 7 Typ vzdlávání Semináe Kurzy Funkní školení Odborné vzdlávací akce Studium poskytující stupe vzdlání Poet úastník Název vzdlávací akce Jedno-denní DVVP - PFUK Praha ano 3 ICT ve výuce matematikymodul P ano 10 modul P:ICT ve výuce nminy ano 1 Letní škola uitel matematiky a fyziky ano 1 celostátní setkání uit.matematiky na gymnáziích ano 1 Anglitina pro nejazykáe ano 3 letní škola uitel matematiky a fyziky ano 2 Komplexní výcvik prevence ano 1 HV-AJ denní magisterské 1 Slunení energie ano AJ - NJ denní magisterské 1 Jednodenní Vícedenní Jednodenní Vícedenní Vícedenní Jednodenní Vícedenní Forma Druh Údaje o pijímacím ízení 2005/2006 Kritéria pijímacího ízení pro školní rok 2005/2006 byla stanovena rozhodnutím editele školy.j. 05/06 ze dne Z údaj uvedených v tabulce vyplývá pevis poptávky nad nabídkou v osmiletém oboru,kdy v rámci pijímacího ízení museli všichni uchazei skládat pijímací zkoušky. Ve tyletém oboru byla letos otevírána pouze jedna tída a tomu také odpovídá zájem uchaze, kteí vtšinou zvolili pijetí na okolní odborné školy bez nutnosti absolvovat pijímací zkoušky. Kritéria nutná k pijetí bez pijímacích zkoušek splnilo 18 uchaze, 16 absolvovalo pijímací zkoušky. Druhé kolo pijímacích zkoušek jsme nevypisovali, na základ nové vyhlášky o pijímacím ízení si mohli uchazei s ukonenou povinnou školní docházkou podat pihlášku pouze na jednu stední školu a tím jsme ztratili pehled o pípadných zájemcích o studium v kole druhém. Kapacitu jsme tedy naplnili již v kole prvním.novinkou byla povinnost pihlížet k výstupnímu hodnocení,které vypracovaly píslušné základní školy. Ob nové tídy se budou vzdlávat podle školního vzdlávacího programu, se kterým byli zákonní zástupci pijatých uchaze ped zahájením školního roku seznámeni a s kterým vyjádili svj souhlas.

8 8 Uchazei pihlášení a pijatí ke studiu ve školním roce 2005/2006 : Název a kód oboru pihlášeno celkem pijato celkem 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo gymnázium 7941K gymnázium 7941K Celkem Odvolací ízení ve školním roce 2005/2006 : Proti rozhodnutí editele školy o pijetí ke studiu se odvolali 4 zákonní zástupci uchaze o studium.všechna odvolání byla prostednictvím editele školy postoupena OŠMT KÚ Ústeckého kraje. Rozhodnutími OŠMT KÚ Ústeckého kraje nebyl v odvolacím ízení pijat ke studiu žádný z uchaze. Všechny ostatní údaje o pijímacím ízení je možno vyíst z jednotlivých spis a z protokolu o pijímacím ízení, které jsou uloženy u zástupce editele školy. Odvolací ízení ve školním roce denní studium - 1. kolo Typ školy Poet odvolání celkem Poet pijatých na základ autoremedury Poet pijatých na základ odvolání ke KÚ Gymnázium 4 0 0

9 9 Výsledky výchovy a vzdlávání Celkový prospch žák ve škole za I. pololetí školního roku : Škola Poet žák Prosplo k s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium osmileté Gymnázium tyleté Celkem Výsledky výchovy a vzdlávání za I. pololetí školního roku RONÍK Poet žák celkem na zaátku šk.roku Poet žák k Poet žák s 2 st. z chování % z celk. potu Poet žák s 3.st. z chování % z celk. potu Zameškané hodiny na žáka Neomluvené hodiny % ze zameškaných hodin , , , , ,9 4 0, ,8 13 1, , , , ,8 5 0, ,7 0 0 CELKEM , ,1 22 0,1

10 10 Celkový prospch žák ve škole za II. pololetí školního roku : Škola *Poet žák Prosplo k s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium víceleté Gymnázium tyleté Celkem Výsledky výchovy a vzdlávání za II. pololetí školního roku RONÍK Poet žák celkem k Poet žák k Poet žák s 2 st. z chování % z celk. potu Poet žák s 3.st. z chování % z celk. potu Zameškané hodiny na žáka Neomluvené hodiny 1. taletý , ,7 0 % ze zameškaných hodin 2. taletý , , , taletý , taletý , , ,5 2 0, ,6 0 CELKEM , ,8 5 0 Pi podrobnjším pohledu na konkrétní pípady neprospívajících student i student s podprmrnými studijními výsledky je možno ve drtivé vtšin pípad možno vystopovat souvislost mezi neprospchem a zvýšenou absencí (i neomluvenou). Vysoká absence v pedposledním a posledním roníku obou typ studia je dsledkem práva zletilých student omlouvat si svou nepítomnost ve škole sami.

11 11 Hodnocení ukonení studia absolutoriem, maturitní zkouškou, závrenou zkouškou Poet žák, kteí úspšn ukonili Prosplo poslední roník v s vyznamenáním Prosplo Neprosplo ádném termínu Gymnázium Poty žák, kteí budou konat opravné závrené nebo maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu Opravné maturitní zkoušky - záí 2004 Opravné maturitní zkoušky v píštím kalendáním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín záí K maturitní zkoušce v ádném termínu se dostavili všichni žáci závreného roníku.pt žák neprosplo u maturitní zkoušky v ádném termínu z jednoho pedmtu.dne 6.záí 2006 všichni úspšn složili opravnou maturitní zkoušku. Hodnocení výsledk výchovného psobení : Snahou pedagogického sboru je ešení problém spojených s výchovn vzdlávacím procesem ve spolupráci se zákonnými zástupci žák (i za pítomnosti žáka samého) a posilování vdomí odpovdnosti za sebe sama u zletilých žák školy. Vtšina kázeských opatení byla udlena již zletilým žákm, kteí nedokázali unést tíhu rozhodování o svých inech a jejich pípadných následcích. Metodikem primární prevence je Mgr.Melichar. Škola má vypracovaný Program primární prevence sociáln patologických jev na gymnáziu v Rumburku,který bývá každoron pizpsobován novým poznatkm na poli primární prevence a o jeho plnní je každoron vypracována zpráva. Tato zpráva je k nahlédnutí u editele školy.mgr.melichar v tomto roce ukonil odborné studium v oblasti metodiky primární prevence Ve spolupráci s psychologem Mgr.Jiím Vítem byla i v uplynulém roce v pravidelném trnáctidenním rytmu poskytována studentm, rodim i pedagogm poradenská pée. Problematikou výchovného poradenství se zamením na profesní orientaci se zabývá výchovný poradce RNDr.Libor Holubá. Také letos jsme díky spolupráci psychologa a výchovného poradce provedli testování studijních pedpoklad maturant, kteí posléze absolvovali rozbor individuálních výsledk s psychologem. Pochvalu tídního uitele dostalo 50 žák..pochvaly byly udleny za reprezentaci školy nebo práci pro tídu.pochvalu editele školy dostali 4 žáci za vzornou reprezentaci školy,vynikající výsledky na soutžích nebo mimoádný pínos pro školu. Na konci ervna byly slavnostn vyhlášeny osobnosti každé tídy a také

12 12 jediná studentská osobnost celé školy-1.a Svatava Zezulová, 2.A Jan Kredba,3.A Jana Pavlová, 4.A Barbara Lampová, 5.A Tomáš Mahel, 6.A Jakub Hoeovský, 7.A Tomáš Novotný, 1.C Adéla Valentová,1.D Michael Škrko, 2.C Radka Hášová, 2.D Martin Kliner, 3.C Vojtch Jehlika,3.D Kateina Dragounová, osobností školy se stal Tomáš Klinský (8.A). Tídní uitelé udlili celkem 24 napomenutí tídního uitele a 10 dtek tídního uitele. Vesms se jedná o jednorázové menší prohešky proti školnímu ádu. Žáci integrovaní ve tídách ve školním roce 2005/2006 V uplynulém roce jsme nemli jediného integrovaného žáka.v podmínkách naší školy je integrace postižených žák velmi problematická nároky na tempo práce poínaje a neuzpsobeností budovy bezbariérovému pístupu kone.o tom jsme se pesvdili ped tymi lety, kdy doposud jediná integrovaná studentka školu v pololetí opustila a pešla na specializovanou školu v Praze.V rámci rekonstrukce plánované na rok 2007 by mlo dojít k nainstalování plošiny pro imobilní návštvníky budovy a k vybodování sociálního zázemí pro takto handicapované osoby. Vývojové poruchy uení lze jednoduše diagnostikovat ve spolupráci s Mgr.Jiím Vítem, který ve trnáctidenním cyklu vede v prostorách školy z iniciativy vedení školy psychologickou poradnu pro studenty a rodie.poradna je stále astji využívána a do budoucna je teba poítat s navýšením konzultaních hodin. V praxi se setkáváme s jasnými pípady dtí s dyslexií nebo dysgrafií. Vtšinou však nejsou tyto poruchy oficiáln diagnostikovány - asto na pání rodi. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Na škole nepravideln vychází školní asopis Obojživelný Neád. V souinnosti pedagog a žák je neustále aktualizována domovská stránka školy Znanou odezvu mly výzvy žák samých, které se týkaly nejrznjších humanitárních akcí. V prosinci se uskutenila studentská akademie. Vystoupení bylo prezentováno i rodiovské a širší veejnosti Žáci sami iniciativn zorganizovali akci Den amerických indián. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2005/2006 byla ze strany ŠI provedena na naší škole tématická inspekce zamená na oblast vzdlávání cizinc v základních a stedních školách v eské republice (protokol.j. ŠI 389/06-06 je k dispozici u editele školy)s následujícím závrem : Žáci- cizinci picházejí do gymnázia ze spádových základních škol Šluknovského výbžku na základ pijímacích zkoušek. Škola jim umožuje bezproblémové zaazení do výuky. Multikulturní výchovu má škola zaazenu do školního vzdlávacího programu a je jednou z priorit v oblasti výchovn vzdlávací práce. Vedení školy zajišuje personální a materiální podmínky pro výuku žák-cizinc, ale uitelé se v oblasti multikulturní výchovy nevzdlávají. Škola podporuje rozvoj osobnosti všech žák a rovné píležitosti ke vzdlání. Pístup školy je plánovaný a uplatovaný, stav nevyžaduje zásadní zmnu. Na škole byla také provedena kontrola systémového projektu CZ / /0005 Tvorba a ovování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích s výsledkem : návrhy na opatení nebyly pijaty. Ve školním roce 2005/2006 nebyly podány žádné informace, jejichž poskytnutí by bylo podmínno dle zákona íslo 106/99 (Zákon o svobodném pístupu k informacím).

13 Soutže a pehlídky poty zúastnných žák ve školním roce 2005/2006 : 13 Poty úastník : Název soutže, pehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústední kolo Slavíci ve školní lavici Dínský skivánek Matematická olympiáda Z Recitaní soutž Olympiáda v eském jazyce Olympiáda v nmeckém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Náš svt literární soutž Chemická olympiáda Zempisná olympiáda Stedoškolské hry basketbal Stedoškolské hry atletika Stedoškolské hry florbal Stedoškolské hry odbíjená Stedoškolské hry plavání Pespolní bh Stedoškolská futsalová liga Okresní finále ve futsalu Martini juniorský maratón SO 6 2 Matematický klokan Mezinárodní sportovní hry mládeže Djepisná olympiáda 34 Certamen Latinum Olympiáda FJ Programování Biologická olympiáda Velké gymnaziální hry Krom výše uvedených soutží se studenti Gymnázia Rumburk zúastnili dalších jednorázových sportovních soutží, organizovaných nap.partnerskými školami v Nmecku.Po roní pestávce z dvodu rekonstrukce byly poádány Velké gymnaziální hry, dvoudenní sportovní soutže pro studenty školy.

14 14 V letošním roce se podailo udržet trend vysokého potu úastník soutží.pekvapivá je vysoká úspšnost soutžících v nejrznjších soutžích nejrznjších kategorií. S potšením konstatuji, že s vyšším vkem zájem o úast v soutžích neupadá. Velký dík patí všem uitelm,kteí studenty ve svém volném ase na soutže pipravili.doprava na vyšší kola soutží do vzdálenjších míst kraje nebo republiky je velmi problematická. Nutnost asného vstávání a komplikované pepravy naše úastníky soutží znevýhoduje.mnozí z pedagog školy jsou dobrovolnými leny porot i v okresních a krajských kolech soutží.za zmínku stojí opakované úspchy svenc Mgr.Štrbové v recitaní soutži a pi vydávání sbírky poezie. Závr výroní zprávy Jednou z priorit školy v uplynulém školním roce byla práce na projektu Pilot G. Do první fáze pilotáže- tvorby vlastního ŠVP - byla zapojena vtšina pedagog školy.v dubnu byl ŠVP Na cest schválen píslušným odborem MŠMT a také vzat na vdomí Školskou radou. Podle vlastního školního vzdlávacího plánu zaneme vyuovat v prim a kvint osmiletého studia a v prvním roníku tyletého studia již od záí Dležitým prvodním jevem práce na tvorb ŠVP bylo zintenzivnní vzájemné komunikace mezi pedagogy. Školní vzdlávací program byl pedstaven rodiovské veejnosti, která vyjádila souhlas s výukou podle tohoto dokumentu. Mezi pozitiva uplynulého školního roku lze jist zaadit asté využívání multimediální uebny a využívání obou stávajících PC ueben (dovybavených hardware díky sponzorství Komerní banky a eské spoitelny o 30 PC sestav) jako moderního prostedku výuky.pozitivn lze také hodnotit zvýšenou kontrolní innost výchovn-vzdlávacího procesu ze strany vedení školy (hospitace,konzultace). Jednoznaným úspchem je prohlubování partnerské spolupráce se školami v SRN. Píkladem je pvecké vystoupení školního pveckého sboru na partnerských školách v Seifhennersdorfu, Sebnitz a na akci poádané spolkem Lužických Srb, spolený turistický kurz ve Slovinsku a také lyžaský kurz v Krkonoších s žáky z Seifhennersdorf a v neposlední ad i kontakty mezi pedagogy partnerských škol. Kladem je také dlouhodobá spolupráce s obanským sdružením SRPŠ pi Gymnáziu Rumburk. Tetím rokem probhla na škole akce zamená na problematiku ochrany lovka v mimoádných situacích,tématicky zamená na dopravní nehody. Velkým dluhem z let minulých je vymalování interiéru školy a takové vybavení školy,které by odpovídalo vyhlášce ministerstva zdravotnictví. 108/2001 Sb.(škole byla KHS Dín rozhodnutím.2489/2050/03 z udlena asov omezená výjimka). Tyto nedostatky se povede odstranit v prbhu následujících dvou let. V prbhu roku pracoval užší tým na píprav oslav stého výroí založení škol, které se konají záí Úkolem do budoucna zstane i nadále neustálá komunikace se zákonnými zástupci žák a veejností aktuální informovanost pedevším prostednictvím dálkových médií (internet).v prbhu roku jsme astji publikovali v místním tisku a opakovan byla škola prezentována v celostátních médiích (T1, denní tisk) i na odborných fórech. V prbhu prázdnin se podailo vybudovat dv další multimediální uebny. V oblasti personální je teba doplnit uitelský sbor na doposud neaprobovan obsazených místech. Datum zpracování zprávy : Zpráva byla schválena Školskou radou a projednána bez pipomínek na porad pracovník školy

15 Zpráva o hospodaení za rok IO : Právní forma: píspvková organizace Zpracovala: Dagmar Moravcová Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, píspvková organizace 1. innost organizace - v roce 2005 škola provozovala pouze hlavní innost vyplývající ze zizovací listiny vzdlávání - celkové poteby finanních prostedk pokryly prostedky státního rozpotu a rozpotu zizovatele - hospodáská innost nebyla provozována 2.vypoádání finanního vztahu k rozpotu zizovatele - dotace tis. ze státního rozpotu vyerpána v plné výši z toho: 47 tis. státní informaní politika 23 tis. pracovní úad tis. pímé náklady - dotace tis. na provoz z USC - vyerpána v plné výši - závazné ukazatele dodrženy 3.Další zdroje krytí rozpotu pro rok 2005: - rezervní fond ,-- - výnos z pronájmu ,-- - smlouva pro projekt Comenius ,--

16 4.hospodáská innost a další mimorozpotové zdroje 16 k posílení rozpotu - z hospodáské innosti neplynuly organizaci žádné prostedky, protože nebyla provozována jak bylo již výše uvedeno - rozpoet byl posílen prostedky rezervního fondu ve výši ,-- K z dvodu vyšších provozních náklad v dsledku rekonstrukce elektroinstalace v celé budov - finanní prostedky 86 tis. K z pronájmu (povoleno zizovací listinou) jsme použili ke krytí náklad školy a k opravám vnitních prostor budovy - prostedky ze smlouvy Comenius ve výši 179 tis. byly úelov využity k pokrytí náklad projektu daného smlouvou 5.pée o svený majetek - evidence majetku se provádí podle zákona o úetnictví, v souladu se zizovací listinou a podle smrnic vydaných zizovatelem - odpisové plány schválené ekonomický odborem a ástka odpis ve výši 80 tis. dodržena - z navýšeného rozpotu na provoz o 300tis.byly poízené nové šatnové skíky a výškov stavitelný nábytek - celková ástka na nov poízený DHIM za rok 2005 inila 480 tis. K. 6.závr Organizace hospodaila s vyrovnaným rozpotem. Pímé náklady byly bhem roku posíleny podle poteb organizace, takže mohla být ást použita k mimoádnému odmování zamstnanc za práci nad rámec. Všechny pidlené prostedky byly vyerpané ve 100% míe a pokryly tak poteby organizace. Pouze ze zdroj vytvoených vlastní inností (pronájem), které nebyly doerpány, byl vytvoen kladný hospodáský výsledek K 107,13. Ten byl navržen k pidlení do rezervního fondu.

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008 1 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 2 Sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více