V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY Strana 1 (celkem 26)

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská 762, Mladá Boleslav Právní forma: píspvková organizace Zizovatel: Stedoeský kraj Odlouené pracovišt školy: Domov mládeže, Jiínská 1025, Mladá Boleslav I IZO editelství KONTAKTY a) telefony: sekretariát školy faxový telefon editel školy Domov mládeže ; vedoucí školního stravování b) c) VEDENÍ ŠKOLY RNDr. Jií Šlégl editel školy ; ; Ing. Vratislav Kozák statutární ZŠ Mgr. Miroslav Voborský zástupce Š Ing. Rudolf Víc zástupce Š PE ŠKOLSKÁ RADA Jitka Jarošová pedseda zástupce zizovatele Marta Matjková místopedseda zástupce pedagogických zamstnanc školy Miloš Brcha zástupce žák Mgr. Alexander Macke zástupce zizovatele Renata Reiterová zástupce zákonných zástupc nezletilých žák Ing. Karel Urban zástupce pedagogických zamstnanc školy Poslední zmna zaazení do rejstíku škol byla uskutenna Rozhodnutím MŠMT R j /05-21 ze dne a Rozhodnutím MŠMT R j /05-21 ze dne Strana 2 (celkem 26)

3 2. Charakteristika školy Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762, je stední škola s právní subjektivitou. V prbhu posledních 12-ti let zmnila škola postupn svj statut a i ve školním roce byla píspvkovou organizací, jejímž zizovatelem je Stedoeský kraj. Pvodní zamení Stední zemdlské školy na mechanizaci zemdlství bylo v prbhu posledního desetiletí znan rozšíeno. Na základ projektu pijatého ve výbrovém ízení byla škola v minulém desetiletí zaazena mezi dvacet pilotních škol projektu Phare VET Reform. V rámci tohoto projektu byly formou experimentu ovovány zamýšlené zmny v rámci reformy eského odborného školství. Lze konstatovat, že se na škole základní výsledky programu Phare VET Reform daí s úspchy aplikovat. Jedná se pedevším o následující myšlenky: - zavedení spoleného prvního roníku (integrovaný první roník; od zrušen ) - zavedení pedmtu Úvod do svta práce - vytvoení vlastního vzdlávacího programu školy (kurikulum školy) - zaazení výuky klíových dovedností - spolupráce se sociálními partnery Základní filozofií pi tvorb vzdlávacího programu školy a jejího dalšího rozvoje je ta skutenost, aby program školy i poty pijímaných žák do jednotlivých obor byly v souladu s potebami regionu a potencionálních odbratel absolvent. Škola se zamuje i na další vzdlávání dosplých. Vedle obor nástavbového studia formou denního a dálkového studia ( podnikání v oborech a veejnosprávní innost) nabízí škola také jednorázové kurzy vetn kurz kvalifikaních a rekvalifikaních. S úinností od tvoí školu následující souásti: 1. Stední odborné uilišt 2. Stední odborná škola 3. Domov mládeže 4. Školní jídelna Areál školy je tvoen dvma ástmi. První ást tvoí hlavní budova školy a budovy dílen. Druhou ástí je pak budova Domova mládeže, ve které se vedle ubytovacích prostor nacházejí i výukové prostory a prostory vývaovny a jídelny školy. Pro zajištní kvalitnjší výuky bude zapotebí v budoucnosti zajistit dostatek prostor pro odborné uebny a laboratoe, dílny, kabinety uitel i odpovídající tlocvinu. Celkový stav budov donedávna odpovídal jejich stáí a díve nedostatené údržb. Po dlouhou dobu se prakticky neprovádla modernizace, mnohdy ani základní údržba. Pesto se v minulých letech podailo provést rekonstrukci ústedního topení a nkterých sociálních zaízení. Úspchem je nesporn i výmna starých devných oken za okna plastová ( ) na hlavní budov školy i na budov DM. Výrazn se za poslední rok také zvýšila bezpenost objektu hlavní budovy školy a budovy domova mládeže instalací elektronického pístupového systému, vetn vjezdové závory. I pes tyto skutenosti jsou však nkteré ásti školy tém v katastrofálním stavu, zejména pak budova dílen Vedení školy by v této oblasti chtlo v následujícím období postupn využít píjm z pronájm a tyto prostedky by chtlo postupn investovat do další modernizace a rekonstrukcí všech souástí školy. Na míst je podkování zizovateli za jeho podporu všem akcím, které vedení školy postupn realizuje a financuje práv z vrácených píjm z pronájm. Strana 3 (celkem 26)

4 Oborová nabídka školy je velmi široká. Posledním nov zaazeným oborem je obor TECHNICKÉ LYCEUM (2003), jehož zavedením chce škola pipravovat žáky ke studiu na vysokých školách technického smru. Vedení školy eší i v této oblasti postupn mnoho problém, které souvisejí zejména s ekonomickou nároností výuky. Velký kus práce byl uskutenn rovnž v oblasti revize i inovace vlastních uebních dokument. Základním strategickým cílem vedení školy je vybudování moderní a efektivní školy s maximáln spokojenými žáky a zamstnanci, o jejichž služby je v regionu mezi veejností zájem. 3. Souásti školy I. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák/student a naplnnost (k ) Nejvyšší Skutený Poet povolený Pepotený IZO a název souásti poet žák/stud. poet poet ped. (druh/typ školy) žák v denním žák /student 1 pracovník studiu /student Poet žák/stud. na pep. poet ped. pracovník Stední odborná škola ,2 15, Stední odborné uilišt ,4 8,5 1 žáci a dosplí všechny formy studia II. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák (strávník, ubytovaných, klient) a naplnnost (k ) IZO a název souásti (školské zaízení) Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./stráv./ klient Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./ stráv./ klient DO Zamstnanci DO Poet žák/ ubyt./ stráv./ klient Z toho cizích Pepotený poet pracovník Domov mládeže Školní jídelna neuvádí se Pozn.: Pokud nkterá souást školy vykazuje doplkovou innost, uvete pro jaký poet uživatel byla innost urena a jaký poet zamstnanc ji zajiš oval. Doplkovou innost oznate symbolem DO. Strana 4 (celkem 26)

5 4. Obory vzdlání a údaje o žácích v nich I. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v denní form studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t M/001 Veejnosprávní innost , M/001 Technické lyceum M/001 Mechanizace a služby , L/524 Podnikání L/515 Podnikání v technických povoláních L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb L/518 Podnikání v oborech zemdlství a lesního hospodáství L/502 Stavební provoz M/010 Inženýrské stavitelství vodní stavby Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Mechanik opravá H/001 Autoelektriká H/001 Truhlá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování , H/001 Zedník E/503 Stavební výroba H/002 Strojní mechanik H/002 Klempí strojírenská výroba H/001 Automechanik H/007 Keramik H/001 Instalatér H/001 Tesa H/003 Opravá zemdlský stroj Obory vzdlání poskytující stední vzdlání J/001 Integrovaný první roník ,6 Celkem Pozn.: Ve 2. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd truhlá, elektriká, operátor skladování. Ve 3. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd elektriká, operátor skladování. Ve školním roce byl celkový poet tíd denního studia 19. Strana 5 (celkem 26)

6 II. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Forma studia 1 x Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t L/524 Podnikání DK 59 x x L/515 Podnikání v technických povoláních DK 37 x x L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb DK 15 x x M/001 Veejnosprávní innost DK 68 x x L/518 Podnikání v oborech zemdlství a lesního hospodáství DK 0 x x Celkem formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná Údaje o žácích pijatých v prbhu školního roku 2005/2006 do denního studia a OFS (poty, zaazeni do roníku, odkud pišli apod.). Jméno, píjmení roník odkud Miloš Brcha 1. doma Andrea Plachá 4. (DK) Gymnázium a SOŠ, Úpice Lukáš Ryk 1. ISŠ, Brandýs nad Labem Petr Hoejší 2. VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1 Pavlína Typltová 1. SOŠ, SOU, Jablonec nad Nisou Martin Prokop 1. SOU stroj. a OU, Škoda Auto, Mladá Boleslav Michal Pulc 1. SOU stroj. a OU, Škoda Auto, Mladá Boleslav Tomáš Juhaák 1. SPŠ, Mladá Boleslav Marek Syrový 1. SPŠ, Mladá Boleslav Uvete kolik žák a kolik student dojíždí do školy z jiných kraj (celkem/z toho v denním studiu). Do školy dojíždí z jiných kraj 60 žák/student (Hlavní msto Praha, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Plzeský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj). Z toho v denním studiu dojíždí z jiných kraj 42 žák. Strana 6 (celkem 26)

7 5. Vzdlávání žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a žák a student nadaných Zkušenosti se žáky se specifickými poruchami uení na naší škole jsou následující: Škola vnuje tmto žákm zvláštní pozornost zejména v hodinách eského jazyka. Mén pak pi výuce cizích jazyk. V ostatních pedmtech pracují stejn jako ostatní. Zastoupení žák s SPU je vyšší u uovských obor, minimální pak u maturitních obor. Studijní výsledky tchto žák jsou zcela individuální. Škola není vybavena speciálními pomckami pro tyto žáky, stávající vybavení školy neumožuje zatím ani samostatnou práci na poítai. Údaje o individuáln integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Poet integrovaných Druh postižení SŠ VOŠ Mentální postižení 0 - Sluchové postižení 0 - Zrakové postižení 0 - S vadami ei 0 - Tlesné postižení 0 - Soubžné postižení více vadami 0 - Vývojové poruchy uení a chování 51 (z toho 18 integrovaných) - Strana 7 (celkem 26)

8 6. Údaje o pijímacím ízení a následném pijetí uchaze do 1. roník SŠ 6. 1 Pijímací ízení do 1. roníku SŠ PIJÍMACÍ ÍZENÍ K R I T É R I A A) BŽNÉ DENNÍ STUDIUM (mimo obor STAVEBNÍ VÝROBA) K1: Žáci, kteí se hlásí na tyletý studijní obor a mají prmrný prospch do 1,5 (vetn) s nejhorší známkou chvalitebný v 1. pololetí 9. roníku základní školy a s hodnocením chování velmi dobré na konci 8. roníku i v pololetí 9. roníku, budou pijati ke studiu bez absolvování písemné pijímací zkoušky. K2: Žáci nesplující K1 absolvují pijímací zkoušku formou písemné zkoušky. Celkové hodnocení pijímacího ízení pak bude následující: - výsledek pijímací zkoušky 60% - prmrný prospch na konci 8. roníku nevýchovné pedmty 1 5% - prmrný prospch v 1. pololetí 9. roníku nevýchovné pedmty 25% K3: Žáci, kteí se ucházejí o studium v tíletém uebním oboru a kteí mají z nevýchovných pedmt prmr do 3,00, budou ke studiu pijati bez absolvování pijímací zkoušky. V ostatních pípadech absolvuje uchaze pijímací zkoušku formou ústního pohovoru. Bodové hodnocení: a) písemná pijímací zkouška max. 60 b b) prmrný prospch bod 1, , , ,50 a více 0 Dosažená bodová hodnocení budou redukována v pomru píslušných hodnot procent (viz K2). Uchaze o studium tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. B) NÁSTAVBOVÉ DENNÍ STUDIUM K1: Výsledky pijímacích test: matematika 35% eský jazyk 15% studijní pedpoklady 20% K2: Prmrný prospch ze skupiny vybraných profilových pedmt: CJL, CIJ, MAT, EKP, TED nebo TEC, ODV 30% Bodové hodnocení: a) pijímací testy: matematika max. 30 b eský jazyk max. 55 b studijní pedpoklady max. 60 b Strana 8 (celkem 26)

9 b) prmrný prospch ze skupiny vybraných pedmt bod 1, , , ,50 a více 0 Uchazeem o studium dosažené bodové hodnoty pak budou redukovány v pomru píslušných hodnot procent (viz K1, K2). Uchaze tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. C) DÁLKOVÉ STUDIUM Jediným kritériem pro pijetí uchazee je výsledek písemné pijímací zkoušky. D) UEBNÍ OBOR STAVEBNÍ VÝROBA Uchazei o obor STAVEBNÍ VÝROBA absolvují v rámci pijímacího ízení ústní pohovor, jehož cílem bude zjištní osobnostních pedpoklad pro pijetí do daného oboru I. Údaje o pijímacím ízení do denního studia (vetn nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2006/2007 podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru 1. kolo poet Další kola poet Odvolání poet pihl. pij. pihl. poda- kladn pij. ných vyíz. Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou M/001 Mechanizace a služby M/001 Technické lyceum M/001 Veejnosprávní innost L/524 Podnikání Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Elektriká H/001 Truhlá H/001 Mechanik opravá H/003 Operátor skladování H/001 Zedník Celkem Poet tíd 1 1 Strana 9 (celkem 26)

10 II. Údaje o pijímacím ízení do ostatních forem studia (vetn nástavbového studia) na SŠ podle obor vzdlání (stav k ) 1. kolo další kola Odvolání Kód a název oboru poet poet poet Poet poda- kladn tíd 1 pihl. pij. pihl. pij. ných vyíz. FS 2 Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou x L/524 Podnikání DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem x 1 víceoborové tídy u jednotlivých obor vzdlání oznate vámi zvolenými symboly 2 FS formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná Uvete kolik žák a kolik student bylo v rámci pijímacího ízení pijato z jiných kraj (celkem/z toho do denního studia). V pijímacím ízení bylo pijato z jiných kraj 40 žák/student (Hlavní msto Praha, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Vysoina). Z toho do denního studia bylo pijato z jiných kraj 16 žák. 7. Údaje o výsledcích ve vzdlávání I. Prospch a docházka žák/student všech roník celkem (vetn závrených roník) k Prospch a docházka žák/student všech roník Poet žák/student Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Žáci celkem 495 Prospli s vyznamenáním 5 Prospli 419 Neprospli 65 - z toho opakující roník 16 Prmrný prospch žák 2,85 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 74,7 hod/0,26 hod Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem Žáci celkem 107 Prospli s vyznamenáním 1 Prospli 93 Neprospli 11 - z toho opakující roník - Prmrný prospch žák Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 2,98 64 hod/1,55 hod Poet žák hodnocených slovn (podle typu školy): Žáky slovn nehodnotíme. Strana 10 (celkem 26)

11 V textu doplnit údaje o komisionálních zkouškách (pezkoušení) poet žák/student, roník, obor vzdlání, pedmt, výsledky K 31. srpnu 2006 bylo vykonáno 120 opravných zkoušek: 1. roník 42 zkoušek, nástavbové denní studium 10, 2. roník - 21 zkoušek, 3. roník 13 zkoušek, 4. roník 1 zkouška a 33 zkoušek u dálkového studia. Nejvíce opravných zkoušek bylo z pedmtu MATEMATIKA tyi žáci se bez omluvy na zkoušku nedostavili. V prbhu školního roku 2005/2006 bylo vykonáno 19 rozdílových zkoušek. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závrených zkoušek Žáci/studenti Prospli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospli Neprospli M/001 Mechanizace a služby L/515 Podnikání v technických povoláních M/001 Veejnosprávní innost L/515 Podnikání v technických povoláních DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem Závrená zkouška (s výuním listem): H/001 Mechanik opravá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování Celkem Opravnou maturitní zkoušku v oboru Mechanizace a služby konali 2 žáci, oba prospli;. v oboru Podnikání v technických povoláních konalo 5 žák opravnou maturitní zkoušku, z toho 4 prospli a 1 neprospl; v oboru Podnikání v technických povoláních (DK) konali 4 žáci opravnou maturitní zkoušku, z toho 3 prospli a 1 neprospl. V oboru Veejnosprávní innost v denním i dálkovém studiu všichni prospli. Opravnou závrenou zkoušku v oboru Mechanik opravá konalo 5 žák, z toho 5 prosplo; v oboru Elektriká konali 4 žáci opravnou závrenou zkoušku, z toho 4 prospli; v oboru Operátor skladování konali opravnou závrenou zkoušku 3 žáci, z toho 2 prospli a 1 neprospl. 8. Chování žák Chování žák/student (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé Stední odborná škola Stední odborné uilišt Strana 11 (celkem 26)

12 V textu uvete uskutenná výchovná opatení a údaje o potu žák/student, kteí byli vyloueni ze studia v prbhu hodnoceného školního roku a jejich dvodech. V prbhu školní roku 2005/2006 byla udlena následující výchovná opatení: pochvala tídního uitele - 53 žák, napomenutí tídního uitele - 5 žák, dtka tídního uitele - 58 žák, dtka uitele odborného výcviku 1 žák, dtka editele školy - 29 žák, podmínné vylouení - 25 žák. Vyloueni ze vzdlávání byli dva žáci, oba za hrubá kázeská provinní (krádeže). 9. Absolventi a jejich další uplatnní I. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Poet Nepodali Podali pihlášku Podali pihlášku Podali pihlášku Druh/typ školy absolvent pihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu SOŠ Pozn.: Je zejmé, že nebudou podchyceny všechny podané pihlášky (nap. pihlášky podané na VOŠ po nepijetí na VŠ v dob po ukonení studia). Pokud máte informace o pijetí uchaze k dalšímu studiu, uvete je ve vlastní tabulce nebo v komentái. II. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem Poet absolvent celkem Podali pihlášku do nástavbového studia Podali pihlášku na jiný typ stední školy Absolventy SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem za školní rok 2005/2006 jsme nesledovali. Odchody žák ze školy bhem školního roku, dvody, poet žák, kteí pešli do bžných škol. V prbhu školního roku 2005/2006 odešlo z rzných dvod ze školy 68 žák a poslucha, z toho 14 žák pestoupilo do jiné školy. Relativn vysoký poet je ovlivnn zejména posluchai dálkového studia. 10. Údaje o nezamstnanosti absolvent škol Nezamstnaní absolventi škol podle statistického zjiš ování úad práce (k ) Kód a název oboru Poet absolvent škol. rok 2004/2005 Z nich poet nezamstnaných duben M/001 Veejnosprávní innost M/001 Mechanizace a služby L/515 Podnikání v technických povoláních E/503 Stavební výroba H/001 Mechanik opravá H/001 Autoelektriká H/001 Truhlá 7 0 Celkem Strana 12 (celkem 26)

13 11. Úrove jazykového vzdlávaní na škole I. Žáci/studenti v denním studiu uící se cizí jazyk (k ) Jazyk Poet žák /student Poet skupin Poty žák/student ve skupin minimáln maximáln prmr Anglický jazyk Nmecký jazyk II. Uitelé cizích jazyk rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyuujících Poet uitel Rodilí Jazyk celkem pedagogická ástená žádná mluví i odborná Anglický jazyk Nmecký jazyk V komentái zhodno te úrove jazykového vzdlávání ve sledovaném období, analyzujte její vnitní i vnjší píiny. Uvete informace o jazykovém vzdlávání uitel cizích jazyk (forma, poet vzdlávajících se, dosažená úrove, úspšn složené zkoušky) a píp. vzdlávání uitel v rámci národního projektu NIDV Brána jazyk. Úrove vzdlávání v anglickém jazyce Úrove ANJ je na stedním odborném uilišti velmi nízká. Žáci picházejí s nedostatenými základy ze základní školy. Osobní zájem je mizivý a asová dotace pro výuku jazyka je pomrn nízká, takže ani pi využití nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice, audio-video technika) nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove ANJ na stední odborné škole je na prmrné úrovni. Uitelé využívají nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice New Headway, asopis pro studenty Bridge, audiovizuální technika, interaktivní tabule). Dosažená úrove je limitována schopnostmi žák a také aktivním pístupem ke studiu. Vzdlávání uitel ANJ Bc. Lenka Hyková již tetím rokem studuje španlský jazyk s cílem rozšíení kvalifikace; Václav Macha zúastnil se jednorázové akce poádané Bell International (vývoj anglického jazyka), je koordinátorem projektu Comenius. Oba se podílejí na organizaci jazykov poznávacích zájezd do Velké Britanie. Brána jazyk Mgr. Marcela Ernestová, Mgr. Zuzana Povšíková, Mgr. Soa Dundrová navštvují kurzy anglického jazyka na jazykové škole. Úrove nmeckého jazyka Úrove nmeckého jazyka na stedním odborném uilišti je podprmrná, žáci mají nedostatené základy ze základní školy a jejich osobní zájem na výuce je mizivý, dotace hodin je nízká, takže ani pi využití všech možných prostedk bohužel nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove NEJ na stední odborné škole je na prmrné úrovni. Pi výuce jsou využívány nejmodernjší metody (kvalitní uebnice, asopisy Spitze a Freundschaft, audiovizuální technika, materiály z internetových stránek). Dosažení lepší úrovn je omezeno schopnostmi a aktivním pístupem žák ke studiu. Vzdlávání uitel NEJ Mgr. Klára Špaková prvním rokem studuje anglický jazyk s cílem rozšíit si kvalifikaci. Strana 13 (celkem 26)

14 12. Úrove informaní a poítaové gramotnosti ve škole a) Spolená ást Škola pro poteby teoretické výuky využívá dv budovy hlavní budovu školy a budovu domova mládeže. Každá z budov je pipojena k Internetu vlastním spojem s rychlostí 4MB/s pes firewall založený na OS LINUX a ob budovy jsou propojeny privátním spojem. Všechny poítae ve škole jsou pipojeny do školní sít i k Internetu. Celkový poet PC ve škole se blíží k 90. Lokální sí je založena na OS Novell Netvare (3 servery) a Intranet je provozován na OS Windows Server 2003 (1 server). Všechna PC jsou vybavena antivirovým systémem. b) Oblast výuky Škola má k dispozici ti poítaové uebny. Každá z nich je povinnými vyuovacími pedmty využívána 32 až 38 hodin týdn. Vybavení jednotlivých ueben ukazuje následující tabulka: Uebna Poet PC Typ Sdílená OS Monitory Dataprojektor procesoru tiskárna SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano SPO P4 Win XP Pro 17" CRT Ano Ano D PII Win " CRT Ne Ano Uebna D128 je v odpoledních a veerních hodinách pístupná k samostudiu studentm ubytovaným na domov mládeže. Dále mohou vyuující využívat v hlavní budov školy dv multimediální uebny vybavené uitelským PC, dataprojektorem, videopehrávaem a DVD pehrávaem. V jedné z nich je též interaktivní tabule. V každé z ueben probíhá výuka v rozsahu pibližn 30 hodin týdn. Pibližn polovina ostatních ueben je pokryta Wi-Fi signálem a k dispozici pro vyuující je k zapjení notebook vetn penosného dataprojektoru. Jedna uebna vybavená PC, vizualizerem, dataprojektorem a videopehrávaem je i v budov domova mládeže. Ti pracovní stanice v Informaním centru jsou voln dostupné žákm v dob pestávek, ped i po vyuování. V každém z kabinet mají vyuující k dispozici jeden až dva poítae a tiskárnu. Až na nkolik výjimek se jedná o PC s procesorem P4 a OS Windows XP Pro, vetn potebného SW pro administrativní i didaktickou innost. Pro domácí pípravu žák mohou vyuující využívat e-learningový systém Classserver. c) Správa školy Každý z vedoucích pracovník, pracovník ekonomického úseku, sekretariátu školy a evidence žák má k dispozici vlastní PC vetn tiskárny a potebného SW. Aktuální informace zveejuje škola na vlastních webových stránkách a interní záležitosti na školním Intranetu, který je pro zamstnance školy dostupný i ze sít Internet. Strana 14 (celkem 26)

15 d) Poítaová gramotnost Vtšina pedagogických pracovník absolvovala základní školení úrovn Z0 a pibližn tvrtina pracovník školení úrovn P0. Nkteí zamstnanci dále absolvují rozšiující moduly úrovn P. Mnohem více však vyuující využívají školení typu S dle své aprobace a poteb. Praxe však ukazuje, že pouhé proškolení na úrovni Z0 i P ješt dlouhodob nezaruuje schopnost efektivn moderní technologie využívat a naopak mnozí z tch, kteí dosud žádné školení neabsolvovali, dokáží PC používat velmi dobe. Daleko podstatnjší je mít techniku denn k dispozici, mít chu ji používat a v pípad nesnází se mít na koho obrátit. Ve všech tech zmínných bodech se škole podailo v posledním roce udlat velký krok dopedu. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Poet pracovník celkem fyzický/pepotený nepedagogických fyzický/pepotený pedagogických fyzický/pepotený pedagogických zpsobilost pedagog. a odborná Poet žák na pepotený poet pedagog. prac. 78,5/62,2 16,5/14,6 62/47,6 32,8 13,8 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zaazení, Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. praxe Albrecht uitel PV 0,2 SOŠ mechanizaní P 40 Alexová uitel VVP 1,0 VŠ TEV, BRV P Mgr. 23 Balounová uitel VVP 1,0 VŠ JL, OBN P Mgr. 8 Batk EX uitel VVP 0,1 SOŠ strojírenská technologie P Bergman uitel PV, OV 1,0 SOŠ strojírenství P 34 Boubínová EX uitel VVP 0,1 VŠ biologie, chemie P Mgr. Brojír uitel PV,OP,OV 0,5 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 41 uban uitel OV 1,0 SOU zedník N 35 Doleek EX uitel OP 0,1 SOŠ strojírenství N Dundrová uitel OP 1,0 VŠ ekonomika vnitního obchodu P Ing. 22 Dvoák J uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 7 Dvoák M uitel OP 1,0 VŠ právo,ekonomika a ízení zemdlství N Ing. 10 Dvoáková uitel VVP 1,0 VŠ fytotechnický P Ing. 6 Ernestová uitel VVP 1,0 VŠ JL, DJ P Mgr. 16 Foršt uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 13 Gapková uitel OP 1,0 SOŠ všeobecná ekonomika P 13 Havliš uitel OV, OP 1,0 VŠ tankový a automobilový N Ing. 22 Hazdra uitel OV, OP 0,8 SOŠ mící a automatizaní technika N 10 Hrdinová uitel PV 0,6 SOŠ chovatelství P 11 Hybler uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 12 Hyková uitel VVP 1,0 VŠ ANJ P Bc. 10 Irain uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 1 Jamriška uitel OP 1,0 VŠ chovatelství P Ing. 39 Jeábková EX uitel OP 0,1 VŠ uitelství 1.st, stát.zk. z kancel. psaní strojem P Mgr. Strana 15 (celkem 26)

16 Pedagog. pracovník Pracovní zaazení, Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. praxe Jelen uitel OV,PV 1,0 SOŠ strojírenství P 27 Kasalová uitel VVP 0,5 VŠ JL, DJ P Mgr. 37 Kestnerová uitel VVP 1,0 VŠ JL, DJ P Mgr. 29 Klein EX uitel OP 0,1 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. Klímová EX uitel VVP 0,1 VŠ MAT, TV P Mgr. Klos EX uitel 0,1 VŠ MAT, FYZ P Mgr. Kolín uitel OV, OP 1,0 VŠ technologie deva P Ing. 6 Konopá uitel OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 13 Kopalová EX uitel VVP 0,1 SOŠ ekonomika, st. zk. NEJ N Kozák uitel OV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 11 Keek uitel RMV, OP 1,0 SOŠ strojírenství P 38 Kepel uitel RMV 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 31 Lho an uitel VVP 0,5 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 16 Macha uitel VVP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby,stát. zk. ANJ P 13 Matjková uitel OP 1,0 SOŠ strojírenství,tech. administr. a obch. korespond. P 16 Pantlíková uitel OP 1,0 VŠ obchod a služby P Bc. 23 Pažout uitel OP 0,5 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 43 Povšíková uitel VVP 1,0 VŠ provoz a ekonomika zemdlství P Ing. 7 Prchal uitel OV, OP 1,0 SOŠ elektrotechnika N 0 Prokop uitel VVP 1,0 SOŠ strojírenství P 21 Rašínová uitel VVP 1,0 SOŠ výpoetní technika a zpracování informací N 20 Slánský uitel OV,PV 0,5 SOŠ pozemní stavitelství P 5 Svobodová uitel VVP 0,5 SOŠ cestovní ruch N 6 Šíma uitel OV,PV,OP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 11 Šlégl uitel VVP 1,0 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 24 Špaková uitel VVP 1,0 VŠ NEJ P Mgr. 0 Špádová EX uitel VVP 0,1 VŠ biologie, TEV P Mgr. Štpán uitel VVP 1,0 VŠ MAT, VYT P Mgr. 1 Štpánová uitel VVP 1,0 VŠ FYZ P Mgr. 2 Štolcová EX uitel VVP 0,1 VŠ MAT, FYZ P Mgr. Š astný uitel PV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 23 Trajhanová uitel VVP 1,0 VŠ NEJ, OBN P Mgr. 5 Urban uitel OP 1,0 VŠ strojírenská technologie P Ing. 21 Václavková uitel VVP 0,6 VŠ CHEM, FYZ P Mgr. 39 Voborský uitel VVP 1,0 VŠ ZEM, TEV P Mgr. 39 Wenzelová uitel VVP 1,0 VŠ JL, OBN P Mgr. 14 Zavel uitel OP 1,0 SOŠ pozemní stavby P 13 Zelený uitel RMV 0,4 SOŠ mechanizaní P 41 Poznámka: EX externista, PV praktické vyuování, OP odborné pedmty, RMV ízení motorových vozidel, OV odborný výcvik, N pedagogicky nezpsobilý, P pedagogicky zpsobilý, VVP všeobecn vzdlávací pedmty Osobní asistenty pro dti a žáky se zdravotním postižením nemáme. Strana 16 (celkem 26)

17 III. Vková struktura pedagogických pracovník (k ) Poet pedag. Z toho Prmrný do 30 let let let let nad 60 let pracovník dchodci vk Celkem ,66 z toho žen ,88 IV. Aprobovanost výuky (k ) Pedmt Celkový poet hodin oduených týdn Z toho oduených aprobovan Cviení ze stroj a zaízení 8 6 Dílenská cviení Odborný výcvik Praxe 27 0 ízení motorových vozidel Motorová vozidla cviení 4 3 eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk Obanská nauka Základy spoleenských vd 2 2 Djepis Aplikovaná psychologie 4 4 Spoleenská kultura 4 4 Jazykové praktikum 2 2 Konverzace v nmecké jazyce 2 2 Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Estetická výchova 3 3 Cizojazyná korespondence 2 2 Spoleenské vdy 5 5 Psychologie 4 4 Zempis 6 6 Matematika Základy pírodních vd 7 7 Fyzika Chemie 7 7 Základy ekologie 3 3 Tlesná výchova Právo 15 0 Právní nauka 6 0 Veejná správa 12 0 Ekonomika a sociální politika 3 3 Demografie a statistika 2 2 Veejné finance 1 1 Strana 17 (celkem 26)

18 Pedmt Celkový poet hodin oduených týdn Z toho oduených aprobovan Úetnictví Demografie 1 1 Regionalistika 2 2 Úetnictví volitelné 1 1 Ekonomika a podnikání Marketing 2 0 Ekonomika 4 4 Marketing a management 5 0 Korespondence 0,3 0,3 Ekonomická cviení 0,6 0,6 Chod firmy 0,6 0,6 Ekonomika podniku 3 3 Technika administrativy 9 0 Písemná elektronická komunikace 5 0 Výpoetní technika 14 8 INT 1 1 Hospodáská korespondence 3 0 Práce s poítaem 33 8 Sekretáské práce 2 0 Výpoetní technika a administrativa 1 1 Technické kreslení 9 3 Stavba stroj 8 6 Strojírenská technologie 7 7 Základy zemdlství 4 4 Technická dokumentace 1 1 Stroje a zaízení 6 6 Motorová vozidla ízení motorových vozidel 7 0 Obchodní korespondence 6 0 Servis a opravy 4 4 Elektrotechnika 3,5 3,5 Technologie 6 0 Elektronika 6 6 Automatizace 2 2 Elektrická mení 1 0 Elektrické stroje a pístroje 4 0 Automatická elektronická zaízení 2 0 Rozvodná zaízení 2,5 0 Diagnostická zaízení 2 2 Administrativa skladování 4 0 Zbožíznalství 5 5 Strana 18 (celkem 26)

19 Pedmt Celkový poet hodin oduených týdn Z toho oduených aprobovan Technologie skladování 3,5 0 Mechanizaní prostedky 4 2 Odborné kreslení 4 2 Materiály 3,5 1,5 Výrobní zaízení 2 2 Stavební výroba 3 0 Vybrané stati 1 0 Odborný blok 1 1 Historie eské správy 0,6 0 Biologie 2 2 Technologie oprav 4 4 Personální zmny ve školním roce Na školu nastoupila vyuující nmeckého jazyka Klára Špaková, která v prbhu školního roku dodlala státní zkoušku a dokonila studium na PeF obor nmecký jazyk. Další nová vyuující Mgr. Jaroslava Kasalová uí nmecký jazyk u denního i dálkového studia. Nová externí vyuující Mgr. Ludmila Boubínová, vyuující Gymnázia Dr. Pekae v Mladé Boleslavi, uí biologii ve tíd oboru Technické lyceum. Nová externí vyuující matematiky Mgr. Václava Štolcová u dálkového studia skonila na konci pololetí z dvodu nízkého finanního ohodnocení. Externí vyuující anglického jazyka u dálkového studia Miroslav Batk odešel v pololetí do SOU Škoda Auto a.s. za lepšími platovými podmínkami. Externí vyuující nmeckého jazyka u dálkového studia Pavla Kopalová ukonila pracovní pomr v pololetí v dsledku zahraniní pracovní cesty. Externí vyuující Mgr. Bohumil Klos, vyuující víceletého gymnázia v Mladé Boleslavi, uil u dálkového studia pedmt základy pírodních vd. Za vyuující, kteí ukonili pracovní pomr v pololetí, jsme ešili situaci kmenovými vyuujícími. 14. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník Studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad Služba škole Mladá Boleslav Studium pedagogiky, akreditace MŠMT 34777/ studující. Studium ke splnní dalších kvalifikaních pedpoklad Centrum školského managementu PedF UK v Praze; Školský management bakaláské studium. - jeden studující (zástupce editele školy) - jeden absolvent (editel školy) Strana 19 (celkem 26)

20 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (prbžné studium) kurzy, semináe, školení, samostudium a) 14 jednodenních a dvoudenních akcí (zapoítány 1x Dny pro pedagogické sbory) b) 3 vícedenní akce c) samostudium si organizují uitelé sami ve dnech stanovených editelem školy v dob vedlejších školních prázdnin 12 dní Finanní náklady vynaložené na DVPP SIPVZ (ICT) K DVPP K 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veejnosti Zájmová innost organizovaná školou (kroužky, ) Škola žádné kroužky neorganizuje. Žáci mají volný pístup na 2 vybrané PC a internet. Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Krajský seminá - Romové Romm; státní zkoušky z psaní na klávesnici; seminá S tebou o tob problematika sexu mladých; dv akce pro mateskou školu; ti akce - Recitaní a konverzaní soutže; dva zahraniní zájezdy Víde a Velká Británie; 33 odborných exkurzí; 6 návštv filmových a divadelních pedstavení (mimo pedplatné pro zájemce); 12 odborných pednášek Programy a projekty a) Škola nebyla dosud zapojena do národních a systémových projekt OP RLZ. b) V oblasti SIPVZ jsme erpali dotaci ve výši odpovídající školám nevybaveným v projektu INDOŠ. d) Škola nebyla zapojena do program ani projekt vyhlášených Stedoeským krajem. e) Sdružení automobilového prmyslu a vzdlávací agentura Kromíž škola je partnerem projektu IQ AUTO 2.stupn. Cílem spoleného projektu je další vzdlávání uitel odborných pedmt a uitel odborného výcviku v oblasti nových metod a forem výcviku a vzdlávání ve stedním odborném školství. Finanní prostedky nebyly vloženy žádné. Spolupráce se zahraniními školami SOCRATES/COMENIUS CA Partnerství škol Název: Water a sustainable resoursce (Voda udržitelný zdroj). Cíl: Vytvoit povdomí o dležitosti udržitelnosti vodních zdroj, šetení a ištní použité. Seznámit se se stavem a technologiemi úpravy pitné vody a ištní odpadních vod v zemích partner. Partnei projektu: Francie, Turecko, Španlsko, Polsko. Výsledky projektu: spolené webové stránky s prezentacemi jednotlivých zemí, kontakty mezi uiteli a žáky ( ové). Zapojení žák školy ve vdomostních, odborných, sportovních a dalších soutží Škola se zúastnila 12 sportovních soutží v rámci SŠH v regionu, nejlepší výsledky byly dosaženy v lehké atletice, pespolním bhu a silovém trojboji; dále se zúastuje konverzaních soutží 1. místo v mladší kategorii v NEJ), v umleckých soutžích úast a dobré umístní ve dvou kategoriích Novináem s MFD. Strana 20 (celkem 26)

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y 2007 2008 Strana 1 (celkem 30) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2009/2010 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Výroní zpráva o škole za školní rok 2010/2011 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286, 224 261 173 E mail: info@skvorecky.cz

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 Brno, kvten 2007 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Zpracovalo: vedení gymnázia

Zpracovalo: vedení gymnázia O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovalo: vedení gymnázia Zábeh, 7. íjna 2008 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 ehled oborvzdlání 3 ehled uebních plán

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy Gymnázium a Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti školy za školní rok 2014/2015 záí 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více