V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY Strana 1 (celkem 26)

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská 762, Mladá Boleslav Právní forma: píspvková organizace Zizovatel: Stedoeský kraj Odlouené pracovišt školy: Domov mládeže, Jiínská 1025, Mladá Boleslav I IZO editelství KONTAKTY a) telefony: sekretariát školy faxový telefon editel školy Domov mládeže ; vedoucí školního stravování b) c) VEDENÍ ŠKOLY RNDr. Jií Šlégl editel školy ; ; Ing. Vratislav Kozák statutární ZŠ Mgr. Miroslav Voborský zástupce Š Ing. Rudolf Víc zástupce Š PE ŠKOLSKÁ RADA Jitka Jarošová pedseda zástupce zizovatele Marta Matjková místopedseda zástupce pedagogických zamstnanc školy Miloš Brcha zástupce žák Mgr. Alexander Macke zástupce zizovatele Renata Reiterová zástupce zákonných zástupc nezletilých žák Ing. Karel Urban zástupce pedagogických zamstnanc školy Poslední zmna zaazení do rejstíku škol byla uskutenna Rozhodnutím MŠMT R j /05-21 ze dne a Rozhodnutím MŠMT R j /05-21 ze dne Strana 2 (celkem 26)

3 2. Charakteristika školy Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762, je stední škola s právní subjektivitou. V prbhu posledních 12-ti let zmnila škola postupn svj statut a i ve školním roce byla píspvkovou organizací, jejímž zizovatelem je Stedoeský kraj. Pvodní zamení Stední zemdlské školy na mechanizaci zemdlství bylo v prbhu posledního desetiletí znan rozšíeno. Na základ projektu pijatého ve výbrovém ízení byla škola v minulém desetiletí zaazena mezi dvacet pilotních škol projektu Phare VET Reform. V rámci tohoto projektu byly formou experimentu ovovány zamýšlené zmny v rámci reformy eského odborného školství. Lze konstatovat, že se na škole základní výsledky programu Phare VET Reform daí s úspchy aplikovat. Jedná se pedevším o následující myšlenky: - zavedení spoleného prvního roníku (integrovaný první roník; od zrušen ) - zavedení pedmtu Úvod do svta práce - vytvoení vlastního vzdlávacího programu školy (kurikulum školy) - zaazení výuky klíových dovedností - spolupráce se sociálními partnery Základní filozofií pi tvorb vzdlávacího programu školy a jejího dalšího rozvoje je ta skutenost, aby program školy i poty pijímaných žák do jednotlivých obor byly v souladu s potebami regionu a potencionálních odbratel absolvent. Škola se zamuje i na další vzdlávání dosplých. Vedle obor nástavbového studia formou denního a dálkového studia ( podnikání v oborech a veejnosprávní innost) nabízí škola také jednorázové kurzy vetn kurz kvalifikaních a rekvalifikaních. S úinností od tvoí školu následující souásti: 1. Stední odborné uilišt 2. Stední odborná škola 3. Domov mládeže 4. Školní jídelna Areál školy je tvoen dvma ástmi. První ást tvoí hlavní budova školy a budovy dílen. Druhou ástí je pak budova Domova mládeže, ve které se vedle ubytovacích prostor nacházejí i výukové prostory a prostory vývaovny a jídelny školy. Pro zajištní kvalitnjší výuky bude zapotebí v budoucnosti zajistit dostatek prostor pro odborné uebny a laboratoe, dílny, kabinety uitel i odpovídající tlocvinu. Celkový stav budov donedávna odpovídal jejich stáí a díve nedostatené údržb. Po dlouhou dobu se prakticky neprovádla modernizace, mnohdy ani základní údržba. Pesto se v minulých letech podailo provést rekonstrukci ústedního topení a nkterých sociálních zaízení. Úspchem je nesporn i výmna starých devných oken za okna plastová ( ) na hlavní budov školy i na budov DM. Výrazn se za poslední rok také zvýšila bezpenost objektu hlavní budovy školy a budovy domova mládeže instalací elektronického pístupového systému, vetn vjezdové závory. I pes tyto skutenosti jsou však nkteré ásti školy tém v katastrofálním stavu, zejména pak budova dílen Vedení školy by v této oblasti chtlo v následujícím období postupn využít píjm z pronájm a tyto prostedky by chtlo postupn investovat do další modernizace a rekonstrukcí všech souástí školy. Na míst je podkování zizovateli za jeho podporu všem akcím, které vedení školy postupn realizuje a financuje práv z vrácených píjm z pronájm. Strana 3 (celkem 26)

4 Oborová nabídka školy je velmi široká. Posledním nov zaazeným oborem je obor TECHNICKÉ LYCEUM (2003), jehož zavedením chce škola pipravovat žáky ke studiu na vysokých školách technického smru. Vedení školy eší i v této oblasti postupn mnoho problém, které souvisejí zejména s ekonomickou nároností výuky. Velký kus práce byl uskutenn rovnž v oblasti revize i inovace vlastních uebních dokument. Základním strategickým cílem vedení školy je vybudování moderní a efektivní školy s maximáln spokojenými žáky a zamstnanci, o jejichž služby je v regionu mezi veejností zájem. 3. Souásti školy I. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák/student a naplnnost (k ) Nejvyšší Skutený Poet povolený Pepotený IZO a název souásti poet žák/stud. poet poet ped. (druh/typ školy) žák v denním žák /student 1 pracovník studiu /student Poet žák/stud. na pep. poet ped. pracovník Stední odborná škola ,2 15, Stední odborné uilišt ,4 8,5 1 žáci a dosplí všechny formy studia II. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák (strávník, ubytovaných, klient) a naplnnost (k ) IZO a název souásti (školské zaízení) Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./stráv./ klient Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./ stráv./ klient DO Zamstnanci DO Poet žák/ ubyt./ stráv./ klient Z toho cizích Pepotený poet pracovník Domov mládeže Školní jídelna neuvádí se Pozn.: Pokud nkterá souást školy vykazuje doplkovou innost, uvete pro jaký poet uživatel byla innost urena a jaký poet zamstnanc ji zajiš oval. Doplkovou innost oznate symbolem DO. Strana 4 (celkem 26)

5 4. Obory vzdlání a údaje o žácích v nich I. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v denní form studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t M/001 Veejnosprávní innost , M/001 Technické lyceum M/001 Mechanizace a služby , L/524 Podnikání L/515 Podnikání v technických povoláních L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb L/518 Podnikání v oborech zemdlství a lesního hospodáství L/502 Stavební provoz M/010 Inženýrské stavitelství vodní stavby Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Mechanik opravá H/001 Autoelektriká H/001 Truhlá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování , H/001 Zedník E/503 Stavební výroba H/002 Strojní mechanik H/002 Klempí strojírenská výroba H/001 Automechanik H/007 Keramik H/001 Instalatér H/001 Tesa H/003 Opravá zemdlský stroj Obory vzdlání poskytující stední vzdlání J/001 Integrovaný první roník ,6 Celkem Pozn.: Ve 2. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd truhlá, elektriká, operátor skladování. Ve 3. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd elektriká, operátor skladování. Ve školním roce byl celkový poet tíd denního studia 19. Strana 5 (celkem 26)

6 II. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Forma studia 1 x Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t L/524 Podnikání DK 59 x x L/515 Podnikání v technických povoláních DK 37 x x L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb DK 15 x x M/001 Veejnosprávní innost DK 68 x x L/518 Podnikání v oborech zemdlství a lesního hospodáství DK 0 x x Celkem formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná Údaje o žácích pijatých v prbhu školního roku 2005/2006 do denního studia a OFS (poty, zaazeni do roníku, odkud pišli apod.). Jméno, píjmení roník odkud Miloš Brcha 1. doma Andrea Plachá 4. (DK) Gymnázium a SOŠ, Úpice Lukáš Ryk 1. ISŠ, Brandýs nad Labem Petr Hoejší 2. VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1 Pavlína Typltová 1. SOŠ, SOU, Jablonec nad Nisou Martin Prokop 1. SOU stroj. a OU, Škoda Auto, Mladá Boleslav Michal Pulc 1. SOU stroj. a OU, Škoda Auto, Mladá Boleslav Tomáš Juhaák 1. SPŠ, Mladá Boleslav Marek Syrový 1. SPŠ, Mladá Boleslav Uvete kolik žák a kolik student dojíždí do školy z jiných kraj (celkem/z toho v denním studiu). Do školy dojíždí z jiných kraj 60 žák/student (Hlavní msto Praha, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Plzeský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj). Z toho v denním studiu dojíždí z jiných kraj 42 žák. Strana 6 (celkem 26)

7 5. Vzdlávání žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a žák a student nadaných Zkušenosti se žáky se specifickými poruchami uení na naší škole jsou následující: Škola vnuje tmto žákm zvláštní pozornost zejména v hodinách eského jazyka. Mén pak pi výuce cizích jazyk. V ostatních pedmtech pracují stejn jako ostatní. Zastoupení žák s SPU je vyšší u uovských obor, minimální pak u maturitních obor. Studijní výsledky tchto žák jsou zcela individuální. Škola není vybavena speciálními pomckami pro tyto žáky, stávající vybavení školy neumožuje zatím ani samostatnou práci na poítai. Údaje o individuáln integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Poet integrovaných Druh postižení SŠ VOŠ Mentální postižení 0 - Sluchové postižení 0 - Zrakové postižení 0 - S vadami ei 0 - Tlesné postižení 0 - Soubžné postižení více vadami 0 - Vývojové poruchy uení a chování 51 (z toho 18 integrovaných) - Strana 7 (celkem 26)

8 6. Údaje o pijímacím ízení a následném pijetí uchaze do 1. roník SŠ 6. 1 Pijímací ízení do 1. roníku SŠ PIJÍMACÍ ÍZENÍ K R I T É R I A A) BŽNÉ DENNÍ STUDIUM (mimo obor STAVEBNÍ VÝROBA) K1: Žáci, kteí se hlásí na tyletý studijní obor a mají prmrný prospch do 1,5 (vetn) s nejhorší známkou chvalitebný v 1. pololetí 9. roníku základní školy a s hodnocením chování velmi dobré na konci 8. roníku i v pololetí 9. roníku, budou pijati ke studiu bez absolvování písemné pijímací zkoušky. K2: Žáci nesplující K1 absolvují pijímací zkoušku formou písemné zkoušky. Celkové hodnocení pijímacího ízení pak bude následující: - výsledek pijímací zkoušky 60% - prmrný prospch na konci 8. roníku nevýchovné pedmty 1 5% - prmrný prospch v 1. pololetí 9. roníku nevýchovné pedmty 25% K3: Žáci, kteí se ucházejí o studium v tíletém uebním oboru a kteí mají z nevýchovných pedmt prmr do 3,00, budou ke studiu pijati bez absolvování pijímací zkoušky. V ostatních pípadech absolvuje uchaze pijímací zkoušku formou ústního pohovoru. Bodové hodnocení: a) písemná pijímací zkouška max. 60 b b) prmrný prospch bod 1, , , ,50 a více 0 Dosažená bodová hodnocení budou redukována v pomru píslušných hodnot procent (viz K2). Uchaze o studium tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. B) NÁSTAVBOVÉ DENNÍ STUDIUM K1: Výsledky pijímacích test: matematika 35% eský jazyk 15% studijní pedpoklady 20% K2: Prmrný prospch ze skupiny vybraných profilových pedmt: CJL, CIJ, MAT, EKP, TED nebo TEC, ODV 30% Bodové hodnocení: a) pijímací testy: matematika max. 30 b eský jazyk max. 55 b studijní pedpoklady max. 60 b Strana 8 (celkem 26)

9 b) prmrný prospch ze skupiny vybraných pedmt bod 1, , , ,50 a více 0 Uchazeem o studium dosažené bodové hodnoty pak budou redukovány v pomru píslušných hodnot procent (viz K1, K2). Uchaze tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. C) DÁLKOVÉ STUDIUM Jediným kritériem pro pijetí uchazee je výsledek písemné pijímací zkoušky. D) UEBNÍ OBOR STAVEBNÍ VÝROBA Uchazei o obor STAVEBNÍ VÝROBA absolvují v rámci pijímacího ízení ústní pohovor, jehož cílem bude zjištní osobnostních pedpoklad pro pijetí do daného oboru I. Údaje o pijímacím ízení do denního studia (vetn nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2006/2007 podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru 1. kolo poet Další kola poet Odvolání poet pihl. pij. pihl. poda- kladn pij. ných vyíz. Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou M/001 Mechanizace a služby M/001 Technické lyceum M/001 Veejnosprávní innost L/524 Podnikání Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Elektriká H/001 Truhlá H/001 Mechanik opravá H/003 Operátor skladování H/001 Zedník Celkem Poet tíd 1 1 Strana 9 (celkem 26)

10 II. Údaje o pijímacím ízení do ostatních forem studia (vetn nástavbového studia) na SŠ podle obor vzdlání (stav k ) 1. kolo další kola Odvolání Kód a název oboru poet poet poet Poet poda- kladn tíd 1 pihl. pij. pihl. pij. ných vyíz. FS 2 Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou x L/524 Podnikání DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem x 1 víceoborové tídy u jednotlivých obor vzdlání oznate vámi zvolenými symboly 2 FS formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná Uvete kolik žák a kolik student bylo v rámci pijímacího ízení pijato z jiných kraj (celkem/z toho do denního studia). V pijímacím ízení bylo pijato z jiných kraj 40 žák/student (Hlavní msto Praha, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Vysoina). Z toho do denního studia bylo pijato z jiných kraj 16 žák. 7. Údaje o výsledcích ve vzdlávání I. Prospch a docházka žák/student všech roník celkem (vetn závrených roník) k Prospch a docházka žák/student všech roník Poet žák/student Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Žáci celkem 495 Prospli s vyznamenáním 5 Prospli 419 Neprospli 65 - z toho opakující roník 16 Prmrný prospch žák 2,85 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 74,7 hod/0,26 hod Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem Žáci celkem 107 Prospli s vyznamenáním 1 Prospli 93 Neprospli 11 - z toho opakující roník - Prmrný prospch žák Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 2,98 64 hod/1,55 hod Poet žák hodnocených slovn (podle typu školy): Žáky slovn nehodnotíme. Strana 10 (celkem 26)

11 V textu doplnit údaje o komisionálních zkouškách (pezkoušení) poet žák/student, roník, obor vzdlání, pedmt, výsledky K 31. srpnu 2006 bylo vykonáno 120 opravných zkoušek: 1. roník 42 zkoušek, nástavbové denní studium 10, 2. roník - 21 zkoušek, 3. roník 13 zkoušek, 4. roník 1 zkouška a 33 zkoušek u dálkového studia. Nejvíce opravných zkoušek bylo z pedmtu MATEMATIKA tyi žáci se bez omluvy na zkoušku nedostavili. V prbhu školního roku 2005/2006 bylo vykonáno 19 rozdílových zkoušek. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závrených zkoušek Žáci/studenti Prospli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospli Neprospli M/001 Mechanizace a služby L/515 Podnikání v technických povoláních M/001 Veejnosprávní innost L/515 Podnikání v technických povoláních DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem Závrená zkouška (s výuním listem): H/001 Mechanik opravá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování Celkem Opravnou maturitní zkoušku v oboru Mechanizace a služby konali 2 žáci, oba prospli;. v oboru Podnikání v technických povoláních konalo 5 žák opravnou maturitní zkoušku, z toho 4 prospli a 1 neprospl; v oboru Podnikání v technických povoláních (DK) konali 4 žáci opravnou maturitní zkoušku, z toho 3 prospli a 1 neprospl. V oboru Veejnosprávní innost v denním i dálkovém studiu všichni prospli. Opravnou závrenou zkoušku v oboru Mechanik opravá konalo 5 žák, z toho 5 prosplo; v oboru Elektriká konali 4 žáci opravnou závrenou zkoušku, z toho 4 prospli; v oboru Operátor skladování konali opravnou závrenou zkoušku 3 žáci, z toho 2 prospli a 1 neprospl. 8. Chování žák Chování žák/student (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé Stední odborná škola Stední odborné uilišt Strana 11 (celkem 26)

12 V textu uvete uskutenná výchovná opatení a údaje o potu žák/student, kteí byli vyloueni ze studia v prbhu hodnoceného školního roku a jejich dvodech. V prbhu školní roku 2005/2006 byla udlena následující výchovná opatení: pochvala tídního uitele - 53 žák, napomenutí tídního uitele - 5 žák, dtka tídního uitele - 58 žák, dtka uitele odborného výcviku 1 žák, dtka editele školy - 29 žák, podmínné vylouení - 25 žák. Vyloueni ze vzdlávání byli dva žáci, oba za hrubá kázeská provinní (krádeže). 9. Absolventi a jejich další uplatnní I. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Poet Nepodali Podali pihlášku Podali pihlášku Podali pihlášku Druh/typ školy absolvent pihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu SOŠ Pozn.: Je zejmé, že nebudou podchyceny všechny podané pihlášky (nap. pihlášky podané na VOŠ po nepijetí na VŠ v dob po ukonení studia). Pokud máte informace o pijetí uchaze k dalšímu studiu, uvete je ve vlastní tabulce nebo v komentái. II. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem Poet absolvent celkem Podali pihlášku do nástavbového studia Podali pihlášku na jiný typ stední školy Absolventy SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem za školní rok 2005/2006 jsme nesledovali. Odchody žák ze školy bhem školního roku, dvody, poet žák, kteí pešli do bžných škol. V prbhu školního roku 2005/2006 odešlo z rzných dvod ze školy 68 žák a poslucha, z toho 14 žák pestoupilo do jiné školy. Relativn vysoký poet je ovlivnn zejména posluchai dálkového studia. 10. Údaje o nezamstnanosti absolvent škol Nezamstnaní absolventi škol podle statistického zjiš ování úad práce (k ) Kód a název oboru Poet absolvent škol. rok 2004/2005 Z nich poet nezamstnaných duben M/001 Veejnosprávní innost M/001 Mechanizace a služby L/515 Podnikání v technických povoláních E/503 Stavební výroba H/001 Mechanik opravá H/001 Autoelektriká H/001 Truhlá 7 0 Celkem Strana 12 (celkem 26)

13 11. Úrove jazykového vzdlávaní na škole I. Žáci/studenti v denním studiu uící se cizí jazyk (k ) Jazyk Poet žák /student Poet skupin Poty žák/student ve skupin minimáln maximáln prmr Anglický jazyk Nmecký jazyk II. Uitelé cizích jazyk rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyuujících Poet uitel Rodilí Jazyk celkem pedagogická ástená žádná mluví i odborná Anglický jazyk Nmecký jazyk V komentái zhodno te úrove jazykového vzdlávání ve sledovaném období, analyzujte její vnitní i vnjší píiny. Uvete informace o jazykovém vzdlávání uitel cizích jazyk (forma, poet vzdlávajících se, dosažená úrove, úspšn složené zkoušky) a píp. vzdlávání uitel v rámci národního projektu NIDV Brána jazyk. Úrove vzdlávání v anglickém jazyce Úrove ANJ je na stedním odborném uilišti velmi nízká. Žáci picházejí s nedostatenými základy ze základní školy. Osobní zájem je mizivý a asová dotace pro výuku jazyka je pomrn nízká, takže ani pi využití nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice, audio-video technika) nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove ANJ na stední odborné škole je na prmrné úrovni. Uitelé využívají nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice New Headway, asopis pro studenty Bridge, audiovizuální technika, interaktivní tabule). Dosažená úrove je limitována schopnostmi žák a také aktivním pístupem ke studiu. Vzdlávání uitel ANJ Bc. Lenka Hyková již tetím rokem studuje španlský jazyk s cílem rozšíení kvalifikace; Václav Macha zúastnil se jednorázové akce poádané Bell International (vývoj anglického jazyka), je koordinátorem projektu Comenius. Oba se podílejí na organizaci jazykov poznávacích zájezd do Velké Britanie. Brána jazyk Mgr. Marcela Ernestová, Mgr. Zuzana Povšíková, Mgr. Soa Dundrová navštvují kurzy anglického jazyka na jazykové škole. Úrove nmeckého jazyka Úrove nmeckého jazyka na stedním odborném uilišti je podprmrná, žáci mají nedostatené základy ze základní školy a jejich osobní zájem na výuce je mizivý, dotace hodin je nízká, takže ani pi využití všech možných prostedk bohužel nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove NEJ na stední odborné škole je na prmrné úrovni. Pi výuce jsou využívány nejmodernjší metody (kvalitní uebnice, asopisy Spitze a Freundschaft, audiovizuální technika, materiály z internetových stránek). Dosažení lepší úrovn je omezeno schopnostmi a aktivním pístupem žák ke studiu. Vzdlávání uitel NEJ Mgr. Klára Špaková prvním rokem studuje anglický jazyk s cílem rozšíit si kvalifikaci. Strana 13 (celkem 26)

14 12. Úrove informaní a poítaové gramotnosti ve škole a) Spolená ást Škola pro poteby teoretické výuky využívá dv budovy hlavní budovu školy a budovu domova mládeže. Každá z budov je pipojena k Internetu vlastním spojem s rychlostí 4MB/s pes firewall založený na OS LINUX a ob budovy jsou propojeny privátním spojem. Všechny poítae ve škole jsou pipojeny do školní sít i k Internetu. Celkový poet PC ve škole se blíží k 90. Lokální sí je založena na OS Novell Netvare (3 servery) a Intranet je provozován na OS Windows Server 2003 (1 server). Všechna PC jsou vybavena antivirovým systémem. b) Oblast výuky Škola má k dispozici ti poítaové uebny. Každá z nich je povinnými vyuovacími pedmty využívána 32 až 38 hodin týdn. Vybavení jednotlivých ueben ukazuje následující tabulka: Uebna Poet PC Typ Sdílená OS Monitory Dataprojektor procesoru tiskárna SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano SPO P4 Win XP Pro 17" CRT Ano Ano D PII Win " CRT Ne Ano Uebna D128 je v odpoledních a veerních hodinách pístupná k samostudiu studentm ubytovaným na domov mládeže. Dále mohou vyuující využívat v hlavní budov školy dv multimediální uebny vybavené uitelským PC, dataprojektorem, videopehrávaem a DVD pehrávaem. V jedné z nich je též interaktivní tabule. V každé z ueben probíhá výuka v rozsahu pibližn 30 hodin týdn. Pibližn polovina ostatních ueben je pokryta Wi-Fi signálem a k dispozici pro vyuující je k zapjení notebook vetn penosného dataprojektoru. Jedna uebna vybavená PC, vizualizerem, dataprojektorem a videopehrávaem je i v budov domova mládeže. Ti pracovní stanice v Informaním centru jsou voln dostupné žákm v dob pestávek, ped i po vyuování. V každém z kabinet mají vyuující k dispozici jeden až dva poítae a tiskárnu. Až na nkolik výjimek se jedná o PC s procesorem P4 a OS Windows XP Pro, vetn potebného SW pro administrativní i didaktickou innost. Pro domácí pípravu žák mohou vyuující využívat e-learningový systém Classserver. c) Správa školy Každý z vedoucích pracovník, pracovník ekonomického úseku, sekretariátu školy a evidence žák má k dispozici vlastní PC vetn tiskárny a potebného SW. Aktuální informace zveejuje škola na vlastních webových stránkách a interní záležitosti na školním Intranetu, který je pro zamstnance školy dostupný i ze sít Internet. Strana 14 (celkem 26)

15 d) Poítaová gramotnost Vtšina pedagogických pracovník absolvovala základní školení úrovn Z0 a pibližn tvrtina pracovník školení úrovn P0. Nkteí zamstnanci dále absolvují rozšiující moduly úrovn P. Mnohem více však vyuující využívají školení typu S dle své aprobace a poteb. Praxe však ukazuje, že pouhé proškolení na úrovni Z0 i P ješt dlouhodob nezaruuje schopnost efektivn moderní technologie využívat a naopak mnozí z tch, kteí dosud žádné školení neabsolvovali, dokáží PC používat velmi dobe. Daleko podstatnjší je mít techniku denn k dispozici, mít chu ji používat a v pípad nesnází se mít na koho obrátit. Ve všech tech zmínných bodech se škole podailo v posledním roce udlat velký krok dopedu. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Poet pracovník celkem fyzický/pepotený nepedagogických fyzický/pepotený pedagogických fyzický/pepotený pedagogických zpsobilost pedagog. a odborná Poet žák na pepotený poet pedagog. prac. 78,5/62,2 16,5/14,6 62/47,6 32,8 13,8 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zaazení, Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. praxe Albrecht uitel PV 0,2 SOŠ mechanizaní P 40 Alexová uitel VVP 1,0 VŠ TEV, BRV P Mgr. 23 Balounová uitel VVP 1,0 VŠ JL, OBN P Mgr. 8 Batk EX uitel VVP 0,1 SOŠ strojírenská technologie P Bergman uitel PV, OV 1,0 SOŠ strojírenství P 34 Boubínová EX uitel VVP 0,1 VŠ biologie, chemie P Mgr. Brojír uitel PV,OP,OV 0,5 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 41 uban uitel OV 1,0 SOU zedník N 35 Doleek EX uitel OP 0,1 SOŠ strojírenství N Dundrová uitel OP 1,0 VŠ ekonomika vnitního obchodu P Ing. 22 Dvoák J uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 7 Dvoák M uitel OP 1,0 VŠ právo,ekonomika a ízení zemdlství N Ing. 10 Dvoáková uitel VVP 1,0 VŠ fytotechnický P Ing. 6 Ernestová uitel VVP 1,0 VŠ JL, DJ P Mgr. 16 Foršt uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 13 Gapková uitel OP 1,0 SOŠ všeobecná ekonomika P 13 Havliš uitel OV, OP 1,0 VŠ tankový a automobilový N Ing. 22 Hazdra uitel OV, OP 0,8 SOŠ mící a automatizaní technika N 10 Hrdinová uitel PV 0,6 SOŠ chovatelství P 11 Hybler uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 12 Hyková uitel VVP 1,0 VŠ ANJ P Bc. 10 Irain uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 1 Jamriška uitel OP 1,0 VŠ chovatelství P Ing. 39 Jeábková EX uitel OP 0,1 VŠ uitelství 1.st, stát.zk. z kancel. psaní strojem P Mgr. Strana 15 (celkem 26)

16 Pedagog. pracovník Pracovní zaazení, Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. praxe Jelen uitel OV,PV 1,0 SOŠ strojírenství P 27 Kasalová uitel VVP 0,5 VŠ JL, DJ P Mgr. 37 Kestnerová uitel VVP 1,0 VŠ JL, DJ P Mgr. 29 Klein EX uitel OP 0,1 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. Klímová EX uitel VVP 0,1 VŠ MAT, TV P Mgr. Klos EX uitel 0,1 VŠ MAT, FYZ P Mgr. Kolín uitel OV, OP 1,0 VŠ technologie deva P Ing. 6 Konopá uitel OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 13 Kopalová EX uitel VVP 0,1 SOŠ ekonomika, st. zk. NEJ N Kozák uitel OV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 11 Keek uitel RMV, OP 1,0 SOŠ strojírenství P 38 Kepel uitel RMV 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 31 Lho an uitel VVP 0,5 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 16 Macha uitel VVP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby,stát. zk. ANJ P 13 Matjková uitel OP 1,0 SOŠ strojírenství,tech. administr. a obch. korespond. P 16 Pantlíková uitel OP 1,0 VŠ obchod a služby P Bc. 23 Pažout uitel OP 0,5 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 43 Povšíková uitel VVP 1,0 VŠ provoz a ekonomika zemdlství P Ing. 7 Prchal uitel OV, OP 1,0 SOŠ elektrotechnika N 0 Prokop uitel VVP 1,0 SOŠ strojírenství P 21 Rašínová uitel VVP 1,0 SOŠ výpoetní technika a zpracování informací N 20 Slánský uitel OV,PV 0,5 SOŠ pozemní stavitelství P 5 Svobodová uitel VVP 0,5 SOŠ cestovní ruch N 6 Šíma uitel OV,PV,OP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 11 Šlégl uitel VVP 1,0 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 24 Špaková uitel VVP 1,0 VŠ NEJ P Mgr. 0 Špádová EX uitel VVP 0,1 VŠ biologie, TEV P Mgr. Štpán uitel VVP 1,0 VŠ MAT, VYT P Mgr. 1 Štpánová uitel VVP 1,0 VŠ FYZ P Mgr. 2 Štolcová EX uitel VVP 0,1 VŠ MAT, FYZ P Mgr. Š astný uitel PV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 23 Trajhanová uitel VVP 1,0 VŠ NEJ, OBN P Mgr. 5 Urban uitel OP 1,0 VŠ strojírenská technologie P Ing. 21 Václavková uitel VVP 0,6 VŠ CHEM, FYZ P Mgr. 39 Voborský uitel VVP 1,0 VŠ ZEM, TEV P Mgr. 39 Wenzelová uitel VVP 1,0 VŠ JL, OBN P Mgr. 14 Zavel uitel OP 1,0 SOŠ pozemní stavby P 13 Zelený uitel RMV 0,4 SOŠ mechanizaní P 41 Poznámka: EX externista, PV praktické vyuování, OP odborné pedmty, RMV ízení motorových vozidel, OV odborný výcvik, N pedagogicky nezpsobilý, P pedagogicky zpsobilý, VVP všeobecn vzdlávací pedmty Osobní asistenty pro dti a žáky se zdravotním postižením nemáme. Strana 16 (celkem 26)

17 III. Vková struktura pedagogických pracovník (k ) Poet pedag. Z toho Prmrný do 30 let let let let nad 60 let pracovník dchodci vk Celkem ,66 z toho žen ,88 IV. Aprobovanost výuky (k ) Pedmt Celkový poet hodin oduených týdn Z toho oduených aprobovan Cviení ze stroj a zaízení 8 6 Dílenská cviení Odborný výcvik Praxe 27 0 ízení motorových vozidel Motorová vozidla cviení 4 3 eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk Obanská nauka Základy spoleenských vd 2 2 Djepis Aplikovaná psychologie 4 4 Spoleenská kultura 4 4 Jazykové praktikum 2 2 Konverzace v nmecké jazyce 2 2 Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Estetická výchova 3 3 Cizojazyná korespondence 2 2 Spoleenské vdy 5 5 Psychologie 4 4 Zempis 6 6 Matematika Základy pírodních vd 7 7 Fyzika Chemie 7 7 Základy ekologie 3 3 Tlesná výchova Právo 15 0 Právní nauka 6 0 Veejná správa 12 0 Ekonomika a sociální politika 3 3 Demografie a statistika 2 2 Veejné finance 1 1 Strana 17 (celkem 26)

18 Pedmt Celkový poet hodin oduených týdn Z toho oduených aprobovan Úetnictví Demografie 1 1 Regionalistika 2 2 Úetnictví volitelné 1 1 Ekonomika a podnikání Marketing 2 0 Ekonomika 4 4 Marketing a management 5 0 Korespondence 0,3 0,3 Ekonomická cviení 0,6 0,6 Chod firmy 0,6 0,6 Ekonomika podniku 3 3 Technika administrativy 9 0 Písemná elektronická komunikace 5 0 Výpoetní technika 14 8 INT 1 1 Hospodáská korespondence 3 0 Práce s poítaem 33 8 Sekretáské práce 2 0 Výpoetní technika a administrativa 1 1 Technické kreslení 9 3 Stavba stroj 8 6 Strojírenská technologie 7 7 Základy zemdlství 4 4 Technická dokumentace 1 1 Stroje a zaízení 6 6 Motorová vozidla ízení motorových vozidel 7 0 Obchodní korespondence 6 0 Servis a opravy 4 4 Elektrotechnika 3,5 3,5 Technologie 6 0 Elektronika 6 6 Automatizace 2 2 Elektrická mení 1 0 Elektrické stroje a pístroje 4 0 Automatická elektronická zaízení 2 0 Rozvodná zaízení 2,5 0 Diagnostická zaízení 2 2 Administrativa skladování 4 0 Zbožíznalství 5 5 Strana 18 (celkem 26)

19 Pedmt Celkový poet hodin oduených týdn Z toho oduených aprobovan Technologie skladování 3,5 0 Mechanizaní prostedky 4 2 Odborné kreslení 4 2 Materiály 3,5 1,5 Výrobní zaízení 2 2 Stavební výroba 3 0 Vybrané stati 1 0 Odborný blok 1 1 Historie eské správy 0,6 0 Biologie 2 2 Technologie oprav 4 4 Personální zmny ve školním roce Na školu nastoupila vyuující nmeckého jazyka Klára Špaková, která v prbhu školního roku dodlala státní zkoušku a dokonila studium na PeF obor nmecký jazyk. Další nová vyuující Mgr. Jaroslava Kasalová uí nmecký jazyk u denního i dálkového studia. Nová externí vyuující Mgr. Ludmila Boubínová, vyuující Gymnázia Dr. Pekae v Mladé Boleslavi, uí biologii ve tíd oboru Technické lyceum. Nová externí vyuující matematiky Mgr. Václava Štolcová u dálkového studia skonila na konci pololetí z dvodu nízkého finanního ohodnocení. Externí vyuující anglického jazyka u dálkového studia Miroslav Batk odešel v pololetí do SOU Škoda Auto a.s. za lepšími platovými podmínkami. Externí vyuující nmeckého jazyka u dálkového studia Pavla Kopalová ukonila pracovní pomr v pololetí v dsledku zahraniní pracovní cesty. Externí vyuující Mgr. Bohumil Klos, vyuující víceletého gymnázia v Mladé Boleslavi, uil u dálkového studia pedmt základy pírodních vd. Za vyuující, kteí ukonili pracovní pomr v pololetí, jsme ešili situaci kmenovými vyuujícími. 14. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník Studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad Služba škole Mladá Boleslav Studium pedagogiky, akreditace MŠMT 34777/ studující. Studium ke splnní dalších kvalifikaních pedpoklad Centrum školského managementu PedF UK v Praze; Školský management bakaláské studium. - jeden studující (zástupce editele školy) - jeden absolvent (editel školy) Strana 19 (celkem 26)

20 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (prbžné studium) kurzy, semináe, školení, samostudium a) 14 jednodenních a dvoudenních akcí (zapoítány 1x Dny pro pedagogické sbory) b) 3 vícedenní akce c) samostudium si organizují uitelé sami ve dnech stanovených editelem školy v dob vedlejších školních prázdnin 12 dní Finanní náklady vynaložené na DVPP SIPVZ (ICT) K DVPP K 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veejnosti Zájmová innost organizovaná školou (kroužky, ) Škola žádné kroužky neorganizuje. Žáci mají volný pístup na 2 vybrané PC a internet. Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Krajský seminá - Romové Romm; státní zkoušky z psaní na klávesnici; seminá S tebou o tob problematika sexu mladých; dv akce pro mateskou školu; ti akce - Recitaní a konverzaní soutže; dva zahraniní zájezdy Víde a Velká Británie; 33 odborných exkurzí; 6 návštv filmových a divadelních pedstavení (mimo pedplatné pro zájemce); 12 odborných pednášek Programy a projekty a) Škola nebyla dosud zapojena do národních a systémových projekt OP RLZ. b) V oblasti SIPVZ jsme erpali dotaci ve výši odpovídající školám nevybaveným v projektu INDOŠ. d) Škola nebyla zapojena do program ani projekt vyhlášených Stedoeským krajem. e) Sdružení automobilového prmyslu a vzdlávací agentura Kromíž škola je partnerem projektu IQ AUTO 2.stupn. Cílem spoleného projektu je další vzdlávání uitel odborných pedmt a uitel odborného výcviku v oblasti nových metod a forem výcviku a vzdlávání ve stedním odborném školství. Finanní prostedky nebyly vloženy žádné. Spolupráce se zahraniními školami SOCRATES/COMENIUS CA Partnerství škol Název: Water a sustainable resoursce (Voda udržitelný zdroj). Cíl: Vytvoit povdomí o dležitosti udržitelnosti vodních zdroj, šetení a ištní použité. Seznámit se se stavem a technologiemi úpravy pitné vody a ištní odpadních vod v zemích partner. Partnei projektu: Francie, Turecko, Španlsko, Polsko. Výsledky projektu: spolené webové stránky s prezentacemi jednotlivých zemí, kontakty mezi uiteli a žáky ( ové). Zapojení žák školy ve vdomostních, odborných, sportovních a dalších soutží Škola se zúastnila 12 sportovních soutží v rámci SŠH v regionu, nejlepší výsledky byly dosaženy v lehké atletice, pespolním bhu a silovém trojboji; dále se zúastuje konverzaních soutží 1. místo v mladší kategorii v NEJ), v umleckých soutžích úast a dobré umístní ve dvou kategoriích Novináem s MFD. Strana 20 (celkem 26)

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/2008 Nkolik slov na úvod Vážení pátelé, dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více