OBSAH: '-- --rrsoot.sr.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: --- --'-- --rrsoot.sr.o. bkn@bkn.cz www.bkn.cz"

Transkript

1 OBSAH: D.1.1. s 01 STAVEBN upnnw v.d. t.01 - pracvtsre AUTMBtt-. gru D STAVEBNE xrusrnurcrui nesrrui A TECHNTKA prsrnei STAVEB D TECHNCKA ZPRAVA D p0rys 1.Np - srrvn.rici srnv D s. punvs 1.NP - NW srav D punvs v.c aunrcf prace D S. puoorys rr,l.c ruow STAV D rl.pnrp.lrrui zvedaku D ponvs - znnizerui srnieneh vzduchu - ttw srav KOLEKTV BKN S.r.. lnvestr : lssrwsxe tr,lyr Zdp.prjektnt : Akce : ssr wsxe ttrty., sraveenl Upnnw PR NSTALAc ruwc TECHNOLOC VCETruE ELEKTRO b iekt : s 01 sravebrul upnlw u.c. r.r - prrcvtste RurMelL. gn0 Obsh :.t.t.t. sxrntps TECHNCKA ZPRAVA ' ^^^t Vldislvv 29/l --rrst.sr.. - -r Vysk6 Mlt f et , Fx: Z k.disl ^

2 BKN s.r.. Vysk6 Mlit D Technicklzrlva D TECHNCKA ZPRAVA Dkumentace pr prvedeni stavby na akci: tt SST VYSOKE MYTO, STAVEBN UPRAVY PRO NSTALAC NOVYCH TECHNOLOG VCETNE ELEKTRO Stavebni bjekt : SO 01 STAVEBN UPRAVY M.C PRACOVSTE AUTOMOBL. OBORU Piilha : D Technickl zprfva NVESTOR SST VYSOKE MYTO Ml6deZnicka 380, Vyske Mft PROJEKTANT : BKN s.r. Vladislavva 2911, Vyske M;it z KpZ:K.e. : DATUM : zgslr+ rssr wsre vw, srnvegnf upnnw pr tnstalact trtwcn tecxrurctivietrue e Le rrn

3 BKN s.r.. Vysk6 Miit D Technick1 zprlva Obsah: 1) U6el bjektu - zlkladni 0daje charakterizujici stavbu a jeji buduci prvz, zdfrvdn6nl stavby 2) Z1sady architektnick6h, funkdnih, dispzidnih a vytvarn6h ie5eni, bezbari6rvi vstup d bjektu a mznst uzivani sbami s mezenu schpnsti phybu a rientace 3) Kapacity, uzitkv6 plchy bestavdno prstry, rientace, svdtlenia slun6ni 4) Technick6 a knstrukdniie5eni bjektu 5) Tepeln6 technick6 vlastnsti stavebnich knstrukci a vfplne tvr0 6) Zpfrsb zalleni bjektu, hydrgelgicki prozkum 7) Vliv bjektu a jeh uzivani na Zivtnl prstiedi 8) Dpravniie5eni 9) Ochrana bjektu pied Skdliuimi vlivy vn6j5ih prstiedi, prtiradnv6 patienl 10) DdrZeni becnfch pzadavk0 na u.fstavbu czsslra tssr wsxe naw, srave gni upnnw pr tnsratacr rlwch tecxltle tf vferrue ELEKTR

4 BKN s.r.. Vysk6 Myt D Technickl zprlva 1. Udel biektu - zdkladni 0daie charakterizuiici stavbu a ieii buduci prvz. zdivdndni stavbv Jedn6 se stavebni 0pravy tiech prstr v budvd are6lu Skly, djde zde ke stavebnim 0prav6m pr instalaci nuich technlgii. V ie5en6 ddrsti bjektu se nach6zi uiebny praktick6 Wuky student0. Objekt je veiejn6 piistupnf a p prvedeni stavebnich 0prav bude nad6le sluzit sv6mu 06elu. 2. Z6sadv architektnick6h. funkdnih a dispzienih ieseni. bezbari6rw vstup d biektu a mznst uiiv6ni sbami s mezenu schpnsti phvbu a rientace Z architektnick6h hlediska nedjde k 26dn1fm z6sadnim zm6nfim, jsu prv6d6ny drbn6 stavebni pr6rce uvniti bjektu. Dispzidn6 se bjekt nem6ni, dispzicni iesenije patrn6 z vykresv6 dkumentace. Stavebni price navrzen6 v prjektu nepdlehaji ie5eni dle vyhl65ky d. 398/2009 Sb. 3. Kapacitv. uiitkv6 plchv. bestav6n6 prstrv. rientace. sv6tleni a slun6ni Kapacity stavby se nezvy5uji, zistsvaji st6vajici. Orientace Orientace bjektu z0st6v6 st6vajici. Orientace je patrn6 ze situaci a vfkresir ptdryst ve rni kresv6 66sti prjektv6 dkumentace. Osv6tleni a slun6ni Osv6tleni a slundni prstr zfistdv6 st6vajici. 4. Technick6 a knstruk6ni ie5eni biektu 4.1 Piiprava 0zemi. buraci pr6ce Piiprava fzemi Lesni prsty ani skladebn6 d6sti rlzemnih syst6mu eklgicke stability se v blizksti dan6 lkality nevyskytuji. Pied zapdetim stavebnich pracije tieba jasn6 vymezit staveni5t6, aby byl zabr6ndn vstupu nepvlanfch sb na staveni5t6. Ziizen bude zaiizeni staveni5ts v plcen6m prstru are6lu Skly respektive v prstr5ch budvy, kde budu prv6d6ny stavebni 0pravy. Zaiizeni staveniste bude ziizen tak, aby byl zabr6n6n nedvlen6mu vstupu nepvlanfch sb na staveni5t6. Zaiizeni stavenist,5, vybaveni zaiizeni staveni5t6, jeh rzm6ry, piijezdv6 cesty, napjvaci bdy na inz. sit6 apd. budu ieieny v r6mci realizace s vybranym ddavatelem stavby dle zvyklsti ddavatele stavby, piedpkl6dfr se napjeni na inz. sit6 v st6rvajicim bjektu baz6nu, jak piijezdv6 kmunikace na staveni5td bude puzita st6vajici pi'rjezdvd zpevndnd kmunikace k bjektu Buraci pr6ce Bude prvedena demnt62 st6vajicich n65lapn6 vrstvy z diev6nfch parket. Pdklad za6i5t6n a piipraven pr betn5z nv6 mazaniny Vrikpv a z6kladv6 knstrukce V'ikpv Nve vlikpy nebudu prv6d6ny. azsslr+ tsst wsxe vw, stnveeni 0pRnw pr TNSTALACT NWcH TECHNLGrf veetne ELEKR

5 BKN s.r.. Vyske Mft D TechnickAzprAva Z6kladv6 knstrukce Nv6 z6kladv6 kce nebudu prv5ddny Svis16 knstrukce Svis16 nsn6 knstrukce Z0st6vaji st6vajici Opl55t6ni Z[rst6v6 st6vajici Vnitini zd6n6 knstrukce Neprv5di se Pieklady Nv6 se neprv5di Vdrvn6 knstrukce Strpni knstrukce Nv6 se neprv6di Pdlahy St6vajici suvrstvi pdlahy bude dstran6n az na 0rvei betnv6 mazaniny. St6vajici betnv6 mazanina bude zbavena nedistt a piipravena pr betn62 nv6 vrstvy mazaniny. Nv6 bet. mazanina bude z betnu C25130 s vlzenu KAR siti6/100/100 mm, min. krytivfztuze bude 35 mm. Nv6 vrstva bet. mazaniny bude patiena fin6lni n65lapnu vrstvu ze syst6mv6 vicevrstv6 epxidv6 stdrky celkv6 tl. cca 3 mm. Vicevrstv6 epxidv6 st6rka se bude skl6dat z penetradnih ndt ru s psypem z jemn6h kiemiditeh pisku, nsn6 pigmentvan6 vrstvy s psypem z jemneh kiemiditeh pisku a uzaviraci vrstvy. Pvrchv6 0prava z vicevrstv6 st6rky z epxidv6 pryskyiice bude dpvidat pzadavk0m na dan! prvz, tedy s pzadavky na prtiskluznu, ddruvzdrnst, dlnst prti nam6h6ni prvzem. U vstupnich dveii d mistnsti bude prvedena 5ikm5 rampa rzmdrech 1000/1000 mm se sp6dem 10% sm6rem ke dveiim. Ve st6vajici skladbe stiesnih pl65td budu dstran6ny v5echny vrstvy az na Urvefi betnv6 vrstvy viz. st6vajlci skladba. St6vajici skladba pdlahy (Pl): - DREVENE PARKEW TL.20 MM _ ODSTRANT - BETONOVA MAZANNA TL. 1OO MM - STAVAJC - ASFALTOVA ZOLACE PROT ZEMN VLHKOST _STAVAJiC - PODKLADN BETON TL. 1OO MM _ STAVAJC - STAVAJC1 POOXNDN VRSTVY- STAVAJC Nv6 skladba pdlahy (Pl): - SYSTEMOVA ViCEVRSTVA EPOXDOVA STERKA TL. 3 MM - NOVE - BETONOVA MAZANNA Z BETONU C25l30 S VLOZENOU KAR ST 6/1OO/1OO MM PR DOLN1M OKRAJ, KRYT WZTUZC 35 MM TL. 1OO MM - NOVE - BETONOVA MAZANNATL. 1OO MM_STAVAJC 473s/L4 rssr vysr Mrr, srnvegnf 0pRnw pn tnstalac NWcH TECHNLGt[ veetne ELEKTR strana 4

6 BKN s.r.. Vysk6 Mlit D TechnickAzprAva - ASFALTOVA ZOLACE PROT ZEMN VLHKOST - STAVAJC - PODKLADNBETON TL. 1OO MM _ STAVAJC - STAVAJC POOTMDN1 VRSTVY_ STAVAJC Pdhledy Nv6 se neprvddi Knstrukce zastieseni Nv6 se nerv6di SchdiSt6 Stavebni 0pravy se neprv5di Klempiisk6 knstrukce Stavebni 0pravy se neprv6di Tepeln6 a zvukv6 izlace Tepeln6 izlace ZitslAv 6 st6vaj ici ieseni. Zvukv6 izlace Zilsttrv tt stdvaj ici ie5en i Hvdrizlace - izlace prti vd6 a zemni vlhksti lzlace prti zemni vlhksti se neprv6di V'fpln6 tvrt Venkvni vfplne tvr0 - dveie Z0st6v6 st5vaj ici ieseni Venkvni vipln tvr0 - kna Zttst1v 6 st6vaj ici iesen i Knstrukce zdrmednick6 Z6mednick6 knstrukce se neprv6di Truhl6isk6 v'irbkv Nv6 se neprv6di. Odstran6na n65lapn6 vrstva z dievdnlich parket Upraw pvrch Vnitini 0pravy pvrcht Malbv - N6tdrv - prvedena nv6 vfmalba mistnsti. nv6 n6t6ry se neprv6di. St6rkv - na nv6 prveden6 betnv6 mazanind bude prvedena fin6lni vrstva ze syst6mv6 vicevrstv6 epxidv6 st6rky celkv6 tl. cca 3 mm. Vicevrstv6 epxidv6 stdrka se bude skl6dat qz:s/ra rs5r vysxe vvr, srnvrsni0prnw pr tnsralacr t'twcn rechnolglf vaerne ELEKTR strana 5

7 BKN s.r.. Vysk6 Miit D TechnickA zprava z penetradnih n6t6ru s psypem z jemn6h kiemidit6h pisku, nsn6 pigmentvan6 vrstvy s psypem z jemn6h kiemiditeh pisku a uzaviraci vrstvy. Pvrchv6 0prava zvicevrstv6 st6rky z epxidv6 pryskyiice bude dpvidat pzadavk0m na danf prvz, tedy s pzadavky na prtiskluznu, d6ruvzdrnst, dlnst prti nam6h6ni prvzem. Keramick6 bkladv st6ny - nv6 se neprv6d6ji. DlaZbv - Nv6 se neprvsdeji Venkvni fpravy pvrchi Neprv6di se Elektrinstalace Nap6t'v6 sustava: 3 PEN sti. 50 Hz23Ol400 V/TN-C-S Ochrana pied tirazem elektricklim prudem: Ochrana pied (razem elektricklim prudem je prvedena chrannfmi patienimi (prstiedky z6kladni chrany a prstiedky pr chranu pii pru5e) dle pzadavru esru ed.2a CSN EN ed.2. Sptieba bjektu: n6rirst sptieby piikn zved6ku 2,2kW Ur6enivndjSich vlivfr dle CSN 3SZOOO-S-S1 ed.3. zfrst5v6 st6vajici- nrm6lni Nap6jeni: Piipjeni bude prved enb ze st6vajicih rzvad66e, kter! je umist6n na chdb6. Prjekt je prveden a dpvid6 platnfm piedpis0m a nrm6m esn ziizvacim. Zaiizeni musi biit prveden pdle t6cht nrem CSN. Kvalifikadni piedpklady pr bsluhu. Pracvat na elektrick6m zaiizeni smi sba znal6. Osba, kter6 bsluh uje el. zaiizeni, musi biit pudena v rzsahu CSN TECHNCKV POPTS Vmistnsti PRACOVSTE nutovoblowch OBOR] bude instalv6n nvli zved6k - 4OOVl2,2kW. Piipjeni bude prveden6 kabelem CYKY-J 5x2.5 ze st6vajicih rzvad6de na chdbd. D rzvad66e bude piid6n jistid n=16a char.c (C16/3). Kabel bude ulzen ve vkl6daci liste. V udebn6 bude umistdn hlavni vypinad zved5ku, piipjeni zved6ku bude prveden kabelem ulzenfm v pdlaze v chrann6 trubce, piesne umist6ni vlvdu bude dle pzadavku ddavatele zved6ku. Zvedlk bude piipjen na pspjenivdidem CY4z2 Pied pied6nim elektricklch rzvd0 d prvzu musi blit ddavatelem pied6na vychzi revizni zprlva dle esru. D6le je nutn6, aby ddavatel mnts2nich praci pudil uzivatele funkci zaiizeni a prv6deni kntrl Zaiizeni stladen6h vzduchu Zfikladni fdaje stavb6 Prjektv6 dkumentace v 65sti zaiizeni stladen6h vzduchu iesi rzvdy tlakv6h vzduchu Sbar d kncvfch element0 v mistech urdenlich investrem. Zdrj tlakv6h vzduchu - kmpresrv6 stanice v areslu SST bude vyuzit beze zmdn st6vajici, nv6 d6sti rzvd0 budu napjeny na st6vajici ptrubi tlakveh vzduchu Bbar v are6lu SST Pdklady pr prjekt Prjektv6 dkumentace v d6sti stavby; r P2adavky investra; Zamdieni na mistd stavby; Ppis technick6h ie5eni Rzvd stladen6h vzduchu bude prveden z trubek celvfch beze5vfch z6vitvfch spjvanfch svaiv6nim. Ptrubi bude veden vln6 pd6l st6n v suladu s vlkresvu 66sti dkumentace. Napjeni na st5vajici p6teini rzvd bude prveden berlvite. V suladu s vfkresvu d6sti dkumentace budu z pdteinih rzvdu prvedeny svdy uknden6 kulvlm khutem DN15 a 0pravnu jedntku bsahujici: - regul6tr tlaku s manu6lnim dvdem kndenz6tu; - manmetr: +zsslr+ rs5r wsre uw, srnve en[ 0pRnw pr rnsralacr NWcH techlle tivf ETNE ELEKTR strdna 6

8 BKN s.r.. Vysk6 Miit D TechnickA zprava - lejv! piimaz6vad; - vlistup s rychlspjkami (pdet rychlspjek dle vfkresve d6stidkumentace). Pcet nvfch db6rnich mist na jedntlivlich pracvi5tlch je ziejmy z vlkresv6 d6sti dkumentace. Ptrubi bude p ukndeni mnt62e patien dvjn6sbnym vrchnim n6t6rem na n6t6r z1kladni synteticku barvu Bezpe6nst pr6ce Stavbu je nutn prvest dle schvdrlen6 prjektve dkumentace. B6hem stavby je nutn ddrzvat ve5ker6 piedpisy CSN a BOZP. Zmlny a dphiky prti prjektv6 dkumentaci je nutn piedem prjednat s prjektantem. Zaiizeni pr vfrbu stlacen6h vzduchu je nutn instalvat a uv6st d prvzu dle piedpisu a n5vdu vfrbce a ddavatele zaiizenit N6rdnst stavby vyzaduje respektv6ni platnli'ch nrem CSN, stavebnich a bezpednstnich piedpis0. NavrZen6 materidrly a zejmena jejich navrzen6 mezni pevnsti musi biit ddr2eny. Kvalita materi6lfr musi bift dlzena atesty. Jak6kliv zmeny a piipadn6 fpravy jsu m2n6 puze p piedchzim prjedn5ni s prjektanty v rdmcijejich autrsk6h dzru. Stavbu musi iidit kvalifikvanli pracvnik pd kntrlu dbrn6h stavebnih dzru. Prjektant si vyhrazuje pr6v dplhvat, piipadn6 pzmdfrvat prjekt na z6kladd nvltch pznatk0, zj istenlch b6hem prv6rd6n i vfstavby. 5. Tepeln6 technick6 vlastnsti stavebnich knstrukci a v'iplnd tvrt Nv6 kce s n6rky na tepeln6 technicke vlastnsti a vlplnd tvr& nejsu v prjektu ieseny. 6. Zp0sb zalzeni biektu. hvdrqelqickv prtzkum Zptrsb zalzeni bjektu z0st6v6 stsvajici, hydrgelgickyi pr0zkum nebyl prv5d6n, prjekt tt ieseni nevyzaduje. V r6mci ieseni prjektu byla navrzena zdkladv6 deska, resp. vyztu2en6 pdlahv6 kce pr sazeni zved6ku. 7. Vliv biektu a ieh uziv6ni na Zivtni prstiedi Stavba je navrzena tak, aby nehrzvala Zivt a zdravi sb neb zvifat, bezpednst, zdrav6 Zivtnipdminky jejich uzivatel0 a uzivatelfr klnich staveb a aby nehr2vala Zivtniprstiedinad limity bsa2ene v jinlch pr5vnich piedpisech Piehled dpad0 a zpisb ieiich likvidace Odpad vzniklf pii vfstavbe: V pr0bdhu vlistavby budu vznikat dpady pii realizaci z6kladvyich a nadzemnich knstrukci a ter6nnich rlprav. Odpady budu na stavb6 ti1d6ny. U vhdnfch dpad0 bude prvedena jejich recyklace a n6sledn6 zp6tn6 puziti. Odpad, kter! nebude mzn zp tn6 vyuzit, bude pdle jeh fyzik6lnich a chemicklch vlastnsti dvezen na piislu5nu iizenu skl6dku neb zlikvidv6n dbrnu firmu. Vzhledem k tmu, 2e v tet tazi planvtrni vfstavby neni mzn6 upiesnit mnzstvi a vlastnsti puzitlch materi6lfr a neni zn6m ddavatel, nelze vytviit piesnu specifikaci knkr6tnich materi6lft. Za likvidaci dpadt vznikajicich pii vlstavb6 a prvzu je dpvddnf ddavatel stavby. Ke klauda6nimu iizeni budu investrem (prvzvatelem bjektu) a ddavatelem stavby dlzeny dklady vyuziti, ppi. zneskdn6ni dpad0 vznikajicich b6hem vlistavby bjektu' S ve5kenlm dpadem bude nakl6d6n dle zn6ni zakna i Sb., dpadech a vyh165ky 6.383/2001 Sb., pdrbnstech nakl6d6ni s dpady' V tabulce je seps6n piedpkl6danf piehled dpad0 dle vyhl. MTP d Sb. vznikajicich pii vfstavbd. K6d dpadu Kateqrie N5zev druhu dpadu Papirv6 a lepenkv6 baly O Ppis z0sbu nakl6d6ni s dpadv PiedSni pr6vnen6 sb6 k recyklaci 4735/14 tsst vysx6 vrr, sraveanl 0pnaw pr lnsralact rvyfcn tecnruret vtetne ELEKTR strana 7

9 BKN s.r.. Vysk6 Miit D TechnickA zprava Plastv6 baly Pied5ni pr6vn6ne sb6 k recyklaci ' " ' ' Diev6ne baly Kvv6 baly Sklenene baly Obaly bsahujlcl zbytky nebezpecnfch l6tek neb baly t6mit l6tkami znedisten6 Sm6sineb dd6len6 frakce betnu, cihel, ta5ek a keramickfch vfrbkt neuveden6 pd dislem Diev Skl Plasty Skl, plasty a diev bsahujici nebezpedne l6tky neb nebezpednfmi l5tkami zne6ist6ne Asfaltv6 sm6si neuveden6 pd d SmEsne kvy Kvv! dpad znedist6n! nebezpe6nyimi lstkami Odpadnikabely neuveden6 pd d Zemina a kameny Stavebni materi6ly na b6zi s6dry neuveden6 pd dislem Jin6 stavebnia demli6nidpady (vdetn6 sm6snfch stavebnich a demlicnich dpad&) bsahujici nebezpecn6 l6tky N N N Pied6ni p16vndn6 sbd k recyklaci Pied6ni pr5vn6ne sb6 k recyklaci Pied6ni prdvn6n6 sbd k recyklaci Pied6ni pr6vn6ne sb6 na z6kl. smluv. vztahu Pied5ni pr6vn6n6 sb6 na z6kl. smluv. vztahu Vyutiti, piipadn6 spiileni v urc. zaiizenich Pied6ni pr6vn6n6 sb6 k recyklaci Pied6ni pr6vnen6 sb6 k recyklaci Pied6ni pr6vn6n6 sb6 na z6kl. smluv vztahu Pied6ni pr6vndn6 sb6 na z6kl. smluv. vztahu Pied6ni pr6vndn6 sb6 k recyklaci Pied6ni pr6vn6n6 sb6 na z6kl. smluv. vztahu Pied6ni pr6vndn6 sb6 k recyklaci Vyutiti k zav6lk6m v kli Pied6ni pr6vnen6 sbd na z6kl. smluv. vztahu Pied6ni pr6vn6n6 sb6 na z6kl. smluv. vztahu 473slr4 tssr wsxe rvvr, srnveani upnnw pn rnsralacr NWcH TEcHNLGli vefrne ELEKTR strana 8

10 BKN s.r.. Vysk6 Myit D TechnickA zprava Plasty Smdsnf kmun6lni dpad Pied6ni pr6vn6n6 sbd k recyklaci Odvz v rsmci svzu km. dpad& mdsta Kateqrie nebezpedn'ich dpad0 dle DSP Kategrie dpadu i N NAzev dpadu rzpust'adla neb jin ', A z dma6tvani 6bsaF ujici zbytky nebezpeenycn tatef neb baly t6mit l6tkami znedistene drnidaliltradni materialy (vietnd lejvlch filtr0 jinak blize neurdenfch), 0istici tkaniny a chrannd ddvy znedist6n6 ne 'afie anrgainckfchemik6lie, ktere jsu neb bsahuli s bsahem azbestu Stavebnimate iiciazbest Jin6 stavebni a demlidni bsahu Z6iivky a ji i chlrfluruh a pryskyrice bsahujici ::ly,-." - " et-t"rimn6 pd disty , neb po eiil*r 1O 0O 031 net1d6n6 baterie a akumul6try bsahuiici tyt baterie 7.2. Ochrana vzdusi Navr2en6 stavebn[ 0pravy nenavy5uji st5vajici zdrje Skdlivin a emisi bjektu. V pr0b6hu vlistavby nebudu puzity strje a zaiizeni, ktere maji negativni vliv na vzdu5i v kli pl6nvan6 stavby Ochrana piirdv a kraiinv Stavba je navrzena tak, aby nehr2vala 2ivt azdravi sb neb zviiat, bezpe6nst, zdravl Zivtni pdminky jejich uzivatel0 a uzivatel0 klnich staveb a aby nehr2vala 2ivtni prstiedi nad limity bsa2en6 v jinfch pr6vnich piedpisech. Ve5kere plchy dtden6 staveni5t6m budu p dknceni stavby uklizeny a uvedeny d p0vdnih stavu. 7.4 Pdminkv pr chranu iivtnih prstiedi piiwstavb6 Stavba svfm charakterem, puzitim nez6vadnlch materi6l0 a mdernich technlgii nebude negativn6 vlivivat Zivtnl prstiedi. P str6nce prvzni bude vyludena jak6kliv klize s klim. JestliZe se na pracvistich zam6stnavatele vyskytuji rizikv6 faktry, je zamestnavatel pvinen pravideln6, a d6le bez zbytecneh dkladu vzdy, pkud djde ke zm6n6 pdminek pr6ce, mdienim zjist'vat a kntrlvat jejich hdnty a zabezpedit, aby byly vyluceny neb alespi mezeny na nejmen5i rzumnd dsazitelnu miru. Pii zji5t'v6ni, hdnceni a piijimdni patieni k ddrzeni nejvy55ich piipustnlich hdnt je pvinen pstupvat pdle zvld5tnich pravnich piedpisi. Rizikrnimi faktry jsu zejm6na faktry fyzik6lni (napiiklad hluk, vibrace), chemick6 473s/!4 rssr wsxe ww, srnveeni upnnw pr rnsralact ltwcx re crrule tivterrue ELEKTR strana 9

11 BKN s.r.. Vysk6 Mlit D TechnickAzprAva (napiiklad karcingeny), bilgick6 dinitele (napiiklad viry, bakterie, plisn6), prach, fyzickit zat62, psychick6 a zrakvb zatd2 a nepiizniv6 mikrklimatick6 pdminky (napiiklad extr6mni chlad, tepl a vlhkst). Nelze-li Wskyt bilgickfch Cinitelt a piekrdeni nejvy55ich piipustnyich hdnt rizikuich faktr0 vyludit, je zam6stnavatel pvinen mezvat jejich pisbeni technicklimi, technlgicklmi a jinfmi patienimi, ktenimi jsu zejm6na 0prava pracvnich pdminek, dba r4iknu pr6ce, ziizeni kntrlvanfch p6sem, pu2ivini vhdnlich sbnich chrannlich pracvnich prstiedk0 neb pskytv6ni chrannych n6pj0. Staveni5t6 se musi zaiidit, uspiddat a vybavit piisunvfmi cestami pr dpravu materi6lu tak, aby se stavba mhla iiidn6 a bezpedn6 prv6d,5t. Nesmi dch6zet k hr2vsni a nadmdrn6mu btdzv6ni kli, zvl65t6 hlukem, prachem apd., k hr2v6ni bezpednsti prvzu na pzemnich kmunikacich, zejm6na se zietelem na sby s mezenu schpnsti phybu a rientace, d6le k znedi5t'v6ni pzemnich kmunikaci, vzdu5i a vd, k mezvani piistupu k piilehlfm stavbam neb pzemk0m, k sitim technick6h vybaveni a p2arnim zaiizenim. 8. Dpravni ieieni Pr realizaci stavebnich praci neni tieba ziizvat nv6h dpravnih napjeni. Objekt je piistupnyi p mistnizpevn6n6 asfaltv6 kmunikaci bce Vyske Miit. 9. Ochrana biektu pied Skdliv'imi vliw vn6i5ih prstiedi 9.1 Pvdn6 Pzemek urdenf pr vfstavbu se nach5zi mim z6plavv6 fzemi. 9.2 Sesuvy p0dy Pzemek urden! pr vfstavbu se nach6zl mim fzemi hrzen6 sesuvy. 9.3 Pddlv6ni Pzemek urcenii pr vylstavbu se nach6zi mim pddlvan6 izemi. 9.4 Seismicita Pzemek urdenli pr vfstavbu se nach6zi mim 0zemi hrzen6 seismicitu. 9.5 Radn Pr vfstavbu se piedpkl6d6 puziti materi6lfr, vyhvujicich pdmink6m vyhl. MZ er /zdiv, pdlahv6 vrstvy/. 10. DdrZeni becn'fch pzadavkr] na v'fstavbu Obecn6 technick6 pzadavky na vlstavbu stanvi vyhl65ka Ministerstva pr mistni rzvj ze dne 12. srpna 2009 technicklch pzadavcich na stavby d.268/2009 Sb., a d6le vyhlasky d. 501/2006 Sb. ve zn6ni vyhl65ky E Sb. becnlch pzadavcich na vyuziv5ni uzemi. Tyt vyhl65ky plati i pr tut PD. Ustanveni v1i5e uvedenfch vyhl65ek jsu v prjektv6 dkumentaci ddr2ena. Stavbu je nutn prv6st dle schv6len6 prjektv6 dkumentace. Bdhem stavby je nutn ddrzvat ve5ker6 piedpisy esru a BOZP. Zm6ny a dplfrky prti prjektv6 dkumentaci je nutn piedem prjednat s prjektantem. Ve5ker6 pr6ce budu prv6ddny v suladu s becn6 ziwaznymi piedpisy, platnltmi technickfmi nrmami, technlgickfmi piedpisy vfrbc0 materi6l0, ve shd6 s prjektem a za splneni v5ech kvalitativnich pzadavk0 stanvenlch piedpisy, nrmami a prjektem. Za zmlny prv6drin6 bez v6dmi prjektanta neb prtijeh v0li nenese prjektant zdpv6dnst. Pii prv6d6ni vfstavby musi biit zabrdndn nadm6rn6 pra5nsti, hluku a znedistv6ni kmunikaci, nebt se jedn6 prv6ddni v mistd mezi ji2 blivanfmi bytnfmi bjekty. Prjektant si vyhrazuje prdv dplfrvat, piipadnd pzmefivat prjekt na z1kladl nvfch pznatk0, zji5t6nlich b6hem prv6deni vfstavby. Upzrn6ni Pied zah6ienim stavebnich praci investr zaiisti vvtvdeni vsech pdzemnich veden a zabezedi ieiich chranu ied p5kzenim. Z6rven p vvb6ru ddavatele stavbv zaiisti aktualizaci pl5nu BOZP pr prv6d6ni stavbv. Ve Vysk6m My Vypracval: Klektiv BKN 473s/!4 ts5r wsxe MVr, srnvest\itjprnw pn rnsralacr NWcH TECHNlctl veetne ELEKTR l0

12 t_ nr llm rr g JT e3 E> a3 m n t. -c. Y s ii f 9t ti t ; B lii $! 1t lr <l lt z T Y iiiij tti rtr lli rtj i:l *t: tlr.:i :t' $r t! i E t t ieis;ge 'ieta:f '34"e:i z-.e-?495-- tcr;3 * +i li -i:?9 :ile E6:!; nt-p:" r:_ l: g c,p. Y :F ;F :L :F 9l ;F +!T1ij E-*"^. ig;4f i! c i! ;B=;-l ixis geq"?

13 t_ nf ttm rr e l'll i6 sd 5= -{ m n t- c. Y Y 4 Y f FL EE sl + tl :E El + iuiltsie Eiiiii i i:ili " F4SX" :!i"*if i i:;rq : Eiei! E F;;:T 3 iee:i :]B 5_ -<" +

14 PUDORYS 1.NP / ll LEGENDA BOURANi tt..-j-l;:t, l :ir l;,'illl SAVAJC ZDVO 80URAN6 STAVtBN KCE r--z/-r BOURANE KCE, gvere, ZARTZVAC # PREDMEY AP. SKLADBA PODLAH tfdf,tlttlt PARGTY lt. 20,0 mm - msnrilfi L-EtilvA u^zlxll,l^ ll l mm - STAvAftl LrsmLrvt zq-rc pnt nfll v.jt(sn - $lvr.ld L-P ('ml 8Eril L lc mm - stav fd Jd Fsrlv P(wd trsvy.eenda mistnsti AUTilBtL BR0 nde (.') ffi Sbt ttq s.6a rd Ftdy P atd - ffi60 q /Xt( tf rtnft-d'frds POZNAMKA: R2mary knslrukci plevzty a6stecna z p0vdni dkumcntca a6stcanl pa; stvebnim przkumu n stvbe, prt je nutn6 bah.m ptiprvy rcli?ce stvby vsechny kca plem fit pfed jcjich vtrbu zbudv6nim Mteri6lv /eseni skldby st6viicich knslrukci jsu stnv.ny n l6klda dstupn prjcktva dkumentce n?6klde zks nsli prj klnt s bdbnimi stvbmi. V plifda ptteby pl sn skldby knskukce ie nutn prv6st przkum sndu. &cc: rsstvyslcmyr. sravebnl 0PRAVY PR NsraLAcl l{wch TEcHNLGll vcetne LEXTR Hffi.,",,.." vyska Utt.l: a F!: l bln6k..cz rw*.bkn,cr P0r}RYs r.c. r.t.bdjracl PRAGE

15 PUDORYS 1.NP LEGENDA MATERNT. STAVAJC ZDVO leqenda mistnsti - 1.NP 101 'RACOVSTL \urwbrl. BRct (m') sd Stht, fq s,61 6/m^m mm pfi Sm fifrl P1 0prff 26 rc mlltt {6 padium tdil F.te. pddu. m6 bf,6 Ytnft lffi SKLADBA PODLAH POZNAMKA Rzm ry knstrukci plevzty a6steana 2 pvdni dkumentce a6steane pli stvebnim pr2kumu n stvb, prt ie nutn6 b hem pliprly relizace stvby v! chny kce pfem fit pfed jej;ch virbu zbudv6nim lilteri6lv6 leseni skldby st6viicich knskukci isu stnv ny n 26kld dslupn6 prj klv dkumentce n?6klda zkusensti prjellnt s Mbnimi stvbmi. V plipdt ptfeby plesn6 skldby knskukce je nulne prv6st prizkum snd!' (Pl ) F-sYsT6l0vl v(ftnswa tpxdvl sttr(a TL 3,0 mm - t{01 l--gnilva rrz^nill z BETNU C25F0 S VLOzENU XlRl S 6/00/100 t1[, KAn st Pft 0-]1il qgaj, KRYi VtZrut J5 l[, L 100 mm - N01rf L8T]S{OVA YAZNNA L lm MM. STAVAJC LlErrvl urcr pn0tl ztltll ltllksll - $AvAJd L-PK-r&{l EtTl L 100 mm - stavajd L-sr^v Jcl P0(wNl RSVY &cc tssr wske MiT, STAVEBN OPRAVY PRO NSTALAC NWcH techn -cd vdelne ELEKTR Ob3h : sxRArPs PDRYs M.C,1.l - NWsTAv D

16 tilr (' = =! F? S ^U\ x-l 6 r -v- rn' tc. - s*a FH $ag =x - cq c) (D x- ). c) x <- x (Jl N (tl 9F 6' ii :" g;d3 = -.r = = 4 C.X = grr[ = =iia =gi = dx- a9 2ii fga ftn- EFB = i g1 - E c. xm i SddHflllllll [qt;iiillili -;g=g r : 3" a 5i t E 9r f =-E sstf FE:.il.! i5-ei X'E --R =<) 258: < 5 =.= - EgFH z6=-z g) Ee5 d E SE s AgAE *4EE= a* F= EE d;i t9 =F' 5 3-= L) q : -r U)!ż O. 5, x- a C,!(, 5 A). U' (D< r<r =: U' :- C). il N, (l) - E- = - U' ). -). d N ) - (D< c)< (D a< ) 5 x1\) U) -l P : v N C). =! -+" t5 -+" N O,m. ak,

17 i! ffg" z 30 "sn r( 6a fi P. -l 4z c! E {7 f, B! O,O ld 3 u T,;-"1 0l lel Hml l8l P= ffi r ^6 t E c G a E ;;F -?+i rhl E =fr,c P 6 *. at ^z. N FFF a3 5 4 e t z m. O A =. { s 82 2; EE g 69 Bs E8 - 3 POO STROPE\, =- - i FJ ;"+ 1.; 23 { tr m = ō N ē = gf > x: i?iq =:'t< 6-96 dsr 3 3E= :E;" i e9 F C,Z x fra ii -{ -{ = z> tfrl- EFB = R- m- 6n - E N il m q a ^m : f :fd$flllillt *a3e3illllrl it*illiiiil -N'-<," : af-b r Y'- a qn t!l -v irs tl l'l l:l tll tl l'l lll ltl 62 tra se 9- E= =-$ e5*?? ig *me E EFF e=: ha= -Y-: -3-* EX afr.

OBSAH: -=:-= --- fet 465424472, 465424170 Fox:465424171. bkn@bkn.cz www.bkn.cz. D.i.2.1. stavebne rorusrnuxirli nrsrrula TECHNTKA prosrnroi srnvga

OBSAH: -=:-= --- fet 465424472, 465424170 Fox:465424171. bkn@bkn.cz www.bkn.cz. D.i.2.1. stavebne rorusrnuxirli nrsrrula TECHNTKA prosrnroi srnvga OBSAH: D.1.2. s 02 STAVEBN upnnvv vt.d. t.z - udrana cnc D.i.2.1. stavebne rrusrnuxirli nrsrrula TECHNTKA prsrnri srnvga D.1.2.1.1. TECHNCKA ZPRAVA Dl.2.1.2. punys 1.Np - srnvn.licisrnv D.i.2.1.g. punys

Více

OBSAH: -=--= ---rsoot-sr-o. Iel 465424+72, 465424170 Fox:465424171. bkn@bkn.cz www.bkn.cz

OBSAH: -=--= ---rsoot-sr-o. Iel 465424+72, 465424170 Fox:465424171. bkn@bkn.cz www.bkn.cz OBSAH: D.1.3. s 03 STAVEBNI upnnw u.e. t.03 - pracvlsre AUTMBI-. anu D.1.3.1. stavebne rrusrnuxli ReSrrulA TEcHNtKA prsrrrl srnvge D.1.3.1.1. TECHNICKA ZPRAVA D.1.3.1.2. punys 1.Np - sravnlici srrv D.1.3.1.s.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Nvstavba rdinnéh dmu v bci Brandýs nad Labem Stará Bleslav, k.ú. Stará Bleslav p.č. 1987/41 Odpvědný prjektant: Ing. Radek Nvák. Hlavní inženýr prjektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba.

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení Přílha č. 2 Suhrn standardů pr prjektvání a realizaci staveb ve FN /vč. reknstrukcí a mdernizací/, vyplývajících z prvzu a údržby technických zařízení Klempířské prvky a kvvé knstrukce Přednstně z materiálů

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Ě Č ó Č ě š ř ě á č á čá Č ř ě é š š á ý ý ě é ř š á ě ř á ř á é á č ž é é ř é úč á ň ů ý š é é é é ž ý é é ž é ě á á úč é ě ř ž é é ř ý Ů ý ž ů ý č š Ú ě ř č é é ě ř ě ň řč ů ď ř ě ř ě ř Ů š ě á ř ů č

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

V., 'IV VIV. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY

V., 'IV VIV. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY č.ev.: 68592/2013 Říčanech 27.11.2013 V. 'V VV M.ESTSKY URAD V RCANECH Masarykv náměstí 53 251 01 Řlčany tel.: +420 323 618 111 fax.: +420 323 603 178 http://www.rcany.cz. e-rnal: pdatelna@rcany.cz Č.ev.:

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Obchdní galerie Písek Plán BOZP Stavba: Obchdní galerie Písek Autr: Jan Brvka Reg.č. : ITI/149/KOO/2011 V Českých Budějvicích dne: 8.1.2016 Datum vydání 1/2016-1 - Obchdní galerie Písek 1) Úvd Funkce plánu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška

řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška dbr žnhiíh prstředí Mag~strát rněst~ Dle rzdělvníku řw7vjuĺwv 9!?CY Váš dpis ze dne čisl jednací vyřizuje I telefn Jihlava 29.11.2013 MMJ/OZP/1 0231/2013-7 Bc.Dskčil/726 10.06.2014 101741 /2014/MMJ právněná

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

OBSAH: n. pnovooru[ zprrvn. D. DoKUMENTAcE oa.lerro A TECHNIcxVcH A TEcHNoLoG. E. DOKLADOVA CRST. ret 465424472, 465424170 Fox;465424171

OBSAH: n. pnovooru[ zprrvn. D. DoKUMENTAcE oa.lerro A TECHNIcxVcH A TEcHNoLoG. E. DOKLADOVA CRST. ret 465424472, 465424170 Fox;465424171 OBSAH: n. pnovooru[ zprrvn B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA C. SITUACE STAVBY D. DoKUMENTAcE oa.lerro A TECHNIcxVcH A TEcHNoLoG. znrlzerul E. DOKLADOVA CRST F. souprs pnnci KOLEKTIV BKN s.r.o. Zodo.oroiektont:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

n Lrv orlsino pnosri.noi Fax:387 994 486. teo:zqs ng

n Lrv orlsino pnosri.noi Fax:387 994 486. teo:zqs ng nnesf Sf.f UftAU V,SOVE, ti. 5.kv6tn a r39,373 T2r.isv DBR uznnnnin pr,anvani, WsrAVBy n Lrv rlsin pnsri.ni Fax:387 994 486. teo:zqs ng Spis.zn.: 1674/l2tKf e i.:zntrz Vyiizuje: KfrivS, tel.:387007919,

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace)

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby a územníh rzvje Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp. zn. 627/STAV/2011 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více