OBSAH: '-- --rrsoot.sr.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: --- --'-- --rrsoot.sr.o. bkn@bkn.cz www.bkn.cz"

Transkript

1 OBSAH: D.1.1. s 01 STAVEBN upnnw v.d. t.01 - pracvtsre AUTMBtt-. gru D STAVEBNE xrusrnurcrui nesrrui A TECHNTKA prsrnei STAVEB D TECHNCKA ZPRAVA D p0rys 1.Np - srrvn.rici srnv D s. punvs 1.NP - NW srav D punvs v.c aunrcf prace D S. puoorys rr,l.c ruow STAV D rl.pnrp.lrrui zvedaku D ponvs - znnizerui srnieneh vzduchu - ttw srav KOLEKTV BKN S.r.. lnvestr : lssrwsxe tr,lyr Zdp.prjektnt : Akce : ssr wsxe ttrty., sraveenl Upnnw PR NSTALAc ruwc TECHNOLOC VCETruE ELEKTRO b iekt : s 01 sravebrul upnlw u.c. r.r - prrcvtste RurMelL. gn0 Obsh :.t.t.t. sxrntps TECHNCKA ZPRAVA ' ^^^t Vldislvv 29/l --rrst.sr.. - -r Vysk6 Mlt f et , Fx: Z k.disl ^

2 BKN s.r.. Vysk6 Mlit D Technicklzrlva D TECHNCKA ZPRAVA Dkumentace pr prvedeni stavby na akci: tt SST VYSOKE MYTO, STAVEBN UPRAVY PRO NSTALAC NOVYCH TECHNOLOG VCETNE ELEKTRO Stavebni bjekt : SO 01 STAVEBN UPRAVY M.C PRACOVSTE AUTOMOBL. OBORU Piilha : D Technickl zprfva NVESTOR SST VYSOKE MYTO Ml6deZnicka 380, Vyske Mft PROJEKTANT : BKN s.r. Vladislavva 2911, Vyske M;it z KpZ:K.e. : DATUM : zgslr+ rssr wsre vw, srnvegnf upnnw pr tnstalact trtwcn tecxrurctivietrue e Le rrn

3 BKN s.r.. Vysk6 Miit D Technick1 zprlva Obsah: 1) U6el bjektu - zlkladni 0daje charakterizujici stavbu a jeji buduci prvz, zdfrvdn6nl stavby 2) Z1sady architektnick6h, funkdnih, dispzidnih a vytvarn6h ie5eni, bezbari6rvi vstup d bjektu a mznst uzivani sbami s mezenu schpnsti phybu a rientace 3) Kapacity, uzitkv6 plchy bestavdno prstry, rientace, svdtlenia slun6ni 4) Technick6 a knstrukdniie5eni bjektu 5) Tepeln6 technick6 vlastnsti stavebnich knstrukci a vfplne tvr0 6) Zpfrsb zalleni bjektu, hydrgelgicki prozkum 7) Vliv bjektu a jeh uzivani na Zivtnl prstiedi 8) Dpravniie5eni 9) Ochrana bjektu pied Skdliuimi vlivy vn6j5ih prstiedi, prtiradnv6 patienl 10) DdrZeni becnfch pzadavk0 na u.fstavbu czsslra tssr wsxe naw, srave gni upnnw pr tnsratacr rlwch tecxltle tf vferrue ELEKTR

4 BKN s.r.. Vysk6 Myt D Technickl zprlva 1. Udel biektu - zdkladni 0daie charakterizuiici stavbu a ieii buduci prvz. zdivdndni stavbv Jedn6 se stavebni 0pravy tiech prstr v budvd are6lu Skly, djde zde ke stavebnim 0prav6m pr instalaci nuich technlgii. V ie5en6 ddrsti bjektu se nach6zi uiebny praktick6 Wuky student0. Objekt je veiejn6 piistupnf a p prvedeni stavebnich 0prav bude nad6le sluzit sv6mu 06elu. 2. Z6sadv architektnick6h. funkdnih a dispzienih ieseni. bezbari6rw vstup d biektu a mznst uiiv6ni sbami s mezenu schpnsti phvbu a rientace Z architektnick6h hlediska nedjde k 26dn1fm z6sadnim zm6nfim, jsu prv6d6ny drbn6 stavebni pr6rce uvniti bjektu. Dispzidn6 se bjekt nem6ni, dispzicni iesenije patrn6 z vykresv6 dkumentace. Stavebni price navrzen6 v prjektu nepdlehaji ie5eni dle vyhl65ky d. 398/2009 Sb. 3. Kapacitv. uiitkv6 plchv. bestav6n6 prstrv. rientace. sv6tleni a slun6ni Kapacity stavby se nezvy5uji, zistsvaji st6vajici. Orientace Orientace bjektu z0st6v6 st6vajici. Orientace je patrn6 ze situaci a vfkresir ptdryst ve rni kresv6 66sti prjektv6 dkumentace. Osv6tleni a slun6ni Osv6tleni a slundni prstr zfistdv6 st6vajici. 4. Technick6 a knstruk6ni ie5eni biektu 4.1 Piiprava 0zemi. buraci pr6ce Piiprava fzemi Lesni prsty ani skladebn6 d6sti rlzemnih syst6mu eklgicke stability se v blizksti dan6 lkality nevyskytuji. Pied zapdetim stavebnich pracije tieba jasn6 vymezit staveni5t6, aby byl zabr6ndn vstupu nepvlanfch sb na staveni5t6. Ziizen bude zaiizeni staveni5ts v plcen6m prstru are6lu Skly respektive v prstr5ch budvy, kde budu prv6d6ny stavebni 0pravy. Zaiizeni staveniste bude ziizen tak, aby byl zabr6n6n nedvlen6mu vstupu nepvlanfch sb na staveni5t6. Zaiizeni stavenist,5, vybaveni zaiizeni staveni5t6, jeh rzm6ry, piijezdv6 cesty, napjvaci bdy na inz. sit6 apd. budu ieieny v r6mci realizace s vybranym ddavatelem stavby dle zvyklsti ddavatele stavby, piedpkl6dfr se napjeni na inz. sit6 v st6rvajicim bjektu baz6nu, jak piijezdv6 kmunikace na staveni5td bude puzita st6vajici pi'rjezdvd zpevndnd kmunikace k bjektu Buraci pr6ce Bude prvedena demnt62 st6vajicich n65lapn6 vrstvy z diev6nfch parket. Pdklad za6i5t6n a piipraven pr betn5z nv6 mazaniny Vrikpv a z6kladv6 knstrukce V'ikpv Nve vlikpy nebudu prv6d6ny. azsslr+ tsst wsxe vw, stnveeni 0pRnw pr TNSTALACT NWcH TECHNLGrf veetne ELEKR

5 BKN s.r.. Vyske Mft D TechnickAzprAva Z6kladv6 knstrukce Nv6 z6kladv6 kce nebudu prv5ddny Svis16 knstrukce Svis16 nsn6 knstrukce Z0st6vaji st6vajici Opl55t6ni Z[rst6v6 st6vajici Vnitini zd6n6 knstrukce Neprv5di se Pieklady Nv6 se neprv5di Vdrvn6 knstrukce Strpni knstrukce Nv6 se neprv6di Pdlahy St6vajici suvrstvi pdlahy bude dstran6n az na 0rvei betnv6 mazaniny. St6vajici betnv6 mazanina bude zbavena nedistt a piipravena pr betn62 nv6 vrstvy mazaniny. Nv6 bet. mazanina bude z betnu C25130 s vlzenu KAR siti6/100/100 mm, min. krytivfztuze bude 35 mm. Nv6 vrstva bet. mazaniny bude patiena fin6lni n65lapnu vrstvu ze syst6mv6 vicevrstv6 epxidv6 stdrky celkv6 tl. cca 3 mm. Vicevrstv6 epxidv6 st6rka se bude skl6dat z penetradnih ndt ru s psypem z jemn6h kiemiditeh pisku, nsn6 pigmentvan6 vrstvy s psypem z jemneh kiemiditeh pisku a uzaviraci vrstvy. Pvrchv6 0prava z vicevrstv6 st6rky z epxidv6 pryskyiice bude dpvidat pzadavk0m na dan! prvz, tedy s pzadavky na prtiskluznu, ddruvzdrnst, dlnst prti nam6h6ni prvzem. U vstupnich dveii d mistnsti bude prvedena 5ikm5 rampa rzmdrech 1000/1000 mm se sp6dem 10% sm6rem ke dveiim. Ve st6vajici skladbe stiesnih pl65td budu dstran6ny v5echny vrstvy az na Urvefi betnv6 vrstvy viz. st6vajlci skladba. St6vajici skladba pdlahy (Pl): - DREVENE PARKEW TL.20 MM _ ODSTRANT - BETONOVA MAZANNA TL. 1OO MM - STAVAJC - ASFALTOVA ZOLACE PROT ZEMN VLHKOST _STAVAJiC - PODKLADN BETON TL. 1OO MM _ STAVAJC - STAVAJC1 POOXNDN VRSTVY- STAVAJC Nv6 skladba pdlahy (Pl): - SYSTEMOVA ViCEVRSTVA EPOXDOVA STERKA TL. 3 MM - NOVE - BETONOVA MAZANNA Z BETONU C25l30 S VLOZENOU KAR ST 6/1OO/1OO MM PR DOLN1M OKRAJ, KRYT WZTUZC 35 MM TL. 1OO MM - NOVE - BETONOVA MAZANNATL. 1OO MM_STAVAJC 473s/L4 rssr vysr Mrr, srnvegnf 0pRnw pn tnstalac NWcH TECHNLGt[ veetne ELEKTR strana 4

6 BKN s.r.. Vysk6 Mlit D TechnickAzprAva - ASFALTOVA ZOLACE PROT ZEMN VLHKOST - STAVAJC - PODKLADNBETON TL. 1OO MM _ STAVAJC - STAVAJC POOTMDN1 VRSTVY_ STAVAJC Pdhledy Nv6 se neprvddi Knstrukce zastieseni Nv6 se nerv6di SchdiSt6 Stavebni 0pravy se neprv5di Klempiisk6 knstrukce Stavebni 0pravy se neprv6di Tepeln6 a zvukv6 izlace Tepeln6 izlace ZitslAv 6 st6vaj ici ieseni. Zvukv6 izlace Zilsttrv tt stdvaj ici ie5en i Hvdrizlace - izlace prti vd6 a zemni vlhksti lzlace prti zemni vlhksti se neprv6di V'fpln6 tvrt Venkvni vfplne tvr0 - dveie Z0st6v6 st5vaj ici ieseni Venkvni vipln tvr0 - kna Zttst1v 6 st6vaj ici iesen i Knstrukce zdrmednick6 Z6mednick6 knstrukce se neprv6di Truhl6isk6 v'irbkv Nv6 se neprv6di. Odstran6na n65lapn6 vrstva z dievdnlich parket Upraw pvrch Vnitini 0pravy pvrcht Malbv - N6tdrv - prvedena nv6 vfmalba mistnsti. nv6 n6t6ry se neprv6di. St6rkv - na nv6 prveden6 betnv6 mazanind bude prvedena fin6lni vrstva ze syst6mv6 vicevrstv6 epxidv6 st6rky celkv6 tl. cca 3 mm. Vicevrstv6 epxidv6 stdrka se bude skl6dat qz:s/ra rs5r vysxe vvr, srnvrsni0prnw pr tnsralacr t'twcn rechnolglf vaerne ELEKTR strana 5

7 BKN s.r.. Vysk6 Miit D TechnickA zprava z penetradnih n6t6ru s psypem z jemn6h kiemidit6h pisku, nsn6 pigmentvan6 vrstvy s psypem z jemn6h kiemiditeh pisku a uzaviraci vrstvy. Pvrchv6 0prava zvicevrstv6 st6rky z epxidv6 pryskyiice bude dpvidat pzadavk0m na danf prvz, tedy s pzadavky na prtiskluznu, d6ruvzdrnst, dlnst prti nam6h6ni prvzem. Keramick6 bkladv st6ny - nv6 se neprv6d6ji. DlaZbv - Nv6 se neprvsdeji Venkvni fpravy pvrchi Neprv6di se Elektrinstalace Nap6t'v6 sustava: 3 PEN sti. 50 Hz23Ol400 V/TN-C-S Ochrana pied tirazem elektricklim prudem: Ochrana pied (razem elektricklim prudem je prvedena chrannfmi patienimi (prstiedky z6kladni chrany a prstiedky pr chranu pii pru5e) dle pzadavru esru ed.2a CSN EN ed.2. Sptieba bjektu: n6rirst sptieby piikn zved6ku 2,2kW Ur6enivndjSich vlivfr dle CSN 3SZOOO-S-S1 ed.3. zfrst5v6 st6vajici- nrm6lni Nap6jeni: Piipjeni bude prved enb ze st6vajicih rzvad66e, kter! je umist6n na chdb6. Prjekt je prveden a dpvid6 platnfm piedpis0m a nrm6m esn ziizvacim. Zaiizeni musi biit prveden pdle t6cht nrem CSN. Kvalifikadni piedpklady pr bsluhu. Pracvat na elektrick6m zaiizeni smi sba znal6. Osba, kter6 bsluh uje el. zaiizeni, musi biit pudena v rzsahu CSN TECHNCKV POPTS Vmistnsti PRACOVSTE nutovoblowch OBOR] bude instalv6n nvli zved6k - 4OOVl2,2kW. Piipjeni bude prveden6 kabelem CYKY-J 5x2.5 ze st6vajicih rzvad6de na chdbd. D rzvad66e bude piid6n jistid n=16a char.c (C16/3). Kabel bude ulzen ve vkl6daci liste. V udebn6 bude umistdn hlavni vypinad zved5ku, piipjeni zved6ku bude prveden kabelem ulzenfm v pdlaze v chrann6 trubce, piesne umist6ni vlvdu bude dle pzadavku ddavatele zved6ku. Zvedlk bude piipjen na pspjenivdidem CY4z2 Pied pied6nim elektricklch rzvd0 d prvzu musi blit ddavatelem pied6na vychzi revizni zprlva dle esru. D6le je nutn6, aby ddavatel mnts2nich praci pudil uzivatele funkci zaiizeni a prv6deni kntrl Zaiizeni stladen6h vzduchu Zfikladni fdaje stavb6 Prjektv6 dkumentace v 65sti zaiizeni stladen6h vzduchu iesi rzvdy tlakv6h vzduchu Sbar d kncvfch element0 v mistech urdenlich investrem. Zdrj tlakv6h vzduchu - kmpresrv6 stanice v areslu SST bude vyuzit beze zmdn st6vajici, nv6 d6sti rzvd0 budu napjeny na st6vajici ptrubi tlakveh vzduchu Bbar v are6lu SST Pdklady pr prjekt Prjektv6 dkumentace v d6sti stavby; r P2adavky investra; Zamdieni na mistd stavby; Ppis technick6h ie5eni Rzvd stladen6h vzduchu bude prveden z trubek celvfch beze5vfch z6vitvfch spjvanfch svaiv6nim. Ptrubi bude veden vln6 pd6l st6n v suladu s vlkresvu 66sti dkumentace. Napjeni na st5vajici p6teini rzvd bude prveden berlvite. V suladu s vfkresvu d6sti dkumentace budu z pdteinih rzvdu prvedeny svdy uknden6 kulvlm khutem DN15 a 0pravnu jedntku bsahujici: - regul6tr tlaku s manu6lnim dvdem kndenz6tu; - manmetr: +zsslr+ rs5r wsre uw, srnve en[ 0pRnw pr rnsralacr NWcH techlle tivf ETNE ELEKTR strdna 6

8 BKN s.r.. Vysk6 Miit D TechnickA zprava - lejv! piimaz6vad; - vlistup s rychlspjkami (pdet rychlspjek dle vfkresve d6stidkumentace). Pcet nvfch db6rnich mist na jedntlivlich pracvi5tlch je ziejmy z vlkresv6 d6sti dkumentace. Ptrubi bude p ukndeni mnt62e patien dvjn6sbnym vrchnim n6t6rem na n6t6r z1kladni synteticku barvu Bezpe6nst pr6ce Stavbu je nutn prvest dle schvdrlen6 prjektve dkumentace. B6hem stavby je nutn ddrzvat ve5ker6 piedpisy CSN a BOZP. Zmlny a dphiky prti prjektv6 dkumentaci je nutn piedem prjednat s prjektantem. Zaiizeni pr vfrbu stlacen6h vzduchu je nutn instalvat a uv6st d prvzu dle piedpisu a n5vdu vfrbce a ddavatele zaiizenit N6rdnst stavby vyzaduje respektv6ni platnli'ch nrem CSN, stavebnich a bezpednstnich piedpis0. NavrZen6 materidrly a zejmena jejich navrzen6 mezni pevnsti musi biit ddr2eny. Kvalita materi6lfr musi bift dlzena atesty. Jak6kliv zmeny a piipadn6 fpravy jsu m2n6 puze p piedchzim prjedn5ni s prjektanty v rdmcijejich autrsk6h dzru. Stavbu musi iidit kvalifikvanli pracvnik pd kntrlu dbrn6h stavebnih dzru. Prjektant si vyhrazuje pr6v dplhvat, piipadn6 pzmdfrvat prjekt na z6kladd nvltch pznatk0, zj istenlch b6hem prv6rd6n i vfstavby. 5. Tepeln6 technick6 vlastnsti stavebnich knstrukci a v'iplnd tvrt Nv6 kce s n6rky na tepeln6 technicke vlastnsti a vlplnd tvr& nejsu v prjektu ieseny. 6. Zp0sb zalzeni biektu. hvdrqelqickv prtzkum Zptrsb zalzeni bjektu z0st6v6 stsvajici, hydrgelgickyi pr0zkum nebyl prv5d6n, prjekt tt ieseni nevyzaduje. V r6mci ieseni prjektu byla navrzena zdkladv6 deska, resp. vyztu2en6 pdlahv6 kce pr sazeni zved6ku. 7. Vliv biektu a ieh uziv6ni na Zivtni prstiedi Stavba je navrzena tak, aby nehrzvala Zivt a zdravi sb neb zvifat, bezpednst, zdrav6 Zivtnipdminky jejich uzivatel0 a uzivatelfr klnich staveb a aby nehr2vala Zivtniprstiedinad limity bsa2ene v jinlch pr5vnich piedpisech Piehled dpad0 a zpisb ieiich likvidace Odpad vzniklf pii vfstavbe: V pr0bdhu vlistavby budu vznikat dpady pii realizaci z6kladvyich a nadzemnich knstrukci a ter6nnich rlprav. Odpady budu na stavb6 ti1d6ny. U vhdnfch dpad0 bude prvedena jejich recyklace a n6sledn6 zp6tn6 puziti. Odpad, kter! nebude mzn zp tn6 vyuzit, bude pdle jeh fyzik6lnich a chemicklch vlastnsti dvezen na piislu5nu iizenu skl6dku neb zlikvidv6n dbrnu firmu. Vzhledem k tmu, 2e v tet tazi planvtrni vfstavby neni mzn6 upiesnit mnzstvi a vlastnsti puzitlch materi6lfr a neni zn6m ddavatel, nelze vytviit piesnu specifikaci knkr6tnich materi6lft. Za likvidaci dpadt vznikajicich pii vlstavb6 a prvzu je dpvddnf ddavatel stavby. Ke klauda6nimu iizeni budu investrem (prvzvatelem bjektu) a ddavatelem stavby dlzeny dklady vyuziti, ppi. zneskdn6ni dpad0 vznikajicich b6hem vlistavby bjektu' S ve5kenlm dpadem bude nakl6d6n dle zn6ni zakna i Sb., dpadech a vyh165ky 6.383/2001 Sb., pdrbnstech nakl6d6ni s dpady' V tabulce je seps6n piedpkl6danf piehled dpad0 dle vyhl. MTP d Sb. vznikajicich pii vfstavbd. K6d dpadu Kateqrie N5zev druhu dpadu Papirv6 a lepenkv6 baly O Ppis z0sbu nakl6d6ni s dpadv PiedSni pr6vnen6 sb6 k recyklaci 4735/14 tsst vysx6 vrr, sraveanl 0pnaw pr lnsralact rvyfcn tecnruret vtetne ELEKTR strana 7

9 BKN s.r.. Vysk6 Miit D TechnickA zprava Plastv6 baly Pied5ni pr6vn6ne sb6 k recyklaci ' " ' ' Diev6ne baly Kvv6 baly Sklenene baly Obaly bsahujlcl zbytky nebezpecnfch l6tek neb baly t6mit l6tkami znedisten6 Sm6sineb dd6len6 frakce betnu, cihel, ta5ek a keramickfch vfrbkt neuveden6 pd dislem Diev Skl Plasty Skl, plasty a diev bsahujici nebezpedne l6tky neb nebezpednfmi l5tkami zne6ist6ne Asfaltv6 sm6si neuveden6 pd d SmEsne kvy Kvv! dpad znedist6n! nebezpe6nyimi lstkami Odpadnikabely neuveden6 pd d Zemina a kameny Stavebni materi6ly na b6zi s6dry neuveden6 pd dislem Jin6 stavebnia demli6nidpady (vdetn6 sm6snfch stavebnich a demlicnich dpad&) bsahujici nebezpecn6 l6tky N N N Pied6ni p16vndn6 sbd k recyklaci Pied6ni pr5vn6ne sb6 k recyklaci Pied6ni prdvn6n6 sbd k recyklaci Pied6ni pr6vn6ne sb6 na z6kl. smluv. vztahu Pied5ni pr6vn6n6 sb6 na z6kl. smluv. vztahu Vyutiti, piipadn6 spiileni v urc. zaiizenich Pied6ni pr6vn6n6 sb6 k recyklaci Pied6ni pr6vnen6 sb6 k recyklaci Pied6ni pr6vn6n6 sb6 na z6kl. smluv vztahu Pied6ni pr6vndn6 sb6 na z6kl. smluv. vztahu Pied6ni pr6vndn6 sb6 k recyklaci Pied6ni pr6vn6n6 sb6 na z6kl. smluv. vztahu Pied6ni pr6vndn6 sb6 k recyklaci Vyutiti k zav6lk6m v kli Pied6ni pr6vnen6 sbd na z6kl. smluv. vztahu Pied6ni pr6vn6n6 sb6 na z6kl. smluv. vztahu 473slr4 tssr wsxe rvvr, srnveani upnnw pn rnsralacr NWcH TEcHNLGli vefrne ELEKTR strana 8

10 BKN s.r.. Vysk6 Myit D TechnickA zprava Plasty Smdsnf kmun6lni dpad Pied6ni pr6vn6n6 sbd k recyklaci Odvz v rsmci svzu km. dpad& mdsta Kateqrie nebezpedn'ich dpad0 dle DSP Kategrie dpadu i N NAzev dpadu rzpust'adla neb jin ', A z dma6tvani 6bsaF ujici zbytky nebezpeenycn tatef neb baly t6mit l6tkami znedistene drnidaliltradni materialy (vietnd lejvlch filtr0 jinak blize neurdenfch), 0istici tkaniny a chrannd ddvy znedist6n6 ne 'afie anrgainckfchemik6lie, ktere jsu neb bsahuli s bsahem azbestu Stavebnimate iiciazbest Jin6 stavebni a demlidni bsahu Z6iivky a ji i chlrfluruh a pryskyrice bsahujici ::ly,-." - " et-t"rimn6 pd disty , neb po eiil*r 1O 0O 031 net1d6n6 baterie a akumul6try bsahuiici tyt baterie 7.2. Ochrana vzdusi Navr2en6 stavebn[ 0pravy nenavy5uji st5vajici zdrje Skdlivin a emisi bjektu. V pr0b6hu vlistavby nebudu puzity strje a zaiizeni, ktere maji negativni vliv na vzdu5i v kli pl6nvan6 stavby Ochrana piirdv a kraiinv Stavba je navrzena tak, aby nehr2vala 2ivt azdravi sb neb zviiat, bezpe6nst, zdravl Zivtni pdminky jejich uzivatel0 a uzivatel0 klnich staveb a aby nehr2vala 2ivtni prstiedi nad limity bsa2en6 v jinfch pr6vnich piedpisech. Ve5kere plchy dtden6 staveni5t6m budu p dknceni stavby uklizeny a uvedeny d p0vdnih stavu. 7.4 Pdminkv pr chranu iivtnih prstiedi piiwstavb6 Stavba svfm charakterem, puzitim nez6vadnlch materi6l0 a mdernich technlgii nebude negativn6 vlivivat Zivtnl prstiedi. P str6nce prvzni bude vyludena jak6kliv klize s klim. JestliZe se na pracvistich zam6stnavatele vyskytuji rizikv6 faktry, je zamestnavatel pvinen pravideln6, a d6le bez zbytecneh dkladu vzdy, pkud djde ke zm6n6 pdminek pr6ce, mdienim zjist'vat a kntrlvat jejich hdnty a zabezpedit, aby byly vyluceny neb alespi mezeny na nejmen5i rzumnd dsazitelnu miru. Pii zji5t'v6ni, hdnceni a piijimdni patieni k ddrzeni nejvy55ich piipustnlich hdnt je pvinen pstupvat pdle zvld5tnich pravnich piedpisi. Rizikrnimi faktry jsu zejm6na faktry fyzik6lni (napiiklad hluk, vibrace), chemick6 473s/!4 rssr wsxe ww, srnveeni upnnw pr rnsralact ltwcx re crrule tivterrue ELEKTR strana 9

11 BKN s.r.. Vysk6 Mlit D TechnickAzprAva (napiiklad karcingeny), bilgick6 dinitele (napiiklad viry, bakterie, plisn6), prach, fyzickit zat62, psychick6 a zrakvb zatd2 a nepiizniv6 mikrklimatick6 pdminky (napiiklad extr6mni chlad, tepl a vlhkst). Nelze-li Wskyt bilgickfch Cinitelt a piekrdeni nejvy55ich piipustnyich hdnt rizikuich faktr0 vyludit, je zam6stnavatel pvinen mezvat jejich pisbeni technicklimi, technlgicklmi a jinfmi patienimi, ktenimi jsu zejm6na 0prava pracvnich pdminek, dba r4iknu pr6ce, ziizeni kntrlvanfch p6sem, pu2ivini vhdnlich sbnich chrannlich pracvnich prstiedk0 neb pskytv6ni chrannych n6pj0. Staveni5t6 se musi zaiidit, uspiddat a vybavit piisunvfmi cestami pr dpravu materi6lu tak, aby se stavba mhla iiidn6 a bezpedn6 prv6d,5t. Nesmi dch6zet k hr2vsni a nadmdrn6mu btdzv6ni kli, zvl65t6 hlukem, prachem apd., k hr2v6ni bezpednsti prvzu na pzemnich kmunikacich, zejm6na se zietelem na sby s mezenu schpnsti phybu a rientace, d6le k znedi5t'v6ni pzemnich kmunikaci, vzdu5i a vd, k mezvani piistupu k piilehlfm stavbam neb pzemk0m, k sitim technick6h vybaveni a p2arnim zaiizenim. 8. Dpravni ieieni Pr realizaci stavebnich praci neni tieba ziizvat nv6h dpravnih napjeni. Objekt je piistupnyi p mistnizpevn6n6 asfaltv6 kmunikaci bce Vyske Miit. 9. Ochrana biektu pied Skdliv'imi vliw vn6i5ih prstiedi 9.1 Pvdn6 Pzemek urdenf pr vfstavbu se nach5zi mim z6plavv6 fzemi. 9.2 Sesuvy p0dy Pzemek urden! pr vfstavbu se nach6zl mim fzemi hrzen6 sesuvy. 9.3 Pddlv6ni Pzemek urcenii pr vylstavbu se nach6zi mim pddlvan6 izemi. 9.4 Seismicita Pzemek urdenli pr vfstavbu se nach6zi mim 0zemi hrzen6 seismicitu. 9.5 Radn Pr vfstavbu se piedpkl6d6 puziti materi6lfr, vyhvujicich pdmink6m vyhl. MZ er /zdiv, pdlahv6 vrstvy/. 10. DdrZeni becn'fch pzadavkr] na v'fstavbu Obecn6 technick6 pzadavky na vlstavbu stanvi vyhl65ka Ministerstva pr mistni rzvj ze dne 12. srpna 2009 technicklch pzadavcich na stavby d.268/2009 Sb., a d6le vyhlasky d. 501/2006 Sb. ve zn6ni vyhl65ky E Sb. becnlch pzadavcich na vyuziv5ni uzemi. Tyt vyhl65ky plati i pr tut PD. Ustanveni v1i5e uvedenfch vyhl65ek jsu v prjektv6 dkumentaci ddr2ena. Stavbu je nutn prv6st dle schv6len6 prjektv6 dkumentace. Bdhem stavby je nutn ddrzvat ve5ker6 piedpisy esru a BOZP. Zm6ny a dplfrky prti prjektv6 dkumentaci je nutn piedem prjednat s prjektantem. Ve5ker6 pr6ce budu prv6ddny v suladu s becn6 ziwaznymi piedpisy, platnltmi technickfmi nrmami, technlgickfmi piedpisy vfrbc0 materi6l0, ve shd6 s prjektem a za splneni v5ech kvalitativnich pzadavk0 stanvenlch piedpisy, nrmami a prjektem. Za zmlny prv6drin6 bez v6dmi prjektanta neb prtijeh v0li nenese prjektant zdpv6dnst. Pii prv6d6ni vfstavby musi biit zabrdndn nadm6rn6 pra5nsti, hluku a znedistv6ni kmunikaci, nebt se jedn6 prv6ddni v mistd mezi ji2 blivanfmi bytnfmi bjekty. Prjektant si vyhrazuje prdv dplfrvat, piipadnd pzmefivat prjekt na z1kladl nvfch pznatk0, zji5t6nlich b6hem prv6deni vfstavby. Upzrn6ni Pied zah6ienim stavebnich praci investr zaiisti vvtvdeni vsech pdzemnich veden a zabezedi ieiich chranu ied p5kzenim. Z6rven p vvb6ru ddavatele stavbv zaiisti aktualizaci pl5nu BOZP pr prv6d6ni stavbv. Ve Vysk6m My Vypracval: Klektiv BKN 473s/!4 ts5r wsxe MVr, srnvest\itjprnw pn rnsralacr NWcH TECHNlctl veetne ELEKTR l0

12 t_ nr llm rr g JT e3 E> a3 m n t. -c. Y s ii f 9t ti t ; B lii $! 1t lr <l lt z T Y iiiij tti rtr lli rtj i:l *t: tlr.:i :t' $r t! i E t t ieis;ge 'ieta:f '34"e:i z-.e-?495-- tcr;3 * +i li -i:?9 :ile E6:!; nt-p:" r:_ l: g c,p. Y :F ;F :L :F 9l ;F +!T1ij E-*"^. ig;4f i! c i! ;B=;-l ixis geq"?

13 t_ nf ttm rr e l'll i6 sd 5= -{ m n t- c. Y Y 4 Y f FL EE sl + tl :E El + iuiltsie Eiiiii i i:ili " F4SX" :!i"*if i i:;rq : Eiei! E F;;:T 3 iee:i :]B 5_ -<" +

14 PUDORYS 1.NP / ll LEGENDA BOURANi tt..-j-l;:t, l :ir l;,'illl SAVAJC ZDVO 80URAN6 STAVtBN KCE r--z/-r BOURANE KCE, gvere, ZARTZVAC # PREDMEY AP. SKLADBA PODLAH tfdf,tlttlt PARGTY lt. 20,0 mm - msnrilfi L-EtilvA u^zlxll,l^ ll l mm - STAvAftl LrsmLrvt zq-rc pnt nfll v.jt(sn - $lvr.ld L-P ('ml 8Eril L lc mm - stav fd Jd Fsrlv P(wd trsvy.eenda mistnsti AUTilBtL BR0 nde (.') ffi Sbt ttq s.6a rd Ftdy P atd - ffi60 q /Xt( tf rtnft-d'frds POZNAMKA: R2mary knslrukci plevzty a6stecna z p0vdni dkumcntca a6stcanl pa; stvebnim przkumu n stvbe, prt je nutn6 bah.m ptiprvy rcli?ce stvby vsechny kca plem fit pfed jcjich vtrbu zbudv6nim Mteri6lv /eseni skldby st6viicich knslrukci jsu stnv.ny n l6klda dstupn prjcktva dkumentce n?6klde zks nsli prj klnt s bdbnimi stvbmi. V plifda ptteby pl sn skldby knskukce ie nutn prv6st przkum sndu. &cc: rsstvyslcmyr. sravebnl 0PRAVY PR NsraLAcl l{wch TEcHNLGll vcetne LEXTR Hffi.,",,.." vyska Utt.l: a F!: l bln6k..cz rw*.bkn,cr P0r}RYs r.c. r.t.bdjracl PRAGE

15 PUDORYS 1.NP LEGENDA MATERNT. STAVAJC ZDVO leqenda mistnsti - 1.NP 101 'RACOVSTL \urwbrl. BRct (m') sd Stht, fq s,61 6/m^m mm pfi Sm fifrl P1 0prff 26 rc mlltt {6 padium tdil F.te. pddu. m6 bf,6 Ytnft lffi SKLADBA PODLAH POZNAMKA Rzm ry knstrukci plevzty a6steana 2 pvdni dkumentce a6steane pli stvebnim pr2kumu n stvb, prt ie nutn6 b hem pliprly relizace stvby v! chny kce pfem fit pfed jej;ch virbu zbudv6nim lilteri6lv6 leseni skldby st6viicich knskukci isu stnv ny n 26kld dslupn6 prj klv dkumentce n?6klda zkusensti prjellnt s Mbnimi stvbmi. V plipdt ptfeby plesn6 skldby knskukce je nulne prv6st prizkum snd!' (Pl ) F-sYsT6l0vl v(ftnswa tpxdvl sttr(a TL 3,0 mm - t{01 l--gnilva rrz^nill z BETNU C25F0 S VLOzENU XlRl S 6/00/100 t1[, KAn st Pft 0-]1il qgaj, KRYi VtZrut J5 l[, L 100 mm - N01rf L8T]S{OVA YAZNNA L lm MM. STAVAJC LlErrvl urcr pn0tl ztltll ltllksll - $AvAJd L-PK-r&{l EtTl L 100 mm - stavajd L-sr^v Jcl P0(wNl RSVY &cc tssr wske MiT, STAVEBN OPRAVY PRO NSTALAC NWcH techn -cd vdelne ELEKTR Ob3h : sxRArPs PDRYs M.C,1.l - NWsTAv D

16 tilr (' = =! F? S ^U\ x-l 6 r -v- rn' tc. - s*a FH $ag =x - cq c) (D x- ). c) x <- x (Jl N (tl 9F 6' ii :" g;d3 = -.r = = 4 C.X = grr[ = =iia =gi = dx- a9 2ii fga ftn- EFB = i g1 - E c. xm i SddHflllllll [qt;iiillili -;g=g r : 3" a 5i t E 9r f =-E sstf FE:.il.! i5-ei X'E --R =<) 258: < 5 =.= - EgFH z6=-z g) Ee5 d E SE s AgAE *4EE= a* F= EE d;i t9 =F' 5 3-= L) q : -r U)!ż O. 5, x- a C,!(, 5 A). U' (D< r<r =: U' :- C). il N, (l) - E- = - U' ). -). d N ) - (D< c)< (D a< ) 5 x1\) U) -l P : v N C). =! -+" t5 -+" N O,m. ak,

17 i! ffg" z 30 "sn r( 6a fi P. -l 4z c! E {7 f, B! O,O ld 3 u T,;-"1 0l lel Hml l8l P= ffi r ^6 t E c G a E ;;F -?+i rhl E =fr,c P 6 *. at ^z. N FFF a3 5 4 e t z m. O A =. { s 82 2; EE g 69 Bs E8 - 3 POO STROPE\, =- - i FJ ;"+ 1.; 23 { tr m = ō N ē = gf > x: i?iq =:'t< 6-96 dsr 3 3E= :E;" i e9 F C,Z x fra ii -{ -{ = z> tfrl- EFB = R- m- 6n - E N il m q a ^m : f :fd$flllillt *a3e3illllrl it*illiiiil -N'-<," : af-b r Y'- a qn t!l -v irs tl l'l l:l tll tl l'l lll ltl 62 tra se 9- E= =-$ e5*?? ig *me E EFF e=: ha= -Y-: -3-* EX afr.

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

VYROCNI ZPRAVA O CINNOSTI SKOLY 20r2t2013

VYROCNI ZPRAVA O CINNOSTI SKOLY 20r2t2013 Zhkldni Skl, Liberec, Kplick6h 384, piispvkvd rgnizce Kplick6h 384, 463 l2libercc 23 Tel. : 485 134 626, www.zs-kplickeh.cz, skl@zs-kplickeh.cz VYROC ZPRAVA O COST SKOLY 20r2t2013 zprcvl: Mgr. Pvel Zernik

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU Pznej a chraň pražsku přírdu 13. rčník, 01/30. ČSOP-Trója SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU 1. O výskytu zvířat na určité lkalitě, například v Kunratickém lese,

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více