Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pd Hstýnem Pd Dubíčkem 647, Bystřice pd Hstýnem Mgr. Jarslava Bezděkvá na ředitele Jmén šklníh metdika prevence Telefn Mgr. Marcela Trjkvá Knzultační hdiny : P Specializační studium An Studuje Ne Realizátr vzdělávání Rescia.s., Mgr. Petr Spurný Jmén výchvnéh pradce Telefn Mgr. Hana Janíkvá Knzultační hdiny: P, ČT ,dpledne p telefnické dmluvě Specializační studium An Studuje Ne Realizátr vzdělávání FF MU Brn Pčet tříd Pčet žáků/studentů Pčet ped. pracvníků ZŠ praktická I. stupeň ZŠ speciální II. stupeň ZŠ speciální Termín seznámení Frma seznámení Seznámení žáků s MPP třídnické čtvrthdinky, hdiny splečensk-vědních předmětů Seznámení rdičů s MPP Třídní schůzky, individuální setkání s rdiči

2 Minimální preventivní prgram je dkument škly, zaměřený zejména na výchvu žáků ke zdravému živtnímu stylu, na jejich sbnstní a sciální rzvj a rzvj jejich sciálně kmunikativních dvednstí ( dále jen MPP ). Tent dkument je zalžen na pdpře vlastní aktivity žáků, s užitím pestrstí frem preventivní práce se žáky a sučasně se zapjením celéh pedaggickéh sbru škly, s nutnu spluprací záknných zástupců žáků. Vypracvaný MPP prlíná a plynule navazuje na vzdělání a výchvu žáků během celéh šklníh rku 2014/2015. MPP představuje základní nástrj prevence, který je kmplexním systémvým prvkem v realizaci preventivních aktivit. Ředitelství škly garantuje sulad preventivníh prgramu s režimem škly, vnitřním řádem zařízení i dalšími šklními aktivitami a spluutváří pdmínky pr předcházení vzniku sciálně rizikvých jevů. Šklní preventivní prgram je zakmpnván d snv a učebních plánů šklníh vzdělávacíh prgramu. Preventivní prgramy zasahují výchvnu i naukvu slžku vzdělávání, knkrétní témata prevence zapracváváme a začleňujeme d kmplexníh vzdělávacíh prcesu, d celrčníh plánu škly a tématických plánů učiva jedntlivých rčníků. Prevence sciálně rizikvéh chvání žáků nadále zůstává přirzenu sučástí šklních vzdělávacích prgramů, stejně jak výuky v jedntlivých učebních předmětech. Všichni pedaggvé ve výukvých předmětech předávají žákům vhdnými, přiměřenými frmami a metdami ptřebné pznatky a přitm dbají na t, aby prevence prlínala všemi uvedenými blastmi. a) blast zdravéh živtníh stylu (výchva ke zdraví, sbní a duševní hygiena, výživa a phybvé aktivity, vlný čas apd.) b) blast splečensk - vědní ( kmunikace, sciální dvednsti a kmpetence) c) blast přírdvědná ( bilgie člvěka, chemické účinky drg apd.) d) blast rdinné a bčanské výchvy e) blast sciálně právní ( právní aspekty drg, práva dítěte, aj.) Primární prevence rizikvéh chvání u žáků v půsbnsti naší škly se zaměřuje na : A) Předcházení rizikvým jevům v chvání žáků agrese, šikana, kyberšikana vandalismus, kriminalita antisemitismus, extremismus, rasismus a xenfbie záškláctví závislstní chvání, užívání všech návykvých látek, netlismus (virtuální drgy), gambling (patlgické hráčství) rizikvé sprty a rizikvé chvání v dpravě, prevence úrazů spektrum pruch příjmu ptravy negativní půsbení sekt sexuální rizikvé chvání

3 B) Rzpznání a zajištění pmci včasné intervence neb krizvé intervence zejména v případech: traumatických zážitků - dmácíh násilí, šikanvání, násilnéh chvání, týrání a zneužívání dětí, včetně kmerčníh sexuálníh zneužívání, hržvání výchvy dítěte experimentvání s návykvými látkami (legální a nelegální návykvé látky), rizikvých stravvacích návyků veducích k pruchám příjmu ptravy (mentální bulimie, mentální anrexie) Základními kmpetencemi prevence v rámci pdpry zdraví a zdravéh živtníh stylu jsu: zvyšvání sciální kmpetence rzvíjení sciálních dvednstí, které napmáhají efektivní rientaci v sciálních vztazích, dpvědnsti za chvání a uvědmění si důsledků jednání psilvání kmunikačních dvednstí zvyšvání schpnsti uvědmit si prblémy, řešit prblémy, knflikty, neúspěch, zvládat kritiku vytváření pzitivníh sciálníh klimatu pcitu důvěry, vytvření atmsféry phdy, radsti a klidu frmvání pstjů ke splečensky akceptvaným hdntám pěstvání právníh vědmí, mravních, mrálních a humánních pstjů Dvednsti, znalsti a pstje, které si žáci svjují jsu přizpůsbeny věku a především jejich individuálním zvláštnstem a schpnstem v návaznsti na jejich předchzí zkušensti. Frmy vzdělávání a výchvy budu zhledňvat dlišný živtní standard a styl jedntlivých žáků. Předpisy vymezující primární prevenci rizikvéh chvání ve šklství - Zákn předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (Šklský zákn), č. 561/2004 Sb /2004 Sb. Změna některých záknů v suvislsti s přijetím šklskéh zákna - Nvela 116/2011 Sb. Vyhlášky pskytvání pradenských služeb ve šklách a šklských pradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Šklskéh zákna č. 561/2004 Sb. - Vyhláška dalším vzdělávání pedaggických pracvníků, akreditačních kmisí a kariérním systému pedaggických pracvníků č. 317/2005Sb. - Zákn pedaggických pracvnících a změně některých záknů č. 563/2004 Sb. - Metdické dpručení k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí a mládeže č.j.: 21291/ bnvená platnst d (změny v přílhách )

4 - Nárdní strategie primární prevence rizikvéh chvání dětí a mládeže na bdbí Zákn č. 379/2015 Sb., k chraně před škdami půsbenými tabákem, alkhlem, návykvými látkami Realizátři prevence rizikvéh chvání - ředitel škly, šklskéh zařízení dle vyhlášky č. 72/2005 zabezpečuje pskytvání pradenských služeb ve škle, a t šklním metdikem prevence (a také výchvným pradcem) - šklní metdik prevence standardní činnsti ŠMP vymezuje vyhláška č. 72/ výchvný pradce škly člen šklníh specializvanéh pradenskéh týmu, jeh standardní činnsti jsu rvněž dány vyhlášku č. 72/ třídní učitelé mnitrvání a včasný záchyt rizikvých prjevů chvání ve třídě a práce s třídním klektivem - pedaggvé a další pedaggičtí pracvníci škly realizace knkrétních preventivních aktivit ve výuce a speciálních preventivních akcí škly - nepedaggičtí pracvníci škly Stanvení cílů MPP: V předešlých letech se ve škle vyskytvaly většinu v menší míře různé rizikvé jevy. U všech věkvých kategrií jsme čast naráželi na nevhdné chvání žáků mezi sebu a prušvání pravidel šklníh řádu. U starších žáků byl prblém s častějším užíváním vulgárních výrazů a výskytem kuření mim budvu škly. Různé frmy rizikvéh chvání se budu ve škle zcela určitě vyskytvat, nicméně škla by chtěla výskyt těcht nežáducích jevů minimalizvat. Ze šklní preventivní strategie vyplývají následující krátkdbé cíle: zvyšvat infrmvanst žáků v blasti sciálně rizikvéh chvání psilvat sciální a kmunikační dvednsti žáků důsledně sledvat chvání žáků, změny v chvání žáků mnitrvat varvné signály sledvat rizikvá místa ve škle mtivvat žáky k vytváření vnitřních pravidel třídy sledvat dcházku prblémvých žáků zařazvat aktivity pdprující zdravý živtní styl účastnit se besed s dbrníky věnvat se předprfesní rientaci

5 Plán aktivit pr jedntlivé cílvé skupiny I. žáci A) Rámcvá prevence ve vyučvacích hdinách I. stupeň rčník Rdina a splečnst - základní pravidla splečenskéh chvání - základní práva dítěte Návykvé látky cigarety, alkhl, léky, drgy - základní pjmy - pškzvání zdraví - dmítání drgy Zdravý živtní styl - zdravé jídl - phyb - dpčinek Dpravní výchva - pravidla silničníh prvzu pr chdce Osbní bezpečí - setkání s neznámými lidmi - důležitá telefnní čísla - chvání při pžáru, dpravní nehdě Zdravé vztahy - kamarádství - ubližvání, šikana, krádež - pmáhající rganizace rčník Rdina a splečnst - pravidla sužití v rdině, ve škle - práva a pvinnsti žáka škly Návykvé látky - druhy návykvých látek a jejich dmítání - nebezpečí četvání Zdravý živtní styl - zdravá strava a pitný režim - význam aktivníh phybu - trávení vlnéh času Dpravní výchva - pravidla silničníh prvzu pr cyklisty Osbní bezpečí - agresivita, frmy násilí - chvání v rizikvém prstředí - nevhdné jednání a chvání vrstevníků - služby pmci Zdravé vztahy - kamarádství, vztahy ve škle

6 6. 9. rčník předmět učiv učiv Výchva k bčanství Funkce rdiny Základní lidská práva Odpvědnst rdičů Týrané, zneužívané dítě Práva a pvinnsti žáků Šikana Vztahy ve škle Prtiprávní jednání Mezilidská kmunikace Trestná činnst mládeže Rvnprávnst menšin Příprava na prfesní uplatnění Člvěk a svbda Krizvá centra Nebezpečí nábženských sekt Nevhdné využívání vlnéh času Nebezpečí drg Ohržení sciálně patl.jevy Chemie Nebezpečné látky Léčiva a návykvé látky Přírdpis Pskytvání první pmci Živt hržující stavy Sexuální výchva Rstliny a jejich zneužívání Zeměpis Rasismus, xenfbie Ochrana člvěka při hržení Výtvarná výchva Plakáty s prtidrgvu tem. Vyjádření vlastních emcí, pcitů Výchva ke zdraví Kamarádství, přátelství Zdravý způsb živta Vztahy mezi lidmi Rizika hržující zdraví Vrstevnická skupina Aut-destruktivní závislsti Puberta, dspívání Bezpečné chvání Prevence rizik.sex.chvání Sebepznání a sebepjetí Tělesná výchva Význam phybu pr zdraví Phybvý režim Zásady jednání a chvání Vzájemná kmunikace Pracvní výchva Rstliny jak drgy Osbní zájmy a cíle Vlba prfesní rientace Využívání pradenských služeb B) Specifická primární prevence zahrnuje aktivity a prgramy, které jsu zaměřeny specificky na předcházení a mezvání výskytu jedntlivých frem rizikvéh chvání žáků. Vyučvací prgramy jsu zaměřeny na zkvalitnění kmunikace, dmítání návykvých látek, zvyšvání zdravéh sebevědmí, zvládání knfliktů, úzksti, stresu a taktéž zvládání zdravéh živtníh stylu. Také v tmt šklním rce pkračujeme ve splupráci s rganizacemi, které nabízejí kvalitní preventivní prgramy. Patří mezi ně léty věřená splupráce s KPPP a ZDVPP, pracviště Krměříž, SVP Valašské Meziříčí a Krměříž, SPC Krměříž, Plicií ČR, Městsku plicií, HZS Bystřice pd Hstýnem,.s. Madi Otrkvice, ČČK Krměříž, Kntaktním centrem Plus Krměříž, Centrem pr rdinu Zlín, NSPZ a dalšími. Nadále navazujeme na svědčenu a úzku splupráci se středisky výchvné péče, zejména SVP Bystřice p.h., SVP Valašské Meziříčí a SVP Krměříž. Tyt v našem zařízení pravidelně realizují prgramy zaměřené na vztahy ve třídě, pdpru zdravých vztahů v rdině, šikanu a další nebezpečí rizikvéh chvání žáků. V letšním šklním rce pět zařadíme d preventivníh prgramu nebezpečí kyberšikany. Stále budeme pkračvat v tradiční, úspěšné splupráci s Plicií ČR, Městsku plicií i s Preventivní infrmační skupinu, jejichž preventivní prjekty byly vždy velmi zdařilé a pr žáky přínsné. D našeh prgramu zařazujeme témata nejen z blasti bezpečnsti v dpravní výchvě, ale i sbníh bezpečí, prevence kriminality mládeže a trestné činnsti mládeže, stejně jak zvyšvání právníh vědmí.

7 Dpravní výuku každrčně realizujeme ve splupráci s akreditvaným šklícím střediskem Autškla Rudel. Teretické i praktické znalsti silničníh prvzu si žáci upevňují pd vedením krajskéh krdinátra Besipu Zdeňka Patíka. Za velmi přínsnu a důležitu pvažujeme zdravtní výuku první pmci, kteru dbrně vedu lektrky ČČK Krměříž. Naši žáci budu pět seznámeni se základními pstupy pskytvání první pmci a principy chrany zdraví v rámci knaných prjektvých dnů. Preventivní prgramy Nárdní sítě pdpry zdraví, jejichž lektři jsu kvalifikvaní zdravtničtí pracvníci, zaměřují se na zdravu výživu a zdravý živtní styl, nekuřáctví a svbdu d jiných závislstí. Pr cílvu skupinu žáků 8. a 9. rčníku budeme realizvat ve splupráci s Kntaktním centrem Plus Krměříž přednášky a besedy zaměřené na aktuální drgvu prblematiku, rizika a následky užívání drg. Živt v závislsti a varvání před riziky návykvých látek budeme sdílet s věřeným lektrem. Rádi pět přivítáme příslušníky Hasičskéh záchrannéh sbru s jejich svědčeným a žáky blíbeným prgramem Hasík. Průběžně budeme získávat infrmace dalších mžných kntaktech a nabídkách, splupracujících rganizací a i takvýmt způsbem budeme prhlubvat a rzšiřvat preventivní strategii. V rámci preventivních aktivit naší škly vlíme věkvě přiměřené, různrdé a aktivizující metdy, které respektují sbnstní zvláštnsti a celkvu specifiku našich zdravtně pstižených žáků. Ve všebecné prevenci budeme nadále uplatňvat nácvik kmunikačních a sciálních dvednstí, tzn. dvednstí a schpnstí dmítání návykvých látek, schpnstí čelit tlaku ze strany klí, vyhýbání se rizikvým situacím, schpnsti vytváření přátelských vztahů a zvyšvání zdravéh sebevědmí našich žáků. Splupracující rganizace, instituce rganizace Jmén dbrníka kntakt KPPP a ZDVPP Zlín,pr KM Mgr. Irena Grdvá KÚ Zlín-krajský šk.k,prev. PhDr. Jarmila Peterkvá SPC Krměříž Mgr. Jitka Jarmarvá SVP Bystřice pd Hstýnem Mgr. Lena Chlápkvá OSPOD Bystřice p.h. Mgr. Marcela Vegrichtvá Městská plicie Bystřice p.h. Velitel Radek Sigmund Splečnst dbré vůle Zlín Bc. Tamara Sichálkvá Ubyt. Pdhran C) Nespecifická prevence jsu veškeré aktivity, pdprující zdravý živtní styl a svjvání pzitivníh sciálníh chvání prstřednictvím smysluplnéh využívání a rganizace vlnéh času. Vedu k ddržvání splečenských pravidel, k zdravému rzvji sbnsti, k dpvědnsti za sebe a své jednání. Jednu z důležitých přednstí preventivníh prgramu našeh zařízení je širká nabídka aktivit pr smysluplné využívání vlnéh času. V rámci smysluplnéh naplnění vlnéh času dětí naší škly budu v letšním rce pracvat tyt zájmvé útvary: cvičení s hudbu dvedné ruce hudebně dramatický kružek lgpedický kružek čtení pr radst sprtvní hry

8 Rzmanitst a náplň kružků respektuje a zhledňuje sbnstní zvláštnsti žáků, jejich pžadavky a ptřeby. Tímt způsbem i žákům ze sciálně znevýhdněnéh prstředí pskytuje bezplatné a kvalitní, mtivující a inspirativní využití vlnéh času. P celý šklní rk bude prlínat výchvně vzdělávacím prcesem řada kulturních, sprtvních a splečenských akcí. Jednrázvé aktivity, tradice naší škly: - Zájmvé vyučvání - Mikulášská besídka - Mikulášské Dremi - Vánční besídka - Vánční a veliknční dílničky - Karnevalvé dpledne - Slavnstní zápis dětí d první třídy - Den Země - Prjektvé dny - Bijásek - Výtvarné sutěže a výstavy - Šklní hlášení - Šklní kl v atletice - Recitační sutěž - Výlety - Den prevence Velkým bhacením živta našich žáků je také účast na splečensk kulturních akcích našeh města a reginu. Prhlubvání estetickéh cítění žáků napmáhají pravidelné návštěvy městské knihvny, divadelních představení, výchvných kncertů, besed, výtvarných výstav a dalších kulturních zařízení. Výtvarné práce našich žáků budu zasílány d řady reginálních i republikvých sutěží. Nadále velká pzrnst bude věnvána vycházejícím žákům, kteří s třídním učitelem a výchvnu pradkyní navštíví Okresní úřad práce v Krměříži, Úřad práce v Bystřici pd Hstýnem a v rámci předprfesinální rientace se zúčastní mnha aktivit, exkurzí a besed d dbrných učilišť a místních výrbních pdniků. D) Další aktivity - při práci se nám velmi svědčuje schránka důvěry, d níž mhu žáci dávat své dtazy, infrmace, svěřvat se s prblémem neb upzrnit na negativní jev - ve vestibulu škly je umístěna nástěnka preventivních aktivit, preventivníh půsbení na žáky - knzultační hdiny metdičky prevence a výchvné pradkyně jsu uvedeny v Pracvním plánu škly a jsu vyvěšeny pr všechny na viditelném místě - v učitelské knihvně je k dispzici dbrná literatura, prpagační materiály, beletrie - v učebně infrmatiky je dstupný materiál, DVD s preventivní tematiku

9 II. pedaggvé A) Vzdělávání pedaggů Ve šklním rce 2014/2015 se všichni pedaggvé škly dle svých mžnstí iniciativně zapjí d širké prgramvé nabídky Nárdníh institutu pr další vzdělávání a Krajské pedaggick psychlgické pradny a Zařízení pr další vzdělávání pedaggických pracvníků Zlín. Na dbrných seminářích si budeme rzšiřvat a dplňvat znalsti nejen v prblematice prevence sciálně rizikvých jevů. Šklní metdička prevence se účastní všech pracvních schůzek a dalších aktivit, suvisejících s jeh prfesní rientací a funkcí. ŠMP v tmt šklním rce uknčí Studium k výknu specializvaných činnstí prevence sciálně patlgických jevů (250 hd), přádané bčanským sdružením Rescia. Výchvná pradkyně v tmt šklním rce uknčí Studium pr výchvné pradce na Filzfické fakultě Masarykvy univerzity Brn. Nvé, zajímavé a aktuální pznatky všichni účastníci seminářů předají svým klegům na metdických schůzkách. K prhlubení znalstí využijeme metdické a učební materiály, prpagační materiály a pdnětné články. B) Splupráce pedaggických i nepedaggických pracvníků Celkvá atmsféra našeh zařízení nadále prhlubuje a upevňuje dbré vztahy mezi učiteli, žáky a statními zaměstnanci škly, vzájemně pdpruje pěstvání dbrých pracvních vztahů a jednání mezi všemi zaměstnanci škly. Při plnění MPP šklní metdik prevence úzce splupracuje s vedením škly, výchvným pradcem, třídními učiteli i statními pracvníky škly. Metdik prevence spluvytváří minimální preventivní prgram, pdílí se na jeh realizaci. Kmunikuje s učiteli v blasti primární prevence, v případě vznikléh prblému dává pdněty k mžné nápravě. Splupracuje s institucemi a rganizacemi v blasti primární prevence. Krdinuje předávávání infrmací prblematice sciálně rizikvých jevů ve škle a sučasně je eviduje. Třídní učitelé aktivně a s pchpením splupracují při mnitrvání varvných signálů rizikvéh chvání, pdílí se na realizaci dtazníků a preventivních aktivit ve třídách, mtivují žáky k vytváření vnitřních pravidel třídy v suladu se šklním řádem a tak pdprují rzvj pzitivních sciálních interakcí mezi žáky. Každý pedaggický pracvník dbá, aby uplatňvaná prevence rizikvéh chvání u žáků byla prváděna kmplexně, tj. ve všech blastech šklníh prstředí a živta, jichž se prevence rizikvéh chvání u žáků dtýká: a) Psychsciální dvednsti (sběstačnst, autnmie, důstjnst, seberealizace, spkjenst v rdinných, přátelských a dalších mezilidských vztazích, sciální a kulturní integrvanst, tvřivst, schpnst milvat, pracvat a žít v suladu s rzmanitu kulturu a světem). b) Existence (pečuji sebe, svůj zevnějšek, vlím mezi zdravým a nezdravým způsbem živta, jsem nezávislý a mám představu své buducnsti, věřím v buducnst, vnímám, že živt má smysl). c) Sunáležitst (vnímám se jak sučást živtníh prstředí a Zem ě, cítím se bezpečně ve škle, ve městě, jsem ceňván a statní si mě váží, mám kamarády a vážím si jich, umím se sebe pstarat a přijímat zdravtní/sciální pmc a služby). d) Adaptabilita (dávám pzr na sebe a svůj z evnějšek, jsem žák, účastním se sprtvních a rekreačních aktivit, setkávám se s lidmi a trávím s nimi vlný čas, plánuji si vlbu prfese neb zaměstnání, řeším s dvahu své prblémy, mám právní pvědmí.)

10 Ze strany vedení škly je metdičce prevence a výchvné pradkyni pskytnuta velká pdpra v realizaci aktivit. Ředitelství škly pdpruje týmvu splupráci šklníh metdika, výchvné pradkyně, třídních učitelů a dalších pedaggických pracvníků škly při přípravě, realizaci a vyhdncení MPP. Ředitelství škly s metdikem prevence a výchvnu pradkyní tvří, vyhledává a rzšiřuje dstupné materiály, které předává pedaggům. Okamžitému řešení prblémvých situací napmáhá přímá individuální splupráce s výchvnu pradkyní. Výchvná pradkyně aktivně a kreativně splupracuje s třídními učiteli a vedením škly při řešení kázeňských prblémů či jiných nárčných prblémvých situacích. Krdinuje splečně s metdikem prevence aktivity škly v blasti prevence, vede individuální knzultace s dětmi, jejich rdiči a infrmuje je mžnstech dbrné péče a další pmci. Pmáhá také rdičům při rzhdvání ve výběru vhdné prfese pr jedntlivé žáky. Zvláštní péče a pzrnst je věnvána žákům nvě zařazeným, prblémvým žákům i rdičům ze scikulturně znevýhdněnéh prstředí. Příjemné a radstné prstředí, rdinná atmsféra škly má stále pzitivní vliv nejen na psychiku a jednání žáků, ale i všech zaměstnanců škly i návštěv škly. III. rdiče A) Splupráce s rdiči Přímá splupráce s rdinu i dalšími institucemi má velký význam v rámci prevence. Naše celtýdenní internátní šklské zařízení stále pskytuje dětem ze sciálně znevýhdněnéh prstředí celtýdenní péči. Internátní pbyt, šklní družina a zájmvé kružky jsu místa, která přispívají k prevenci a chraně dětí před negativními sciálními vlivy. Rdiče jsu pravidelně na třídních schůzkách infrmváni nejen prspěchu a chvání svých dětí, pestré nabídce vlnčasvých aktivit, nutnsti důsledné kntrly trávení vlnéh času, ale také schpnsti rzpznání příznaků užití návykvých látek a i dbrných institucích, zabývajících se prevencí drgvé prblematiky. Pdrbné infrmace žácích jsu rdičům pdle ptřeby sdělvány aktuálně, nejvíce a nejefektivněji však frmu individuálních návštěv a phvrů. Při řešení aktuálních prblémvých situací jsu kntakty s rdiči a následné jednání uskutečněny kamžitě. Kmunikace s rdiči prbíhá také v rámci knzultačních hdin, se kterými jsu rdiče vždy seznamváni na schůzkách, ale i prstřednictvím zápisů v žákvských knížkách či individuálních schůzek s třídními učiteli. Učitelé, žáci a rdiče mhu knzultvat své prblémy s výchvnu pradkyní každé pndělí a čtvrtek d hdin neb kdykliv p dhdě. S metdikem prevence jsu mžné knzultace každé pndělí, a t d hdin hdin neb kdykliv p předběžné dhdě. Pdílet se na správě škly umžňuje záknným zástupcům šklská rada. Šklská rada se vyjadřuje k návrhům šklských vzdělávacích prgramů, schvaluje výrční zprávu činnsti škly, schvaluje šklní řád, pdává pdněty k činnsti škly, schvaluje pravidla pr hdncení žáků apd. Dbré vztahy s rdiči utužujeme pzváními na různé šklní akce. Všichni pracvníci usilují c nejkvalitnější, nejefektivnější vztahy s rdiči. Rdiče jsu včas a pravidelně infrmváni splupráci škly s různými institucemi a rganizacemi, především úzké splupráci se speciálním pedaggickým centrem, pedaggick psychlgicku pradnu, středisky výchvné péče pr děti a mládež, sciálním dbrem MěÚ, plicií a dalšími šklskými zařízeními. Dbrá vzájemná splupráce znamená celkvé prhlubvání a psilvání preventivních aktivit.

11 B) Způsby splupráce s rdiči -seznámení s preventivní strategií škly, MPP - infrmvat rdiče preventivní strategii škly, MPP - seznámení se šklním řádem - seznámení záknnéh zástupce s pstupem škly v případě krizvé situace (případ intxikace, pdezření na zneužívání návykvých látek apd.) - pskytnutí adresáře pskytvatelů služeb s hledem na prblematiku zvládání sc. nežáducíh chvání u dětí - distribuce infrmačních materiálů - přizvání rdičů na celšklní akce - zavedení knzultačních hdin šklníh metdika prevence pr rdiče - kvalitní práce třídních učitelů směrem k rdičům - přednáškvá činnst (přednášky, besedy) - funkčnst pradenskéh systému škly (ŠMP, výchvný pradce, externí pradenská činnst) - zprstředkvání dbrnéh pradenství mim šklu - průběžná prezentace výsledků preventivních činnstí a aktivit Dtazníkvá šetření Ke zjištění aktuálníh stavu sciálně negativních jevů ve škle přispívají také dtazníkvá šetření, ankety, schránka důvěry, třídnické čtvrthdinky, výchvné phvry, připmínky dětí či hdiny předmětů výchvnéh charakteru, které v průběhu šklníh rku realizujeme. Řešení přestupků Šklní řád přím zakazuje přechvávání, užívání a manipulaci s návykvými látkami ve škle. Pžívání mamných a psychtrpních látek sbami mladšími 18 let je v České republice pvažván za nebezpečné chvání. Každý, kd se h dpuští, má nárk na pmc rgánů sciálně právní chrany dětí, viz. sankční řád škly. Prezentace škly Prpagaci škly a úspěšných šklních aktivit pdprujeme prstřednictvím mnha článků a ftdkumentací v reginálním i kresním tisku. Na prfilaci škly se pdílí také samtní žáci, a t účastí v různých sutěžích. Své dbré žákvské sprtvní schpnsti prezentují především na kresních a krajských sutěžích. Hudebními a literárními aktivitami, především v adventním a veliknčním čase, zpříjemňují naši žáci pbyt dětem v bystřických mateřských šklách, ústavech sciální péče, ale i starším bčanům v klubu důchdců. Živt dětem v našem zařízení zpříjemňují svým netradičním a

12 nefrmálním pjetím známé, ppulární, kulturní sbnsti. Díky mnha empatickým spnzrům našeh města a blízkéh klí, můžeme i nadále rzšiřvat a zkvalitňvat netradiční aktivity pr naše žáky. Zpracvala: Mgr. Marcela Trjkvá šklní metdik prevence V Bystřici pd Hstýnem Mgr. Jarslava Bezděkvá ředitelka škly

13 Základní škla praktická a Základní škla speciální Bystřice pd Hstýnem Pd Dubíčkem Bystřice pd Hstýnem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Šklní rk 2014/2015 Přílha č. 1 Šklní řád - návykvé látky Přílha č. 2 Sankční řád návykvé látky Přílha č. 3 Prgram prti šikanvání

14 Preventivní prgram Přílha č. 1 Šklní řád návykvé látky v suladu s metdickým pkynem MŠMT č. j / Všem sbám, žákům je v prstru škly přísně zakázán přinášet, užívat, nabízet, přechvávat, zprstředkvávat, manipulvat a prdávat návykvé látky. Pžívání mamných a psychtrpních látek (dále jen OPL) sbami mladšími 18 let je v České republice pvažván za nebezpečné chvání. Každý, kd se h dpuští má nárk na pmc rgánů sciálně právní chrany dětí (OSPOD). (1) V případě, kdy pedaggičtí pracvníci mají infrmaci rizikvém chvání žáka, jsu pvinni tut skutečnst hlásit záknnému zástupci žáka ( 7,ds.1 zákna č. 359/1999 Sb., sciálně právní chraně). (2) Šklské zařízení má pvinnst známit rgánu sciálně právní chrany dětí městskéh úřadu či bce s rzšířenu půsbnstí skutečnsti, které nasvědčují tmu, že žák pžívá návykvé látky ( 10, ds.4 zákna č. 359/1999 Sb., sciálně právní chraně). (3) Distribuce dle 187 trestníh zákna a šíření OPL dle 188 trestníh zákna je v ČR zakázána. Takvé jednání je trestným činem neb prviněním. Škla je vždy pvinna trestnému činu zabránit (trestný čin překazit) a zjištěnu skutečnst včas známit, hlásit plicejnímu rgánu. (4) V případě výskytu OPL v prstrách škly neb v případě přechvávání takvých látek, bude škla vždy pstupvat stejně jak v bdě (3).

15 Přílha č. 2 Sankční řád návykvé látky Za návykvé látky pvažujeme tabákvé výrbky, alkhlické nápje, mamné a psychtrpní látky(opl) a jejich manipulaci (přinášení, nabízení, zprstředkvání, prdej, patření, přechvávání) a pžívání v prstrách šklskéh zařízení. Při řešení prblémů s návykvými látkami pstupujeme dle Metdickéh pkynu MŠMT č.j / Sankční rzpětí : A) Tabákvé výrbky Držení a) První zachycení - Výchvný phvr, známení zák.zást. b) Opakvané zachycení DŘŠ - Výchvný phvr, známení a phvr se zák.zást. Kuření v prstrách šklskéh zařízení a akcích přádaných šklu a) První zachycení DŘŠ 2. stupeň z chvání - Výchvný phvr, známení a phvr se zák.zást. b) Opakvané zachycení stupeň z chvání - Výchvná kmise s účastí zák.zást. B) Alkhl Držení DŘŠ - 2. stupeň z chvání - Výchvný phvr, známení a phvr se zák.zást. Vstup d šklskéh zařízení pd vlivem alkhlu, stupeň z chvání knzumace a prdej v prstrách šklskéh zařízení - Oznámení záknnému zástupci s následným dvzem žáka, známení OSPODU, při pdezření na akutní intxikaci vláme ZZS, následná výchvná kmise s účastí zák.zást.

16 C) OPL Držení 3. stupeň z chvání - Výchvný phvr, výchvná kmise s účastí zák.zást., známení OSPODU, PČR Vstup d šklskéh zařízení pd vlivem OPL, 3. stupeň z chvání pžívání OPL v prstrách šklskéh zařízení - Oznámení zák.zást. s následným dvzem žáka, známení OSPODU,PČR, při pdezření na akutní intxikaci vláme ZZS, následná výchvná kmise s účastí zák.zást. Šíření, distribuce, prdej OPL v prstrách 3. stupeň z chvání šklskéh zařízení - Výchvná kmise s účastí zák.zást., známení OSPODU, PČR Sankční řád byl prjednán a schválen na pedaggické radě dne s účinnstí d Bystřice pd Hstýnem Mgr. Jarslava Bezděkvá ředitelka škly Mgr. Marcela Trjkvá šklní metdik prevence

17 Přílha č. 3 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Prgram prti šikanvání, speciální prgram, zaměřující se na primární a sekundární prevenci. Předpklady pr regulérní účinnst prgramu: 1) Organizace a řízení škly Otázky prevence šikany a její minimalizace v našem zařízení se díky dbré vzájemné týmvé splupráci pracvníků škly daří řešit již při prvních příznacích. Organizace chdu škly umžňuje častu, aktuální a pružnu kmunikaci prblémvých jevech. Škla vytváří pdmínky bezpečnéh, respektujícíh a splupracujícíh prstředí. Kmunikace: a) Pravidelná. Pravidelná každdenní kmunikace pedaggů před vyučváním, pkračující během velké přestávky ve sbrvně. Před vyučváním prbíhá krátké infrmativní sdělení ze strany vedení škly, předání infrmací mezi vychvateli a třídními učiteli dění a vzniklých prblémech internátních žáků předchzíh dne. Během velké přestávky se řeší aktuální prblémy, nevhdné prjevy žáků a jejich kamžité minimalizvání s nápravu. Všichni pedaggičtí pracvníci se pravidelně setkávají na častých aktuálních pradách, pedaggických radách a metdických sdruženích. b) Průběžná. Každý zaměstnanec škly je pvinen zjištěné negativních prjevy žáka neprdleně řešit s výchvným pradcem a třídním učitelem. Při řešení negativních prjevů žáků splupráce prbíhá i s nepedaggickými pracvníky. 2) Vzdělávání pracvníků škly Všichni pracvníci škly znají důležitst prevence a vytváření bezpečnéh prstředí a znají pstupy řešení prblémů. Pedaggičtí pracvníci jsu pravidelně pršklváni a seznamváni s příznaky nezdravých sciálních vztahů, vědí, jak pstupvat při řešení vznikléh prblému a uvědmují si důležitst prhlubvání infrmvansti v prblematice šikany. D DVPP se pravidelně zapjují všichni pedaggvé naší škly a v průběhu šklníh rku se zúčastňují dbrných seminářů. Pracvníci škly se vzdělávají v akreditvaných kurzech a seminářích. Učitelská knihvna je průběžně dplňvána aktuální literaturu z prblematiky násilnéh chvání, výtržnictví a šikanvání. Přínsem a inspirací pr všechny pedaggické pracvníky našeh zařízení je také vzájemná hspitační činnst.

18 3) Preventivně výchvná činnst žáků S třídními klektivy pracují zejména třídní učitelé ve splupráci výchvnéh pradce a metdika prevence. Klademe důraz na rzvj pzitivních mezilidských vztahů. Žáci pstupně získávají infrmace tm, c je a není šikana, jak se zachvat, když se v jejich blízksti bjeví, byť jen náznaky. Pedaggičtí pracvníci vedu důsledně a systematicky žáky k svjvání nrem mezilidských vztahů, úctě k práci a živtu druhéh člvěka. Preventivní činnsti prbíhají zejména v hdinách výchvnéh charakteru (bčanské výchvě, výchvě ke zdraví, pracvní a tělesné výchvě, v literární a řečvé výchvě). K rzvji mezilidských vztahů přispívá setkání kamarádů v rámci širké nabídky šklních zájmvých útvarů, v rámci prjektvých dnů (Den Země, Den dětí, Den prevence), při pravidelných turistick - zdravtních cvičeních a pržitkvých pbytech v přírdě. Týmvá splupráce se uplatňuje také v rámci sprtvních činnstí, sutěží a turnajů uvnitř zařízení. Na závěr rku utužují žáci dbré vztahy a příjemnu atmsféru na jedndenních neb dvudenních šklních vlastivědných pznávacích výletech. Klíčvá patření 1) Splečné vzdělávání a supervize Pedaggičtí pracvníci si na aktuálních pradách, pedaggických radách a v rámci metdickéh sdružení předávají infrmace nejen z prblematiky RCH, které získali během seminářů DVPP. Přednstí našeh zařízení jsu splečné semináře pracvníků škly, které se uskutečňují v prstrách našeh zařízení. Během těcht splečných setkání se náš klektiv nejen vzdělává, rzšiřuje si a dplňuje pznatky, ale také se psilují a utužují naše velmi dbré mezilidské vztahy. Klektiv pedaggických pracvníků se v průběhu šklníh rku zúčastnil dvu velmi zdařilých splečných seminářů, které se uskutečnily přím v prstrách naší škly Klektiv pedaggických pracvníků se v průběhu šklníh rku zúčastnil čtyř splečných seminářů, které se uskutečnily přím v prstrách naší škly. Již tradičně jsme si rzšiřvali znalsti ve využívání ITC ve výuce s naším externím učitelem. S vlastní zkušenstí s drgu a nelehku cestu ze závislsti nás seznámil dbrník na tut prblematiku. Jeh seminář Živt v závislsti byl velmi emtivní. Kurz první pmci pd dbrným vedením pracvnice záchranné služby byl pr všechny zaměstnance naší škly velkým přínsem. Speciálně pedaggicku dbrnst jsme si rzšiřvali s velku dbrnicí, speciální pedagžku, lgpedku na téma Alternativní a augmentativní kmunikace.

19 1) Užší realizační tým V případě zjištění a zachycení rizikvéh chvání žáka se pstupu pradí tzv. užší realizační tým ve slžení : TU, VP, MP, zástupce vedení škly. 2) Zmapvání situace Pedaggvé neustále sledují chvání žáků a atmsféru ve třídách, skupinách. Stále mnitrují výskyt náznaků nevhdnéh chvání, všímají si varvných náznaků či znaků šikanvání, v případě ihned je řeší. Mapvání realizujeme i prstřednictvím dtazníků a schránky důvěry. Žákvské prblémy dkrýváme také v rámci preventivních besed s dbrníky. 3)Splečný pstup při šikanvání a) Jakékliv zjištěné náznaky nevhdnéh sciálníh chvání bereme vážně, ihned řešíme b) Vedeme diskrétně rzhvry s bětí či infrmátrem c) Zajistíme bezpečnst běti d) Svláme užší realizační tým e) Najdeme a vybereme vhdné svědky, nikdy nevyšetřujeme veřejně, infrmace získáváme diskrétně d důvěryhdných svědků, ppř. knfrntací jejich svědectví f) Prvedeme rzhvr s agresry, zajistíme, aby se nemhli dmluvit (pslední krk, znát fakta, mít důkazy, setkání služí k tmu, abychm agresry kamžitě zastavili a chránili běti). Upzrnění agresrům, že při jakémkliv náznaku šikanvání bude pstupván v suladu se sankčním řádem g) Nedpustíme knfrntaci běti a agresra h) Svláme ihned výchvnu kmisi i) Výchvný phvr s agresry a jejich rdiči, neumžníme knfrntaci rdiče běť agresr j) Zveřejnění případu před třídu k) Citlivě pracujeme se třídu, kde k událsti dšl 3) Prevence v třídnických hdinách Učitelé využívají některé hdiny dispnibilní dtace k řešení třídních vztahů, při kterých se zaměřují na činnsti, rzvíjející se pzitivní vztahy a klima třídy, zárveň prvádějí zpětnu vazbu. Žáci jsu seznamváni s následujícími tématy a jsu rzvíjeny jejich znalsti v blasti - C je a c není šikana - C je a c není dnášení ( bnzvání ) - Jakým způsbem se běti zastat - Jakým vhdným způsbem vyhledat pmc dspělé sby

20 2) Prevence ve výuce Všichni učitelé vnímají důležitst vytváření bezpečnéh prstředí a krmě práce ve svém vyučvacím předmětu se sustřeďují na rzvj pzitivních vztahů, umžňují rzvj splupráce i zpětnu vazbu. Vedu žáky k přímému slušnému a tevřenému vyjadřvání. Všichni pedaggičtí pracvníci věnují pzrnst zejména nvě zařazeným žákům, umžňují každému žákvi zažívat pcit úspěchu. Vyhýbáme se technikám a metdám, které neúčelně navzují či zvyšují napětí žáků a následně vytvářejí ptřebu uvlnit (vybít) negativní energii. 3) Prevence ve šklním živtě mim vyučvání Šklské zařízení zajišťuje v suladu s pracvním řádem pedaggických pracvníků dhled nad žáky, a t především ve škle v dbě před vyučváním, přestávkách a na vytipvaných rizikvých místech ve škle - WC, šatna, zavřené dveře tříd během přestávky. Rizikvá místa jsu průběžně a pravidelně sledvány a kntrlvány službu knající dzr. Tat místa jsu dzrvána se zvýšenu intenzitu také učiteli a vychvateli, kteří mají třídu v blízksti těcht míst, i častým phybem nepedaggických zaměstnanců. V případě pakvání prblému hledáme a děláme další perativní patření. 4) Ochranný režim Šklní řád stanvuje zcela jasný, dmítavý pstj ke všem prjevům šikany. Jsu v něm stanvena pravidla chvání žáků, včetně sankcí za jejich prušení. V případě, že preventivní patření selhávájí, k ptrestání agresra využíváme výchvná patření škly, stanvená dle sankčníh řádu, který je sučástí šklníh řádu : Sankční rzpětí : Pčáteční šikana dle závažnsti DTU- snížený stupeň (1.,2. a 3. stádium) - Výchvná kmise s účastí zák.zást., známení OSPODU(pak. přestupku) Pkrčilá šikana 3. stupeň z chvání (4. a 5. stádium) - Výchvná kmise s účastí zák. zást., známení OSPODU, PČR, splupráce se specializvanými institucemi (SVP,DDÚ, apd.), v případě vážnéh zranění vláme ZZS Ředitelství škly dpručí záknným zástupcům Umístění dítěte d pbytvéh ddělení SVP, ppř. pbyt žáka v diagnstickém ústavu Výchvná kmise Pdá návrh rgánu sciálně právní chrany dítěte k zahájení práce s rdinu Zajistí dčasné umístění agresra přestávkách mim třídu, d blízksti pedagga

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Program proti šikanování, speciální program, zaměřující se na primární a sekundární prevenci.

Program proti šikanování, speciální program, zaměřující se na primární a sekundární prevenci. Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem Pod Dubíčkem 647, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Tel.: 573 380 682, fax 573 380 682, E-mail: zvsinter@tiscali.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více