V. Stacionární proudové pole... 2 V.1. Elektrický proud... 2 V.2. Proudová hustota... 2 V.3. Rovnice kontinuity proudu... 3 V.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. Stacionární proudové pole... 2 V.1. Elektrický proud... 2 V.2. Proudová hustota... 2 V.3. Rovnice kontinuity proudu... 3 V.4."

Transkript

1 tconární rouové oe ektrcký rou Prouová hustot ovnce kontnuty rouu 4 Ohmův zákon v ferencáním tvru 5 oueův zákon 5 6 Anoge eektrosttckého stconárního rouového oe 6 7 Pomínky n rozhrní 7 8 Oor rezstorů řzených sérově reně 7 9 ektromotorcké nětí 8

2 tconární rouové oe Nbjeme- vové těeso eektrckým nábojem tím, že řáme nebo oebereme nbté částce, řeskuí se během krátkého okmžku eektrcké náboje tk, by nst ustáený stv ustáeném stvu se jž částce neohybují, neůsobí n ně uvntř voče žáné síy, ntenzt eektrckého oe uvntř vočů je tey nuová ožený kný nebo záorný náboj se usí n ovrchu voče, ke n něj ůsobí ouze sí komá k ovrchu těes ntenzt eektrckého oe vystuuje komo z voče Obobná stuce nstne o vožení těes o vnějšího eektrckého oe ze oje k ohybu částc ouze o okmžku, než bue osženo ustáeného stvu Doáváme- omocí vnějšího zroje, kterým může být nřík eektrcký čánek nebo nukovné nětí, eektrckou energ tk, bychom osáh v kžém okmžku nenuové ntenztu eektrckého oe tey nenuového otencáového sáu ve voč, neoje jen k řechonému ohybu částc, e k jejch ustáenému ohybu této souvsost hovoříme o eektrckém rouu ektrcký rou ektrcký rou určtou ochou je efnován jko cekový náboj nbtých částc, který touto ochou roje z jenotku čsu ekost rocházejícího náboje se může v závsost n čse měnt, okmžtá honot rouu v určtém čsovém okmžku je roto efnován omocí mtního vzthu: Q Q m t 0 t t Z hstorckého ůvou se z kný smys rouu ovžuje tok kně nbtých částc, ve skutečnost je eektrcký rou ve vočích án tokem záorných eektronů Z hesk výsených účnků eektrckého rouu je to všk ekvventní Kný náboj, který řeje n jenu strnu uvžovné ochy, je ekvventní se záorným nábojem, který řeje n ruhou strnu Prouová hustot Prou je efnován jko náboj, co roje určtou ochou z jenotku čsu, tento náboj všk nemusí být ve všech místech uvžovné ochy stejně veký nvíc nemusí náboje obecně rocházet ve směru komém n ochu extrémním říě by mohy rocházet ve směru rovnoběžném s ochou rou by by nuový Z tohoto ůvou zváíme večnu, která se nzývá rouová hustot je efnován jko rou vztžený n jenotku ochy, která je orentován komo ke směru ohybujících se nábojů: m v 0, 0 ke v 0 je jenotkový vektor ve směru ohybu nbtých částc Prou, který roje eementární ochou o vekost, otom bue: v skutečného ntočení eementární ochy vůč směru ohybujících se částc je ve vzthu zoheněn skárním součnem, ve kterém je och rerezentován obvykým vektorem, který má vekost je orentován ve směru komém n ochu

3 Cekový rou ochou je možno získt ntegrcí rouové hustoty: ovnce kontnuty rouu Pro tok vektoru rouové hustoty uzvřenou ochou - eektrcký rou - tí oe ohoy stejně zvoené smysy jko ro toky jných vektorových večn Tok vtékjící o uzvřené ochy má znménko mínus, vytékjící znménko us ntegrá rouové hustoty o uzvřené oše otom znčí cekovou bnce vtékjícího vytékjícího náboje z jenotku čsu Přteče- jné množství náboje, než oteče č nok, musí se to rojevt změnou množství náboje v uzvřeném objemu Bue- ntegrá vektoru rouové hustoty kný, znmená to s oheem n zvoené smysy, že větší množství náboje z jenotku čsu oteko, než řteko To se rojeví čsovou změnou náboje v ném objemu, v tomto říě zmenšením náboje Uveené skutečnost jsou zformuovány o rovnce kontnuty rouu: Q t Proveeme- bnc náboje v eementárním objemu, ostneme se k rovnc kontnuty rouu v ferencáním tvru: ρ v, t ve které fguruje hustot náboje funkce vergence kovná stnrním zůsobem n vektor rouové hustoty e stconárním rouovém o (ustáené rouy) se náboje nke nehromí, n se nke neztrácejí, kok částc o uzvřené ochy vteče, tok vyteče Ptí rovnce kontnuty stconárního rouu: 0 v 0 Tyto rovnce rktcky osují Krchhofův zákon v eektrckých obvoech ntegráním tvru by to: + + L L 0 0 n n n 4 Ohmův zákon v ferencáním tvru Pro ovození zákních vzthů bueme uvžovt, že v určtém voč ošo vvem vnucené ntenzty eektrckého oe k ustáenému toku nbtých částc - eektrckému rouu Kžá z nbtých částc, jejchž eektrcký náboj je rozmístěn ve voč s objemovou hustotou ρ, bue v eektrckém o urychován sou: F Q Částce se ohybují tk ouho, oku neoje ke srážce s jným částcem (tomy v krystové mřížce), kterým částce oevzá svojí knetckou energ T se ze řemění nřík v teo ýsekem tkového nerovnoměrného ohybu je určtá stření rychost, kterou se částce buou ohybovt

4 Bueme- řeokát, že částce urzí z čs t vzáenost, jejch stření rychost bue : v t Kyž s ve vovém těese, kterým rochází eektrcký rou, vytkneme eementární objem o vekost rávě tk, by ék by vzáenost, kterou kžá částce z tohoto objemu urzí z čs t, musí čení ochou rojít z čs t ceý náboj Q, který je v tomto objemu obsžen: Q ρ t t ρ t Prouová hustot je efnován jko rou rocházející jenotkou ochy tí tey: ρ ρ ρ v t t Mez rouovou hustotou, hustotou nbtých částc v jenotce objemu ného voče rychostí, kterou se nbté částce ohybují, tí vzth: ρ v Dá se řeokát, že rychost ohybu nbtých částc bue jenoznčně úměrná ntenztě eektrckého oe v, bue e závset n množství ších fktorů, které ovvňují množství srážek s osttním částcem Bue tey závset n cekové stvbě krystové mřížky tey n ruhu vového mteráu Bue závset nřík n teotě, která ovvňuje kmtání tomů v krystové mřížce zvyšuje rvěoobnost srážek šechny tyto fktory můžeme vztáhnout o jenu konstntu k: v k Dosíme- zětně o vzthu ro rouovou hustotu, ostáváme vzth ρ k tomto vzthu je efnován výsená konstnt uávjící vzth mez ntenztou eektrckého oe rouovou hustotou, která se nzývá měrná vovost ýsený vzth se nzývá Ohmův zákon v ferencáním tvru: rátíme- se zět k eementárnímu objemu zveeme- o výočtu ntegrání večny, kterým je nětí rou, ostáváme ro rou tekoucí čení ochou objemu : Nětí rozožené o éce tohoto objemu: U Dáme- nětí rou o oíu, můžeme efnovt eektrcký oor eementu o éce : U Ε Ε 4

5 ntegrcí (výočtem cekového ooru voče) ostáváme vzth ro Ohmův zákon v ntegráním tvru: U 5 oueův zákon oueův zákon se zbývá jž zmňovnou částí energe ohybujících se nbtých částc, která se v objemu těes řeměňuje n teo Množství vznkého te ze vyjářt n zákě ráce, kterou musí eektrcké oe vykont, by řemísto částc nbtou nábojem Q o vzáenost v o, ke ůsobí sí ná ntenztou eektrckého oe : F Q A ekost rotékjícího náboje z jenotku čsu je možno vyjářt omocí rouové hustoty : t Q Q t Z čs t se tey vykoná v objemu v eektrckém rouovém o ráce o vekost : t t Q A F, která se v tomto objemu řemění v teo Poěíme- tuto rác čsem t vekostí objemu, ostneme výkon, který se řemění v jenotce objemu n teo, jená se tey o jkous hustotu ztrát t A ýše uveený vzth je formuován v oobě oueov zákon: Pomocí Ohmov zákon ze oueův zákon řeformuovt ještě o náseujících tvrů: Cekovou bnc výkonu, který se v určtém objemu řeměňuje v teo ostneme ntegrcí řes objem ceého těes: P říě, ky je v ceém těese konstntní rouová hustot těeso je homogenní, ze ntegrc nhrt rostým gebrckým součnem hustoty ztrát vekost objemu Pro cekové ztráty ostáváme jenouchý vzth: P 5

6 6 Anoge eektrosttckého stconárního rouového oe Anoge večn eektrosttckého stconárního rouového oe vyývá ze stejné ovhy těchto oí vzájemné oobnost e možno jí ukázt nřík n vyočtu oí mez věm vácovým vovým eektrom, mez které je řveeno nětí o vekost U Tok vektoru eektrcké nukce - nukční tok ektrosttcké oe ψ D Tok vektoru rouové hustoty - eektrcký rou Prouové oe ektrcká nukce zth mez nukcí ntenztou oe zth ro ntenztu eektrckého oe Nětí mez eektrom zětně vyočtené z ntenzty oe zth mez nábojem nětím - kct Q Prouová hustot D( r) π r D ε zth mez rouovou hustotou ntenztou oe D( r) Q zth ro ntenztu ( r) ε π ε r eektrckého oe Q b Nětí mez U ( r) r n π ε eektrom zětně vyočtené z ntenzty oe π ε zth mez Q U b rouem nětím n - vovost ( r) π r ( r) Q ( r) π r b U ( r) r n π π U b n Defnce kcty Q C / U Defnce vovost G / U Kct n jenotku éky π ε C / b n vovost n jenotku éky π G / b n ermtvt ε měrná vovost 6

7 7 Pomínky n rozhrní Pomínku ro tečné sožky večn n rozhrní v rouovém o ze určt n zákě vzthu, který říká, že rouové oe je otencáové Toto tí mmo obst zrojů 0 t t t t t t Pomínky ro normáové sožky večn stconárního rouového oe n rozhrní vou rostřeí ze určt n zákě zákon kontnuty : 0 n n n n n n n n 8 Oor rezstorů řzených sérově reně ezstory sojeným o sére rotéká stejně veký rou : L n N sérové kombnc rezstorů se objeví výsené nětí U U + U + U + L+ U n Po oszení z úbytky nětí n jenotvých rezstorech: U L+ n, bue tt ro výsený oor sérové kombnce vzth: L+ n 7

8 N všech reně sojených rezstorech je stejné nětí:: U U U L U n U ýsený rou rení kombncí je án součtem rouu jenotvých rezstorů: L+ n Po oszení bue tt: U U U U U L+ n ýsený oor rení kombnce rezstorů bue án vzthem: L + n L+ n 9 ektromotorcké nětí Aby moh rotékt mez věm místy eektrcký rou, musí být mez těmto místy rozí otencáů Ten může být nřík buzen nhroměným kným nábojem n jené svorce záorným nábojem n ruhé svorce Míst musí být roojen eektrckým vočem, ve kterém se mohou nosče náboje ohybovt Kyby se jeno o ouhý nhroměný náboj n eektroách jko nřík u konenzátoru, zneouho by se vyčer Ke vznku trvého eektrckého rouu jsou otřebné eektrcké zroje, u kterých je náboj n svorkách neustáe obnovován Musí ze roto kromě eektrcké síy ůsobt ještě sí jné ovhy, která nok vrcí kné částce zět n knou eektrou Tto sí se nzývá rozěující může být různé ovhy Působení rozěující síy ve zroj je ekvventní stuc, ř které by ve zroj exstovo kromě eektrosttckého oe nhroměných nábojů c ještě eektrcké oe s očným směrem, kterému řsouíme ntenztu rozěujících s r Prác, kterou by vykony rozěující síy řenesením jenotkového kného náboje ze záorné eektroy n knou je efnováno jko eektromotorcké nětí zroje: r U ems Nok ráce, kterou vykonjí síy eektrckého oe řenesením jenotkového kného náboje z kné svorky zroje n záornou, je efnováno jko svorkové nětí c U 8

9 yočítáme- ntegrá o bovoné uzvřené ráze, která bue rocházet zrojem nětí, bue ntegrá ntenzty eektrosttckého oe c nuový, rotože je toto oe otencáové, zbue ouze ntegrá ntenzty rozěujících s ve zroj: ( r + c ) + c c + c + r r U ems c Cekový ntegrá ntenzty eektrckého oe o uzvřené ráze rocházející zrojem tey jž není nuový, oíí se ze ráce oná o obvou jným zůsobem, oe jž není otencáové Zroj nrázno říě neztíženého zroje musí být nvíc výsená ntenzt eektrckého oe uvntř nuová, rotože neteče žáný rou, žáné náboje se nkm neřemísťují c r + c 0 ( r + c ) + c c U ems Z toho vyývá: U c U ems 0 vorkové nětí zroje nrázno je rovno eektromotorckému nětí Zroj ztížený vnějším oorem Přojením vnějšího eektrckého obvou mez svorky zroje zčne rotékt o kné svorky k záorné rou, jeho vekost bue án oe Ohmov zákon oorem vnějšího obvou nětím n svorkách: c U Uvntř zroje musí rotékt stejně veký rou Aby to byo možné, musí být ntenzt eektrckého oe rozěujících s větší než ntenzt eektrosttckého oe, ro rou ve zroj bue tt: ( + ) r c r C r C U ems U U ems + ke konstnt se nzývá vntřním oorem zroje, Z této rovnce vyyne vzth ro rou tekoucí obvoem : U ems + A vzth mez nětím n svorkách eektromotrckým nětím : U U ems Nětí n svorkách je zroje rovno eektromotorckému nětí, zmenšenému o úbytek n vntřním ooru 9

Hydraulické odpory třecí odpory místní odpory třecí odpory laminární proudění turbulentní proudění

Hydraulické odpory třecí odpory místní odpory třecí odpory laminární proudění turbulentní proudění Hyrauické oory Při rouění reáných tekutin znikají násekem iskozity hyrauické oory, tj. síy, které ůsobí roti ohybu částic tekutiny. Hyrauický oor ři rouění zniká zájemným třením částic rouící tekutiny

Více

Učební text k přednášce UFY102

Učební text k přednášce UFY102 Učební text k přenášce UFY vou ovinných světených vn V této kpitoe si ukážeme, jk vznikjí intefeenční použky, jestiže se vě ovinné světené vny setkávjí v nějkém postou. Mějme vě ovinné vny popsné náseujícími

Více

1.7.5 Rovnováha na páce II

1.7.5 Rovnováha na páce II 75 Rovnováha na áce II Přeokay: 70 Peaoická oznámka: Hoinu je možné obře reuovat tím, koika zůsoby necháme některé říkay žáky očítat Peaoická oznámka: V náseujícím říkau nechám žáky nakresit obrázek a

Více

Termodynamický popis chemicky reagujícího systému

Termodynamický popis chemicky reagujícího systému 5. CHEMICKÉ ROVNOVÁHY Všechny chemcké rekce směřují k dynmcké rovnováze, v níž jsou řítomny jk výchozí látky tk rodukty, které všk nemjí jž tendenc se měnt. V řdě řídů je všk oloh rovnováhy tk osunut ve

Více

Normalizace fyzikálních veličin pro číslicové zpracování

Normalizace fyzikálních veličin pro číslicové zpracování Noralzace fyzkálních velčn pro číslcové zpracování Vypracoval: Petr Kaaník Aktualzace: 15. října 2003 Kažý realzovaný říící systé usel projít vě hlavní stá. Nejprve je to vlastní návrh. Na záklaě ostupných

Více

1.5. DYNAMIKA OTÁČIVÉHO A SLOŽENÉHO POHYBU TĚLESA

1.5. DYNAMIKA OTÁČIVÉHO A SLOŽENÉHO POHYBU TĚLESA .5. OTÁČIVÉHO A SLOŽENÉHO POHYBU TĚLESA.5. ZÁKLADNÍ ROVNICE DYNAMIKY PRO ROTAČNÍ POHYB Fz F Z výsednce zrychujících s F m.a n m a t a n r z F Zrychující moment M F. r F. r z z z m.a t r6,5cm ρ r ω,ε r

Více

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY Úkol měření 1. POLOVODČOVÉ EPLOMĚY 1. entfkujte neznámý perlčkový termstor. Navrhněte zapojení pro jeho lnearzac.. rčete teplotní závslost napětí na oě protékané konstantním prouem a charakterstku teplotního

Více

26.1 UŽITÍ KONDENZÁTORŮ 26.2 KAPACITA

26.1 UŽITÍ KONDENZÁTORŮ 26.2 KAPACITA 26 Kapacita SreËnÌ p Ìhoa BÏhem komorovè fibrilace, ËastÈho typu sreënìho z chvatu, p estanou sreënì komory pumpovat krev, protoûe stahy a uvolnïnì jejich svalov ch vl ken p estanou b t koorinov ny. Pacienta

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Příklay: 1. Přímý voič o élce 0,40 m, kterým prochází prou 21 A, leží v homogenním magnetickém poli kolmo k inukčním čarám. Velikost vektoru magnetické inukce je 1,2 T. Vypočtěte práci, kterou musíme vykonat

Více

Nadměrné daňové břemeno

Nadměrné daňové břemeno Nměrné ňové břemeno Nměrné ňové břemeno je efinováno jko ztrát přebytku spotřebitele přebytku výrobe, ke kterému ohází v ůsleku znění. Něky se tož nzývá jko ztrát mrtvé váhy. Připomenutí: Přebytek spotřebitele:

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon Peter Dourmashkin MIT 26, překla: Jan Pacák (27) Obsah 5 AMPÉRŮV ZÁKON 3 51 ÚKOLY 3 52 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3 ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ PLÁŠŤ

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

Dynamický výpočet vačkového hřídele Frotoru

Dynamický výpočet vačkového hřídele Frotoru Zápočeská univerzit v Plzni Fkult plikovných vě Kter mechniky ynmický výpočet včkového hříele Frotoru Výzkumná zpráv č. 5//7 Řešitel: oc. r. Ing. Jn upl Plzeň, únor 7 Úvo: Cílem přeložené zprávy je vyšetření

Více

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A ibbsova a Helmholtzova energie Def. ibbsovy energie H Def. Helmholtzovy energie U, jsou efinovány omocí stavových funkcí jená se o stavové funkce. ibbsova energie charakterizuje rovnovážný stav (erzibilní

Více

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje Čeové a kolíkové soje V článku jsou oužita ata, ostuy, algoritmy a úaje z oborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a alších. Seznam norem: ANSI B8.8., ANSI B8.8., ISO 338, ISO 339, ISO 30, ISO 3, ISO 8733,

Více

F9 SOUSTAVA HMOTNÝCH BODŮ

F9 SOUSTAVA HMOTNÝCH BODŮ F9 SOUSTAVA HMOTNÝCH BODŮ Evopský sociální fon Ph & EU: Investujee o vší buoucnosti F9 SOUSTAVA HMOTNÝCH BODŮ Nyní se nučíe popisovt soustvu hotných boů Přepokláeje, že áe N hotných boů 1,,, N N násleující

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

Průřezové charakteristiky základních profilů.

Průřezové charakteristiky základních profilů. Stření průmyslová škola a Vyšší oborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřenictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Průřezové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRY ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRY ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNVEZTA V PLZN FAKULTA ELEKTOTECHNCKÁ KATEDY ELEKTOENEGETKY A EKOLOGE DPLOMOVÁ PÁCE nukční keímková pe s grafitovým keímkem veouí práe: Prof. ng. Jiří Kožený, CS. 0 autor: nukční keímková pe

Více

Dokonalá alternativa pro maximální úsporu a vynikající podání barev

Dokonalá alternativa pro maximální úsporu a vynikající podání barev www.osrm.com/hci www.osrm.com/hci Vyšší bezpečnost se zárukou OSRAM System+ Pro provoz konkrétních výbojek POWERBALL HCI v rámci systému s přeřníkem POWERTRONIC nbízí OSRAM záruku System+ n v roky pro

Více

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali Název a číslo úlohy - Difrakce světelného záření Datum měření 3.. 011 Měření proveli Tomáš Zikmun, Jakub Kákona Vypracoval Tomáš Zikmun Datum. 3. 011 Honocení 1 Difrakční obrazce V celé úloze jsme používali

Více

Téma 5 Spojitý nosník

Téma 5 Spojitý nosník Sttik stveních konstukcí..očník kářského studi Tém 5 Sojitý nosník Zákdní vstnosti sojitého nosníku Řešení sojitého nosníku siovou metodou yužití symetie sojitého nosníku Příčinkové čáy nhodié ztížení

Více

1.7 Magnetické pole stacionárního proudu

1.7 Magnetické pole stacionárního proudu 1.7 Magnetické poe stacionárního proudu Pohybující se e. náboje (e. proud) vytvářejí magnetické poe. Naopak poe působí siou na pohybující se e. náboje. 1.7.1 E. proud, Ohmův zákon v diferenciáním tvaru

Více

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Příkld 22 : Kpcit rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Předpokládné znlosti: Elektrické pole mezi dvěm nbitými rovinmi Příkld 2 Kpcit kondenzátoru je

Více

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení SYSTÉMOVÁ ANALÝZA A MODELOVÁNÍ Teoretcký souhrn k 2. ž 4. cvčení ZS 2009 / 200 . Vyezení zákldních poů.. Systé e Systé e účelově defnovná nožn prvků vze ez n, která spolu se svý vstupy výstupy vykzue ko

Více

Příklady z přednášek Statistické srovnávání

Příklady z přednášek Statistické srovnávání říklad z řednášek Statstcké srovnávání Jednoduché ndvduální ndex říklad V následující tabulce jsou uveden údaje o očtu závažných závad v areálu určté frm zjštěných a oravených v letech 9-998. Závažná závada

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou . Stanovení moduu pružnost v tahu přímou metodou.. Zadání úohy. Určte modu pružnost v tahu přímou metodou pro dva vzorky různých materáů a výsedky porovnejte s tabukovým hodnotam.. Z naměřených hodnot

Více

Staticky určité případy prostého tahu a tlaku

Staticky určité případy prostého tahu a tlaku Spoehvost nosné onstruce Ztížení: -stáé G součnte ztížení G -proěnné Q.součnte ztížení Q Ztížení: -chrterstcé -návrhové G,V, + Pevnost - chrterstcá y z prcovního r. -návrhová (souč.spoehvost t. Posouzení

Více

VF vedení. λ /10. U min. Obr.1.Stojaté vlnění na vedení

VF vedení. λ /10. U min. Obr.1.Stojaté vlnění na vedení VF veení Rozělení Nejříve si položíme otázku, ky se stává z běžného voiče veení. Opověď rozělme na vě části. V analogových obvoech, poku je élka voiče srovnatelná s vlnovou élkou nebo větší, můžeme v prvním

Více

POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ ELEKTRICKÝ POTENCIÁL Elektrcká potencální energe Newtonův zákon pro gravtační sílu mm F = G r 1 2 2 Coulombův zákon pro elektrostatckou sílu QQ F = k r 1 2

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Kapacita a uložená energie

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Kapacita a uložená energie ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy postupy: Kpcit uložená energie Peter Dourmshkin MIT 6, překld: Jn Pcák (7) Osh 4. KAPACITA A ULOŽENÁ ENERGIE 4.1 ÚKOLY 4. ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ

Více

optika0 Světlo jako vlna

optika0 Světlo jako vlna optika0 Světlo jako vlna Spor o postatě světla se přenesl z oblasti filozofických úvah o reality koncem 17. století. Vlnovou teorii světla uveřejnil v knize Pojenání o světle (190) holanský fyziky Christiaan

Více

š č š ý č č č š š č š š ý č š ú ý ť č ý č ý ú Řč š ú š č Ú ť ť ď ú č ú č ó ťý š ý š č ú č ý č ý ť š č č ý š š úč ť č ť č úč š č š úč č č úš š č š š č š č š ý ý ý č š č č ť Ý ó š ť č š ó ň š š š č š ť č

Více

2 i i. = m r, (1) J = r m = r V. m V

2 i i. = m r, (1) J = r m = r V. m V Měření momentu setrvčnosti 1 Měření momentu setrvčnosti Úko č. 1: Změřte moment setrvčnosti obdéníkové desky přímou metodou. Pomůcky Fyzické kyvdo (kovová obdéníková desk s třemi otvory), kovové těísko

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE Formulce: Nším cílem je určit přibližnou hodnotu určitého integrálu I() = () d, kde předpokládáme, že unkce je n intervlu, b integrovtelná. Poznámk: Geometrický význm integrálu I()

Více

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS Moely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RDS EÓRIA A PRAX Příspěvek popisuje tvorbu ynamických moelů elektrických strojů a transformátorů vhoných

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

3. Silové působení na hmotné objekty

3. Silové působení na hmotné objekty SÍL OENT SÍLY - 10-3. Silové ůsobení na hmotné objekty 3.1 Síla a její osuvné účinky V této kaitole si oíšeme vlastnosti silových účinků ůsobících na konstrukce a reálné mechanické soustavy. Zavedeme kvantitativní

Více

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu . PI regulátor Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po rostudování tohoto odstavce budete umět defnovat ojmy: PI člen, vnější a vntřní omezení, řenos PI členu osat čnnost PI regulátoru samostatně změřt zadanou úlohu

Více

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Válečkové řetězy Technické úaje IN 8187 Hlavními rvky válečkového řevoového řetězu jsou: Boční tvarované estičky vzálené o sebe o šířku () Čey válečků s růměrem () Válečky o růměru () Vzálenost čeů určuje

Více

ř š ú š Č š ž ř š Š Š Í ú š ď ř š ú Š ů ú ř ř ř ř ů ř Ž š ů ú ů ř Š Š Š ř ů řň ň řň řň ů ř ř š Í ř ř ř ř ř ř ř ř Ž Ž ř ú ů ú ú š Ú ú ú Í Ž Ž ů Ž Ž Č ň Ú řš ř řš ú Ž ú ť ň Í ř ř ů ť š š ř Í řš ú Ý Í ť ú

Více

Zápočtová úloha. Příčka mimoběžek. Grafický software ve výuce deskriptivní geometrie

Zápočtová úloha. Příčka mimoběžek. Grafický software ve výuce deskriptivní geometrie Záočtová úloh Grfický softwre ve výuce deskritivní geometrie říčk mimoběžek Obsh: říčk mimoběžek dným bodem říčk mimoběžek rovnoběžná s dným směrem nejkrtší říčk mimoběžek vyrcovl: Jn Helm školní rok:

Více

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 014 16 PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice PM Generators with Different Number of Poles an Wining Types for

Více

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305 .3.6 Práce lynu Předoklady: 305 Děje v lynech nejčastěji zobrazujeme omocí diagramů grafů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. : Na obrázku je nakreslen diagram

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvlity výuky technických oorů Klíčová ktivit IV. Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV.. Algerické výrzy, výrzy s mocninmi odmocninmi Kpitol

Více

ŘETĚZY ZKOUŠENÉ ŘETĚZY NEZKOUŠENÉ ŘETĚZY O VYŠŠÍ PEVNOSTI

ŘETĚZY ZKOUŠENÉ ŘETĚZY NEZKOUŠENÉ ŘETĚZY O VYŠŠÍ PEVNOSTI ŘETĚZY ZKOUŠENÉ ŘETĚZY NEZKOUŠENÉ ŘETĚZY O VYŠŠÍ PEVNOSTI Názvosloví řetězů NÁZVOSLOVÍ ŘETĚZŮ ŘETĚZY ZKOUŠENÉ v růěhu výroy jsou zkoušeny v celé élce řeesným zkušením m ŘETĚZY ZKOUŠENÉ, KALIBROVANÉ klirováním

Více

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem 4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných voičů s prouem Přepoklay: 4502, 4503, 4504 Př. 1: Dvěma velmi louhými svislými voiči prochází elektrický prou. Rozhoni pomocí rozboru magnetických inukčních čar polí

Více

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN pevné látky jsou chrkterizovány omezeným pohybem zákldních stvebních částic (tomů, iontů, molekul) kolem rovnovážných poloh PEVNÉ LÁTKY krystlické morfní KRYSTAL pevné

Více

E l e k t r o t e c h n i k a a i n f o r m a t i k a

E l e k t r o t e c h n i k a a i n f o r m a t i k a Varianta A Strana: 1/4 Osobní íslo uchaze e: Celkem bo : Test k p ijímacímu ízení ke stuiu na Fakult elektrotechnické Zápao eské univerzity v Plzni E l e k t r o t e c h n i k a a i n f o r m a t i k a

Více

Frézování. Rovinné plochy frézujeme válcovými a čelními frézami, resp. frézovacími hlavami.

Frézování. Rovinné plochy frézujeme válcovými a čelními frézami, resp. frézovacími hlavami. Frézování je výrobní metod, omocí níž obrábíme rovinné nebo zkřivené ochy vícebřitým nástrojem frézou rovádí se většinou n stroji, který se nzývá frézk. 1.1.1 Chrkteristik výrobní metody Hvní rotční ohyb

Více

Příklad 1 (25 bodů) řešení Pro adiabatický děj platí vztah (3 body) pv konstanta, (1)

Příklad 1 (25 bodů) řešení Pro adiabatický děj platí vztah (3 body) pv konstanta, (1) Přijímcí zkoušk n nvzující mgisteské stuium - 14 Stuijní pogm Fyzik - všechny oboy komě Učitelství fyziky mtemtiky po stření školy Vint A Příkl 1 (5 boů) Zjenoušený moel výstřelu ze vzuchovky si přestvme

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Rozpis výuky ISŠ-COP Valašské Meziříčí (Miroslav Chumchal) - 8 vyučovacích hodin Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

Rozpis výuky ISŠ-COP Valašské Meziříčí (Miroslav Chumchal) - 8 vyučovacích hodin Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice PROFESNÍ KVALIFIKACE Montér lktrikýh rozvěčů (kó: 26-019-H), 30 hoin tori (ISŠ-COP) + 96 hoin prx (BBC) + 12 hoin zkoušk (ISŠ-COP) Zčátk profsního vzělávání 1. 12. 2014; Dtum ukonční 31. 1. 2015 Rozpis

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

PŘÍSPĚVEK K ODHADŮM ÚČINNOSTI SPÍNANÝCH STEJNOSMĚRNÝCH MĚNIČŮ

PŘÍSPĚVEK K ODHADŮM ÚČINNOSTI SPÍNANÝCH STEJNOSMĚRNÝCH MĚNIČŮ Slaboprouý obzor oč 69 (3) Čílo 4 J Kalou: Přípěvek k ohaům účinnoti pínaných tejnoměrných měničů PŘÍSPĚVEK K OHAŮM ÚČNNOS SPÍNANÝH SEJNOSMĚNÝH MĚNČŮ oc ng Jarolav Kalou Sc Katera elektrotechniky; Fakulta

Více

Dodatečné příklady k AJFY

Dodatečné příklady k AJFY Doečné příkdy k AJFY 1. Odhdněte veikost tomů, víte-i, že: ) 1 kpk,5 % roztoku kyseiny oejové v kohou vytvoří n vodě kruhovou oejovou skvrnu o průměru 3 cm, objem kpky je si, cm 3 (Frnkin), b) výprné tepo

Více

1.5.2 Mechanická práce II

1.5.2 Mechanická práce II .5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a

Více

Vzorová řešení čtvrté série úloh

Vzorová řešení čtvrté série úloh FYZIKÁLNÍ SEKCE Přírodovědecká fkult Msrykovy univerzity v Brně KORESPONDENČNÍ SEMINÁŘ Z FYZIKY 8. ročník 001/00 Vzorová řešení čtvrté série úloh (5 bodů) Vzorové řešení úlohy č. 1 (8 bodů) Volný pád Měsíce

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah 4..8 ETR3c.oc Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah Doc. ng. Jiří Danzer CSc. ELEKTRCKÁ TRAKCE 3. PLYNLÁ REGLACE CZE BZENÉHO MOTOR. vyání Obsah Cize buzený motor... 3. Záklaní

Více

MagnetickÈ pole elektrickèho proudu

MagnetickÈ pole elektrickèho proudu 30 MgnetickÈ pole elektrickèho prouu Tkto, pomocì rket rketopl n, vysìl me v souësnè oï kosmonuty oprvujeme mteri l o kosmickèho prostoru. Je to cest velmi n roën n kvlitu konstrukënìch mteri l pliv. Aû

Více

Klí ová slova: planetová p evodovka, konstrukce planetové p evodovky

Klí ová slova: planetová p evodovka, konstrukce planetové p evodovky ABTRAKT Bakaláská ráce analyzuje lanetové evoy, výhoy a nevýhoy lanetových evo a lanetových evoovek. ouástí bakaláské ráce je také výoet a konstrukce lanetové evoovky ro zaané honoty. Klíová slova: lanetová

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek mikroekonomie

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Přijímí řízení kemiký rok 2013/2014 NvMg. stuium Kompletní znění testovýh otázek mikroekonomie Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Která z násleujííh situí může způsoit

Více

ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA

ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechncká Božetěchova 3, Olomouc Třída : M4 Školní rok : 2000 / 2001 ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA III. Praktcká úloha z předmětu elektroncké počítače

Více

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU F. Dušek, D. Honc Katera řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Parubice Abstrakt Článek se zabývá sestavením nelineárního ynamického moelu

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakuta strojní Ústav etadové technky Únosnost kompoztních konstrukcí Optmazační výpočet kompoztních táhe proměnného průřezu Techncká zpráva Pořadové číso: SOF/CLKV/13/8

Více

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nvert Tomáše Bt ve Zlíně LBOTONÍ CČENÍ ELEKTOTECHNKY PŮMYSLOÉ ELEKTONKY Náev úlohy: Metody řešení stejnosměrných elektrckých ovodů v ustáleném stvu Zprcovl: Petr Lur, Josef Morvčík Skupn: T / Dtum měření:

Více

Nakloněná rovina II

Nakloněná rovina II 1215 Nkloněná rovin II Předokldy: 1214 Pomůcky: siloměr 2,5 N, sd n měření řecí síly Pedoická oznámk: V éo následující hodině se nerobírá žádná nová lák Přeso jde o oměrně důležié hodiny, roože žáci se

Více

POLOVODIČOVÉ USMĚRŇOVAČE

POLOVODIČOVÉ USMĚRŇOVAČE POLOVODČOVÉ SMĚŇOVAČE rčeno pro poslchače bakalářských stijních prograů FS Obsah: Úvo Neřízené polovoičové sěrňovače v jenocestné (zlové) zapojení Jenofázové jenoplsní jenocestné (zlové) sěrňovače sěrňovač

Více

26 l Základní informace. 27 l RDLTS. 28 l DRUE. 29 l DRUF. 30 l DRUL. 31 l RDST

26 l Základní informace. 27 l RDLTS. 28 l DRUE. 29 l DRUF. 30 l DRUL. 31 l RDST 26 l Záklní informc 27 l RDLTS 28 l DRUE 29 l DRUF 30 l DRUL 31 l RDST Záklní informc 26 Ztížitlnost uzlového ou: Pro ztížitlnost uzlového (nulového) ou zpojní o hvězy j tř vzít o úvhy náslující skutčnosti,

Více

Přijímací řízení akademický rok 2011/12 Kompletní znění testových otázek matematický přehled

Přijímací řízení akademický rok 2011/12 Kompletní znění testových otázek matematický přehled řijímí řízení kemiký rok / Kompletní znění testovýh otázek mtemtiký přehle Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď. Které číslo oplníte místo otzníku? 9 7?. Které číslo oplníte

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Věda, která oisuje kaaliny v klidu se nazývá Věda, která oisuje kaaliny v ohybu se nazývá Věda, která oisuje lyny v klidu se nazývá Věda, která oisuje lyny v ohybu se nazývá VLATNOTI

Více

Snímače průtoku principy, vlastnosti a použití (část 2)

Snímače průtoku principy, vlastnosti a použití (část 2) snímče převoníky nímče průtoku prinipy, vlstnosti použití (část ) Krel Kle (pokrčování z čísl 0/006) 3.3 Rotmetry průtokoměry s proměnným průřezem Rotmetry tvoří skupinu průřezovýh měřiel, u nihž se s

Více

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2)

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2) 5.3 Řešené příkldy Příkld 1: U prutu kruhového průřezu o průměrech d d b, který je ztížen kroutícími momenty M k1 M k2 (M k2 = 2M k1 ), viz obr. 1, vypočítejte rekční účinek v uložení prutu, vyšetřete

Více

Využití analýzy odchylek při hodnocení ziskovosti finančních institucí

Využití analýzy odchylek při hodnocení ziskovosti finančních institucí 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí 8. 9. září 2010 Využtí nlýzy odchylek př hodnocení zskovost fnnčních nsttucí Dn Foršková, Dgmr Rchtrová

Více

Jaroslav Hlava. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Jaroslav Hlava. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Jaroslav Hlava THIKÁ UIVZIT V LII Fakulta mechatroniky, informatiky a meioborových stuií Tento materiál vnikl v rámci rojektu F Z..7/../7.47 eflexe ožaavků růmyslu na výuku v oblasti automatického říení

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny... 117 Řemenice... 121 Ozubené tyče...124 Příruby pro řemenice...

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny... 117 Řemenice... 121 Ozubené tyče...124 Příruby pro řemenice... Obsah Převoy válečkovými řetězy Válečkové řetězy... 4 Válečkové řetězy nerezové... 10 Řetězová kola SPECIÁ... 11 Řetězová kola... 18 Řetězová kola litinová...55 Řetězová kola napínací a pro opravní pásy...59

Více

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku) VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při

Více

VYNUCENÉ TORSNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELŮ

VYNUCENÉ TORSNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELŮ VYNUCENÉ TORSNÍ KITÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELŮ Vlstní torsní kmtání po čse vymí vlvem tlumení, není smo o sobě nebepečné. Perodcký proměnný kroutící moment v jednotlvých lomeních vybudí vynucené kmtání, které

Více

1 Logické řízení (prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.)

1 Logické řízení (prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.) Logiké řízení Logiké řízení (prof. Ing. Jiří Tům, CS.) Tento způso řízení je zložen n vou stveh ovláného prvku voustvové informi o řízené soustvě. Prktiké oznčení těhto stvů je násleujíí: zpnuto / vpnuto,

Více

Ekonomický přehled. Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď

Ekonomický přehled. Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď Ekonomiký přehle Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. Kolik členskýh států má v součsné oě Evropská unie? 2. Kolik členskýh zemí má v součsné oě Evropská měnová unie? 3. Které

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C 52. ročník mtemtické olympiády Úlohy školní kluzurní části I. kol ktegorie 1. Odtrhneme-li od libovolného lespoň dvojmístného přirozeného čísl číslici n místě jednotek, dostneme číslo o jednu číslici krtší.

Více

Vytvoření vytyčovací sítě a vytyčení stavby

Vytvoření vytyčovací sítě a vytyčení stavby Vytvořeí vytyčovací ítě a vytyčeí tavby O bo P a ojici TB 89 a RS (roh retarace Slova roviňte bňk ravoúhlé vytyčovací ítě le obrák. V této íti vytyčte tavb aých roměrů a ajitěte olohově i výškově. Vytyčeí

Více

Molekulová fyzika. Reálný plyn. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Molekulová fyzika. Reálný plyn. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Molekulová fyzik Reálný lyn Prof. RNDr. Enuel Svood, CSc. Reálný lyn Existence vzájeného silového ůsoení ezi částicei (tzv. vn der Wlsovské síly) Odudivá síl ezi částicei (interkce řekryvová) ři dosttečně

Více

67) Čtyři Maxwellovy rovnice v nestacionárním poli obecná časová závislost. Zobecněný Ampérův zákon. rot. Faradayův indukční zákon.

67) Čtyři Maxwellovy rovnice v nestacionárním poli obecná časová závislost. Zobecněný Ampérův zákon. rot. Faradayův indukční zákon. 67) Čtři Maxweov rovnice v nestacionárním poi obecná časová ávisost obecněný Ampérův ákon H I ψ t rot H J D t Faraaův inukční ákon. φ t rot B t Gaussova věta S D S Q iv D ρ S B S iv B . ( B S) t. ( Bn

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

Náhodným (stochastickým) procesem nazveme zobrazení, které každé hodnotě náhodnou veličinu X ( t)

Náhodným (stochastickým) procesem nazveme zobrazení, které každé hodnotě náhodnou veličinu X ( t) MARKOVOVY PROCESY JAKO APARÁT PRO ŘEŠENÍ SPOLEHLIVOSTI VÍCESTAVOVÝCH SYSTÉMŮ Náhodné rocesy Náhodným (stochastckým) rocesem nazveme zobrazení, které každé hodnotě náhodnou velčnu X ( t). Proměnná t má

Více

É Á Ť š č č š ď Ž č š š č š š ď č Í š č ť č š ť č š č č š š č č š š č č š š š Í č č č Í Ů Ť Ó š š č š ť ť š Í š č š ú š č š ť č š č š š č Ť š č š š š š č Ů ú š š š č Ž ď š č č č č š š ť š Ů š č č č š č

Více

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF 18. II. P

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF  18. II. P 18. ročník, úoha II. P... nečekaná překážka (5 boů; průměr 1,63; řešio 51 stuentů) Řiič automobiu jeoucí rychostí v náhe spatří, že jeho vůz směřuje oprostře betonové zi šířky 2 ve vzáenosti. Součinite

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

7. Integrální počet Primitivní funkce, Neurčitý integrál

7. Integrální počet Primitivní funkce, Neurčitý integrál 7. Integrální počet 7.. Primitivní funkce, Neurčitý integrál Definice 7. Říkáme, že F (x) je v intervlu (, b) (přitom může být tké =, b = + ) primitivní funkcí k finkci f(x), jestliže pro všechn x (, b)

Více