V. Stacionární proudové pole... 2 V.1. Elektrický proud... 2 V.2. Proudová hustota... 2 V.3. Rovnice kontinuity proudu... 3 V.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. Stacionární proudové pole... 2 V.1. Elektrický proud... 2 V.2. Proudová hustota... 2 V.3. Rovnice kontinuity proudu... 3 V.4."

Transkript

1 tconární rouové oe ektrcký rou Prouová hustot ovnce kontnuty rouu 4 Ohmův zákon v ferencáním tvru 5 oueův zákon 5 6 Anoge eektrosttckého stconárního rouového oe 6 7 Pomínky n rozhrní 7 8 Oor rezstorů řzených sérově reně 7 9 ektromotorcké nětí 8

2 tconární rouové oe Nbjeme- vové těeso eektrckým nábojem tím, že řáme nebo oebereme nbté částce, řeskuí se během krátkého okmžku eektrcké náboje tk, by nst ustáený stv ustáeném stvu se jž částce neohybují, neůsobí n ně uvntř voče žáné síy, ntenzt eektrckého oe uvntř vočů je tey nuová ožený kný nebo záorný náboj se usí n ovrchu voče, ke n něj ůsobí ouze sí komá k ovrchu těes ntenzt eektrckého oe vystuuje komo z voče Obobná stuce nstne o vožení těes o vnějšího eektrckého oe ze oje k ohybu částc ouze o okmžku, než bue osženo ustáeného stvu Doáváme- omocí vnějšího zroje, kterým může být nřík eektrcký čánek nebo nukovné nětí, eektrckou energ tk, bychom osáh v kžém okmžku nenuové ntenztu eektrckého oe tey nenuového otencáového sáu ve voč, neoje jen k řechonému ohybu částc, e k jejch ustáenému ohybu této souvsost hovoříme o eektrckém rouu ektrcký rou ektrcký rou určtou ochou je efnován jko cekový náboj nbtých částc, který touto ochou roje z jenotku čsu ekost rocházejícího náboje se může v závsost n čse měnt, okmžtá honot rouu v určtém čsovém okmžku je roto efnován omocí mtního vzthu: Q Q m t 0 t t Z hstorckého ůvou se z kný smys rouu ovžuje tok kně nbtých částc, ve skutečnost je eektrcký rou ve vočích án tokem záorných eektronů Z hesk výsených účnků eektrckého rouu je to všk ekvventní Kný náboj, který řeje n jenu strnu uvžovné ochy, je ekvventní se záorným nábojem, který řeje n ruhou strnu Prouová hustot Prou je efnován jko náboj, co roje určtou ochou z jenotku čsu, tento náboj všk nemusí být ve všech místech uvžovné ochy stejně veký nvíc nemusí náboje obecně rocházet ve směru komém n ochu extrémním říě by mohy rocházet ve směru rovnoběžném s ochou rou by by nuový Z tohoto ůvou zváíme večnu, která se nzývá rouová hustot je efnován jko rou vztžený n jenotku ochy, která je orentován komo ke směru ohybujících se nábojů: m v 0, 0 ke v 0 je jenotkový vektor ve směru ohybu nbtých částc Prou, který roje eementární ochou o vekost, otom bue: v skutečného ntočení eementární ochy vůč směru ohybujících se částc je ve vzthu zoheněn skárním součnem, ve kterém je och rerezentován obvykým vektorem, který má vekost je orentován ve směru komém n ochu

3 Cekový rou ochou je možno získt ntegrcí rouové hustoty: ovnce kontnuty rouu Pro tok vektoru rouové hustoty uzvřenou ochou - eektrcký rou - tí oe ohoy stejně zvoené smysy jko ro toky jných vektorových večn Tok vtékjící o uzvřené ochy má znménko mínus, vytékjící znménko us ntegrá rouové hustoty o uzvřené oše otom znčí cekovou bnce vtékjícího vytékjícího náboje z jenotku čsu Přteče- jné množství náboje, než oteče č nok, musí se to rojevt změnou množství náboje v uzvřeném objemu Bue- ntegrá vektoru rouové hustoty kný, znmená to s oheem n zvoené smysy, že větší množství náboje z jenotku čsu oteko, než řteko To se rojeví čsovou změnou náboje v ném objemu, v tomto říě zmenšením náboje Uveené skutečnost jsou zformuovány o rovnce kontnuty rouu: Q t Proveeme- bnc náboje v eementárním objemu, ostneme se k rovnc kontnuty rouu v ferencáním tvru: ρ v, t ve které fguruje hustot náboje funkce vergence kovná stnrním zůsobem n vektor rouové hustoty e stconárním rouovém o (ustáené rouy) se náboje nke nehromí, n se nke neztrácejí, kok částc o uzvřené ochy vteče, tok vyteče Ptí rovnce kontnuty stconárního rouu: 0 v 0 Tyto rovnce rktcky osují Krchhofův zákon v eektrckých obvoech ntegráním tvru by to: + + L L 0 0 n n n 4 Ohmův zákon v ferencáním tvru Pro ovození zákních vzthů bueme uvžovt, že v určtém voč ošo vvem vnucené ntenzty eektrckého oe k ustáenému toku nbtých částc - eektrckému rouu Kžá z nbtých částc, jejchž eektrcký náboj je rozmístěn ve voč s objemovou hustotou ρ, bue v eektrckém o urychován sou: F Q Částce se ohybují tk ouho, oku neoje ke srážce s jným částcem (tomy v krystové mřížce), kterým částce oevzá svojí knetckou energ T se ze řemění nřík v teo ýsekem tkového nerovnoměrného ohybu je určtá stření rychost, kterou se částce buou ohybovt

4 Bueme- řeokát, že částce urzí z čs t vzáenost, jejch stření rychost bue : v t Kyž s ve vovém těese, kterým rochází eektrcký rou, vytkneme eementární objem o vekost rávě tk, by ék by vzáenost, kterou kžá částce z tohoto objemu urzí z čs t, musí čení ochou rojít z čs t ceý náboj Q, který je v tomto objemu obsžen: Q ρ t t ρ t Prouová hustot je efnován jko rou rocházející jenotkou ochy tí tey: ρ ρ ρ v t t Mez rouovou hustotou, hustotou nbtých částc v jenotce objemu ného voče rychostí, kterou se nbté částce ohybují, tí vzth: ρ v Dá se řeokát, že rychost ohybu nbtých částc bue jenoznčně úměrná ntenztě eektrckého oe v, bue e závset n množství ších fktorů, které ovvňují množství srážek s osttním částcem Bue tey závset n cekové stvbě krystové mřížky tey n ruhu vového mteráu Bue závset nřík n teotě, která ovvňuje kmtání tomů v krystové mřížce zvyšuje rvěoobnost srážek šechny tyto fktory můžeme vztáhnout o jenu konstntu k: v k Dosíme- zětně o vzthu ro rouovou hustotu, ostáváme vzth ρ k tomto vzthu je efnován výsená konstnt uávjící vzth mez ntenztou eektrckého oe rouovou hustotou, která se nzývá měrná vovost ýsený vzth se nzývá Ohmův zákon v ferencáním tvru: rátíme- se zět k eementárnímu objemu zveeme- o výočtu ntegrání večny, kterým je nětí rou, ostáváme ro rou tekoucí čení ochou objemu : Nětí rozožené o éce tohoto objemu: U Dáme- nětí rou o oíu, můžeme efnovt eektrcký oor eementu o éce : U Ε Ε 4

5 ntegrcí (výočtem cekového ooru voče) ostáváme vzth ro Ohmův zákon v ntegráním tvru: U 5 oueův zákon oueův zákon se zbývá jž zmňovnou částí energe ohybujících se nbtých částc, která se v objemu těes řeměňuje n teo Množství vznkého te ze vyjářt n zákě ráce, kterou musí eektrcké oe vykont, by řemísto částc nbtou nábojem Q o vzáenost v o, ke ůsobí sí ná ntenztou eektrckého oe : F Q A ekost rotékjícího náboje z jenotku čsu je možno vyjářt omocí rouové hustoty : t Q Q t Z čs t se tey vykoná v objemu v eektrckém rouovém o ráce o vekost : t t Q A F, která se v tomto objemu řemění v teo Poěíme- tuto rác čsem t vekostí objemu, ostneme výkon, který se řemění v jenotce objemu n teo, jená se tey o jkous hustotu ztrát t A ýše uveený vzth je formuován v oobě oueov zákon: Pomocí Ohmov zákon ze oueův zákon řeformuovt ještě o náseujících tvrů: Cekovou bnc výkonu, který se v určtém objemu řeměňuje v teo ostneme ntegrcí řes objem ceého těes: P říě, ky je v ceém těese konstntní rouová hustot těeso je homogenní, ze ntegrc nhrt rostým gebrckým součnem hustoty ztrát vekost objemu Pro cekové ztráty ostáváme jenouchý vzth: P 5

6 6 Anoge eektrosttckého stconárního rouového oe Anoge večn eektrosttckého stconárního rouového oe vyývá ze stejné ovhy těchto oí vzájemné oobnost e možno jí ukázt nřík n vyočtu oí mez věm vácovým vovým eektrom, mez které je řveeno nětí o vekost U Tok vektoru eektrcké nukce - nukční tok ektrosttcké oe ψ D Tok vektoru rouové hustoty - eektrcký rou Prouové oe ektrcká nukce zth mez nukcí ntenztou oe zth ro ntenztu eektrckého oe Nětí mez eektrom zětně vyočtené z ntenzty oe zth mez nábojem nětím - kct Q Prouová hustot D( r) π r D ε zth mez rouovou hustotou ntenztou oe D( r) Q zth ro ntenztu ( r) ε π ε r eektrckého oe Q b Nětí mez U ( r) r n π ε eektrom zětně vyočtené z ntenzty oe π ε zth mez Q U b rouem nětím n - vovost ( r) π r ( r) Q ( r) π r b U ( r) r n π π U b n Defnce kcty Q C / U Defnce vovost G / U Kct n jenotku éky π ε C / b n vovost n jenotku éky π G / b n ermtvt ε měrná vovost 6

7 7 Pomínky n rozhrní Pomínku ro tečné sožky večn n rozhrní v rouovém o ze určt n zákě vzthu, který říká, že rouové oe je otencáové Toto tí mmo obst zrojů 0 t t t t t t Pomínky ro normáové sožky večn stconárního rouového oe n rozhrní vou rostřeí ze určt n zákě zákon kontnuty : 0 n n n n n n n n 8 Oor rezstorů řzených sérově reně ezstory sojeným o sére rotéká stejně veký rou : L n N sérové kombnc rezstorů se objeví výsené nětí U U + U + U + L+ U n Po oszení z úbytky nětí n jenotvých rezstorech: U L+ n, bue tt ro výsený oor sérové kombnce vzth: L+ n 7

8 N všech reně sojených rezstorech je stejné nětí:: U U U L U n U ýsený rou rení kombncí je án součtem rouu jenotvých rezstorů: L+ n Po oszení bue tt: U U U U U L+ n ýsený oor rení kombnce rezstorů bue án vzthem: L + n L+ n 9 ektromotorcké nětí Aby moh rotékt mez věm místy eektrcký rou, musí být mez těmto místy rozí otencáů Ten může být nřík buzen nhroměným kným nábojem n jené svorce záorným nábojem n ruhé svorce Míst musí být roojen eektrckým vočem, ve kterém se mohou nosče náboje ohybovt Kyby se jeno o ouhý nhroměný náboj n eektroách jko nřík u konenzátoru, zneouho by se vyčer Ke vznku trvého eektrckého rouu jsou otřebné eektrcké zroje, u kterých je náboj n svorkách neustáe obnovován Musí ze roto kromě eektrcké síy ůsobt ještě sí jné ovhy, která nok vrcí kné částce zět n knou eektrou Tto sí se nzývá rozěující může být různé ovhy Působení rozěující síy ve zroj je ekvventní stuc, ř které by ve zroj exstovo kromě eektrosttckého oe nhroměných nábojů c ještě eektrcké oe s očným směrem, kterému řsouíme ntenztu rozěujících s r Prác, kterou by vykony rozěující síy řenesením jenotkového kného náboje ze záorné eektroy n knou je efnováno jko eektromotorcké nětí zroje: r U ems Nok ráce, kterou vykonjí síy eektrckého oe řenesením jenotkového kného náboje z kné svorky zroje n záornou, je efnováno jko svorkové nětí c U 8

9 yočítáme- ntegrá o bovoné uzvřené ráze, která bue rocházet zrojem nětí, bue ntegrá ntenzty eektrosttckého oe c nuový, rotože je toto oe otencáové, zbue ouze ntegrá ntenzty rozěujících s ve zroj: ( r + c ) + c c + c + r r U ems c Cekový ntegrá ntenzty eektrckého oe o uzvřené ráze rocházející zrojem tey jž není nuový, oíí se ze ráce oná o obvou jným zůsobem, oe jž není otencáové Zroj nrázno říě neztíženého zroje musí být nvíc výsená ntenzt eektrckého oe uvntř nuová, rotože neteče žáný rou, žáné náboje se nkm neřemísťují c r + c 0 ( r + c ) + c c U ems Z toho vyývá: U c U ems 0 vorkové nětí zroje nrázno je rovno eektromotorckému nětí Zroj ztížený vnějším oorem Přojením vnějšího eektrckého obvou mez svorky zroje zčne rotékt o kné svorky k záorné rou, jeho vekost bue án oe Ohmov zákon oorem vnějšího obvou nětím n svorkách: c U Uvntř zroje musí rotékt stejně veký rou Aby to byo možné, musí být ntenzt eektrckého oe rozěujících s větší než ntenzt eektrosttckého oe, ro rou ve zroj bue tt: ( + ) r c r C r C U ems U U ems + ke konstnt se nzývá vntřním oorem zroje, Z této rovnce vyyne vzth ro rou tekoucí obvoem : U ems + A vzth mez nětím n svorkách eektromotrckým nětím : U U ems Nětí n svorkách je zroje rovno eektromotorckému nětí, zmenšenému o úbytek n vntřním ooru 9

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

OTÁZKY Z TEORIE ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE Letní semestr 2003/2004 poslední úprava 25. června 2004

OTÁZKY Z TEORIE ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE Letní semestr 2003/2004 poslední úprava 25. června 2004 OTÁZKY Z TEORIE ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE Letní semestr 2003/2004 posední úprava 25. června 2004 1. ía současně působící na eektrický náboj v eektrickém a magnetickém poi (Lorentzova sía) [ ] F m = Q E

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

1.7 Magnetické pole stacionárního proudu

1.7 Magnetické pole stacionárního proudu 1.7 Magnetické poe stacionárního proudu Pohybující se e. náboje (e. proud) vytvářejí magnetické poe. Naopak poe působí siou na pohybující se e. náboje. 1.7.1 E. proud, Ohmův zákon v diferenciáním tvaru

Více

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo* Moel asynchronního motoru pro ynamické výpočty Karel Máslo* Anotace Článek popisuje zokonalené moely asynchronního motoru určené pro výpočty přechoových ějů v elektrické síti. Pozornost je zaměřena na

Více

H δ+ A z- K z+ Obr. E1

H δ+ A z- K z+ Obr. E1 ELEKTROCHEMIE Elektrochemie je část fyzikální chemie studující roztoky elektrolytů a děje na elektrodách do těchto roztoků onořených. Studuje tedy roztoky obsahující nabité částice - ionty. Pojmy elektroda,

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aerometrický systém ro malá letadla Praha, červen 006 Zadání (vložit) Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA ZLÍN Reezovl: Josef St Bedřh Zmol, ISBN 8-4-664-5 Obsh PŘEDMLUVA...6. OPERAČNÍ VÝZKUM JAKO NÁSTROJ

Více

Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Rk Ptříčk PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Akm výtvrný umění v Prz PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST DIZERTAČNÍ PRÁCE utor/ Rk Ptříčk školtl/ pro.

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

MECHANIKA PRUŽNÉHO TĚLESA. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Předmluva 3

MECHANIKA PRUŽNÉHO TĚLESA. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Předmluva 3 MECHANIKA PRUŽNÉHO TĚLESA Studijní tet pro řešitee O a ostatní zájemce o fyziku Bohumi Vybíra Obsah Předmuva 3 1 ZÁKLADNÍ POZNATKY O PRUŽNOSTI TĚLES 4 1.1 Pevnépružnétěeso........................ 4 1.2

Více

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I VYSOKÉ UČNÍ CHNICKÉ V BRNĚ FAKUA SAVBNÍ JOSF WIG ORI CHYB A VYROVNÁVACÍ POČ I G4_ ĚŘICKÉ CHYBY SUDIJNÍ OPORY PRO SUDIJNÍ PROGRAY S KOBINOVANOU FOROU SUDIA CHVP ěřcé chb eto tet eroše jazovou a redačí úravou.

Více

Profesionální spojovací materiál pro montáž sádrokartonových systémů

Profesionální spojovací materiál pro montáž sádrokartonových systémů Profesionání spojovací materiá pro montáž sárokartonových systémů Systém baení výrobků: Perfektní proveení skupinového baení i jenotivé krabičky jsou zákazníky oceňovány jako jena ze siných stránek spoečnosti

Více

Finanční a pojistná matematika ve škole Jarmila Ranošová, Allianz pojišťovna, a.s., Praha

Finanční a pojistná matematika ve škole Jarmila Ranošová, Allianz pojišťovna, a.s., Praha Finnční pojisná memi e šoe Jrmi Rnošoá inz pojišťon s rh Rozho jsem se n Eou ysoupi s ímo příspěem nbínou jej o sborníu z náseujících ůoů: ž o ro 000 y jsem nsoupi o Česé pojišťony jsem se s finnční pojisnou

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Úvod do magnetizmu pevných látek

Úvod do magnetizmu pevných látek Úvod do magnetzmu pevných látek. Úvod. Izolované magnetcké momenty 3. Prostředí 4. Interakce 5. agnetcké struktury 6. Doménová struktura a magnetzace .agnetzmus pevných látek -úvod. Zdroje magnetsmu -

Více

8. Termodynamika a molekulová fyzika

8. Termodynamika a molekulová fyzika 8. erodynaika a olekulová fyzika Princi energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne ěla být jeho všeobecná latnost zochybněna, což v atoové fyzice není vyloučeno, stal by se náhle aktuální

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 5 5. říjn 2012 těšínské Informční dvouměsíčník měst Český Těšín LISTY V Konikowě otevřeli truhlu Léto n koulišti Sokojeno bylo téměř 40 tisíc návštěvníků strn 3 Historie: ovodně 1972 Velká

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce Posouzení metoy částečného hegingu na přípau řízení měnového rizika neinanční instituce omáš ICHÝ, VŠB-U Ostrava i Abstract Financial risk management is an inherent part o each business activity. he analysis

Více

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE Gymnázium Jiřího Wolker v Prostějově Výukové mteriály z mtemtiky pro nižší gymnázi Autoři projektu Student n prhu 1. století - využití ICT ve vyučování mtemtiky n gymnáziu

Více

R e á l n á č í s l a - R

R e á l n á č í s l a - R Č Í S E L N É M N O Ž I N Y R e á l n á č í s l - R R c i o n á l n í č í s l - Q Ircionální čísl π ;,99 C e l á č í s l - Z Seznm některých mtemtických smbolů znček kulté ; hrnté ; úhlové ;{ složené závork

Více

Řízení cílevědomé působení na řízený objekt s cílem dosáhnout předem daného stavu

Řízení cílevědomé působení na řízený objekt s cílem dosáhnout předem daného stavu . Defiice ovlááí, říeí regulce říeí e se ětou vou. Záklí veličiy řeosy. Prktické říkly: ymo s ciím ueím, servomechismus, regulce teloty. Ietifikce roximce regulových soustv. Říeí cílevěomé ůsoeí říeý ojekt

Více

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU

SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU Roč. 70 (2014) Číslo 4 Z. Bolek: Společné prncpy memrstor, memkapactor a memndktor P1 SPOLEČNÉ PRINCIPY MEMRISTORU, MEMKAPACITORU A MEMINDUKTORU Ing. Zdeněk Bolek, Ph.D. Ústav mkroelektronky; Faklta elektrotechnky

Více