LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2"

Transkript

1 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti na tm, kde se nacházíte) a vámi. Přečtěte si je, prsím. Tat smluva nahrazuje všechny licenční pdmínky vlžené d sftwaru. Vztahuje se na zkušební sftware uvedený výše včetně médií, na nichž jste jej získali (pkud existují). Tat smluva se rvněž vztahuje na jakékli prdukty splečnsti Micrsft: aktualizace, ddatky, internetvé služby a služby dbrné pmci splečnsti Micrsft pr tent sftware, pkud s těmit plžkami nejsu ddávány jiné pdmínky. Pkud an, budu platit tyt jiné pdmínky. Instalací, zadáním instalace třetí sbě neb pužitím sftwaru přijímáte tut smluvu. Pkud tut smluvu nepřijímáte, sftware neinstalujte, nezadávejte jeh instalaci ani jej nepužívejte. Ddržíte-li pdmínky tét smluvy, máte následující práva. 1. PŘEHLED. a. Sftware. Sftware může zahrnvat: servervý sftware, klientský sftware, který lze instalvat v zařízeních a užívat se servervým sftwarem, další kmpnenty, které lze licencvat samstatně, a jakékli aktualizace neb ddatky sftwaru. b. Mdel licencvání. Sftware je licencván na základě 2. DEFINICE. pčtu instancí řešení ERP, které prvzujete, pčtu uživatelů neb zařízení přistupujících k řešení ERP a úlh pvlených uživateli neb zařízeními v servervém sftwaru. Afilací se rzumí právnická sba, která vlastní některu ze stran neb je ve vlastnictví či spluvlastnictví některé ze stran. Outsurcingem bchdních prcesů se rzumí smluvní zadání určité bchdní úlhy, funkce či prcesu, které jsu, avšak nemusí být zásadníh významu, pskytvateli služeb, který je třetí stranu, přičemž (i) pskytvané služby zahrnují přímý či nepřímý přístup k sftwaru a (ii) licence k sftwaru nebyla pskytnuta splečnstí Micrsft. CAL značuje licenci klientskéh přístupu. Klientský sftware značuje sftwarvé kmpnenty umžňující zařízení přistupvat k servervému sftwaru neb jej pužívat, případně pužívat určité aspekty servervéh sftwaru. Zařízení značuje jeden sbní pčítač, pracvní stanici, terminál, kapesní pčítač, mbilní telefn, digitální diář či jiné elektrnické zařízení včetně serverů ecmmerce. ecmmerce (elektrnické bchdvání) značuje nákup a prdej prduktů a služeb prstřednictvím elektrnických systémů, jak je Internet neb jiné pčítačvé sítě. Server ecmmerce je server, který je frnt-end prtál, web neb vyhledávací server přistupující ke kmpnentě ecmmerce. ERP je systém pr pdnikvé plánvání prstředků. Řešením ERP se rzumí sftware, který řídí uživatelské a finanční sestavy.

2 Instance značuje bitvu kpii sftwaru vytvřenu instalačním prgramem sftwaru neb duplikváním stávající instance. Vlastnictvím se rzumí vlastnictví více než 50 %. Partnerem se rzumí partner kanálu, který pdepsal partnersku smluvu se splečnstí Micrsft pravňující jej k uvádění sftwaru na trh a distribuci kpií sftwaru. Pkladním zařízením se rzumí jedn zařízení užívané jakýmkli uživatelem, které přistupuje k vaší systémvé databázi pr účely prvádění zákaznických prdejních či servisních transakcí. Prvzvání instance znamená zavedení instance sftwaru d paměti a spuštění jedné neb něklika jejích instrukcí. Instance je p spuštění pvažvána za spuštěnu až d kamžiku, kdy je debrána z paměti (bez hledu na t, zda jsu spuštěny její instrukce). Server je fyzický hardwarvý systém schpný prvzvat servervý sftware. Hardwarvý ddíl neb server blade je pvažván za samstatný fyzický hardwarvý systém. Servervý sftware značuje sučásti tht sftwaru, který zajišťuje služby a funkce serveru. Uživatel třetí strany značuje uživatele, který není zaměstnancem, ddavatelem ani zástupcem vaší splečnsti. Termínem vy neb vaše se rzumí právnická sba, která suhlasila s tut smluvu, a její afilace. 3. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. a. Licenční klíče. Licenční klíče nesmíte duplikvat bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti Micrsft. b. Servervý sftware. Před spuštěním jakékli instance servervéh sftwaru na základě licence na server musíte tut licenci přiřadit jednmu ze svých serverů. Server je pak licencvaným serverem pr příslušnu licenci. Témuž serveru můžete přiřadit další servervé licence, ale nesmíte přiřadit tutéž licenci více než jednmu serveru. c. Klientský sftware. Smíte prvzvat nemezený pčet instancí klientskéh sftwaru. Klientský sftware však smíte pužívat puze se servervým sftwarem. d. Rzšiřitelné kmpnenty prdeje i. Kmpnenty ecmmerce. Sftware může bsahvat určité mduly plug-in, běhvé kmpnenty a další kmpnenty ecmmerce uvedené v tištěné dkumentaci neb v dkumentaci nline ( kmpnenty ecmmerce ), které umžňují vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) rzšiřvat funkce a vytvářet aplikace ecmmerce pr zákazníky, které budu zahrnvat kmpnenty ecmmerce ( aplikace ecmmerce ). Další infrmace kmpnentách ecmmerce naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Ve všech případech tvří kmpnenty ecmmerce puze subry, které byly splečnstí Micrsft speciálně navrženy pr elektrnické bchdvání. Musíte získat samstatnu servervu licenci pr každu prvzvanu instanci kmpnent ecmmerce. Pkud jsu kmpnenty ecmmerce pskytvány se sftwarem: ii. Můžete: (i) kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d kmpnent ecmmerce výhradně za účelem pužití v aplikacích ecmmerce, (ii) instalvat, testvat, vyvíjet a implementvat aplikace ecmmerce výhradně splečně se sftwarem neb prduktem Micrsft SharePint neb (iii) užívat aplikace ecmmerce výhradně splečně se sftwarem a s prduktem Micrsft SharePint. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání kmpnent ecmmerce (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(i), (ii) užívání kmpnent ecmmerce k vývji aplikací ecmmerce pr jakukli jinu platfrmu než daný sftware a prdukt Micrsft SharePint a (iii) distribuci libvlné z kmpnent ecmmerce. Kmpnenty pkladny. Sftware může bsahvat určité mduly plug-in, běhvé kmpnenty a další kmpnenty pkladny uvedené v tištěné dkumentaci neb v dkumentaci nline ( kmpnenty pkladny ), které umžňují vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) rzšiřvat funkce a vytvářet aplikace pr vaše pkladní zařízení, které budu zahrnvat kmpnenty pkladny ( pkladní aplikace ). Další infrmace týkající se kmpnent pkladny naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Ve všech případech tvří kmpnenty pkladny puze

3 iii. iv. subry, které splečnst Micrsft speciálně navrhla k těmt účelům. Pkud jsu kmpnenty pkladny ddávané se sftwarem: Můžete: (i) kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d kmpnent pkladny výhradně za účelem pužití v pkladních aplikacích, (iii) instalvat, testvat, vyvíjet a implementvat pkladní aplikace výhradně se sftwarem neb (iii) užívat pkladní aplikace výhradně s tímt sftwarem. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání kmpnent pkladny (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(ii), (ii) užívání kmpnent pkladny k vývji pkladních aplikací pr jakukli jinu platfrmu než daný sftware a (iii) distribuci kmpnent pkladny. Mbilní kmpnenty pkladny. Sftware může bsahvat určité mduly plug-in, běhvé kmpnenty a další mbilní kmpnenty pkladny uvedené v tištěné dkumentaci neb v dkumentaci nline ( mbilní kmpnenty pkladny ), které umžňují vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) rzšiřvat funkce a vytvářet aplikace pr vaše mbilní pkladní zařízení, které budu zahrnvat mbilní kmpnenty pkladny ( mbilní pkladní aplikace ). Další infrmace týkající se mbilních kmpnent pkladny naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Ve všech případech tvří mbilní kmpnenty pkladny puze subry, které splečnst Micrsft speciálně navrhla k těmt účelům. Pkud jsu mbilní kmpnenty pkladny ddávané se sftwarem: Můžete: (i) kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d mbilních kmpnent pkladny výhradně za účelem pužití v mbilních pkladních aplikacích, (iii) instalvat, testvat, vyvíjet a implementvat mbilní pkladní aplikace výhradně se sftwarem neb (iii) užívat mbilní pkladní aplikace výhradně s tímt sftwarem. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání mbilních kmpnent pkladny (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(iii), (ii) užívání mbilních kmpnent pkladny k vývji pkladních aplikací pr jakukli jinu platfrmu než daný sftware a (iii) distribuci mbilních kmpnent pkladny. Kmpnenty serveru pr malbchdní prdej. Servervý sftware může zahrnvat určité kmpnenty serveru pr malbchdní prdej ( kmpnenty serveru pr malbchdní prdej ), které vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) umžní rzšiřvat funkce těcht kmpnent. Kmpnenty serveru pr malbchdní prdej jsu uvedeny v tištěné dkumentaci neb dkumentaci nline k sftwaru. Ve všech případech tvří kmpnenty serveru pr malbchdní prdej puze subry, které byly splečnstí Micrsft speciálně navrženy pr elektrnické bchdvání. Další infrmace kmpnentách serveru pr malbchdní prdej naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Musíte získat samstatnu servervu licenci pr každu prvzvanu instanci kmpnent serveru pr malbchdní prdej. Pkud jsu kmpnenty serveru pr malbchdní prdej pskytvány se sftwarem: Můžete: kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d kmpnent serveru pr malbchdní prdej výhradně pr pužití se sftwarem při vašich interních bchdních peracích. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání kmpnent serveru pr malbchdní prdej (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(iv), ani (ii) distribuci libvlné z kmpnent serveru pr malbchdní prdej. v. Kmpnenty malbchdních služeb. Sftware může zahrnvat určité kmpnenty malbchdních služeb ( kmpnenty malbchdních služeb ), které vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) umžní rzšiřvat funkce těcht kmpnent. Instanci kmpnent malbchdní služeb lze pužít puze pr jedn fyzické umístění a přistupvat k ní lze puze z pkladníh zařízení. Kmpnenty malbchdních služeb jsu uvedeny v tištěné dkumentaci neb dkumentaci nline k sftwaru. Ve všech případech tvří kmpnenty malbchdních služeb puze subry, které byly splečnstí Micrsft speciálně navrženy pr elektrnické bchdvání. Další infrmace kmpnentách malbchdních služeb naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Musíte získat samstatnu licenci na zařízení pr každu prvzvanu instanci kmpnent malbchdních služeb. Pkud jsu kmpnenty malbchdních služeb pskytvány se sftwarem:

4 Můžete: kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d kmpnent malbchdních služeb výhradně pr pužití se sftwarem při vašich interních bchdních peracích. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání kmpnent malbchdních služeb (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(v), ani (ii) distribuci libvlné z kmpnent malbchdních služeb. e. Další kmpnenty. Pkud jsu k dispzici další kmpnenty, smíte prvzvat nemezený pčet instancí dalších kmpnent licencvaných pr řešení ERP. Chcete-li nainstalvat další kmpnentu pr něklik řešení ERP, musíte pr každé řešení ERP získat samstatnu licenci. Další infrmace licenčních mezeních pr další kmpnenty naleznete na adrese 4. MODEL LICENCOVÁNÍ PŘÍSTUPU SERVER + CLIENT. a. Licence klientskéh přístupu (CAL). Musíte získat licenci CAL a přiřadit ji každému zařízení neb uživateli, který přím neb nepřím přistupuje k instancím servervéh sftwaru. Licence CAL neptřebujete pr žádný server licencvaný ke spuštění vašich instancí řešení ERP. Licence CAL nebudete ptřebvat pr prvníh uživatele, který přistupuje k instancím řešení ERP výhradně za účelem správy. Licence CAL umžňují přístup k dřívějším, ale nikli pzdějším verzím servervéh sftwaru. Pkud pracujete se starší verzí instancí, můžete rvněž pužívat licence CAL dpvídající tét verzi. Pr uživatele třetí strany, kteří přistupují k řešení ERP, neptřebujete licence CAL. Vaše licence CAL dědí práva přiřazená licencím CAL nižších úrvní (v rámci stejnéh typu licence CAL, tj. licence na uživatele neb zařízení). b. Typy licencí CAL. Existují dva typy licencí CAL: na zařízení a na uživatele. Každá licence CAL na zařízení umžňuje jednmu zařízení (pužívanému libvlným uživatelem) přistupvat k instancím servervéh sftwaru na licencvaných serverech. Každá licence CAL na uživatele umžňuje jednmu uživateli pužívajícímu libvlné zařízení přistupvat k instancím servervéh sftwaru na licencvaných serverech. Smíte pužívat libvlnu kmbinaci licencí CAL na zařízení a uživatele v řešení ERP. Prváděné úlhy, ke kterým pravňuje licence CAL, jsu definvány na jedntlivých úrvních typu CAL a jsu přidruženy ke knkrétní sadě plžek nabídek seskupených pdle rlí zabezpečení v řešení ERP. c. Plžka nabídky značuje bjekt, který umžňuje uživatelům prvádět libvlné následující akce v řešení ERP: (i) zbrazení neb náhled frmuláře, pdfrmuláře neb stránky URL (Unifrm Resurce Lcatr) v aplikaci prhlížeče, (ii) spuštění úlhy, která vyvlává systémvu třídu, funkci, pracvní pstup neb akci webu vyvlanu uživatelem, neb (iii) genervání výstupu v řešení ERP neb samstatném zařízení. Objekty plžky nabídky lze prvzvat ve 2 režimech: puze pr čtení (zbrazení dat) neb údržba (aktualizace, přidání, dstranění neb věření dat). Pkud uživatel neb zařízení prvede úlhy, které spustí plžky nabídky dpvídající úrvně CAL s většími funkčními mžnstmi, než dpvídá zakupené licenci CAL, je zaptřebí přestupit na vyšší úrveň licence CAL, která dpvídá prváděné plžce nabídky. Pkud si nejste jisti ppisem úlh prváděných jedntlivými úrvněmi licencí CAL neb rzdíly mezi úlhami, které jsu uživatel neb zařízení právněni prvádět, a plžkami nabídky, které lze efektivně spuštět, seznam plžek nabídky spuštěných jedntlivými uživateli určuje úrveň licence CAL, kteru musíte vlastnit. Pdrbný ppis naleznete na adrese mbs.micrsft.cm/custmersurce/dcumentatin/userguides/msdyax2012_sftwarelicensingtermsaddend um ( Příručka mapvání plžek nabídky ). Příručka mapvání plžek nabídky je zahrnuta d tét smluvy dkazem a v případě nesuladu s ppisem úlhy uvedeným v tét smluvě se tut příručku řídí určení licencí CAL. d. Licence CAL. Úrvně licencí CAL na uživatele v hierarchickém přadí: (i) Enterprise CAL pvluje jednmu uživateli neb zařízení nemezený přístup ke všem funkcím servervéh sftwaru včetně nastavení, administrace a správy všech parametrů neb funkčních prcesů v celém řešení ERP.

5 (ii) Functinal CAL pskytuje jednmu uživateli neb zařízení přístup k mezeným funkcím servervéh sftwaru výhradně za účelem prvádění těcht úlh: správa dílenskéh řízení v rámci výrbníh neb prdukčníh cyklu, správa prjektů a prstředků, správa lidských zdrjů, správa převdů rzpčtů a rganizačních pžadavků, zakládání řídicích datvých záznamů zaměstnancích a kandidátech, vytváření žádanek na pracvní míst neb pzici, eskalace neb žádst schválení klientských faktur, schvalvání faktur ddavatelů neb pukazů na služby, vytváření a správa řídicích datvých záznamů zákaznících, ddavatelích, inventářích neb katalzích prduktů a schvalvání pžadavků na sambslužné uživatele CAL neb uživatele úlh CAL. (iii) Task CAL pskytuje jednmu uživateli neb zařízení přístup k mezeným funkcím servervéh sftwaru výhradně k níže uvedenému seznamu úlh: zadání fakturvatelnéh času, zadání fakturvatelných výdajů, management výknu a rční výknnstní hdncení, nastavení cílů a kmpetencí, prvzvání pkladníh zařízení, schvalvání ddavatelských faktur suvisejících s nepřímým pskytváním a uživatelé licence CAL na úlhu nesmějí schvalvat pracvní pstupy. (iv) Licence CAL na sambslužné uživatele pskytuje jednmu uživateli neb zařízení přístup k mezeným funkcím servervéh sftwaru za účelem prvádění těcht úlh: vytváření vyúčtvání výdajů, správa sbních údajů, jak jsu například zaměstnanecké výhdy, zadávání záznamů ddržvání pracvní dby a účasti, jak jsu registrační hdiny, příchdy a dchdy, zadávání pžadavků na službu zaměstnanců, příprava pžadavků na nepřímé pskytvání prduktů či služeb pr zaměstnance, jak jsu například dpravní prstředky, vybavení kanceláře, kancelářské ptřeby, a vystavení žádstí na přidání neb přihlášení ddavatelů. e. Změna přiřazení licencí CAL. Můžete: (i) trvale změnit přiřazení licence CAL na zařízení z jednh zařízení na jiné, pkud nvé zařízení splňuje mezení vztahující se na příslušnu úrveň licence CAL na zařízení; (ii) trvale převést vaši licenci CAL na uživatele z jednh uživatele na druhéh; neb (iii) dčasně změnit přiřazení licence CAL na alternativní zařízení p dbu, kdy je první zařízení mim prvz, neb licence CAL na uživatele na dčasnéh uživatele p dbu, kdy primární uživatel nepracuje. Další infrmace úrvních licencí CAL a mezeních jedntlivých licencí CAL naleznete na adrese 5. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY A UŽÍVACÍ PRÁVA. a. Multiplexvání. Hardware, sftware neb jiný ruční způsb, který pužíváte ke sdružvání připjení,

6 přesměrvání infrmací, snížení pčtu zařízení neb uživatelů, kteří mají přímý neb nepřímý přístup k servervému sftwaru, neb snížení pčtu zařízení neb uživatelů, které sftware přím spravuje (někdy značván termínem multiplexvání neb sdružvání), nesnižuje pžadvaný pčet licencí CAL. b. Hstitelské služby třetích stran. Pskytvání hstitelských služeb pr sftware můžete zadat třetí straně, která je bude vaším jménem pskytvat výhradně pr váš přístup. Nesmíte pvlit ddavateli hstitelských služeb, který je třetí stranu, aby umžnil přístup k sftwaru třetím stranám, které nejsu afilacemi, není-li tak výslvně pvlen v tét smluvě. Pskytvatel hstitelských služeb, který je třetí stranu, musí být pdmínkami a ujednáním tét smluvy pr sftware vázán. Sftware nesmíte užívat pr účely subddavatelských bchdních prcesů. Sftware však můžete pužít k pskytvání subddavatelských bchdních služeb uživatelům třetích stran, pkud tyt strany k sftwaru nepřistupují. c. Udělení licencí pr šablny. V dkumentech a prjektech, které vytvříte, smíte kpírvat a pužívat šablny pskytnuté se sftwarem a značené k tmut účelu. Tyt dkumenty a prjekty smíte distribuvat nekmerčně. d. Právní mezení úprav. Sftware smíte upravvat jen v rzsahu nezbytném pr jeh užívání k vašim interním bchdním účelům, pkud jste jej bdrželi v pdbě zdrjvéh kódu neb pkud jste vy či jakákli třetí strana jednající vaším jménem získali licenci k nástrjům splečnsti Micrsft umžňujícím vám či takvé třetí straně jednající vaším jménem upravvat pdbu strjvéh kódu. Suhlasíte s tím, že splečnst Micrsft nedpvídá za žádné ptíže vyplývající z úprav, které jste prvedli, partner či jakákli třetí strana jednající vaším jménem, ani za ptíže způsbené hardwarem či sftwarem jiných výrbců. Splečnst Micrsft nemá a nebude mít žádnu pvinnst pskytvat technicku či jinu pdpru jakýchkli úprav, které jste prvedli vy, partner či jakákli třetí strana. Splečnst Micrsft nepskytuje žádné prhlášení, dpručení, záruku ani ujištění vhdnsti sftwaru pr vaše pdnikání, vhdnsti partnera či jakékli jiné třetí strany k vytváření úprav či k implementaci úprav neb sftwaru neb skutečnsti, zda sftware či jakákli jeh úprava vytvřená, implementvaná, pdprvaná či bsluhvaná vámi, pr vás neb jménem vás či jakékli třetí strany bude splňvat bchdní pžadavky či úspěšně fungvat se sftwarem. Splečnst Micrsft a její partneři jsu nezávislé právnické sby a splečnst Micrsft není dpvědná za jakékli knání takvých bchdních partnerů, ani jím není nijak vázána. e. Další funkce. Splečnst Micrsft může pskytvat další funkce pr sftware včetně některých nline služeb. Mhu se na ně vztahvat další licenční pdmínky, ujednání či pplatky. f. Slžitý sftware. Tent sftware je slžitý pčítačvý sftware. Výknnst tht sftwaru se bude lišit v závislsti na hardwarvé platfrmě, interakcích sftwaru, knfiguraci sftwaru a dalších faktrech. Sftware není dlný prti chybám ani není bez vad, knfliktů neb přerušení. g. Omezení týkající se užívání následujícíh sftwaru splečnsti Micrsft: Kmpnenty SQL Server Sftware je ddáván se sftwarvými kmpnentami Micrsft SQL Server, které jsu licencvány na základě pdmínek a příslušných licencí k prduktu SQL Server uvedených na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Tyt kmpnenty smíte užívat puze ve spjení se sftwarem, který je licencván tut smluvu. Pkud nesuhlasíte s licencí k prduktu SQL Server, nesmíte tyt kmpnenty užívat. Windws Identity Fundatin. Sftware bsahuje sučást Micrsft Windws Identity Fundatin (KB974405) (WIF). Tent sftware je sučástí systému Windws. Prdukt WIF smíte užívat s každu platně licencvanu kpií systému Windws. Pkud nemáte licenci systému Windws, nesmíte sučást WIF užívat. Prhlášení chraně sbních údajů: g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Sftware Micrsft.NET Framewrk a testvání typvu úlhu. Sftware zahrnuje jednu neb více sučástí sftwaru.net Framewrk, který je sučástí systému Windws ( sučásti.net ). Na užívání sftwaru.net Framewrk se vztahují licenční pdmínky pr systém Windws. Smíte prvádět interní testvání sučástí.net typvu úlhu. Výsledky testvání takvých sučástí typvu úlhu smíte zveřejnit, je však nutné ddržet pdmínky stanvené na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Bez hledu na jakukli smluvu, kteru můžete mít se splečnstí Micrsft, platí, že pkud zpřístupníte takvét výsledky testů typvu úlhu, bude mít splečnst Micrsft práv zpřístupnit výsledky testu typvu úlhu, které prvede na vašich prduktech knkurujících příslušné sučásti.net, za předpkladu, že budu taktéž ddrženy pdmínky stanvené na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=66406.

7 6. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Splečnst Micrsft pskytuje se sftwarem internetvé služby. Splečnst Micrsft může tyt funkce kdykli změnit neb zrušit. a. Suhlas pr internetvé služby. Určité funkce sftwaru se mhu p Internetu připjit k pčítačvým systémům splečnsti Micrsft neb pskytvatele služeb, který je třetí stranu. V některých případech nebudete na tt připjení výslvně upzrněni. Tyt funkce můžete vypnut neb je nepužívat. Další infrmace těcht funkcích naleznete v dkumentaci k sftwaru. Pužitím těcht funkcí vyjadřujete svůj suhlas s přensem těcht infrmací. Splečnst Micrsft tyt infrmace nepužije k vaší identifikaci ani k vašemu kntaktvání. b. Infrmace pčítači. Určité funkce sftwaru pužívají internetvé prtkly, které příslušným systémům zasílají infrmace pčítači, například internetvu adresu, typ peračníh systému, prhlížeč, název a verzi sftwaru, který pužíváte, a kód jazyka zařízení, v němž je sftware nainstalván. Splečnst Micrsft tyt infrmace pužívá ke zpřístupnění internetvých služeb. Některé z těcht funkcí mim jiné bsahují: Funkce webvéh bsahu. Funkce v sftwaru mhu načítat suvisející bsah d splečnsti Micrsft a pskytvat vám jej. Pr účely pskytvání bsahu tyt funkce desílají splečnsti Micrsft infrmace typu peračníh systému, názvu a verzi pužitéh sftwaru, typu prhlížeče a kódu jazyka zařízení, v němž je sftware instalván. Mezi tyt funkce patří například kliparty, šablny, šklení nline, pmc nline a Appshelp. Tyt funkce webvéh bsahu nemusíte pužívat. c. Užívání infrmací. Tyt infrmace zařízení, zprávy chybách a zprávy malwaru může splečnst Micrsft využívat ke zlepšení svéh sftwaru a služeb. Můžeme je rvněž sdílet s dalšími subjekty, například s prdejci hardwaru a sftwaru. Tit prdejci mhu infrmace využívat ke zlepšení interakce svých prduktů se sftwarem splečnsti Micrsft. d. Zneužití internetvých služeb. Tyt služby nesmíte užívat žádným způsbem, který by je mhl pškdit neb zhršit mžnsti jejich pužití pr jiné uživatele. Tyt služby nesmíte pužívat k pkusům získání neprávněnéh přístupu k jakýmkli službám, datům, účtům či síti, a t žádným způsbem. 7. TESTOVÁNÍ TYPOVOU ÚLOHOU. Výsledky jakéhkli testu sftwaru typvu úlhu nesmíte zpřístupnit žádné třetí straně bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti Micrsft. 8. ROZSAH LICENCE. Sftware se neprdává, puze se uděluje licence k jeh užívání. Tat smluva vám pskytuje puze určitá užívací práva k sftwaru. Všechna statní práva si vyhrazuje splečnst Micrsft. Pkud vám rzhdné práv neb samstatná písemná smluva se splečnstí Micrsft bez hledu na tat mezení nepskytuje více práv, smíte sftware užívat puze v suladu s pdmínkami tét smluvy. Sučasně musíte ddržvat veškerá technická mezení v sftwaru, která umžňují jeh pužívání puze určitými způsby. Sftware je pvlen užívat puze k interním bchdním účelům. Nesmíte: překračvat žádná technická mezení sftwaru, prvádět zpětnu analýzu sftwaru, jeh dekmpilaci ani převd ze strjvéh kódu s výjimku a v rzsahu takvých aktivit, které jsu výslvně pvleny rzhdným právem bez hledu na tt mezení, vytvářet více instancí sftwaru, než je určen v tét smluvě neb pvlen rzhdným právem bez hledu na tt mezení, zveřejnit sftware, aby jej statní mhli kpírvat, distribuvat sftware, prnajímat jej, pskytvat na leasing neb jej půjčvat neb užívat sftware pr kmerční hstitelské služby. Vaše práva k užívání sftwaru jsu časvě nemezená, avšak lze je dvlat, pkud neddržíte pdmínky tét smluvy. Práva na přístup k servervému sftwaru vám nedávají žádné právnění k implementaci patentů splečnsti Micrsft či jinéh duševníh vlastnictví splečnsti Micrsft v sftwaru neb zařízeních přistupujících k serveru. 9. ZÁLOŽNÍ KOPIE. Smíte vytvřit něklik instancí sftwaru pr účely zálhvání a testvání, a t za předpkladu, že tyt instance nebudu pužity při výrbě a vývj je jen pr vaše interní účely. Hstitelem zálžních instancí může být třetí strana ve vašem zastupení. 10. PRÁVA K ZABEZPEČENÍ PŘED SELHÁNÍM. V rámci dčasné pdpry smíte prvzvat něklik pasivních instancí řešení ERP pr zabezpečení před selháním. 11. PŘEVOD LICENCÍ. Sftware nesmíte převést na třetí stranu bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti

8 Micrsft. V případě pvlení mhu být za převd sftwaru na třetí stranu účtvány další pplatky. 12. DOKUMENTACE. Jakákli sba, která má platný přístup k vašemu pčítači neb k interní síti, smí kpírvat a pužívat dkumentaci k sftwaru puze pr vaše interní referenční účely. 13. VERZE SOFTWARU PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Sftware značený jak Verze pr vzdělávání ( Academic Editin neb AE ) jste právněni pužívat puze v případě, že jste Oprávněný uživatel ve vzdělávání ( Qualified Educatinal User ). Pkud si nejste jisti, zda patříte mezi Oprávněné uživatele ve vzdělávání, navštivte web neb se braťte na afilaci splečnsti Micrsft ve vaší zemi. 14. PŘECHOD NA STARŠÍ VERZI PRODUKTU. Nemáte žádná práva užívat předchzí verze sftwaru a splečnst Micrsft není pvinna vám tyt předchzí verze pskytvat. 15. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Sftware pdléhá nařízením a záknům vývzu platným ve Spjených státech amerických. Musíte ddržvat všechna příslušná místní i mezinárdní nařízení a zákny vývzu vztahující se na sftware. Tyt zákny stanvují mezení míst určení, kncvých uživatelů a kncvéh užívání. Další infrmace naleznete na adrese 16. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Splečnst Micrsft pskytuje služby technické pdpry a údržby pr tent sftware, jak je ppsán na adrese 17. LOKALIZACE A PŘEKLAD. Splečnst Micrsft pskytuje lkalizace a překlady sftwaru, jak je ppsán na adrese Dynamics AX&SrtField2=Licensing&SrtField3=Fact sheet. V určitých gegrafických reginech může být sftware a suvisející uživatelská dkumentace v suladu s příslušným rzhdným právem přelžena neb lkalizvána partnerem. Užívání takvých verzí sftwaru přelžených neb lkalizvaných partnerem se řídí pdmínkami a ujednáním dpvídající zákaznické smluvy mezi partnerem a zákazníkem a licenční smluvu na sftware, která je přilžena k takvému lkalizvanému neb přelženému sftwaru. Tat smluva se nevztahuje na jakékli lkalizvané neb přelžené verze sftwaru vytvřené partnerem. 18. SDĚLENÍ TŘETÍ STRANY. Sftware smí bsahvat materiály (například kód neb dkumentaci) třetí strany, který vám splečnst Micrsft licencuje v rámci tét smluvy. Případná sdělení hledně materiálů třetí strany jsu uvedena puze pr vaši infrmaci. 19. ÚPLNÁ DOHODA. Tat smluva (včetně záruky uvedené níže) a pdmínky pr dplňky, aktualizace, internetvé služby a služby dbrné pmci, které užíváte, tvří úplnu dhdu hledně sftwaru a služeb dbrné pmci. 20. ROZHODNÉ PRÁVO. b. Spjené státy americké. Pkud jste tent sftware získali ve Spjených státech amerických, řídí se výklad tét smluvy bez hledu na klizní ustanvení práva zákny státu Washingtn a tyt zákny se vztahují na nárky spjené s jejím prušením. Zákny státu, v němž se nacházíte, se řídí všechny statní nárky, včetně nárků spjených s místními zákny na chranu sptřebitele, se zákny prti nekalé sutěži a s bčanskprávními delikty. c. Mim území Spjených států amerických. Pkud jste sftware získali na území jakékli jiné země, bude se tat smluva řídit zákny tét země. d. Pplatky a náklady na právní zastupení. Pdáte-li vy neb splečnst Micrsft žalbu neb bude-li se jinak dmáhat nárku prti druhé straně v suvislsti s tut smluvu neb sftwarem či vyplývajícíh z nich, bude vítězná strana právněna vymáhat přiměřené pplatky a náklady na právní zastupení a další výdaje (včetně jakéhkli dvlání). 21. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tat smluva ppisuje určitá záknná práva. Zákny vašeh státu neb země vám mhu pskytvat i další práva. Můžete mít rvněž určitá práva ve vztahu ke straně, d níž jste sftware získali. Tat smluva nemění vaše práva v rámci právníh řádu vašeh státu neb země, pkud právní řád vašeh státu neb země nepvluje jejich změnu. 22. OCHRANA PŘED NÁROKY PRO PORUŠENÍ A ZNEUŽITÍ PRÁV. Splečnst Micrsft vás bude chránit před jakýmikli nárky vznesenými třetí stranu, která není afilací, v suvislsti s tím, že sftware prušuje její patentvá neb autrská práva neb chranné známky neb zneužívá její bchdní tajemství, a uhradí částku jakéhkli výslednéh nepříznivéh pravmcnéh rzsudku (neb vyrvnání, s nímž splečnst Micrsft suhlasí). Musíte nás kamžitě písemně upzrnit na vznesený nárk a pskytnut nám plnu kntrlu nad bhajbu neb vyrvnáním. Suhlasíte s tím, že nám při bhajbě pskytnete přiměřenu pmc, a splečnst Micrsft vám

9 nahradí přiměřené htvstní výdaje, které na tut pmc vynalžíte. Termíny zneužití práv a bchdní tajemství jsu pužity v suladu s definicí uvedenu v knslidvaném znění zákna bchdním tajemství (UTSA). Puze v případě nárků vzniklých mim území Spjených států amerických se zneužitím práv rzumí záměrně nezáknné užívání a bchdním tajemstvím se rzumí nezveřejněné infrmace v suladu s článkem 39.2 dhdy TRIPS. Naše pvinnsti se neuplatní v tm rzsahu, ve kterém bude nárk neb nepříznivé pravmcné sudní rzhdnutí zalžen na skutečnsti, že (i) sftware užíváte pté, c vás splečnst Micrsft infrmvala, že máte z důvdu takvéh nárku sknčit užívání, (ii) kmbinujete sftware s prduktem, daty neb bchdním pstupem jinéh subjektu, než je splečnst Micrsft, (iii) vznikly škdy, jež lze přičíst užívání prduktu, dat neb bchdníh pstupu jinéh subjektu, než je splečnst Micrsft, (iv) jste prvedli změny neb úpravy sftwaru včetně jakýchkli úprav prvedených třetími stranami, (v) jste předali sftware jakékli třetí straně, případně že užíváte sftware v její prspěch, (vi) užíváte chranné známky splečnsti Micrsft bez výslvnéh písemnéh svlení k takvému užívání, neb (vii) ve vztahu k jakémukli nárku suvisejícímu s bchdním tajemstvím jste získali bchdní tajemství (a) nepřípustnými prstředky, (b) za klnstí, za nichž vyvstává pvinnst chránit jeh utajení neb mezit jeh užívání, neb (c) d sby (jiné než splečnst Micrsft neb její afilace), jež byla vůči straně vznášející nárk pvinna chránit utajení bchdníh tajemství neb mezit jeh užívání. Veškeré náklady neb škdy spjené s těmt akcemi nám uhradíte. Pkud splečnst Micrsft bdrží infrmace týkající se nárku suvisejícíh s prušením zákna neb zneužitím práv v suvislsti se sftwarem, může, na vlastní náklady a bez pvinnsti tak učinit, (i) prsadit vaše práv dále spuštět tent sftware, neb (ii) upravit sftware či nahradit jej funkčním ekvivalentem tak, aby byl v suladu se záknem (v takvém případě sftware neprdleně přestanete pužívat). V případě sudníh zákazu vašeh užívání sftwaru vydanéh příslušným sudem v důsledku prušení zákna neb zneužití práv splečnst Micrsft dle svéh uvážení zajistí práv pkračvat v užívání, nahradí sftware funkčním ekvivalentem, upraví jej tak, aby byl v suladu se záknem, neb vám uhradí zaplacenu částku a uknčí tut licenci. Pkud je prti vám v suvislsti s duševním vlastnictvím splečnsti Micrsft vznesen jakýkli jiný nárk třetí strany, musíte nás tét skutečnsti neprdleně písemně infrmvat. Micrsft může dle svéh uvážení řešit tyt nárky stejně, jak kdyby se na ně vztahval tent ddíl. Tent ddíl 22 uvádí výlučné dškdnění za prušení nárků třetích stran a zneužití bchdníh tajemství. 23. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. Od splečnsti Micrsft a jejích ddavatelů získáte puze náhradu přímých škd až d výše uhrazené za sftware s výjimku nárků, na které se vztahuje ddíl 22. Nezískáte náhradu za žádné jiné škdy, včetně škd následných, ušléh zisku a zvláštních, nepřímých neb náhdných škd. Tt mezení se vztahuje na ckli suvisejícíh se (i) sftwarem, (ii) službami, (iii) bsahem na internetvých stránkách třetích stran (včetně kódu) neb (iv) prgramy třetích stran a na žalby za prušení smluvy, prušení záruky, garance či pdmínky, bjektivní dpvědnsti, nedbalst, ztrátu dat, pškzení záznamů či dat, ztrátu dbré pvěsti, ztrátu v důsledku přerušení pdnikání či jakékli jiné bčanskprávní delikty v rzsahu pvleném příslušným právem. Omezení se uplatní i v případě, že prava, výměna či refundace za sftware nepředstavuje úplnu kmpenzaci všech ztrát neb splečnst Micrsft věděla neb mhla vědět mžnsti vzniku těcht škd. Některé jurisdikce neumžňují vylučení či mezení následných či náhdných škd, výše uvedené mezení neb vylučení se na vás prt nemusí vztahvat. 24. VLASTNÍ AUDIT. Sftware bsahuje funkce, které identifikují pčet uživatelů přistupujících k řešení ERP, přístupvá práva a úlhy prvzvané jedntlivými uživateli a prvnávají tyt údaje se zakupenými licencemi (sestava přístupů a užívání). Sestavu přístupů a užívání je nutné spuštět pužitím pslední verze nástrje sestavy užívání jednu rčně pčínaje datem, kdy jste pprvé licencvali sftware. Výslednu sestavu přístupů a užívání můžete dbrvlně sdílet se splečnstí Micrsft neb jinu třetí stranu. Tt sdílení není pvinné s výjimku ppsanu v níže uvedeném dstavci 25(a). 25. OVĚŘENÍ SOULADU.

10 a. Práva k věření suladu se smluvu. Jste pvinni udržvat záznamy (včetně dkladu nákupu) suvisející se sftwarem, který váš pdnik pužívá v suladu s tut smluvu. Splečnst Micrsft má práv na vlastní náklady věřit sulad s tut smluvu. V případě auditu suladu s licencí suhlasíte, že budete přiměřeně splupracvat. Splečnst Micrsft může vyžadvat, abyste vyjádřili suhlas s přístupem k sestavě přístupů a užívání jak k auditvacímu nástrji. b. Prces věření a mezení. Při zajišťvání suladu může splečnst Micrsft zapjit nezávisléh auditra z mezinárdně uznávané auditrské splečnsti, která je vázána smluvu důvěrnsti. Sdělení věření bude zaslán nejméně 30 dní předem a věření prběhne během běžné pracvní dby způsbem, který nebude výrazně zasahvat d fungvání splečnsti. Splečnst Micrsft může jak alternativní pstup vyžadvat vyplnění dtazníku splečnsti Micrsft vlastním auditu sftwaru, který vaše splečnst užívá v suladu s tut smluvu, ale vyhrazuje si práv využít výše ppsaný prces věření. c. Četnst věření. Pkud splečnst Micrsft prvede věření a nenajde žádný bsah užívaný bez licence (pdlicencvání menší než 5 %), splečnst Micrsft nebude prvádět další věření stejné právnické sby p dbu minimálně jednh rku. d. Užívání výsledků. Splečnst Micrsft a její auditři budu užívat infrmace získané při věření puze při prsazvání práv splečnsti Micrsft a ke zjištění, zda ddržujete pdmínky a ustanvení tét smluvy. Uplatněním ppsaných práv a pstupů se splečnst Micrsft nezříká právnění vynucvat tut smluvu neb chránit duševní vlastnictví jinými způsby v suladu s rzhdným právem. e. Náprava zjištěnéh nesuladu se smluvu. Pkud je při věření neb vlastním auditu zjištěn nelicencvané užívání, musíte neprdleně bjednat ddatečné licence, které dstatečně pkryjí užívání. V případě, že byl nalezen nelicencvaný bsah, jste pvinni splečnsti Micrsft uhradit náklady, které splečnst Micrsft vynalžila na věření suladu, a zakupit nezbytné další licence za malbchdní cenu licencí, a t d 30 dní. f. Funkce chrany duševníh vlastnictví. Sftware může pdprvat funkce chrany duševníh vlastnictví třetí strany (funkce chrany duševníh vlastnictví), které mezují přístup k řešením třetí strany, které užíváte, ale které nejsu bsaženy v sftwaru. Na vaše užívání takvých řešení třetí strany se vztahují licenční pdmínky, které se týkají těcht řešení. Suhlasíte s tím, že splečnst Micrsft nedpvídá za žádné selhání neb ptíže vyplývající z těcht funkcí chrany duševníh vlastnictví. Splečnst Micrsft nemá a nebude mít žádnu pvinnst pskytvat technicku či jinu pdpru jakýchkli funkcí na chranu duševníh vlastnictví. Splečnst Micrsft nepskytuje žádné prhlášení neb záruky vztahující se k funkcím přidruženým k funkcím chrany duševníh vlastnictví.

11 ********************************************************************************** OMEZENÁ ZÁRUKA A. OMEZENÁ ZÁRUKA. Budete-li ddržvat pkyny, bude sftware v pdstatných rysech fungvat tak, jak je ppsán v materiálech splečnsti Micrsft, které jste bdrželi v sftwaru neb splu s ním. Odkazy na mezenu záruku jsu dkazy na záruku výslvně pskytvanu splečnstí Micrsft. Tat záruka se pskytuje navíc k jiným záknným právům a prstředkům nápravy včetně práv a prstředků nápravy, jež jsu v suladu se záknnými zárukami místníh sptřebitelskéh práva. B. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OSOBA, V JEJÍŽ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. Omezená záruka pkrývá užití sftwaru p dbu jednh rku de dne, kdy jej získal první uživatel. Pkud v průběhu tht rku bdržíte ddatky, aktualizace neb náhradní sftware, bude se na ně vztahvat záruka p zbytek záruční dby neb p dbu 30 dní, pdle th, které z těcht bdbí je delší. Pkud první uživatel sftware převede, bude se zbytek záruční dby vztahvat na příjemce. V rzsahu pvleném záknem mají všechny předpkládané záruky, garance neb pdmínky platnst puze p dbu trvání mezené záruky. Některé státy neumžňují mezení dby trvání předpkládané záruky, a prt se na vás tat mezení nemusí vztahvat. Nemusí se na vás rvněž vztahvat prt, že některé státy neumžňují mezení dby trvání předpkládaných záruk, garancí či pdmínek. C. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tat záruka se nevztahuje na ptíže způsbené vaším knáním (či neknáním), knáním statních neb událstmi, které jsu mim přiměřenu kntrlu splečnsti Micrsft. D. PROSTŘEDKY NÁPRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. Splečnst Micrsft bezplatně praví neb nahradí sftware. Nebude-li jej splečnst Micrsft mci pravit neb nahradit, vrátí vám částku, která je uvedena na dkladu nákupu sftwaru. Splečnst Micrsft rvněž bezplatně praví neb nahradí ddatky, aktualizace neb náhradní sftware. Nebude-li je splečnst Micrsft mci pravit neb nahradit, vrátí vám částku, kteru jste za ně případně zaplatili. Chcete-li získat finanční náhradu, musíte dinstalvat sftware a vrátit veškerá média a další suvisející materiály splečnsti Micrsft splu s dkladem nákupu. Tt jsu jediné prstředky nápravy za prušení mezené záruky. E. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ NEJSOU DOTČENA. Pdle místních záknů můžete mít další sptřebitelská práva, která tat smluva nemůže změnit. F. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY. K uplatnění záruční služby budete ptřebvat dklad nákupu. 1. Spjené státy americké a Kanada. Chcete-li získat záruční služby neb infrmace získání náhrady za sftware získaný ve Spjených státech amerických neb v Kanadě, braťte se na splečnst Micrsft: (800) MICROSOFT, Micrsft Custmer Service and Supprt, One Micrsft Way, Redmnd, WA neb navštivte web 2. Evrpa, Střední výchd a Afrika. Pkud jste sftware získali v Evrpě, na Středním výchdě neb v Africe, pskytuje tut mezenu záruku splečnst Micrsft Ireland Operatins Limited. Chcete-li uplatnit nárk v rámci tét záruky, měli byste se brátit buď na splečnst Micrsft Ireland Operatins Limited, Custmer Care Centre, Atrium Building Blck B, Carmanhall Rad, Sandyfrd Industrial Estate, Dublin 18, Irsk, neb na afilaci splečnsti Micrsft ve vaší zemi (viz web 3. Austrálie. Pkud jste sftware získali v Austrálii, můžete svůj nárk uplatnit u splečnsti Micrsft na čísle , neb na adrese Micrsft Pty Ltd, 1 Epping Rad, Nrth Ryde NSW 2113, Austrálie. 4. Mim území Spjených států amerických, Kanady, Evrpy, Středníh výchdu, Afriky a Austrálie. Pkud jste sftware získali mim území Spjených států amerických, Kanady, Evrpy, Středníh výchdu, Afriky a Austrálie, braťte se na afilaci splečnsti Micrsft pr svu zemi neb blast (viz web

12 G. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. Omezená záruka je jedinu přímu záruku, kteru splečnst Micrsft pskytuje. Splečnst Micrsft nepskytuje žádné jiné výslvné záruky, garance ani pdmínky. V rzsahu pvleném místními zákny splečnst Micrsft vylučuje předpkládané záruky prdejnsti, vhdnsti pr určitý účel a neprušení smluvy. Pkud vám vaše místní zákny pskytují jakékli předpkládané záruky, garance neb pdmínky bez hledu na tt mezení, jsu vaše prstředky nápravy ppsány v klauzuli Prstředky nápravy při prušení záruky uvedené výše, a t v rzsahu pvleném vašimi místními zákny. POUZE PRO AUSTRÁLII. Pjem zbží v tmt dstavci značuje sftware, na který splečnst Micrsft pskytuje výslvnu záruku. Zbží se ddává se zárukami, které pdle australskéh sptřebitelskéh práva nelze vylučit. Máte nárk na výměnu neb náhradu z důvdu zásadní vady a na kmpenzaci z důvdu jakékli jiné důvdně předvídatelné ztráty neb škdy. Máte rvněž nárk na pravu neb výměnu zbží, pkud zbží nemá přijatelnu kvalitu a tat vada není zásadní pvahy. Zbží předlžené k pravě může být míst výměny nahrazen praveným zbžím stejnéh typu. Pr pravu zbží mhu být pužity pravené díly. H. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. Na prušení tét mezené záruky se vztahuje výše uvedené ustanvení mezení a vylučení náhrady škdy. Tat záruka vám pskytuje určitá záknná práva. Můžete mít rvněž další práva, která se v jedntlivých reginech vaší země liší. Můžete mít rvněž další práva, která se v jedntlivých zemích liší. *****************************************************************************

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více