Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nelegální práce v odvtví stavebnictví"

Transkript

1 Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/ Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských a podnikatelských svazr Sídlo objednatele: Václavské nám. 21, Praha 1 Vytvoil: Dodavatel: DIREKTA GROUP s.r.o., Zenklova 2, Praha 8. Autor textu: doc. Ing. Michael Kroh, CSc. Datum finální verze:

2 Obsah: 1. Vymezení problému 2 2. Dopady nelegální a nehlášené práce v oblasti stavebnictví 4 3. Evropská unie proti nehlášené práci 9 4. Nástroje k ešení problému Námty pro další rozpracování problematiky na semináích, 22 workshopech a jednáních se zahraniními i tuzemskými partnery (shrnutí) Píloha.1 24 Spolené závry a doporuení evropských sociálních partner (EFBWW a FIEC) ve stavebnictví k otázce samostatn výdlené innosti a falešné samostatn výdlené innosti Píloha.2 30 Conclusions and policy recommendations of the European Federation of Building and Woodworkers on the Posting of Workers Directive 96/71/EG 1

3 Studie: Nelegální práce v odvtví stavebnictví 1. Vymezení problému eský trh práce je v souasnosti ve znané míe stižen provádním nelegální práce, tj. takové, kdy není formáln využit žádný zpsob jejího smluvního zajištní, a to vetn zpsob protiprávních (tj. ani tzv. Švarc systém). Nelegální práce je definována v 5 písm. e) bod 1 ZZ. Jde o pípad, pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základ pracovnprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dít této fyzické osoby. Toto vymezení je naprosto nedostatené, nebo taková bezesmluvnost mže být vnímána jen z formálního hlediska, tj., že fakticky nebyla mezi úastníky uzavena žádná smlouva. De iure ovšem nemže být žádná práce konána mimo právní vztahy. Každá dohoda mezi úastníky je dohodou právní, jen je teba ji podadit pod píslušný smluvní typ uritého zákona. Podle ustanovení 34 obanského zákoníku, který dopadá i na pracovnprávní a obchodn právní vztahy, je právní úkon (tedy i smlouva) projev vle, smující zejména ke vzniku, zmn nebo zániku tch práv nebo povinností, které právní pedpisy s takovým projevem spojují. Tmito právy a povinnostmi je v daném pípad výkon urité práce a uritá dohodnutá odmna za ni. Podle 35 odst. 1 obanského zákoníku mže být projev vle uinn jednáním nebo opomenutím a mže se tak stát výslovn nebo jiným zpsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtl úastník projevit. Obvykle tak lze konstatovat, že byla uzavena nepojmenovaná, tzv. inominátní smlouva podle 51 obanského zákoníku. Tu lze však považovat jde-li o závislou práci za neplatnou. V tomto smru je dále obecn využitelné ustanovení 41a obanského zákoníku, podle jehož odstavce 1 je dáno, že má-li neplatný právní úkon náležitosti jiného právního úkonu, který je platný, lze se jej dovolávat, je-li z okolností zejmé, že vyjaduje vli jednající osoby. Tato vle nesmuje k formální stránce právního úkonu, ale k jeho obsahu, tj. k právm a povinnostem, které zakládá. Bylo by proto možné dospt k závru, že mezi úastníky je uzavena pracovní smlouva, popípad dohoda o provedení práce (nikoliv však dohoda o pracovní innosti, nebo ta podle ustanovení 76 odst. 4 ZP je neplatná, není-li uzavena písemn). Pípad, kdy dochází pi uzavírání pracovní smlouvy k porušení zákona, je však více. Základním je již zmínné nehlášení uzavení pracovní smlouvy, v dsledku ehož dochází k obcházení povinnosti platit dan a odvody (u obou smluvních stran). Instituce EU proto hovoí spíše než o nelegální o nehlášené práci. Pi ní je samotné uzavení smlouvy legální, ovšem její finanní vypoádání v rozporu se zákonem. Druhým typem porušení zákona pi uzavírání pracovního pomru je nedodržení ustanovení zákoníku práce a souvisejících pedpis pi realizaci smluvn dohodnuté práce. To mže mít vícero podob. Nejastji se porušují pedpisy v oblasti dodržování mzdových nárok pracovníka (píplatky za pesasovou práci, za práci o víkendech atd.), bezpenosti a ochran zdraví pi práci, nárok na pestávky atd.. 2

4 Tetím typem porušení zákona pi uzavírání pracovního pomru je zamstnání osob, které se na našem území vyskytují nelegáln nebo osob, které jsou hlášeny na úadech práce jako nezamstnaní a berou podporu, popípad jsou oficiáln nemocní. V prvním pípad se jedná se o pípad porušování zákona, který pesahuje rámec této studie, respektive je jí vnován samostatný materiál. Naopak pomrnasto se vyskytující nehlášená práce nezamstnaných i nemocných patí k jejím stžejním problémm. V prvním i druhém pípad jde o vdomé porušení pedpis ze strany obou smluvních stran. V pípad druhého typu se agentura pronajímající pracovníky mže tváit, že o niem neví. Vtšinou také se za své zamstnance nijak nezasazuje, protože by jí hrozilo, že s ní objednatel píšt neuzave smlouvu. V pípad tetím se zase podobn tváí objednatel, kterému vyhovuje nízká smluvní cena práce. Je zejmé, že k pípadm, kdy je jedna ze smluvních stran skuten nevinná, dochází jen výjimen. Cílem je vždy stlait náklady a tím i výslednou cenu. To vyhovuje obma stranám. Zvláš typické je to u pípad individuální výstavby dom a byt, kdy objednatel nemže uplatnit výdaje jako daov uznatelné a tlaí dodavatele k nehlášené práci ( melouchu ). Vi úvrující bance pak vykazuje náklady na materiál a práci deklaruje oficiáln jako svépomoc. Tato praxe je rozšíena ve sfée emeslných služeb vbec a zpsobuje rozsáhlé a tžko postižitelné daové úniky. Hlavním cílem objednatele je totiž snížit cenu minimáln o povinný odvod DPH. V pípad, že se sazba DPH dále zvýší, lze oekávat ješt vtší tlak na využití nelegální práce. Rozšíení nelegální a nehlášené práce nahrává i rozsáhlé využívání tzv. Švarc systému. Zde se jedná o práci, která vykazuje formální znaky legálního vztahu, avšak je protiprávní z hlediska nkterých aspekt platné legislativy. Ve snaze snížit náklady práce nutí zamstnavatel zamstnance, aby s ním uzavírali nikoliv pracovní smlouvu, ale podnikali na živnostenský list. Riskuje sice, že pokud jsou tito bývalí zamstnanci schopni si opatit základní pracovní nástroje a pomcky do osobního vlastnictví, mohou pejít bez možnosti postihu k jinému objednateli, avšak finanní pínos je natolik zajímavý, že mu to za riziko stojí. Práv Švarc systém umožuje dodavatelm znaný podíl práce na erno, která okrádá nejen stát, ale i odbratele služeb (tj. fakticky zamstnavatele). Typické je to u emeslných služeb, kdy dodavatelé sice provedou subdodávku (napíklad opravu), ale po dohod s koneným spotebitelem její ást nenahlásí a dají si zaplatit do kapsy. V oficiálním výkaze podepsaném koneným spotebitelem totiž sníží rozsah nutné práce na nezbytné minimum a ást skuten vykonané práce si nechají zaplatit v hotovosti do vlastní kapsy. Vydlají na tom (krátkodob) emeslníci i konený spotebitel ( cena se útuje bez DPH), prodlá stát (na DPH, dani z píjmu, odvodech ze sociálního zabezpeení) i zamstnavatel v roli odbratele (fakticky je okraden o ást výdlku). Ovšem i z hlediska emeslník dochází k újm, nikoli však ihned, nýbrž s velkým asovým zpoždním prakticky až v dob odchodu do dchodu. Nicmén v dsledku rovnostásky pojatého prbžného systému je tato ztráta pomrn malá a navíc ješt rozložená v ase. U starších emeslník dochází také k vtší nemocnosti, nicmén vtšina si platí nemocenskou, takže v dob nemoci netrpí. 3

5 2. Dopady nelegální a nehlášené práce v oblasti stavebnictví Podle odhad se nelegální i nehlášenou prací zabývá okolo milionu výdlen inných osob. "Šedou práci dnes podle optimistických odhad vykonává pes milion lidí a státu unikají miliardy korun," upozoruje ministr Jaromír Drábek. To je strašné íslo, uvdomíme-li si, že se jedná o více jak 15 % práceschopného obyvatelstva. Bohužel ve statistice chybí uvedení odvtví a tak se lze jen tžko dohadovat, jaký podíl v ní zaujímají stavební firmy. Nicmén z komentá k zprávám jednotlivých ÚP vyplývá, že je jich naprostá vtšina. Je tomu tak i proto, že se kontroly zamují pedevším na nelegální práci cizinc, avšak ponechávají stranou obany R. Milion cizinc tady ale nemáme, vtšina nelegálních pracovník jsou naši obané. Pitom skutený stav šedé ekonomiky mže být oproti odhadm mnohem vážnjší. Odhady ekonom a státních orgán totiž kalkulují s tím, že podíl šedé ekonomiky na domácím trhu práce se pohybuje kolem 10 až 15 procent. V esku je zhruba šest milion pracujících. Z toho vyplývá, že na šedé ekonomice se podílí práv ten tém milion osob. Pepadové kontroly, které ministr inicioval a které probíhají v záí a íjnu ve 120 firmách, naznaují, že nelegální praktiky v zamstnávání lidí jsou rozsáhlejší. Z dosud provedených kontrol na podzim 2010, které se zamují zejména na odhalování nelegální práce, vyplácení nižší mzdy, než je zaruená v pracovní smlouv, a také na neplacení zdravotního a sociálního pojištní, vyhodnotilo ministerstvo práce a sociálních vcí 26 šetení. A výsledek je alarmující. V 19 pípadech (tedy v 73 procentech pípad) byly zjištny nedostatky. A to dokonce i tam, kde firma uzavela se zamstnanci ádnou pracovní smlouvu. asto se vyskytují pípady, že zamstnanec má sice ádnou pracovní smlouvu, pesto ho ale firma nepihlásila k sociálnímu pojištní. To je nebezpený fenomén. Zamstnanci tak nevzniká nárok na nemocenskou a doba takového zamstnání se mu nezapoítává do dchodu. Bu vbec žádné, anebo nižší odvody zpsobují, že stát ron ztrácí miliardy korun. Ministr proto ješt zesílí pepadové razie zamené na nelegální zamstnávání. Práv nedostatené kontroly, resp. sankce, umožovaly zamstnavatelm uchylovat se k pochybným praktikám pi zamstnávání lidí. Vzhledem k tomu, že kontrolní innost nebyla na vysoké úrovni a firmám to procházelo, tak zaaly hledat zpsoby, jak na zamstnancích ušetit. Krom stavebních firem to dlají pevážn firmy, kde teou hotovostní peníze jako napíklad v pohostinství. Lidé je tam dostávají bokem a neplatí z nich pojištní. Rozšíení nehlášené (nelegální) práce napomáhá i dnešní úprava zákona o veejných zakázkách, který byl sice implementován z praxe EU, ale ve vtšin tzv. starých lenských zemí je vyšší úrove podnikatelské kultury a morálky a je zde i nižší tolerance k protispoleenským jevm. Ponechme stranou nejastji diskutovaný problém, zda jsou veejné zakázky pedražené i nikoli a zamme se na zpsob provádní veejných staveb. Zákon ponechává subjektu, který vysoutžil zakázku, píliš velkou libovli, jak s touto zakázkou naloží. Jedná se o zakoenný nešvar, kdy 4

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tlesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management PRZKUM ZÁJMU O CESTOVNÍ KANCELÁ ORIENTOVANOU NA DTI A MLÁDEŽ

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více